12.05.2022 Views

SAMAJWEEKLY = 453 13-05-2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vol : 11 : #453 13/05/2022- 19/05/2022

ÈRIlµkf : ieWk sFsd vflI pfrtI dy ivkrmisµGy

kolµbo.afriQk sµkt ivcfly

rfinl ivkrmisµGy ÈRIlµkf dy

nvyN pRDfn mµqrI bx gey

hn» rfÈtrpqI gotbfieaf

rfjpkÈy ny vIrvfr ƒ AunHF

ƒ X¨intI gvnmYNt dy pRDfn

mµqrI vjoN shuµ cukfeI» Auh

pihlF vI pµj vfr pRDfn

mµqrI rih cuWky hn» 73 sfl

dy rfinl ƒ dyÈ df sB qoN

vDIaf pflIitkl

aYziminstRytr qy amrIkf

smrQk mµinaf jFdf hY»

rfinl X¨nfeIitz nYÈnl

pfrtI dy cIPæ qy sµsd ivWc

afpxI pfrtI dy iekWly sFsd

hn» d¨jy pfsy ieWk aihm

pflIitkl izplpmyNt aDIn

sfbkf pRDfn mµqrI mihµdf

rfjpkÈy qy AunHF dy 8 krIbI

sihXogIaF dy dyÈ CWzx ‘qy

ieWk adflq ny rok lf idWqI

hY» dWisaf igaf hY ik ienHF

bxy, rfjpkÈy dy dyÈ CWzx ‘qy rok

sfiraF dy pfsport jæbq

kIqy jf rhy hn» mihµdf

rfÈtrpqI gotbfieaf dy

Brf hn qy ies vyly ieWk

nyvl bys ivWc luky hn»

dWsxXog hY ik sfbkf pRDfn

mµqrI mihµdf rfjpkÈy dy

asqIPy qoN bfad isvl

syvkF dI nOkrI vI Kqry ivWc

af geI hY» d¨jy pfsy srkfr

iKlfP jfrI pRdrÈnF ivW hux

qWk 9 lokF dI jfn jf cuWkI

hY» ivroDI qy

pRdrÈnkfrIaF dy BfrI

dbfa qy dyÈ dy ivgVdy

afriQk hflfqF krky hoeIaF

ihµsk JVpF qoN bfad mihµdf

rfjpkÈy ƒ pRDfn mµqrI dy

ahudy qoN asqIPf dyxf ipaf

sI» pI[aYWm[ ahudy dI shuµ

cuWkidaF ivkrmisµGy ny

ikhf ik mYN arQ ivvsQf ƒ

Aupr cuWkx dI cuxOqI leI hY

qy mYƒ ies ƒ jær¨rI purf

krnf cfhIdf hY»’

pRdrÈnkfrIaF AunHF ikhf

ik asIN AunHF nfl gWl krn

leI iqafr hF jy Auh gWl

krnf cfhuµdy hn qy rukx»

qfj mihl dy bµd drvfjæy KuWlHvfAux dI mµg

krn vfly ptIsænr dI qkVI lfh-pfh

ieiqhfskfrF ny ikhf ik qfj mihl ivsæv ivrfsq hY qy ies ƒ Dfrmk rµg nhIN dyxf cfhIdf

lKnAU . qfj mihl dy qihKfny ivc bµd pey 20 kmiraF ƒ

KolHx dI ptIsæn ƒ ielfhfbfd hfeI kort dy lKnAU bYNc ny

vIrvfr Kfrj kridaF ptIsænr dI cµgI

lfh-pfh kIqI . jsits zI ky AupfiDafie ny

ikhf ik ptIsænr 'lok ihWq ptIsæn' dI

ivvsQf dI durvrqoN nf krn . pihlF

X¨nIvristI jfx, pI aYWc zI krn qy jy koeI

X¨nIvristI koeI Koj krn qoN rokdI hY qF iPr

AunHF kol afAux . AunHf ikhf ik Blky qusIN

khogy ik qusIN jWjF dy cYNbr ivc jfxf hY qF kI

jWj quhfƒ cYNbr idKfAuxgy? ieiqhfs quhfzy

muqfbk nhIN pVHfieaf jfvygf . jsits

AupfiDafie qy jsits suBfsæ ividafrQI dI

bYNc ny ptIsænr ƒ aWgy ikhf ik qusIN iek kmytI rfhIN qWQF dI

Koj dI mµg kr rhy ho, qusIN kOx huµdy ho ieh mµg krn vfly?

ieh quhfzf aiDkfr nhIN hY qy nf hI s¨cnf dy aiDkfr kfƒn

dy dfiery ivc afAuNdf hY . bYNc ny ikhfasIN dyiKaf hY ik ptIsæn

ivc inXm 226 qihq qfj mihl dy ieiqhfs dy sµbµD ivc

aiDaYn dI mµg kIqI geI hY . ies dy ielfvf qfj mihl dy

aµdr bµd drvfjæy KolHx dI mµg kIqI geI hY . sfzI rfie hY ik

ptIsænr ny p¨rI qrHF nfl gYr-vfjb muWdy

'qy PYslf dyx dI mµg kIqI hY . ieh

adflq aijhIaF ptIsænF 'qy PYsly nhIN

kr skdI . ijQoN qWk bµd drvfjæy KolHx

dI mµg hY, sfzI rfie hY ik ies ivc

ptIsænr ƒ Koj krnI cfhIdI hY . Bfjpf

dy aXuWiDaf dy mIzIaf ieµcfrj zf[

rjnIsæ isµG ny 7 meI ƒ ptIsæn dfier

krky qfj mihl dy 22 ivcoN 20 kmiraF

ƒ KolHx dI mµg kIqI sI . AunHf ienHF

kmiraF ivc ihµd¨ dyvI-dyviqaF dIaF

m¨rqIaF hox dI sæµkf pRgtfeI sI . AunHf df kihxf sI ik bµd

kmiraF ƒ KolH ky ies df rhWs dunIaf dy sfhmxy ilafAuxf

cfhIdf hY . ies dy bfad dysæ ivc bihs iCV geI aqy

ieiqhfskfrF ny ikhf ik qfj mihl ivsæv ivrfsq hY qy ies ƒ

Dfrmk rµg nhIN dyxf cfhIdf .

15 sUibaF dIaF 57 rfj

sBf sItF leI voitµg 10 ƒ

nvIN idWlI. cox kimÈn ny

aWj dWisaf ik 15 s¨ibaF

dIaF 57 rfj sBf sItF leI

coxF 10 j¨n ƒ hoxgIaF» ieh

sItF j¨n qoN agsq ivcfly

vWK-vWK qrIkF ƒ mYNbrF df

kfrjkfl Kæqm hox kfrn

KflI ho rhIaF hn» pRmuWK

ÈKæsIaqF ijnHF df kfrjkfl

rfjIv kumfr agly muWK cox kimÈnr

inXukq, 15 ƒ sµBflxgy ahudf

nvIN idWlI. cox kimsænr

rfjIv kumfr ƒ aWj aglf

muWK cox kimsænr inXukq

kIqf igaf hY» kfƒn

mµqrfly vWloN jfrI

notIiPkysæn muqfbk Auh 15

meI ƒ ahudf sµBflxgy»

Kæqm ho irhf hY, ivWc kyNdrI

mµqrI muKæqfr aWbfs nkvI,

kFgrsI afg¨ aµibkf sonI,

jYrfm rmyÈ aqy kipl isWbl

qoN ielfvf bspf dy sqIÈ

cµdr imÈrf Èfml hn» ienHF

mYNbrF df kfrjkfl 21 j¨n qoN

pihlI agsq ivcfly Kæqm ho

irhf hY»

mOj¨df sIeIsI susæIl cµdrf

df kfrjkfl 14 meI ƒ

Kqm ho irhf hY»

notIiPkysæn ƒ jnqk krdy

hoey kfƒn mµqrI ikrn

irijj¨ ny kumfr ƒ

sæuBkfmnfvF idWqIaF.


2 13/05/2022 KbrF

www.samajweekly.com

mrhUm Poto pWqrkfr dfinÈ sxy 4 BfrqI vI snmfnq

nvIN idWlI. mrh¨m Poto

pWqrkfr dfinÈ isWdIkI smyq

cfr BfrqIaF ƒ ÌIcr

ÌotogRfÌI ÈRyxI ivWc vWkfrI

puilqËr aYvfrz 2022 nfl

snmfnq kIqf igaf hY»

dfinÈ isWdIkI ipWCly sfl

aÌgfinsqfn ivWc qfilbfn

dy sWqf AuWqykbjæy dOrfn hoey

sµGrÈ dI kvryj ivWc mfirafigaf

sI» rfietrË dy

ÌotogRfÌr dfinÈ isWdIkI dy

nfl adnfn afibdI, snf

ierÈfd mWt¨ qy aimq dvy ƒ

Bfrq ivWc koivz mOqF dIaF

qsvIrF leI puilqËr nfl

snmfnq kIqf igaf

hY»dfinÈ isWdIkI (38)

aÌgfinsqfn ivWc izAUtI

AuWqy sI» bIqy sfl julfeI

ibjlI guWl hoeI qF lfVIaF

ieWk dUsrI nfl bdl geIaF

AujYn. mWD pRdyÈ ivWc

ibjlI sµkt lgfqfr z¨µGf

huµdf jFdf hY» AujYn iËlHy

ivWc ieWk aijhI Gtnf

vfprI, ijs ƒ sux ky hr

koeI hYrfn rih jfvygf»

ieWQy ivafh ho irhf sI qF

ibjlI bµd ho jfx nfl

lfVIaF bdl geIaF» ies

dI jfxkfrI hox AuWqy mµdr

ivWc pµzq ny shI lfVI nfl

sWq Pyry krvfey aqy ies

glqI ƒ suDfiraf» imlI

jfxkfrI anusfr AujYn dy

nyVy ipµz dµgvfVf dy do sWky

BrfvF dI brfq aslfnf

ipµz geI sI» rfq ƒ

acfnk ibjlI clI geI»

lfVIaF dI zrYs ieWko ijhI

Samaj

Weekly

smfj vIklI

Editor-in-chief

Devinder Chander

+44 7878 456 484

Editorial Office

Samaj Weekly

Samaj Media Enterprise Ltd

46 Summer Road

Erdington,Birmingham UK

B23 6UR

+44 7878 456 484

+44 121 565 4810

info@samajweekly.com

samajweekly@gmail.com

hr p®kfr dy vpfrk aqy klfsIPfeIz

ieÈiqhfr dyx leI sµprk kro»

hox kfrn skyBrf lfiVaF

dIaF lfVIaF bdl geIaF»

ivafh smfroh qoN bfad jdoN

brfq dµgvfVf phuµcI qF

hlcl mc geI» ijs lfVI

df ivafh vWzy Brf nfl hoxf

sI, Aus ny Coty Brf nfl Pyry

lY ley aqy Coty Brf df vWzy

cWpl corI dI iÈkfieq

lY ky pIVq Qfxy jf puWjf

AujYn. mWD pRdyÈ dy

AujYn ivWc ieWk ÈÉs

ny cWpl corI hox df

mfmlf drj

krfieaf hY» ieµnf

hI nhIN Aus ny

irport krn df

mksd vI dWisaf

hY» ies ÈKs ny

iÈkfieq ivWc

iliKaf hY ik jy

axpCfqf ivakqI ikqy

vfrdfq kr ky myrI cWpl ƒ

EQy suWt idµdf hY qF mYƒ

Ìsfieaf jf skdf hY? ies

leI myrI irport ilKI jfvy»

hYrfnI dI gWl hY ik cWpl

corI df ieh pihlf mfmlf

hovygf, jo puls kol phuµicaf

hY» AujYn iËlHy dy ieWk ipµz

dy vfsI jiqµdr bfgrI ny

cfpf KyVI puls cOkI muKI ƒ

iÈkfieq dI bynqI kIqI,

ijs ivWc Aus ny iliKaf ik

Brf leI psµd kIqI kuVI

nfl ivafh ho igaf sI»ies

df Kulfsf hox mgroN ieWk

vfr iPr dovyN joVy dµgvfVf

dy mµdr phuµcy» AuQy pµzq

nfl gWl kr ky lfVI bdl

ky muV qoN sfry rIqI-irvfj

nfl sWq Pyry krvfey gey»

myry GroN koeI myrI cWpl corI

kr ky lY igaf hY» myrI

cWpl corI ipCoN cor vWloN Aus

dI glq vrqoN kIqy jfx AuWqy

mYN jvfbdyh nhIN

rhFgf»bynqI ivWc Aus ny

ieh vI iliKaf ik myrI

cWpl kfly rµg dI sI» ies

dy nfl cWpl dI kµpnI df nF

aqy kImq 180 rupey dWsI

hY» puls ny mfmly ƒ

gµBIrqf nfl lYNdy hoey jFc

leI ieWk hYz kFstybl

inXukq kIqf hY»

ivWc kµDfr Èihr dy sipn

boldfk iËlHy ivWc aÌgfn

ÌOjF qy qfilbfn ivcfly

JVpF ƒ kvr krdy hoey Aus

dI hWiqaf kr idWqI geI

sI»isWdIkI ny d¨jI vfr

puilqËr aYvfrz ijWiqaf

hY» roihµigaf sµkt dI

kvryj leI Aus ƒ rfietrË

tIm dy ihWsy vjoN

2018 ivWc ieh

aYvfrzimilaf sI»

JfrKµz dI afeI ey aYWs aPsr pUjf isµGl iBRÈtfcfr kys ivWc igRPæqfr

rFcI. iBRsætfcfr dy gµBIr

dosæF ivWc PsI JfrKµz dI

afeIeyaYs aiDkfrI p¨jf

isµGl ƒ aWj aYnPorsmYNt

zfierYktoryt (eI zI) ny

igRPæqfr kr ilaf hY» do

idnf puWCigWC qoN bfad eI zI

ny mnrygf Gutfly dy

kysivWcp¨jf isµGl iKlfP

ieh kfrvfeI kIqIaqy Aus ƒ

jWj dI irhfiesæI kortivWc

pysæ kr ky Aus df irmFz

ilaf hY» ies qoN pihlF eI

zI ny iBRsætfcfr dy gµBIr

kysFivWc lgfqfr do idn p¨jf

isµGl qoN puWCigWC kIqI sI»

Bfjpf pfrlImYNt mYNbr

insæIkFq d¨by ny ies kys dI

jFc dOrfn ieWk tIvI cYnl

nfl gWlbfq ivWc ikhf ik

JfrKµz dy muWK mµqrI hymµq

soryn dI krIbI afeIeyaYs

aPsrp¨jf isµGl dy igRPqfr

hoxipWCoNeI zI dI jFc hymµq

soryn qWk jfvygI aqy jldI

hor vWzy Kulfsy hoxgy»rfj

srkfr ny p¨jf isµGl dI

igRPæqfrI dI pusætI hoxipWCoN

Aus ƒ sspYNz kr idWqf

hY»insæIkFq duby ny tivWtr

Matrimonial

Ravidassia family seek

suitable match for their son.

He is a dentist, from the Midlands,

34 years old, slim build, 5'10" tall,

born and educated in the UK.

Suitable match from U.K only.

If interested please

contact: 07580 603 632

AuWqy iliKaf: kfly Dn dI mF

p¨jf isµGl afeIeyaYs ƒ aWj

eI zI ny rFcI qoN igRPæqfr kIqf

hY» JfrKµz dy muWK mµqrI

hymµq soryn ny AunHF ƒ mfeIinµg

aqy AudXog ivBfgluWtx leI

idWqfhoieaf sI» imlI

jfxkfrI anusfr p¨jf ny eI zI

dI puWCigWC dOrfn pYsy dIKyz

ivWc isafsqdfnF dI Bïmkf

df Kulfsf kIqf hY» ies

igRPqfrI ipWCoN JfrKµz ivWc

isafsI grmI vD geI

hY»JfrKµz mukqI morcf aqy

pWqrkfrF dI loV

Bfjpf afhmo-sfhmxy

hn»muWK mµqrI hymµq soryn ny

ikhf ik mnrygf

GutflfkysivWcipClI srkfr

vyly p¨jf isµGl ƒ klIn icWt

dyx vfilaF iKlfP sKæq

kfrvfeI kIqI jfvygI»

BfjpfvWl insæfnf sfDdy hoey

hymµq soryn ny ikhf ik Bfjpf

df hfl ‘cor mcfey sæor’ vflf

hY» sfbkf Bfjpf muWK mµqrI

rGubr dfs dy rfj ivWcp¨jf

isµGl ƒ iks afDfr

AuWqyCWizaf igaf sI?

ieµglYNz dy hr ielfky ’c pWqrkfrF dI loV hY, pWqrkfrqf df ÈOk rWKx

vfly afpxI C.V. email: samajweekly@gmail.com AuWqy Byj skdy hn»

Editor-in-chief : Devinder Chander

Mob: 07878 456 484

not : pWqrkfrqf df qjurbf rWKx

vfly ƒ pihl idqI jfvygI»


www.samajweekly.com

KLbrF

13/05/2022

3

XfsIn milk ny tYrr Pµizµg df aprfD kbUilaf

nvIN idWlI. kÈmIr ivWc

gVbV df mfhOl bxfAux

leI tYrr Pµizµg krn dy

doÈI vWKvfdI nyqf XfsIn

milk ny pitaflf hfAUs

kort ivWc afpxf dosæ mµn

ilaf hY» kort dy s¨qrF ny

dWisaf ik milk ny adflq

ƒ ikhf ik Auh afpxy Aupr

lWgy tYrr Pµizµg, aWqvfdI

gruWp df mYNbr hox, sfiËÈ

krn aqy rfj Droh dy doÈF

qoN ienkfr nhIN krdf»

ivÈyÈ jWj pRvIn isµG ny

XfsIn milk dI sËf AuWqy

bihs leI 19 meI qrIk

rWKI hY» kWlH suxvfeI dOrfn

kort ny ies mfmly ivWc

bfkI sfry doÈIaF AuWqy rsmI

r¨p ivWc doÈ qYa kr idWqy

sn» ies qoN pihlF suxvfeI

dOrfn ivÈyÈ jWj ny ikhf sI

ik pihlI qWkxI ivWc lWgdf

hY ik XfsIn milk qy bfkI

doÈI aWqvfdI gqIivDIaF

leI isWDy qOr AuWqy Pµz

iekWTf krdy aqy Aus ƒ

vµzdy sn» adflq ny doÈ

qYa krdy hoey ikhf sI ik

srhWd pfroN pfiksqfnI

eyjµsIaF qy sfiËÈkfrF ny

iml ky jµg Èur¨ kIqI hoeI

hY» ieWk tIcf imQ ky

pfiksqfn dI KuPIaf eyjµsI

afeI aYs afeI Bfrq ivWc

tYrr Pµizg kr rhI hY»

ajy qk ijnHF gvfhF dy

ibafn hoey hn, Aus qoN pqf

lWgdf hY ik afeI aYs afeI

aqy ies kys dy sfry doÈIaF

df ieWko tIcf hY» adflq

ny ieh vI ikhf ik rfjsI

sµmylnF dI vrqoN vI tYrr

Pµizµg leI huµdI hY»lÈkr

ey qOiebf muKI hfiPË

seId, ihjbul mujfhdIn dy

sYXd slfh¨dIn, ÈWbIr

Èfh, msrq aflm, rfiÈD

ieµjInIar, jh¨r aihmd

vtflI, ibWtf krfty,

afPqfb aihmd Èfh,

alqfP aihmd Èfh,

neIaf Kfn, bÈIr aihmd

bWt AurP por sYPAulHf,

nvl ikÈor kp¨r aqy

hornF doÈIaF iKlfP doÈ

qYa krn leI adflq ny

hukm idWqf» ies

dOrfnkÈmIrI ihµd¨aF dy

kfql aWqvfdI Pfr¨k

aihmd zfr AurP ibWtf

krfty dy iKlfP dfier

ptIÈn AuWqy kWlH vflI

suxvfeI puls dy asihXog

kfrn nhIN ho skI» ibWtf

krfty dy iKlfP mrh¨m

sqIÈ itWk¨ dy prvfrdy

vkIl jµm¨-kÈmIr puls

AuWqy AunHF ƒ surWiKaf nf

dyx df doÈ lf ky sRIngr

eyarport qoN idWlI prq

gey»puls ny doÈF ƒ

nkfrdy hoey ikhf ik

surWiKaf dsqf mOj¨d sI,

pr AunHF nyy Pon nhIN

cuWikaf» aglI suxvfeI

23 meI ƒ hovygI»


4 13/05/2022 sMpfdkI

www.samajweekly.com

pfiksqfn leI koeI sOKf rfh nhIN

pfiksqfn dy isafsI

tWbrF dI Dn dOlq muWK qOr qy

KyqIbfVI ËmInF qoN afAuNdI hY»

ËmIn suDfrF bfry qF kdy

soicaf vI nhIN igaf»

iËafdfqr KyqIbfVI ËmInF dI

mflkI isafsI qOr qy bfrs¨K

ÉfndfnF dy hWQF ivc rhI hY»

ËuliÌkfr alI BuWto df BfvyN

aYlfnIaf smfjvfdI Jukfa

irhf sI, qF vI AunHF dy

Éfndfn dI dOlq df muWK

afDfr isµD s¨by ivc pYNdI

KyqIbfVI ËmIn hI sI» ies

vyly AunHF dI pfiksqfn

pIplË pfrtI dI kmfn AunHF

dy dohqy aqy afisÌ alI

ËrdfrI dy puWqr iblfvl BuWto

dy hWQF ivc hY jo isµD dy

dyhfqI kulInqµqr dI

numfieµdgI krdf hY» ÈrIÌ

Éfndfn kÈmIr qoN pµjfb af

ky vWs igaf sI ijWQy af ky

AunHF dy moZI nvfË ÈrIÌ ny

stIl snaq lfeI sI» bfad

ivc stIl snaq vyc idWqI»

ies vkq ÈrIÌ Éfndfn 30

kroV zflr dy muWl vflI Kµz

snaq clf irhf hY» ÈfhbfË

ÈrIP hmyÈf Cotf Brf bx ky

ivcrdf irhf qy afpxy vWzy

Brf dI hr ieWCf qy PuWl

cVHfAuNdf irhf hY» bIqy simaF

dOrfn nvfË ÈrIÌ dy ÌOj nfl

irÈiqaF ivc drfV af geI

sI pr ÈfhbfË ÈrIÌ ny ÌOj

nfl hmyÈf hI cµgy irÈqy bxf

ky rWKy hn» iesy kr ky jdoN

iemrfn Éfn dI ÌOj nfl

ivgV geI qF AunHF dI QF

ÈfhbfË ÈrIÌ ƒ pRDfn mµqrI

dI kursI qy ibTfAux ivc ÌOj

dy mn aµdr koeI duibDf nhIN

sI» qunkimËfj iemrfn Éfn

ny afeIaYWsafeI dy muKI dI

inXukqI dy mfmly ivc ÌOj dy

muKI jnrl bfjvf nfl pµgf

lY ky afpxI Kyz ivgfV leI

sI» ies qoN ielfvf nvfË

ÈrIÌ dI hoxhfr DI mrIam

vI sWqf dy hlikaF ivc kfÌI

srgrm hY qy iesy qrHF AunHF

df puWqr hmËf vI pyÈ pyÈ hY

jo pµjfb dy muWK mµqrI dI

kursI qy bih cuWkf hY»

mrIam ÈrIÌ vËfrq ivc

s¨cnf mµqrI bx geI hY» ajy

ieh dyKxf bfkI hY ik mrIam

qy hmËf dIaF ieWCfvF df ikho

ijhf Ìl sfhmxy afAuNdf hY»

pfiksqfn ƒ ivdyÈI mudrf dy

BµzfrF dI ikWlq nfl j¨Jxf pY

irhf hY» ies leI hr vyly

T¨Tf PV ky mµgx vflI hflq

hY ijs ivc qyl slqnq qy

amIr bxy kuJ arb mulkF

vloN KYrfq pf idWqI jFdI hY»

ipCly cfr sflF dOrfn pfiksqfn

dI ÈuWD Gryl¨ pYdfvfr

(jIzIpI) 315 arb zflr qoN

Gt ky 292 arb zflr rih

geI hY» pfiksqfn dI ÈuWD

Gryl¨ pYdfvfr bµglfdyÈ dI

ÈuWD Gryl¨ pYdfvfr nfloN vI

hyTF af geI hY» aihm gWl

ieh hY ik ivdyÈI iemdfd dy

bfvj¨d ivdyÈI mudrf Bµzfr

lgfqfr Gt rhy hn» agsq

2021 ivc ies kol 18[8

arb zflr dy ivdyÈI mudrf

Bµzfr sn jo PrvrI 2022

ivc Gt ky 14[9 arb zflr

rih gey» pfiksqfn afpxf

afriQk kµmkfj cldf rWKx

leI qyl dI bhuqfq vfly arb

mulkF, Éfskr sfAUdI arb

qy sµXukq arb amIrfq dIaF

KYrfqF ’qy inrBr irhf hY»

AuNJ, iemrfn Éfn sfAUdI

arb dI qfkq ƒ cuxOqI dyx

leI mlyÈIaf aqy qurkI vWloN

kfiem kIqy jfx vfly ieslfmI

guWt ivc Èfml hox leI

iqafr ho gey sn pr AunHF dy

arb guaFZIaF ny AunHF ƒ

hkIkq df ÈIÈf idKf idWqf»

sfAUdI ÈihËfdy muhµmd ibn

slmfn ny pfiksqfn df

afriQk iÈkµjf kWs idWqf sI

qy ies kµm ivc sµXukq arb

amIrfq dy Èihjfdy ÈyK

muhµmd Ëfied vI AunHF df sfQ

dy rhy sn» pfiksqfn df

AunHF arb mulkF ny vI sfQ

CWz idWqf jo keI dhfikaF qoN

Aus ƒ BrvIN mfiek shfieqf

idµdy rhy sn»

ies leI iksy ƒ hYrfnI nf

hoeI jdoN ÈfhbfË ÈrIÌ ny

pRDfn mµqrI dI kursI sµBflx

qoN bfad afpxf pihlf ivdyÈ

dOrf sfAUdI arb df kIqf»

ies qoN bfad sfAUdI ÈfhF ny

afpxy prs muV KolH idWqy»

AunHF do arb zflr dI

shfieqf dyx df vfadf kIqf

hY, ies qoN ielfvf hor

shfieqf imlx dy afsfr vI

hn» ÈrIÌ ny X¨eyeI dy

ÈihËfdy ÈyK muhµmd ibn

Ëfied nfl vI mulfkfq kIqI

jo sfAUdI ÈihËfdy slmfn

vFg X¨eyeI dy hkIkI hfkm

hn» AuNJ, ÈfhbfË ÈrIP ƒ

ieh vI pqf lWg igaf hY ik

Aus dy arb guaFZIaF ny hux

Bfrq nfl afpxy irÈiqaF

bfry nvIN phuµc aKiqafr kr

leI hY» sfAUdI-pfiksqfn

sFJy aYlfnnfmy ivc ikhf

igaf: “sfAUdI arb pfiksqfn

dy ienHF aYlfnF df

svfgq krdf hY ijnHF ivc

jµm¨ kÈmIr smyq Bfrq nfl

sfry ivvfdF df hWl lWBx dI

ieWCf idKfeI geI hY» dovyN

dyÈF ny iKWqy ivc amn qy

siQrqf XkInI bxfAux

Éfskr jµm¨ kÈmIr ivvfd ƒ

sulJfAux leI pfiksqfn aqy

Bfrq drimafn gWlbfq dI

aihmIaq qy Ëor idWqf hY»’

ieh sµXukq rfÈtr dy miqaF

jI pfrQfsfrQI

dy hvfly dIaF pfiksqfn

dIaF AumIdF qoN judf hY» AuNJ

jdoN mWkf ivc kuJ lokF ny

ÈfhbfË ÈrIÌ iKlfÌ ros

pRgtfieaf qF sfAUdI Èfsk

iemrfn Éfn qoN hor iËafdf

ÉÌf ho gey» ÈfhbfË ÈrIÌ ny

aijhy vkq sWqf sµBflI hY

jdoN Bfrq dy pfiksqfn, KfVI

dy amIr dyÈF aqy ihµd

mhfsfgr dy pfr pYNdy dyÈF

nfl sbµDF ivc aihm

qbdIlIaF af rhIaF hn»

sfAUdI arb aqy sµXukq

arb amIrfq ijhy mulkF dy

mfmly ivc ieh hor vI iËafdf

aihm smJIaF jFdIaF hn

ijnHF leI Bfrq sihXogI aqy

qyl qy gYs Kyqr ivc invyÈ

leI lfhyvµd mulk igixaf

jFdf irhf hY» BfrqI jl sYnf

aqy bihrIn ivc amYirkn

iPPQ PlIt ivckfr krIbI

rfbqf bixaf hox kr ky

Pfrs dI KfVI aqy ihµd

mhfsfgr qy iek lfhyvµd

kvr muhWeIaf huµdf irhf hY»

hflFik amrIkI rfÈtrpqI

joa bfiezn ny bIqy simaF

ivc pfiksqfn dy jrnYlF nfl

aµqr-ikiraf krn leI

gihrI rucI idKfeI sI pr

AunHF iemrfn Éfn ƒ koeI

aihmIaq nhIN idWqI sI ijnHF

ny aÌgfinsqfn ivc qfilbfn

dI sWqf ivc vfpsI dI

KuWlHyafm sælfGf kIqI sI»

ies dOrfn, amrIkI ivdyÈ

mµqrI bilµkn ny pfiksqfn dy

ivdyÈ iblfvl BuWto ËrdfrI ƒ

inAU Xfrk ivc sµXukq

rfÈtr dy Kurfk surWiKaf

smfgm ivc sWdf idWqf hY»

jnrl bfjvf ies sfl nvµbr

ivc afpxy ahudy qoN syvfmukq

ho jfxgy» hflFik

afeIaYWsafeI vloN kÈmIr

ivc aiqvfdIaF ƒ lgfqfr

mdd idWqI jf rhI hY pr

pfiksqfn ƒ Bfrq ivc

aiqvfd dI hmfieq krn

bdly PfienYNÈIal aYkÈn

tfsk Pors dy vDdy dbfE df

syk JWlxf pY irhf hY»

rfvlipµzI (ÌOjI inËfm) hux

lÈkr-ey-qoiebf aqy jYÈey-muhµmd

ijhy dihÈqgrd

gruWpF dIaF srgrmIaF ƒ

nµgy icWty r¨p ivc mdd dyx

ivc sµjm vrq rhI hY»

idlcsp gWl ieh hY ik hux

afeIaYWsafeI pµjfb ivc

srhWd pfr aiqvfd ƒ

hWlfÈyrI dyx ivc iËafdf

iDafn kyNdrq kr rhI hY»

ies dOrfn, pfiksqfn ƒ

aÌgfinsqfn nfl lgdI

afpxI z¨rµz srhWd qy

qihrIk-ey-qfilbfn dI

gµBIr cuxOqI df sfhmxf

krnf pY irhf hY» ies ƒ

bloicsqfn ivc vI iesy

iksm dIaF smWisafvF nfl

isWJxf pY irhf hY» ipCly

idnIN iek bloc aOrq ny

krfcI ivc afqmGfqI bµb

hmlf kr ky bWs Auzf idWqI

ijs ivc kuJ cInI aiDafpk

sÌr kr rhy sn» bloicsqfn

ivc cIn dI vDdI

mOj¨dgI Éfskr gvfdr

bµdrgfh dy inrmfx qoN blocF

aµdr ros vD irhf hY» ijµnI

dyr qWk rfvlipµzI mkb¨Ëf

kÈmIr dy KyqrF ivc

dihÈqgrdI df ZFcf Kqm

nhIN krdI, AudoN qWk Bfrq ƒ

pfiksqfn Aupr k¨tnIqk qy

afriQk dbfa rWKxf cfhIdf

hY» ies dy nfl hI nvIN idWlI

ƒ pfiksqfn nfl afm vrgy

sbµD sQfpq krn dy Zµg

qrIky lWBx leI lukvyN r¨p

ivc Brosymµd gWlbfq vfly

cYnl kfiem krny cfhIdy

hn» pihly kdm vjoN rfjd¨qF

dI muV qfienfqI krnI

cfhIdI hY» AuNJ, bhuqI hWd

qWk ieh ies gWl qy inrBr

krygI ik pfiksqfn srhWd

pfr dihÈqgrdI ƒ Èih dyxI

jfrI rWKdf hY jF bµd krygf»

pfiksqfn ƒ ieh gWl Xfd

rWKxI cfhIdI hY ik ‘ÈIÈy dy

GrF ivc rihx vfly lokF ƒ

d¨ijaF ’qy pWQr nhIN AuCflxy

cfhIdy’» smF pf ky asIN bWs

qy hvfeI syvfvF dy nfl nfl

lokF drimafn afpsI rfbqy

df islislf bhfl kr skdy

hF» jy pfiksqfn sfrk mukq

vpfr smJOqy dIaF DfrfvF ƒ

p¨rI qrHF lfg¨ kry qF Bfrq

vloN sfrk dI pVfvfr bhflI

bfry vI soicaf jf skdf hY»

gyNd hux pfiksqfn dy pfÜy

ivc hY»

*lyKk pfiksqfn ivc

Bfrq df hfeI kimsænr

rih cuWkf hY»

The Samaj Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advisers and don’t endorse any product or service advertising Samaj Weekly. Please consult your lawyer

before buying hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Samaj Weekly is business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by any source.


www.samajweekly.com

KbrF

13/05/2022

srkfr 1500 rupey dI QF 10 hËfr rupey pRqI eykV df irsk BWqf dyvy : AugrfhF

cµzIgVH. BfrqI iksfn X¨nIan

eykqf AugrfhF dy s¨bf pRDfn

joigµdr isµG dI agvfeI hyT aWj

cµzIgVH pRYWs klWb ivKy Jony dI

ibjfeI bfry gWlbfq kIqI» AunHF

ikhf ik srkfr vloN isWDI ibjfeI

leI jo 1500 rupey irsk BWqf

dyx dI gWl khI geI hY Auh kfÌI

nhIN hY» qsWlIbÉÈ hWl lWBx dI

loV hY» s¨bf pRDfn joigµdr isµG

AugrfhF ny ieh vI ikhf ik jykr

srkfr 10 hËfr rupey pRqI eykV

df irsk BWqf idµdI hY qF iksfn

kfÌI vWzy ihWsy 'c isWDI ibjfeI

leI rfËI ho skdy hn» iesy mOky

jQybµdI dy jnrl skWqr suKdyv

isµG kokrI klF, sInIar mIq

pRDfn Jµzf isµG jyT¨ky, siæµgfrf

isµG mfn aqy r¨p isµG CµnF vI

hfjær sn» AunHF ikhf ik bysæWk

ibjlI dI ikWlq ƒ iDafn 'c

rWKidaF afpxy afp 'c qF glq

nhIN sI,pr ienHF bfry srkfr ny

iksfn jQybµdIaF nfl iml bYT ky

qsWlIbKæsæ hWl kWZx dI QF

ieWkqrPf PYsly lfg¨ krny sæur¨

kr idWqy hn»isWty vjoN smWisaf

AulJ geI hY» ijvyN ik isWDI

ibjfeI leI 1500 rupey irsk

BWqf kfPI nhIN hY, jykr ieh

idWlI dI inAU PrYNzË kflonI

qy mµgolpurI `c bulzoËr cWly

10000 rupey pRqI eykV huµdf qF

iksfnF dy kfPæI vWzy ihWsy ny isWDI

ibjfeI leI rfjæI ho jfxf sI» d¨jy

nµbr'qy srkfr ny m¨µgI, bfsmqI

qy mWkI dI srkfrI KrId dI

grµtI nhIN idWqI qIjy nµbr'qy

pCyqy joænF vfly iksfnF ƒ bxdf

AuqsæfhI BWqf nhIN idWqf igaf, jdoN

ik pCyqy Jony df JfV vI Gtdf hY;

vycx vyly isWlH dI smWisaf

afAuNdI hY; kxk bIjx 'c pCyq

df hrjf huµdf hY aqy lyt hox

krky prflI dy sµGxy D¨µeyN dI

smWisaf vI vD jFdI hY» sfzf

ajy vI suJfa hY ik srkfr

iksfn jQybµdIaF nfl iml bYT ky

smWisaf df qsWlIbKæsæ hWl

kWZy» joigµdr isµG AugrfhF df

kihxf hY ik srkfr ny m¨µgI

bfsmqI aqy mWkI dI srkfrI

ÉrId dI gfrµtI nhIN idWqI, AunHF

suJfa idWqf ik srkfr iksfn

jQybµdIaF nfl iml bYT ky ienHF

smWisaf df ÌOrI hWl kWZy» AunHF

ieh vI jfxkfrI idWqI ik AunHF

vloN mµgF bfry pµjfb srkfr ƒ

mµg pWqr ilKqI qOr 'qy 28

apRYl ƒ Byijaf jf cuWkf hY»

iksfn afgäF ny mµg kIqI ik

B¨-jl-Bµzfr dI muV BlfeI

leI brsfqI pfxI aqy smuµdr

5

vWl jf rhy axvrqy dirafeI

pfxIaF ƒ vrqoN ivWc ilafAux

aqy hor ivigafnk Zµg qrIky

apxfAux leI pµjfb srkfr

vWloN ZFcf AusfrI kIqI jfvy aqy

ies Kfqr loVINdy bjt leI

Dn-jutfeI kIqI jfvy ies nfloN

vI vWzI gWl s¨by dIaF kuWl

snaqI iekfeIaF (Kfs kr

særfb PYktrIaF) aqy sæihrI

mlm¨qr dirafvF nihrF 'c suWt

rhIaF sµsQfvF duafrf Jony dI

Pæsl nfloN ikqy jiæafdf mfqrf

ivWc pfxI ƒ pRd¨siæq kr ky sfrf

sfl brbfd kIqf jFdf hY»

nvIN idWlI. sVkF qoN nfjfieË

AusfrIaF Zfhux dI muihµm

qihq kWlH dWKxI idWlI

ngr ingm ny inAU PrYNzË

kflonI aqy AuqrI idWlI ngr

ingm vWloN mµgolpurI ivWc

bulzoËrF nfl BµnqoV kIqI»

