21.02.2022 Views

MEĐUNARODNI DAN TURISTIČKIH VODIČA

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Službeno obilježavanje Međunarodnog dana turističkih

vodiča započelo je 1990. godine, na inicijativu Svjetske

federacije udruženja turističkih vodiča.

Tog dana širom svijeta turistički vodiči obilježavaju svoj rad i

njegov značaj koji je neupitan od začetka ove profesije, a

datira još od slavnog govornika Cicerona.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!