26.01.2022 Views

Howknow Ponukový leták v2022.1

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

v2022.1

Kôlnicka Jar/Jesen

1


Obsah

Howknow

PROJEKT

Howknow 2

O projekte 3

PODUJATIE

Kôlnička 4

Zaujímavosti 5

Ponuka balíčkov 6

Kontaktujte nás 7

ORGANIZÁTOR

Ynet 8

IAESTE Slovakia 9

Predošlé Workshopy 10

Projekt howknow počas svojich viac ako 14

rokov organizoval 22 prednášok, 2 konferencie

s medzinárodnou účasťou, 4 workshopy

a viac ako 10 workshopových konferencií

Kôlnička.

Máme nové logo

Prešli sme redizajnom a pokiaľ ste sa ešte

stretli s pôvodným logom, nižšie nájdete oba

zobrazené vedľa seba.

Pôvodné logo

Nové logo

2

OBSAH / HOWKNOW


O projekte

Projekt howknow Vám prinášaju študentské organizácie IAESTE Slovakia a

YNET. Jeho cieľom je poskytnúť študentom, najmä vysokých škôl, možnosť

zvyšovať úroveň svojich praktických vedomostí nad rámec štandardných

učebných osnov. Tento cieľ chceme dosiahnuť organizovaním odborných

prednášok a workshopov.

Študenti sa na prednáškach dozvedia o praktických problémoch v daných

oblastiach (informačné a telekomunikačné technológie, manažment, informačné

právo a iné), spôsoboch ich riešenia a o nastupujúcich trendoch. Okrem

nových znalostí získajú študenti možnosť priameho kontaktu so špičkovými

odborníkmi z praxe.

HOWKNOW

3


Kôlnicka

Konferencia Kôlnička je súbor workshopov,

ktoré sú určené pre študentov vysokých škôl

technických zameraní. Našim zámerom pri

organizovaní tejto konferencie je prehĺbiť

praktické znalosti študentov v odbore, ktorý

študujú, ale taktiež poskytnúť možnosť

zdokonaliť sa aj v soft skillových oblastiach.

Počas jednodňového podujatia si študenti

vyberajú z viacerých workshopov, ktoré

prebiehajú paralelne.

Jednotlivé workshopy sú vedené odborníkmi

z praxe na danú problematiku. Doposiaľ sa

konferencie zúčastnilo viac ako

300 študentov na 22+ workshopoch.

Kôlnička má za sebou cez 10 úspešných

opakovaní s vynikajúcimi ohlasmi, či už od

študentov alebo od firiem, ktoré študentov

vzdelávali.

Kôlničku organizujeme stále v Jari a na

Jeseň, v prvých týždňoch semestra.

Jej trvanie je v čase od 09:00 - 15:00.

Dúfame, že Vás touto ponukou oslovíme a

vyberiete si aktuálne ponúkaný balíček ako

formu podpory, pomoci či sponzorstva pri

organizácii tejto konferencie.

Chceme študentom ponúknuť vzdelanie od

odborníkov z praxe pretože sami vidíme, že

potenciál mladých študentov je veľký

a potrebujú príležitosť, ktorú im viete

poskytnúť Vy.

Predchádzajúce

konferencie

Kompletnú históriu projektu howknow je

možné nájsť na webe projektu v sekcii

História projektu.

Toto nám umožňuje udržiavať tento zoznam

vždy aktuálny.

https://www.howknow.sk/historia-projektu/

4

KÔLNIČKA


Zaujímavosti

92%

účastníkov potvrdilo, že obsah WS

zodpovedal jeho popisu

účastníkov by vedelo aplikovať

získané vedomosti

78%

85%

účastníkov bolo spokojných so znalosťami lektora v danej

problematike

účastníkov by sa workshopu

zúčastnilo znovu

81%

KÔLNIČKA

5


Ponuka balíckov

Ceny balíčkov zahŕňajú fixný poplatok, ktorý nám pomôže

pokryť väčšinu nákladov. V prípade záujmu Vám zostavíme

balíček na mieru.

Balíčky Platinum, Standard a Sponzor vyžadujú osobný

kontakt s účastníkmi. Pre tento ročník podujatia nie sú

zaradené do ponuky a sú zobrazené len pre porovnanie.

