12.01.2022 Views

Prezentacja_ZAW

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Warsztat metodyczny z nauczycielką<br />

języka angielskiego zawodowego<br />

JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW<br />

DO EGZAMINU <strong>ZAW</strong>ODOWEGO?<br />

Prelegent:<br />

Magdalena Ślawska


JOZ… i co dalej?<br />

❖ Co to jest JOZ?<br />

❖ Czy JOZ jest potrzebny?<br />

❖ Kto może uczyć JOZ?<br />

❖ Gdzie szukać wsparcia?<br />

❖ Jakie dokumenty muszę przygotować w szkole?


JOZ na egzaminie zawodowym<br />

❖ Co warto wiedzieć o JOZ na egzaminie?<br />

❖ Jakie dokumenty przeanalizować?<br />

❖ Jakie strony internetowe odwiedzić?<br />

❖ Co poprawić w swoich starszych dokumentach?


Jak przygotować się do zajęć?<br />

❖ Focus na słownictwo!<br />

❖ Quizy!<br />

❖ Projekty? Tak! Ale…<br />

❖ Projekty międzyprzedmiotowe<br />

❖ Powtórka zamiast projektu?<br />

❖ Plakaty, infografiki, sketchnotki


Słownictwo<br />

❖ Quizy i inne aplikacje np. LearningApps<br />

❖ Wizualizacje: Sketchnoting / plakaty / mapy myśli / lapbooki<br />

❖ Scavenger hunt – polowanie na słowo<br />

❖ Idiomy np. Hit the nail on the head<br />

❖ Definicje<br />

❖ Kontekst


Słownictwo


Słownictwo<br />

WSiP oferuje zeszyty ćwiczeń dostosowane<br />

do nowej podstawy programowej dla wybranych zawodów:<br />

• Technik logistyk / technik spedytor<br />

• Technik ekonomista / technik rachunkowości<br />

• Technik elektronik / technik mechatronik<br />

• Technik informatyk / technik programista<br />

• Technik żywienia i usług gastronomicznych / technik usług kelnerskich<br />

• Technik pojazdów samochodowych / technik mechanik


Słownictwo<br />

Dodatkowe korzyści z Klubu Nauczyciela Uczę.pl:<br />

‣ Klucz odpowiedzi<br />

‣ Rozkłady materiału<br />

‣ Nagrania<br />

‣ Testy<br />

‣ Infografiki


Słownictwo


Słownictwo – infografika z książki


Co mi pomoże w pracy?<br />

❖ Wiem, czego mam uczyć<br />

❖ Wiem, gdzie szukać materiałów<br />

❖ Stwórz własną bazę materiałów<br />

❖ Poszukaj szkoleń<br />

❖ Wymieniaj się doświadczeniami


Niechęć uczniów a realne korzyści<br />

❖ A po co mi to?<br />

❖ Precz nudo! Witajcie quiz, projekty, grafiki, karty pracy<br />

❖ Realne korzyści: egzamin zawodowy, matura, praca zawodowa, Erasmus


Gdzie mnie znaleźć<br />

❖ Magdalena Ślawska – angielski zawodowy<br />

❖ Grupa: Język Obcy Zawodowy<br />

❖ Blog: www.joz.com.pl


Oferta WSiP – zeszyty ćwiczeń<br />

zgodne z podstawą programową 2019!<br />

Każdy zeszyt zawiera:<br />

✓Nagrania dialogów i tekstów źródłowych<br />

✓Przykład rozmowy kwalifikacyjnej, wzór<br />

CV i listu motywacyjnego<br />

✓Infografiki<br />

✓Vocabulary Assistant (wprowadzenie<br />

słówek użytych w temacie)<br />

✓Self-checki podsumowujące materiał<br />

✓Pigułki gramatyczne<br />

✓Słownik fachowych zwrotów i słówek<br />

wraz z międzynarodowym alfabetem<br />

fonetycznym


Przykładowe strony z zeszytów ćwiczeń<br />

Self check Vocabulary list Vocabulary Assistant


Przykładowe strony z zeszytów ćwiczeń<br />

Pigułka gramatyczna Przykład użycia kodu QR Przykład CV


Nagrania do zeszytów ćwiczeń<br />

Nagrania dostępne pod kodami QR


Klub Nauczyciela – Uczę.pl<br />

Baza materiałów dydaktycznych dostępna dla każdego nauczyciela<br />

korzystającego z publikacji WSiP, m.in.:<br />

- Rozkłady materiału<br />

- Infografiki<br />

- Testy semestralne z odpowiedziami<br />

- Sprawdziany z odpowiedziami<br />

- Klucze odpowiedzi do zeszytów ćwiczeń


Klub Nauczyciela – Uczę.pl


Przykład rozkładu materiału


Przykłady infografik


Przykład testu semestralnego


Przykład sprawdzianu


Przykład klucza odpowiedzi


Jak uzyskać dostęp do materiałów?<br />

Nie mam konta:<br />

1. Krok: Wejdź na ucze.pl i kliknij DOŁĄCZ DO KLUBU.<br />

2. Krok: Podaj e-mail, zdefiniuj HASŁO i zaakceptuj REGULAMIN.<br />

3. Krok: Wybierz szkołę i ZAZNACZ OPCJĘ „Jestem nauczycielem zawodowym”.<br />

4. Krok: WYDRUKUJ I PODPISZ formularz rejestracyjny.<br />

5. Krok: Wyślij go pocztą tradycyjną na adres WSiP lub skan na oswiadczenie@wsip.com.pl<br />

6. Krok: AKTYWUJ KONTO, klikając link w wiadomości, którą otrzymasz na adres mailowy podany<br />

podczas rejestracji.<br />

Mam konto, ale nie mam dostępu:<br />

1. Krok: Pobierz Oświadczenie ze strony www.wsip.pl i odeślij je na adres oswiadczenie@wsip.com.pl<br />

2. Krok: W ciągu 5 dni roboczych zaloguj się danymi podanymi podczas rejestracji i sprawdź swoje<br />

uprawienia.


www.wsip.pl<br />

Gdzie znajdziemy Oświadczenie?


Przykładowe newslettery<br />

Maj 2021 r. Październik 2021 r.<br />

Listopad 2021 r.


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!