07.03.2022 Views

Osmi mart - JU Srednja ugostiteljsko - turistička škola

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

• Ona je najuspješnija muzička veličina

svih vremena s više od 250 miliona

prodanih ploča. Osim što je redovno

boravila na vrhovima pop ljestvica,

Madonna je probijala granice onog

što je prihvatljivo, poigravajući se sa

svojim seksualnim imidžom, ali i

katoličkom Crkvom.

MADONNA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!