21.02.2022 Views

MEĐUNARODNI DAN TURISTIČKIH VODIČA

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kroz praktičnu nastavu učenici dolaze u kontakt sa

turistima iz različitih zemalja, i kroz komunikaciju

sa njima stiču neke od vještina koje su

neophodne turističkim vodičima.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!