18.03.2022 Views

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA - 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

I

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

ZA 2022. GODINU

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Petra Preradovića 3, Sveti Ivan Zelina, OIB: 74744681525

E-mail: info@udruga-srce-zelina.hr; Web: www.udruga-srce-zelina.hr/

Ć

U Svetom Ivanu Zelini, 05.siječnja 2022. godine


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

SADRŽAJ

KOORDINATOR/ICA RADA I FINANCIJSKOG POSLOVANJA UDRUGE ....................................................... 3

STRUČNI/A SURADNIK/ICA ZA NACIONALNE I EU PROJEKTE I ORGANIZACIJU ....................................... 5

VODITELJI/ICA CENTRA ZA RAZVOJ INKLUZIVNIH PRAKSI „Srce“............................................................ 6

ADMINISTRATIVNI/A I FINANCIJSKI/A STRUČNI/A SURADNIK/ICA ......................................................... 7

VODITELJ/ICA LOKALNOG VOLONTERSKOG CENTRA / KOORDINATOR/ICA RADA LVC-a ....................... 9

VODITELJ/ICA PROGRAMA USLUGA ZA OSOBE S INVALIDITETOM „KLUB SRCE“ ................................. 10

VODITELJ/ICA LOGOPEDSKOG KABINETA .............................................................................................. 11

STRUČNI/A SURADNIK/ICA – REHABILITATOR ...................................................................................... 12

STRUČNI/A SURADNIK/ICA – FIZIOTERAPEUT ....................................................................................... 13

STRUČNI/A SURADNIK/ICA - RADNI TERAPEUT I SENZORNI PEDAGOG ................................................ 14

STRUČNI/A SURADNIK/ICA – PSIHOLOG ............................................................................................... 15

STRUČNI/A SURADNIK/ICA U PROVOĐENJU PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI ........................................... 16

GLAVNI VOZAČ/DOMAR/EKONOM ....................................................................................................... 17

POMOĆNI VOZAČ/ICA, VOZAČ/ICA U POS I OSTALI POMOĆNI POSLOVI .............................................. 18

VODITELJ/ICA EU PROJEKTA „OSOBNI ASISTENT“ ................................................................................. 19

VODITELJ/ICA EU PROJEKTA „OKRUŽENJE ZA SAMOOSTVARENJE“ ...................................................... 20

VODITELJ/ICA EU PROJEKTA „neoviSAN“ .............................................................................................. 21

KOORDINATOR/ICA EU PROJEKTA „OSOBNI ASISTENT“ ....................................................................... 22

KOORDINATOR/ICA EU PROJEKTA „neoviSAN“..................................................................................... 23

ADMINISTRATOR/ICA EU PROJEKTA ..................................................................................................... 24

ZAMJENIK/ICA VODITELJA/ICE EU PROJEKTA „OKRUŽENJE ZA SAMOOSTVARENJE“ ........................... 25

STRUČNJAK/ICA ZA MAPIRANJE USLUGE ORGANIZIRANOG STANOVANJA .......................................... 26

VODITELJ/ICA KAMPANJE „Ništa o našoj neovisnosti bez nas“ ............................................................ 27

VODITELJ/ICA U ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA ........................................................................................ 28

RADNI/A ASISTENT/ICA ......................................................................................................................... 29

OSOBNI/A ASISTENT/ICA ....................................................................................................................... 30

POMOĆNI DJELATNIK/ICA U ODGOJNO OBRAZOVNOM PROCESU ...................................................... 31

POMOĆNIK/ICA U KLUBU SRCE ............................................................................................................. 32

POMOĆNIK/ICA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE PROSTORA, DOMAĆINSTVA, PLASTENIKA I OKOLIŠA ...... 33

KOORDINATOR/ICA U KREATIVNOJ RADIONICI I INTERAKTIVNOM IZLOŽBENOM PROSTORU DAR-u . 34

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

2


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

KOORDINATOR/ICA RADA I FINANCIJSKOG POSLOVANJA UDRUGE

1/4h

Potrebni broj izvršitelja*

1/4h

VŠS

VSS

Potrebna stručna sprema

SSS samo uz uvjet da osoba ima najmanje 20

godina iskustva rada u javnoj upravi

Opći poslovi

- Organizacija rada Udruge prema Statutu i Zakonu o udrugama

- Izrada prijedloga novog Statuta Udruge

- Sudjelovanje u izradi Standarda kvalitete pružanja socijalnih usluga i prateće dokumentacije

- Praćenje zakonskih i podzakonskih propisa

- Izrada prijedloga Strateških, Financijskih i Operativnih planova Udruge

- Lokalna strategija za djecu s teškoćama i OSI – sudjelovanje u izradi nacrta LS za Gradsko

vijeće, praćenje provedbe Strategije

- Kontrola pripremnih podataka za računovodstvo i pregled blagajničkog izvještaja

- Prikupljanje podataka o društvenom poduzetništvu

- Praćenje politike uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada

- Izrada godišnjih i periodičnih izvještaja o radu Udruge

- Praćenje natječaja i javnih poziva za financiranje

- Pisanje projektnih prijedloga

- Komunikacija s članovima Udruge – učlanjenje novih, upućivanje na prava/obveze

- Komunikacija s djelatnicima Udruge – obavljanje razgovora za posao, upućivanje na prava i

obveze, pisanje ugovora o radu, raskidi ugovora o radu, rotacije zaposlenika, koordinacija

timova i djelatnika unutar timova

- Praćenje rada zaposlenika, ocjenjivanje rada, prijedlozi za nagrađivanje radnika

- Komunikacija s vanjskim suradnicima – obavljanje razgovora, dogovaranje aktivnosti, pisanje

ugovora o djelu, autorskih ugovora

- Komunikacija s davateljima financijskih sredstava

- Vođenje projekata, izvještaji, financijsko praćenje

- Traženje novih donatora i poznanstva koje bi poboljšale rad udruge

- Javni istupi u ime udruge i davanje izjava za medije

- Suradnja s Gradom Sveti Ivan Zelina, općinom Bedenica, Zagrebačkom županijom, Centrom

za socijalnu skrb, školama, vrtićima, institucijama, Ministarstvima, drugim dionicima i/ili

udrugama

- Koordinacija općih i programskih aktivnosti prema strateškom planu

- Koordinacija pomacima radnog vremena i preseljenjima unutar radnog okruženja ako su u

svrhu napretka

- Uspostavljanje pozitivne komunikacije između djelatnika i korisnika, članova, roditelja

- Organiziranje zajedničkih timskih sastanaka s UO i timovima na temu teškoća, postignuća

i rezultata i daljnjih planiranja

- Sudjelovanje u pripremi i izradi promotivnih materijala Udruge

- Praćenje službenog e-maila Udruge

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Sudjelovanje u izradi Standarda kvalitete pružanja socijalnih usluga i prateće dokumentacije

- Izrada dokumenata u suradnji s Upravnim odborom Udruge

- Suradnja i prezentiranje financijske dokumentacije Nadzornom odboru Udruge

Organizacija

- Organizacija humanitarnih akcija i događaja, koordinacija unutar organizacijskog tima,

komunikacija sa/na svim nivoima zaduženim za uspješnost provedbe istih

- Organizacija i koordiniranje ostalih manifestacija i aktivnosti Udruge koje organiziraju drugi

dionici

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

3


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

- Organizacija i koordiniranje raznih radionica, seminara, edukacija, događaja, javnih

okupljanja, konferencija i dr.) u suradnji s administrativnim stručnim suradnikom

- Organizacija posjeta raznih gostiju u Udruzi

Osobna evidencija

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

4


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

STRUČNI/A SURADNIK/ICA ZA NACIONALNE I EU PROJEKTE I ORGANIZACIJU

Potrebni broj izvršitelja*

800-1000 sati godišnje

VŠŠ

Potrebna stručna sprema

VSS

Opći poslovi

- Prikupljanje podatke o potencijalnim korisnicima usluga

- Praćenje natječaja i javnih poziva za financiranje

- Sudjelovanje na radionicama o provedbi pojedinih projekata

- Sudjelovanje na informativnim radionicama o budućim natječajima

- Pripremanje projektnih prijedloga za financiranje programa usluga

- Vođenje evidencije o predanim projektnim prijedlozima i statusu projektnih prijedloga

- Izrada plana aktivnosti odobrenih projekta u suradnji s koordinatorom rada Udruge i stručnim

suradnicima

- Organizacija i praćenje aktivnosti po pojedinim projektima

- Praćenje rokova izvještavanja projekata

- Pripremanje i slanje dopisa donatorima, sponzorima, partnerima, suradnicima

- Suradnja s ustanovama na području lokalne zajednice vezana za planiranje zajedničkih

projekata i partnerstva

- Komunikacija s izvoditeljima aktivnosti na projektu - prikupljanje potrebnih izjava i ponuda

izvoditelja, komunikacija o načinu provođena određenih aktivnosti/usluga

- Komunikacija s partnerima i vanjskim suradnicima na projektu

- Komunikacija i suradnja s međunarodnim organizacijama

- Komunikacija s davateljima financijskih sredstava

- Redovno izvještavanje Upravnog odbora i/ili koordinatora rada i financijskog poslovanja

udruge o provedbi projektnih aktivnosti, novčanom tijeku projekta i programa, daljnjem planu

aktivnosti

- Redovno informiranje i praćenje zakonskih regulativa vezana za prava i usluge članova

Udruge

- Suradnja s Centrom za socijalnu skrb

- Suradnja s voditeljima organizacijskih cjelina Udruge u cilju unapređenja i poboljšanja

kvalitete usluga i aktivnosti

- Praćenje službenog e-maila Udruge

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Sudjelovanje u izradi Standarda kvalitete pružanja socijalnih usluga i prateće dokumentacije

