21.02.2022 Views

MEĐUNARODNI DAN TURISTIČKIH VODIČA

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

21.2. MEĐUNARODNI DAN

TURISTIČKIH VODIČA


Službeno obilježavanje Međunarodnog dana turističkih

vodiča započelo je 1990. godine, na inicijativu Svjetske

federacije udruženja turističkih vodiča.

Tog dana širom svijeta turistički vodiči obilježavaju svoj rad i

njegov značaj koji je neupitan od začetka ove profesije, a

datira još od slavnog govornika Cicerona.


Turistički vodič je lice koje turistima pokazuje i

stručno objašnjava prirodne ljepote i rijetkosti,

kulturno-historijske spomenike, umjetnička djela,

etnografske i druge znamenitosti, historijske

događaje i legende o ljudima i zbivanjima.


Potrebno je poznavati prošlost turističke

destinacije - kako je izgledala nekad davno, koji

su najznačajniji spomenici, kao i detalje o tim

spomenicima.


Turistički vodiči imaju brojne uloge u opisu svoga

posla. Njihov posao je zahtjevan i dinamičan jer se

svakodnevno susreću sa grupama koje se sastoje od

različitih pojedinaca i čiji su karakteri vrlo različiti.

Obavljaju odgovoran i važan posao, i svojevrsni

su ambasadori svoje zemlje.


U brojnim regijama postoje lokalni vodiči koji

najbolje interpretiraju lokalno, kulturno i

prirodno nasljeđe, a ponekad su oni i jedini

predstavnici stanovništva s kojima turisti dođu u

kontakt.


Kvaliteta rada turističkih vodiča veoma je značajna za

kvalitetu putovanja, a samim tim i za zadovoljstvo gosta.


Danas je posao turističkog

vodiča san za mnoge male ljude,

a prema istrazivanja casopisa

„Time”(2021.), posao turističkog

vodiča je stavljen na drugo

mjesto idealnih poslova, odmah

pored vođenja vlastitog biznisa.


Gotovo svi koji se bave ovim poslom moraju biti

entuzijastični. Turistički vodiči su okruženi različitim grupama

ljudi, i od njih se očekuje da vole posao kojim se bave.

Ako to nije slučaj, turisti će osjetiti njihovo nezadovoljstvo i

nezainteresiranost.


.

Dobre liderske vještine ključne su za

turističke vodiče.

Iako moraju biti zanimljivi, društveni i

humoristični, oni moraju posjedovati i

odlučan karakter kako bi zadržali

autoritet.


SUTŠ I

OBRAZOVANJE

BUDUĆIH

TURISTIČKIH

VODIČA


Svojim načinom obrazovanja pripremamo

učenike za rad u hotelima, turističkim

agencijama i drugim turističkim objektima.

Kroz nastavne planove i programe, učenici stiču

znanja iz historije, geografije, turizma,

ekonomije, prava, koja su neophodna svim

osobama koje žele da se bave zanimanjem

turistički vodič.Svakako, svaki turistički vodič mora poznavati

bar jedan strani jezik, a naša škola usavršava

učenike koji govore dva strana jezika, a

pojedini i tri.


Kroz praktičnu nastavu učenici dolaze u kontakt sa

turistima iz različitih zemalja, i kroz komunikaciju

sa njima stiču neke od vještina koje su

neophodne turističkim vodičima.


• Turistički vodiči daju doprinos

u razvoju turizma, svojom

sposobnošću da na zanimljiv

način prenesu znanje i

činjenice o kulturnohistorijskim

objektima i

događajima, prirodnim i

društvenim atrakcijama.• BiH posjeduje raznolik i

očuvan prirodni i kulturni

turistički potencijal, što je

veliko bogatstvo koje se

mora očuvati i zaštiti kako bi

u dugom periodu pridonosio

razvoju turizma.
SRETAN MEUNARODNI DAN

TURISTIČKIH VODIČA!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!