21.02.2022 Views

MEĐUNARODNI DAN TURISTIČKIH VODIČA

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Potrebno je poznavati prošlost turističke

destinacije - kako je izgledala nekad davno, koji

su najznačajniji spomenici, kao i detalje o tim

spomenicima.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!