- Izrada dokumenata u suradnji sa koordinatorom rada i financijskog poslovanja Udruge

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge, prema nalogu poslodavca a u okviru stručnih

kompetencija

Osobna evidencija

1/8h

1/4h

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

5


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

VODITELJI/ICA CENTRA ZA RAZVOJ INKLUZIVNIH PRAKSI „Srce“

Potrebni broj izvršitelja*

1/4 h

1600-2000 sati godišnje

800-1000 sati godišnje

VŠŠ

Potrebna stručna sprema

VSS

Opći poslovi

- Provodi odrednice Sporazuma o razvoju inkluzivne suradničke zajednice

- Provodi i razvija aktivnosti Centra za razvoj inkluzivnih praksi „Srce“

- Prikuplja podatke o potencijalnim korisnicima usluga

- Priprema projektne prijedloge za financiranje programa usluga usmjerenih djeci s teškoćama i Centru

za razvoj inkluzivnih praksi „Srce“

- Praćenje natječaja i javnih poziva za financiranje

- Vođenje evidencije o predanim projektnim prijedlozima i statusu projektnih prijedloga

- Izrada plana aktivnosti projekata u suradnji s koordinatorom rada Udruge i stručnim suradnicima

- Organizacija i praćenje aktivnosti po pojedinim projektima

- Praćenje rokova izvještavanja projekata

- Sudjelovanje na radionicama o provedbi pojedinih projekata

- Sudjelovanje na informativnim radionicama o budućim natječajima

- Priprema i slanje dopisa donatorima, sponzorima, partnerima, suradnicima

- Suradnja s ustanovama na području lokalne zajednice vezana za planiranje zajedničkih projekata i

partnerstva

- Komunikacija i suradnja s međunarodnim organizacijama

- Komunikacija s izvoditeljima aktivnosti na projektu, prikupljanje izjava izvoditelja i ponuda

- Komunikacija s partnerima i vanjskim suradnicima na projektu, prikupljanje informacija i ponuda

- Komunikacija s davateljima financijskih sredstava

- Redovno izvještavanje Upravnog odbora i/ili koordinatora rada i financijskog poslovanja udruge o

provedbi projektnih aktivnosti i novčanom tijeku projekta i programa

- Redovno informiranje i praćenje zakonskih regulativa vezana za prava i usluge

- Surađuje s Centrom za socijalnu skrb, školama, vrtićima i drugim lokalnim institucijama

- Surađuje sa socijalnim radnikom Udruge

- Surađuje s roditeljima djece s teškoćama

- Organizira radionice, edukacije i druge aktivnosti podrške roditeljima djece s teškoćama

- Surađuje i koordinira rad stručnjaka za podršku djeci s teškoćama

- Organizira i vodi tjedne sastanke s članovima stručnog tima za podršku djeci s teškoćama

- Vodi evidenciju o mjesečnim izvješćima stručnog tima za podršku djeci s teškoćama

- Koordinira rad pomoćnika u vrtiću

- Sudjeluje na mentorskim sastancima pomoćnika u vrtiću

- Izrađuje upute, materijale, pravilnike, sporazume o suradnji i druge dokumente vezane uz Centar za

razvoj inkluzivnih praksi „SRCE“

- Provodi internu evaluaciju pruženih usluga za podršku djeci s teškoćama

- Praćenje službenog maila Udruge

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Sudjelovanje u izradi Standarda kvalitete pružanja socijalnih usluga i prateće dokumentacije

- Izrada dokumenata u suradnji sa koordinatorom rada i financijskog poslovanja Udruge

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge, prema nalogu poslodavca, a u okviru svojih stručnih

kompetencija

Osobna evidencija

1/8h

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

6


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

ADMINISTRATIVNI/A I FINANCIJSKI/A STRUČNI/A SURADNIK/ICA

2/8h

Potrebni broj izvršitelja*

1600-2000 sati godišnje

SSS

Potrebna stručna sprema

VŠS

Opći poslovi

- Rad u Synesis programu

- Priprema tablice za isplatu plaće zaposlenika i slanje u knjigovodstveni servis u suradnji s

koordinatorom rada i financijskog poslovanja Udruge

- Evidentiranje profitnih centara (izvora financiranja) na ulaznim računima i obračunskim

listama

- Praćenje novčanog tijeka vezanih uz plaće zaposlenika

- Vođenje gotovinske blagajne u Udruzi - naplata participacija, donacija, doprinosa, članarina

i priprema pologa na račun Udruge

- Vođenje gotovinske blagajne u Udruzi - kopiranje gotovinskih računa, pisanje

uplatnica/isplatnica, izrada blagajničkog izvještaja i dnevnika blagajne

- Plaćanje računa i ponuda u dogovoru s koordinatorom rada i financijskog poslovanja Udruge,

a nakon ovjere dvaju potpisnika

- Evidentiranje datuma računa, datuma plaćanja računa i broja izvoda na ulaznim računima

- Pisanje izlaznih računa i vođenje evidencije o njihovoj uplati

- Pakiranje pošte, slanje, vođenje elektronske evidencije o poslanoj pošti

- Pisanje molbi za donaciju

- Vođenje elektronske evidencije o donatorima, pisanje ugovora o donaciji, potvrde o donaciji,

zahvalnica donatorima

- Pisanje dopisa za suradnju prema partnerima, donatorima i suradnicima u dogovoru s

koordinatorom rada i financijskog poslovanja Udruge

- Vođenje elektronske evidencije Adresara Udruge

- Prikupljanje potrebne dokumentacije za učlanjenje novih članova i uredno arhiviranje,

vođenje elektronske evidencija o članovima Udruge, redovno ažuriranje podataka

- Pisanje dopisa, pozivnica za događaje, obavijesti za članove u suradnji s koordinatorom rada

i financijskog poslovanja Udruge

- Slanje čestitki za rođendane članova, donatora, vanjskih suradnika i dr.

- Vođenje elektronske evidencije o sudjelovanju Udruge na raznim manifestacijama,

događajima, savjetovanjima, važnim sastancima

- Praćenje novčanih tijekova pojedinih projekata u suradnji s koordinatorom rada i financijskog

poslovanja Udruge

- Priprema popratne dokumentacije i priloga pojedinih projektnih prijedloga i slanje prema

potencijalnim donatorima

- Priprema dokumentacije za pravdanje pojedinih projekata - slaganje dokumentacije,

skeniranje, fotokopiranje, popunjavanje tablica, kontrola istih

- Sudjelovanje u organizaciji seminara, radionica, edukacija i događaja, javnih okupljanja,

konferencija

- Suradnja s koordinatorom rada i financijskog poslovanja te zaposlenicima u svrhu

prepoznavanja prilika za poboljšanje radnih odnosa, povećanja produktivnosti

- Provođenje internih aktivnosti u cilju jačanja organizacijske strukture i unapređivanja

međuljudskih odnosa zaposlenika

- Prati zakonsku regulativu u području radnog prava, pravnih propisa, zdravstvene zaštite

- Upoznaje zaposlenike s radnim zakonodavstvom, savjetuje ih i upozorava na određena prava

i obveze koje proizlaze iz radnog odnosa kod određenog poslodavca

- Priprema, praćenje i koordinacija procesa zapošljavanja - definiranje i objava oglasa, odabir

prijava i provođenje procesa zapošljavanja

- Prikupljanje dokumentacije vezane uz zapošljavanje nove osobe i uredno arhiviranje prema

proceduri za prijem djelatnika u radni odnos

- Pisanje ugovora o radu, aneksa, odluka o radnom odnosu (odluka o izboru, napredovanju,

pripravništvu, korištenju godišnjeg odmora, prestanku radnog odnosa, opomena)

- Vođenje evidencije o zaposlenicima (mjesečna evidencija o zaposlenicima, matična knjiga

radnika, godišnji odmori, prekovremeni sati i sati izostanka, sati sudjelovanja)

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

7


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

- Informiranje zaposlenika o planu aktivnosti udruge, manifestacijama, edukacijama,

supervizijama, timskim sastancima u suradnji s koordinatorom rada i financijskog poslovanja

udruge

- Prikupljanje izvješća o radu zaposlenika

- Izrada i praćenje evidencije dolazaka zaposlenika na posao na ulazu

- Organiziranje zdravstvenih pregleda zaposlenika i pritom surađuje s ovlaštenim liječnikom

specijalistom medicine rada

- Organiziranje timskih sastanka zaposlenika Udruge

- Slanje čestitki za rođendane zaposlenika

- Vođenje evidencije o odvozu starog papira (Hamburger)

- Kontaktiranje majstora/ovlaštenih servisera za popravke u kući u suradnji s

domarom/ekonomom

- Odlazak u nabavu po potrebi

- Vođenje zadužnica za robu i opremu

- Vođenje knjižnice Udruge Srce (upis novih knjiga, stanje, posudba)

- Uredno pohranjivanje dokumentacije u arhivu Udruge, vođenje evidencije o arhivskoj građi

- Vođenje evidencije o uskladištenim namirnicama i priboru za rad

- Komunikacija s vanjskim dobavljačima, s vanjskim knjigovodstvenim servisom, IT podrškom

- Komunikacija s domarom/vozačem, voditeljem kreativne Stvaraonice i voditeljem izložbenog

interaktivnog prostora „Dar“

- Praćenje službenog maila Udruge

Organizacija

- Pomoć u organizaciji humanitarnih akcija i događaja, koordinacija unutar organizacijskog

tima, komunikacija sa/na svim nivoima zaduženim za uspješnost provedbe istih

- Organizacija aktivnosti za uspješno organiziranje zajednice

- Pomoć u organizaciji ostalih manifestacija i aktivnosti Udruge, a koje organiziraju drugi dionici

