17.01.2022 Views

Ahsan Poem_Sinhala

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

මෙෙ කවිය තුල

ජීවත් වන්නට ප්‍රිය කරමින්

වර්ණවත් සිහින දකිමින්

පහන් කඩක් වූ ගැහැණියකමේ

ඇතුලාන්තය මපන්වා මදමි

මෙෙ කවිමේ

ගැහැණිය වී ඉපදුන නිසා

මහණයක් පහළ වූ නිසා

ජීවිතය පුරාවටෙ හඬමින්

සිනහමේ පැහැය අෙතක වූ

ෙල් කැකුලියකමේ මලෝකය

මපන්වා මදමි.

මින් ෙතුවට මහෝ

මගවී යන්නට ඇයමේ

අළුයම් මනාදැකපු රාත්‍රිය...

හිමිදිරිය උදා මවයිද?

කුඩා ළදරු විමේ දී

තෙන්මේ රැකවල් මදවියන් වූ

පියාණන් අහිමි විය.

පිය මසමනහස මනාදැනීෙ

මදරමණහි ඇය තනිමයන් සිට ගත්තාය

ෙවමේ තුරුමලහි

මසමනහමේ රේනය වින්දාය

ෙවත් ඇය රකින්නට

තෙන්මේ සැකිල්ල පුද කලාය

හේ හරණක් නැති දුප්පතාට

පිහිටක් මකාමහන්ද?


අධ්‍යාපනය හැර

අතමදයිද මිළ මිල මුදල්?

තෙන් ලැබූ දරිද්‍රතාවය උරුෙ වූ දිළිඳු බව

නැති කරන්නට

තෙන්මේ ඉරණෙ මවනේ කරන්නට

සියලු මදයක්ෙ ඉමගන මගන තිබුණි

සාොනයය මපළත් සෙත්ව උන්නාය

දීර්ඝ වූ රාත්‍රියක

කළු වලාකුළු ඉවත්ව යයිද?

ප්‍රථෙ මේෙය විකසිත මනාවී

පාසල් කාලය නිෙමවයිද?

දෑේ ගැටුනු ආදරයකට

කළු සුදු මේද තිමේද

මදසිත් හමුවූ කල

ජාති ආගම් හඳුනන්මන් නැත

ආදරමේ මත්ොව

අවසාන දක්වා මනාඑක්වීෙයි

මෙෙ ගැහැණියත් එයට

මනාමවනේ ළමෙකි

ජාතිය මපන්වා ඇයමේ

ආදරය කඩා දැමූ අම්ො

ඉක්ෙන් තීරණයකින්

ඇයව විවාහයකට දැම්ො

අතගත් ඔහු

මිළ මුදල් නැති අසරණමයකි

සරණ ගිය ඇයද

ජීවත්වීෙට ොර්ගයක් මනාෙැත්තිමයකි


ජීවත් වන්නට නම්

එක මේලක් මහෝ කන්න ඕන

ආහාර වර්ග විකුණා මහෝ

සෑෙ මේලෙ මගවිය යුතුය

කාලයාමේ හේතමයන්

කවුරුන්ද මේරුමේ

අත් විලංගු ගලවා දො

කාවද මුදවාගන්මන්

වකු ගඩු මරෝගමයන්

පීඩා විඳි සැමියාව

කසල මසෝදකමයකු වී

රුකුලක් වුනාය ඇය

පාසල් කාලමේ හද ගැේෙ

යළි ෙතක් වුනි ඇයට

මේවය කරන විට ෙඟ දුටු

තෙන්මේ මපම්වතා දැක

දැවුනි ඇයමේ හදවත

කාලය ගත වූවත්

ආදරය මනාෙැකී ඇත

හිස පැසමවන කාලයයි මම්

ආදරයට වයසක් මනාෙැත

තුරුළු කරගන්නට මනාහැකියි

කඳුළු පිසදෙන්නට මනාහැකියි

තුරුණු විමේ ආදරය

කුළුණක් මලස සිටී

දැන් මහෝ අප එක් මවමු

දැන්ෙ එන්න මසාඳුරිමේ


සතුට යනු කුෙක්ද කියා

මපන්වන්නම් ො නුඹට

නැත කියා කීෙ හැර

මවනත් පිළිතුරක් මනාෙැත ඇය ළඟ

මොහුව රැක බලාගන්න

ඇය හැර මවන කිසිමවක් මනාෙැත ඔහුට

යළිත් වරක් කඩවුණු

ආදරමේ මේදනාව සෙග සිත උණු වී යයි ඔහු

ඇයමේ මුහුණ යළි මනාදකින්නට

මරෝහල ොරුකර ඇවිද ගිමේය

දෑේ හැර බලන විට

වමයෝවෘද්ධ්‍ වූ මපනුෙක් ඇයට ලැබුණි

ජීවිතය මගන යෑෙට

ජීවිතාධ්‍ාර මනාෙැති ඇය බිෙ වැටුනාය

මුණුපුරන් සෙග

ඉතිරි දවස ගතවිය

බඩගිනි නිවන්නට

ආහාර පාන වික්කාය

තනිකමම් හිංසාව

තෙන් තුළෙ වැපිරුවාය

මුල් කාලය මෙමනහි වී

ඇයෙ සිනාසී ඇඬුවාය

හාන්සි පුටුවට පවා

තෙන්මේ රහේ සැඟවුවාය

එය ෙත වාඩි වී

මුල් මපම්වතාව ගැන සිතමින් ලත වුනාය

මෙමතක් කාලයක් ගතවී


තව වරක් විවාහ විය හැකිද?

කළුවර වූ මෙයමේ ජීවිතයට

කවදා මහෝ ඉර පායයිද?

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!