19.04.2022 Views

Výročná správa tímu krízovej intervencie Modrý anjel za rok 2020

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1. Základné informácie o organizácii a tíme

Nezisková organizácia Modrý anjel / tím krízovej intervencie bola založená dňa 25.9.2007 a je

registrovaná na Obvodnom úrade v Žiline, na Odbore všeobecnej vnútornej správy pod č. OVVS/

NO-10/07.

Kontakt

Sídlo:

Tel.:

Krízová linka:

E-mail:

Fakturačné údaje

Klincová 2136/35, 821 08 Bratislava

+421 903 420 043 (riaditeľ organizácie)

+421 905 427 968 (odborný garant)

+421 944 171 272

modryanjel@modryanjel.sk

www.modryanjel.sk

Organizácia má pridelené IČO: 37 983 415 a DIČ: 20 231 9999 26.

Číslo účtu: SK24 3100 0000 0041 5002 6407

BIC/SWIFT: LUBASKBX

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

Orgány neziskovej organizácie

Správna rada:

Revízor:

Riaditeľ:

Radovan Bránik st. (predseda)

Radovan Bránik ml.

Adam Gandžala

Anna Petrulová

Milan Regec (Riaditeľ je zároveň štatutárom organizácie.)

Štruktúra riadenia tímu

Odborný garant:

Zastupujúci odborný garant:

Veliteľ tímu:

Zastupujúci veliteľ tímu:

Karin Brániková

Martin Ondrejkovič

Karin Brániková

Radovan Bránik

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!