AuqrI idWlI ngr ingm dy

dsqy df afm afdmI pfrtI

dy lokl ivDfiek mukyÈ

aihlfvq ny ivroD kIqf qF

idWlI puls ny AunHF ƒ ihrfsq

ivWc lY ilaf» dWKxI

idWlI dI ngr ingm dy

cyarmYn dy muqfbf ik gurduafrf

roz qoN aÈok pfrk qk

gYr kfƒnI ZFcy htfey gey

hn» AunHF ikhf ik sk¨lI

bWsF, aYNb¨lYNsF, Pfier ibRgyz

dIaF gWzIaF dy sVkF qoN

surWiKaq lFGy leI rfh

dIaF rukfvtF htfeIaF

jfxIaF hn» AunHF Drm dy

afDfr AuWqy kfrvfeI qoN

ienkfr kIqf aqy ikhf ik

ingm nfjfieË koTIaF,

kWcy ZFcy, JuWgIaF qy dukfnF

nfl kIqy kbËy htf rhI

hY» ieh muihµm 13 meI qk

cWlygI» ingm dy dsqy vWloN

kWlH buWD mµdr qy gurduafrf

roz dy ielfky ivWcoN ZFcy

htfey gey hn»ingm dI

kfrvfeI dOrfn kWlH vI

idWlI puls qy arD sYink

bl vWzI igxqI ivWc mOj¨d

sn, qF ik koeI mfVI Gtnf

nf vfpr sky»


6 13/05/2022 KbrF

www.samajweekly.com

mfn srkfr df sKq aYkÈn: hrismrq kOr bfdl, bIbI BWTl, jfKV smyq 8 afgUaF dI surWiKaf ivWc vWzI ktOqI

cµzIgVH. pµjfb dI nvIN

srkfr ny ies rfj ivc vI

afeI pI surWiKaf AuWqyaWj

vWzI kYNcI clfeI aqyaWT

horvWzy afg¨aF dI surWiKaf

ivWc BfrI ktOqI kr

idWqIhY» ienHF ivWc akflI

dl dI pfrlImYNt mYNbr

hrismrq kOr bfdl,

sfbkf muWK mµqrI rijµdr

kOr BWTl qy pµjfb kFgrs

dy sfbkf pRDfn sunIl kumfr

jfKV Èfml hn»

surWiKafivWc ies nvIN

ktOqI qoN bfad 127 puls

mulfjæm aqy 9 pfielt

skUl ivWc bfl - pyNitµg mukfbly krvfey

aWj isWiKaf kyvl ikqfbI

igafn qWk sIimq nhIN rih

geI hY , sgoN isWiKaf df

Kyqr bhuq ivÈfl hY»

isWiKaf bWcy dy srbpWKI

ivkfs dI hfmI BrdI hY»

iesy ƒ snmuWK rWKdy hoey

srkfrI pRfiemrI smfrt

sk¨l gµBIrpur loar ,

isWiKaf blfk - sRI anµdpur

sfihb , jiælHf -

r¨pngr ( pµjfb )

ivKy aiDafpk

mfstr sµjIv

DrmfxI vWloN

sk¨l ivWc bWicaF

dy bfl - pyNitµg

mukfbly krvfey

gey»ienHF bfl - pyNitµg

mukfbilaF df muWK mµqv

ividafrQIaF ƒ vfqfvrx ,

ruWKF dI sµBfl , kudrq pRqI

ipafr , pµCI - pirµidaF

pRqI lgfE , iensfnIaq ,

‘myry Gr icWtf lYx vfly afAuxgy, ijs ivc dm hovy, rok ky idKfvy[[[`

mogf. icWtf vycx qoN rokx

vfilaF ƒ Pon AuWqy KuWlHI

DmkI dyx vflI aOrq aWj

PVI geI hY, ijhVI afzIE

ivWc kihµdI suxdI hY ik‘myry

Gr icWtf lYx vfly afAuxgy,

gFjf pIx vfly vI afAuxgy,

ijs ivc dm hY, rok ky

idKfvy, mYƒ Bgvµq mfn df

vI koeI zr nf aWj hY, nf

kWlH hY»’ ieh afzIE

vfierl hox ipWCoN puils ny

Aus ƒ igRPqfr kr ilaf hY»

igRPqfr kIqI aOrq dI pCfx

ipµz kotlf myhr isµG vflf

dI vIrpfl kOr AurP vIrf

vjoN hoeI hY» puils ny Aus ƒ

adflq qoN do idnf irmFz

gWzIaF pµjfb puls ƒ vfps

iml geIaF hn»

srkfrI aiDkfrIaF dy

dWsx muqfbk pfrlImYNt

mYNbr qy sfbkf kyNdrI mµqrI

hrismrq kOr bfdl ƒ

pµjfb puls ny jæYWz ÈRyxI dI

surWiKafidWqI hoeI sI aqy

AunHF kol 13 puls mulfjæm

qy iek gWzI sI» AunHF dI

surWiKaf df drjf GtfAux

qy vfeI kYtygrI kr dyx

ipWCoN AunHF kol isrP 11

puls vfly rih jfxgy aqy 2

krmcfrI aqy gWzI AunHF qoN

vfps mµgvfey gey

dyÈ BgqI afid

bfry jfgr¨k krnf

aqy bWicaF ƒ smyN dy hfxI

bxfAuxf aqy AunHF aµdr klf

qy koml klfvF pRqI lgfE

dI rucI df ivkfs krnf hY»

sk¨l dy hoxhfr

ividafrQIaF ny ienHF bfl -

AuWqy ilaf hY»s¨qrF anusfr

mfrc df ieh afzIE 10 meI

qoN ieµtrnYWt mIzIaf AuWqy

vfierl hoieaf hY» ies

ipWCoNaWj buWDvfr puils ny

Aus aOrq df pqf lf ky Aus

ƒ igRPqfr kr ilaf»

vfierl afzIE ivc aOrq

afm afdmI pfrtI dy nyqfvF

vWl ieÈfrf kr ky kihµdI

hY,‘mYƒ pryÈfn kIqf qFsB

dI pol KolH dyvygI, ipµz ivc

nÈf vycx vfilaF ƒ rokx

leI jo kmytI bxI hY, Aus

kmytI vfilaF ny posq dI

hn»kFgrs afg¨ aqy

sfbkf muWK mµqrI rijµdr

kOr BWTl kol 36 puls vfly

aqy 3 gWzIaF sn» AunHF

kol vfeI ÈRyxI dI surWiKaf

sI, ijhVI Gtf ky 28 puls

mulfjæm aqy iqµny vfhn

vfps lY ley hn» bIbI

BWTl dI surWiKaf ivWc

pyNitµg mukfbilaF ivWc bhuq

jiæafdf idlcspI idKfeI

aqy rµg - brµgI qy vDIaf -

vDIaf pyNitµg bxf ky afpxI

BfgIdfrI drj krvfeI»ies

mOky mfstr sµjIv DrmfxI

aqy sk¨l dy ividafrQI

hfËr sn»

aWgyqoN kuWl 8 puls vflyhoxgy»pµjfb

kFgrs dy

sfbkf pRDfn sunIl kumfr

jfKV ƒ jæYWz surWiKafimlI

hoeI sI aqy AunHF kol 14

puls mulfjæm qy iek gWzI

sI»pµjfb dI nvIN srkfr

muqfbk AunHF ƒ koeI Kqrf

nf hox kfrn AunHF qoN 12

GWt igxqI kimsæn dy muKI ny ikhf: isWK kOm ƒ

GWt igxqIaF ivWcoN kWZx dI koeI qjvIjæ nhIN

aµimRqsr. akfl qKæq

sfihb dy kfrjkfrI jWQydfr

igafnI hrpRIq isµG ny aWj

dfavf kIqf sI ik Bfrq ivWc

isWKF koloN GWt igxqI df drjf

Koihaf jf irhf hY» ies sµbµD

ivWc GWt igxqI kimsæn ny

ikhf hY ik eydF dI koeI

qjvIjæ nhIN hY» aWj eyQy

kfrjkfrI jWQydfr igafnI

hrpRIq isµG vWloN idWqf ibafn

rWd kridaF rfsætrI GWt

igxqI kimsæn ny ikhf ik ieh

glq, guµmrfhkuµn qy isWK kOm

ivWc zr aqy dusæmxI pYdf

krn vflf ibafn hY» jWQydfr

dy dfavy bfry aWj GWt

igxqIaF bfry kimsæn ny ies

ƒ rWd kr ky ikhf, ‘isWK

BfeIcfry ƒ GWt igxqIaF ivWcoN

kWZx dIsoc nhIN, sgoN pRDfn

mµqrI dy 15-nukfqI pRogrfm

vWzy dfavy vflI aOrq afzIE vfierl hox ipWCoN igRPqfr

puls vflyaqy vfhn lY ilaf

hY» sfbkf izptImuWK mµqrI

Em pRkfsæ sonI kol jæYWz

surWiKafhyT AunHF kol 37

mulfjæm qy iek gWzI

sI»ienHF ivWcoN vfhn qy 19

mulfjæm vfps lY ley hn»

sfbkf ivDfiek kyvl isµG

iZWloN dI vfeI plWs ÈRyxI

ivWc 11 puls mulfjæm qy

iek gWzI sI, AunHF qoN

srkfr ny sfrI surWiKaf

vfps lY leI hY» sfbkf

mµqrI ivjY ieµdr isµglf

kol jæYWz surWiKafhyT 22

mulfjæm qy ieWk vfhnsI,

nflisWKF ivWc isWiKaf,

rujægfr Auqsæfhq krn dI

sfP Xojnf hY qy isklIgr qy

vxjfrf isWK BfeIcfiraF dI

smfijk-afriQk siQqI ƒ

AuWcf cuWkx leI XojnfvF

iqafr kIqIaF jf rhIaF

hn»’ GWt igxqI kimsæn ny

sfP ikhf, ‘jWQydfr sRI akfl

qKæq sfihb aµimRqsr ny

dfavf kIqf hY ik Bfrq ivWc

isWKF df GWt igxqI drjf

vfps ilaf jf irhf hY» ieh

asl ivWc glq, guµmrfhkuµn,

ibjfeI kIqI hY, nÈf qF nÈf

hY, icWty df hovy jF c¨rf posq

df»’ ies bfry Qfxf

bfGfpurfxf dy muKI sb

ieµspYktr ny ikhf ik aOrq

afzIE ivc posq dI ibjfeI

bfry ijs ivakqI dI gWl

krdI hY, Auh kyvl isµG

sI» Aus dy Gr puils ny

jFc kIqI, pr AuQoN c¨rf

posq vycx vrgI koeI gWl

nhIN inklI» pµjfb ivc

sWqf bdlIipWCoN Qfxf

bfGfpurfxf dy ipµz kotlf

myhr isµG vflf ivWc afm

afdmI pfrtI nfl sbµDq

lokF ny ieWk kmytI bxf

kyikhf sI ik iksy ƒ nÈf

srkfr ny AunHF qoN 18 puls

mulfjæm qy ieWk gWzI lY leI

hY» sfbkf ivDfiek primµdr

isµG ipµkI kol jæYWz

surWiKafhyT 28 puls

mulfjæm qy iek gWzI sI»

AunHF qoN 26 surWiKaf gfrz

aqy ieWk gWzI lY leI hY»

sfbkf ivDfiek nvqyj isµG

cImf kol vfeI plWs

surWiKafhyT 13 puls vfly

qy ieWk gWzI sI, aWgy qoN

AunHF kol isrP 2 gµnmYn

hoxgy»AunHF koloN 11 puls

mulfjæmF nfl gWzI vI vfps

lY leI geI hY»

pRyirq aqy isWK kOm ivWc zr

qy dusæmxI pYdf krn leI hY»’

ibafnivWcieh ikhf igaf ik

‘ho skdf hY ik jQydfr ƒ

glq jfxkfrI imlI hovy»sWc

ieh hY ik atl ibhfrI

vfjpfeI srkfr ny qrlocn

isµG ieWk isWK ƒ kOmI GWt

igxqI kimsæn df

cyarprsn inXukq kIqf qy

mOj¨df srkfr ny 15 sflF

bfad ieWk isWKiekbfl isµG

lflpurf ƒ kOmI GWt igxqI

kimsæn df cyarprsn

inXukq kIqf hY, ijs df

kfrjkfl 2025 qWk hY»GWt

igxqI kimsæn ny ikhf ik

srkfr ny aPgfn isWKF ƒ

Bfrq dI nfgirkqf idvfAux

ivWc mdd kIqI qy isWK

særDfl¨aF leI krqfrpur

lFGf KolH idWqf hY»

nhIN vycx dyxgy, jo vycygf,

Aus ƒ puils ƒPVf idWqf

jfvygf» iesy kmytI ƒ aOrq

ny cuxOqI df afzIE vfierl

ho igaf»mogf dy aYWsaYWspI

gulnIq isµG Kurfxf ny

dWisaf ik jFc muqfbk

vIrpfl kOr df Brf nÈf

qskrI krdf hY qy puils

Aus dI igRPqfrI dy Xqn kr

rhI hY» AunHF dWisaf ik

ieWk meI qoN aWj qk nÈf

qskrF ivruWD 131 kys drj

kIqy gey aqy 192 doÈIaF ƒ

igRPqfr kIqf hY» ienHF qoN

ielfvf aYWnzIpIaYWs aYkt

dy kysF dy 13 BgOiVaF ƒ

igRPqfr kIqf hY»


www.samajweekly.com

bRfËIl ivWc jhfË hfdsy ivWc 2 ivakqIaF dI mOq, 14 ËKmI

sfE pfElo. bRfËIl dy

Èihr boiequvf ivWc iek

hlky hvfeI jhfË dy

hfdsfgRsq hox qoN iek

idn bfad GWto-GWt do

ivakqIaF dI mOq ho geI

aqy 14 ËKmI ho gey»

ieWk irport anusfr

bRfËIl dI rfÈtrI

skfeIzfeIv rfjDfnI dy

qOr qy jfxy jFdy boiequvf

ivWc nYÈnl skfeIzfeIivµg sYNtr qoN Auzfx

Brn qoN bfad mnorµjk skfeIzfeIvr iljfx

vflf jhfË ËmIn qy izWg igaf» boiequvf

myar dy dPqr duafrf jfrI kIqy gey ieWk

ibafn dy anusfr jhfË ivWc ieWk pfielt aqy

15 skfeIzfeIvr

svfr sn, jo

skfeIzfeIv 4Pn

t¨irËm kµpnI nfl

sbµDq hn» boiequvf

dy myar aYzsn mfrkuso

ny ikhf ikboiequvf dy

skfeIzfeIivµg dy 50

sflF dy ieiqhfs ivWc

nYÈnl skfeIzfeIivµg

sYNtr ivWc ieh pihlf

jhfË hfdsf hY» aWg buJfAU ivBfg dy bulfry

ny dWisaf ik ËKmIaF ƒ nyVy dy hspqflF ivWc

iljfieaf igaf, jdik bRfËIl dI hvfeI POj ny

iek ibafn ivWc ikhf ik mfhr hfdsy vflI QF

qy jFc kr rhy hn»

KbrF

13/05/2022

rfÈtrpqI ËYlyNskI dI jYkt lµzn ivWc ieWk lWK zflr dI ivkI

lµzn. krIb ZfeI mhIny qoN r¨s df

mukfblf kr rhy X¨kryn dy rfÈtrpqI

vlfdImIr ËYlyNskI vWloN mdd leI Pµz

iekWTf kIqf jf irhf hY» ies dOrfn

ËYlyNskI dI jYkyt lµzn ivWc nIlfm

kIqI qF AunHF dy dsqÉq vflI jYkyt

kWlH 90 hËfr pONz dI ivkI» 24

ÌrvrI ƒ jdoN r¨s ny X¨kryn Auqy hmlf

kIqf sI, AudoN ËYlyNskI ƒ XuWD dy Èur¨ dy idnF ivWc

iehI jYkt pihn ky rfjDfnI kIv dIaF sVkF

Auqy Guµmdy sn» lµzn ivcly X¨kryn dy d¨qGr

ny tivWtr Auqy ieWk vIzIE jfrI kr ky ikhf ik

jdoN XuWD Èur¨ hoieaf qF dunIaf ƒ ivÈvfs nhIN

sI ik X¨kryn iqµn idnF qoN vWD itk skygf pr

ies vWloN lµby smyN qoN bhfdrI idKfeI jf rhI hY»

AudoN p¨rI dunIaf ny ËYlyNskI ƒ sfDfrn jYkt

pihn ky kIv dy afly-duafly Guµmdy dyiKaf qy

rUs-XUkryn jµg mfmlf: jrmnI qy ÌrFs ÈFqI vfrqf `qy ivcolgI leI iqafr

7

kWlH ieWQy ieh sB qoN durlWB vsq¨

nIlfmI leI pRdriÈq kIqI

geI»X¨kryn dy d¨qGr muqfbk

ieh dfn muihµm bhfdur X¨kryn dy

nF hyT clfeI jf rhI hY» ies mOky

X¨kryn dI bhfdrI dIaF khfxIaF

suxf ky AunHF rfhIN jµg nfl qbfh

hoey dyÈ leI dfn iekWTf kIqf jf

irhf hY» muihµm ivWc X¨kryn dI Ìst lyzI Elynf

ËYlyNskI vWloN dfn kIqy iKzOxy aqy lµzn ivWc tYt

mfzrn afrt gYlrI ivWc mrh¨m ÌotogRfÌr

mYks lyivn dIaF Poto vI nIlfm kIqIaF

geIaF» muihµm dy ihWsy vjoN X¨kryn ivWc

mfnvqfvfdI mdd leI 10 lWK zflr qoN vWD

iekWTy hoey» ies dI vrqoN isrÌ pWCmI X¨kryn

dy spYÈl iclzrn hspqfldI muV ivvsQf

krn leI kIqI jfvygI»

briln. ÌrFs aqy

jrmnI ny X¨kryn ivWc

qurµq jµgbµdI dI apIl

kIqI hY» dovF dyÈF ny

kIv aqy mfsko ivcfly

ÈFqI leI ivcoly dI

B¨imkf inBfAux dI pyÈkÈ

kIqI hY» ies sµbµD ivWc

ÌrFs dy rfÈtrpqI

iemYnual mYkron df

kihxf hY ik Auh dohF

dyÈF ivcfly qxfa GWt

krn aqy ÈFqI kfiem

mohflI Dmfkf kys ivWc PVy insæfn bfry hYrfnkun Kulfsy

ihmfcl asYNblI AuWqy KfilsqfnI Jµzy bfry 1 igRÌqfr, 1 Prfr

cµzIgVH. muhflI Dmfkf kys

nfl juVI jFc ivWc PrIdkot

aqy muhflI puils dy sFJy

afpryÈn ivWc qrnqfrn ijæly

dy inÈfn isµG (26 sfl) ƒ

PiVaf igaf hY» inÈfn isµG

pWtI nyVy ipµz kuWlf df rihx

vflf hY aqyAus dI ikRmInl

bYkgRfAUNz hY» bIqy somvfr

sæfm ƒ mohflI ivWc pµjfb

styt ieµtYlIjYNs dy hYWz

kuafrtr AuWqy hmly vflykys

ivWcPVy gey insæfn isµG AuWqy

sfl 2012 qoN 2022 qWk

afrmjæ aYkt, nsæIly pdfrQF

bfry aYnzIpIaYs aYkt qy keI

hor aprfiDk kys drj hn»

pWtI ivWc 2012 ivWc afrmjæ

aYkt df kys drj hoieaf sI,

ijs qoN bfad 2014, 2016,

2017, 2019, 2021, 2022

ivWc keI ijæilHaF ivWc afrmjæ

aYkt dy nfl 14 qoN vWD

aprfiDk kys drj hn» ies

dOrfn ihmfcl pRdysæ ivDfn

krn leI afpxI aihm

B¨imkf inBfAux ƒ iqafr

hY» ies dy nfl hI

jrmnI ny cFslr ElfÌ

skolË ny X¨kryn qoN r¨sI

ÌOjF ƒ vfps bulfAux

leI kdm cuWkx dI gWl

kIqI hY» Aus df kihxf

hY ik ies qoN pihlF dovF

vÌdF df ÈFqI kfiem

krn bfry gWlbfq krnf

bhuq Ër¨rI hY» mYkron

aqy ElfÌ ny ieWk sµXukq

sBf kµplYks dy muWK gyt AuWqy

KfilsqfnI Jµzy bµnHy idWsx dy

iqµn idn bfad aWj pµjfb qy

ihmfcl puils ny ies sbµD

ivWcieWk pµjfbInOjvfn ƒ

igRPqfr kIqf hY» ihmfcl

pRdysæ dy muWK mµqrI jYrfm

Tfkur ny dWisaf ik ies

kfrvfeI ivWc sæfml do

jixaFivWcoN ieWkƒ PV ilaf

hY» s¨qrF muqfbkihmfcl

pRdysæ puils ny ies kys dy

dosæI vjoNmoirµzf dy hrbIr

isµG qy prmjIq isµG dI

pCfx kIqI sI»aWj puils ny

ropV ijæly dy moirµzf ielfky

ivWc Cfpf mfr ky hrbIr

isµG ƒ igRPqfr kr

ilaf»iPr cmkOr sfihb dy

ipµz ruVkI hIrF ivWc

prmjIq isµG dy Gr Cfpf

mfiraf, pr Auh Pærfr ho

igaf» Drmsæflf dy asYNblI

kµplYks, ijWQy ivDfn sBf df

srd ruWq sYsæn cWldf hY,

dIaF kµDF AuWqy JµizaF dy nfl

Kfilsqfn pWKI nfary ilKy

hoey imly sn»

ipRµs cfrls vWloN mhfrfxI aYilËfbYQ

dI QF pfrlImYNt ƒ sµboDn

lµzn. kWlH Èur¨ hoey ibRitÈ

pfrlImYNt dy sYÈn dy

irvfieqI AudGftn ivWc

ibRtyn dI mhfrfxI

aYilËfbYQ-2 cWlx ivWc

idWkq afAux kfrnmOj¨d nhIN

ho skI» AunHF dI QF ipRµs

cfrls ny pihlI vfr afpxI

mF df BfÈx piVHaf aqy agly

sfl leI srkfr dIaF

XojnfvF bfry jfxkfrI sFJI

kIqI» bikµGm pYils anusfr

96 sflf mhfrfxI aYilËfbYQ

ny ieh PYslf zfktrF nfl

slfh-mÈvrf krn qoN bfad

ilaf» pYlys vWloN jfrI ibafn

ivWc ikhf igaf ik mhfrfxI

dI bynqI Auqy sbµDq

aiDkfrIaF ny ipRµs afP vylË

ƒ mhfrfxI df BfÈx pVHn dI

sihmqI idWqI» ies mOky

izAUk afP kYmibRË ipRµs

ivlIam aqy kYimlf pfrvk

vI mOj¨d hoey» 1952 ivWc

ahudf sµBflx qoN bfad

pRYs kfnÌrµs ivWc ieh

gWl khI» mYkron ny

pihlF ikhf sI ik X¨kryn

ƒ X¨rpI X¨nIan df mYNbr

bxn leI kuJ sfl qoN lY

ky dhfikaF qk smF lWg

skdf hY» ieh X¨rpIan

X¨nIan dy afpxy imafr

ƒ p¨rf krn qoN bfad df

smF vI hY» iËkrXog hY

ik r¨s aqy X¨kryn

ivcfly gWlbfq dI

Èur¨afq PrvrI dy afÉrI

mhfrfxI aYilËfbYQ isrP do

vfr 1959 aqy 1963 ivWc

pfrlImYNt dy AudGftnI sYÈn

ivWc Èfml nhIN ho skI» Aus

smyN Auh ipRµs aYNzirAU aqy

ipRµs aYzvrz dy jnm bfry

idnF ivWc hoeI sI» dovF

dyÈF dy pRqIinDF ivcfly

ieh gWlbfq bylfr¨s dI

srhWd Auqy hoeI» ies

gWlbfq ivWc dovF dyÈF ny

ies ƒ aWgy jfrI rWKx

Auqy sihmqI pRgtfeI

sI» mfrc dy afÉrI idnF

ivWc dohF dyÈF dy vÌdF dI

qurkI ivWc mulfkfq hoeI

sI, ijWQy X¨kryn vfly pfsy

jµgbµdI df pRsqfv

rWiKaf igaf sI»

grBvqI sI» ipCly 59 sflF

ivWc ieh pihlI vfr aqy p¨ry

ÈfÈn dOrfn qIjI vfr hY jdoN

mhfrfxI ny pfrlImYNt dy

AudGftnI smfroh ƒ sµboDn

nf kIqf hovy»


8 13/05/2022 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com


www.samajweekly.com

KLbrF

sony dy afnlfeIn kfrobfr ‘c invysæ kr ky pYsy duWgxy krn df JFsf dy ky hjæfrF lokF qoN TWgy 100 kroV

gfjæIafbfd. sfeIbr sYWl

ny sony dy afnlfeIn kfrobfr

‘c invysæ krky hjæfrF lokF

nfl 100 kroV rupey dI TWgI

mfrn vfly igroh df prdfPfsæ

krn qoN bfad hux puls aµnf

lI nF dy dosæI dI Bfl kr rhI

hY» puils jFc ivWc sfhmxy

afieaf hY ik aYnf lI golz

aYnfilst bx ky pIVqF ƒ

moty munfPæy df lflc dy ky

DoKfDVI df JFsf dyNdI sI aqy

igroh dy hor muljæm TWgI

dIaF vfrdfqF ƒ aµjfm idµdy

sn» ies dy nfl hI puils

ies igroh dy srgnf smyq

hor Prfr muljæmF dI Bfl

ivWc vI lWgI hoeI hY» mD¨bn

bfp¨Dfm Qfxf Kyqr dy

eyaYWltI sYNtr dy rihx vfly

dIpyNdr kumfr isµGl nfl vI

TWgF ny iesy qrHF TWgI mfrI

sI» puils ny dIpyNdr dI

siækfieq ‘qy hI ies igroh df

prdfPfsæ kIqf hY» dIpyNdr ƒ

aµnf lI nfm dy muljæm df Pon

afieaf sI aqy Aus ny golz

aYnfilst hox df bhfnf lf ky

zft golz aYp rfhIN sony dy

kfrobfr ivWc invysæ krky vWzf

munfPf kmfieaf sI» sfeIbr

sYWl dy ieµcfrj suimq kumfr

df kihxf hY ik mfmlf sfhmxy

afAux qoN bfad vtsaYp

hYWzkuafrtr qoN aµnf lI bfry

jfxkfrI mµgI geI sI pr

hYWzkuafrtr ny ieh jfxkfrI

nhIN idWqI» hux iqµnF dosæIaF

dI igRPqfrI qoN bfad

hYWzkuafrtr nfl jfxkfrI

sFJI kIqI geI hY aqy aµnf lI

bfry jfxkfrI mµgI geI hY»

ipCly kuJ idnF qoN sfeIbr

sYWl ‘c af rhIaF siækfieqF

‘c bjæurgF aqy aOrqF nfl

kuWtmfr dIaF GtnfvF ‘c

vfDf hoieaf hY» bjæurgF ivWc

syvfmukq aiDkfrIaF qy

krmcfrIaF dI igxqI

jiæafdf hY» lgfqfr sfeIbr

aprfD hox dy bfvj¨d lok

ies qoN sbk nhIN lY rhy hn»

sfeIbr mfihrF df mµnxf hY

ik sfeIbr aprfDIaF qoN

bcx leI jfgr¨kqf sB qoN

vWzf hiQafr hY» aijhI

siQqI ivWc, ieh jær¨rI hY ik

iksy vI axjfx ivakqI nfl

inWjI jfxkfrI sFJI nf kro

aqy iksy axjfx ilµk ‘qy

kilWk nf kro» aBY kumfr

imsærf, nozl aPæsr sfeIbr

sYWl aqy sIE ieµdrfpurm df

kihxf hY ik mfmly dy Prfr

muljæmF dI Bfl jfrI hY»

jld hI dosæIaF ƒ igRPqfr

kr ilaf jfvygf» sfeIbr

DoKfDVI qoN bcx leI

jfgr¨kqf sB qoN vWzf

hiQafr hY» afpxI inWjI

jfxkfrI iksy nfl vI sFJI

nf kro»

13/05/2022

9

afidvfsIaF aqy muslmfnF ƒ inÈfnf

bxfAux dy nfl nfl afpxy isafsI ivroDIaF

ƒ pRyÈfn kr rhI hY : mfieafvqI

lKnAU. bhujn smfj pfrtI

dI pRDfn mfieafvqI kdy

afpxy kWtV ivroDI smJy jFdy

smfjvfdI pfrtI afg¨

muhµmd afjæm Kæfn dI

hmfieq ’qy af geI hY»

mfieafvqI ny keI tvIt

kridaF ikhf ik afjæm Kæfn

ƒ lgfqfr jylH ’c rWKx nfl

afm afdmI ’c ieh pRBfv jf

irhf hY ik iensfPæ df glf

Guitaf jf irhf hY»

mfieafvqI ny Bfjpf srkfr

’qy vrHidaF ikhf ik Auh

grIbF, dilqF, afidvfsIaF

aqy muslmfnF ƒ inÈfnf

bxfAux dy nfl nfl afpxy

isafsI ivroDIaF ƒ pRyÈfn

kr rhI hY» AunHF ikhf ik

AuWqr pRdyÈ aqy Bfjpf Èfisq

hor s¨ibaF ’c muslmfnF ƒ

qµg kIqf jf irhf hY»


10 13/05/2022 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

√’»Ò Á∂ √Ò≈‘’≈apple È∂

¤Ø‡∂-¤Ø‡∂ Ïμ«⁄¡ª ˘ ⁄«appleμÂapple

«ÈappleÓ≈‰ Á≈ «◊¡≈È Á∂∫«Á¡ª

√Ófi≈«¬¡≈, “ ’Ø¬Δ Â»‘≈‚∂

◊∞Í ¡ø◊ Â∂ ‘μÊ Ò◊≈Ú∂,

«fiÛ’∂ ‹ª ’Ø¬Δ ‘Øapple √appleΔapple’

⁄؇ Í∞⁄≈Ú∂ Ì≈Ú∂∫ ¿∞‘ Óª Ï≈Í

‘Δ «’¿∞∫ È≈ ‘؉ Â∞appleø Í∞«Ò√

˘ ÎØÈ ’appleØ ‹ª ‡Δ⁄apple ˘ Áμ√ØÕ

¤Ø‡∂ ¤Ø‡∂ Ïμ«⁄¡ª Á∂ «ÁÓ≈◊

Úμ‚Δ¡ª Úμ‚Δ¡ª ◊μÒª È≈Ò

ÏØfiÒ ‘Ø ◊¬∂Õ Ï≈Ò Ï∞μËΔ È∂

«¬‘ «◊¡≈È ¡≈͉∂ «‘√≈Ï

È≈Ò ◊둉 ’ΔÂ≈Õ Í≈Í≈ È∂

’μÒ∑ ¿∞√˘ ÊμÍÛ Ó≈apple∂ √Δ,

‡Δ⁄apple ˘ Áμ√ «ÁμÂ≈Õ ¿∞√∂ Á≈

ÈÂΔ‹≈ ‘À «’ ÿapple «Úμ⁄

‘ø◊≈Ó≈ ‘Ø «apple‘≈ ‘ÀÕ

√Ó≈«‹’ ’≈apple‹’appleÂ≈

¿∞È∑ª Á≈ ‘apple «¬μ’ ’Óapple≈ ⁄Àμ’

’apple apple‘Δ ‘ÀÕ ÷≈√ ’apple’∂ Ïμ⁄∂

Á≈ ’Óapple≈ Ú≈apple Ú≈apple Á∂÷ apple‘Δ

‘ÀÕ ÒμÌ apple‘Δ ‘À «’ ’جΔ

«¬√Âapple∑ª Á≈ √∞apple≈◊ «ÓÒ ‹≈Ú∂

«’ Óª Ï≈Í ÁØ√Δ √≈Ï ‘Ø

√’‰Õ ¿∞√˘ Í«appleÚ≈apple È≈ÒØ∫

Úμ÷ ’appleÈ ÁΔ¡ª ◊μÒª ‘Ø

apple‘Δ¡ª ‘ÈÕ Óª «ÁÒ Â∂ ‘μÊ

Ëapple ’∂ appleØ apple‘Δ ‘ÀÕ Í≈Í≈ ÌappleΔ¡ª

¡μ÷ª È≈Ò ¡≈Í‰Δ ◊μÒ

appleμ÷‰ ÁΔ ’Ø√«?√ ’apple apple‘∂

‘ÈÕ ’≈apple‹’appleÂ≈ ÁΔ¡ª

◊μÒª √∞‰ ’∂ Ïμ⁄≈ apple∞¡ª«√¡≈

«◊¡≈Õ ¿∞‘ «¬μ’ Í≈√∂

‚«apple¡≈ , √«‘«Ó¡≈ Â∂

Á∞Ï«’¡≈ ÏÀ·≈ √Ø⁄ «apple‘≈ ‘À

«’ √«?’≈«¬Â ’appleÈ ÂØ∫

Ï≈¡Á ¿∞√˘ ¡Òμ◊ ÍØ√‰

ÿapple «Úμ⁄ Ì∂‹ «ÁμÂ≈

‹≈Ú∂◊≈Õ ¡«‹‘≈ ª √∞fi≈¡

’appleÂ≈ È∂ È‘Δ∫ Áμ«√¡≈ √ΔÕ

Ï∂÷Ïapple

◊∞appleÓ≈È √À‰Δ

Ï≈Ò Ï∞μËΔ ‘Øapple

¿∞Òfi ◊¬ΔÕ Óª

Ï≈Í ÂØ∫ ¡Òμ◊

‘؉≈ ͬ∂◊≈, √∞‰’∂

¿∞‘ Ï∂⁄ÀÈ ‘Ø

«◊¡≈Õ ‡Δ⁄apple Â∂

Ï‘∞ ◊∞μ√≈

¡≈«¬¡≈Õ ÓÀ‚Ó È∂

‘Øapple ÒØ’ª ˘ «’¿∞∫

Áμ√ «ÁμÂ≈Õ ¿∞√Á∂

Ó≈Í∂ ª Ï‘∞ ⁄ø◊∂

‘ÈÕ ¿∞√˘ Ï‘∞Â

«Í¡≈apple ’appleÁ∂ ‘ÈÕ

¿∞‘ ¿∞È∑ª ˘ ¤μ‚ ’∂

«’Â∂ È‘Δ∫ ‹≈Ú∂◊≈Õ

¿∞‘ ’Δ «ÁȪ ÂØ∫ ‘ØÓ

Úapple’ È‘Δ∫ ’apple «apple‘≈

√Δ, «¬√∂ ’apple’∂ Í≈Í≈ È∂ ◊∞μ√∂

«Úμ⁄ ÊμÍÛ Ó≈«apple¡≈ √ΔÕ

¿∞√È∂ fi»· ÏØ«Ò¡≈ √Δ «’

Í≈Í≈ È∂ ’¬Δ∫ ÊμÍÛ Ó≈apple∂ √È

Â∂ Í≈Í≈ appleØ‹ Ó≈appleÁ∂ ‘ÈÕ

¡√Ò «Úμ⁄ ¿∞‘ ⁄≈‘∞øÁ≈ √Δ

«’ ‡Δ⁄apple ¿∞√Á∂ Í≈Í≈ ˘

«fiÛ’‰ Â∂ Í≈Í≈ ¿∞√˘ ‘ØÓ

Úapple’ Ò¬Δ È≈ ’«‘‰Õ

Óª appleØ∫«Á¡ª appleØ∫«Á¡ª

Ï∂‘Ø√ ‘؉ Òμ◊ΔÕ √Ó≈‹

√∂Ú’≈ Í≈‰Δ ÒÀ‰ ÁΩÛΔÕ Ïμ⁄≈

apple؉ Òμ«◊¡≈ «’ ¿∞√ÁΔ Óª

Óapple apple‘Δ ‘ÀÕ ¿∞‘ ¿∞√ «ÏȪ

«’Ú∂∫ apple‘∂◊≈Õ ¿∞‘ apple≈ ˘

«’Ú∂∫ √ØÚ∂◊≈Õ ¿∞√ÁΔ Óª ª

¿∞√˘ ‘apple ◊μÒ Â∂ ⁄∞øÓÁΔ ‘À,

’‘≈‰Δ¡ª √∞‰≈¿∞∫ÁΔ ‘ÀÕ

Í≈Í≈ ¿∞√˘ „∂apple √≈apple∂

«÷‚≈¿∞‰∂ «Ò¡≈ ’∂ «ÁøÁ∂ ‘ÈÕ

¿∞√Á∂ È≈Ò «Î«√ø◊, Ï≈«Òø◊

Â∂ √≈¬Δ’«Òø◊ Á∂ Ò¬Δ ‹ªÁ∂

‘ÈÕ

¿∞‘ ‹Øapple ‹Øapple ÂØ∫ appleØ∫Á∂

‘ج∂ «⁄μÒ≈¿∞‰ Òμ◊≈Õ Ó∂apple∂

ÓøÓΔ Í≈Í≈ ˘ ¤μ‚ Á∂ÚØÕÓÀ∫

‡Δ⁄apple ˘ fi»· ÏØ«Ò¡≈ √ΔÕ Ó∂apple∂

Í≈Í≈ È∂ ÓÀ˘ ÊμÍÛ È‘Δ∫ Ó≈apple∂Õ

«¬‘ ’«‘’∂ ¿∞‘ Óª È≈Ò ‹≈

«ÒÍ«‡¡≈Õ √Ó≈‹ √∂«Ú’≈

Ïμ⁄∂ Á≈ apple؉≈ Á∂÷ ’∂ Í√Δ‹

◊¬ΔÕ ¿∞√Á∂ ÷∞Á Á∂ Ïμ⁄∂

¿∞√ÁΔ È‹appleª «Úμ⁄ ¡≈‰ ÷Û∂

‘ج∂Õ Ïμ⁄∂ «¬√ ¿∞Óapple «Úμ⁄

ÈÂΔ‹∂ ÂØ∫ Ï∂÷Ïapple ¡‰‹≈‰

Í∞‰∂ «Úμ⁄ ’¬Δ∫ Ú≈apple fi»· ÏØÒ

‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ÷∞ÒΔ Î≈¬ΔÒ ˘

ÏøÁ ’appleÁ∂ ‘ج∂ ¿∞‘ «¬‘ ’«‘

’∂ ÿapple ÂØ∫ Ï≈‘apple «È’Ò

¡≈¬ΔÕ

apple≈ÏÂ≈ : HCF@DHGDHH

«Íμ¤∂ Ì싉 Ú≈ÒΔ ⁄Δ˜ ÂØ∫ Â∞√Δ∫

Á»apple ¡≈ √’Á∂ ‘Ø Íapple ¡øÁapple Ì싉

Ú≈ÒΔ ⁄Δ˜ ÂØ∫ Á»apple È‘Δ∫ ‹≈ √’Á∂

Ï∂⁄ÀÈΔ ÓÈ ÁΔ ¡«‹‘Δ

¡Ú√Ê≈ ‘À «‹√ Á≈ Ï≈‘appleΔ

«¬Ò≈‹ √øÌÚ È‘Δ∫Õ‹Ø ÓÈ

«Úμ⁄ ÓΩ‹»Á ‘À ¿∞√ ˘ Ï≈‘appleΔ

ÍÃ√«ÊÂΔ¡ª «’Ú∂∫ ÏÁÒ

Á∂‰◊Δ¡ªÕÂ∞√Δ∫ Á∞ÈΔ¡ª ÁΔ

‘apple ⁄Δ˜ ÂØ∫ Ìμ‹ √’Á∂ ‘Ø Íapple

¡≈͉∂ ¡≈Í ÂØ∫ È‘Δ∫Õ

Ï∂⁄ÀÈ ÓÈ ¡ÙªÂ apple«‘øÁ≈

‘ÀÕ¿∞‘ Ï≈‘appleΔ ⁄Δ˜ª «Ú⁄

¡≈Í‰Δ √Óμ«√¡≈ Á≈ ‘μÒ

ÒμÌÁ≈ ‘À «¬√ ◊μÒ ÂØ∫

¡‰‹≈‰ ‘∞øÁΔ¡ª «’ ‘μÒ

¿∞√ Á∂ ÓÈ «Úμ⁄ ‘Δ ‘ÀÕ

Ï∂⁄ÀÈΔ «¬μ’ Ó≈È«√’