- Sudjelovanje u organizaciji ostalih događaja - izleti, team building, radionice, seminari,

edukacije, javna okupljanja, konferencije, Okrugli stolovi

- Sudjelovanje u organizaciji gostiju u Udruzi

- Komunikacija i suradnja s Upravnim odborom

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Sudjelovanje u izradi Standarda kvalitete pružanja socijalnih usluga i prateće dokumentacije

- Izrada dokumenata u suradnji sa koordinatorom rada i financijskog poslovanja Udruge

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge, prema nalogu poslodavca a u okviru stručnih

kompetencija

Vidljivost Udruge

- Fotografiranje i dokumentiranje događaja i aktivnosti

- Izrada članaka o događajima ili najave događaja

- Ažuriranje i objava na web, facebook stranici i drugim društvenim mrežama

- Vođenje medijske evidencije i prikupljanje podataka o objavama drugih medija

- Izrada video materijala određenih događaja i objava istih

- Sudjelovanje u izradi promotivnih materijala Udruge

- Komunikacija s medijima

Osobna evidencija

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

8


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

VODITELJ/ICA LOKALNOG VOLONTERSKOG CENTRA / KOORDINATOR/ICA RADA LVC-a

1/4h

Potrebni broj izvršitelja*

10 sati tjedno

SSS

Potrebna stručna sprema

VŠS

Opći poslovi

- Koordinacija rada volontera – upućivanje u rad, upoznavanje s volonterskim aktivnostima,

upoznavanje s radom Udruge, osnovnim pravilima i uputama vezanim za volontiranje

- Redovno ažuriranje informacija i dokumenata koji se odnose na rad Lokalnog volonterskog

centra

- Definiranje opisa posla volontera u suradnji s drugim zaposlenicima

- Prikupljanje podataka o volonterima, redovno ažuriranje podataka

- Vođenje elektronske evidencije o volonterskim satima

- Pisanje ugovora o volontiranju, potvrda o volontiranju i potvrda o kompeticijama stečenih

volontiranje

- Redovno informiranje volontera o aktivnostima Udruge

- Redovno ažuriranje Facebook profila Lokalnog volonterskog centra Zelina

- Izrada popisa volonterskih akcija za svaku godinu i pravovremeno obavještavanje volontera

(u suradnji s organizatorima volontiranja u zajednici)

- Izrada mjesečnog izvještaja o radu Lokalnog volonterskog centra

- Izrada godišnjeg izvještaja o volontiranju i prijava u elektronski sustav

- Uredno arhiviranje i vođenje administracije vezano za rad Lokalnog volonterskog centra

- Organizacija volonterskih aktivnosti

- Organizacija manifestacije Hrvatska volontira, prijava aktivnosti u sustav, izvještavanje o

provedenim aktivnostima

- Organizacija radionica za poticanje na volontiranje za učenike osnovnih i srednje škole

- Organizacija Međunarodnog dana volontera

- Organizacija sastanaka s volonterima

- Organizacija izleta za volontere

- Nadzor nad radom volontera i pružanje podrške volonterima

- Promoviranje volonterstva u lokalnoj zajednici

- Suradnja s organizatorima volontiranja u lokalnoj zajednici

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Sudjelovanje u izradi Standarda kvalitete pružanja socijalnih usluga i prateće dokumentacije

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge, prema nalogu poslodavca a u okviru stručnih

kompetencija

Osobna evidencija

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

9


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

VODITELJ/ICA PROGRAMA USLUGA ZA OSOBE S INVALIDITETOM „KLUB SRCE“

Potrebni broj izvršitelja*

1600-2000 sati godišnje

VŠS

Potrebna stručna sprema

VSS

Opći poslovi

Voditeljica programa „Program usluga za OSI – Klub Srce“ - upravljanje programskim aktivnostima,

individualni razgovori sa korisnicima i članovima njihovih obitelji, provođenje aktivnosti (aktivnosti

samostalnog života, samozastupanje i savjetovanje, aktivnosti održavanja i unapređenja zdravlja,

radno-okupacijske aktivnosti, društvene aktivnosti)

- Neposredni rad s korisnicima

- Provođenje interne evaluacije programa „Program usluga za OSI – Klub Srce“ i izrada

izvješća

- Izrada individualnih planova korisnika u suradnji s ostalim članovima stručnog tima Udruge i

Centrom za socijalnu skrb Sv. Ivan Zelina

- Izrada tjednog i mjesečnog plana radionica/aktivnosti za korisnike programa „Program usluga

za OSI – Klub Srce“

- Pisanje obavijesti korisnicima

- Popunjavanje evidencije dolazaka korisnika

- Ažuriranje podataka u elektronskoj evidenciji – Registar članova

- Komunikacija s vanjskim suradnicima, volonterima, izvoditeljima pojedinih programskih

aktivnosti

- Komunikacija s Upravnim odborom Udruge

- Komunikacija s roditeljima

- Organizacija i preraspodjela poslova unutar tima Kluba Srce

- Pisanje izvještaja o provođenju programa prema davateljima financijskih sredstava

- Priprema priloga o provedenim aktivnostima

- Izrada popisa za nabavu potrebnih, materijala i pribora za rad

- Organizacija radnog prostora

- Uređenje izloga

- Pisanje članaka i objava o programskim aktivnostima te objavljivanje na društvenim mrežama

- Izrada video materijala i fotografija s aktivnosti

- Fotografiranje i dokumentiranje događaja i aktivnosti

- Sudjelovanje u pripremi i izradi promotivnih materijala Udruge, pojedinačnih projekata i sl.

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Sudjelovanje u izradi dokumenata vezanim za Standarde kvalitete lokalnih volonterskih

centara

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge, prema nalogu poslodavca a u okviru stručnih

kompetencija

Organizacija

- Sudjelovanje u organizaciji manifestacija i aktivnosti Udruge (Pješadijada, Turnir u beli,

Kestenijada, Božićna priredba i slično te odlazak korisnika van udruge (hrana, WC i sl.),

izleti, radionice, seminari i dr.)

- Sudjelovanje u organizaciji ostalih manifestacija koje organiziraju drugi dionici (Festival

jednakih mogućnosti, INkaz, i dr.)

- Sudjelovanje u organizaciji gostiju u Udruzi

Osobna evidencija

1/8h

1/4h

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

10


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

VODITELJ/ICA LOGOPEDSKOG KABINETA

Potrebni broj izvršitelja*

Potrebna stručna sprema

Opći poslovi

- Provođenje postupaka procjene stanja korisnika (inicijalne procjene)

- Provođenje postupaka prevencije, identifikacije i rehabilitacije predverbalne, verbalne i

neverbalne komunikacije

- Provođenje postupaka rane intervencije kod svih poremećaja s ciljem preveniranja ili

usporavanja tijeka poremećaja

- Provođenje logopedske individualne i grupne terapije svih komunikacijsko-jezično-govornih

poremećaja (u usmenom govoru i pisanom jeziku) što uključuje: korekciju izgovora glasova,

poboljšanje oralno – motoričkih vještina, poticanje komunikacijskih vještina korištenjem

multisenzornog pristupa)

- Neposredan rad s korisnicima strukturiran s obzirom na teškoću i potrebe korisnika

- Izrada individualnih planova korisnika u suradnji s ostalim članovima stručnog tima Udruge

- Sudjelovanje u interdisciplinarnom radu stručnog tima Udruge

- Savjetovanje roditelja o načinima rada kod kuće, potrebi upućivanja ostalim stručnjacima (u

Udruzi ili izvan nje) te izradi i provedbi individualnog plana korisnika

- Suradnja s ostalim članovima stručnog tima Udruge i ostalim zaposlenicima Udruge u cilju

provedbe i evaluacije individualnog plana korisnika

- Suradnja s ustanovama na području grada i ostalim ustanovama uključenim u rehabilitaciju

korisnika (asistenti i zaposlenici školskih i predškolskih ustanova, Centar za socijalnu skrb,

liječnici i slično)

- Priprema i održavanje predavanja, radionica i savjetovanja roditelja i ostalih osoba uključenih

u rad s korisnicima (prema potrebi)

- Sudjelovanje na stručnim usavršavanjima putem sudjelovanja na relevantnim predavanjima,

kongresima, simpozijima vezanim uz struku i populaciju korisnika u organizaciji Udruge i/ili

vanjskih organizacija i ustanova

- Provođenje interne evaluacije o zadovoljstvu korisnika uslugom (izrada evaluacijskih upitnika

i izvješća)

- Priprema materijala i prostora za rad

- Vođenje evidencije o opremi, priboru i materijalima za rad koji se nalaze u kabinetu

- Vođenje evidencije o korisnicima usluge, potencijalnim korisnicima, prikupljanje i uredno

arhiviranje dokumentacije

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Sudjelovanje u izradi dokumenata vezanim za Standarde kvalitete u pružanju socijalnih

usluga

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge, prema nalogu poslodavca a u okviru stručnih

kompetencija

Osobna evidencija

1/8h

1/4h

VSS

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

11


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

STRUČNI/A SURADNIK/ICA – REHABILITATOR

Potrebni broj izvršitelja*

Potrebna stručna sprema

1/8h

1/4h

800-1000 sati

Opći poslovi

- Provođenje postupaka procjene stanja korisnika (inicijalne procjene)

- Provođenje postupaka rane intervencije – rano uočavanje rizika za moguće odstupanje od

tipičnog razvoja, okolinskih prepreka i drugih nepovoljnih čimbenika

- Provođenje edukacijsko-rehabilitacijskih individualnih ili grupnih postupaka, programa i

radionica

- Neposredan rad s korisnicima strukturiran s obzirom na teškoću i potrebe korisnika

