07.03.2022 Views

Osmi mart - JU Srednja ugostiteljsko - turistička škola

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

• Autorica fenomena o čarobnjaku

Harry Potteru iznenadila je cijeli svijet

neviđenim uspjehom uz pomoć kojeg

je izašla iz anonimnosti i postala

jednom od najbogatijih žena na

svijetu. Prvu knjigu je napisala kao

samohrana majka koja je

preživljavala iz mjeseca u mjesec, bez

stalnih prihoda i velikom voljom za

uspjeh. Smatra se simbolom uspješne

poslovne žene koja je uspjela bez ičije

pomoći, isključivo svojim radom.

J.K. ROWLING

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!