AKTUÁLNA

PONUKA

PLATINUM

STANDARD SPONZOR ONLINE

Cena (€)

500 400 300 250

HLAVNÉ VÝHODY

Možnosť výberu účastníkov

Prístup k zoznamu mailových adries

účastníkov Vášho workshopu

PROPAGÁCIA

Logo na fb podujatia @howknow.sk

a na @ozynet a @iaeste.slovakia

Logo na plagátoch v Mlynskej Doline

a na fakultách STU a UK

Distribúcia propagačných materiálov

účastníkom podujatia (*elektronicky)

Technické zabezpečenie workshopu

v online prostredí

*

6

KÔLNIČKA


Balícek

na mieru

V prípade, že máte záujem o

balíček na mieru, kontaktujte

prosím organizátorov mailom

na adresy uvedené vedľa.

Kontaktujte nás

Natália Klementová

organizátorka za IAESTE Slovakia

natalia.klementova@iaeste.sk

Juraj Bánó

organizátor za Ynet OZ

jurajbano@ynet.sk

Balícek Online

Obsahom balíka je príprava a zabezpečenie

workshopovej konferencie, tentoraz už tretí

krát v online prostredí. Ako platformu pre

zabezpečenie workshopu sme vybrali Zoom

meeting. Počas celého priebehu workshopu

bude pripojený aj jeden člen nášho tímu, aby

mohol vyriešiť prípadné komplikácie.

Propagácia podujatia bude prebiehať

formou udalosti na facebooku aj s následným

zdieľaním na stránkach organizátorov

ako aj v ďalších študentských skupinách.

Plagáty sa tento ročník tlačiť nebudú, keďže

V prípade akýchkoľvek otázok môžete

kontaktovať hlavných koordinátorov

konferencie Kôlnička.

sa v mlynskej doline študenti nachádzajú len

v obmedzenom počte. Pokiaľ máte záujem,

môžeme prihláseným účastníkom rozposlať

Vaše propagačné materiály, tentokrát len v

elektronickej podobe.

Všetky prostriedky budú využité na

zabezpečenie konferencie a na ďalšie

činnosti projektu howknow.

Členovia projektu sú dobrovoľníci a svoju

činnosť vykonávajú bez nároku na honorár.

KÔLNIČKA

7


Organizátor

Ynet

Ynet je študentská organizácia, ktorá

vznikla pred 21 rokmi, 8.12.2000, ako

odpoveď na vzrastajúci záujem študentov FEI

STU o sieťové technológie (najmä internet).

Počas svojej existencie sa Ynet-u podarilo

vybudovať špičkové "active ethernet" siete

s pripojením do internetu na 5 internátoch

STU (ŠD Mladosť, ŠD Nikosa Belojanisa,

ŠD Dobrovičova, ŠD Jura Hronca a ŠD Mladá

garda).

Okrem budovania sieťovej infraštruktúry sa

Ynet stará o správu týchto sietí, poskytovanie

a rozvoj najrôznejších služieb od samotného

pripojenia používateľov do Internetu

prostredníctvom akademickej siete Sanet,

až po doplnkové vzdelávanie študentov

prostredníctvom projektu How Know.

Cieľom združenia je združovať študentov

predovšetkým za účelom vzdelávania a

uspokojovania ich záujmu v oblasti

informačných technológií a dátovej

komunikácie.

Popri tom bude najmä podporovať

osobný, študijný a profesný rast svojich členov,

najmä členov realizačného tímu. Organizovať

a spolupracovať s organizáciami akademickej

a komerčnej sféry a tretieho sektora, ktoré

podporujú ciele a činnosť združenia.

8

ORGANIZÁTOR


Organizátor

IAESTE Slovakia

IAESTE Slovakia (THE INTERNATIONAL

ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF

STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE)

je medzinárodná študentská organizácia,

ktorej hlavnou prioritou je zabezpečovať

výmenný program odborných stáží pre

študentov technických vysokých škôl.

