07.03.2022 Views

Osmi mart - JU Srednja ugostiteljsko - turistička škola

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

• Ova engleska književnica iz 18. stoljeća

pisala je ljubavne romane, a jedna je od

rijetkih pisaca koji su slavu doživjeli za

života. Bila je hvaljena zbog svog

realističnog pristupa tadašnjem plemstvu,

a do danas je jedna od najčitanijih

britanskih autora svih vremena. Njeni

najpoznatiji romani su "Razum i osjećaji",

"Ponos i predrasude" i "Emma".

JANE AUSTEN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!