19.03.2022 Views

Τελικό κείμενο Θέσεων για το Προεκλογικό Β' Συνέδριο του Κόμματος για τα Ζώα

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

Τα πέντε κείμενα που συζητάμε στο Συνέδριό μας, και ένας οδηγός με ερωταποκρίσεις για τις υποψήφιες και τους υποψήφιους βουλεύτριες/ές μας

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

«εθνικά» προβλήματα θα σαρωθούν σαν κάστρα

στην άμμο από την πραγματικότητα που επωάζουν

όσοι μας εγκαλούν πως... δεν ασχολούμαστε με

αυτά.

Εάν συνεχίσουμε έτσι, καταδικάζουμε τα παιδιά μας να

παλεύουν για το ψωμί και τα εγγόνια μας για τη ζωή

τους .

Συγκεκριμένη πρόταση: πέραν του ανταγωνισμού,

υπάρχει και το πεδίο της συνεργασίας. Η ελληνική

εξωτερική πολιτική να θέσει ως στόχο τη σύγκληση

μιας διεθνούς διάσκεψης όλων των κρατών της

Ανατολικής Μεσογείου, με θέμα το σταμάτημα των

εξορύξεων και την προστασία της ζωής και των

οικοσυστημάτων στην κοινή μας θάλασσα.

Οικονομία

Μερικές από τις προτάσεις μας για την οικονομία:

• Δίκαιη τιμολόγηση όλων των προϊόντων και των

υπηρεσιών: Θέλουμε να τιμολογηθεί το κόστος της

κλιματικής ρύπανσης που ελκύεται στον κύκλο

παραγωγή-τυποποίηση-εμπορία-κατανάλωση όλων των

προϊόντων και των αγαθών (και όχι μόνο ορισμένων

από τα πιο ρυπογόνα, όπως σήμερα).

Παράδειγμα: Σήμερα πληρώνουμε λιγότερο από το 20%

της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ του αρνίσιου και του βοδινού

κρέατος. Το υπόλοιπο 80% το πληρώνουν, με τη μορφή

των επιπτώσεων στο Κλίμα και στην Υγεία, όσοι δεν

τρώνε κρέας, οι πιο φτωχοί (που κυρίως πλήττονται από

τις επιπτώσεις της Κλιματικής Κρίσης, και οι επόμενες

γενιές)

• Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Προτείνουμε τη

σταδιακή καθιέρωση ενός ελάχιστου εγγυημένου

εισοδήματος 1 που θα ξεπερνάει το όριο της φτώχειας 2 .

Η σημερινή κατανομή του πλούτου παρεμποδίζει την

αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 3 : Λιγότερο από

το 1% των ανθρώπων κατέχουν πάνω από το μισό του

πλούτου. Αυτό καθιστά πολιτικά αδύνατη την

καταβολή της πραγματικής τιμής των προϊόντων και

των αγαθών 4 .

• Μεταφορά της φορολογικής ύλης από τη

φορολόγηση της περιουσίας/των εισοδημάτων

στη φορολόγηση της ρύπανσης: Η φορολογική ύλη

στην Ελλάδα φτάνει γύρω στα €50 δις τον χρόνο

(περίπου 50% άμεσοι και έμμεσοι φόροι). Το κόστος της

κλιματικής ρύπανσης φτάνει (με τιμή τα 120€/tCO2e)

τα €6 δις. Αυτό σημαίνει πως το 10-15% της

φορολογικής ύλης θα έπρεπε να μεταφερθεί στη

φορολόγηση της ρύπανσης, με προοδευτικό τρόπο 5 .

• Νέοι δείκτες αποτύπωσης της οικονομικής

πραγματικότητας: Ο δείκτης του ΑΕΠ είναι

προβληματικός. Όταν ανοίγει ένα χαμπουργκεράδικο το

ΑΕΠ αυξάνει γιατί δουλεύουν τα σφαγεία, οι

καρδιολόγοι, οι διαιτολόγοι κ.λπ.

Θέλουμε δείκτες που να αποτυπώνουν την ευζωία. Δεν

πιστεύουμε στην μεγέθυνση «ανάπτυξη» της

οικονομίας, αλλά στην κοινή ευημερία ζώων, φύσης και

ανθρώπων.

• Μείωση του ΦΠΑ στα ωφέλιμα τρόφιμα: Με

αφορμή την εκτίναξη του τιμαρίθμου, συζητιέται το

ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα.

Προτείνουμε να υπάρξει μικρότερος ΦΠΑ στα τρόφιμα

που ρυπαίνουν λιγότερο (που είναι επίσης αυτά που

ωφελούν τη δημόσια υγεία).

Τα τρόφιμα δεν είναι όλα ίδια: άλλα ρυπαίνουν, άλλα

όχι. Άλλα ωφελούν, άλλα βλάπτουν τη δημόσια υγεία.

καταβάλλει «κλιματικό φόρο» από 400€-2,500€ τον χρόνο, ανάλογα

με το πώς υπολογίζουμε την τιμή του ρύπου.

4 H τιμολόγηση του «τόνου ρύπου ισοδυνάμου προς το διοξείδιο

του άνθρακα» (tCO2e) είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο ζήτημα. Η τιμή

1 Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αφορά μόνο εκείνες/εκείνους που

εισοδηματικά βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Υπάρχει και το

του στην ΕΕ έχει έντονα αυξητικές τάσεις (από 10-20€ τη δεκαετία του

2010 έφτασε σχεδόν στα 100€ το 2022). Ο ΟΟΣΑ συστήνει ως

οικουμενικό (καθολικό) εγγυημένο εισόδημα, που αφορά «αποτελεσματική τιμή» για την «απανθρακοποίηση έως το 2050» τα

όλες/όλους. Εμείς προς το παρόν αναφερόμαστε μόνο στο πρώτο.

120€/tCO2e έως το 2030. Τα περισσότερα κρατικά ινστιτούτα

2

Το όριο της φτώχειας υπολογίζεται με βάση το 50% του περιβάλλοντος εκτιμούν πως η «πραγματική τιμή» του tCO2 θα πρέπει

ΑΕΠ/κάτοικο. Αυτό για την Ελλάδα θα σήμαινε (16,207€/2) 8,000€ τον να πλησιάσει στα 500€.

χρόνο.

5 Το 10% των πλουσιότερων ανθρώπων ευθύνεται για το 50% της

3 Στην Ελλάδα, η κατά κεφαλήν ρύπανση με CO2e το 2019 έφτανε κλιματικής ρύπανσης. Το 1% των πλουσιότερων ρυπαίνει κατά κεφαλή

τους 5t (από 10t το 2007!). Κάθε Έλληνας θα έπρεπε έτσι να 10,700% όσο το 50% των φτωχότερων ανθρώπων!

29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!