¡Ú√Ê≈ ‘À Íapple Ï‘∞ √≈appleΔ¡ª

√appleΔapple’ «ÏÓ≈appleΔ¡ª Á≈ ÿapple

ωÁΔ ‘ÀÕ‹ÁØ∫ ÓÈ Ï∂⁄ÀÈ ‘∞øÁ≈

‘À ª √appleΔapple ÚΔ ¡ÙªÂ ‘Ø

‹ªÁ≈ ‘ÀÕÏ∂⁄ÀÈΔ √≈‚Δ

‘appleÍÃΔ ’Ωapple √øË»

‘≈appleÓØÈ√ ˘ ÏÁÒ «ÁøÁΔ

‘ÀÕÏÁÒ∂ ‘ج∂ ‘≈appleÓØÈ √appleΔapple

«Úμ⁄ ¡È∂’ª ÍÃ’≈apple Á∂

ÏÁÒ≈¡ «Ò¡≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ

‹ÁØ∫ ÚΔ ’ÁΔ ÓÈ Ï∂⁄ÀÈ

‘ØÚ∂ ٪ ‘Ø ’∂ ÏÀ·‰ ÁΔ

’Ø«√√ ’appleØÕ

Í«‘Òª √Óμ«√¡≈ ÚμÒ

«Ë¡≈È «Á˙ «’ «’‘ÛΔ ⁄Δ˜

Â∞‘≈˘ Ï∂⁄ÀÈ ’apple apple‘Δ ‘ÀÕ‹ÁØ∫

Â∞√Δ∫ ‹≈‰ ÒØ’ «’‘ÛΔ ◊μÒ

ÂØ∫ Â∞√Δ∫ Ï∂⁄ÀÈ ‘Ø ÓÀ∫ ¿∞√ ˘

‘μÒ ’appleÈ Á≈ ÂappleΔ’≈ √Ø⁄ØÕ

«¬μ’ ’≈ˆ˜ Ò˙ Â∂ ¿∞√ Â∂

¿∞√≈appleΔ¡ª ◊μÒª «Ò÷Ø ‹Ø ‘Ø

√’ÁΔ¡ª ‘ÈÕ √≈apple∂ ¿∞√

√∞fi≈¡ «Ò÷Ø ‹Ø ’ΔÂ∂ ‹≈ √’Á∂

‘È «‹√ È≈Ò ‘≈Ò≈ ’≈Ï»

«Úμ⁄ apple«‘‰Õ‹ÁØ∫ «¬√ ’≈◊˜

˘ «Ë¡≈È È≈Ò ÍÛ∑Ø◊∂ Â∞‘≈˘

Â∞‘≈‚Δ √Óμ«√¡≈ ÁΔ √Ófi ¡≈

‹≈¬∂◊ΔÕ«Îapple Â∞√Δ∫ «¬√ ˘ ‘μÒ

ÚΔ ¡≈√≈ÈΔ È≈Ò ’apple √’Á∂ ‘Ø

Ï∂⁄ÀÈΔ Á≈ √Ì ÂØ∫ Úμ‚≈

’≈appleÈ Ì«Úμ÷ Ï≈apple∂ «⁄øÂ≈

‘ÀÕ‹ÁØ∫ ÓÈ∞μ÷ √Ì ’∞fi ÓÈ∞μ÷

¡≈͉∂ ’≈Ï» «Úμ⁄ ’appleÈ ÁΔ

’Ø«√√ ’appleÁ≈ ‘À ¿∞ÁØ∫ ‘Δ ¿∞‘

Ï∂⁄ÀÈ ‘∞øÁ≈ ‘ÀÕ ’∞fi ◊μÒª √Ó∂∫

È≈Ò ‘Δ ‘∞øÁΔ¡ª ‘ÈÕ’∞fi

¡‰‘Ø‰Δ¡ª Ú≈Íapple ‘Δ

‹ªÁΔ¡ª ‘È Â∂ ¿∞È∑ª ˘

√«‘‰≈ ‘Δ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ

Ì«Úμ÷ Ï≈apple∂ «⁄øÂ≈ È≈

’appleØÕÚappleÂÓ≈È ˘ appleμ‹ ’∂

‹Δ˙Õ«¬‘Δ Â∞‘≈‚∂ ‘μÊ ⁄ ‘À Â∂

«¬‘Δ Â∞‘≈‚≈ ¡≈͉≈

‘ÀÕ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ’μÒ∑ Á≈ ’جΔ

ÍÂ≈ È‘Δ∫ ÏΔÂ∂ ’μÒ∑ ˘

ÏÁ«Ò¡≈ È‘Δ∫ ‹≈ √’Á≈Õ

«’√∂ ˘ ÚΔ «¬È∑ª Ó‘μÂÚ

È≈ ÁØ «’¿∞∫ Â∞‘≈‚Δ ‹«?øÁ◊Δ

ÂØ∫ ¿∞μÍapple ‘Ø ‹≈¬∂ÕÔ≈Á appleμ÷Ø «’

Â∞‘≈‚∂ Ò¬Δ √Ì ÂØ∫ ‹«?¡≈Á≈

‹apple»appleΔ Â∞‘≈‚Δ √appleΔapple’ Â∂

Ó≈È«√’ «√‘ ‘ÀÕ‹∂’apple Â∞√Δ∫

ÂÈØ∫ ÓÈØ∫ Èappleج∂ apple‘Ø◊∂ ª ‘Δ

«˜øÁ◊Δ «Úμ⁄ ÷∞Ù apple«‘ √’Á∂

‘ØÕ

Ï∂⁄ÀÈΔ ÁΔ ¡Ú√Ê≈ «Úμ⁄

ÎÀ√Ò≈ ÒÀ‰ ÂØ∫ Ï⁄ØÕ’Ø«ÙÙ ’appleØ

«’ «’√∂ ˘ ’∞fi È≈ «’‘≈

‹≈Ú∂Õ ¡«‹‘∂ √Ó∂∫ «Úμ⁄ ÓÈ∞μ÷

Á≈ ¡≈͉∂ ¡≈Í Â∂ ’≈Ï» È‘Δ∫

‘∞øÁ≈Õ¿∞√ Á∞¡≈apple≈ Ò¬∂ ◊¬∂

ÎÀ√Ò∂ ¡’√apple ◊Ò ‘∞øÁ∂ ‘ÈÕ

Ô≈Á appleμ÷Ø Ï∂⁄ÀÈΔ «¬μ’

Ó≈È«√’ ¡Ú√Ê≈ ‘À «‹√ Â∂

Â∞√Δ∫ ¡≈͉∂ ¡≈Í ‘Δ ’≈Ï» Í≈

√’Á∂ ‘ØÕ«¬‘ Ï≈‘appleΔ ‘≈Ò≈Â

«Ú⁄ È‘Δ∫ ‘ÀÕ

Change of Name

£20.00 Publication in U.K. only

£25.00 Publication in India only

£45.00 Publication in India & U.K.

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ Á≈ ͺ’≈ «¬Ò≈‹

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹ª «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‘apple ¿πÓapple «Úº⁄ Â≈’ ‘≈√Ò ’appleØ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ, √À’√, √Óμ«√¡≈, ÈÙ≈ ¤π‚≈¿π‰≈, Íπapple≈‰∂ ÂØ∫ Íπapple≈‰≈ Ïπ÷≈apple ¡μË∂

«√apple Á≈ ÁappleÁ, ◊·Δ¡≈, ÍΔÒΔ¡≈, «ÁÒ ÁΔ¡ª √Óμ«√¡≈Úª , ◊Ø«‚¡ª ¡Â∂ ‹ØÛª

ÁΔ¡ª ÁappleÁª «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹È≈ÈΔ¡ª ÁΔ¡ª ◊πÍ √Óμ«√¡≈Úª «‹Ú∂∫ Ì≈apple ÍÀ‰≈,

‚∂‡ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈¿π‰≈, ◊appleÌ È≈ ·«‘appleÈ≈, ¡Â∂ ‘Øapple ÓÈπμ÷Δ ÙappleΔapple’ √øÏøËΔ

«ÏÓ≈appleΔ¡ª Á≈ «¬Ò≈‹ ’appleÚ≈¿π‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

‘apple «ÏÓ≈appleΔ Á≈ «¬Ò≈‹ ¡ΩÒØÍÀ«Ê’ Â∂ ¡≈Ô»appleÚÀ«Á’ ÁÚ≈¬Δ¡ª È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

¡Øappleª Á∂ ◊πÍ appleØ◊ª Á≈ Íμ’≈ «¬Ò≈‹

DR. SAMRA PHYSICIAN CONSULTANT

Sarai Road, Jandiala Guru Amritsar, Punjab India

Call : 07404 020 677, +91-9872 704 586

email : samrapharma@yahoo.com

I MR /MRS / MISS _____________________________________________________

SON / DAUGHTER / WIFE OF MR ________________________________________

WHOSE PERMANENT ADDRESS IN INDIA IS_______________________________

____________________________________________________________________

AND IS NOW LIVING AT ________________________________________________

____________________________________________________________________

HEREBY GIVE NOTICE OF MY INTENTION TO CHANGE MY NAME TO

____________________________________________________________________

SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE HIGH COMMISSION OF INDIA, LONDON

Please complete the details above and send to:

Make Cheque Payable “Samaj Weekly”

SAMAJ WEEKLY

46 Summer Rd,

Erdington

Birmingham, B23 6UR.


www.samajweekly.com

appleø◊ ÂÓ≈Ù∂

ÍappleÓ≈ÂÓ≈ Â∂appleΔ ’∞Áapple Á∂ appleø◊ È∂ Ú≈ ’Ó≈Ò

«‹μÊ∂ ’∞μÂ∂ ÷ªÁ∂ ÏØ‡Δ¡ª ͬ∂ ‹»· ÎappleØÒ‰ Ï≈Ò

«ÚÙ∂Ù

’«ÚÂ≈ ’«ÚÂ≈ ’«ÚÂ≈

¡≈ÁÂ È¬Δ «¬Ï≈Á ÁΔ

‘∞‰ ¡≈ÁÂ È¬Δ «¬Ï≈Á ÁΔ, ÷∞Á Á∂ ‘Δ apple√Â∂ ⁄∞‰ Ò¬∂ ÓÀ∫,

◊μÒ ‘∞øÁΔ √Ì «Ò¡≈’ ÁΔ, √Ì Âapple’ «ÁÓ≈◊Δ Ê»øÈ Ò¬∂ ÓÀ∫,

13/05/2022

appleØ‡Δ ...

appleØ‡Δ Á∂ Ò¬Δ ’øÓ ’appleÁ∂ Â∂ apple»‘ Á∂ Ò¬Δ ‘ª «Ò÷Á∂

appleØÙÈΔ Á∂ Ò¬Δ ‘ª ÍÛÁ∂ √≈appleΔ ¿∞Óapple apple«‘‰≈ «√μ÷Á∂

11

’ÒÔ∞◊Δ Á∞ÈΔ¡ª ¡øÁapple ‘Ø «apple‘≈ ÓøÁÛ≈ ‘≈Ò

Ó≈Í∂ «ÏappleË ¡≈ÙappleÓ , √Ω∫Á∂ ’∞μÂ∂ «ÏμÒΔ¡ª È≈Ò

Ó≈Í∂ ,Ïμ⁄∂ ,√≈ÊΔ Á≈ appleØ appleØ ‘Ø «apple‘≈ ÓøÁÛ≈ ‘≈Ò

Í«appleÚ≈apple «Ú√≈apple ’∂ ,÷∞ÙΔ ÒμÌÁ∂ È«Ù¡ª È≈Ò

Ï≈‘appleØ∫ «⁄‘apple≈ √‹≈ «Ò¡≈ «¬μÂapple ÎÒ∂Òª È≈Ò

Ï≈‘appleØ∫ È‹apple È≈ ¡≈«¬¡≈ ¡øÁapple ÏÀ·≈ ÙÀÂ≈È

ÿapple Ï≈apple √«?ø◊≈appleÁ∂ «⁄‘apple≈ ÚΔ ⁄Ó’≈Ú∂ È≈Ò

ÓÈ ÓÀÒ≈ ‘Ø«¬¡≈ ¤Ò ’͇ ’appleÁÀ ‘Øappleª È≈Ò

«Ú¡≈‘ Ï‹≈apple» ω◊∂ ‡Ω‘apple ωÁΔ ÍÀÒ∂√ È≈Ò

Òμ⁄apple ◊Δª Â∂ Èμ⁄Á∂ ÙappleÓ ◊¬Δ √Ó∞øÁappleØ∫ Í≈apple

apple∞μ÷ ¡≈’√Δ‹È Ï÷√Á∂ ,ÎÒ , ÓΔ∫‘ Á∂∫Á∂ È≈Ò

¤ª Ó≈‰’∂ ÁappleÚ∂Ù ÁΔ , Úμ„Á≈ ’∞‘≈«Û¡ª È≈Ò

Á∞√«‘apple∂ ˘ apple≈Ú‰ λ’‰ ‹ªÁ∂ Í»apple∂ ⁄≈Úª È≈Ò

¡Ω◊∞‰ apple≈Ú‰ ÂØ∫ «’Â∂ ÚμË’∂ ⁄∞μ’Δ «ÎappleÁÀ È≈Ò

ÌØapple≈ ÚΔ ‘∞‰ ’Ø¬Δ ÷Âapple≈ È≈, √Ì ¡øÁappleØ∫ ¡øÁappleΔ ‹≈‰ Ò¬∂ È∂,

√Ì ˘ ‘À ⁄∂‡’ «√¡≈√ ÁΔ, ¿∞È∑ª Ò¬Δ ‹≈Ò ÚΔ Ï∞‰ Ò¬∂ ÓÀ∫,

ÂÈ‘≈¬Δ √ÁÓ∂ È◊Ó∂ ˘, ¡Ò«ÚÁ≈ √Á≈ Ò¬Δ ’«‘ «ÁμÂ≈,

‘∞‰ Â≈‘È∂ «Ó‘‰∂ È¬Δ √∞‰È∂, Í«‘Òª ‘Δ ÏÊ∂apple∂ √∞‰ Ò¬∂ ÓÀ∫,

Í≈«Ò√ ’apple ’apple ÌappleÓ≈¿∞‰∂ ȬΔ, ωÁ∂ ÷∂Âapple Á∂ apple«‘Ïapple ‹Ø,

÷∞Á Á∂ ÍÀappleª “Â∂ ÷ÛÈ∂ Á∂, ÷∞Á ’ØÒØ∫ ‘Δ ‘∞‰ ◊∞‰ Ò¬∂ ÓÀ∫,

⁄μÒ Ï√ ’apple ‹ØÏÈ È≈ Áμ√ »ø, ◊μÒ ’apple ÷ÂÓ Â»ø ’Δ ÒÀ‰≈,

Í«‘Òª ÂØ∫ ‘Δ √Δ ‹≈‰» ª, È≈ √ÓfiΔ È∞’Â∂ ‘∞‰ Ò¬∂ ÓÀ∫Õ

‹ØÏÈ ÷«‘apple≈

HHGBI@B@BC

«ÓÒÁ∂ ÿμ‡ «’√∂ ˘ Ì≈Ú∂∫ «’√∂ Ò¬Δ «ÁÒ ⁄ ÷≈apple È‘Δ

‹Ø Ï≈‘appleØ ‘Øapple Â∂ «Úμ⁄Ø∫ ‘Øapple ¿∞‘ √≈apple∂ “appleÀÍΔ“ Á∂ Ô≈apple È‘Δ

¿∞ÍappleØ∫ ¿∞ÍappleØ∫ appleμ÷‰Δ ¡≈¿∞∫ÁΔ È≈ ‹ÁØ∫ ÚΔ «ÓÒΔ¬∂ «ÁÒ ÂØ∫

◊μÒ ¿∞‘Δ ÒØ’ª ˘ ÍappleÚ≈È ‘ØÚ∂ ‹Ø ÚΔ «Ò÷Δ¬∂ «ÁÒ ÂØ∫

√≈«apple¡ª Á∂ È≈Ò «ÈÏ √’ÁΔ È‘Δ Â≈‘Δ «¬’Ø Â∂apple∂ È≈Ò Ò≈¬Δ ¬∂

ÍÂ≈ ÚΔ ‘À ¡≈÷apple Ó∞μ’ ‹≈‰≈ ª ÚΔ Â»ø «¬‘ ÁØÛ Ò◊≈¬Δ ¬∂

‹Ø Â∂apple∂ “appleÀÍΔ“ ’∞μfi ÚΔ È‘Δ ¿∞‘ ÏØÒΔ ‹≈‰ ‹Ø ÏØÒ‰≈ ¬∂

È≈ ÷∞√Δ¡ª ⁄ Ï‘∞Â≈ ÷∞Ù È≈ ¡≈Í≈ Á∞μ÷ª ⁄ ‚ØÒ‰≈ ¬∂

appleÀÍΔ apple≈‹ΔÚ Î◊Ú≈Û≈

IE@A@@A@G@

Á∂ÚΔ Óª Í»‹Δ¬∂ , ¿∞ÍÁ∂Ù ◊∞apple»¡ª ÍΔappleª Á∂ È≈Ò

’ø‹’ª ÚΔ Í»‹Á∂ , Ìapple»‰ ‘μ«Â¡≈ ÚΔ ’appleÁ∂ È≈Ò

’«ÚÂ≈

ÒØ’ª «◊¡≈È Úø‚ «apple‘≈ ÍÛ∑ «’Â≈ÏΔ «◊¡≈È

¡øÁapple «Ú’≈appleª Á≈ ÙØapple ‘À Úμ„ Úμ„ ÷≈Ú∂ ÙÀÂ≈È

«¬’Ï≈Ò Ï≈‘appleØ∫ ¤μ‚’∂ ÓÈ ¡øÁapple ÚΔ fi≈ÂΔ Ó≈apple

¡Ω◊∞‰ª Òμ◊∂ ¡øÏ≈apple È∂ , Ò¬Δ «ÎappleÁÀ∫ ‹«?øÁ≈ Ò≈Ù

«¬’Ï≈Ò «√øÿ Í∞ÛÀ‰

HHGBHIGE@@

·ø‚Δ ¤ª : Óª

Óª-«ÁÚ√ Ó∞‘Â≈‹ È‘Δ∫ ‘∞øÁ≈,

«’√∂ ÂappleΔ’ ‹ª appleØ‹ Á≈ ,

È≈ ¬∂ «ÚÙ≈ ‘À «’√∂ ÷Ø‹ Á≈Õ

«‹√ «ÁÈ ÿapple∂ Óª È≈ ‘ØÚ∂,

Ïμ⁄≈ ‘apple «¬’ ⁄Δ˜ ˘ ÷ØÚ∂Õ

Óª «ÏÈ Ïμ⁄∂ apple∞μÒ ‹ªÁ∂ È∂,

‹μ◊ √≈apple∂ ˘ Ì∞μÒ ‹ªÁ∂ È∂ Õ

Óª ωÁΔ ‹Δ‰ Á≈ √‘≈apple≈ ,

«ÏÈ «¬Á∑∂ È≈ ’Ø¬Δ Ï‘≈appleªÕ

Ïμ«⁄¡ª ÷≈«Âapple «‹¿∞∫ÁΔ ÓappleÁΔ,

’Δ ’Δ È‘Δ∫ ¿∞È∑ª Ò¬Δ ’appleÁΔÕ

Ô∞μ◊-Ô∞μ◊ ‹Δ‰ Ïμ«⁄¡ª

ÁΔ¡ª ÓªÚª,

Òμ◊‰ È≈ ’Á∂ ÚΔ ÂμÂΔ¡ª “Ú≈ÚªÕ

√øÍ»appleÈÂ≈

«ÙÚ ÁΔ Ïapple√Δ “Â∂

«ÙÚ ˘ Ô≈Á ’apple«Á¡ª

ÙÃØÓ‰Δ ’ÚΔ Í≈Âapple ¡≈÷ÁÀ

«ÙÚ Á∂ ÏØÒ «’

“‹ØÏÈ apple∞μÂ∂ ‹Ø ÚΔ ÓappleÁ≈

Î∞μÒ Ï‰∂ ‹ª Â≈apple≈“

ÓÀ˘ È‘Δ∫ ÍÂ≈

«ÙÚ ‹ØÏÈ apple∞μÂ∂ ‹≈‰ Ó◊appleØ∫

Î∞μÒ Ï«‰¡≈ ‹ª Â≈apple≈

Íapple ÓÀ∫ ¿∞√ ˘ «‹¿∞∫Á∂ ‹Δ¡

Î∞μÒ ¡Â∂ Â≈apple≈ ÁØÈØ Ï‰Á∂ Á∂«÷¡≈

‹Á ¿∞‘ ‘∂·ÒΔ¡ª √∞appleª “⁄ ◊≈¿∞∫Á≈

¿∞‘ Î∞μÒª Úª◊ «Ú⁄appleÁ≈

Íapple ‹Á ¿∞‘

¿∞μÂÒΔ¡ª √∞appleª “⁄ ◊≈¿∞∫Á≈

¿∞‘ √Á≈ Â≈«apple¡ª Úª◊ «Ú⁄«apple¡≈

Ù≈«¬Á «¬‘ ‘Δ “«ÙÚ“ Úapple◊∂

«’√∂ √øÍ»appleÈ √≈«‘Â’≈apple

¡Â∂ ÚËΔ¡≈ ÓÈ∞μ÷ ÁΔ ÍÃ≈ÍÂΔ ‘ÀÕ

ÚΔÈ≈ χ≈ÒÚΔ

Íø‹≈ÏΔ ¡«Ë¡≈Í’≈

√ √ √ √’»Ò «’Ò∑≈ ‡∂’

«√øÿ-χ≈Ò≈

IDFCBBIDII

TM

24 hour

Entertainment

On-Line, On Mobiles

Studio : 01902 457875

Reception : 01902 450533

On Sky Channel 772

(Kanshi TV)

Saturday at 6 :00 pm

Sunday at 6 :00 pm

Ambedkarites News and Views

by

BUDDHIST INTERNATIONAL MEDIA

Mob : 07411 251 804, 07847 307 059


12 13/05/2022 www.samajweekly.com

ÍÛÈ √’»Ò∂ ‹≈‰≈..

Óª Ó∂apple≈ ’appleÁ∂ Ï√Â≈ «Â¡≈apple,

ÓÀ∫ ÍÛÈ √’»Ò∂ ‹≈‰≈

¤∂ÂΔ ¤∂ÂΔ appleØ‡Δ ÷Ú≈ Á∂

«’Â∂ Ò∂‡ È≈ ‘Ø ‹≈Úª

ÓÀ∫ ÍÛÈ √’»Ò∂ ‹≈‰≈Õ

’«ÚÂ≈

«¬‘ Ó∂apple≈ ‘ÓÁappleÁΔ

’À√Δ «¬‘ Á∞ÈΔ¡ª ’À√Δ «¬√ ÁΔ appleΔÂ,

«‹øÈ≈ Óapple‹Δ ÌÒ≈ ’appleØ ’Ø¬Δ Ï‰∂ È≈ ÓΔÂ,

«ÚÙ∂Ù

Â∞‘≈‚∂ Ó»ø‘ Â∂ Â∞‘≈‚∂ ω◊∂ ωÈ◊∂ «√¡≈‰∂,

«Íμ¤∂ Â∞‘≈‚∂ ¤∞appleΔ¡ª ⁄Ò≈¿∞∫Á∂ «¬‘Δ ÒØ’ «√¡≈‰∂,

’«ÚÂ≈

Óª Â∂appleΔ Ô≈Á ¡≈¿∞∫ÁΔ

Óª «¬μ’ ◊μÒ √μ⁄ Áμ√ª,Â∂appleΔ ◊ØÁ ÁΔ Ô≈Á √Δ ÏÛΔ ¡≈¿∞∫ÁΔÕ

Ì∞μ«Ò¡≈ ÈΔ ¿∞‘ «ÁÈ ÚΔ,‹ÁØ∫ apple≈ª ˘ ’‘≈‰Δ¡ª √Δ √∞‰≈¿∞∫ÁΔÕ

Óª ÂÀ˘ ÿ∞μ‡ ◊μÒ Ò≈¿∞‰≈,«Í¡≈apple Ï⁄ÍÈ Ú≈Ò∂ ÁΔ Ô≈Á ¡≈¿∞∫ÁΔÕ

Óª Ï≈‘apple ÁΔ appleØ‡Δ ÈΔ √∞¡≈Á,Â∂apple∂ ‘μÊ ÁΔ appleØ‡Δ Ô≈Á ÏÛΔ ¡≈¿∞∫ÁΔÕ

Óª Â∂appleΔ Ô≈Á ¡≈¿∞∫ÁΔ..Õ

‡Δ⁄apple √≈‚∂ ÏÛ∂ √÷Â

’Áapple ’appleÁ∂ √Ó∂∫ ÁΔ ‘apple Ú’Â

«’Â∂ «fiÛ’ª È≈ ˙‘Ȫ ÂØ∫ ÷≈Úª

Óª ÓÀ∫ ÍÛÈ √’»Ò∂ ‹≈‰≈Õ

ÍÛ ’∂ «Ú«Á¡≈ ÒÀ ’∂ «◊¡≈È

ÓÀ∫ «√¡≈‰≈ ω ‹≈‰≈

Óª Ó∂apple≈ ’appleÁ∂ Ï√Â≈ «Â¡≈apple

ÓÀ∫ ÍÛÈ √’»Ò∂ ‹≈‰≈Õ

‹ÁØ∫ Óª ÓÀ∫ ÍÛ «Ò÷ «◊¡≈

√≈apple≈ ÓÀ∫ «◊¡≈È «√μ÷ «◊¡≈

˙ÁØ∫ ω ‹≈‰≈ »ø ÚΔ Ó‘≈È

Óª ÓÀ∫ ÍÛÈ √’»Ò∂ ‹≈‰≈Õ

ÌÀ‰ ÚΔ Ï‘∞ ‘À ÍÛ∑ÁΔ Ó∂appleΔ

ÍÛ≈¬Δ ÁΔ ’appleÁΔ ’Áapple ÏÊ∂appleΔ

˙‘È∂ ÚΔ ÷≈ Ò¬Δ appleØ‡Δ È≈Ò ⁄≈Úª

Óª ¡√Δ∫ ÍÛÈ √’»Ò∂ ‹≈‰≈Õ

‹ÁØ∫ Ïμ⁄∂ √≈apple∂ ÍÛÈ◊∂

¡≈͉∂ ‘μ’ª Ò¬Δ ÷ÛÈ◊∂

ω ‹≈‰≈ Íø‹≈Ï Ó∂apple≈ Ó‘≈È

ÓÀ∫ ÍÛÈ √’»Ò∂ ‹≈‰≈ Õ

Ëapple«ÓøÁapple ÍÛÈ Á≈ ÓΩ’≈ «Ó«Ò¡≈

«¬‘ È‘Δ∫ ‘À ◊Ú≈¿∞‰≈

Óª Ó∂apple≈ ’appleÁ∂ Ï√Â≈ «Â¡≈apple

ÓÀ∫ ÍÛÈ √’»Ò∂ ‹≈‰≈Õ

«Í¡≈apple∂ ÍΩÁ∂

«¬μ’ Ú≈appleΔ Âª Ò◊Á≈ ‘À «¬‘ Ó∂apple≈ ‘ÓÁappleÁΔ,

«’Â∂ «¬‘ ÚΔ Òμ◊∂ ’Ø¬Δ «ÁÒØ∫ ’Áapple ‘À ’appleÁΔ,

Íapple ‡≈¬ΔÓ ¡≈¿∞‰ Â∂ appleø◊ ÏÁÒ ‹ªÁ∂ È∂ ÒØ’,

«√¡≈‰∂ ω «È’ÒÁ∂ Â∞‘≈˘ «Úμ⁄ Á∂‰ fiØ’,

’ÁΔ Òμ◊∂ Ï‘∞ «√¡≈«‰¡ª ˘ «¬‘ ª Ï∞μË» Ò◊Á≈,

«‹øÈ≈ Óapple‹Δ ÚappleÂØ «¬√ ˘ «¬‘˘ ÍÂ≈ ÈΔ Ò◊Á≈,

appleμÏ Á∂ appleø◊ª Á≈ ’Ø¬Δ ÍÂ≈ È‘Δ∫ ’ÁØ∫ appleø◊ «Á÷≈Ú∂,

’Á∂ Ïø«Á¡≈ apple≈‹≈ ωÁª ’Á∂ ˙‘ ÌΔ÷ Óø◊‰ Ò≈Ú∂,

¬∂‚≈ ÚΔ Â»ø apple≈Ú‰ ‘À ÈΔ «‹‘Û≈ ’≈Ò ˘ ÏøÈΔ ‹≈Ú∂∫,

˙‘Á≈ ÚΔ ¡ø ‘Ø «◊¡≈ ‹Ø ‘ø’≈appleΔ Ï‰ ‹≈Ú∂,

«’√∂ ÁΔ Ó‹Ï»appleΔ «’√∂ Á≈ ÁappleÁ ÂÀ˘ √Ófi È≈ ¡≈Ú∂,

«’Ú∂∫ ’Ø¬Δ Î«√¡≈ ‘Ø«¬¡≈ «‹øÁ◊Δ ⁄μ’apple “ ⁄ ,

«¬‘ ‘ø’≈appleΔ Á∞ÈΔ¡ª Á∂ √Ófi È≈ ’Á∂ ÚΔ ¡≈Ú∂,

’Á∂ »ø ÏøÁ∂ ˘ ’ØÒØ∫ ÁΔ ¡‰Á∂«÷¡≈ Òøÿ ‹≈Ú∂∫,

‹Á ÍÀ∫ÁΔ ‹apple»apple Î∂apple ˙‘Δ ÏøÁ≈ È‹apple ÂÀ˘ ¡≈Ú∂,

appleμÏ Á∂ appleø◊ª Á≈ ’Ø¬Δ ÍÂ≈ ÈΔ ’ÁØ∫ ’Ø¬Δ ’øÓ ¡≈ ‹≈Ú∂,

Ëapple«ÓøÁapple ‹apple≈ «Ë¡≈È È≈Ò «apple‘≈ ’apple ¬∂Ê∂ ,

¤μ‚ Á∂ ⁄∞√ ⁄Ò≈’Δ √Ì ÒØ’ª ˘ ÍÂ≈ Òμ◊ ‹≈Ú∂Õ

’Á∂ ’Á∂ √Ø«⁄¡≈ ÚΔ √Δ ÓÀ∫,appleμÏ≈ Ó∂apple≈ Ï⁄ÍÈ ÓÀ˘ Ú≈«Í√ «Ò¡≈Ú∂Õ

Óª ω‹ª Í∞μ Î∂apple ÂØ Â∂apple≈,Â∂apple∂ «Í¡≈apple Á≈ ÎÒ «Îapple ÂØ∫ «ÓÒ ‹≈Ú∂Õ

Ï≈Í» ÓÀ˘ ‹Á Ó≈appleÈ ¡≈¿∞∫Á≈,»ø ÓÀ˘ Ï≈Í» ÂØ «’Ú∂∫ √Δ apple‘Δ Ï⁄≈¿∞∫ÁΔÕ

‹Á ÚΔ ÓÀ∫ apple؉ Ò◊ ÍÀ∫Á≈,«ÁμÂ∂ «¬’ √≈’∂ ÁΔ Ô≈Á ÏÛΔ ¡≈¿∞∫ÁΔÕ

Óª Â∂appleΔ Ô≈Á ¡≈¿∞∫ÁΔ.Õ

‘apple’apple‰ √≈«¬apple ◊μÒ √μ⁄ ‹≈‰Δ∫,Óª ÁΔ ‹◊∑≈ È‘Δ∫ ’Ø¬Δ ÒÀ √’Á≈Õ

Ï∂√μ’ Ì»¡≈,⁄≈⁄Δ,Ó≈ÓΔ¡ª È∂,«Í¡≈apple Óª Úapple◊≈ ÈΔ ’Ø¬Δ Á∂ √’Á≈

Ï∂√μ’ Óª ¡≈Í Ì∞μ÷Δ apple«‘ ‹ªÁΔ,Íapple ¡≈͉∂ Í∞μ ˘ appleØ‡Δ ÷Ú≈¿∞∫ÁΔÕ

Ï‘∞ √’ÂΔ Óª ÁΔ¡ª Á∞¡≈Úª «Ú⁄,‹Ø Í∞μ ˘ «’È≈appleØ∫ Í≈apple Ò◊≈¿∞ÁΔÕ

Óª Â∂appleΔ Ô≈Á ¡≈¿∞∫ÁΔÕ

¤Ø‡Δ ¿∞Óapple∂ Óª È≈ ÷Ø‘ Ò¬Δ appleμÏ≈,‘apple «¬’ Óª ÁΔ ¿∞Óapple ÒøÏΔ ’appleÁΔÕ

Óª Á∂ «Í¡≈apple ÂØ∫ È≈ Í∞μ ڪfi≈ appleμ÷Δ∫,appleμÏ≈ «¬‘ ¡appleÁ≈√ Í»appleΔ ’appleÁΔÕ

ÓÀ∫ Á∂«÷¡≈ Í∞μ ˘ ¿∞‘ÁΔ Óª È≈Ò,ÓÀ˘ ¡≈Í‰Δ Óª ÁΔ Ô≈Á ¡≈¿∞∫ÁΔÕ

Óª ÂÀ˘ ÓÀ∫ ‹Á Ô≈Á ’appleª,√μ⁄Δ apple≈ª ˘ Â√ÚΔapple Â∂appleΔ Ï‰Δ appleÚ≈¿∞∫ÁΔÕ

Óª Â∂appleΔ Ô≈Á ¡≈¿∞∫ÁΔ..Õ

‘apple’apple‰ «√øÿ

+B √≈«¬ø√, √√√√ Ó∞ø‚∂ √ø◊apple»apple

’«ÚÂ≈

«Èμ’∂ «Èμ’∂ «Í¡≈apple∂ «Í¡≈apple∂,

ËappleÂΔ ¿∞μÂ∂ ¿∞μ◊Á∂ ÍΩÁ∂,

√Ì Á∂ ÓÈ ˘ ÓØ‘ ÒÀ∫Á∂ È∂,

«¬‘ Â≈‹∂ Â≈‹∂ «Í¡≈apple∂ ÍΩÁ∂,

¿∞μ◊«Á¡ª ‘Δ √∞apple» ’apple «ÁøÁ∂,

¡≈’√Δ‹È Á≈ Á≈È «¬‘ ÍΩÁ∂Õ

ËappleÂΔ Á∂ ‹ΔÚª Á∂ «Úμ⁄,

Í≈ «ÁøÁ∂ ‹≈È «¬‘ «Í¡≈apple∂ ÍΩÁ∂,

◊appleÓΔ Á∂ «Úμ⁄ Úμ‚∂ ‘Ø ’∂ ,

¤≈Úª «ÁøÁ∂ ‹ÁØ∫ «¬‘ ÍΩÁ∂,

«ÁÒ Á∂ «Ú⁄Ø∫ «È’Ò∂ ¡√Δ√,

‹ÁØ∫ ·ø‚Δ ‘Ú≈ “ ⁄ «Ï·≈ «ÁøÁ∂ ÍΩÁ∂ Õ

ÓÈ∞μ÷ª È∂ ª √Ω∫‘ ‘À ÷≈ËΔ,

¡√Δ∫ ÍΩ«Á¡ª ÂØ∫ ’Δ ÒÀ‰≈,

¡√Δ∫ ª Í≈ ’∂ Ï‘∞Óø‹«?Ò≈ «¬Ó≈appleÂ,

ÍΩ«Á¡ª ˘ ‘À ’μ‡ ’∂ apple«‘‰≈,

«√¡≈‰≈ ÓÈ∞μ÷ «¬‘ È≈ √Ófi∂,

«‹øÈ∂ Óapple‹Δ Ó«‘Ò Ï‰≈ ÒÀ ,

«ÏÈ ÍΩ«Á¡ª Â∂apple≈ ‹ΔÚÈ ÈΔ apple«‘‰≈Õ

‹∂ ¡≈’√Δ‹È È≈ apple‘Δ ËappleÂΔ ¿∞μÂ∂,

ª »ø ÓÈ∞μ÷≈ √≈‘ «’μÊØ∫ ÒÀ‰≈,

Íø¤Δ ¡Â∂ ‹≈ÈÚappleª ÁΔ ÌÒ≈¬Δ ÷≈Âapple,

ËappleÂΔ ¿∞μÂ∂ ‹ΔÚÈ ÷≈Âapple,

ÍΩÁ∂ Ò◊≈ Ò˙ ËappleÂΔ ¿∞μÂ∂,

Ëapple«ÓøÁapple «‘øÓ ’appleÈΔ ÍÀ‰Δ,

«¬μ’ «¬μ’ ª Áappleμ÷ Ò◊≈ Ò˙,

‹∂ ÚËΔ¡≈ ‘À «‹øÁ◊Δ «‹¿∞‰ΔÕ

Ëapple«ÓøÁapple «√øÿ Ó∞μÒªÍ∞appleΔ

ÓØÏ≈ IHGB@@@DFA

Óª

’∞Áapple apple⁄Δ √Δ appleμÏ È∂

√Ø‘‰≈ ÷∂Ò apple⁄≈«¬¡≈

ËappleÂΔ ¡’≈Ù Â∂ ÏÈ√ÍÂΔ

Á≈ ’∂‘≈ Ó∂Ò ’apple≈«¬¡≈

apple⁄ «ÁμÂ∂ ‹ΔÚ Â∂ ‹ø» ÚΔ

√Ø‘‰≈ ÓÈ∞μ÷ ω≈«¬¡≈

√Ì ’∞¤ √«‹¡≈ Á∂÷ ’∂

appleμÏ ˘ ÒØapple «‹‘≈ ¡≈«¬¡≈

«Èμ’∂-«Èμ’∂ Ï≈Òª Á≈ «Îapple

.˙‘˘ «÷¡≈Ò √Δ ¡≈«¬¡≈!

appleμÂ≈ ’∞ √Δ ˙‘ √Ø⁄ ’∂ «Îapple

ÓÈ ‘Δ ÓÈ ÿÏapple≈«¬¡≈

’Ω‰ ’apple» «È◊apple≈ÈΔ «¬‘Ȫ ÁΔ

’∞¤ ˙‘˘ √Ófi È≈ ¡≈«¬¡≈!