- Pisanje stručnog mišljenja, preporuka za rad za korisnike nakon uočene potrebe ili na zahtjev

- Izrada individualnih planova korisnika u suradnji s ostalim članovima stručnog tima Udruge

- Sudjelovanje u interdisciplinarnom radu stručnog tima Udruge

- Savjetovanje roditelja o načinima rada kod kuće, potrebi upućivanja ostalim stručnjacima (u

Udruzi ili izvan nje) te izradi i provedbi individualnog plana korisnika

- Suradnja s ostalim članovima stručnog tima Udruge i ostalim zaposlenicima Udruge u cilju

provedbe i evaluacije individualnog plana korisnika

- Suradnja s ustanovama na području grada i ostalim ustanovama uključenim u rehabilitaciju

korisnika (asistenti i zaposlenici školskih i predškolskih ustanova, Centar za socijalnu skrb,

liječnici i slično)

- Priprema i održavanje predavanja, radionica i savjetovanja roditelja i ostalih osoba uključenih

u rad s korisnicima (prema potrebi)

- Sudjelovanje na stručnim usavršavanjima putem sudjelovanja na relevantnim predavanjima,

kongresima, simpozijima vezanim uz struku i populaciju korisnika u organizaciji Udruge i/ili

vanjskih organizacija i ustanova

- Provođenje interne evaluacije o zadovoljstvu korisnika uslugom (izrada evaluacijskih upitnika

i izvješća)

- Redovna komunikacija s Upravnim odborom i/ili koordinatorom rada i financijskog poslovanja

Udruge vezano uz pružanje usluge te daljnje planiranje

- Priprema materijala i prostora za rad

- Prilagodba materijala za rad, izrada i primjena vizualne podrške u radu, određivanje vrste i

namjene komunikacijskog sredstva

- Vođenje evidencije o opremi, priboru i materijalima za rad koji se nalaze u kabinetu

- Vođenje evidencije o korisnicima usluge, potencijalnim korisnicima, prikupljanje i uredno

arhiviranje dokumentacije

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Sudjelovanje u izradi dokumenata vezanim za Standarde kvalitete u pružanju socijalnih

usluga

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge, prema nalogu poslodavca a u okviru stručnih

kompetencija

Osobna evidencija

VSS

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

12


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

STRUČNI/A SURADNIK/ICA – FIZIOTERAPEUT

Potrebni broj izvršitelja*

Potrebna stručna sprema

1/8h

1/4h

800-1000 sati godišnje

Opći poslovi

- Provođenje postupaka procjene stanja korisnika (inicijalne procjene)

- Procjena potrebe i programa pružanja podrške u svrhu izrade individualnog plana korisnika

- Provođenje postupaka rane intervencije kod svih poremećaja s ciljem preveniranja ili

usporavanja tijeka poremećaja

- Provođenje fizikalnih individualnih ili grupnih postupka i programa

- Neposredan rad s korisnicima strukturiran s obzirom na teškoću i potrebe korisnika

- Pisanje stručnog mišljenja, preporuka za rad za korisnike nakon uočene potrebe ili na zahtjev

- Izrada individualnih planova korisnika u suradnji s ostalim članovima stručnog tima Udruge

- Sudjelovanje u interdisciplinarnom radu stručnog tima Udruge

- Savjetovanje roditelja o načinima rada kod kuće, potrebi upućivanja ostalim stručnjacima (u

Udruzi ili izvan nje) te izradi i provedbi individualnog plana korisnika

- Suradnja s ostalim članovima stručnog tima Udruge i ostalim zaposlenicima Udruge u cilju

provedbe i evaluacije individualnog plana korisnika

- Suradnja s ustanovama na području grada i ostalim ustanovama uključenim u rehabilitaciju

korisnika (asistenti i zaposlenici školskih i predškolskih ustanova, Centar za socijalnu skrb,

liječnici i slično)

- Priprema i održavanje predavanja, radionica i savjetovanja roditelja i ostalih osoba uključenih

u rad s korisnicima (prema potrebi)

- Sudjelovanje na stručnim usavršavanjima putem sudjelovanja na relevantnim predavanjima,

kongresima, simpozijima vezanim uz struku i populaciju korisnika u organizaciji Udruge i/ili

vanjskih organizacija i ustanova

- Provođenje interne evaluacije o zadovoljstvu korisnika uslugom (izrada evaluacijskih upitnika

i izvješća)

- Redovna komunikacija s Upravnim odborom i/ili koordinatorom rada i financijskog poslovanja

Udruge vezano uz pružanje usluge te daljnje planiranje

- Priprema materijala i prostora za rad

- Vođenje evidencije o opremi, priboru i materijalima za rad koji se nalaze u kabinetu

- Vođenje evidencije o korisnicima usluge, potencijalnim korisnicima, prikupljanje i uredno

arhiviranje dokumentacije

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Sudjelovanje u izradi dokumenata vezanim za Standarde kvalitete u pružanju socijalnih

usluga

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge prema nalogu poslodavca, a u okviru svojih stručnih

kompetencija

Osobna evidencija

VŠS

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

13


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

STRUČNI/A SURADNIK/ICA - RADNI TERAPEUT I SENZORNI PEDAGOG

Potrebni broj izvršitelja* 1/8h

Potrebna stručna sprema

Opći poslovi

- Provođenje postupaka procjene stanja korisnika (inicijalne procjene)

- Procjena potrebe i programa pružanja podrške u svrhu izrade individualnog plana korisnika

- Provođenje postupaka rane intervencije kod svih poremećaja s ciljem preveniranja ili

usporavanja tijeka poremećaja

- Neposredan rad s korisnicima strukturiran s obzirom na teškoću i potrebe korisnika

- Provođenje individualnih ili grupnih postupaka, programa i radionica

- Pisanje stručnog mišljenja, preporuka za rad za korisnike nakon uočene potrebe ili na zahtjev

- Izrada individualnih planova korisnika u suradnji s ostalim članovima stručnog tima Udruge

- Sudjelovanje u interdisciplinarnom radu stručnog tima Udruge

- Savjetovanje roditelja o načinima rada kod kuće, potrebi upućivanja ostalim stručnjacima (u

Udruzi ili izvan nje) te izradi i provedbi individualnog plana korisnika

- Suradnja s ostalim članovima stručnog tima Udruge i ostalim zaposlenicima Udruge u cilju

provedbe i evaluacije individualnog plana korisnika

- Suradnja s ustanovama na području grada i ostalim ustanovama uključenim u rehabilitaciju

korisnika (asistenti i zaposlenici školskih i predškolskih ustanova, Centar za socijalnu skrb,

liječnici i slično)

- Priprema i održavanje predavanja, radionica i savjetovanja roditelja i ostalih osoba uključenih

u rad s korisnicima (prema potrebi)

- Sudjelovanje na stručnim usavršavanjima putem sudjelovanja na relevantnim predavanjima,

kongresima, simpozijima vezanim uz struku i populaciju korisnika u organizaciji Udruge i/ili

vanjskih organizacija i ustanova

- Provođenje interne evaluacije o zadovoljstvu korisnika uslugom (izrada evaluacijskih upitnika

i izvješća)

- Redovna komunikacija s Upravnim odborom i/ili koordinatorom rada i financijskog poslovanja

Udruge vezano uz pružanje usluge te daljnje planiranje

- Priprema materijala i prostora za rad

- Vođenje evidencije o opremi, priboru i materijalima za rad koji se nalaze u kabinetu

- Vođenje evidencije o korisnicima usluge, potencijalnim korisnicima, prikupljanje i uredno

arhiviranje dokumentacije

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Sudjelovanje u izradi dokumenata vezanim za Standarde kvalitete u pružanju socijalnih

usluga

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge prema nalogu poslodavca, a u okviru svojih stručnih

kompetencija

Osobna evidencija

VŠS

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

14


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

STRUČNI/A SURADNIK/ICA – PSIHOLOG

Potrebni broj izvršitelja*

Potrebna stručna sprema

1/8h

1/4 h

1600-2000 sati godišnje

800-1000 sati godišnje

VSS

Opći poslovi

- Provođenje postupka procjene stanja korisnika (inicijalne procjene)

- Provođenje razvojne procjene za djecu predškolske dobi

- Procjenjuje potrebu i program pružanja podrške svrhu izrade individualnog plana korisnika

- Provođenje individualnog psihološkog savjetovanja roditelja/skrbnika i članova Udruge

- Provođenje grupnih radionica za članove Udruge

- Pisanje stručnog mišljenja, preporuka za rad za korisnike nakon uočene potrebe ili na zahtjev

- Izrada individualnih planova korisnika u suradnji s ostalim članovima stručnog tima Udruge

- Sudjelovanje u interdisciplinarnom radu stručnog tima Udruge

- Savjetovanje roditelja o načinima rada kod kuće, potrebi upućivanja ostalim stručnjacima (u

Udruzi ili izvan nje) te izradi i provedbi individualnog plana korisnika

- Suradnja s ostalim članovima stručnog tima Udruge i ostalim zaposlenicima Udruge u cilju

provedbe i evaluacije individualnog plana korisnika

- Suradnja s ustanovama na području grada i ostalim ustanovama uključenim u rehabilitaciju

korisnika (asistenti i zaposlenici školskih i predškolskih ustanova, Centar za socijalnu skrb,

liječnici i slično)

- Priprema i održavanje predavanja, radionica i savjetovanja roditelja i ostalih osoba uključenih

u rad s korisnicima (prema potrebi)

