07.03.2022 Views

ЛОГИСТИКА 2 / 2022

Четете в броя: * Евродепутатът Петър Витанов споделя за зелената сделка, фондовете за ограничаване на негативните ефекти от нея и трансформацията на цялата европейска икономика. * С Атанас Папазов, част от мениджърския екип на World Transport Overseas (WTO), разговаряме за проектите, които предстоят, за предизвикателствата и техните решения. * Логистичната компания Грийн Пойнт за новите електрически ванове Volkswagen e-Crafter, с които вече се извършват доставки за спедиторски компании в София. * Ако онлайн бизнесите искат да растат, нека запомнят името Метрика - Милена Рамчева, управител на Метрика. * Световната икономика върви по неравни пътища. * LPG пазарът през погледа на един стратегически инвеститор. и още...

Четете в броя:
* Евродепутатът Петър Витанов споделя за зелената сделка, фондовете за ограничаване на негативните ефекти от нея и трансформацията на цялата европейска икономика.
* С Атанас Папазов, част от мениджърския екип на World Transport Overseas (WTO), разговаряме за проектите, които предстоят, за предизвикателствата и техните решения.
* Логистичната компания Грийн Пойнт за новите електрически ванове Volkswagen e-Crafter, с които вече се извършват доставки за спедиторски компании в София.
* Ако онлайн бизнесите искат да растат, нека запомнят името Метрика - Милена Рамчева, управител на Метрика.
* Световната икономика върви по неравни пътища.
* LPG пазарът през погледа на един стратегически инвеститор.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!