¡≈͉∂ √apple»Í ⁄Ø∫ ’μ„ ’∂

√Δ «¬μ’ Ï∞μ √‹≈«¬¡≈

«‹øÁ apple»‘ ¿∞√ ¡øÁapple λ’ ’∂

¿∞√ Â≈¬Δ∫ Î∞appleÓ≈È √∞‰≈«¬¡≈!

«Èμ’∂ «Èμ’∂ Ï≈Òª ÁΔ √øÌ≈Ò Á≈

¿∞√ ˘ «Îapple «‹øÓ≈ Ò≈«¬¡≈

¿∞√ Á∂ ÓÈ ¡øÁapple ÓØ‘ Â∂

ÓÓÂ≈ Á≈ √Δ ÁΔÍ ‹◊≈«¬¡≈

appleμÏ È∂ ¡≈͉≈ ˙‘ apple»Í

ËappleÂΔ Â∂ √Δ «Ì‹Ú≈«¬¡≈!

¡≈͉∂ ‘Δ ¿∞√ apple»Í Á≈ √Δ

√Ø‘‰≈ Ȫ TÓªT apple÷Ú≈«¬¡≈

Óª ÁΔ Í»‹≈ ’appleÈ ˘ ‘Δ

appleμÏ ÁΔ Í»‹≈ ÂÁ∂ ’‘≈«¬¡≈...!

Ó∂appleΔ Óª

Ó∂appleΔ Óª ...!!!

ÓÓÂ≈ ÁΔ √Δ Ó»appleÂ

«Úμ⁄Ø∫ ¿∞√ Á∂ «Á√ÁΔ

appleμÏ √μ⁄∂ ÁΔ √»appleÂ

’∞appleÏ≈ÈΔ ÁΔ Í∞ÂÒΔ,

Ïapple’ª Á≈ ¿∞‘ Ìø‚≈apple

«apple√«Â¡ª Á≈ √ø√≈apple,

√«‘‰√ΔÒÂ≈ ÁΔ Íø‚

«Í¡≈apple Ò∞‡≈¿∞∫ÁΔ «ÈappleΔ

Ó≈«÷¿∞∫,«Ó√appleΔ, ÷ø‚

Îapple‹ª ÁΔ √Δ ¿∞‘ ÒÛΔ

‘apple ÁÓ ‚‡’∂ ÷ÛΔ

«’√∂ ˘ È≈ Á∞apple’≈appleÁΔ

ÈÎappleª ˘ ÚΔ «Í¡≈appleÁΔ

‘∞‰ «’μÊØ∫ ÒμÌ‰Δ Óª ÓجΔ

appleμÏ ¡μ◊∂ ’appleª ¡apple‹Ø¬Δ

Ï«‘√ÂΔ Ïapple’ª ÍappleجΔ∫

Ï«‘√Â, Ï«‘√ ÁΔ ‘جΔÕ

Ïapple«‹øÁapple ’Ωapple «Ï√apple≈˙

IIHHI@ACBD


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

13/05/2022

13

Ï≈Ò ’‘≈‰Δ

’«ÚÂ≈

«Í¡≈appleΔ ◊∞‡≈apple

«ÈÙ≈ÈΔ

’Ø¬Δ √∞μ÷ È≈ √∞È∂‘≈ ⁄øȪ «Í¡≈apple Á≈,

»ø ’≈‘ÂØ∫ «ÈappleÓØ‘≈ ‘Ø «◊¡≈Õ

Â∂appleΔ Á∂÷’∂ «ÈÙ≈ÈΔ Ú∂ apple∞Ó≈Ò ˘,

«ÁÒ Ë≈‘ª Ó≈apple appleØ «Í¡≈

√≈‚∂ Ú싉 ’Ò∂‹∂ ω ¤∞appleΔ¡ª,

¡≈¿∞‰ ‹ÁØ∫ Ô≈Áª «Ó·Δ¡ªÕ

«Èμ ¡μ÷Δ¡ª ⁄Ø∫ ‘øfi» apple«‘øÁΔ ’∂appleÁΔ,

ÍÛ∑’∂ ÍÃ∂Ó «⁄μ·Δ¡ªÕ

«¬‘Ȫ ¡μ÷Δ¡ª ⁄Ø∫ «‚μ◊ÁΔ Âª Ì»apple È∂,

¡øÏΔ¡ª ÂØ∫ Ï»apple ËØ «Ò¡≈

Â∂appleΔ Á∂÷’∂ «ÈÙ≈ÈΔ Ú∂-----

«¬μ’ Ú≈apple ÁΔ ◊μÒ ‘ÀÕ ¿∞ÁØ∫ «Íø‚ª Á∂ ÿappleª «Úμ⁄ apple∞μ÷ ¡≈Ó

‘∞øÁ∂ √ÈÕ ÒØ’ª Á∂ ÿapple «Óμ‡Δ - ◊≈apple∂ , ÙÂΔapple - Ï≈«Ò¡ª ¡≈«Á

È≈Ò Ï‰∂ ‘∞øÁ∂ √ΔÕ ÒØ’ª «Úμ⁄ √Ïapple , √øÂØ÷ Â∂ ÁÔ≈ - Ì≈ÚÈ≈

ÚΔ Ï‘∞ √ΔÕ¿∞ÁØ∫ «¬μ’ ÿapple Á∂ Ï≈‘apple Òμ◊∂ «¬μ’ Ù«‘» Á∂

Áappleμ÷ “Â∂ «¬μ’ ◊∞‡≈apple apple«‘øÁΔ √ΔÕ ¿∞√ ÁΔ «Í¡≈appleΔ ¡≈Ú≈˜

‘apple «’√∂ ˘ ⁄ø◊Δ Òμ◊ÁΔÕ ◊∞‡≈apple ÁΔ ¡≈Ú≈˜ √∞‰ ’∂ Ïμ⁄∂

Ï‘∞ ÷∞Ù ‘Ø ‹ªÁ∂ √ΔÕ «¬μ’ Ú≈apple ¿∞√ Áappleμ÷ “Â∂ Ï‘∞ √≈apple∂

«Óμ·∂ - «Óμ·∂ Ù«‘» Òμ◊∂ ‘ج∂ √ÈÕ Ù«‘» ÷≈‰ Ò¬Δ ‘Øapple

Íø¤Δ ÚΔ ¿∞√ apple∞μ÷ “Â∂ ¡≈¿∞‰ Òμ◊ ͬ∂Õ «¬μ’ «ÁÈ ¡≈͉∂

¡≈Ò∑‰∂ «Úμ⁄ Ïμ«⁄¡ª ˘ ¤μ‚ ’∂ ◊∞‡≈apple «’μËapple∂ ◊¬Δ ‘Ø¬Δ √ΔÕ

‘Øapple Íø¤Δ «Óμ·∂ Ù«‘» ÷≈‰ Ò¬Δ ¿∞√ Áappleμ÷ “Â∂ ¡≈¬∂ ‘ج∂

√ÈÕ ÊØÛ∑∂ √Ó∂∫ Ï≈¡Á ‘Δ Â∂˜ ‘È∑∂appleΔ ⁄μÒ‰ Òμ◊ ͬΔÕ

¡⁄≈È’ ‘È∑∂appleΔ Ï‘∞ Â∂˜ ‘Ø ◊¬ΔÕ apple∞μ÷ ¿∞μÂ∂ ÏÀ·∂ Íø¤Δ¡ª

«Úμ⁄ ‘ÎÛ≈ - ÂÎÛΔ Ó⁄ ◊¬Δ , Íapple ◊∞‡≈apple Á≈ ’Ø¬Δ ¡Â≈ -

ÍÂ≈ È‘Δ∫ √ΔÕ ¬∂È∂ ˘ ◊∞‡≈apple Á≈ ¡≈Ò∑‰≈ Â∂˜ ‘È∑∂appleΔ ’apple’∂

‘∂·ª «‚μ◊ «Í¡≈Õ ◊∞‡≈apple Á∂ Ïμ⁄∂ ÚΔ appleΩÒ≈ Í≈¿∞‰ Òμ◊∂Õ ¿∞ÁØ∫

ÿapple Á≈ Ó≈«Ò’ ¡⁄≈È’ Ï≈‘apple «È’«Ò¡≈Õ «Îapple ¿∞√È∂ ◊∞‡≈apple

Á≈ ¡≈Ò∑‰≈ apple∞μ÷ ¿∞μÂ∂ appleμ÷ «ÁμÂ≈ Â∂ ‡≈‘‰Δ¡ª È≈Ò Ó‹Ï»ÂΔ

È≈Ò ÏøÈ «ÁμÂ≈Õ ‘È∑∂appleΔ ÚΔ ÿ‡

◊¬Δ √ΔÕ ¡⁄≈È’ ¿∞√∂ √Ó∂∫

◊∞‡≈apple ÚΔ ¡≈ ◊¬ΔÕ ¿∞√ È∂

¡≈͉∂ Ïμ«⁄¡ª ˘ ¡≈Ò∑‰∂ «Úμ⁄

√‘Δ √Ò≈Ó Á∂÷ ’∂ √∞μ÷ Á≈

√≈‘ «Ò¡≈Õ «Í¡≈apple∂ Ïμ«⁄˙ !

«¬√ ’‘≈‰Δ Úª◊ √≈˘ ÚΔ

’∞Áapple Á∂ «¬È∑ª «È¡≈apple∂ ÍÙ»

Íø¤Δ - Í«appleø«Á¡ª ÍÃÂΔ ÁÔ≈ -

Ì≈ÚÈ≈ appleμ÷‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À Â∂

¿∞È∑ª ˘ ’Á∂ ÚΔ È∞’√≈È È‘Δ∫

Í‘∞ø⁄≈¿∞‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈Õ

ÓÀ‚Ó apple‹ÈΔ ËappleÓ≈‰Δ

√ÃΔ ¡ÈøÁÍ∞apple √≈«‘Ï

Ï≈Ò ’«ÚÂ≈

Ρª Ú≈ˇ≈ Ì≈¬Δ

Ρª Ú≈ˇ≈ Ì≈¬Δ ¡≈«¬¡≈ ,

Á∂÷Ø ! ¯ˇª Ú≈ˇ≈ Ì≈¬Δ ¡≈«¬¡≈ ,

√∂Ï - ’∂Ò∂ ÒÀ ’∂ ¡≈«¬¡≈ ,

√∂Ï - ’∂Ò∂ ¡√Δ∫ ÷≈Úª◊∂ ,

¡ø◊»apple ÚΔ ÷≈Úª◊∂ ,

ÓΩ√Ó Á∂ ¡È∞√≈apple ,

√≈apple∂ Ρ ¡√Δ∫ ÷≈Úª◊∂ ,

Ρ ÷≈ ’∂ ¡√Δ∫ √≈apple∂ ,

¡≈Í‰Δ «√‘ ω≈Úª◊∂ ,

Ρ ÷≈ ’∂ ¡√Δ∫ ,

ÂøÁapple∞√ ‘Ø ‹≈Úª◊∂ ,

Ρª Ú≈ˇ≈ Ì≈¬Δ ¡≈«¬¡≈ ,

Ρª Ú≈ˇ≈ Ì≈¬Δ ¡≈«¬¡≈ ,

Úμ÷ - Úμ÷ «’√Ó Á∂ Ρ «Ò¡≈«¬¡≈,

appleø◊ - Ïappleø◊∂ Ρ «Ò¡≈«¬¡≈ ,

Ρ ÷≈ ’∂ ÏÛ≈ Ó˜≈ ¡≈«¬¡≈ ,

Á∂÷Ø ◊ÒΔ «Úμ⁄ ,

Ρª Ú≈ˇ≈ Ì≈¬Δ ¡≈«¬¡≈Õ

ÈÚapple≈‹ «√øÿ

‹Ó≈ ÂΔ√appleΔ , √apple’≈appleΔ ÍÃ≈«¬ÓappleΔ √Ó≈apple‡ √’»Ò

◊øÌΔappleÍ∞apple ÒØ¡apple , √À∫‡apple - „∂apple , «√μ«÷¡≈ ÏÒ≈’ √ÃΔ

¡ÈøÁÍ∞apple √≈«‘Ï , «‹Ò∑≈ - apple»ÍÈ◊apple ( Íø‹≈Ï ) ‹Ó≈Â

«¬ø⁄≈apple‹ ¡Â∂ ◊≈¬Δ‚ ¡«Ë¡≈Í’ Ó≈√‡apple √ø‹ΔÚ ËappleÓ≈‰Δ

’≈‘ÂØ∫ «Ïapple‘Ø∫ ÁΔ Ìμ·Δ «Úμ⁄ Ì∞øÈÁ≈,

√Ø‘‰Δ ¡≈Í‰Δ apple’≈È ˘

«ÁÒ ‚Ø«Ò¡≈ «Í¡≈ ¬∂ «ÁÒ‹≈ÈΔ¡≈,

È≈ ‹Δ¡ ’apple∂! ÂΔ¡ª “⁄ ‹≈‰ ˘Õ

Â≈‘È∂ √÷Δ¡ª Á∂ ’Ò∂‹∂ √μ‡ Ó≈appleÁ∂,

ÈΔ «’‘Û∂ apple≈‘Δ∫ ¿∞‘ ÷Û∑Ø

«◊¡≈

Â∂appleΔ Á∂÷’∂ Ú∂ apple∞Ó≈Ò ˘-----

Á∞μ÷ª Â∂«apple¡ª È∂ «‹øÁ Ó∂appleΔ «Íø‹ÂΔ,

ÓÀ∫ «ÁÈØ∫ «ÁÈ ‹≈Úª ‘appleÁΔÕ

‘≈Ò «ÁÒ Á∂ √∞‰≈Úª ’Δ‘˘ ÷ØÒ’∂,

’؉ Â∂apple∂ «ÏÈ∑ª ÁappleÁΔÕ

¡≈‰ ◊ÓΔ¡ª È∂ ÿ∂apple≈ ÓÀ˘ Í≈ «Ò¡≈,

÷∞ÙΔ¡ª È∂ Ï»‘≈ „Ø¡ «Ò¡≈

apple∞Ó≈Ò Á∂÷’∂ «ÈÙ≈ÈΔ-----

¡≈«¬¡≈ √≈¿∞‰ Á≈ Ó‘ΔÈ≈ √Ø‘‰∂ √싉≈,

‹Ø apple∞μ ‘∞øÁΔ ¬∂ «Í¡≈apple ÁΔÕ

¤∂ÂΔ «Íø‚ Ì≈¬Δ apple»Í∂ ¡≈‹≈ *◊∞apple∂ Ó«‘Ò* ‹Δ,

‘μÊ ÏøÈ∑ Ï∂ÈÂΔ ◊∞‹≈appleÁΔÕ

Â∂appleΔ ’ÒÓ Á∂ «Ò÷∂ √Ø‘‰∂ ◊Δª

È∂ ÂμÂÛΔ Á≈ «ÁÒ ÓØ‘ «Ò¡≈

Â∂appleΔ Á∂÷’∂ «ÈÙ≈ÈΔ Ú∂-----

◊∞apple≈ Ó«‘Ò

Ì≈¬Δ apple»Í≈

«Íø‚ :- Ì≈¬Δ apple»Í≈

«‘√ΔÒ :- λÒ

«‹Ò∑≈ :- Ï«·ø‚≈

ÎØÈ :- IDFCB F@@EH

’«ÚÂ≈

Ô∞μË

¡μ‹ ÚΔ Â∂apple≈ Â∂ ’μÒ ÚΔ

¡μ‹ ÚΔ Â∂apple≈ Â∂ ’μÒ ÚΔ Â∂apple≈

‘apple ÿÛΔ Â∂ ‘apple ÍÒ ÚΔ Â∂apple≈

ÍμÂ∂ ÚΔ Â∂apple∂ Î∞μÒ ÚΔ Â∂apple∂

‘Ú≈ ÚΔ Â∂appleΔ Ïapple√≈ ÚΔ Â∂appleΔ

ÁÓÈ ’‘∂ ÓÀ˘ «ÁμÂΔ ‘apple √Ω◊≈ ÚΔ Â∂appleΔ

√»apple‹ ÚΔ Â∂apple≈ ⁄øÈ ÚΔ Â∂apple≈

ÁÓÈ ’‘∂ «¬‘ ÂÈ ÚΔ Â∂apple≈

ÁÓÈ ’‘∂ ‘apple apple∞μ ÚΔ Â∂appleΔ

«ÁÒ ÚΔ Â∂apple≈

«ÁÓ≈◊ ÚΔ Â∂apple≈

‹Ø ÓÈ ¡øÁapple ‹◊∂ «⁄apple≈◊ ÚΔ Â∂apple≈

«‹øÁ◊Δ Á≈ ‘apple apple≈‘ ÚΔ Â∂apple≈

ÁÓÈ ’‘∂ Ó∂apple≈ ‘apple «¬’ √≈‘ ÚΔ Â∂apple≈

»ø ‘Δ «ÁμÂ≈ ’øÓ ÚΔ Â∂apple≈

Â∂appleΔ¡ª ÷∞√Δ¡≈ ◊Ó ÚΔ Â∂apple≈

»ø ‘Δ Ï‰≈«¬¡≈ ÿapple Â∂apple≈

ÁÓÈ ’‘∂ ‘apple Áapple Â∂apple≈

«¬«Â‘≈√ ’«‘øÁ≈ ‘À

¡È∂’ª ËappleÓ Ô∞μË ‘ج∂

«ÚÙÚ Ô∞μË ÚΔ ‘ج∂

Íapple «¬«Â‘≈√

¿∞√ Ô∞μË Ï≈ÏÂ

’Á∂ ◊μÒ È‘Δ∫ ’appleÁ≈

‹Ø Ó∂apple∂ ¡øÁapple

√ÁΔÚΔ ⁄μÒÁ≈ ‘À

¤ª ÚΔ Â∂appleΔ

Ë∞μÍ ÚΔ Â∂appleΔ

Ó∂apple≈ «Ò«÷¡≈ ‘apple Ò΋ Â∂apple≈

ÁÓÈ ’‘∂ ‘apple √ÏÁ Â∂apple≈

ÁÓÈ «√øÿ Ï«·ø‚≈

«’apple ‘μ’ Á≈ Ô∞μË


14 13/05/2022 Ï≈Ò-’ØÈ≈

www.samajweekly.com

‘apple «¬’ ÁΔ «‹øÁ◊Δ «Úμ⁄ Óª Á≈ ¡«‘Ó √Ê≈È ‘∞øÁ≈ ‘À

«’¿∞∫«’ «¬’ Ïμ⁄∂ ÁΔ «‹øÁ◊Δ «Úμ⁄ Óª ÂØ∫ ÚμË ’∂ ’∞fi È‘Δ∫

‘∞øÁ≈Õ ¡μ· Ó¬Δ ˘ Óª «ÁÚ√ Í»appleΔ Á∞ÈΔ¡ª «Úμ⁄ ÓÈ≈«¬¡≈

‹ªÁ≈ ‘À ¿∞√ «ÁÈ √Ú∂apple∂ ¿∞μ· ’∂ Óª ˘ ÂØ‘Î∂ «ÁøÁ∂ ‘ª Â∂

ÚË≈¬Δ¡ª «ÁøÁ∂ ‘ª È≈Ò È≈Ò ¿∞È∑ª ˘ √≈apple≈ «ÁÈ ¡≈apple≈Ó

’appleÈ Ò¬Δ ’«‘ «ÁøÁ∂ ‘ª, «Îapple √≈apple≈ ’øÓ ¡√Δ∫ ¡≈Í ’appleÁ∂

‘ªÕ ‹ÈÓ ÒÀ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡√Δ∫ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª Óª √ÏÁ

’«‘øÁ∂ ‘ª, √≈apple∂ ‘Δ √ø√’≈apple ¡√Δ∫ ¡≈Í‰Δ Óª ÂØ∫ ÒÀ∫Á∂ ‘ªÕ

√≈˘ «¬’ «ÁÈ È‘Δ∫ √◊Ø∫ ‘apple appleØ‹ Óª Á≈ √«Â’≈apple ’appleÈ≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À Â∂ Óª ÁΔ ÓÁÁ ’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘ÀÕ

√≈«‘Ï‹Ø «√øÿ

ÓÀ∫ Óª Ï≈apple∂ ’Δ «Ò÷ª ? Óª ÙÏÁ «Ú⁄ ‘Δ √≈appleΔ Á∞ÈΔ¡ª

‘À ÕappleμÏ ‘À ÓªÕ Óª ‘apple ’øÓ ÏÛΔ ÷∞ÙΔ Â∂ Ò◊È È≈Ò ’appleÁΔ

‘À ⁄≈‘∂ «’øÈΔ ÚΔ Á∞μ÷ Â’ÒΔ¯ ‘ØÚ∂ ÕÓª ‘apple √∞μ÷ Á∞μ÷

‹appleÁΔ apple«‘øÁΔ ‘À Íapple Á√ÁΔ È‘Δ∫ Õ Óª ¡≈͉∂ Ïμ«⁄¡ª Á∂

‘øfi» È‘Δ∫ Á∂÷ √’ÁΔ ÕÏμ«⁄¡ª ˘ Â’ÒΔÎ ⁄ Á∂÷ ’∂ Óª

¿∞È∑ª ¡μ◊∂ „≈Ò Ï‰ ’∂ ÷Û∑ÁΔ ‘À ÕÓª Ï≈apple∂ «‹øÈ≈ ÚΔ

«Ò«÷¡≈ ‹≈Ú∂ ¿∞‘ ÿμ‡ ‘ÀÕ Úμ‚∂ Úμ‚∂ Ò∂÷’ ÚΔ Ó≈ Ï≈apple∂

«Ò÷‰ «Ú⁄ ¡√ÎÒ ‘È Õ¿∞∫‹ ª Óª ٪ √∞Ì≈¡ ÁΔ ‘∞øÁΔ

‘À Íapple ‹∂ ◊μÒ Í«appleÚ≈apple ÁΔ √∞appleμ«÷¡≈ ÁΔ ‘ØÚ∂ ª ÓØ„∂ È≈Ò

ÓØ„≈ ‹ØÛ ’∂ ÷Û∑ÁΔ ‘ÀÕ appleμÏ ˘ ª ¡√Δ∫ Í»‹Á∂ ‘ª Íapple Óª

«‹√ È∂ Á∞ÈΔ¡ª «Á÷≈¬Δ ¿∞√ÁΔ ’Ø¬Δ ’Áapple È‘Δ∫ ’appleÁ∂Õ

¡ø «Úμ⁄ ÓÀ∫ «¬‘Δ ’‘ª◊Δ «’ Óª ÁΔ ’Áapple ’appleØ Õ

√«‘‹ÍÃΔ ’Ωapple

‹Ó≈ :- ¡μ·ÚΔ

√≈‚Δ «Í¡≈appleΔ Óª

‹Ó≈ ¡μ·ÚΔ∫, «Íø‚ ¤≈‹ÒΔ «‹Ò∑≈ √ø◊apple»apple √ø ¬ΔÙapple «√øÿ ÍÏ«Ò’ √’»Ò ¤≈‘Û

Óª

Óª Ï‘∞ ‘Δ «Í¡≈apple≈ √ÏÁ ‘À ‹ÈÓ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ïμ⁄∂ Á∂ Ó»ø‘Ø∫

«È’Ò‰ Ú≈Ò≈ «¬‘ Í«‘Ò≈ √ÏÁ

‘∞øÁ≈ ‘À ‹Ø √∞‰«Á¡ª ‘Δ √Ì Á∂ «⁄‘apple∂

Â∂ Ó∞√’≈È ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À Â∂ √Ì ÂØ∫

Í«‘Òª Óª ÷∞√ ‘∞øÁΔ ‘ÀÕ Óª Á≈

«apple√Â≈ Ï‘∞ ‘Δ «Í¡≈apple≈ ‘∞øÁ≈ ‘À

⁄≈‘∂ Ïμ⁄∂ Úμ‚∂ ‘Δ «’¿∞∫ È≈ ‘Ø ‹≈‰

Íapple Óª Ò¬Δ ‘Ó∂√ª ¤Ø‡∂ ‘Δ ‘∞øÁ∂ ‘ÈÕ

Ïμ«⁄¡ª Á≈ «apple√Â≈ Óª È≈Ò Ï‘∞Â

‚»øÿ≈ ‘∞øÁ≈ ‘À «‹Ú∂∫ «’ Ó∂apple≈ ‘ÀÕ ÓÀ∫

¡≈Í‰Δ Óª ˘ Ï‘∞ «Í¡≈apple ’appleÁΔ

‘ªÕ ‘Ó∂√ª ¿∞È∑ª ˘ ÷∞√ ’appleÈ Ò¬Δ

¿∞È∑ª È≈Ò √Óª «ÏÂ≈¿∞∫ÁΔ ‘ª ¿∞È∑ª

È≈Ò ÿapple Á∂ ’øÓª «Úμ⁄ ÓÁÁ

’appleÚ≈¿∞∫ÁΔ ‘ª ¿∞È∑ª ˘ «¬’ √‘∂ÒΔ

Úª◊apple √≈appleΔ ◊μÒª Áμ√ÁΔ ‘ª Â∂ ¿∞‘

ÚΔ Ó∂apple∂ È≈Ò √‘∂ÒΔ Úª◊apple apple«‘øÁ∂

‘ÈÕ ËΔ Â∂ Óª Á≈ «apple√Â≈ ¡ÈÓØÒ ‘∞øÁ≈ ‘ÀÕ ¡≈͉∂ Ï⁄ÍÈ ÁΔ Ô≈Á

Â∂ Ò≈‚ ¡≈Í‰Δ ËΔ «Úμ⁄ Á∂÷ÁΔ ‘ÀÕ √≈˘ √≈«apple¡ª ˘ ¡≈Í‰Δ Óª Á≈

«÷¡≈Ò appleμ÷‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ¿∞È∑ª ÁΔ ‘apple ◊μÒ ÓøÈ‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘ÀÕ

√≈˘ ‘apple «ÁÈ ‘Δ Óª «ÁÚ√ ÓÈ≈¿∞‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À È≈ «’ Óª «ÁÚ√

Ú≈Ò∂ «ÁÈ ¡≈͉∂ Ó≈Â≈ ‹Δ È≈Ò ÓÁÁ ’appleÚ≈ ’∂ ‹ª ’Ø¬Δ ÚΔ«‚¿∞

ω≈ ’∂Õ‘apple appleØ‹ ‘Δ ¿∞È∑ª ÁΔ √≈˘ ÓÁÁ ’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À Â∂ ¿∞È∑ª

È≈Ò √≈˘ √Óª «ÏÂ≈¿∞‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ

’«È’≈ √appleÓ≈ √∂appleÍ∞apple

Óª

Ó∂apple∂ ÓøÓΔ ‹Δ Á≈ È≈Ó √ÃΔ ÓÂΔ ÍappleÓ‹Δ ’Ωapple ‘À Õ ÓÀ∫

¿∞‘Ȫ Á≈ Ï‘∞Â

√«Â’≈apple ’appleÁΔ ‘ª Õ

¿∞‘ Ó∂apple∂ Ó≈apple◊ -

Áapple√’ È∂ Õ ÓÀ∫

«¬‘Ȫ ÂØ∫ «ÈμÂ

ÈÚΔ¡ª

◊μÒª

«√μ÷ÁΔ ‘ª Õ ¿∞‘

ÓÀ˘ Ï‘∞ «Í¡≈apple

’appleÁ∂ È∂Õ ¿∞‘ ÓÀ˘

‘Ó∂√≈ Á»«‹¡ª È≈Ò

«ÓÒ’∂ apple«‘‰ Â∂

¡≈Í√Δ √«‘ÔØ◊ Á≈

Í≈· ÍÛ∑≈¿∞∫Á∂ ‘È Õ

¿∞‘ ‘apple ’øÓ «Úμ⁄

Ó∂appleΔ «‘øÓ ωÁ∂ ‘È Õ √Ú∂apple∂ ‹ÒÁΔ ¿∞μ·‰≈ , √Àapple

’appleÈΔ ,Í≈· ’appleÈ≈ , fi»· È≈ ÏØÒ‰≈ , ‹apple»appleÂÓøÁ ÁΔ

√‘≈«¬Â≈ ’appleÈΔ , Úμ«‚¡≈ Á≈ √«Â’≈apple ’appleÈ≈ «¬‘

√≈apple∂ ◊∞‰ ÓÀ˘ Ó∂apple∂ ÓøÓΔ ‹Δ È∂ «ÁμÂ∂ È∂ Õ Ó∂apple∂ ÓøÓΔ ‹Δ

Ï‘∞ ‘Δ √Ø‘‰Δ¡ª ’‘≈‰Δ¡ª Â∂ ’«ÚÂ≈Úª «Ò÷Á∂

‘È ¿∞‘Ȫ Á≈ Óª - ÏØÒΔ È≈Ò «Í¡≈apple ‘À «‹√ ’apple’∂

ÓÀ˘ ÚΔ «¬‘ √Ì ’∞fi «√μ÷‰ Á≈ ÓΩ’≈ «Ó«Ò¡≈ ‘À Â∂ ÓÀ

¡≈͉∂ √’»Ò Á∂ ÓÀ◊‹ΔÈ Ò¬Δ «Ò÷ÁΔ ‘ªÕ ÈΩ’appleΔ Á∂

È≈Ò - È≈Ò ¿∞‘ ÿapple ÚΔ √øÌ≈ÒÁ∂ È∂ Õ ÓÀ∫ ¿∞‘Ȫ ÁΔ

Ò◊È Â∂ «Ó‘È ˘ «√‹Á≈ ’appleÁΔ ‘ª Õ

‹√ÈÍÃΔ ’Ωapple

‹Ó≈ √μÂÚΔ∫

ÏÃ≈‚Ú∂ ÍÏ«Ò’ √’»Ò ÓÈ≈Ò ( ÏappleÈ≈Ò≈)

Óª ‹ÈÓ «ÁμÂ≈ Â∂ Í≈Ò«?¡≈ ÍÛ∑≈«¬¡≈ ¬∂ √≈˘Õ

’∞μ¤Û ⁄ ⁄∞μ’ ’∂ Â∂ Óª Â∞√Δ∫ «÷‚≈«¬¡≈ ¬∂ √≈˘Õ

Ó»ø‘ ¡≈͉∂ ⁄Ø∫ ’μ„ ’∂ «÷Ò≈«¬¡≈ ¬∂ √≈˘Õ

¡≈Í «◊μÒΔ ‹◊∑≈ √Ω∫ ’∂ √∞μ’Δ Êª Í≈«¬¡≈ ¬∂ √≈˘Õ

√Á≈ appleØ∫«Á¡ª ˘ ⁄∞μÍ Â»ø ’apple≈«¬¡≈ ¬∂ √≈˘Õ

√≈˘ Ô≈Á ‘À »ø ÒÛ∑«Á¡ª ‘‡≈«¬¡≈ ¬∂ √≈˘Õ

’ÁΔ «fiÛ’Á≈ Ï≈Í» »ø Ï⁄≈«¬¡≈ ¬∂ √≈˘ Õ

Â∂apple∂ «’√∂ ¡«‘√≈È ˘ Ì∞μÒ≈ È‘Δ∫ √’Á∂Õ

Â∂apple≈ ’Ø¬Δ ÚΔ ¡«‘√≈È ⁄∞μ’≈ È‘Δ∫ √’Á∂Õ

ÓªÚª ª ·ø„Δ¡ª ¤≈Úª ‘∞øÁΔ¡ª ‘ÈÕ √≈‚Δ Óª Á∞ÈΔ¡ª

ÁΔ √Ì ÂØ∫ «Í¡≈appleΔ Óª ‘ÀÕ Óª È∂ ‹ÈÓ «ÁμÂ≈, Í≈Ò«?¡≈,

ÍÒØ«√¡≈ Â∂ ÍÛ∑≈«¬¡≈, ‘Ó∂√ª √≈˘ √‘Δ apple≈‘ Áμ«√¡≈Õ

√≈‚∂ ÁØȪ ÍÃÂΔ √≈‚Δ Óª Á≈ «Í¡≈apple √≈‚∂ Ò¬Δ ¡ÈØ÷≈ ‘Δ

‘ÀÕ √≈‚Δ Óª ˘ ‘apple Íμ÷Ø∫ ⁄ø◊∂ Ó≈Û∂ ÁΔ Íapple÷ ‘À, √≈˘ ‘Ó∂√ª

√‘Δ apple≈‘ Â∂ ⁄μÒ‰ Ò¬Δ ÍÃ∂appleÁΔ ‘À Â∂ ◊Ò ’øÓª ÂØ∫

‘‡≈¿∞∫ÁΔ ‘ÀÕ √≈‚∂ Ì«Úμ÷ Ò¬Δ ⁄ø◊≈ √Ø⁄ÁΔ ‘À, √≈˘ ‘Ó∂√ª

‘apple ÷∂Âapple «Úμ⁄ ¡μ◊∂ ‹≈‰ Ò¬Δ ‘Ω∫√Ò≈ «ÁøÁΔ ‘ÀÕ ¿∞‘ √≈‚∂

‘apple ’øÓ «Úμ⁄ √≈‚Δ ÓÁÁ ’appleÁΔ ‘À, ¡√Δ∫ ÚΔ ‘apple ◊μÒ Óª

È≈Ò √ªfiΔ ’appleÁ∂ ‘ªÕ

¡√Δ∫ «¬‘Ø ’‘ª◊∂ «’ Óª ÁΔ ‘apple ‘≈Ò «Úμ⁄ √∂Ú≈

’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À, ¿∞È∑ª ÁΔ √≈˘ ÚΔ ‘apple ’øÓ «Úμ⁄ ÓÁÁ

’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À, ’Á∂ ÚΔ ¿∞È∑ª Á≈ ’«‘‰≈ È‘Δ∫ ÓØÛÈ≈

⁄≈‘ΔÁ≈, √◊Ø∫ ¿∞È∑ª ÁΔ ‘apple ◊μÒ ˘ «Ë¡≈È È≈Ò √∞‰È≈

⁄≈‘ΔÁ≈Õ ’Á∂ ¿∞È∑ª ÂØ∫ ’Ø¬Δ ◊μÒ È‘Δ∫ Ò∞’≈¿∞‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ,

¿∞È∑ª ˘ ’Á∂ ÚΔ «’√∂ ◊μÒ ˘ ÒÀ ’∂ Á∞÷Δ È‘Δ∫ ’appleÈ≈

⁄≈‘ΔÁ≈Õ √≈˘ ‘Ó∂√ª ÚμË ÂØ∫ ÚμË «¬‘Δ ’«Ø√√ ’appleÈΔ

⁄≈‘ΔÁΔ ‘À «’ Óª ‘Ó∂√ª ÷∞√ apple‘∂Õ √≈‚Δ Óª √≈˘ Ï‘∞Â

«Í¡≈apple ’appleÁΔ ‘À Â∂ ¡√Δ∫ ÚΔ Ï‘∞ ’appleÁ∂ ‘ªÕ

Â∞‘≈‚∂ ◊ΩÂÓ Â∂ Ò◊È «Íø‚ ¤≈‹ÒΔ «‹Ò∑≈ √ø◊apple»apple


www.samajweekly.com

Ï≈Ò apple⁄È≈

«ÚÙ∂Ù

13/05/2022

Ï≈Ò apple⁄È≈

15

ÈÚÁΔÍ ’Ωapple , ‹Ó≈ ÂΔ√appleΔ ,

√apple’≈appleΔ ÍÃ≈«¬ÓappleΔ √Ó≈apple‡ √’»Ò ◊øÌΔappleÍ∞apple ÒØ¡apple , √À∫‡apple - „∂apple , «√μ«÷¡≈