- Sudjelovanje na stručnim usavršavanjima putem sudjelovanja na relevantnim predavanjima,

kongresima, simpozijima vezanim uz struku i populaciju korisnika u organizaciji Udruge i/ili

vanjskih organizacija i ustanova

- Provođenje interne evaluacije o zadovoljstvu korisnika uslugom (izrada evaluacijskih upitnika

i izvješća)

- Redovna komunikacija s Upravnim odborom i/ili koordinatorom rada i financijskog poslovanja

Udruge vezano uz pružanje usluge te daljnje planiranje

- Priprema materijala i prostora za rad

- Vođenje evidencije o opremi, priboru i materijalima za rad koji se nalaze u kabinetu

- Vođenje evidencije o korisnicima usluge, potencijalnim korisnicima, prikupljanje i uredno

arhiviranje dokumentacije

- Priprema materijala i prostora za rad

- Vođenje evidencije o opremi, priboru i materijalima za rad koji se nalaze u kabinetu

- Vođenje evidencije o korisnicima usluge, potencijalnim korisnicima, prikupljanje i uredno

arhiviranje dokumentacije

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Sudjelovanje u izradi dokumenata vezanim za Standarde kvalitete u pružanju socijalnih

usluga

- Provođenje grupnog oblika podrške osobnim asistentima Udruge

- Provođenje i priprema edukativnih i komunikacijskih radionica za zaposlenike Udruge

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge prema nalogu poslodavca, a u okviru svojih stručnih

kompetencija

Osobna evidencija

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

15


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

STRUČNI/A SURADNIK/ICA U PROVOĐENJU PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI

Potrebni broj izvršitelja*

Potrebna stručna sprema

1/4h

800-1000 sati godišnje

Opći poslovi

- Suradnja s voditeljem/icom programskih aktivnosti

- Neposredan rad s korisnicima po uputama voditelja/ice programskih aktivnosti

- Sudjelovanje u provedbi individualnog plana korisnika u okviru usluga koje koristi u Udruzi u

suradnji s voditeljem/icom programskih aktivnosti

- Pružanje podrške u organizaciji i provedbi programskih aktivnosti po uputama voditelja/ice

programskih aktivnosti

- Priprema materijala, pribora i prostora za provođenje programskih aktivnosti

- Uredno arhiviranje dokumentacije vezano uz pripremu i provedbu programskih aktivnosti

- Izrada tjednog i mjesečnog plana programskih aktivnosti

- Komunikacija s korisnicima programa i roditeljima - Pisanje obavijesti, telefonsko

obavještavanje

- Provođenje i priprema pojedinih radionica po uputama voditelja/ice programskih aktivnosti

- Vođenje evidencija dolazaka korisnika

- Pružanje podrške pri hranjenju korisnika

- Pomoć pri odlasku na WC, pranje ruku i održavanju osobne higijene (pranje ruku, umivanje i

pranje zubiju) korisnika

- Odlazak na terapijsko plivanje – pomoć korisnicima pri ulasku i izlasku iz bazena te ovisno o

korisniku i za vrijeme boravka u bazenu

- Pisanje članaka i objava o provođenju programskih aktivnosti

- Fotografiranje programskih aktivnosti, uredno arhiviranje fotografija

- Sudjelovanje u pripremi promotivnih materijala Udruge i programskih aktivnosti

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na sastancima programskog tima „Poludnevni boravak i Klub Srce“

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Sudjelovanje u izradi dokumenata vezanim za Standarde kvalitete u pružanju socijalnih

usluga

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge, prema nalogu poslodavca a u okviru svojih stručnih

kompetencija

Osobna evidencija

SSS

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

16


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

GLAVNI VOZAČ/DOMAR/EKONOM

Potrebni broj izvršitelja*

Potrebna stručna sprema

Opći poslovi

- Obavlja prijevoz korisnika prema tjednom planu programskih aktivnosti

- Prijevoza korisnika prema aktivnostima i manifestacijama izvan prostora Udruge po nalogu i

u dogovoru s voditeljem/icom programskih aktivnosti

- Vodi putni radni list

- Vodi evidenciju u utrošku goriva

- Zadužen za servisiranje i održavanje vozila i vođenje evidencije o učinjenom

- Zadužen za praćenje datuma isteka registracije vozila i obavljanje registracije uz potpisanu

punomoć koordinatora rada Udruge

- Sakuplja i prevozi stari papir (po potrebi)

- Transfer pošte, plakata

- Direktna pomoć korisnicima Udruge pri odlasku u toalet

- Prijavljuje kvarove na vozilima te predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti da bi se spriječili

veći kvarovi

- Prijavljuje kvarove koje ne može sam otkloniti i brine o popravku vozila u dogovoru s

koordinatorom rada i financijskog poslovanja Udruge

- Održava higijenu vozila

Domar

- Provjerava kotlovnicu

- Provjerava alarmni i vatrodojavni sustav

- Zadužen za 24 satno dežurstvo u slučajevima aktivacije alarma i vatrodojavnog sustava izvan

radnog vremena

- Vodi evidenciju o funkcionalnosti i ispravnom radu solarne elektrane

- Vrši sitne popravke i poslove u prostoru kuće podrške Srčeko

- Košnja travnatih površina oko prostora udruge i na zemljištu koje udruga koristi

- Čišćenje snijega

- Priprema prostora za rad i pojedine aktivnosti (nabava stolova, klupa i slično)

Ekonom

- Nabavlja namirnice, opremu, alate i drugo prema popisu kojeg dobiva od voditelja/ice

programskih aktivnosti ili administratora

- Usmjerava nabavu po povoljnim cijenama

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Sudjelovanje u izradi dokumenata vezanim za Standarde kvalitete u pružanju socijalnih

usluga

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge, a prema nalogu poslodavca

Osobna evidencija

1/8h

1/4h

SSS

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

17


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

POMOĆNI VOZAČ/ICA, VOZAČ/ICA U POS I OSTALI POMOĆNI POSLOVI

Potrebni broj izvršitelja* 1/4h

Potrebna stručna sprema

Opći poslovi

- Obavlja prijevoz korisnika prema tjednom planu programskih aktivnosti

- Prijevoz korisnika prema aktivnostima i manifestacijama izvan prostora Udruge po nalogu i u

dogovoru s voditeljem/icom programskih aktivnosti

- Vodi putni radni list

- Vodi evidenciju u utrošku goriva

- Zadužen za servisiranje i održavanje vozila i vođenje evidencije o učinjenom

- Sakuplja i prevozi stari papir (po potrebi)

- Transfer pošte, plakata

- Direktna pomoć korisnicima Udruge pri odlasku u toalet

- Prijavljuje kvarove na vozilima te predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti da bi se spriječili

veći kvarovi u dogovoru s glavnim vozačem

- Održava higijenu vozila

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge, a prema nalogu poslodavca

Osobna evidencija

SSS

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

18


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

VODITELJ/ICA EU PROJEKTA „OSOBNI ASISTENT“

Potrebni broj izvršitelja*

2/4h

1600-2000 sati godišnje

800-1000 sati godišnje

VŠS

VSS

Potrebna stručna sprema

SSS uz uvjet prethodnog iskustva u provođenju

programa u trajanju od najmanje 3 godine

Opći poslovi

- Prikupljanje podataka o potencijalnim korisnicima usluge osobne asistencije

- Izrada materijala, uputa i pravilnika vezanih uz pružanje/korištenje usluge osobne asistencije

- Upravljanje projektom - planiranje, organizacija, praćenje i kontrola svih aktivnosti projekta

- Definiranje i nadzor kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja uspješnosti provedbe projekta

- Praćenje napretka projekta prema predviđenim aktivnostima i definiranim pokazateljima

uspješnosti

- Mjesečna analiza predviđenih aktivnosti i ostvarenja definiranih ciljeva

- Praćenje utroška resursa i proračuna na pojedinom projektu

- Komunikacija s projektnim timom

- Komunikacija sa partnerima i suradnicima na projektu

- Komunikacija s osobnim asistentima i korisnicima usluge osobne asistencije

- Komunikacija s ugovornim i provedbenim tijelom

- Organiziranje sastanaka vezanih uz provedbu projekta

- Praćenje pružanja/korištenja usluge osobne asistencije na terenu

- Motivacija i edukacija suradnika, partnera i svih sudionika projekta te praćenje organizacijske

klime i radne uspješnosti

- Prikupljanje podataka o sudionicima projekta

- Prikupljanje fotografija i dokaznih materijala o provedbi projekta

- Osiguravanje vidljivosti i promocije projekta

- Provođenje interne evaluacije projekta

- Nadzor i upravljanje radom projektnog administratora i/ili koordinatora, kontrola pripremljene

izvještajne dokumentacije i projektnih ishoda

- Izvještavanje o postignutim rezultatima, izrada narativnih i financijskih izvješća

- Interno izvještavanje Upravnom odboru o provedbi projekta

Ostali poslovi

- Sudjelovanje u izradi Standarda kvalitete pružanja socijalnih usluga i prateće dokumentacije

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Sudjelovanje u izradi dokumenata vezanim za Standarde kvalitete u pružanju socijalnih

usluga

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge, a prema nalogu poslodavca

Osobna evidencija

1/8h

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

19


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

VODITELJ/ICA EU PROJEKTA „OKRUŽENJE ZA SAMOOSTVARENJE“

Potrebni broj izvršitelja*

2/4h

1600-2000 sati godišnje

800-1000 sati godišnje

VŠS

VSS

Potrebna stručna sprema

SSS uz uvjet prethodnog iskustva u provođenju

programa u trajanju od najmanje 3 godine

Opći poslovi

- Upravljanje projektom - planiranje, organizacija, praćenje i kontrola svih aktivnosti projekta

- Definiranje i nadzor kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja uspješnosti provedbe projekta

