21.02.2022 Views

MEĐUNARODNI DAN TURISTIČKIH VODIČA

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

• Turistički vodiči daju doprinos

u razvoju turizma, svojom

sposobnošću da na zanimljiv

način prenesu znanje i

činjenice o kulturnohistorijskim

objektima i

događajima, prirodnim i

društvenim atrakcijama.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!