ÏÒ≈’ - √ÃΔ ¡ÈøÁÍ∞apple √≈«‘Ï, «‹Ò∑≈ - apple»ÍÈ◊apple ( Íø‹≈Ï ) ‹Ó≈ «¬ø⁄≈apple‹

¡Â∂ ◊≈¬Δ‚ ¡«Ë¡≈Í’ : Ó≈√‡apple √ø‹ΔÚ ËappleÓ≈‰Δ

ÈÚÁΔÍ ’Ωapple

‹Ó≈ ÂΔ√appleΔ, √apple’≈appleΔ ÍÃ≈«¬ÓappleΔ √Ó≈apple‡

√’»Ò ◊øÌΔappleÍ∞apple ÒØ¡apple, √À∫‡apple - „∂apple, «√μ«÷¡≈

ÏÒ≈’ - √ÃΔ ¡ÈøÁÍ∞apple √≈«‘Ï, «‹Ò∑≈ -

apple»ÍÈ◊apple (Íø‹≈Ï) ‹Ó≈ «¬ø⁄≈apple‹ ¡Â∂

◊≈¬Δ‚ ¡«Ë¡≈Í’ : Ó≈√‡apple √ø‹ΔÚ ËappleÓ≈‰Δ

Ï≈Ò ’«ÚÂ≈

◊Øˇ◊μÍ∂

Ï≈Ò ’«ÚÂ≈

Ï≈Ò ’«ÚÂ≈

apple∂Ò◊μ‚Δ

apple∞«ÍøÁapple «√øÿ

‹Ó≈ - ÂΔ√appleΔ ,

√apple’≈appleΔ ÍÃ≈«¬ÓappleΔ

√Ó≈apple‡ √’»Ò ◊øÌΔappleÍ∞apple

ÒØ¡apple , √À∫‡apple - „∂apple ,

«√μ«÷¡≈ ÏÒ≈’ - √ÃΔ

¡ÈøÁÍ∞apple √≈«‘Ï ,

«‹Ò≈ - apple»ÍÈ◊apple

( Íø‹≈Ï) ‹Ó≈Â

«¬ø⁄≈apple‹ ¡Â∂ ◊≈¬Δ‚

¡«Ë¡≈Í’ : Ó≈√‡apple

√ø‹ΔÚ ËappleÓ≈‰Δ

⁄≈⁄≈ ‹Δ ¡≈¬∂ È∂ ,

◊ØÒ◊μÍ∂ «Ò¡≈¬∂ È∂ ,

Í≈‰Δ ¡≈Í Ï‰≈«¬¡≈ ,

÷μ‡≈ - «Óμ·≈ √Ú≈Á ¡≈«¬¡≈Õ

ÍappleΩ∫·∂

Í≈Í≈ ‹Δ «Ò¡≈¬∂ «Í¡≈‹ ,

ÓøÓΔ È∂ ÍappleΩ∫·∂ ω≈¬∂ ÏÛ∂ √∞¡≈Á ,

ÓÀ∫ ÚΔ ÷≈Ë∂ ÏÛ∂ √Ú≈Á ,

Ó˜≈ ¡≈ «◊¡≈ «’¡≈ ¬∂ Ï≈ÂÕ

apple∞«ÍøÁapple «√øÿ

‹Ó≈ ÂΔ√appleΔ, √apple’≈appleΔ

ÍÃ≈«¬ÓappleΔ √Ó≈apple‡ √’»Ò

◊øÌΔappleÍ∞apple ÒØ¡apple , √À∫‡apple -

„∂apple , «√μ«÷¡≈ ÏÒ≈’ -

√ÃΔ ¡ÈøÁÍ∞apple √≈«‘Ï,

«‹Ò∑≈ - apple»ÍÈ◊apple

( Íø‹≈Ï ) ‹Ó≈ «¬ø⁄≈apple‹

¡Â∂ ◊≈¬Δ‚ ¡«Ë¡≈Í’

Ó≈√‡apple √ø‹ΔÚ ËappleÓ≈‰Δ

apple∂Ò◊μ‚Δ ¡≈¬Δ, apple∂Ò◊μ‚Δ ¡≈¬Δ,

Á∂÷Ø √‡∂ÙÈ ¿∞μÂ∂,

«’øÈΔ √Ø‘‰Δ apple∂Ò◊μ‚Δ ¡≈¬Δ,

Úμ‚∂ - Úμ‚∂ ‚μÏ∂ È∂,

«¬øÈΔ ÒøÏΔ apple∂Ò◊μ‚Δ ‘À,

Á∂÷Ø «¬‘ «’√ È∂ «’μÁª ÁΔ Ï‰≈¬Δ,

apple∂Ò◊μ‚Δ ¡≈¬Δ apple∂Ò◊μ‚Δ ¡≈¬Δ,

apple∂Ò◊μ‚Δ «Úμ⁄ ÏÀ· ’∂,

√≈˘ ·ø„Δ - ·ø„Δ ‘Ú≈ ¡≈¬Δ,

apple∂Ò◊μ‚Δ Ú≈Ò∂ Ì≈¬Δ È∂,

apple∂Ò◊μ‚Δ ı»Ï Ì‹≈¬Δ,

⁄≈‘ Ú≈Ò∂ Ì≈¬Δ È∂,

⁄≈‘ ‘À ÚappleÂ≈¬Δ,

⁄≈‘ ÍΔ ’∂ ¡√Δ∫ ı»Ï,

ı∞ÙΔ ‘À ÓÈ≈¬Δ,

apple∂Ò◊μ‚Δ ¡≈¬Δ, apple∂Ò◊μ‚Δ ¡≈¬ΔÕ

ÏÒ‹ΔÂ ’Ωapple

‹Ó≈ ÂΔ√appleΔ , √apple’≈appleΔ ÍÃ≈«¬ÓappleΔ √Ó≈apple‡ √’»Ò ◊øÌΔappleÍ∞apple ÒØ¡apple , √À∫‡apple

- „∂apple , «√μ«÷¡≈ ÏÒ≈’ - √ÃΔ ¡ÈøÁÍ∞apple √≈«‘Ï , «‹Ò∑≈ - apple»ÍÈ◊apple (Íø‹≈Ï)

‹Ó≈ «¬ø⁄≈apple‹ ¡Â∂ ◊≈¬Δ‚ ¡«Ë¡≈Í’ : Ó≈√‡apple √ø‹ΔÚ ËappleÓ≈‰Δ


16 13/05/2022 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

’«ÚÂ≈

¡«Ë¡≈Í’-◊∞apple»

‘∞‰∂ ‘∞‰∂ ‹≈appleΔ ‘ج∂ Â≈˜≈ ¯∞appleÓ≈È ,

‡Δ⁄apple √≈apple∂ Á»‘appleΔ «Ù· ÍÛ∑≈¿∞‰ Õ

’ÓΔ ‘Ø¬Δ ÈÚΔ∫ ÌappleÂΔ È≈ ‘؉ ’apple’∂ ,

‘ø◊≈ÓΔ ‘≈Ò ⁄ √≈apple∂ √Ú∂apple ÂØ∫ Ù≈Ó Âμ’ ¡≈¿∞‰ Õ

«¬‘ ª ‘À Ï‘∞ ÏÛΔ Ï∂«¬È√≈ÎΔ ,

¿∞ÂØ∫ ‘μÁ Áapple‹∂ ÁΔ ◊appleÓΔ ’apple∂ Íapple∂Ù≈È Õ

Ï⁄≈¡ Ò¬Δ ÈΔ √’»Òª ⁄ ’Ø¬Δ √‘»Ò ,

¡μËΔ¡ª ¡Ë»appleΔ¡ª «ÏÒ«‚ø◊ª ÂμÍ ÂμÍ ‹≈‰ Õ

¡«Ë¡≈Í’ª ¿∞μÂ∂ Í«‘Òª ‘Δ Ï‘∞ ÏØfi ,

‘apple Ú≈apple «√Ò∂Ï√ ÏÁÒ ‹≈‰ Õ

ÏÁÒ apple‘∂ Â∂˜Δ Á∂ Ô∞μ◊ «Úμ⁄ ,

Ó≈√‡apple ÚΔ Â‰≈¡ «Úμ⁄ ¡≈ ‹≈‰ Õ

Ì≈Ú∂∫ Ó‹Ï»appleΔ ÈÚΔ∫ √apple’≈apple ÁΔ ,

«ÎappleÁΔ ‘À ‚ø◊ √≈appleÁΔ Õ

¡«Ë¡≈Í’ ◊∞apple» ˘ «Á˙ ‘μÒ≈Ù∂appleΔ ,

¿∞‘ ÚΔ √≈apple ÒÀ √’∂ ¡≈͉∂ ÿapple Ï≈apple ÁΔÕ

Óª-ÏÈ≈Ó-Ï∂Ï∂

¡μ‹ «ÁÈ ¡≈«¬¡≈ Óª ˘

Ô≈Á ’appleÈ Á≈, ¿∞√ ÁΔ Â≈appleΔ¯ ’appleÈ Á≈ Õ

Íapple »ø ª Ó∂apple∂ ⁄∂«Â¡ª «Úμ⁄Ø∫ ÈΔ ◊¬Δ ,

Â∂appleΔ¡ª Á∞¡≈Úª Á»apple Ì‹≈¿∞‰ √Óª Ó∂apple∂ ÓappleÈ Á≈ Õ

Óª Â∂appleΔ ¤Ø‘ È∂ Á∞μ÷ Á»apple Ì‹≈¬∂

Ì∞μÒÁ∂ È≈ Â∂apple∂ Ò≈‚ Ò‚≈¬∂ Õ

‹μ◊ ÁΔ¡ª ÌΔÛª ⁄ Â∂appleΔ È∂ÛÂ≈ È∂ ,

appleμÏ Á∂ √≈«÷¡≈ ÁappleÙÈ ’apple≈¬∂ Õ

¤Ø‡∂ ‘∞ø«Á¡ª Ó∂appleΔ ‹«◊¡≈√≈ Á∂ ,

»ø ¿∞μÂapple «ÁøÁΔ √Δ ÌØÒ∂ Ì≈Ò∂ Õ

¡≈Í∂ Ú≈«‘◊∞apple» ·Δ’ ’apple»◊≈ ,

‹ÁØ∫ ⁄ø◊∂ ’øÓ ’appleª◊∂ ¿∞√ ÁΔ apple˜≈ Ú≈Ò∂ Õ

Ï∞apple≈ È‘Δ∫ «’√∂ Á≈ √Ø⁄‰≈ ,

’appleÈΔ √‘≈«¬Â≈ «’√∂ ÁΔ ‘Ø ÌÒ≈¬Δ ‹≈Ú∂ Õ

Óª ÁΔ «√μ«÷¡≈ È≈Ò, «Íø‚ √≈apple≈ ,

√Ó≈‹ √≈apple≈, Ó∂apple∂ È≈Ò √ªfi ω≈¬Δ ‹≈Ú∂ Õ

«Ò÷ «Ò÷ Ì≈Ú∂∫ ÍØÊΔ¡ª Ìapple Á∂Úª ,

Â∂apple∂ ◊∞‰ª, Â∂appleΔ¡ª ÂappleΔΪ ÁΔ¡ª Õ

Î∂apple ÚΔ È≈ Ó∞μ’‰ ◊μÒª ,

fiμÒΔ¡ª Ó∂apple∂ Ò¬Δ,Â∂appleΔ¡ª Â’ÒΔΪ ÁΔ¡ª

Ï∂Ï∂ Â∂apple∂ Á∂‰∂ ÓÀ∫ Á∂ È‘Δ∫ √’Á≈ ,

appleμÏ È≈ »ø Ó∂appleΔ √ªfi Í∞¡≈¬Δ Õ

‘∞‰ ÓÀ∫ Á∞μ÷ ˘ Á∞μ÷ È‘Δ∫ √ÓfiÁ≈ ,

‚apple, ÌÀ¡ ÂØ∫ Ó∞’ÂΔ «ÁÚ≈¬Δ Õ

’«ÚÂ≈

«¬μ’ ÷ ‘∞øÁ≈ √Δ ’«‘øÁ∂ ,

¡μËΔ «ÓÒ‰Δ Á∂ Ïapple≈Ïapple,

‹∂ ’Á∂ ¡μËΔ «ÓÒ‰Δ ˘ ,

«ÁμÒ ⁄≈‘∂ ª ÷ «Ò÷‰≈Õ

√≈apple≈ «ÁÈ ’∞ÓÒ≈¬∂ ⁄∂‘apple∂,

√≈apple≈ «ÁÈ «Á√Á∂ È∂ Ó∂apple∂ √«‘apple «Úμ⁄,

‹∂ ’Á∂ ’Ø¬Δ Â∂apple∂ √«‘apple «Úμ⁄,

Ó∞√’∞apple≈¬∂ ª ÷ «Ò÷‰≈ Õ

√∞‰Á∂ È∂ ‘apple ◊ÒΔ Ó∞‘μÒ∂ ,

ÓΩ ‹∂‘∂ ÚÀ‰ Ó∂apple∂ √«‘apple «Úμ⁄,

‹∂ Â∂apple∂ √«‘apple ’Ø¬Δ ÿØÛΔ¡ª √∞‘≈◊ ◊≈¬∂ ,

Â≈ ‘ÒÁΔ Ú≈Ò≈ ÷ «Ò÷‰≈ Õ

‘apple ◊ÒΔ Ó∞‘μÒ∂ fi◊Û∂ ‘∞øÁ∂ È∂,

¡ª‚ ◊Úª‚ Ó∂apple∂ √«‘apple «Úμ⁄,

‹∂’apple ’Ø¬Δ Â∂apple∂ √«‘apple «ÍμÍÒΔ ÍΔ∫ÿª,

Í≈ ÂΔ¡ª Ò≈¬∂ ª ÷ «Ò÷‰≈Õ

ÒØ’Δ Ëapple«È¡ª Â∂ ‹ªÁ∂ È∂ ,

‡apple≈ÒΔ¡ª Â∂ «Èμ Ó∂apple∂ √«‘apple «Úμ⁄,

‹À Â∂apple∂ √«‘apple ’Ø¬Δ ‡apple≈ÒΔ ‘ØÒ∂ Â∂,

¡ÈøÁÍ∞apple ˘ ‹≈¬∂ ª ÷ «Ò÷‰≈Õ

appleØ‹ √ÛÁΔ¡ª È∂ «⁄÷≈Ú≈ Ó∂apple∂ √«‘apple,

Ï≈ÒÛΔ¡ª,«’√≈Ȫ,‹Ú≈Ȫ ÁΔ¡ª,

Â∂apple∂ √«‘apple ‹À ‹Ú≈È ‹À «’√≈È,

Á≈ È≈¡apple≈ ’Ø¬Δ Ò≈¬∂ ª ÷ «Ò÷‰≈Õ

appleØ‹ √Ω∫Á∂ È∂ ’¬Δ ÒØ’ Ì∞μ÷∂ «„μ‚,

apple≈ª ˘ TÍÃΔ TÓ∂apple∂ √«‘apple «Úμ⁄,

‹Á ’Ø¬Δ ◊Úª„Δ ’ØÒΔ ÒÀ √Ï‹Δ Ò¬Δ,

Â∂apple≈ Áapple ÷Û’≈¬∂ ª ÷ «Ò÷‰≈Õ

‹Á »ø ¡≈Í‰Δ¡ª √Ø⁄ª ⁄ ◊∞øÓ ¿∞Á≈√,

Â∞«apple¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ØÚ∂ ◊ÒΔ Ó∞‘μÒ∂,

Î∂apple ’Ø¬Δ ◊μÌapple» ⁄≈⁄≈ ’Δ ‘≈Ò ¬∂,

’«‘ Â∂apple≈ ‘≈Ò Í∞μ¤ ‹≈¬∂ ª ÷ «Ò÷‰≈Õ

‘apple ’Ø¬Δ «¬μ’ Á»‹∂ Á≈ Ï∞apple≈ ’apple «apple‘≈ ,

¡μ‹ Ó∂apple∂ √«‘apple ,Ó∂apple∂ Á∂√ «Úμ⁄,

‹Á ’Ø¬Δ ¡appleÁ≈√ È≈È’ È≈Ó∞ ⁄Û∑ÁΔ ’Ò≈,

Â∂apple∂ Ì≈‰∂ T√appleÏμ Á≈ ÌÒ≈””,

ÁΔ ’apple≈¬∂ ª ÷ «Ò÷‰≈Õ

’«ÚÂ≈

÷∂ª «Á¡≈ apple≈«‹¡≈ «’¿∞∫ ÷∂ª ˘ ‹Ò≈¬Δ ‹≈ÈÀÕ

‘μÊΔ∫ ¡μ◊ ¡≈Í‰Δ¡ª ÍÀÒΔ¡ª ˘ Ò≈¬Δ ‹≈ÈÀÕ

ËappleÂΔ ˘ Óª ¡≈÷∂∫ Óª “Â∂ «’¿∞∫ ’«‘apple „≈‘Ú∂∫,

Ò≈Ò⁄ª Á∂ Úμ√ ÍÀ’∂ «ÁÈ apple≈ ‹«‘apple Í≈Ú∂∫,

¡øÈÁ≈Â∂ Ú≈Ò≈ apple»Í , apple»Í «’¿∞∫ Ú‡≈¬Δ ‹≈ÈÀÕ

÷∂ª «Á¡≈ apple≈«‹¡≈..........

¡μ‹Òª ÂØ∫ »ø ª √Á≈ ‘μ’ ÁΔ ’Ó≈¬Δ ’ΔÂΔ

Â≈‘Δ˙∫ Ï≈Ï∂ È≈È’ È∂ Â∂appleΔ Ú«‚¡≈¬Δ ’ΔÂΔ,

√μ⁄ «Á¡≈ Ú≈apple√≈ «’¿∞∫ ’appleÈ Ï∞apple≈¬Δ ‹≈ÈÀÕ

÷∂ª «Á¡≈ apple≈«‹¡≈ ..........

√ΔappleΔ È≈Ò √ªfi Â∂appleΔ ‹μ◊ “Â∂ «Ó√≈Ò √Δ,

Ì≈¬Δ¡ª Úª◊ ‘apple Ú∂Ò∂ appleμ÷Á≈ «÷¡≈Ò √Δ,

¡≈«¬¡≈ ’Δ ÓÙΔÈΔ Ô∞μ◊ «Íμ· ‘Δ ÌÚ≈¬Δ ‹≈ÈÀÕ

÷∂ª «Á¡≈ apple≈«‹¡≈ .......

Ú≈√Â≈ ¬Δ ’∞ÁappleÂΔ ÷∂ÂΔ ÚμÒ ÓØÛ≈ Í≈ ÒÀ,

Ï⁄ ¡≈Í ÚΔ Â»ø appleØ◊ª ÂØ∫ Â∂ ‘Øappleª ˘ Ï⁄≈ ÒÀ,

“ÏØÍ≈apple≈¬∂ “√Ø‘Δ¡ª ’≈‘ÂØ∫ ‹ΔÚÈ ÿ‡≈¬Δ ‹≈ÈÀÕ

÷∂ª «Á¡≈ apple≈«‹¡≈ «’¿∞∫ ÷∂ª ˘ ‹Ò≈¬Δ ‹≈ÈÀÕ

¡≈ Ú∂ √싉 ¡≈, È≈ ÂÛÎ≈,

apple∞μª Òøÿ‰ ¡‹≈¬Δ¡ª

‹ØÏÈ ÁΔ¡ª Ìapple Ìapple Ó∞μ·Δ¡ª,

‘øfi»¡ª «Ú⁄ Ú‘≈¬Δ¡ª

¡≈ Ú∂ √싉 ¡≈--------

Ì∞«ÍøÁapple «√øÿ ÏØÍ≈apple≈¬∂

√ø◊apple»apple

ÓØ. IGGIG-IADDB

◊ΔÂ

’Ω‰ √∞‰∂ «ÁÒ ÁΔ¡ª Ï≈ª,

appleÓ‹ ͤ≈‰∂ È‹appleª ÁΔ

appleØ appleØ «‘‹apple Â∂apple∂“ ⁄, «ÁøÁΔ «‹øÁ Á∞‘≈¬Δ¡ª

¡≈ Ú∂ √싉 ¡≈“----------------------

È≈Ò ◊Óª Á∂ «ÈÌÁΔ √≈‚Δ,

Ó∞Û √Δ√∂ Ô≈Áª Á∂ Á∂÷ª

√Δapple «Á√ÁΔ √≈‘Ú∂∫ , «Á√‰ Íapple¤≈¬Δ¡ª

¡≈ Û∂ √싉 ¡≈---------------

‘apple √»apple Ï∂ appleø◊Δ ‹≈Í∂,

Â∂apple∂ «ÏÈ ¡√ª ¡Ë»apple∂ TÏ≈ÒΔT

Í∞ø«È¡≈ «Á¡≈ ⁄øȪ , «’¿∞∫ ¡μ÷Δ¡≈ ÂÛÎ≈¬Δ¡ª

¡≈ Ú∂ √싉 ¡≈-------

‚≈. ÒÚÍÃΔ ’Ωapple ‹ÚøÁ≈

¡Óapple‹Δ «√øÿ »apple

«Íø‚ ’∞ÒÏ∞apple¤ª «˜Ò∑≈ Í«‡¡≈Ò≈

ÎØÈ ÈøÏapple : IHGHDFIFCI

ÏÒ«‹øÁapple «√øÿ

Ï≈ÒΔ apple∂Â◊Û~

IDFEABIAFH

G@HGFBIAFH


www.samajweekly.com «ÚÙ∂Ù 13/05/2022

17

Íø‹≈Ï ”⁄ ‹È ¡ΩÙËΔ Á∞’≈Ȫ ‘Ø¬Δ¡ª ÏøÁ, ÁÚ≈¬Δ ÷∞‰Ø∫

◊appleΔÏ ‘ج∂ Âø◊, ÚÍ≈appleΔ «Á÷≈¿∞∫È Òμ◊∂ “appleø◊”

◊appleΔϪ ˘ Ó«‘ø◊Δ¡ª ÁÚ≈¬Δ¡ª Á∂

ÚÍ≈appleΔ¡ª Á∂ Â∂∫Á»¡≈ ‹≈Ò «Ú⁄Ø∫

’섉 Ò¬Δ ⁄Ò≈¬Δ ◊¬Δ T‹È

¡ΩÙËΔ ’∂∫Áapple √’ΔÓT Íø‹≈Ï «Ú⁄

Ó∞√ΔÏ «Ú⁄ Î√ÁΔ ‹≈ apple‘Δ ‘ÀÕ

Ï‘∞Â∂ ‹È ¡ΩÙËΔ ’∂∫Áappleª «Ú⁄

√≈appleΔ¡ª ÁÚ≈¬Δ¡ª È‘Δ∫ ‘È, «‹√

’apple’∂ ‚≈’‡apple ‹È ¡ΩÙËΔ ’∂∫Áappleª

«Ú⁄ ¿∞ÍÒÏË ÁÚ≈¬Δ¡ª «Ò÷‰

Ò¬Δ «Â¡≈apple È‘Δ∫ ‘È «‹√ ’≈appleÈ

‹ÒøËapple, ¡øÏapple√apple Â∂ ÈÚªÙ«‘apple Á∂

√apple’≈appleΔ ‹È ¡ΩÙËΔ ’∂∫Áappleª ˘ Â≈Ò∂

Ò◊≈ «ÁμÂ∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ’¬Δ «˜«Ò∑¡ª

«Ú⁄ ÁÚ≈¬Δ¡ª ÁΔ Í»appleΔ √ÍÒ≈¬Δ

È‘Δ∫ «ÓÒ apple‘Δ ‘ÀÕ «¬√ ’≈appleÈ Íø‹≈Ï

Á∂ ·μ◊ ÁÚ≈¬Δ ÚÍ≈appleΔ ’줪 Ú‹≈¡

apple‘∂ ‘È, ÍÃ≈¬ΔÚ∂‡ ‘√ÍÂ≈Òª Á∂

Ó≈Ò’ ÚΔ ¡≈Ó ÒØ’≈¬Δ ÁΔ ⁄ø◊Δ

Âapple∑ª «¤μÒ Ò¡≈‘‰ Ú≈√Â∂ «Â¡≈apple

ȘappleΔ∫ ÍÀ∫Á∂ ‘ÈÕ

Íø‹≈Ï Á∂ «√‘ Ó≈Ó«Ò¡ª Á∂

Ú˜Δapple ‚≈. «Ú‹∂ «√ø◊Ò≈ È∂ «¬√

Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ «√‘ ӫ‘’Ó∂ ÂØ∫

«appleÍØapple‡ ÂÒÏ ’apple Ò¬Δ ‘ÀÕ ‚≈’‡apple

«Ú‹∂ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «¬È∑ª ‹È

¡ΩÙËΔ ’∂∫Áappleª ˘ ÏøÁ ’appleÈ Á∂ ’≈appleȪ

Á≈ ÍÂ≈ Ò◊≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á

ÁÚ≈¬Δ¡ª ÁΔ √ÍÒ≈¬Δ Í»appleΔ «’¿∞∫

È‘Δ∫ ‘جΔ? «¬√ Ó√Ò∂ Á≈ ‘μÒ

’섪◊∂Õ

¡Ú≈Ó È≈Ò ÿ‡Δ¡≈ Ó÷ΩÒ

«˜’appleÔØ◊ ‘À «’ ’∂∫ÁappleΔ ‘≈’Óª È∂

Á∂Ù Á∂ IG ÎΔ√Á ÁμÏ∂ ’∞⁄Ò∂ «ÓμË∂

ÒØ’ª ˘ √√ÂΔ¡ª ÁÚ≈¬Δ¡ª

Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’appleÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ ‹È ¡ΩÙËΔ

’∂∫Áapple Ù∞apple» ’ΔÂ∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª ’∂∫Áappleª ”Â∂

ÁÚ≈¬Δ¡ª Î≈appleÓ≈«√¿±‡Δ’Ò ÚÍ≈appleΔ

’øÍÈΔ Á∂ Ȫ ”Â∂ È‘Δ∫ √◊Ø∫ √≈Ò‡ Á∂

¡≈Ë≈apple ”Â∂ «ÓÒÁΔ¡ª ‘∞øÁΔ¡ª √ÈÕ

‚≈’‡appleª ¿∞μÂ∂ ÷Ø‹Δ ÍμÂapple’≈appleª È∂

‚ø‚≈ ⁄≈«Û∑¡≈ ‘∞øÁ≈ √Δ, ¬∂√ ’apple ’∂

Íapple⁄Δ ¿∞μÂ∂ Ó‹Ï»appleÈ “√≈Ò‡“ «Ò÷‰≈

ÍÀ∫Á≈ √ΔÕ ÓappleΔ˜ª ˘ «¬È∑ª ÁÚ≈¬Δ

’∂∫Áappleª ”Â∂ ¡÷ΩÂΔ ÚËΔ¡≈ ÍÃ⁄≈appleΔ

ÁÚ≈¬Δ È≈ÒØ∫ H@ ÂØ∫ HE ÎΔ√ÁΔ ÿμ‡

’ΔÓ ”Â∂ ÁÚ≈¬Δ «ÓÒÁΔ ‘ÀÕ

‹≈‰’≈appleΔ ¡È∞√≈apple ‚≈’‡apple √≈Ò‡

ÁΔ Êª ÁÚ≈¬Δ ω≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ ’øÍÈΔ

Á∂ Ȫ ˘ «˜¡≈Á≈ ¡«‘ÓΔ¡Â «ÁøÁ∂

‘È, ’≈appleÈ «¬‘ ‘∞øÁ≈ ‘À «’ ◊ÒΔ

◊ÒΔ Â∞apple∂ «ÎappleÁ∂ ÁÚ≈¬Δ ’øÍÈΔ¡ª Á∂

¬∂‹ø‡ ¡≈͉∂ Ó≈Ò’ª Á∂ «¬Ù≈apple∂ ¿∞μÂ∂

Ô≈Á«ÚøÁapple

+IAFBHDCCFGGC

+IAIDFECBIFAG

‚≈’‡appleª ˘ ËÈ ÁΩÒ Â∂ ÂØ‘«¯¡ª

È≈Ò ÈÚ≈˜ ‹ªÁ∂ √ÈÕ ‹È ¡ΩÙËΔ

’∂∫Áappleª «Úapple∞μË Ìø‚Δ ÍÃ⁄≈apple ’≈appleÈ

‹ÈÂ≈ ˘ ˙Ëapple ‹≈‰ È‘Δ∫ «ÁμÂ≈

‹ªÁ≈ √Δ «’¿∞∫‹Ø Ïê«‚‚ ’øÍÈΔ¡ª

˘ È∞’√≈È ‘∞øÁ≈ ‘ÀÕ ¬∂√ Ò¬Δ «¬‘

’∂∫Áapple ·μ◊ ÁÚ≈¬Δ ÚÍ≈appleΔ ÂÏ’∂ ˘

⁄∞μÌÁ∂ √ÈÕ

√≈«˜Ù «‘ ’ΔÂ∂ ÂÏ≈‘

‹È ¡ΩÙËΔ ’∂∫Áapple «Ú⁄ AE@@ ÂØ∫

AF@@ «’√Ó ÁΔ¡ª ÁÚ≈¬Δ¡ª

‘Ø‰Δ¡ª ⁄≈‘ΔÁΔ¡ª ‘È Íapple

¯appleΔÁ’؇ Â∂ ÓØ◊≈ Á∂ ’∂∫Áappleª «Ú⁄

«√apple¯ F@@ «’√Ó ÁΔ¡ª ÁÚ≈¬Δ¡ª

‘ÈÕ Ï≈’Δ «˜«Ò∑¡ª «Ú⁄ B@@ ÂØ∫

D@@ ÂØ∫ ÚμË ÁÚ≈¬Δ¡ª È‘Δ∫ ‘ÈÕ

‹ÒøËapple, ¡øÏapple√apple Â∂ ÈÚªÙ«‘apple Á∂

’∂∫Áapple ÏøÁ ’apple «ÁμÂ∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ

ÓøÂappleΔ ‚≈’‡apple «Ú‹∂ È∂ «’‘≈ ¬∂ «’

‹È ¡ΩÙËΔ ’∂∫Áappleª ˘ ÏøÁ È‘Δ∫ ‘؉

«ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ÁÚ≈¬Δ¡ª ÁΔ

√ÍÒ≈¬Δ Ó∞√Ò√Ò ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ

«’¿∞∫«’ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ Á∂ Ó∞μ÷

ÓøÂappleΔ Ì◊Úø «√øÿ Ó≈‰ ÒØ’ª ˘

√√ÂΔ¡ª ÁÚ≈¬Δ¡ª «ÁÚ≈¿∞‰≈

⁄≈‘∞øÁ∂ È∂Õ «¬‘ ÚΔ Ô’ΔÈΔ

ω≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ «’ ‚≈’‡apple «√appleÎ

√≈Ò‡ «Ò÷∂, «’√∂ ÷≈√ ’øÍÈΔ ˘

ÍÃÓ؇ È≈ ’apple∂Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «‹√ È∂

‹È ¡ΩÙËΔ ’∂∫Áapple ÂØ∫ ÁÚ≈¬Δ ÒÀ‰Δ ‘À,

¿∞‘ ¿∞ÊØ∫ ÒÀ ’∂ ‹≈Ú∂Õ ‹∂ ’جΔ

ÓÀ‚Δ’Ò √‡Øapple ÂØ∫ ÁÚ≈¬Δ ÒÀ‰Δ

⁄≈‘∞øÁ≈ ‘À ª ¿∞√ ˘ ¿∞Ê∂ ‹≈‰≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ

ÍμÂapple’≈appleª È∂ ÍÃ◊‡≈¬∂ ÷ÁÙ∂

‹ÒøËapple/⁄ø‚◊Û∑ ÍμÂapple’≈apple

¡À’ÙÈ ’Ó∂‡Δ È∂ «¬Ê∂ ¡«‘Ó ÓΔ«‡ø◊

’ΔÂΔ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’

Ì≈Ú∂∫ «√‘ ژΔapple ‚≈. «Ú‹∂ È∂

ÌappleØ√≈ «ÁμÂ≈ ¡À «’ ¿∞‘ «¬‘, ‹È

¡ΩÙËΔ Ë∞apple∂ √Á≈ Ò¬Δ ÏøÁ È‘Δ∫ ‘؉

Á∂‰◊∂ Íapple ’Δ ’Á∂ «¬øfi È‘Δ∫ ‘Ø

√’Á≈ «’ «¬‘ ¡ÀÒ≈È Ó«‘˜ «Ï¡≈È

ω ’∂ apple«‘ ‹≈Ú∂Õ ıÁÙ≈ ÍÃ◊‡≈«¬¡≈

«◊¡≈ ‘À «’ ‹∂ «¬‘ √√Â∂ ÁÚ≈¬Δ Ë∞apple∂

ÏøÁ ‘Ø ◊¬∂ ª ◊appleΔÏ ◊∞appleÏ∂ Í«‘Òª

ÂØ∫ ÚμË «◊‰ÂΔ «Ú⁄ ÓappleÈ◊∂Õ ‹∂

«¬‘ √apple’≈apple ¡≈Ó ‹ÈÂ≈ ÁΔ ‘À ª

«√‘ ژΔapple ÁÚ≈¬Δ Ó≈ÎΔ¡≈ ˘

«·μÏΔ Ò≈¿∞‰ Â∂ ‹È ¡ΩÙËΔ ’∂∫Áapple ˘

Î∂Ò ’apple apple‘Δ √apple’≈appleΔ ¡Î√appleÙ≈‘Δ ˘

⁄∞apple≈‘∂ «Ú⁄ Ï∂ÍappleÁ ’apple ’∂ ÈΩ’appleΔ ÂØ∫

‹Ú≈Ï Á∂ ’∂ ÿappleª «Ú⁄ Â≈Û Á∂‰Õ

¡≈÷apple, ¡Î√appleÙ≈‘Δ ÁΔ¡ª ’≈ÒΔ¡ª

Ì∂‚ª ‘Δ Âª ‹È ¡ΩÙËΔ ’∂∫Áappleª ˘ Î∂Ò∑

’apple apple‘Δ¡ª √ÈÕ ‘À «’ È‘Δ∫?

Í≈·’ª Ò¬Δ ÷Â

‹ÏappleΔ ËappleÓ Í«appleÚappleÂÈ

Úμ÷ Úμ÷ ËappleÓª ‹≈ª «Îapple«’¡ª Á∂ √Ó»‘ È≈Ò Á∂√

√Ó≈‹ ωÁ≈ ‘ÀÕ «‹μÊ∂ ‘apple «¬μ’ ¡≈ÁÓΔ ˘ ËappleÓ ¡È∞√≈apple

¡≈͉∂ „ø◊ ÂappleΔ’∂ È≈Ò «‹¿∞‰ (apple«‘‰) Á≈ Í»apple≈ ‘μ’ ‘∞øÁ≈

‘ÀÕ «¬√ Âapple∑ª È‘Δ∫ ‘∞øÁ≈ «’ «‹μÊ∂ Ï‘∞ «◊‰ÂΔ «’√∂ «¬μ’ ÷≈√

ËappleÓ ‹ª «Îapple’∂ ÁΔ ‘ÀÕ ¿∞μÊ∂ ÿμ‡ «◊‰ÂΔ¡ª Á∂ ÒØ’ª Á≈ ‹ÏappleΔ

ËappleÓ Í«appleÚappleÂÈ ’appleÚ≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂Õ √Ì ÂØ∫ Úμ‚≈ ËappleÓ Âª

ÓÈ∞μ÷Â≈ Ò¬Δ ⁄ø◊∂ ’appleÓ ’appleÈ∂ «¬‘Δ ¡√ÒΔ ËappleÓ ‘ÀÕ Íapple ’∞fi

‹appleÚ≈‰∂ √ÁΔ¡ª ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ¡μ‹ Âμ’ ’Ó‹Øapple Úapple◊ª ÁΔ ’Ó‹ØappleΔ

‹ª ÍÀ√∂ Á≈ Ò≈Ò⁄ Á∂ ’∂ ¿∞‘Ȫ ˘ ¡≈͉∂ ËappleÓ «Úμ⁄ √≈ÓÒ

’apple ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ √Ú≈Ò «¬‘ ‘À «’ Ï‘∞ÂΔ¡ª Ê≈Úª Â∂ ’∂ÚÒ

¡Ωapple Á≈ ‘Δ ËappleÓ ÂÏÁΔÒ «’¿∞∫ ’appleÚ≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈, ’Δ

¡Ωapple ‹≈ÂΔ ’ØÒ ¡≈Í‰Δ Óapple‹Δ È≈Ò «‹¿∞‰ Á≈ ’Ø¬Δ ‘μ’

È‘Δ∫Õ ‹ÁØ∫ Óapple‹Δ Ëμ’∂ È≈Ò «’√∂ ÚΔ ËappleÓ «Îapple’∂ «Úμ⁄ √≈ÓÒ

’apple «Ò¡≈Õ ¡μ‹ ¡≈Ó ÿ‡È≈Úª Í≈«’√Â≈È Úapple◊∂ ’μ‡ÛÍøÊΔ

Á∂√ª «Úμ⁄ Ú≈ÍappleÁΔ¡ª apple«‘øÁΔ¡ª ‘ÈÕ

⁄≈‘∂ √≈‚≈ Á∂√ Ì≈apple ÚΔ ËappleÓ «ÈappleÍμ÷ Á∂√ ‘ÀÕ Íapple «¬μÊ∂

ÚΔ ‹øÓ» ’√ÓΔapple Úapple«◊¡ª √»«Ï¡ª «Úμ⁄ Ó≈√»Ó ÒÛ’Δ¡ª Á∂

‹ÏappleΔ ËappleÓ Í«appleÚappleÂÈ ’appleÚ≈¬∂ ‹≈ apple‘∂ ‘ÈÕ «’øȪ ’∞ ‹≈«¬‹

‘À? ‹ÁØ∫ «’ ÓÈ∞μ÷ Á≈ ‹ÈÓ √Ó∂∫ ’Ø¬Δ ËappleÓ È‘Δ∫ ‘∞øÁ≈, ¿∞√

˘ √∞apple ¡≈¿∞‰ Â∂ ËappleÓ ¿∞√ Â∂ ÊØ«Í¡≈ ‹ªÁ≈Õ ‹ÁØ∫ «’ ¡√Δ∫

√≈apple∂ «¬μ’ appleμÏ ÂØ ‘Δ ËΔ¡ª Í∞μÂapple ÍÀÁ≈ ‘ج∂ ‘ªÕ ‹ÁØ∫ ¡√Δ∫

¡≈͉∂ ËappleÓ «Úμ⁄ apple«‘ ’∂ ⁄ø◊∂ ’øÓ ’appleª◊∂ ª √≈‚∂ ËappleÓ Á≈

‘apple ʪ Â∂ √«Â’≈apple ‘ØÚ∂◊≈Õ «¬‘ apple√Â≈ «Í¡≈apple Ó‘∞μÏ Ú≈Ò≈

‘À È≈ «’ Ëμ’∂√≈‘Δ Ú≈Ò≈, √≈‚Δ¡ª √apple’≈appleª Â∂ ËappleÓ Á∂

ÍÀappleØ’≈appleª ˘ «¬‘ ‘∞’Ó √÷ÂΔ È≈Ò Ò≈◊» ’appleÈ∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È,

«’ «’√∂ Á≈ ÚΔ ‹ÏappleΔ ËappleÓ Í«appleÚappleÂÈ È≈ ’appleÚ≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂Õ

¡≈¿∞ «¬‘ ◊μÒ Â∂ Í«‘apple≈ Á∂¬Δ¬∂,«‘øÁ» Ó∞√«ÒÓ «√μ÷

¬Δ√≈¬Δ,√≈apple∂ ¡≈ͪ Ì≈¬Δ Ì≈¬ΔÕ

‘appleÍÃΔ ÍμÂØ

«Íø‚ ÍμÂØ ‘Δapple≈ «√øÿ ÓØ◊≈ ÎØÈ ÈøÏapple

IDFEH-BADAG

√μ⁄Ø √μ⁄Δ Áμ√ Ú∂ ‹μ√Δ

¡ÁÏΔ ÒØ’, ¡ÁÏΔ Ó«‘«ÎÒ «Úæ⁄, ¡ÁÏ È≈Ò ‘Δ Í∂Ù ¡≈¿∞∫Á∂ È∂Õ «¬‘ ◊μÒ

√Ófi ÒÀ‰Δ ‹apple»appleΔ ‘À «’ ÓÈ∞μ÷ Úμ‚≈ ÒØ’ª Á∂ «Í¡≈apple, √«Â’≈apple È≈Ò Ï‰Á≈ ‘À ÍÀ√∂

È≈Ò È‘Δ∫Õ «‹√ ’ØÒ «¬‘ ÁΩÒ ‘À ¿∞‘ Á∞ÈΔ¡ª Á≈ √Ì ÂØ∫ ¡ÓΔapple √÷√ ‘ÀÕ

Úμ‚≈ Ò∂÷’ ÚΔ «¬È≈Óª-√ÈÓ≈Ȫ

È≈Ò È‘Δ∫ ωÁ≈Õ «¬‘ ª ‘∞‰ √Ì ˘

ÌÒΔ ÌªÂ ÍÂ≈ ‘À «’ «¬È≈Ó Â∂ √ÈÓ≈È

«’Ú∂∫ Â∂ «’√ ˘ «ÓÒÁ∂ ‘È Õ

ÓÀ˘ «¬μ’ «ÓμÂapple È∂ Í∞쫤¡≈,T’جΔ

Ó≈‰ √ÈÓ≈È «Ó«Ò¡≈ ?

