21.02.2022 Views

MEĐUNARODNI DAN TURISTIČKIH VODIČA

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Turistički vodič je lice koje turistima pokazuje i

stručno objašnjava prirodne ljepote i rijetkosti,

kulturno-historijske spomenike, umjetnička djela,

etnografske i druge znamenitosti, historijske

događaje i legende o ljudima i zbivanjima.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!