19.04.2022 Views

Výročná správa tímu krízovej intervencie Modrý anjel za rok 2020

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Obsah

1. Základné informácie o organizácii a tíme

2. Poslanie neziskovej organizácie a ňou poskytované služby

3. Prehľad činností organizácie a tímu v roku 2020

3.1 Základné charakteristiky práce tímu krízovej intervencie Modrý anjel, n.o.

3.2 Členovia a spolupracovníci tímu

3.3 Pracovné skupiny organizácie s aktívnymi členmi počas roka 2020

a externí spolupracovníci

3.4 Prehľad činnosti organizácie a tímu v roku 2020

3.4.1 Krízová linka a zásahy

3.4.2 Udalosti s hromadným postihnutím osôb

3.4.3. Účasť na cvičeniach

3.4.4 Vzdelávania - interné a externé

3.4.5 Supervízie

3.4.6 Účasť na odborných podujatiach

3.4.7 Podujatia pre verejnosť

4. Partnerské organizácie

5. Hospodárenie v roku 2020

5.1 Výnosy

5.2 Náklady

5.3 Použitie prijatých prostriedkov z 2% z podielu zaplatenej dane z príjmu

právnických a fyzických osôb v roku 2020

5.4 Záväzky

5.5 Účtovná bilancia k 31.12. 2020 v Euro

5.6 Hospodársky výsledok

5.7 Prijaté finančné, hmotné a nehmotné dary fyzických a právnických osôb

6 Prílohy

Výkaz o príjmoch a výdavkoch

Výkaz o majetku a záväzkoch

Rozpis prijatých prostriedkov z 2% z podielu zaplatenej dane z príjmu

právnických a fyzických osôb v roku 2020

Prijaté finančné, hmotné a nehmotné dary fyzických a právnických osôb

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!