ÓÀ∫ ¿∞√˘ «’‘≈,T ‘ª ‹Δ «Ó«Ò¡≈ÕT

’«‘øÁ≈“T «’‘Û∂ ¡Á≈apple∂, «’‘ÛΔ

¡’À‚ÓΔ, «’‘ÛΔ √Ì≈ È∂ «ÁμÂ≈ ?

ÓÀ∫ ¿∞√ ˘ «’‘≈,T ¡Á≈apple∂, ¡’À‚ÓΔ

√Ì≈Úª ⁄Ø∫ ª Â∞‘≈˘ ª ‘Δ «¬È≈Ó

√ÈÓ≈È «ÓÒ∂◊≈ ‹∂ Â∞√Δ∫ ¿∞√ Ò¬Δ «ÏÈÀ

ÍμÂapple Á≈÷Ò ’appleØ◊∂Õ ÿapple∂ ÏÀ«·¡ª ª

’Ø¬Δ «¬È≈Ó √ÈÓ≈È È‘Δ∫ «ÓÒÁ≈Õ ¿∞‘

ÓÀ∫ √Ø«⁄¡≈ ‘À, ‹ÁØ∫ Âμ’ «‹¿∞∫Á≈ ‘ª ¿∞ÁØ∫

Âμ’ ¡≈Í‰Δ ’Ø¬Δ ÚΔ «’Â≈Ï Ó≈È

√ÈÓ≈È Ò¬Δ «¬È∑ª ¡Á≈«apple¡ª ˘ È‘Δ∫

Ì∂‹ª◊≈Õ

‘ª Ó∂apple∂ Í≈·’ √ÈÓ≈È Á∂ apple‘∂ ‘È

¿∞È∑ª Á≈ «apple‰Δ ‘ªÕ √≈«‘ ¡’≈ÁÓΔ¡ª,

√ø√Ê≈Úª Âμ’ Í‘∞ø⁄ È‘Δ∫ ’appleÈΔÕ √Ì ÂØ∫

Úμ‚≈ √ÈÓ≈È Ó∂apple∂ Í≈·’ª ,Ó∂apple∂ ÁØ√ª,

Ó∂apple∂ «Íø‚ ÁΔ √ø√Ê≈ Ï∞„Ò≈‚≈ ’ÒμÏ,Ó∂appleΔ

’appleÓ Ì»ÓΔ ÁΔ √ø√Ê≈ ¡Àμ√ ¡Àμ√ ‚Δ √Ì≈

Ï«·ø‚≈ Â∂ Ó∂apple∂ «Í¡≈apple∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡ª È∂

Í«‘Òª ‘Δ Á∂ «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ

‹√Í≈Ò ‹μ√Δ

ÚËΔ¡≈ √∞«‘appleÁ Í≈·’ Â∂ ’∞fi

√∞«‘appleÁ Ò∂÷’ ’ÒÓ ÁΔ È‹apple√≈ÈΔ Á∂

È≈Ò «È√≈ÈÁ∂‘Δ ÚΔ ’appleÁ∂ ‘ÈÕ ’∞fi

Ó⁄Ò ’∂ ¡μ◊∂ Òøÿ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ’جΔ

«√’Ú≈, «√’≈«¬Â È‘Δ∫Õ

√≈«‘ √Ì≈Úª ª È»apple≈ ’∞√ÂΔ «Ú⁄

Ó√apple»Î ‘ÈÕ ’¬Δ Ú≈apple «¬‘ ’∞√ÂΔ È≈

⁄≈‘ ’∂ ÚΔ Á∂÷‰Δ ÍÀ∫ÁΔ ‘ÀÕ

√≈«‘ √Ì≈Úª «Úμ⁄ ¿∞‘ «ÏÈ «√apple

ÍÀapple ÁΔ¡ª apple⁄È≈Úª Ò¬Δ Ú≈‘ ! Ú≈‘!

’appleÈΔ ÍÀ∫ÁΔ ‘À ‹Ø ‘Ò’ ÂØ∫ ÊμÒ∂ È‘Δ∫

¿∞ÂappleÁΔ¡ªÕ √Ì ÂØ∫ ÈΔÚ∂∫ ÍμËapple Á∂

√≈«‘Â, ¡÷ΩÂΔ √≈«‘Â’≈apple ˘ ÏμÒ∂ !

ÏμÒ∂ ! √≈Ú≈! √≈Ú≈! Á∂ È≈Ò ¿∞μÿ∂

√≈«‘Â’≈apple ÚΔ ◊appleÁ≈ȉ≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À Â∂

¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÿapple ¡≈ ’∂ Ì≈Ú∂∫ ‘≈‹Ó∂

ÁΔ¡ª ◊ØÒΔ¡ª ÷ªÁ∂ apple‘ØÕ ‘≈‹appleΔ

Ò◊Ú≈¿∞‰ Á∂ ⁄μ’apple «Ú⁄ ÚËΔ¡≈

√≈«‘Â’≈apple ÂØ∫ apple⁄È≈Úª √∞‰È≈ Á≈ ÓΩ’≈

ÚΔ ÷∞øfi ‹ªÁ≈ ‘À Â∂ ¡≈Í‰Δ ¡μ÷ ‘Δ,

¡≈Í‰Δ ¡μ÷ È≈Ò ‘Δ «ÓÒ≈¿∞‰Δ ¡Ω÷Δ ‘Ø

‹ªÁΔ ‘ÀÕ

√μ⁄ ‘Δ ‘À √≈‚≈ ÒØ’ √≈«‘ «‹√ Ï≈apple∂

«ÏÁÚ≈Ȫ ˘ ª ’Δ «ÚÁÚ≈Ȫ ˘ ÚΔ

È‘Δ∫ ÍÂ≈ «’ T√≈Ë» ⁄ÒÁ∂ ÌÒ∂ , È◊appleΔ

Ú√ÁΔ ÌÒΔÕ””

Â∂ Ú√Á∂ apple‘Ø, ¿∞‹Û ‹≈˙ Á≈

Ú«÷¡≈È ’appleÁ∂ ‘ج∂ √≈‚∂ Ï≈Ï∂ «’¿∞∫

ÒøÓΔ¡ª ¿∞Á≈√Δ¡ª Â∂ «È’Ò ‹ªÁ∂ √ÈÕ


18 13/05/2022 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

◊‹≈ÒΔ ¡À‹»’∂ÙÈ ‡appleμ√‡ Ò≈‘Ωapple Í≈«’√Â≈È

√∞μÂ∂ ‘ج∂ ÒØ’ appleμÏ ˘ ‹≈◊Á≈ «’Ú∂∫ Á∂÷ √’Á∂ ‘È? Á∞÷Δ ÓÈ∞μ÷Â≈ ÁΔ Í∞’≈apple √∞‰È Ú≈Ò∂ ÒØ’ª Á∂ Ȫ

appleÓ‹≈È B@BB Á∂ ¡≈÷appleΔ Á‘≈’∂

«Úμ⁄ ◊‹≈ÒΔ ¡À‹»’∂√È ‡appleμ√‡ Á∂

’≈apple‹’≈appleΔ «ÈappleÁ∂√’ √¬Δ¡Á

¡ÓΔapple Ó«‘Ó»Á (ÂÓÿ≈-¬∂-

«¬Ó«Â¡≈‹) ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ «Úμ⁄ ⁄∞‰∂

◊¬∂ ÏÒ≈◊apple, ’≈ÒÓÈÚΔ√ ¡Â∂

apple≈«¬‡apple‹ Á∂ √ÈÓ≈È «Úμ⁄ «¬μ’

Úμ’≈appleΔ «¬ÎÂ≈apple Á≈ ¡≈ÔØ‹È ’ΔÂ≈

«◊¡≈Õ«¬È√≈È ’≈ÒÓÈÚΔ√ È»apple∞Ò

‘∞Á≈Õ Ó«‘Ó≈Ȫ ˘ √μÁ≈ Á∂‰ ÁΔ

Ì»«Ó’≈ «ÈÌ≈¬ΔÕ «¬‘ √μÁ≈ Ó∂apple∂ «ÁÒ

Á∂ ’appleΔÏ √Δ «’¿∞∫«’ «¬‘ «¬μ’

¡«‹‘Δ √ø√Ê≈ È≈Ò ‹∞«Û¡≈ ‘Ø«¬¡≈

√Δ ‹Ø ◊appleΔÏ ÔÂΔÓª ¡Â∂ ◊appleΔϪ

√Ó∂ ‘apple Íμ÷Ø∫ ÒØÛÚøÁ ÒØ’ª ˘

¡≈Ë∞«È’ ÒØÛª ¡È∞√≈apple «Úμ«Á¡’

√∂Ú≈Úª ÍÃÁ≈È ’appleÁΔ ‘ÀÕ

ÍÃÌ» Á≈ ’øÓ ’appleÈ Ú≈Ò∂ ’∞Áapple ˘

«Í¡≈apple ’appleÈ Ú≈Ò∂ √Ó≈‹ Á∂ √∞‘μ͉

‘È, Ô≈ÈΔ ÍÃÌ» ÁΔ Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ Á∂

√∂Ú≈Á≈apple ‘È ‹Ø ’Ó‹Øapple ÓÈ∞μ÷Â≈ Á∂

√ÚÀ-Ó≈‰ ÁΔ apple≈÷Δ ’appleÁ∂ ‘ج∂ ÓÀÁ≈È

«Ú⁄ apple«‘øÁ∂ ‘È, «‹μÊ∂ Ó∞√ÒÓ≈È

Ïμ«⁄¡ª Á∂ È≈Ò-È≈Ò ÿμ‡

«◊‰ÂΔ¡ª È≈Ò Ïapple≈ÏappleΔ Ú≈Ò≈

√Ò»’ ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ‘μ’ Á∂‰≈

‹Îapple «¬’Ï≈Ò ‹Îapple Á∞¡≈apple≈ «Ò«÷¡≈ «◊¡≈

ÓÈ∞μ÷Â≈ Á∂ √«Â’≈apple Á≈ ÍÃÓ≈‰

‘ÀÕÁμ÷‰Δ Íø‹≈Ï «Úμ⁄ «‘øÁ»

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Ò¬Δ √Ê≈«Í ‡appleμ√‡ Á∂

√’»Òª «Úμ⁄ ÁΔÚ≈ÒΔ Á∂ ÍÃØ◊apple≈Ó Á≈

¡≈ÔØ‹È ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘À «‹μÊ∂

«¬Ò≈’≈ «ÈÚ≈√Δ¡ª Á∂ È≈Ò-È≈Ò

Ó≈«Í¡ª ¡Â∂ ¡«Ë¡≈Í’ª È∂ ÚΔ

ÚË≈¬Δ «ÁμÂΔÕ ‡appleμ√‡ «Úμ⁄ «‘øÁ»

Ïμ⁄∂Õ¡Â∂ «¬‘Ȫ ÿμ‡ «◊‰ÂΔ¡ª ÁΔ

÷∞√‘≈ÒΔ Ò¬Δ «Ú√∂√ Á∞¡≈Úª ’appleÁ∂

‘ÈÕ¡≈͉∂ ËappleÓ Á∂ «ÚÁÚ≈È

«Ú«Á¡≈ Á∂ √«?ø◊≈apple Á≈ Ò≈Ì

¿∞·≈¿∞∫Á∂ ‘È ‹Ø «’ «¬μ’ ¡≈Áapple√

¡«Ì¡≈√ ¡Â∂ «¬√Ò≈Ó ÁΔ ÌÒ≈¬Δ

¡Â∂ ÓÈ∞μ÷Â≈ Á∂ √«Â’≈apple «Úμ⁄ ⁄ø◊∂

«ÚÚ‘≈apple Á≈ ÍÃÓ≈‰ ‘ÀÕ «¬√Ò≈Ó

Ó∞√ÒÓ≈Ȫ ÁΔ Ì»«Ó’≈ «Ú⁄ ¡≈͉≈

«Ó¡≈apple «Ò¡≈ ’∂ ¡μÒ∑≈ ˘ Í∂√ ’appleÈ

Á≈ Ȫ ‘ÀÕ ◊‹≈ÒΔ ¡À‹»’∂√È ‡appleμ√‡

ÁΔ Ó∂appleΔ Î∂appleΔ ÁØ √øÁ∂√ª “Â∂ ¡Ë≈appleÂ

√Δ: «¬’ ª Á»«‹¡ª «Ú⁄ ’Ó‹Øappleª

ÁΔ ÓÁÁ ’appleÈ ÁΔ Ì≈ÚÈ≈ ÍÀÁ≈

’appleÈ≈ ¡Â∂ Á»‹≈ √∂Ú≈ ÍÀÁ≈ ’appleÈ

Ú≈ÒΔ¡ª √ø√Ê≈Úª ˘ ¿∞Â√≈«‘Â

’appleÈ≈Õ √∞¡≈appleÊ Á∂ «¬√ Ô∞μ◊ «Úμ⁄

ÓÈ∞μ÷Â≈ ÁΔ «Èapple√Ú≈appleÊ √∂Ú≈ ’appleÈ

Ú≈Ò∂ Ï‘∞ ÿμ‡ ÒØ’ ‘ÈÕ¡Â∂

¡«‹‘Δ¡ª Ê≈Úª “Â∂ √’»Ò ÁΔ

«¬Ó≈apple ¡Â∂ ÔØ◊ ¡«Ë¡≈Í’ Ó∞ÎÂ

«Úμ«Á¡≈ Á∂ ’∂ ÔØ◊ Ïμ«⁄¡ª ˘ È≈

ª ¡«Ë¡≈Í’ ¡Â∂ È≈ ‘Δ √≈ËÈ

Ò≈Ì Í‘∞ø⁄≈ apple‘∂ ‘ÈÕ “¬∂È, √»apple≈

¡Ò-ËappleΔ¡Â AI ’«‘øÁΔ ‘À «’

appleÓ∂ÙÚapple «√øÿ

Í«‡¡≈Ò≈

√øÍapple’ -IIADHH@CIB

(¡Â∂ ¿∞È∑ª ÁΔ ÁΩÒ «Úμ⁄ Ì≈Ò‰

Ú≈Ò∂ ¡Â∂ Úªfi∂ ÒØ’ª Á≈ ‘μ’ ‘À) ÓÀ∫

¡Â∂ ¡È≈Ê Á≈ ÍÃ≈ÔØ‹’ «ÎappleÁΩ√

«Úμ⁄ «¬√ Âapple∑ª ‘ØÚª◊∂Õ «’ ¡μ‹

Òμ÷ª ◊appleΔÏ ÔÂΔÓ, ◊appleΔÏ, Ï∂√‘≈apple≈

Ïμ⁄∂ ‹Ø «Úμ«Á¡≈ ÂØ∫ Úªfi∂ ‘È, ’ÒÓ

¡Â∂ «’Â≈Ï ÚμÒ Úˉ Ò¬Δ Â∞‘≈‚≈

√≈Ê Á∂‰◊∂Õ ‹∂’apple ’∞Áapple ÁΔ

«È√≈ÈΔ ˘ √Ófi «Ò¡≈ ‹≈Ú∂ ª

apple∞ÂÏ∂ Ú≈Ò∂ ÒØ’ª Ò¬Δ «¬‘ ◊μÒ

√Íμ√‡ ‘Ø ‹ªÁΔ ‘À «’ Â∞‘≈‚∂ ’ØÒ

¡Â∂ Â∞‘≈‚∂ Ïμ«⁄¡ª Ò¬Δ ÒØÛ ÂØ∫

ÚμË ‘À, ‹Ø «’ ¡μÒ∑≈ È∂ Â∞‘≈˘ ÷∞μÒ∑∂

«ÁÒ È≈Ò ÍÃÁ≈È ’ΔÂ≈ ‘À ª ‹Ø

Â∞√Δ∫ ¡ÓΔapple ω ’∂ ‹ΔÚÈ ÏÂΔÂ

’apple √’ØÕ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡Â∂ √ø√≈apple

«Úμ⁄ ÚΔÕ ‹∂’apple Â∞‘≈‚∂ ’ØÒ ÁΩÒ ‘À

ª ¡≈Í‰Δ ÁΩÒ È≈Ò «Á˙ ¡Â∂

‹∂’apple Â∞‘≈‚∂ ’ØÒ ÁΩÒ ȑΔ∫ ‘À ª

¡≈͉∂ «ÁÒ È≈Ò «Á˙Õ

«¬√ Á∞ÈΔ¡≈ «Úμ⁄ ’Ø¬Δ ÚΔ

¡«‹‘≈ È‘Δ∫ ‘À ‹Ø «’√∂ ÚΔ Âapple∑ª ÁΔ

ÓÁÁ È≈ ’apple √’∂Õ ÓÀ∫ ◊‹≈ÒΔ

¡À‹»’∂√È ‡appleμ√‡ Á∂ ’≈appleÈ≈Ó∂ ˘

√Ò≈Ó ’appleÁ≈ ‘ªÕ «¬μ’ Ó‘≈È ’≈apple‹

«‹√ È≈Ò √«‘Ó ‘؉≈ Ó∂apple∂ ËappleÓ

«¬√Ò≈Ó Á≈ √øÁ∂√ ‘À ¡Â∂ ¡ÓÒ

’appleÈ≈ Ó∂apple∂ «Í¡≈apple∂ ÍÀ◊øÏapple Ó∞‘øÓÁ

√ÒΔÓ Í≈Êapple ÁΔ Ó∞Ï≈apple’ ÍappleøÍapple≈ ‘À,

¿∞μ⁄-¿∞μ⁄Δ¡ª Ë≈apple«Ó’ ¡√Ê≈Ȫ

ÁΔ¡ª «¬Ó≈appleª «Úμ⁄ ÍÃÌ» Ò¬Δ √øÁ∂√

Ì∂‹∂ ‹ªÁ∂ ‘È, Íapple ÍÃÌ» ¡≈͉≈ √øÁ∂√

Ì∂‹Á≈ ‘ÀÕ Á∞÷Δ ÓÈ∞μ÷Â≈ Á∂ «ÁÒª ÂØ∫

Â∞‘≈˘ Ï∂ÈÂΔ ‘À «’ Ó∂apple∂ ’Ó‹Øapple ¡Â∂

Ò≈«¬’ ÒØ’ª ÁΔ √‘≈«¬Â≈ È≈Ò,

¿∞‘Ȫ Á∂ «ÁÒª ÁΔ¡ª ÍÃ≈appleÊÈ≈Úª

Ó∂apple∂ Ò¬Δ ¿∞‘Ȫ Âμ’ Í‘∞ø⁄‰ Á≈

apple√Â≈ «Â¡≈apple ’appleÁΔ¡ª ‘È, ¿∞‘

¡≈͉∂ ¡‰Á∂÷∂ ÷‹≈«È¡ª È≈Ò

ÓÁÁ ’apple √’Á≈ √Δ Íapple ¡≈͉∂ ÔØ◊

«Ú¡’ÂΔ¡ª ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò ÒØ’ª ˘

¿∞√È∂ Â∞‘≈˘ ÷≈√ Ï‰È Á≈ ÓΩ’≈

«ÁμÂ≈ ‘ÀÕÓÀ∫ ¿∞È∑ª √≈apple∂ ÒØ’ª ˘ √Ò≈Ó

’appleÁ≈ ‘ª ‹Ø ‡appleμ√‡ Ò¬Δ ‹«?øÓ∂Ú≈apple

‘È, «’ «¬√ ¿∞Óapple «Úμ⁄ ‹Ø ¡≈͉∂

Ò¬Δ ‹Δ¿∞∫Á∂ ‘È, Á»«‹¡ª Ò¬Δ

‹Δ‰≈ «¬μ’ ‹ΔÚÈ Á≈ ÂappleΔ’≈ ‘À.

Í≈«’√Â≈ÈΔ Íø‹≈Ï ÁΔ ËappleÂΔ

ÓÈ∞μ÷Â≈ È≈Ò ÌappleÍ»apple ‘À ¡Â∂ ¿∞‘ ‘apple

√øÌÚ ÂappleΔ’∂ È≈Ò ÔØ◊ ÒØ’ª ÁΔ

È∞Ó≈«¬øÁ◊Δ ’appleÁ∂ apple«‘øÁ∂ ‘ÈÕ «¬√

√Ó∂∫ √Ó≈‹ «Úμ⁄ ÓÈ∞μ÷Â≈ ˘

Ï⁄≈¿∞‰ Á∂ È≈¡apple∂ È≈Ò ÓÈ∞μ÷Â≈ ÁΔ

ÓÁÁ ’appleÈ Ú≈Ò∂ ¡«‹‘∂ appleÂÈ ÓΩ‹»Á

‘È, ‹Ø ÓÈ∞μ÷Â≈ ÁΔ ‘Ø∫Á «Úμ⁄ «ÁÒ

«Úμ⁄ ʪ appleμ÷Á∂ ‘ÈÕ⁄ø◊Δ ÁΔ √ªÂΔ

Á≈ √μÁ≈ Á∂ apple‘∂ ‘ÈÕ

«ÈøÓ

...“ÌÀ‰∂ ’Á∂ ◊∂Û∑≈ Ó≈apple‹≈

ÿapple∂,Ï‘∞ «ÁÒ ÎØÒ‰≈ Â∂apple∂ È≈Ò“

...apple∂˘ È∂ Á«ÚøÁapple ˘ ÎØÈ ’ΔÂ≈Õ

“¡≈Úª◊Δ ’Á∂ ÌÀ‰∂,ÓÀ∫ ª ¡≈Í

¿∞ÒfiΔ Í¬Δ ‘ª ÿapple∂Ò» ÂøÁª «Úμ⁄“

Á«ÚøÁapple È∂ ¡≈«÷¡≈Õ

“Íapple Â∂apple∂ ÏØÒª «Úμ⁄ ¡ÀÈ≈ ÁappleÁ

«’¿∞∫“?

“ ’∞μfi ÈΔ ÌÀ‰∂,«Îapple ’appleª◊∂

◊μÒ,Ó≈√‡apple ¡≈ «◊¡≈“...apple∂˘ È∂ ÎØÈ

’쇫Á¡ª ¡≈«÷¡≈Õ

apple∂˘,Á«ÚøÁapple È≈Ò ’Á∂ ÍÛ∑Á∂

,ÍÛª¿∞Á∂ apple‘∂ Ó≈√‡apple appleÚΔ ÁΔ

ÿappleÚ≈ÒΔ ‘À «‹È∑ª È≈Ò Á«ÚøÁapple Á≈

Í«appleÚ≈apple’ «ÓÒ Úapple‰ ‘À Â∂ apple∂˘

È≈Ò ’≈ÎΔ √‘∂ÒΔ¡ª Ú≈Ò≈ «Í¡≈apple

‘ÀÕ

....¡μ‹ Ó≈√‡apple appleÚΔ Á∂ ÿappleØ∫ ’Ø·Δ

ÁΔ ⁄μ· Á≈ ÌØ◊ Ò¬Δ √μÁ≈ «Ó«Ò¡≈

ª Á«ÚøÁapple È∂ √Ø«⁄¡≈ «’ Ï‘≈È∂

È≈Ò ‹≈ ¡≈Úª◊Δ È≈Ò∂ apple∂˘ Á≈ Ú≈apple

Ú≈apple «ÓÒ‰ ˘ ’«‘‰≈,«ÓÒ∑

¡≈Úª◊ΔÕ

ÌØ◊ ÂØ∫ Ï≈¡Á √Ì ‹≈‰ Òμ◊∂ ª

apple∂˘ È∂ Á«ÚøÁapple ˘ ‹ÏappleÁ√ÂΔ appleØ’

«Ò¡≈ «’ Ï≈¡Á «Úμ⁄

‹≈ÚΔ∫ÕÁ«ÚøÁapple È∂ È؇ ’ΔÂ≈ «’ ÌØ◊

√Ó∂∫ ÚΔ Á«ÚøÁapple ÁΔ ¡μ÷ √∞’Δ È‘Δ∫

Õ¿∞‘ Ï‘∞ ¿∞Á≈√ Òμ◊ÁΔ √ΔÕ

«‹øÁapple √øÿ≈ Ó‹≈apple≈

√Ì «appleÙÂ∂Á≈appleª Á∂ ‹≈‰ Ï≈¡Á

‹ÁØ∫ ÁØÈØ∫ «ÓÒΔ¡ª ª apple∂˘ Á«ÚøÁapple

Á∂ ◊Ò∑ Òμ◊ Ì∞μϪ Ó≈apple Ó≈apple appleØ¡

ͬΔÕ‘‡’Øapple∂ ÒÀ∫ÁΔ È∂ ¡≈͉≈ ◊Ó∑

Ï≈‘apple ’μ«„¡≈ «‹‘˘ Á«ÚøÁapple È∂

appleØ«’¡≈ È‘Δ∫Õ

..“ ’∞μÛ∂ ’≈‘˘ √∞μ÷Δ √ªÁΔ appleØ∫ÁΔ

,¡≈͉∂ ÈÚ∂∫ ÿapple ÁΔ ÷∞ÙΔ ÓÈ∑≈“

...Á«ÚøÁapple È∂ ¡≈«÷¡≈Õ

...“ ÌÀ‰∂ ’≈‘Á≈ ÈÚª ÿapple,¿∞‘

Á∂÷ÁΔ∫ «Ú‘Û∂ «Úμ⁄, «ÈøÓ Òμ◊Δ

‘Ø¬Δ“ apple∂˘ È∂ Ï≈‘apple «¬Ù≈apple∂ ’ΔÂ≈ Õ

Á«ÚøÁapple È∂ Á∂«÷¡≈ «’ √≈apple∂

«Ú‘Û∂ «Úμ⁄ ⁄Ó’Á≈ ÍμÊapple «ÒÙ’Øappleª

Ó≈apple «apple‘≈ √Δ Íapple ÊØ‘Û≈ ʪ ’μ⁄≈ √Δ

«‹Ê∂ «ÈøÓ Á≈ ÍΩÁ≈ Òμ«◊¡≈ ‘Ø«¬¡≈

√ΔÕ

..“‘ª Òμ◊≈ ‘Ø«¬¡≈, ÚËΔ¡≈

‘Ø«¬¡≈, Áapple÷Â Ò¬Δ Êª ¤μ‚ Ò¬Δ“

Á«ÚøÁapple È∂ √Ë≈appleÈ ‹Ú≈Ï «ÁμÂ≈Õ

..“ ¿∞Ê∂ Ó∂appleΔ¡ª «ÂøÈ ËΔ¡ª ÁΔ¡ª

Ò≈Ùª ÁμÏΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª, «‹È∑ª ˘ Ó∞ø‚∂

ÁΔ ⁄≈‘ «Úμ⁄ ‹ÏappleÁ√ÂΔ ’ÂÒ

’apple≈«¬¡≈ «◊¡≈, ‚≈’‡appleª ÁΔ ÙappleÂ

‘Δ ‘∞øÁΔ «’ Ìapple»‰ ÒÀ’∂ ‹≈‰≈

ÍÚ∂◊≈, ’Ø·Δ Á≈ ª

Ï‘≈È≈,¡‰‹øÓΔ¡ª ËΔ¡ª ÁΔ apple»‘

Ò¬Δ Í≈· ’apple≈«¬¡≈ «¬È∑ª

’√≈¬Δ¡ª È∂,ÓÀ˘ Ó∂appleΔ¡ª ËΔ¡ª appleØ‹∑

«ÁÈ apple≈ ¡Ú≈‹ª Ó≈appleÁΔ¡ª Â∂

¡≈‘ «ÈøÓ Ó∂appleΔ¡ª ËΔ¡ª ÁΔ «‘μ’ Â∂

Ò≈¬Δ ◊¬Δ ¡≈ “

.....‘∞‰ Á«ÚøÁapple Â∂ apple∂˘ ÁØÚ∂∫ Ì∞μϪ

Ó≈apple Ó≈apple appleØ¡ apple‘Δ¡≈ √Δ ÕÕ


www.samajweekly.com «ÚÙ∂Ù 13/05/2022

19

‚≈‘„∂ Á≈ √μÂΔ∫ ÚΔ‘Δ∫ √Ω...

«√¡≈«‰¡ª ÁΔ «¬‘ ’‘≈Ú ¡μ‹ Ô»’apple∂È

- apple»√ Ô∞μË Ï≈Ï ْÂΔÙ≈ÒΔ Â∂ ÍÃÏÒ ÍÃÓ≈‰»

√ÓappleμÊ Á∂Ù apple»√ “Â∂ Í»appleΔ Âapple∑ª „∞μ’ÁΔ ‘À , «‹√

È∂ «ÚÙÚ ÍμËappleΔ √ø√Ê≈Úª ÚμÒØ∫ √Ófi≈¿∞‰ Â∂

Ô∞μË appleØ’ Á∂‰ √øÏøËΔ ’ΔÂΔ¡ª ’Ø«ÙÙª Á∂

Ï≈Ú‹»Á ÚΔ Ô»’apple∂È «Úapple∞μË

Ô∞μË ‹≈appleΔ appleμ«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈

‘ÀÕ «¬√ ÷ÂappleÈ≈’ Ô∞μË

«Úμ⁄ ÿ≈Â’ ‘«Ê¡≈appleª ÁΔ

ÚappleÂØ∫ ‘Ø apple‘Δ ‘ÀÕ Ú≈Â≈Úapple‰

“Â∂ ÚΔ Ï∞apple≈ ÍÃÌ≈Ú ÍÀ «apple‘≈

‘ÀÕ √Ì ÂØ∫ Úμ‚Δ ◊μÒ ‘À «’

’ΔÓÂΔ ÓÈ∞μ÷Δ ‹«?øÁ◊Δ¡ª

÷ÂÓ ‘Ø apple‘Δ¡ª ‘ÈÕ Ô∞μË

¡ÓΔapple - ◊appleΔÏ , Úμ‚∂ - ¤Ø‡∂

‹ª ’≈ˇ∂ - ◊Øapple∂ ˘ È‘Δ∫

Á∂÷Á≈Õ Ô∞μË ’∂ÚÒ ÂÏ≈‘Δ

«Ò¡≈¿∞∫Á≈ ‘À ; «‹√ ÁΔ

ÌappleÍ≈¬Δ/Í»appleÂΔ Ù≈«¬Á ’¬Δ

Á‘≈«’¡ª Âμ’ ÚΔ È≈ ‘ØÚ∂Õ

ıÂapple≈ «¬‘ ÚË «apple‘≈ ‘À «’

«’√∂ ◊ÒÂΫ‘ÓΔ ‹ª

◊ÒÂΔ È≈Ò ÁØ Á∂Ùª «Úμ⁄

‘Ø «apple‘≈ Ô∞μË Ï∂’√»apple ÒØ’ª ÁΔ ‹≈È Á≈ ÷Ω¡

ω ’∂ «’Â∂ ÂΔ√apple∂ √ø√≈apple Ô∞μË «Úμ⁄ ÂÏÁΔÒ

È≈ ‘Ø ‹≈Ú∂ ; ‹Ø ’∂ Ó≈ÈÚ «¬«Â‘≈√ «Úμ⁄

¡μ‹ Âμ’ ÁΔ √Ì ÂØ∫ Úμ‚Δ Âapple≈√ÁΔ ‘ØÚ∂◊ΔÕ

Ù’ÂΔÙ≈ÒΔ Á∂Ù apple»√ ˘ Ô»’apple∂È È≈Ò √ø‹Ó

È≈Ò Â∂ ◊μÒÏ≈ apple≈‘Δ∫ ¡≈͉∂ ÓμÂÌ∂Á Á»apple

’apple ’∂ ÁØÚª Á∂Ùª ˘ ¡«‹‘∂ ¡≈Í√Δ ÓμÂÌ∂Áª

Ó≈√‡apple √ø‹ΔÚ

ËappleÓ≈‰Δ

˘ ‹ÒÁΔ ÂØ∫ ‹ÒÁΔ ‘μÒ ’apple ÒÀ‰ ˘

Ó≈ÈÚÂ≈ Á∂ «‘μÂ Ò¬Δ Âapple‹Δ‘ Á∂‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ

‘À ; «’¿∞∫«’ Ô∞μË «’√∂ ÚΔ √Óμ«√¡≈ , «’√∂ ÚΔ

ÓμÂÌ∂Á ‹ª «’√∂ ÚΔ ˆÒÂΫ‘ÓΔ Á≈ ’Á∂

‘μÒ È‘Δ∫ ‘∞øÁ≈Õ Ô∞μË ‘Ó∂Ù≈ «¬È√≈ÈΔ¡Â ,

ÍÙ» - Í«appleø«Á¡ª , ‹Ò - ÊÒ

, Ú≈Â≈ÚappleÈ , ’Ò≈ , ’ØÓÒ

’Ò≈Úª ¡≈«Á √Ì Á∂ Ò¬Δ

ÿ≈Â’ √≈Ï ‘∞øÁ∂ ¡≈¬∂ ‘ÈÕ

Ô∞μË √≈˘ Á∞μ÷ Á∂ ’∂ ‘Δ ‹ªÁ≈

‘À Â∂ √≈‚Δ¡ª ı∞ÙΔ¡ª √≈‚∂

Í≈√Ø∫ ÷Ø‘ ÒÀ∫Á≈ ‘ÀÕ «¬√ ◊μÒ

Á≈ ¡È∞ÌÚ ¡μ‹ Ô∞μË ÂØ∫

ÍΔ‚Â ÒØ’ Â∂ Ô»’apple∂È Ú≈√Δ

’apple apple‘∂ ‘ÈÕ ÁØÚ∂∫ Á∂Ùª Á∂

Ù‘ΔÁ ‘Ø apple‘∂ ÎΩ‹Δ¡ª Á∂

Í«appleÚ≈appleª ˘ ÚΔ Ô∞μË Á≈ √∂’

Í‘∞ø⁄ «apple‘≈ ‘ÀÕ ¡μ‹ apple»√ «‹‘∂

Ù’ÂΔ √øÍøÈ Á∂Ù ˘ Ô∞μË ÏøÁ

’apple Á∂‰ ˘ Âapple‹Δ‘ Á∂‰Δ

ωÁΔ ‘À Â∂ Ó≈ÈÚÂ≈ Á∂

«‘ÂÀÙΔ ‘؉ Á≈ √ϻ Á∂ ’∂

«Ú√Ú √ªÂΔ , «ÚÙÚ

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ¡Â∂ «ÚÙÚ √ø◊·Èª ÁΔ Ó‘≈ÈÂ≈

˘ ’≈«¬Ó appleμ÷‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ «’√∂ Ò¬Δ È≈

√‘Δ , Íapple Ó≈ÈÚÂ≈ Ò¬Δ Âª «¬‘ Ô∞μË apple∞’

‹≈Ú∂Õ Íapple ’‘∂ ’Ω‰ ; «’¿∞∫«’ ‚≈‘„∂ Á≈ √μÂΔ∫

ÚΔ‘Δ∫ √Ω....

