07.03.2022 Views

Osmi mart - JU Srednja ugostiteljsko - turistička škola

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

• Ova časna sestra rođena je Albanka

koja je zahvaljujući cjeloživotnom

humanitarnom radu 1979. osvojila

Nobelovu nagradu za mir. Osnovala je

katoličku redovničku zajednicu

Misionarske ljubavi, koja je pomagala

siromašnima u brojnim misijama. Najviše

se ističu njene misije u spašavanju djece

1982. kod opsade Bejruta, u Etiopiji i

Armeniji.

MOTHER TERESA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!