- Praćenje napretka projekta prema predviđenim aktivnostima i definiranim pokazateljima

uspješnosti

- Mjesečna analiza predviđenih aktivnosti i ostvarenja definiranih ciljeva

- Vođenje provedbe projekta, koordinacija s projektnim timom i partnerima sukladno

projektnom opisu

- Praćenje utroška resursa i proračuna na pojedinom projektu

- Komunikacija s projektnim timom

- Komunikacija sa partnerima i suradnicima na projektu

- Komunikacija s ugovornim i provedbenim tijelom

- Koordiniranje pripreme i provođenje postupka pojedinih nabava, sudjelovanje u pripremi

dokumentacije, usmjeravanje rada stručnih osoba kojima je povjerena izrada dokumentacije

za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi s postupcima nabava

- Upravljanje Ugovorima o nabavi kao predstavnik Naručitelja

- Poduzimanje aktivnosti vezanih uz projekt kao ovlaštena osoba ispred Naručitelja

- Organiziranje sastanaka vezanih uz provedbu projekta

- Motivacija i edukacija suradnika, partnera i svih sudionika projekta te praćenje organizacijske

klime i radne uspješnosti

- Prikupljanje podataka o sudionicima projekta

- Prikupljanje fotografija i dokaznih materijala o provedbi projekta

- Osiguravanje vidljivosti i promocije projekta

- Provođenje interne evaluacije projekta

- Nadzor i upravljanje radom projektnog administratora i/ili koordinatora, kontrola pripremljene

izvještajne dokumentacije i projektnih ishoda

- Izvještavanje o postignutim rezultatima, izrada narativnih i financijskih izvješća

- Interno izvještavanje Upravnom odboru o provedbi projekta

Ostali poslovi

- Sudjelovanje u izradi Standarda kvalitete pružanja socijalnih usluga i prateće dokumentacije

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Sudjelovanje u izradi dokumenata vezanim za Standarde kvalitete u pružanju socijalnih

usluga

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge, a prema nalogu poslodavca

Osobna evidencija

1/8h

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

20


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

VODITELJ/ICA EU PROJEKTA „neoviSAN“

Potrebni broj izvršitelja*

2/4h

1600-2000 sati godišnje

800-1000 sati godišnje

VŠS

VSS

Potrebna stručna sprema

SSS uz uvjet prethodnog iskustva u provođenju

programa u trajanju od najmanje 3 godine

Opći poslovi

- Prikupljanje podataka o potencijalnim korisnicima usluge organiziranog stanovanja

- Izrada materijala, uputa i pravilnika vezanih uz pružanje/korištenje usluge

- Razvoj usluge organiziranog stanovanja u zajednici

- Upravljanje projektom - planiranje, organizacija, praćenje i kontrola svih aktivnosti projekta

- Definiranje i nadzor kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja uspješnosti provedbe projekta

- Praćenje napretka projekta prema predviđenim aktivnostima i definiranim pokazateljima

uspješnosti

- Mjesečna analiza predviđenih aktivnosti i ostvarenja definiranih ciljeva

- Vođenje provedbe projekta, koordinacija s projektnim timom i partnerima sukladno

projektnom opisu

- Praćenje utroška resursa i proračuna na pojedinom projektu

- Komunikacija s projektnim timom

- Komunikacija sa partnerima i suradnicima na projektu

- Komunikacija s ugovornim i provedbenim tijelom

- Organiziranje sastanaka vezanih uz provedbu projekta

- Motivacija i edukacija suradnika, partnera i svih sudionika projekta te praćenje organizacijske

klime i radne uspješnosti

- Prikupljanje podataka o sudionicima projekta

- Prikupljanje fotografija i dokaznih materijala o provedbi projekta

- Osiguravanje vidljivosti i promocije projekta

- Provođenje interne evaluacije projekta

- Nadzor i upravljanje radom projektnog administratora i/ili koordinatora, kontrola pripremljene

izvještajne dokumentacije i projektnih ishoda

- Izvještavanje o postignutim rezultatima, izrada narativnih i financijskih izvješća

- Interno izvještavanje Upravnom odboru o provedbi projekta

Ostali poslovi

- Sudjelovanje u izradi Standarda kvalitete pružanja socijalnih usluga i prateće dokumentacije

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Sudjelovanje u izradi dokumenata vezanim za Standarde kvalitete u pružanju socijalnih

usluga

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge, a prema nalogu poslodavca

Osobna evidencija

1/8h

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

21


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

KOORDINATOR/ICA EU PROJEKTA „OSOBNI ASISTENT“

Potrebni broj izvršitelja*

Potrebna stručna sprema

1/8h

2/4h

1600-2000 sati godišnje za 1 izvršitelja

800-1000 sati godišnje za 1 izvršitelja

SSS

Opći poslovi

- Izvršava poslove vezane uz pripremu i provedbu projekata koji se financiraju iz fondova i

programa Europske unije u suradnji s voditeljem/icom projekta

- Koordinira proces aktivnosti projekta

- Surađuje s partnerima, suradnicima i svim sudionicima projekta

- Koordinira provedbu projekata sukladno uvjetima izvora financiranja

- Prati postizanje projektnih rezultata

- Prati potrošnju financijskih sredstava

- Prikupljanje fotografija i dokaznih materijala o provedbi projekta

- Sudjelovanje na sastancima vezanim uz provedbu projekta

- Izrađuje narativna i financijska izvješća u suradnji s voditeljem/icom projekta

- Uspostavlja sustav pohrane projektne dokumentacije

- Izvršava druge povezane poslove uz projekt uz suradnju s voditeljem/icom projekta

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge prema nalogu poslodavca, a u okviru stručnih

kompetencija

Osobna evidencija

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

22


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

KOORDINATOR/ICA EU PROJEKTA „neoviSAN“

Potrebni broj izvršitelja*

Potrebna stručna sprema

1/8h

2/4h

1600-2000 sati godišnje za 1 izvršitelja

800-1000 sati godišnje za 1 izvršitelja

SSS

Opći poslovi

- Izvršava poslove vezane uz pripremu i provedbu projekata koji se financiraju iz fondova i

programa Europske unije u suradnji s voditeljem/icom projekta

- Koordinira proces aktivnosti projekta

- Komunikacija i suradnja sa zaposlenim osobama na projektu

- Planiranje i provedba prilagodbe radnog mjesta zaposlenih osoba s invaliditetom

- Suradnja s partnerima, suradnicima i svim sudionicima projekta

- Koordiniranje aktivnosti projekta sukladno uvjetima izvora financiranja

- Praćenje postizanja projektnih rezultata

- Praćenje potrošnje financijskih sredstava

- Prikupljanje fotografija i dokaznih materijala o provedbi projekta

- Sudjelovanje na sastancima vezanim uz provedbu projekta

- Izrada narativnih i financijskih izvješća u suradnji s voditeljem/icom projekta

- Uspostavljanje sustava pohrane projektne dokumentacije

- Izvršavanje drugih povezanih poslova uz projekt uz suradnju s voditeljem/icom projekta

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge prema nalogu poslodavca, a u okviru stručnih

kompetencija

Osobna evidencija

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

23


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

ADMINISTRATOR/ICA EU PROJEKTA

Potrebni broj izvršitelja*

2/4h

1600-2000 sati godišnje

800-1000 sati godišnje za jednog izvršitelja

VSS

Potrebna stručna sprema

VŠS

SSS

Opći poslovi

- Praćenje provedbe projekta - planova i rokova s naglaskom na praćenje pojedinih aktivnosti

od početka do završetka

- Komunikacija i suradnja s voditeljem/icom projekta i/ili koordinatorom/icom projekta

- Arhiviranje dokumentacije vezane uz provedbu projekta

- Fotografiranje aktivnosti projekta

- Priprema financijske dokumentacije

- Kontrola, plaćanje i arhiviranje računa

- Priprema prostora za održavanje edukacija, radionica, sastanaka

- Priprema dokumentacije za slanje zahtjeva za nadoknadom sredstava

- Sudjelovanje na sastancima vezanim uz provedbu projekta

- Pisanje zapisnika sa sastanaka

- Praćenje planova i rokova s naglaskom na praćenje pojedinih aktivnosti od početka do

završetka

- Ostali poslovi vezani uz projekt uz suradnju s voditeljem/icom projekta

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge prema nalogu poslodavca, a u okviru stručnih

kompetencija

Osobna evidencija

1/8h

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

24


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

ZAMJENIK/ICA VODITELJA/ICE EU PROJEKTA „OKRUŽENJE ZA SAMOOSTVARENJE“

Potrebni broj izvršitelja*

800 – 1000 sati

VŠS

Potrebna stručna sprema

VSS

Opći poslovi

- Upravljanje projektom - planiranje, organizacija, praćenje i kontrola svih aktivnosti projekta

- Definiranje i nadzor kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja uspješnosti provedbe projekta

- Praćenje napretka projekta prema predviđenim aktivnostima i definiranim pokazateljima

uspješnosti

- Mjesečna analiza predviđenih aktivnosti i ostvarenja definiranih ciljeva

- Vođenje provedbe projekta, koordinacija s projektnim timom i partnerima sukladno

projektnom opisu

- Praćenje utroška resursa i proračuna na pojedinom projektu

- Komunikacija s projektnim timom

- Komunikacija sa partnerima i suradnicima na projektu

- Komunikacija s ugovornim i provedbenim tijelom

- Koordiniranje pripreme i provođenje postupka pojedinih nabava, sudjelovanje u pripremi

dokumentacije, usmjeravanje rada stručnih osoba kojima je povjerena izrada dokumentacije

za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi s postupcima nabava

- Organiziranje sastanaka vezanih uz provedbu projekta

- Motivacija i edukacija suradnika, partnera i svih sudionika projekta te praćenje organizacijske

klime i radne uspješnosti

- Prikupljanje podataka o sudionicima projekta

- Prikupljanje fotografija i dokaznih materijala o provedbi projekta

- Osiguravanje vidljivosti i promocije projekta

- Provođenje interne evaluacije projekta

- Nadzor i upravljanje radom projektnog administratora i/ili koordinatora, kontrola pripremljene

izvještajne dokumentacije i projektnih ishoda

- Izvještavanje o postignutim rezultatima, izrada narativnih i financijskih izvješća