√ÃΔ ¡ÈøÁÍ∞apple √≈«‘Ï

IDGHEFACEF

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ Á∂◊√apple ’‡≈‰≈ √≈«‘Ï Á≈ «¬«Â‘≈√

«‹ÊÀ ‹≈«¬ Ï‘À Ó∂apple≈ √«Â◊∞apple» √Ø Ê≈È∞ √∞‘≈Ú≈ apple≈Ó apple≈‹∂ √≈Ë √ø◊ ‹Δ ◊∞appleÏ≈‰Δ Á∂ «¬‘È≈

Î∞appleÓ≈È≈ Á∂ ¡È∞√≈apple ◊∞apple» √«‘Ï≈È≈ ‹Δ È∂ «‹μÊ∂ «‹μÊ∂ ¡≈͉∂ ⁄appleÈ Í≈¬∂ ¿∞‘ ʪ Í»‹‰ÔØ◊

‘Ø ◊¬∂. √ø◊ ‹Δ ¡μ‹ ¡≈ͪ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ Á∂◊√apple ‹Δ Á∂ «¬«Â‘≈√ Ï≈apple∂ ‹≈‰≈◊∂∫

«¬‘ ¡√Ê≈È - «√μ÷ª Á∂ ¤∂Ú∂∫

Í≈ÂÙ≈‘ √ÃΔ ◊∞apple» ‘apple◊Ø«ÏøÁ √≈«‘Ï

‹Δ ¡Â∂ A@Ú∂∫ Í≈ÂÙ≈‘ ◊∞apple» ◊Ø«ÏøÁ

«√øÿ ‹Δ È≈Ò √øÏøË ‘ÀÕ √ÃΔ

‘apple◊Ø«ÏøÁ √≈«‘Ï ‹Δ B@ Îμ◊‰

AFGE ˘ «¬μÊ∂ ¡≈¬∂Õ ◊∞apple» ‹Δ Í≈√ G

ÂØͪ, AA@@ ÿØÛ∂, ⁄øÁ» ’ÀÁΔ ( √ÃΔ

◊∞apple» ¡apple‹È Á∂Ú ‹Δ ˘ Ù‘ΔÁ

’appleÚ≈¿∞‰ Ú≈Ò≈), «¬’ EB ’ÒΔ¡ª

Ú≈Ò≈ ‹≈Ó≈, «‹√ ˘ Í«‘È ’∂

◊Ú≈ÒΔ¡apple Á∂ «’Ò∑∂ «Ú⁄Ø∫ EB ’ÀÁΔ

apple≈«‹¡ª ˘ ¤∞‚≈«¬¡≈ √Δ, √ÈÕ ◊∞apple»

√≈«‘Ï È∂ «¬’ apple≈ «¬μÊ∂ ¡≈apple≈Ó

’ΔÂ≈ ¡Â∂ ¡≈͉≈ ÿØÛ≈ Ï∂appleΔ È≈Ò

ÏøÈ∑ «ÁμÂ≈ Õ «¬‘ ¡√Ê≈È≈ ÁÓÁÓ≈

√≈«‘Ï ¡÷Ú≈«¬¡≈Õ

◊∞apple» ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ‹Δ ¿∞μ⁄ Á∂ ÍΔapple

ω’∂ AA ÍØ‘ AGFA «Ï’appleÓΔ ˘

«¬μÊ∂ ¡≈¬∂Õ ◊∞apple» √≈«‘Ï ‹Δ Á∂ È≈Ò

Ì≈¬Δ ÁÔ≈ «√øÿ, Ì≈¬Δ ËappleÓ «√øÿ,

Ì≈¬Δ Ó≈È «√øÿ, Ì≈¬Δ ÈÏΔ ÷≈È,

Ì≈¬Δ ◊ÈΔ ÷≈È √ÈÕ ◊∞apple» √≈«‘Ï È∂

«¬μÊ∂ Ï∂appleΔ √≈«‘Ï ‘∂·ª ÍÒøÿ

apple÷Ú≈’∂ «ÚÙapple≈Ó ’ΔÂ≈Õ ◊∞apple» √≈«‘Ï

È∂ ¡≈͉∂ Í«ÚμÂapple ‘μʪ È≈Ò Á∂◊

ÚappleÂ≈¬Δ ¡Â∂ «¬√ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ Á≈

È≈Ó Á∂◊√apple √≈«‘Ï appleμ«÷¡≈Õ «¬√

Ò¬Δ ‹Ø ÚΔ ¡appleÁ≈√ ’apple’∂ «¬μÊ∂ Á∂◊

’appleÚ≈¿∞∫Á≈ ‘À, ¿∞‘ ◊∞apple» √≈«‘Ï ÁΔ

Ï÷«ÙÙ È≈Ò Í»appleΔ ‘Ø ‹ªÁΔ ‘ÀÕ

√≈Ò AHED «Úμ⁄, √apple«‘øÁ

Á«apple¡≈ Ï≈apple∂ «¬μ’ √appleÚ∂÷‰ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ √Δ ¡Â∂ ¡ø◊apple∂‹ª È∂ «¬μ’

«√ø⁄≈¬Δ È«‘apple ÷ØÁ‰ ÁΔ

‹ÚΔ‹ appleμ÷Δ √Δ «‹√ «Úμ⁄

◊∞appleÁ∞¡≈«apple¡ª ˘ ÂÏÁΔÒ

’appleÈ ÁΔ ÒØÛ ‘ØÚ∂◊Δ, Íapple

÷∞Á≈¬Δ Á∂ ’øÓ Á≈ «¬ø⁄≈apple‹

«¬ø‹ΔÈΔ¡apple «Ó√‡apple √«ÓÊ

¡⁄≈È’ ¡øÈ∑≈ ‘Ø «◊¡≈ ‹ÁØ∫

¿∞√È∂ “Ï∂appleΔ √≈«‘Ï“ ˘ ’쇉

ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’appleΔ «‹√ Á∂ ‘∂·ª

◊∞apple» √≈«‘Ï ‹Δ È∂ ÿΩÛ≈ Ïø«È¡ª

√Δ

Ï∂appleΔ √≈«‘Ï “Â∂ «‹μÊ∂ ’∞‘≈Û≈

Ó≈«apple¡≈ ¿∞μÊ∂ ÷»È «È’«Ò¡≈Õ

«ÚÁ∂√Δ «¬ø‹ΔÈΔ¡apple È∂ ¡≈͉∂

’ΔÂ∂ “Â∂ ͤÂ≈Ú≈ ’ΔÂ≈ ¡Â∂

EA apple∞ͬ∂ ÁΔ Á∂◊ ’appleÚ≈¬Δ ¡Â∂

Á∞Ï≈apple≈ Á∂÷‰ Òμ◊≈Õ

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √≈«‘Ï ˘ «ÏȪ

«’√∂ ÏÁÒ≈¡ Á∂ ¤μ‚ «ÁμÂ≈

«◊¡≈ √Δ ¡Â∂ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈

√≈«‘Ï ˘ «¬’ Í≈√∂ ÂØ∫ Òøÿ‰

Ò¬Δ È«‘apple Á≈ apple√Â≈ ÏÁÒ «ÁμÂ≈

«◊¡≈ √ΔÕ

Ï∂apple Á≈ apple∞μ÷ ¡‹∂ ÚΔ ÓΩ‹»Á ‘À ¡Â∂

◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √≈«‘Ï «Ú÷∂ Á∂«÷¡≈ ‹≈

√’Á≈ ‘ÀÕ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ’øÍÒÀ’√ Á∂

¡øÁapple ’∞fi Í∞apple≈‰Δ¡ª ÂØͪ ÓΩ‹»Á

‘ÈÕ «¬μÊ∂ ‘apple √ø◊appleªÁ ˘ Ï‘∞Â

Úμ‚≈ ‹ØÛ Ó∂Ò≈ Òμ◊Á≈ ‘ÀÕ ÁØapple≈‘≈

Ù«‘apple ÂØ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √≈«‘Ï ÁΔ Á»appleΔ

Òμ◊Ìμ◊ F «’ÒØÓΔ‡apple ‘À.

‹√ÍÃΔ «√øÿ Óª◊‡

«Íø‚ ’∞μÏ≈ IIAEBB@DHF


20 13/05/2022 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

‘»øfi≈ Î∂apple» «‡μÍ‰Δ¡ª Â∂ Ë∞÷ÁΔ Ó≈È«√’Â≈!

Ó√Ò∂ ª Ó√Ò∂ ‘∞øÁ∂ È∂..◊∞È≈‘

◊∞È≈‘ ‘∞øÁ∂ È∂... «’√∂ È∂ ’‰’ ÁΔ

È≈Û ˘ ¡μ◊ Ò≈¬Δ.. Ïμ⁄∂ ‹÷ÓΔ

‘ج∂.. Ïμ√ √ÛΔ... ◊∞È≈‘ ‘À!.. ◊∞È≈‘

˘ «ÈøÁ‰≈ ÚΔ ⁄≈‘ΔÁ≈ ¡Â∂ ◊∞È≈‘

ÁΔ √˜≈ ÚΔ «ÓÒ‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ

‘À...«¬‘Á∂ «Úμ⁄ «’ø» ÍÃø» ÁΔ ’جΔ

◊∞ø‹≈«¬Ù È‘Δ∫ ‘À, «’¿∞∫«’ ‹≈Ȫ ÂØ∫

’ΔÓÂΔ ’∞fi È‘Δ∫ ‘Ø √’Á≈.. Íapple

«Í¤Ò∂ ’∞fi √Ó∂∫ ÂØ∫ apple∞fi≈È «¬√ Âappleª

Á≈ ⁄μÒ «apple‘≈ ‘À «’ ¡√Δ∫ ‘apple Ó√Ò∂

“Â∂ ‘»øfi≈ Î∂apple» «‡μÍ‰Δ «ÁøÁ∂ ‘ª.. ’Δ

«¬‘ √≈‚Δ Ë∞÷ÁΔ ‘Ø¬Δ Ó≈È«√’Â≈

Á≈ ÈÂΔ‹≈ ‘À,«‹μÊ∂ ‹ª ª ¡√Δ∫ «¬‘

ÓøÈΔ¬∂ «’ √≈˘ ’∞fi ÚΔ ·Δ’ È‘Δ∫

Òμ◊ «apple‘≈!!.. ‹ª «¬‘ ÓøÈ Ò¬Δ¬∂ «’

¡√Δ∫ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ ‘Δ ·Δ’ √ÓfiÁ∂

‘ª!!..’Δ ¡√Δ∫ ¡≈Í‰Δ √Ø⁄ ˘,

¡≈͉∂ «Ú⁄≈appleª ˘ Ï≈’Δ¡ª ¿∞μÂ∂

Ï‘∞ ˜Øapple ÙØapple È≈Ò, ‘ÓÒ≈Úapple ÂappleΔ’∂

È≈Ò ·Ø√‰ ÁΔ ¡≈Á Á≈ «Ù’≈apple ª

È‘Δ∫ ‘Ø ◊¬∂ !!..Â∂ Úμ‚≈ «Î’apple «¬‘

‘À «’ ¡√Δ∫ ◊∞È≈‘◊≈apple «Óμʉ Ú∂Ò∂

√≈apple∂ «Íø‚ ˘.. √≈appleΔ ˜≈ ˘.. √≈appleΔ

’ΩÓ ˘.. √≈apple∂ Ó˜∑Ï ˘. √≈apple∂ Á∂Ù ˘..

√≈apple∂ √»Ï∂ ˘ Ìø‚‰ ÁΔ ¡≈Á Í≈

Ò¬Δ!

’Ø¬Δ Á«Ò Ìapple≈ ‹ª ÌÀ‰

√Ó≈«‹’ ÂΩapple “Â∂ ˆÒÂΔ ’apple ÏÀ·∂ ª

¡√Δ∫ ‘»øfi≈Î∂apple» «‡μÍ‰Δ «ÁøÁ∂ ‘ª,T

«¬‘ T...T ¿∞Áª ‘μ’ Óø◊Á∂ ¡≈...

Ò줉 Á∂÷Ø «¬‘Ȫ T....T Á∂..«¤μÂapple

Ó≈appleØ.T ...T Á∂..!T..’Ø¬Δ «’√∂

◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ Á≈ ◊ÃøÊΔ «¬ıÒ≈’Δ ÂΩapple

“Â∂ ◊Ò ‘apple’ ’apple∂.. «’√∂ ÿapple “⁄

ÚÛ ’∂ ◊∞È≈‘ ’apple∂ ª ¡√Δ∫ √≈apple∂

◊ÃøÊΔ¡ª ˘ Ëapple ÒÀ∫Á∂

‘ª...Ô»ÈΔÚapple«√‡Δ¡ª “⁄ ¡ÀÓ «ÎÒ

Â∂ ÍΔ¡Àμ⁄‚Δ Á∂ ÊΔ«√√ ÁΔ ◊ÛÏÛ

√≈‘Ó‰∂ ¡≈Ú∂, ¡√Δ∫ Í»appleΔ ÁΔ Í»appleΔ

«ÚÁÚ≈È ‹Ó≈ ˘ ’‡«‘apple∂ “⁄ ÷Û∑∂

’apple «ÁøÁ∂ ‘ª..’Ø¬Δ ¡Ωapple “È≈appleΔ

Ù’ÂΔ“ Á∂ È≈Ó “Â∂ ◊Ò ’øÓ ’apple

‹≈Ú∂ ª ¡√Δ∫ √Ó∞μ⁄Δ È≈appleΔ Ù’ÂΔ Á∂

«Ïappleª ˘ ‘Δ «ÈøÁ‰≈ Ù∞apple» ’apple «ÁøÁ∂

‘ª..’Ø¬Δ «¬μ’ «ÎÒÓ ’∞fi ◊ÒÂ

⁄Δ˜ Í∂Ù ’apple Á∂Ú∂ ª ¡√Δ ‘»øfi≈ Î∂apple»

«‡μÍ‰Δ¡ª ’appleÁ∂ ‘ª «’ Ϋ?ÒÓª

Ú≈Ò∂ ª «¬μÁª Á∂ ¬Δ ‘∞øÁ∂

È∂.....Ï‘∞ ’∞fi ‘À ¡«‹‘≈, «’√

«’√ «Ëapple ÁΔ ◊μÒ ’appleª!

¡μ‹’μÒ∑ «¬μ’ ÎÀÙÈ Ï‰ «◊¡≈ ‘À

«’ ’∞fi ÚΔ ‘Ø «apple‘≈ ‘ØÚ∂, «’√≈È

‹Ê∂ÏøÁΔ¡ª ˘ Ú≈‘‰Δ Í≈ ÒÚØ..

√apple’≈apple ’∞fi ◊Ò ’apple∂ ª ÚΔ

«’√≈È ‹Ê∂ÏøÁΔ¡ª.. ’Ø¬Δ ‘Øapple ’∞fi

ˆÒ ’apple∂ ª ÚΔ «’√≈È

‹Ê∂ÏøÁΔ¡ª!..¡≈ÒØ⁄È≈ ‹≈«¬˜ ‘À..

‘apple ’Ø¬Δ ’apple √’Á≈ ‘À Â∂ «’√∂ ÁΔ ÚΔ

‘Ø √’ÁΔ ‘À.. Íapple ¡≈ÒØ⁄È≈ Á≈ ’جΔ

«Ó¡≈apple Â∂ «¯’apple ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ..‹∂

¡≈ÒØ⁄È≈ “⁄ «Î’apple Șapple È‘Δ∫ ¡≈

«apple‘≈ ª √Ófi ÒÚØ ÁØ√ÂØ, «’

¡≈ÒØ⁄È≈ È‹≈«¬‹ ‘À..Ϋ?’apple ª

«¬‘ ωÁ≈ «’ ¡√Δ∫ √≈apple∂ «’√≈Ȫ ˘

«¬‘ ’«‘ √’Δ¬∂ «’ √apple’≈apple ÁΔ

¡‰◊«‘ÒΔ Á∂ Ï≈Ú‹»Á. ÍÃÏøË ÚÒØ∫

’∞fi ÏÁÒ È≈ «ÁμÂ∂ ‹≈‰ Á∂ Ï≈Ú‹»Á

¡√Δ∫ ¡≈Í‰Δ «˜øÓ∂Ú≈appleΔ √ÓfiΔ¬∂ Â∂

Ú≈Â≈Úapple‰ ˘ ıapple≈Ï È≈ ’appleΔ¬∂..

¡≈Í‰Δ «Óμ‡Δ, ¡≈Í‰Δ ‘Ú≈ ˘

ÈÙ‡ È≈ ’appleΔ¬∂..«’√≈Ȫ ˘..

«’√≈È ‹Ê∂ÏøÁΔ¡ª ˘ «¬‘ √Ófi≈

√’Δ¬∂ «’,T ÿapple Á≈ ’Ø¬Δ Ïμ⁄≈, «‹√

˘ Óª Ï≈Í ¡‰◊Ω«Ò¡ª ’apple apple‘∂

‘؉.. ¿∞‘ ‹∂ ‚appleμ◊‹ Á∂ apple≈‘ ÍÀ

‹≈Ú∂..’ÂÒØ ˆ≈appleÁ Â∂ Ò∞μ‡ Á∂ apple≈‘

ÍÀ ‹≈Ú∂..√Ó≈‹’ ¡Îapple≈ ÂÎappleΔ Á≈

√øÁ ω ‹≈Ú∂ ..ª ¡√Δ∫ ¿∞√ ÁΔ

√≈appleΔ √«ÊÂΔ ˘ √Ófi«Á¡ª ‘Ø«¬¡ª

ÚΔ ¿∞√ ˘ Ò≈«¬’ Â∂ √≈¿± Í∞μ ‹ª

ËΔ È‘Δ∫ ’«‘ √’Á∂...¿∞‘ √Ó≈‹

Ò¬Δ ıÂappleÈ≈’ Ì»«Ó’≈ ¡Á≈ ’apple

«apple‘≈ ‘À ª ¿∞√ ˘ ÷ÂappleÈ≈’ ’«‘‰≈

ͬ∂◊≈. Â∂ È≈Ò ÁΔ È≈Ò ¿∞√ Á∂

’≈appleȪ ˘ √Ófi‰≈ ÍÚ∂◊≈ !T

Íapple ¡√Δ∫ ‘ÓÒ≈Úapple apple∞÷ ⁄∞«‰¡≈..

«¬‘Ø «‹‘Δ¡ª «‡μÍ‰Δ¡ª ¡≈¿∞‰Δ¡ª

Ù∞apple» ‘Ø¬Δ¡ª, «‹È∑ª ˘ ÍÛ∑ ’∂ ÚΔ

Âapple√ ¡≈¿∞∫Á≈..¡√Δ∫ «¬ÊØ∫ Â’ ÚΔ

’«‘Â≈ «’ ,TÂ∞√Δ∫ √≈‚∂ Ïμ⁄∂ Ó≈apple

apple‘∂ ‘Ø.. ’μÒ∑ ˘ ÷ÏappleÁ≈apple ‹∂ √≈‚∂

’ØÒ ¡≈ ’∂ «’‘≈ «’ ¡√Δ∫ ’جΔ

ÓØapple⁄≈ Ò≈¿∞‰≈.. ¡√Δ∫ √«‘ÔØ◊ È‘Δ∫

’appleª◊∂!!T..¿∞‘ Ì≈¬Δ «’‘Á∂ Ïμ⁄∂!

’Δ‘È∂ Ó≈appleÂ∂!!«’‘Û∂ √«‘ÔØ◊ ÁΔ

◊μÒ ’apple apple‘∂ ‘Ø!!«’‘˘ ⁄≈‘ΔÁ≈

Â∞‘≈‚≈ √«‘ÔØ◊.. Â∂ ’≈‘Á∂

Ú≈√Â∂!..’Ω‰ ‘Ø Â∞√Δ∫? √ÍÙ‡ ª

’apple «Á˙ ! ‘Ú≈ “⁄ ‚ª◊ª «’¿∞∫

Ó≈apple apple‘∂ ‘Ø! ’Δ ’Á∂ Â∞√Δ∫ «’√≈È ‹ª

Ó˜Á»apple Á∂ ÿapple ‹ª ÷∂ «Úμ⁄ ‹≈ ’∂

Á∂«÷¡≈ «’ ¿∞√ ÁΔ ‘≈Ò ’Δ ‘À..

’Δ ’Á∂ Ú‘Δ ÷≈«Â¡ª “Â∂ Òμ◊∂ ‘ج∂

¿∞‘Ȫ Á∂ ¡ø◊»«·¡ª Á∂ «ÈÙ≈È ÍÛ∑∂

È∂..’Ø¬Δ √≈Ë≈appleÈ ¡≈Ó ÏøÁ≈ «¬‘Ø

«‹‘∂ «‡μÍ‰Δ¡ª ’apple∂ ª √Ó«fi¡≈ ‹≈

√’Á≈ ..Íapple Â∞√Δ∫ Ï∞μËΔ‹ΔÚΔ, «⁄øÂ’

‘Ø ’∂ ’Δ ◊μÒª ’apple apple‘∂ ‘Ø!!

‹ÁØ∫ ÏøÁ≈ ◊Ò ‘≈Ò≈ “⁄Ø∫ ◊∞˜apple

«apple‘≈ ª ¿∞‘ÁΔ ÏØÒ ⁄≈Ò ÚΔ ÏÁÒ

‹ªÁΔ ‘À... ‹Ï≈È ÚΔ.. ÂΩapple ÂappleΔ’∂

ÚΔ...Ó√«Ò¡ª ˘ È«‹μ·‰ ÁΔ √Ófi

ÚΔ ¿∞Òfi ‹ªÁΔ ‘À .. ¡μ‹ √≈‚≈

«’√≈È Â∂ Ó‹Á»apple ÏÁÂapple ‘≈Ò ⁄Ø∫

◊∞˜apple «apple‘≈ ‘À..‚ø◊appleª Úapple◊Δ

‹«?øÁ◊Δ «‹¿∞∫Á∂ «‹¿∞∫Á∂ ¿∞‘ ı∞Á

’¬Δ Ú≈appleΔ ’∞fi Ó√«Ò¡ª ˘ È«‹μ·‰

Ú∂Ò∂ ‚ø◊apple ω ‹ªÁ≈ ‘À ..¡√Δ∫

Ù«‘appleª “⁄ ÏÀ·∂, ⁄ø◊∂ Ó∞Ò’ª “⁄ ÏÀ·∂

¡’√apple «¬μ’ ◊μÒ ’«‘øÁ∂ ‘ª «’

√≈˘ «’√∂ Ï≈apple∂ ‹μ‹ÓÀ∫‡ È‘Δ∫ Á∂‰Δ

⁄≈‘ΔÁΔ..Íapple «¬√ ◊appleΔÏ ÂÏ’∂ Ï≈apple∂

‹μ‹ÓÀ∫‡ Á∂‰ Òμ«◊¡ª ¡√Δ∫ «¬μ’

√«’ø‡ ÚΔ È‘Δ∫ Ò≈¿∞∫Á∂!

’∞fi ¡≈͉∂ ¡≈Í “Â∂ Âapple√

’appleØ.. ’∞fi √Ó≈‹ “Â∂ Âapple√ ’appleØ ..’∞fi

√Ó≈‹ Á∂ Ï‘∞ «Íμ¤∂ apple«‘ ◊¬∂ «¬√

ÂÏ’∂ Ï≈apple∂ Âapple√ ’appleØ..Ó∞Ò’ «Úμ⁄

¡øÈ Á∂ Ìø‚≈apple∂ ÌappleÈ Ò¬Δ ‘appleΔ’ÃªÂΔ

Á∂ «ÁμÂ∂ È≈¡apple∂ È∂ «¬√ «Ó‘ÈÂΔ

ÂÏ’∂ ˘ «’μÊ∂ «Ò¡≈ √∞μ‡¡≈ ‘À..‹apple≈

«¬‘Á∂ Ï≈apple∂ ÚΔ ◊Ωapple ’apple «Ò¡≈

’appleØ..¡μ◊ Ò≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ˘ È≈ Ó≈¯

’appleØ ..Íapple ÿμ‡Ø ÿμ‡ ◊μÒ Âª √≈¯

’appleØ! Òμ◊Δ ¡μ◊ ÂØ∫ ÚμË Ë∞÷ÁΔ ¡μ◊

ÂØ∫ ÍÃ∂√≈È

√≈«‘Ï «√øÿ

«¬μ’ Í∞apple≈‰Δ ’‘≈‰Δ

T◊∞Û, ◊μÈ∂, √≈◊ Â∂ √Ï‹Δ¡ª””

Ó∂appleΔ Ï⁄ÍÈ ÁΔ √‘∂ÒΔ ‹ΔÂΔ Á≈

«¬’Ø «¬μ’ Ìapple≈ √ÂÈ≈Ó «ÚÁ∂√Δ

’∞Û∑Δ È≈Ò «Ú¡≈‘ ’appleÚ≈ ’∂ ÍÂ≈

È‘Δ∫ «’∫˙∫∫ «ÚÁ∂√ «Úμ⁄ Î≈‘≈ ÒÀ’∂

Óapple «◊¡≈ √Δ ,Óª Ï≈Í ˘ «ÚÁ∂Ù

¡ÓappleΔ’≈ ‹≈‰≈ «Í¡≈ ,Íapple ‹ΔÂΔ È∂

«ÚÁ∂√ ‹≈‰ ÂØ∫ ÂØÚ≈ ’apple Ò¬Δ Õ

Î∂apple ÍÂ≈ ÈΔ ’Δ Ì»Â ⁄«Û¡≈ ,ËΔ

«ÚÁ∂√ Ì∂‹ «ÁμÂΔ ,ÍappleΩ‰≈ Í∞ÒΔ√ ÁΔ

ÈΩ’appleΔ ¤μ‚ ’∂ «◊¡≈ Õ

‘∞‰ ÓΔ¡ª ÏΔÏΔ ÁØ‘ª ÁΔ «ÚÁ∂√

‹≈‰ ÁΔ √Ò≈‘ Â∂ ÓÀÀ∫ ¿∞Ȫ È» ÏÊ∂apple≈

√Ófi≈«¬¡≈ TÏ¬Δ Â∞√Δ∫ ÁØÚ∂∫

√apple’≈appleΔ ÈΩ’appleΔ ’appleÁ∂∫ ,ÍÀÈ√È Òμ◊

‹≈‰Δ ,‹Ø ’øÓ Â∞‘≈‚∂ ÷∂ª «Úμ⁄

Ï¬Δ¬∂ ’appleÁ∂ ,˙‘ ’øÓ ’appleÈ Ò¬Δ,

¡Í‰≈ Í∞ «appleø’» ’Ø·Δ «Úμ⁄ «¬μ’Ò≈

¤μ‚ ’∂ Ȫ ‹≈ Õ

’«‘ÁΔ∫ Tapple≈‹Δ »ø «¬Ê∂ √«‘apple

«Úμ⁄ Ï«‘ ’∂ Ïμ⁄∂ ‚≈’‡apple ω≈ Ò¬∂

,ÂÀÈ»∫ ’Δ ÍÂ≈ ,«¬μÊ∂ «Íø‚ª «Úμ⁄ ’Δ

’Δ ‘Ø «apple‘≈ ,¡√Δ∫ ‹ªÚ≈◊∂ ª Í∞μÂ

«appleø’» Á≈ ÚΔ ÈøÏapple Òμ◊ ‹≈¿± Â∂

È≈ÒÀ ’∞Û∑Δ ˘ ˙μÊ∂ ÍappleΩ‰≈ Ú∂‘Ò≈

√apple≈Ï ÍΔ ’∂ Âø◊ ’appleÁ≈ ,Â∂ ˙‘

ÁΩÚ∂ ¡ÓappleΔ’≈ ⁄Ò∂ ◊¬∂ Õ ‹μ‡ Á≈

‹μ‡ ÚÀappleΔ ,«appleø’» Á≈ ’øÓ È‘Δ∫

Ï«‰¡≈ Õ

«Í¤Ø∫ √appleΔ’ª È∂ ¡μ ⁄∞μ’Δ Âª

«appleø’» ÚΔ «⁄μ‡∂ Á∂ ‘ÊΔ∫ ⁄Û «◊¡≈ Â∂

÷∂ÂΔ ¤∞μ‡ ◊¬Δ , ‡appleÀ’‡apple,‹ÓΔÈ

◊«‘‰∂ ÍÀ ◊¬∂ ,¡ÓappleΔ’ª ÁΔ ’Ó≈¬Δ

ÚΔ ˙삉 Òμ◊Δ Õ

‹ΔÂΔ ¡ÓappleΔ’≈ ÂΩ∫ ¡≈¬Δ Â∂ appleØÚ∂ T

¡Í‰∂∂ ‚≈’‡apple Í∞μ ˘

’«‘,apple≈‹Δ,Ó∂apple≈ «appleø’» Ï⁄≈ ÒÀÀ,»ø «‹μÊ∂

Ï·ª˙∫∫ ˙μÊ∂ Ï«‘ ‹ª˙Õ√apple’≈appleΔ

È√≈ ¤∞‚≈˙ ’∂∫Áapple «Úμ⁄ «¬Ò≈‹

⁄«Ò¡≈ Â∂ ‘∞‰ ‹ΔÂΔ ¡Í‰∂ ˘‘

Í∞μ ,ÍØÂ∂ ÍØÂΔ È≈Ò ÷∂ª «Úμ⁄

˙μ‚Δ «ÎappleÁΔÕ

TÂ∂ ◊∞Û,◊μÈ∂,√≈◊ ,√Ïμ‹Δ Ó∂apple∂

ÿapple ¡ª˙Á∂ (Í«‘Òª Úª◊)

ÏÒapple≈‹ ⁄øÁ∂Ò (‹ÒøËapple)


www.samajweekly.com «ÚÙ∂Ù 13/05/2022

21

Óª : «ÏȪ ÂÈı≈‘ ÂØ∫ ÈΩ’appleΔ ’appleÈ Ú≈ˇ≈ ’appleÓ⁄≈appleΔ

¿∞‘ Ì≈Ú∞’ Â∂ «√¡≈‰∂ ÏøÁ∂ ¬Δ ‘؉◊∂ «‹È∑ª

È∂ ““«ÚÙ∂Ù «ÁÈ““ ÓÈ≈¿∞‰ Á∂ √μÁ∂ «ÁμÂ∂....

‹ÁØ∫ √≈‚∂ Ò¬Δ «Ú¡’ÂΔ, Ú√», ÚappleÂ≈apple∂

¡≈«Á ¡≈Ó «ÁȪ «‹‘∂ ‘Ø ‹ªÁ∂ È∂, ª ‘Δ

““«ÚÙ∂Ù «ÁÈ““ ÓÈ≈¿∞‰ ÁΔ ÈΩÏ ¡≈¿∞∫ÁΔ ¡ÀÕ

‹ÁØ∫ «’√∂ «ÚÙ∂Ù ÚμÒ∑, «ÚÙ∂Ù «Ë¡≈È

Á∞¡≈¿∞‰≈ ‘∞øÁÀ, ‹ÁØ∫ «’√∂ ÙÀ¡ ÁΔ ‘Ø apple‘Δ

«Èapple≈ÁappleΔ ˘ √Í≈μ‡ Ò≈¬Δ‡ “⁄ «Ò¡≈¿∞‰≈ ‘∞øÁÀ,

‹ÁØ∫ √≈‚Δ ¡‚øÏappleΔ √Ø⁄ ˘ ¡√ÒΔ¡Â Á≈ ÙΔÙ≈

«Á÷≈¿∞‰≈ ‘∞øÁÀ, ¿∞ÁØ∫ ‘Δ ““«ÚÙ∂Ù «ÁÈ““ ‘Ø∫Á

«Úμ⁄ ¡≈¿∞∫Á∂ È∂....

““Óª““ √Ì Ò¬Δ «ÚÙ∂Ù ‘À Íapple Á∂«÷¡≈ ‹≈Ú∂

ª ““Óª““ √Ì Ò¬Δ ¡≈Ó ‘ÀÕ

¡√Δ∫ ÏÛ∂ Á≈¡Ú∂ ’appleÁ∂ ¡ª, ÁÓ◊‹∂ Ó≈appleÁ∂

¡ª, Ì≈Ú∞’Â≈ «Á÷≈¿∞∫Á∂ ‘ª, ¿∞ÍÌ≈Ú∞’

ÁÒΔÒª Í∂Ù ’appleÁ∂ ‘ª «’

““Óª““ Úapple◊≈ «¬√ Á∞ÈΔ¡≈ “Â∂ ’Ø¬Δ È‘Δ∫....

Óª Á≈ ’Ø¬Δ ’apple˜ È‘Δ∫ ⁄∞’≈ √’Á≈....

ÏÒ≈¡... ÏÒ≈¡... ÏÒ≈¡.....

Íapple ¡√ÒΔ¡Â «¬‘ ‘À «’ √≈‚∂ Ò¬Δ ““«ÚÙ∂Ù

Óª““ √Á≈ ““¡≈Ó““ ‘Δ apple«‘øÁΔ ‘ÀÕ √≈‚∂ Ò¬Δ Óª

¿∞‘ ‘À «‹‘ÛΔ ÿapple Á≈ ’øÓ ’appleÁΔ ‘À, √≈‚Δ

Á∂÷Ì≈ˇ ’appleÁΔ ‘ÀÕ È‘Δ∫È‘Δ∫.... √≈‚∂ Ò¬Δ Óª

¿∞‘ ‘À, «‹‘Á∂ Ò¬Δ ÿapple Á∂ ’øÓ ’appleÈ≈ «¬μ’

˜apple»appleΔ Ùapple ‘À, «‹‘ÛΔ «’ √≈‚Δ Á∂÷Ì≈ˇ

’appleÁΔ ‘À «’¿∞∫«’ «¬‘ ¿∞‘ÁΔ «‚¿±‡Δ ‘ÀÕ

‹ÁØ∫ √≈‚∂ Ò¬Δ √≈‚Δ¡ª Ó≈Úª ““«ÏÈ

ÂÈı≈‘ ÂØ∫ ÿapple∂ «‚¿±‡Δ ’appleÈ Ú≈ˇΔ¡ª

’appleÓ⁄≈appleΔ““ Ó«‘˜ ω ‹ªÁΔ¡ª È∂ ª Î∂apple ¿∞‘

√≈‚∂ Ò¬Δ ¡≈Ó Ï‰ ‹ªÁΔ¡ª È∂..... Â∂ ““¡≈Ó

ÙÀ¡ª““ ÚμÒ∑ ’Ω‰ «Ë¡≈È «ÁøÁÀ !!!

Óª Ò¬Δ ““¡μ‹ «ÚÙ∂Ù «ÁÈ““ appleμ«÷¡≈ «◊¡À,

Ù≈«¬Á «¬√ Ò¬Δ Âª «’ ¡√Δ∫ “«¬√ «ÁÈ“ Á∂

Ï‘≈È∂ ª ¿∞È∑ª ˘ ““¡≈Ó““ ÂØ∫ ““«ÚÙ∂Ù““ √Ófi

’∂ ¿∞È∑ª ÍÃÂΔ ¡≈Í‰Δ «ÚÙ∂ÙÂ≈ «Á÷≈ √’Δ¬∂Õ

(Ó‘μÂÚÍ»appleÈ ◊μÒ «¬‘ ‘À «’ ““«ÚÙ∂Ù «ÁÈ““

Ì≈Ú∂∫ «’ «¬μ’appleؘ≈ ‘∞øÁ∂ È∂ Íapple «¬È∑ª Á≈ Ó’√Á

√≈‚∂ ¡øÁapple Ïapple¯ ω ◊¬Δ √øÚ∂ÁÈ≈ ˘

«ÍÿÒ≈¿∞‰≈ ‘∞øÁÀ ª «’ fiappleÈ≈ √≈apple≈ √≈Ò ‘Δ

Ú«‘øÁ≈ apple‘∂Õ)

√Ø ¡μ‹ Á∂ ““«ÚÙ∂Ù «ÁÈ““ ¿∞μÂ∂ ¡≈Í‰Δ¡ª

Ó≈Úª ˘ Ô≈Á ’appleΔ¬∂, ¿∞È∑ª ÁΔ ¡≈Ó «‹‘Δ Ï‰

◊¬Δ ¤ÚΔ ˘ ı≈√ «‹‘Δ Ó«‘√»√ ’appleΔ¬∂ (¿∞È∑ª

˘ Ó«‘√»√ ’appleÚ≈¬Δ¬∂ ÚΔ) ¡Â∂ Î∂apple ¡◊Ò∂

√≈Ò, «¬√ «ÁÈ Âμ’ ¡≈͉∂ ¡øÁapple ¿∞‘ Ì≈ÚÈ≈

˘ ÍÀÁ≈ ’apple Ò¬Δ¬∂ «’ √≈˘ ¡◊ÒΔ Ú≈apple Óª ˘

Ô≈Á ’appleÈ Ò¬Δ ““«ÚÙ∂Ù «ÁÈ““ ÁΔ ÒØÛ ‘Δ È≈

ÍÚ∂Õ

ÓÀ∫ ’Á∂ ÚΔ Óª ÍÃÂΔ «ÚÙ∂Ù Ì≈Ú∞’ È‘Δ∫

‘Ø«¬¡≈ «’¿∞∫«’ ÓÀ∫ √≈«apple¡ª ÍÃÂΔ ‘Δ Ì≈Ú∞’

apple«‘øÁ≈ ‘ªÕ Ó∂apple∂ Ò¬Δ «‹‘Û≈ apple∞ÂÏ≈ Óª Á≈ ‘À,

¿∞‘Δ «Í˙ Á≈ ‘ÀÕ Ó∂apple∂ Ò¬Δ Óª«Í˙ (Ó≈Í∂) ÁØÚ∂∫

√Á≈ ‘Δ «ÚÙ∂Ù ¡≈Áapple, «Ë¡≈È, ‘ÓÁappleÁΔ,

’Áapple Á∂ ‘μ’Á≈apple È∂Õ ÓÀ∫ ÁØ‘ª ˘ ÏappleØÏappleÏapple

√ÓfiÁª, ¡≈͉∂ ÚÂΔapple∂ «Úμ⁄ ’Ø¬Δ ’≈‰ È‘Δ∫

¡≈¿∞‰ «ÁøÁ≈Õ («¬√∂ Ò¬Δ Ï∂Ï∂Ï≈Í» ÁØ‘ª ÁΔ

Â√ÚΔapple ‘Δ √ªfiΔ ’apple «apple‘≈ ‘ªÕ)

ıÀapple ÁØ√ÂØ, ¡μ‹ Óª Á≈ «ÁÈ √Ì ˘ Ó∞Ï≈apple’

‘ØÚ∂ !!

‹À ‘Ø

√Ú≈ÓΔ √appleÏ‹ΔÂ

ÏΔÏΔ «ÁÚ√!

ÓÀ∫ ¡μ‹ ‹Ø ÚΔ ‘ª.. «‹È≈ ÚΔ

‘ª.. «‹√ ’≈√∂ ‹Ø◊≈ ÚΔ ‘ª ,

Â∂apple∂ ’apple’∂ ‘ª ÏΔÏΔ.. »ø ÓÀ˘

√Ì ’∞fi «ÁμÂ≈... «Í¡≈apple..

ÓÓÂ≈.. √∂Ë..Â∂ ‹Ø √Ì ÂØ∫ Úμ‚Δ

◊μÒ Â»ø «√÷≈¬Δ, ¿∞‘ √Δ

‹«?øÁ◊Δ Á≈ √øÿappleÙ!..Â∂appleΔ

«˜øÁ◊Δ Âª Ï‘∞ √÷ √Δ..

Íapple «Îapple ÚΔ Â»ø «˜øÁ◊Δ Á≈

√øÿappleÙ Ò«Û¡≈!

....√≈˘ ¤∂ ÌÀ‰ Ìapple≈Úª ˘

Í≈«ˇ¡≈..

