19.03.2022 Views

Τελικό κείμενο Θέσεων για το Προεκλογικό Β' Συνέδριο του Κόμματος για τα Ζώα

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

τεχνική συζήτηση χωρίς πολιτικό αντίκρισμα. Για εμάς,

κτηνοτροφία και ορυκτά καύσιμα είναι οι δύο πυλώνες

της Κλιματικής Κρίσης). Η κτηνοτροφία καταλαμβάνει

για βοσκοτόπια και για καλλιέργεια ζωοτροφών 40

εκατομμύρια km2 (όσο ολόκληρη η Αμερική, από τον

Βερίγγειο Πορθμό έως τη Γη του Πυρός ή όσο δέκα

φορές η έκταση της ΕΕ των «27»), ή όσο το 80% της

καλλιεργήσιμης γης, για να μας δώσει κάτω από το

20% των θερμίδων και λίγο πάνω από το 30% της

πρωτεΐνης που χρειαζόμαστε. Χωρίς κτηνοτροφία,

θα μπορούσαμε να ταΐσουμε 10 δις ανθρώπους και να

απελευθερωθούν 30 εκατομμύρια km2. Τα μισά από

αυτά να αναδασώνονταν, το διοξείδιο του άνθρακα

(CO2) στην ατμόσφαιρα θα έπεφτε στα προβιομηχανικά

επίπεδα!

• Μη βιώσιμος τρόπος ζωής: Από το 1971 δαπανούμε

περισσότερες πρώτες ύλες από όσες δημιουργεί ο

Πλανήτης. Τα τελευταία χρόνια, δανειζόμαστε από τα

παιδιά μας και τα εγγόνια μας περίπου μισό πλανήτη τον

χρόνο! Το «περιβαλλοντικό χρέος» μας είναι 1,300% (!)

και το ετήσιο «περιβαλλοντικό έλλειμμα» 40%! Καμία

οικονομία δεν θα επιβίωνε με τέτοιες επιδόσεις, και στην

περίπτωση του Πλανήτη, δεν υπάρχει Δανειστής για να

μας δανείσει έναν άλλο… Πλανήτη!

καταναλώνεται στην κτηνοτροφία. Οι κτηνοτροφικές

μονάδες είναι επωαστήριο πολυανθεκτικών μικροβίων,

• Πανδημίες: Η εισβολή μας στα οικοσυστήματα της

άγριας ζωής, για να βρούμε βοσκοτόπια και να

καλλιεργήσουμε ζωοτροφές μας φέρνει σε επαφή με

μισό εκατομμύριο άγνωστων ιών που μπορούν να

βλάψουν τον άνθρωπο. Τρεις στις τέσσερις νέες

ασθένειες είναι ζωονόσοι.

Ως προς την ΗΘΙΚΗ. Στους καιρούς μας η επιστήμη

μας διδάσκει πως όλα τα ζώα είναι συναισθανόμενα

πλάσματα. Στο δίκαιό μας αναγνωρίζεται πως όλα τα

ζώα έχουν δικαιώματα. Κι όμως, στους καιρούς μας

σκοτώνουμε τα ζώα με πιο μαζικό, συστηματικό και

επώδυνο τρόπο από ότι οποτεδήποτε στην ανθρώπινη

ιστορία.

Σκοτώνουμε κάθε χρόνο 80 δις ζώα στεριάς για τα τα

φάμε, και μερικά τρισεκατομμύρια θαλάσσια ζώα. Σε

αυτόν τον φοβερό λογαριασμό δεν υπολογίζουμε καν

πόσα άγρια ζώα εξολοθρεύουμε για να βρούμε χώρο για

την κτηνοτροφία, τις υποδομές και τις πόλεις μας.

Q: Το Κόμμα για τα Ζώα ανήκει στη Δεξιά ή στην

Αριστερά;

Α1: O διαχωρισμός δεξιάς-αριστεράς είναι μια διαίρεση

που απαντά στο ερώτημα πώς να μοιραστεί ο πλούτος

που παράγουν οι άνθρωποι.

Αλλά σήμερα, το κεντρικό ερώτημα είναι πώς θα

μπορέσουμε οι άνθρωποι να ζήσουμε σε αρμονία με τα

ζώα και τη φύση και να υπηρετούμε την κοινή ευημερία

των ζώων, της φύσης και των ανθρώπων.

Ως προς την ΥΓΕΙΑ, έχουμε τέσσερις επιπτώσεις:

• Παχυσαρκία: Η κτηνοτροφία συνδέεται με την

παχυσαρκία, που είναι η δεύτερη αιτία πρόωρου

θανάτου στον αναπτυγμένο κόσμο.

• Καρκίνος: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό

Υγείας, τα επεξεργασμένα κρέατα και τα αλλαντικά είναι

καρκινογόνα. Πολλές έρευνες συνδέουν το κόκκινο

κρέας με την καρκινογένεση.

• Αντιβιοτικά- Δημιουργία Πολυανθεκτικών

Μικροβίων: Η μεγάλη πλειοψηφία των αντιβιοτικών

Α2: Το ζήτημα δεν είναι εάν εμείς, που κάνουμε

πολιτική για τη σωτηρία των ζώων και του Πλανήτη

είμαστε δεξιοί ή αριστεροί, αλλά εάν η δεξιά και η

αριστερά αγωνίζονται για τη σωτηρία των ζώων και του

Πλανήτη.

Α3: Είμαστε πιο συντηρητικοί από τους συντηρητικούς,

γιατί θέλουμε η φύση να αποκατασταθεί στην

παραδοσιακή της μορφή και να προστατευθεί από αυτό

που πολλοί θεωρούν «πρόοδο» και «εξέλιξη».

Είμαστε πιο φιλελεύθεροι από τους φιλελεύθερους, γιατί

θέλουμε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των ζώων

και να απελευθερωθούν αυτά από τις ανθρώπινες

ανάγκες.

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!