- Interno izvještavanje Upravnom odboru o provedbi projekta

Ostali poslovi

- Sudjelovanje u izradi Standarda kvalitete pružanja socijalnih usluga i prateće dokumentacije

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge, a prema nalogu poslodavca

Osobna evidencija

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

25


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

STRUČNJAK/ICA ZA MAPIRANJE USLUGE ORGANIZIRANOG STANOVANJA

Potrebni broj izvršitelja*

800-1000 sati godišnje

VŠS

Potrebna stručna sprema

VSS

Opći poslovi

- Prikupljanje podatka o usluzi organiziranog stanovanja na području RH iz različitih izvora

- Komunikacija s pružateljima usluge organiziranog stanovanja

- Analiza prikupljenih podataka

- Izrada izvješća o dostupnosti usluge, njenoj kvaliteti, načinu financiranja te područjima koje

je potrebno unaprijediti

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge, a prema nalogu poslodavca

Osobna evidencija

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

26


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

VODITELJ/ICA KAMPANJE „Ništa o našoj neovisnosti bez nas“

Potrebni broj izvršitelja*

Potrebna stručna sprema

1/4h

800-1000 sati godišnje

SSS

Opći poslovi

- Osmišljavanje i razvoj aktivnosti kampanje i mobilizacija

- Osmišljavanje promotivnih materijala

- Osmišljavanje sadržaja vezanog za neovisan život u zajednici

- Osmišljavanje sadržaja za izlaganje na okruglom stolu, sastancima, posjetima i dr.

- Izlaganja na Okruglim stolovima

- Izrada izvješća o provedbi kampanje

- Priprema sadržaja za radionice s ciljem promocije procesa deinstitucionalizacije

- Arhiviranje fotografija i ostalih dokaznih materijala o provedbi kampanje

- Suradnja s voditeljem/icom u elektroničkim medijima vezano uz objavljivanje sadržaja na

službenim stranicama Udruge

- Administrativni poslovi te arhiviranje podataka u sklopu mapiranja usluga organiziranog

stanovanja u RH u suradnji sa stručnjakom za mapiranje usluge

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge, a prema nalogu poslodavca

Osobna evidencija

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

27


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

VODITELJ/ICA U ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA

1/4h

Potrebni broj izvršitelja*

800-1000 sati godišnje

SSS + završena edukacije iz područja

Potrebna stručna sprema

elektroničkih medija ili sličnih područja

Opći poslovi

- Poslovi vezani za promociju i vidljivost usluga i aktivnosti Udruge

- Redovito pisanje članaka vezanih za osobe s invaliditetom i njihove mogućnosti

- Promocija projekata i aktivnosti Udruge na radijskoj postaji

- Komunikacija i suradnja s medijima u cilju promocije projekta

- Moderiranje događaja

- Redovito kreiranje sadržaja na web stranicama Udruge

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge, a prema nalogu poslodavca

Osobna evidencija

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

28


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

RADNI/A ASISTENT/ICA

Potrebni broj izvršitelja*

Potrebna stručna sprema

2/4h

10 sati tjedno

800-1000 sati godišnje za 1 izvršitelja

400-520 jedinica godišnje za 1 izvršitelja

Opći poslovi

Radni/a asistent/ica će osobi s invaliditetom pružati podršku na samom mjestu obavljanja poslova ili

radnih aktivnosti:

- Pomoć pri radu u izvršavanju radnih zadataka u skladu sa stupnjem intelektualnog statusa i

razumijevanja osobe, prilagodbom tempa i složenosti radnih zadataka prema posebnostima

svake osobe

- Pružanje podrške kod kretanja i odlazaka na mjesto rada ili radne aktivnosti

- Pružanje podrške kod odlaska u toalet te drugih fizioloških potreba

- Pružanje podrške kod korištenja računala

- Pružanje podrške kod kretanja i odlazaka na aktivnosti izvan mjesta obavljanja rada ili ranih

aktivnosti, a u okviru obavljanja posla

- Pružanje podrške prilikom komunikacije s poslodavcima

- Pružanje podrške kod korištenja pomagala i/ili opreme

- Pružanje podrške prilikom vođenja evidencija o izvršenim radnim aktivnostima ili poslovima

- Prikupljanje video zapisa i fotografija prilikom provedbe radnih aktivnostima i obavljanja

poslova u svrhu promocije radnih aktivnosti i zapošljavanja osoba s invaliditetom

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge, a prema nalogu poslodavca

Osobna evidencija

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika i uputama za rad

radnih asistenata

SSS

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

29


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

OSOBNI/A ASISTENT/ICA

Potrebni broj izvršitelja*

Potrebna stručna sprema

16/4h

800-1000 sati godišnje za jednog izvršitelja

SSS

OŠ + tečaj njegovatelja

Opći poslovi

Poslovi su određeni prema listi procjene potreba korisnika te planu rada koji izrađuje korisnik usluge

osobne asistencije:

- Pružanje pomoći osobi sa invaliditetom pri osobnoj higijeni, hranjenju, oblačenju,

presvlačenju te pri obavljanju nužde, pomoć u ostvarenju veće mobilnosti i kretanja korisnika,

pružanje pomoći u drugim aktivnostima svakodnevnog života te pomoć i pratnja u socijalnim

aktivnostima korisnika

- Sudjelovanje u provedbi individualnog plana korisnika u okviru usluga koje koristi u Udruzi u

suradnji sa stručnim timom Udruge

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na sastancima osobnih asistenata

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge, a prema nalogu poslodavca

Osobna evidencija

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika i uputama za rad

osobnih asistenata

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

30


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

POMOĆNI DJELATNIK/ICA U ODGOJNO OBRAZOVNOM PROCESU

Potrebni broj izvršitelja* 1/4h

Potrebna stručna sprema

Opći poslovi

- Pružanje potpore djeci s teškoćama u razvoju u odgojno obrazovnim ustanovama kako bi

djeca ravnopravno sudjelovala u svim aktivnostima

- Pružanje podrške u socijalizaciji i savladavanju socijalno – psiholoških prepreka, senzoričkih

i arhitektonskih barijera

- Pomoć djeci u obavljanju osobne higijene

- pomoć djeci u korištenju WC-a: pomoć u kretanju pri odlasku na WC (vođenje, vožnja);

stavljanje na sjedalicu WC-a, pridržavanje tijekom sjedenja, brisanje nakon obavljene nužde,

svlačenje i oblačenje odjeće, promjena pelene

- pomoć djetetu pri presvlačenju: skidanje i oblačenje odjeće i obuće

- pomoć djetetu prilikom konzumiranja hrane i pića (rezanje, sjeckanje, pridržavanje ruke pri

izvođenju /učenju tehnika korištenja pribora za jelo)

- stavljanje i skidanje pomagala (naočale, slušni aparatić, proteza i drugo) te prilagodba

pomagala za određene aktivnosti

- pomoć djeci pri uporabi igračaka i materijala za igru i aktivnosti

- pomoć djeci prilikom korištenja raznovrsnog pribora i didaktičkih sredstava

- Pomoć djeci s komunikacijskim teškoćama

- Neposredna podrška djeci u odgojno obrazovnim ustanovama kroz dodatno objašnjenje

zadatka i davanje dodatnih uputa za rad, poticanje djece na rad i aktivnosti, usmjeravanje

djece, pomoć u održavanju pažnje i motiviranosti za rad, pomoć u usvajanju pravila

ponašanja, poticanje djece na aktivnosti s ostalom djecom, promicanje inkluzije

- Suradnja s roditeljima, stručnjacima iz odgojno obrazovnih ustanova te stručnim timom

Udruge

- Sudjelovanje u provedbi individualnog plana korisnika u okviru usluga koje koristi u Udruzi u

suradnji sa stručnim timom Udruge

- Planiranje i uvođenje promjena u svakodnevnom odgojno obrazovnom radu kroz uvođenje

novih metoda, materijala i sredstava za rad u suradnji sa stručnim timom Udruge

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim i mentorskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge, a prema nalogu poslodavca

Osobna evidencija

Vođenje mjesečnog izvješća o radu sukladno uputama za izvještavanje zaposlenika i uputama za rad

pomoćnika u vrtiću

SSS

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

31


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

POMOĆNIK/ICA U KLUBU SRCE

2/8 h

Potrebni broj izvršitelja*

1/4h

KV

Potrebna stručna sprema

SSS

Opći poslovi

Vođenje poslova domaćinstva i održavanje higijene kuhinje i prostora Udruge, pomoć pri

neposrednom radu s korisnicima po uputama i nalogu voditelja/ice programskih aktivnosti

- Izrada tjednog plana kuhanja do petka za idući tjedan uz mentora

- Izrada evidencije o potrebnim namirnicama i dostaviti ekonomu i mentoru zbog

pravovremene nabave

- Određivanje količina namirnica prema jelovniku i broju korisnika

- Kuhanje toplog obroka/ručka u vrijeme jutarnjih održavanja kluba

- Priprema obroka u vrijeme poslijepodnevnih održavanja kluba

- Održavanje higijene posuđa, kuhinje, skladišnog prostora i pratećih prostora

- Održavanje higijene frižidera, škrinja i vođenje brige o vremenu zamrzavanja i uskladištenja

namirnica

- Vođenje evidencije o nabavi i dotrajalosti posuđa

- Obavlja inventuru posuđa i pribora za jelo te o potrebama istih obavještava koordinatora