IAESTE spája tisíce mladých ľudí z 85 krajín

sveta, s túžbou spoznávať nových priateľov,

s chuťou cestovať a vzdelávať sa. Študentská

organizácia IAESTE funguje už viac ako 70

rokov, pričom Slovensko sa môže hrdo pýšiť

tým, že ako súčasť Československej republiky

patrí medzi desať zakladajúcich krajín.

Národné centrum IAESTE Slovakia sa

nachádza v Bratislave, v priestoroch

Slovenskej technickej univerzity. O tom, že

má organizácia dlhoročnú tradíciu a dobré

meno na akademickej pôde, svedčí aj počet

lokálnych centier na Slovensku. V súčastnosti

je ich 4: v Bratislave, Žiline, Zvolene

a Košiciach.

Ďalšími záujmovými aktivitami IAESTE

Slovakia sú kariérne veľtrhy v troch mestách

na Slovensku a to v Bratislave, Košiciach a

Žiline, organizované na technických fakultách,

kde si firmy môžu nájsť zamestnancov

priamo z radov študentov. Taktiež, ako už

bolo spomínané, spolu s Ynetom, sa IAESTE

Slovakia podieľa na udržiavaní projektu

How Know a tak pomáha vzdelávať mladých

študentov technických odborov v Bratislave.

ORGANIZÁTOR

9


Predošlé Workshopy

CN GROUP (2021)

Vytvor si vlastnú mobilnú aplikáciu v React Native

Počas workshopu Ti ukážeme ako si vytvoriť jednoduchú aplikáciu v React Native, ktorú

môžeš ďalej rozvíjať podľa vlastného uváženia.

CN GROUP (2021)

Intro to Spring Boot

Ako si vytvoriť REST servisy pomocou Javy a Spring Bootu? Na Workshope si povieme čo

je Spring Boot, Spring Data, Project Lombok a vytvoríme si projekt pomocou Spring Bootu

vlastné REST služby

ARTIN SOLUTIONS (2021)

Dokážeš si vytvorit vlastného Chatbota?

Už ťa nebaví písať klasické REST API a rád by si dal kopačky jQuery? Príď na náš workshop a

získaj hodnosť fullstack vadera. Pomocou sily Reactu a GraphQL si následne podmaníš celú

web galaxiu.

CN GROUP (2019)

Fullstack Vader (React + GraphQL)

Už ťa nebaví písať klasické REST API a rád by si dal kopačky jQuery? Príď na náš workshop a

získaj hodnosť fullstack vadera. Pomocou sily Reactu a GraphQL si následne podmaníš celú

web galaxiu.

10


CN GROUP (2021)

Z nuly do produkcie za jeden den?

Challenge accepted!

Ukážeme si spoločne prácu s technológiami ako React, Next.js, a Tailwind a nakoniec našu

stránku nasadíme aj na web.získaj hodnosť fullstack vadera.

DATAVARD (2017)

Postav si vlastný Hadoop

Workshop bol zameraný na BigData. Účastníci tohto workshopu mali k dispozícii prístup

na virtuálne servery Amazon Web Services, kde mali za úlohu spracovať vopred pripravené

dáta.

ANASOFT (2018)

User Experience + testovanie

Na workshope sa účastníci naučia aký môže mať softvér vplyv na používateľa a ako

vytvoriť z používania aplikácie používateľský zážitok.

MAREK MARTANČÍK (2016)

Nadizajnuj si svoju prvú iOS aplikáciu

Pri tomto workshope svoje dlhoročné know-how v grafickom dizajne odovzdal

Marek Martančík z firmy Pixwell. Spolu sme sa presvedčili, že aj pixely vedia veriť

na vektorovú grafiku v našom (možno) prvom dizajne pre iOS.

LUKÁŠ PALKOVIČ (2013, 2016, 2017, 2019)

Naprogramuj si svojho robota

Úlohou účastníkov bolo poskytnutého robota a prispôsobiť ho svojim požiadavkám tak, aby

prešiel po dráhe tvorenej čiernou čiarou na bielom podklade ako prvý. Roboty boli

programované v známom prostredí Arduino.

11


© 2008 - 2022 howknow

howknow je projektom

študentských organizícií

IAESTE Slovakia a Ynet OZ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!