- Skrbi o pravilnom uskladištenju i čuvanju namirnica te racionalnom trošenju namirnica

- Pomaže djelatnicima kluba srce u serviranju hrane i pića za korisnike

- U posebnim prigodama ima obvezu kuhanja i serviranja hrane i pića (kod dolaska gostiju)

- Obavlja druge poslove po potrebi pojedinih manifestacija i aktivnosti u dogovoru s

koordinatorom rada

Pomoćni poslovi

- obavlja poslove čišćenja i dezinfekcije radnih prostora i svih ostalih prostorija u Dnevnom

centru Srce

- pere prozore i vodi brigu o pranju i mijenjanju zavjesa

- čisti tepihe u prostorijama, pere i dezinficira sanitarne prostorije, čisti i pere terase

- obavlja druge poslove po potrebi pojedinih manifestacija i aktivnosti u dogovoru s

koordinatorom rada

- vodi brigu o pranju, glačanju i sušenju rublja

- vodi brigu o utrošenim sredstvima te o potrebi nabavi istih obavještava domara

- čišćenje okoliša, čišćenje prostora drvene kučice i svih terasa

- uređenje i održavanje površina zasađenih cvijećem ili ukrasnim grmljem

- održavanje vrta i pomoć u obradi njiva

- pomoć u spremanju zimnice

- održavanje dnevne higijene prostora po potrebi i u dogovoru s koordinatorom

- održavanje dnevne higijene sanitarnog čvora

- rad u kreativnoj radionici

- pospremanje prostora kreative i sortiranje pribora i materijala za rad

- pomoć po potrebi kuharici, domaćici i čistačici

- rad na prodajno izložbenim štandovima uz podrška barem jednog člana i zaposlenika udruge

- pomoć u klubu srce po potrebi i uz prethodni dogovor s voditeljicom kluba

- svakodnevna pomoć u klubu u vrijeme posluživanja obroka

- čišćenje snijega

- obavlja druge poslove po potrebi pojedinih manifestacija i aktivnosti u dogovoru s

koordinatorom rada ili poslove koje mu povjeri koordinator rada

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge, a prema nalogu poslodavca

Osobna evidencija

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama za izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

32


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

POMOĆNIK/ICA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE PROSTORA, DOMAĆINSTVA, PLASTENIKA I

OKOLIŠA

2/8 h

Potrebni broj izvršitelja*

1/4h

KV

Potrebna stručna sprema

SSS

Pomoćni poslovi u domaćinstvu i održavanje higijene prostora

- održavanje higijene kuhinje i radnih prostora te svih ostalih prostorija u kući Srčeko,

- pranje prozora, tepiha, mijenjanje zavjesa

- pere i dezinficira sanitarne prostorije

- pranje, glačanje i sušenje rublja

- održavanje higijene frižidera, škrinja i vođenje brige o vremenu zamrzavanja i uskladištenja

namirnica

- pomoć u spremanju zimnice,

- pomoć u pripremanju jednostavnih obroka i serviranju hrane i pića

- vodi brigu o utrošenim sredstvima te o potrebi nabavi istih obavještava domara

Pomoćni poslovi

- obavlja poslove čišćenja i dezinfekcije radnih prostora i svih ostalih prostorija u Dnevnom

centru Srce

- pere prozore i vodi brigu o pranju i mijenjanju zavjesa

- čisti tepihe u prostorijama, pere i dezinficira sanitarne prostorije, čisti i pere terase

- obavlja druge poslove po potrebi pojedinih manifestacija i aktivnosti u dogovoru s

koordinatorom rada

- vodi brigu o pranju, glačanju i sušenju rublja

- vodi brigu o utrošenim sredstvima te o potrebi nabavi istih obavještava domara

- čišćenje okoliša, čišćenje prostora drvene kućice i svih terasa

- uređenje i održavanje površina zasađenih cvijećem ili ukrasnim grmljem

- održavanje vrta i pomoć u obradi njiva

- pomoć u spremanju zimnice

- održavanje dnevne higijene prostora po potrebi i u dogovoru s koordinatorom

- održavanje dnevne higijene sanitarnog čvora

- rad u kreativnoj radionici

- pospremanje prostora kreative i sortiranje pribora i materijala za rad

- pomoć po potrebi kuharici, domaćici i čistačici

- rad na prodajno izložbenim štandovima uz podrška barem jednog člana i zaposlenika udruge

- pomoć u klubu srce po potrebi i uz prethodni dogovor s voditeljicom kluba

- svakodnevna pomoć u klubu u vrijeme posluživanja obroka

- čišćenje snijega

- obavlja druge poslove po potrebi pojedinih manifestacija i aktivnosti u dogovoru s

koordinatorom rada ili poslove koje mu povjeri koordinator rada

Pomoćni poslovi održavanja prostora izvan domaćinstva i plastenika

- pranje terasa

- čišćenje skladišnog prostora i pratećih prostora

- čišćenje okoliša, čišćenje prostora drvene kučice i svih terasa

- uređenje i održavanje površina zasađenih cvijećem ili ukrasnim grmljem

- održavanje vrta. pomoć u obradi njiva. poslovi u plasteniku

- čišćenje snijega

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge, a prema nalogu poslodavca

Osobna evidencija

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

33


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

KOORDINATOR/ICA U KREATIVNOJ RADIONICI I INTERAKTIVNOM IZLOŽBENOM PROSTORU

DAR-u

1/8 h

Potrebni broj izvršitelja*

1/4h

KV

Potrebna stručna sprema

SSS

Opći poslovi

Vođenje poslova domaćinstva i održavanje higijene kuhinje i prostora Udruge, pomoć pri

neposrednom radu s korisnicima po uputama i nalogu voditelja Kluba Srce i/ili mentora

- Izrada tjednog plana kuhanja do petka za idući tjedan uz mentora

- Izrada evidencije o potrebnim namirnicama i dostaviti ekonomu i mentoru zbog

pravovremene nabave

- Određivanje količina namirnica prema jelovniku i broju korisnika

- Kuhanje toplog obroka/ručka u vrijeme jutarnjih održavanja kluba

- Priprema obroka u vrijeme poslijepodnevnih održavanja kluba

- Održavanje higijene posuđa, kuhinje, skladišnog prostora i pratećih prostora

- Održavanje higijene frižidera, škrinja i vođenje brige o vremenu zamrzavanja i uskladištenja

namirnica

- Vođenje evidencije o nabavi i dotrajalosti posuđa

- Obavlja inventuru posuđa i pribora za jelo te o potrebama istih obavještava koordinatora

- Skrbi o pravilnom uskladištenju i čuvanju namirnica te racionalnom trošenju namirnica

- Pomaže djelatnicima kluba srce u serviranju hrane i pića za korisnike

- U posebnim prigodama ima obvezu kuhanja i serviranja hrane i pića ( gosti)

- Obavlja druge poslove po potrebi pojedinih manifestacija i aktivnosti u dogovoru s

koordinatorom rada

Pomoćni poslovi u kreativnoj radionici

- pospremanje prostora kreative i sortiranje pribora i materijala za rad

- vođenje evidencije izrađenih proizvoda

- vođenje evidencije o nabavi materijala

- rad na prodajno izložbenim štandovima uz podršku barem jednog člana i zaposlenika udruge

- drugi poslovi po potrebi pojedinih manifestacija i aktivnosti u dogovoru s koordinatorom rada

ili poslove koje mu povjeri koordinator rada

Pomoćni poslovi u DAR-u

- uređivanje interaktivnog izložbenog prostora DAR-a

- izlaganje radova volontera i članova na police u Interaktivnom prostoru DAR-u

- popisivanje izloženih radova

- pospremanje prostora Dar-a

- koordinacija integrativnih radionica s raznim dionicima u prostoru DAR-a

- prezentacija rada Udruge u Interaktivnom prostoru DAR-u

- drugi poslovi u dogovoru s koordinatorom rada ili poslove koje mu povjeri koordinator rada

Ostali poslovi

- Sudjelovanje na timskim sastancima Udruge

- Sudjelovanje na edukacijama i supervizijama tima organiziranim od strane Udruge

- Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama i događajima u organizaciji Udruge

- Ostali poslovi u organizaciji rada Udruge, a prema nalogu poslodavca

Osobna evidencija

Vođenje mjesečnog izvješća o radu prema uputama izvještavanje zaposlenika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

34


Sistematizacija radnih mjesta za 2022. godinu

Ova Sistematizacija stupa na snagu od 1.siječnja 2022.g. i vrijedi do opoziva ili izmjene.

Pojedina radna mjesta koja su sistematizirana na 4 sata ili manje mogu se spajati ako to priroda

posla dozvoljava.

Realizacija svih sistematiziranih radnih mjesta ovisi o odobrenim projektima i programima.

Udruga može formirati nova radna mjesta i zaposliti nove djelatnike, sukladno uvjetima traženim

od donatora te prema odobrenim natječajima ili uvjetima koje raspiše Upravni odbor Udruge. Za

takvu vrstu zapošljavanja Upravni odbor će donijeti odluku, potrebne uvjete za zapošljavanje te

izraditi opis radnih zadataka za svako pojedino radno mjesto i dodati kao Aneks ovoj

sistematizaciji.

*Istaknute su sve moguće opcije

Prilog Sistematizaciji je:

• Katalog radnih mjesta i razrada bruto plaća za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

godine

Za Udrugu Srce,

Đurđa Penava, predsjednica

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!