Úμ‚∂

’ΔÂ≈..ÍÛ∑≈«¬¡≈.. «‹¿±‰ ‹Ø◊∂

’ΔÂ≈.. Â∂ √≈˘ ¤∂¡ª ˘ ’ØÒ

«Ï·≈ ’∂ √Ï’

«√÷≈«¬¡≈,T«¬’μ·∂ «apple‘Ø.. «ÓÒ

’∂ «apple‘Ø.. √∞μ÷ Á∞μ÷ “⁄ «¬μ’ Á»‹∂

Á∂ È≈Ò ÷‚∑∂ ‘Ø«¬˙.. ’Á∂ ¡μ‚

È≈ ‘Ø«¬˙..!T

»ø ‘Øapple ÚΔ Ï‘∞ ’∞fi «’‘≈

√Δ ÏΔÏΔ..√Ì Ô≈Á ‘À.. √Ì

«ÁÒ “⁄ Ú«√¡≈ ‘Ø«¬¡≈

‘À..¡μ‹ Óª «ÁÚ√ ‘À.. ª

«√apple¯ Â∂apple∂ ’apple’∂ ÓÀ∫ Ï≈’Δ¡ª

È≈Ò ◊μÒª ’apple «apple‘ª Ù≈«¬Á..

È‘Δ∫ ª ¡μ‹ Âμ’ ¿∞‘ «ÁÈ

⁄‚«?∑¡≈ È‘Δ∫, ‹ÁØ∫ »ø Ô≈Á

È≈ ¡≈¬Δ ‘ØÚ∂∫..¬∂Áª ‘Δ Ó∂apple∂ Â∂

Ó∂apple∂ ¡≈Í«‰¡ª Á∂ √∞Í«È¡ª “⁄

¡≈¿∞∫ÁΔ apple‘Δ∫ Â∂ √Ì √øÌ≈Ò ’∂

appleμ÷‰ ÁΔ ¡√Δ√ «ÁøÁΔ apple‘Δ∫!

Â∂apple≈ «È’≈ Ï»‡≈

√≈«‘Ï «√øÿ

Òμ÷ª Á≈ Òμ’Û ËÈ ⁄ØappleΔ

«ÚÌ≈◊ ’∞øÌ’appleÈΔ ÈΔ∫Á √∞μÂ≈

apple∞μ÷ª «ÏȪ «‹øÁ◊Δ ¡Ë»appleΔ ‘ÀÕ

«¬‘Ȫ «ÏȪ ª √≈‘ ÚΔ È‘Δ∫ «Ò¡≈

‹≈ √’Á≈Õ Á∂√ ¡øÁapple Ú≈Â≈ÚappleÈ ÁΔ

√∞μËÂ≈ ω≈¬Δ appleμ÷‰ Ò¬Δ AE@ apple∞μ÷ª

ÁΔ ÒØÛ ‘ÀÕ Íø‹≈Ï «Úμ⁄ Â’appleΔÏÈ HF

Òμ÷ apple∞μ÷ ‘ÈÕ Íapple ÏÁ«’√ÓÂΔ È≈Ò

«¬‘ «◊‰ÂΔ ÿ‡ apple‘Δ ‘ÀÕ «‹øÈ∂ apple∞μ÷

√Û’Δ «Ú’≈√ Á∂ Ȫ¡ Â∂ Í∞μ‡∂ ‹≈ apple‘∂

‘È ¿∞È∑ª ÁΔ ‹◊∑≈ ÈÚ∂∫ apple∞μ÷ ¿∞‘ÈΔ∫

«◊‰ÂΔ «Úμ⁄ È‘Δ∫ Ò◊≈¬∂ ‹≈ apple‘∂

«‹øÈΔ «◊‰ÂΔ «Úμ⁄ Òμ◊‰∂ ⁄≈‘ΔÁ∂

‘ÈÕ apple∞μ÷ Ò◊≈¿∞‰ ÁΔ Ï‹≈¬∂ Òμ◊∂

apple∞μ÷ª ÁΔ √øÏø«Ë «ÚÌ≈◊ ÁΔ

«ÓÒΔÌ∞◊ È≈Ò ⁄ØappleΔ ‘؉ ÁΔ¡ª

÷Ïappleª ¡≈ͪ ¡≈Ó √∞‰Á∂ ‘ªÕ ‘Øappleª

Ó≈ÎΔ¡≈ ÁΔ Âapple∑ª Íø‹≈Ï «Úμ⁄ Òμ’Û

Ó≈ÎΔ¡≈ ÚΔ «’√∂ È≈ÒØ∫ ÿμ‡ È‘Δ∫Õ

‹ø◊Ò≈ «ÚÌ≈◊ ÚμÒØ∫ √Û’ª Á∂

«’È≈«apple¡ª Â∂ Ï»‡∂ Ò◊≈¬∂ ª ‹ªÁ∂

‘È Íapple «Îapple ¿∞‘Ȫ ˘ ÒØ’ª Á∂ apple«‘Ó

Â∂ ¤μ‚ «ÁμÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Í≈‰Δ ¡Â∂

√ªÌ √øÌ≈Ò È≈ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ’≈appleÈ ¿∞‘

¤∂ÂΔ ‘Δ ÷ÂÓ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ‹ª «Îapple

‹≈◊apple»’Â≈ ÁΔ ÿ≈‡ ’≈appleÈ ’∞μfi

«’√≈È ÚΔ ¡≈Í‰Δ Î√Ò Á≈ fi≈Û

ÿ‡‰ Á∂ ÷Á√∂ Ú‹Ø∫ ¡≈Í‰Δ ‹ÓΔÈ Á∂

È∂Û∂ Ò◊≈¬∂ Ï»«‡¡ª ˘ È√‡ ’appleÈ ÂØ∫

◊∞apple∂‹ È‘Δ∫ ’appleÁ∂Õ √Ó≈‹ √∂ÚΔ

√ø√Ê≈Úª ¡Â∂ √apple’≈appleª ÚμË ÂØ∫ ÚμË

apple∞μ÷ Ò◊≈¿∞‰ Â∂ ‹Øapple «ÁøÁΔ¡ª ‘ÈÕ

√apple’≈appleΔ ‹ÓΔȪ, È≈«Ò¡ª, ÏΔÛª

¡≈«Á ⁄ Òμ÷ª ’appleØÛª ÁΔ «◊‰ÂΔ

«Úμ⁄ ¤Ø‡∂ Úμ‚∂ apple∞μ÷ Òμ◊∂ ‘ÈÕ Íapple

Ï‘∞Ó≈apple◊Δ √Û’ª Á∂ Ȫ √apple’≈appleΔ

ÍμËapple Â∂ ¡øÈ∑∂Ú≈‘ apple∞μ÷ ’μ‡∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ

⁄Øapple «’√Ó Á∂ ÒØ’ª ÚμÒØ∫ ÚΔ Òμ’ÛΔ

ÁΔ ⁄ØappleΔ √apple∂¡≈Ó ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ ‘ÀÕ

‹ø◊Ò≈ «ÚÌ≈◊ Á∂ ¡«Ë’≈appleΔ ¡Â∂

‹◊Â≈apple «√øÿ «√μË»

’appleÓ⁄≈appleΔ ¡≈Í‰Δ «‚¿±‡Δ √‘Δ „ø◊

È≈Ò È‘Δ∫ «ÈÌ≈¿∞∫Á∂ Ì≈Ú∂∫ Íø‹∂

¿∞∫◊Òª «¬μ’ √≈apple È‘Δ∫ ‘∞øÁΔ¡ªÕ Ó∞μ÷

ÓøÂappleΔ Íø‹≈Ï Ì◊Úø «√øÿ Ó≈È ‹Δ Á∂

Ë»appleΔ ‘Ò’∂ Á∂ «Íø‚ apple∞ÒÁ» «√øÿ Ú≈Ò≈

¡Â∂ Ïø◊ªÚ≈ÒΔ Á∂ ¡ÀÈ «Ú⁄’≈apple

‚apple∂È Â∂ ‘È∂appleΔ¡ª È≈Ò «‚μ◊∂ Òμ÷ª

Á∂ apple∞μ÷ª ÁΔ ⁄ØappleΔ ’¬Δ Ó‘Δ«È¡ª ÂØ∫ ‘Ø

apple‘Δ ‘À Õ Íapple √øÏø«Ë «ÚÌ≈◊

’∞øÌ’appleÈΔ ÈΔ∫Á∂ √∞μÂ≈ «Í¡≈ ‘ÀÕ ÓÀ∫

¡≈͉∂ √≈ÊΔ¡ª √Ó∂ appleØ‹≈È≈ √Àapple

’appleÁ≈ «¬√ ‚apple∂È È∂Û∂ ÁΔ ÒøÿÁ≈ ‘ªÕ

ÓΔ∫‘ ‘È∑∂appleΔ¡≈ È≈Ò «‚μ◊∂ apple∞μ÷

‹«?¡≈Á≈Âapple ª ⁄ØappleΔ ‘Ø ⁄∞μ’∂ ‘ÈÕ

Òμ÷ª ’appleØÛª Á≈ Òμ’Û ËÈ apple∞Ò «apple‘≈

‘À Õ ËappleÂΔ Â∂ «‚μ◊∂ apple∞μ÷ª «√¿∞∫’ ÷≈

apple‘Δ ‘ÀÕ «¬√ √øÏøËΔ ÓÀ∫ ‹«?Ò∑≈

‹ø◊Ò≈ ÁÎÂapple È≈Ò √øÍapple’ ’ΔÂ≈

ª ÓÀ˘ ÏÒ≈’ ¡«Ë’≈appleΔ Á≈ ÈøÏapple Á∂

«ÁμÂ≈Õ ÓÀ∫ ‹ÁØ∫ ¿∞√˘ √Óμ«√¡≈ Áμ√Δ

ª ¡μ«◊˙∫ ¿∞‘ ’«‘øÁ≈ «’ Áμ√ «Á˙

‹Δ ’Δ‘È∂ ⁄ØappleΔ ’ΔÂΔ ‘ÀÕ ÓÀ∫ «’‘≈ «’

⁄Øapple ÎÛÈ≈ Ó∂apple≈ ’øÓ È‘Δ∫ ‘À «¬‘

Â∞‘≈‚Δ «‚¿±‡Δ ‘ÀÕ ¿∞√È∂ «’‘≈ «’ ÓÀ∫

Ó∞ø‚≈ Ì∂‹ «apple‘≈ ‘ªÕ ÓΩ’≈ Ú∂÷

¡≈Ú∂◊≈Õ ’¬Δ «ÁÈ ÏΔ ◊¬∂ È≈ ¿∞‘

¡≈«¬¡≈ È≈ ‘Δ ’Ø¬Δ Ó∞ø‚≈Õ ’∞μfi «ÁÈ

Ï≈¡Á «¬μ’ ÎØÈ ¡≈«¬¡≈ «’ «¬√

¬∂appleΔ¬∂ «Úμ⁄ Ó∂appleΔ «‚¿±‡Δ ‘ÀÕ Ó∂appleΔ

«ÈÔ∞’ÂΔ «¬μÊ∂ ‘≈Ò ‘Δ «Úμ⁄ ‘Ø¬Δ ‘ÀÕ

¡√Δ∫ ¤∂ÂΔ ‘Δ «¬√ ¬∂appleΔ¬∂ Á≈ ‡»apple

’appleª◊∂Õ «Îapple «‹Ò∑≈ ¡«Ë’≈appleΔ Á≈ ÎØÈ

¡≈«¬¡≈Õ ¿∞‘Ȫ «’‘≈ «’ ‹ÒÁΔ ‘Δ

√≈‚∂ ¡«Ë’≈appleΔ √øÏø«Ë ¬∂appleΔ¡≈ Á≈

ÁΩapple≈ ’appleÈ◊∂Õ ’∞μfi «ÁȪ Ï≈¡Á «Îapple

ÓÀ˘ ÎØÈ ¡≈«¬¡≈ «’ ¡√Δ∫ ¡≈ apple‘∂ ‘ª

√≈˘ Áμ√ «Á˙ «’ «¬‘ ‚apple∂È ‘À «’μÊ∂Õ

‘Àapple≈È◊Δ ÁΔ ‘μÁ È≈ apple‘Δ «’

Ó∞Ò≈‹Óª ˘ «¬‘ ÚΔ È‘Δ∫ ÍÂ≈ «’

√≈‚∂ ¡ËΔÈ «’‘Û≈ ¬∂appleΔ¡≈ ‘ÀÕ √Ø ÓÀ˘

Áμ«√¡≈ «◊¡≈ «’ ÁΩapple≈ ’ΔÂ≈ ‹≈

⁄∞μ«’¡≈ ‘À ¡Â∂ ¡√Δ∫ ¤∂ÂΔ ‘Δ «ÚÌ≈◊

ÂØ∫ ÍÃÚ≈È◊Δ ÒÀ ’∂ «¬√ Òμ’Û ˘

√øÏø«Ë Èapple√appleΔ «Úμ⁄ appleμ÷ ÒÚª◊∂Õ

Íapple Ó‘ΔÈ≈ ‘؉ Ú≈Ò≈ ‘À ’جΔ

’≈appleÚ≈¬Δ È‘Δ∫Õ Òμ’Û ËÈ ¿∞√∂ Âapple∑ª

apple∞ÒÁ≈ ‘À ¡Â∂ Òμ’Û ⁄Øappleª ÁΔ ¿∞‚Δ’

’apple «apple‘≈ ‘ÀÕ ‹∂’apple Íø‹≈Ï Á∂ Ó∞μ÷

ÓøÂappleΔ Ì◊Úø «√øÿ Ó≈È Á∂ ‘Ò’∂ Á∂

‹ø◊Ò≈ «ÚÌ≈◊ Á≈ «¬‘ ‘≈Ò ‘À ª

Ï≈’Δ ‘Ò«’¡ª Á≈ ª appleμÏ ‘Δ apple≈÷≈

‘ÀÕ

«Íø‚ apple∞ÒÁ» «√øÿ Ú≈Ò≈Õ

«‘ Ë»appleΔ (√ø◊apple»apple)Õ

√øÍapple’ IHADA@GCGD

ÓΩ«Ò’ «Ú⁄≈apple

«Òø’ √Û’ª ÁΔ √≈apple Ò¬Δ ‹≈Ú∂

ÍfiøÂapple √≈Òª ÂØ∫ ◊ÒΔ¡ª

È≈ÒΔ¡ª √Û’ª Á≈ Ó√Ò≈ «‹˙∫

Á≈ «Â˙ ‘ÀÕ ‹∂ ¡≈ͪ ◊μÒ ’appleΔ¬∂

«Òø’ √Û’ª ÁΔ, «‹È∑ª ÁΔ

‘≈Ò ϑ∞ «‹¡≈Á≈ ÷√Â≈ ‘Ø

⁄∞μ’Δ ‘ÀÕ «‹μÊØ∫ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ ˘

Òøÿ ’∂ appleØ‹≈È≈ √«‘apple ‹ª ‘Øapple

¡≈͉∂ ’øÓ ËøÁ∂ ‹≈‰≈ ÍÀ∫Á≈,

Ó∞√«’Ò ¿∞√ Ú∂Ò∂ ¡≈¿∞∫ÁΔ ¡≈

‹ÁØ∫ √Û’ª Â∂ ¿∞μÏÛ ÷≈ÏÛ

Úμ‚∂-Úμ‚∂ ‡Ø¬∂, «÷Òapple∂ Úμ‡∂ ‹Ø

¡À’√Δ‚À∫‡ ¡≈«Á Á∞appleÿ‡È≈Úª

Á≈ ’≈apple‰ ωÁ∂ ‘ÈÕ ÓÙΔÈappleΔ

Á∂ È∞’√≈È È≈Ò ‹≈ÈΔ Ó≈ÒΔ

È∞’√≈È ÚΔ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ’¬Δ

Ú≈appleΔ ÓÙΔÈappleΔ Á∂ ‡≈«¬apple Êμ«Ò˙∫

«È’Ò ’∂ Úμ«‹¡≈ Úμ‡≈

apple≈‘◊Δappleª Ò¬Δ ‹≈ÈÒ∂Ú≈ √≈ÏÂ

‘∞øÁ≈ ‘ÀÕ «’¿∞«’ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ

Á≈ Ú≈‘ «‹¡≈Á≈ «Òø’ √Û’ª

È≈Ò ‘Δ ‘∞øÁ≈ ‘ÀÕ

«¬√ Ò¬Δ √≈‚Δ¡ª √apple’≈appleª ˘

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’ ‹Ø √Û’ª ¿∞μÍapple

ÍμÊapple Í≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ¿∞√ ¿∞μÂ∂

Ò∞μ’ Í≈¬Δ ‹≈Ú∂ Â∂ ‹Ø √Û’ª

‡∞μ‡Δ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª ‘ÈÕ ¿∞‘Ȫ ÁΔ

Ó∞appleøÓ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂, ª «’

ÓÙΔÈappleΔ ÁΔ Ïμ⁄ Á∂ È≈Ò

ÓÈ∞μ÷Δ È∞’√≈È ‘؉ ÂØ∫ ÚΔ

Ï⁄≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂Õ

¡≈√ ‘À «’ √≈‚Δ¡ª √apple’≈appleª

«¬‘Ȫ ◊μÒª ÚμÒ ‹apple»apple «Ë¡≈È

Á∂‰◊Δ¡ª, ª «’ «Ú’≈√

«¬’μÒ∂ ’≈◊‹ª Âμ’ ‘Δ √ΔÓÂ

È≈ apple«‘ ‹≈Ú∂Õ

«Ú’≈√ ¡ÓÒΔ apple»Í «Úμ⁄ ‘؉≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ

‘appleÍÃΔ ÍμÂØ

«Íø‚ ÍμÂØ ‘Δapple≈ «√øÿ ÓØ◊≈

ÎØÈ ÈøÏapple

IDFEH-BADAG


22 13/05/2022 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

«¬÷Ò≈’ ¡Â∂ √≈‚∂ ‘apple ¿∞Óapple

Úapple◊ Á∂ «¬÷Ò≈’Δ Îapple‹

«¬÷Ò≈’ √ÏÁ ¿±appleÁ» Ì≈√≈ Á≈

√ÏÁ ‘À «‹√Á≈ ¡appleÊ ‘À ÈÀ«Â’Â≈

‹ª ÈÀ«Â’ ’Áappleª-’ΔÓªÕ

ÈÀ«Â’Â≈ √Ó»‘ ‘À ’∞fi ¡≈Áª Â∂

◊∞‰ª Á≈ «‹√ «Ú⁄ «È¡ª,

¡≈‹≈ÁΔ, √«Â’≈apple, «‹øÓ∂Ú≈appleΔ,

«¬Ó≈ÈÁ≈appleΔ, ÚÎ≈Á≈appleΔ, «ÁÃÛÂ≈,

√«‘‰√ΔÒÂ≈, «ÈÓappleÂ≈, «ÈappleÚÀappleÂ≈

¡≈«Á √≈«ÓÒ ‘ÈÕ ÈÀ«Â’ ’Áappleª-

’ΔÓª «˜øÁ◊Δ Á∂ ÍøË ˘ √ÎÒ

ω≈¿∞‰ «Úμ⁄ ¡«‘Ó Ì»«Ó’≈

«ÈÌ≈¿∞∫ÁΔ¡ª ‘ÈÕ ‹∂ ¡√Δ∫ «¬È∑ª

ÁΔ Í≈Ò‰≈ ’appleÁ∂ ‘ª ª Ï‘∞Â

√≈appleΔ¡ª √Óμ«√¡≈Úª ÂØ∫ ¡√Δ∫ Ï⁄

√’Á∂ ‘ª ‹Ø ¡√Δ∫ ¡ÈÀ«Â’Â≈ ’apple’∂

¡≈Í √‘∂ÛÁ∂ ‘ªÕ Ïμ«⁄¡ª ¡Â∂

¡μÒÛ∑ ¿∞Óapple «Á¡ª ˘ «√appleÎ

ÈÀ«Â’Â≈ Á≈ Í≈· ÍÛ∑≈¿∞‰≈ ’≈ÎΔ

È‘Δ∫ ‘À √◊Ø∫ «¬‘ ª Ï‘∞ ’∞fi Ú∂÷

’∂ ‘Δ «√μ÷Á∂ ‘ÈÕ ¡μ‹ ‹Ø √Ó≈«‹’

¡√øÂ∞ÒÈ ‘À, Ó≈ÛΔ¡ª ÿ‡È≈Úª

ÚμË apple‘Δ¡ª ‘È, √Á≈⁄≈apple’ ’ΔÓª

«Úμ⁄ «◊apple≈Ú‡ ¡≈ apple‘Δ ‘À, «¬√ Á≈

√≈apple≈ ÁØÙ ÈÚΔ∫ ÍΔÛ∑Δ ˘ Á∂‰

Òμ«◊¡ª √Ø⁄‰≈ ÍÚ∂◊≈ «’ ¡√Δ∫ ‹Ø

ÏΔ‹ª◊∂, ¿∞‘Δ Âª Ú삪◊∂Õ «’Â∂ È≈

«’Â∂ Ó≈Í∂, ¡«Ë¡≈Í’ Â∂ √Ó≈‹ ÚΔ

«¬√ Ò¬Δ «˜øÓ∂Ú≈apple ‘ÀÕ «¬√ Ò¬Δ

ÈÀ«Â’Â≈ ¡≈͉∂ ÿappleª ÂØ∫ Ù∞apple» ’appleÈΔ

ÍÚ∂◊Δ, √Ó≈‹ ˘ ÏÁÒ‰ ÂØ∫ Í«‘Òª

¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ ÏÁÒ‰≈ ÍÚ∂◊≈Õ

ÈÀ«Â’ √Á≈⁄≈apple’ «ÈÔÓª ˘ ‹ΔÚÈ

Á≈ «‘μ√≈ ω≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ

’appleØÕ√Ó≈‹ “⁄ «Ú⁄apple«Á¡ª ¡√Δ∫

⁄≈‘∞øÁ∂ ‘ª «’ √≈‚Δ √Ó≈‹ “⁄ «¬’

Úμ÷appleΔ Í¤≈‰ ‘ØÚ∂ Â∂ ‘apple ’Ø¬Δ √≈˘

Ó≈‰-√«Â’≈apple È≈Ò «ÓÒ∂Õ «¬√

Ò¬Δ √≈‚∂ ¡øÁapple ‹∂ ÈÀ«Â’Â≈ ‘À,

ÈÀ«Â’ ’Áappleª-’ΔÓª ‘È Âª

¡«‹‘≈ ¡≈͉∂ ¡≈Í ‘Δ ‘∞øÁ≈ ⁄Ò≈

‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ÈÀ«Â’Â≈ «¬’ ¡«‹‘≈

¡‰Ó∞μÒ≈ ı˜≈È≈ ‘À, ‹Ø Â∞‘≈‚Δ

‹ΔÚÈ ‹ª⁄ ˘ √appleÒ, ÙªÂ, √ÁΔÚΔ

¡Â∂ √Á≈Ï‘≈apple ω≈ «ÁøÁ≈ ‘ÀÕ «¬√

Ò¬Δ √‘Δ ¡appleʪ “⁄ ÈÀ«Â’Â≈ ˘

√Ófi ÒÀ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ ÈÀ«Â’Â≈ Á≈

¡appleÊ √≈‚≈ Á»«‹¡ª ÍÃÂΔ appleÚμ¬Δ¡≈

‘ÀÕ ¡√Δ∫ ÿapple, √Ó≈‹, «Úμ«Á¡’

√ø√Ê≈Úª Â∂ ¡≈͉∂ ⁄Ω«◊appleÁ∂ «Ú⁄

«Ú⁄apple«Á¡ª «ÓÒ‰ Ú≈Ò∂

«apple√Â∂Á≈appleª, ÁØ√ª-«ÓμÂappleª,

√«‘’appleÓΔ¡ª ¡≈«Á «¬È∑ª √Ì È≈Ò

√≈‚∂ √ÏøË, ¿∞È∑ª ÍÃÂΔ √≈‚≈ «Ú‘≈apple,

«Ú⁄apple‰ Á≈ „ø◊, ¡Ω÷∂ √Ó∂∫ √≈Ê

Á∂‰≈, ⁄ø◊Δ¡ª ¡≈Áª Â∂ ⁄ø◊∂ ÒØ’ª

È≈Ò ÷Û∑È≈, ·Δ’-ˆÒ ÁΔ ⁄؉

’appleÈΔ, Á»«‹¡ª Á≈ √«Â’≈apple ’appleÈ≈,

’«‘‰Δ Â∂ ’appleÈΔ “⁄ ¯apple’ È≈ ‘؉≈,

√Ì Á≈ √«Â’≈apple ’appleÈ≈,

¡≈«◊¡≈’≈appleΔ ‘؉≈, √«‘‹Â≈ Â∂

√∞‘‹Â≈, √appleÒÂ≈ Â∂ √Ó≈ÈÂ≈,

«ÈÓappleÂ≈ ¡Â∂ «ÈappleÚÀappleÂ≈ ÈÀ«Â’

’Áappleª-’ΔÓª Á≈ ¡≈Ë≈apple ‘ÈÕ «¬‘

¡≈Ë≈apple ‹ÁØ∫ √≈‚Δ ‹ΔÚÈ ‹ª⁄ Á≈

¡≈Ë≈apple ‘ØÚ∂◊≈ ª Â∞‘≈‚Δ

‹ΔÚÈÙÀÒΔ ÈÀ«Â’ ’Áappleª-’ΔÓª

ÁΔ «Ó√≈Ò Ï‰ ‹≈Ú∂◊ΔÕ

ÈÀ«Â’ ’Áappleª ’ΔÓª «¬μ’ Èappleج∂

√Ó≈‹ ÁΔ «√apple‹‰≈ Ò¬Δ Ï∂‘μÁ

‹apple»appleΔ ‘ÈÕ «¬‘ ‹«?øÁ◊Δ ÁΔ

√ÎÒÂ≈ ÁΔ Óø«˜Ò Âμ’ Í‘∞ø⁄≈¿∞‰

«Úμ⁄ Ó‘μÂÚÍ»appleÈ appleØÒ ¡Á≈

’appleÁΔ¡ª ‘ÈÕ ÈÀ«Â’Â≈ ⁄ø◊∂

‹ΔÚÈ ‹ª⁄ Ò¬Δ ¡«‹‘∂ «ÈÔÓª Á≈

√Ó»‘ ‘À «‹√ È≈Ò ÓÈ∞μ÷ ÁΔ √Ø⁄

,’øÓ ¡Â∂ ÎÀ√Ò∂ ⁄ø◊∂ ‹ª Ó≈Û∂ Á≈

¡øÂapple ’appleÁ∂ ‘ج∂ ‹ΔÚÈ Á∂ «ÂøÈ ÊøÓ

¡appleÊ≈ ¡≈⁄appleÈ, √μ⁄≈ «◊¡≈È

¡Â∂ «ÚÚ‘≈apple ˘ ӘϻÂΔ ÍÃÁ≈È ‘À Õ

⁄ø◊∂ √ø√’≈appleª, ÓÈ∞μ÷Δ ’Áappleª-

’ΔÓª ÁΔ Í≈Ò‰≈ ’apple«Á¡ª ‘Δ

ÓÈ∞μ÷ «¬’ ÚËΔ¡≈ √Ó≈«‹’ ÚÂΔapple∂

“⁄Ø∫ ◊∞˜apple √’Á≈ ‘ÀÕ ⁄ø◊∂ √ø√’≈apple Â∂

ÈÀ«Â’ ’Áappleª-’ΔÓª ‘Δ √Ó≈‹

ÚμÒØ∫ ¿∞√≈apple∂ ÎØ’∂ «ÈÔÓª ˘ √∂Ë Á∂ ’∂

«¬’ ⁄ø◊∂ √Ó≈‹ ÁΔ «√apple‹‰≈ “⁄

√‘≈¬Δ ‘Ø √’ÁΔ¡ª ‘ÈÕ ‹∂ ÓÈ∞μ÷

«¬È∑ª ’Áappleª-’ΔÓª ÂØ∫ ’øÈΔ∫

’Âapple≈¿∞∫Á≈ ‘À ª ¿∞‘ «¬’ ⁄ø◊∂

√Ó≈‹ ÁΔ «√apple‹‰≈ È‘Δ∫ ’apple

√’Á≈Õ ÈÀ«Â’Â≈ Á∂ ¡≈Ë≈apple “Â∂ ‘Δ

⁄ø◊∂ √Ó≈‹ ÁΔ «√apple‹‰≈ ‘Ø √’ÁΔ

‘ÀÕ ÈÀ«Â’Â≈ ÂØ∫ «ÏȪ ÓÈ∞μ÷Δ ‹ΔÚÈ

“⁄ ı∞Ù‘≈ÒΔ Á≈ ’Ø¬Δ ¡appleÊ È‘Δ∫ apple«‘

‹ªÁ≈Õ ÈÀ«Â’Â≈

ÌappleÍ»apple ◊∞‰ª Ú≈Ò≈

«¬È√≈È Á»«‹¡ª ˘

Ó≈‰ √«Â’≈apple «ÁøÁ≈

Â∂ ı∞Á Ó≈‰ Ó«‘√»√

’appleÁ≈ ‘ÀÕ ÈÀ«Â’

’Áappleª’ΔÓª Ú≈Ò∂

«¬È√≈È √≈¿±,

√ÒΔ’∂, ⁄ø◊Δ¡ª

¡≈Áª, ⁄∞μÍ apple«‘‰

Â∂ È≈Í ÂØÒ ’∂

ÏØÒ‰ Á∂ Ë≈appleÈΔ ‘∞øÁ∂

‘ÈÕ ÈÀ«Â’Â≈ Á≈

Ó∞μ÷ ¡≈Ë≈apple √μ⁄

ÏØÒ‰≈, √μ⁄ Á≈ √≈Ê

Á∂‰≈ ‘ÀÕ «‹È∑ª «Ú¡’ÂΔ¡ª ’ØÒ

ÈÀ«Â’Â≈ ÁΔ «¬‘ Á≈ ‘∞øÁΔ ‘À, ¿∞‘

ËappleÂΔ Â∂ ¡appleÙΔ ‘∞Ò≈«apple¡ª Á≈

¡≈ÈøÁ Ó≈‰Á∂ ËappleÂΔ ˘ √Úapple◊

ω≈¿∞‰ Á≈ √Ó≈‹ ’≈apple‹ ’apple apple‘∂

‘∞øÁ∂ ‘ÈÕ ÈÀ«Â’ ’Áappleª-’ΔÓª ˘

◊둉 ’appleÈ≈ ‘apple «¬’ Á≈ ¯apple˜ ‘ÀÕ

«¬È∑ª ˘ ◊둉 ’appleÈ Ò¬Δ ¿∞Óapple ÁΔ

’Ø¬Δ √ΔÓ≈ È‘Δ∫Õ «¬‘ «¬’ «ÈappleøÂapple

ÍÃÚ≈¡ ‘ÀÕ «‹μÊØ∫ ÚΔ «ÓÒ∂ ÍÃ≈Í ’apple

ÒÀ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ √≈‚≈

¡apple√ÍÃΔ ’Ωapple √appleØ¡≈

√μ«Ì¡≈⁄≈apple, √ø√«’ÃÂΔ, ÈÀ«Â’Â≈

Á≈ Í≈· ÍÛ∑≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ ÈÀ«Â’Â≈ ‘apple

ËappleÓ Á≈ Ó»Ò ¿∞Á∂Ù ‘À ¡Â∂ ¡μ‹ ÁΔ

«¬‘ Ó∞μ„ÒΔ ÒØÛ ‘ÀÕ ÈÀ«Â’Â≈ ¡√Δ∫

¡≈͉∂ ÿapple ¡Â∂ √Ó≈‹ «Ú⁄

«Ú⁄apple«Á¡ª apple√ÓΔ ¡Â∂ ◊Àapple apple√ÓΔ

„ø◊ È≈Ò «√μ÷Á∂ ‘ªÕ

Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ ¡Â∂

¡«Ë¡≈Í’ Á≈ «¬√ “⁄

√Ì ÂØ∫ Ó‘μÂÚÍ»appleÈ

appleØÒ ‘ÀÕ ¡μ‹ √Ó≈«‹’

√øÂ∞ÒÈ Â∂ «ÁÙ≈ «Ú◊Û

apple‘∂ ‘ÈÕ ¡apple≈‹’Â≈,

Ï≈Ò ¡Íapple≈Ë Â∂

ÈÙ≈ıØappleΔ ÁΔ¡ª

ÿ‡È≈Úª È∂ Úμ‚∂ ıÂapple∂

Â∂ √ø’∂Â’ ÈÂΔ‹∂ √≈‚∂

√≈‘Ó‰∂ «Ò¡ªÁ∂ ‘ÈÕ

¡«‹‘∂ È≈˜∞’ √«Ó¡ª

«Ú⁄ Ïμ«⁄¡ª ˘ Ï⁄ÍÈ

ÂØ∫ ‘Δ ÈÀ«Â’Â≈ Á≈

Í≈· ¿∞È∑ª Á∂ ÓȪ «Ú⁄ «Ï·≈¿∞‰

ÁΔ ÒØÛ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬Δ Ó≈Â≈ «ÍÂ≈

√∞⁄∂ ‘؉, √’»Ò, ¡«Ë¡≈Í’,

√Ó≈«‹’ √ø√Ê≈Úª, Ë≈apple«Ó’

‹Ê∂ÏøÁΔ¡ª «¬√ ¿∞μÁÓ Ò¬Δ ¡μ◊∂

¡≈¿∞‰Õ ÈÀ«Â’ ’Áappleª-’ΔÓª

√Ó≈‹ ÁΔ appleΔÛ∑ ÁΔ ‘μ‚Δ ‘∞øÁΔ¡ª

‘ÈÕ «¬È∑ª Á≈ «√μË≈ √ÏøË ⁄«appleμÂapple

È≈Ò ‘À, √≈˘ ‘apple ÍÒ «¬√ Ò¬Δ

ÔÂÈÙΔÒ Â∂ √∞⁄∂ apple«‘‰ ÁΔ ÒØÛ ‘À

ª ‹Ø ¡√Δ∫ «¬’ «√‘ÂÓøÁ, Èappleج∂,

ÏØÒ‰≈ «¬’ ’Ò≈

¡√Δ∫ appleØ‹≈È≈ «‹øÁ◊Δ «Ú⁄ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈apple,

Ì≈ÚÈ≈Úª, ‹‹Ï≈Â, √Ø⁄ ¡≈«Á «Ò÷ ’∂ ‹ª ÏØÒ ’∂

«Ï¡≈È ’appleÁ∂ ‘ªÕ «¬È∑ª Á∂ ÍÃ◊‡≈Ú∂ Ò¬Δ ¡√Δ∫ Ò΋ª

ÁΔ ÚappleÂØ∫ ’appleÁ∂ ‘ªÕ «¬‘ Ò΋ ‘Δ √≈‚≈ ¡√ÒΔ

◊«‘‰≈ ‘∞øÁ∂ ‘ÈÕ «‹øÈ≈ ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò ¡√Δ∫ «’√∂ Á∂

«ÁÒ «Ú⁄ ¿∞Âapple ‹ªÁ∂ ‘ª ¡Â∂ ’¬Δ Ú≈apple «ÁÒ ÂØ∫ ¿∞Âapple

‹ªÁ∂ ‘ªÕ «¬‘ ÏØÒ⁄≈Ò ¡Â∂ Ò΋ ‘Δ √≈‚Δ √÷√Δ¡Â

Á≈ ¡√Ò ÍÃ◊‡≈Ú≈ ’appleÁ∂ ‘È ¡Â∂ √≈‚≈ «Ó¡≈apple Á√Á∂

‘È «’ ¡√Δ∫ «’Ê∂ ÷ÒØÂ∂ ‘ªÕ ’¬Δ ÒØ’ ¡≈͉Δ

◊μÒÏ≈ ˘ „∞’Ú∂∫ √ÏÁª «Ú⁄ Â∂ ÊØÛ∂ √Ó∂∫ «Úμ⁄

Ï≈÷»ÏΔ «Ï¡≈È ’appleÁ∂ ‘È ¡Â∂ ’¬Δ ¡≈Í‰Δ ◊μÒ Á≈

«÷Ò≈apple≈ Í≈ ÒÀ∫Á∂ ‘È Â∂ ¿∞√˘ √Ó∂‡‰ «Ú⁄ ¡√ÓappleμÊ

‘∞øÁ∂ ‘ÈÕ Ì≈Ú «’ ‹Ø ◊μÒ ’«‘‰Δ ‘∞øÁΔ ‘À ¿∞‘ ’«‘

È‘Δ∫ Í≈¿∞∫Á∂Õ «¬√∂ Ò¬Δ ‘Δ Âª «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’

ÏØÒ‰≈ ÚΔ «¬’ ’Ò≈ ‘ÀÕ

◊∞apple»¡ª-ÍΔappleª È∂ «¬È√≈È ˘ ‘Ó∂Ù≈ «Óμ·≈ ÏØÒ‰≈

«√÷≈«¬¡≈ ‘ÀÕ ˜∞Ï≈È ÁΔ «Ó·≈√ È≈Ò ’Ø¬Δ ÚΔ

’≈appleØÏ≈apple √ÎÒ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À ¡Â∂ ¡√Δ∫ ˙Íapple∂ ÒØ’ª ˘ ÚΔ

¡≈͉∂ ω≈ √’Á∂ ‘ªÕ Á∞’≈ÈÁ≈apple ¡≈Í‰Δ ˜∞Ï≈È Á∂

apple√ È≈Ò ‘Δ ◊≈‘’ª ˘ ¡≈͉∂ ÚμÒ «÷μ⁄Á∂ ‘ÈÕ

Á∞ÈΔ¡≈ “⁄ ¡È∂’ª ÒØ’ ¡≈͉∂ ‘∞Èapple Â∂ ’øÓ Á≈ Ó∞μÒ

È‘Δ∫ Í∞¡≈ √’∂ «’¿∞∫«’ ¿∞È∑ª ’ØÒ ˜∞Ï≈È Á∂ apple√ ÁΔ

’ÓΔ √ΔÕ «¬√ Ò¬Δ ¡≈˙, ˜∞Ï≈È Á≈ apple√ ÍÀÁ≈ ’appleΔ¬∂Õ

√Ó≈‹ ¡Â∂ √μ«Ì¡≈⁄≈apple ˘ ÍÃÎ∞μÒÂ

’appleÈ Á≈ ÍÉ ’appleΔ¬∂Õ

«¬÷Ò≈’Δ Îapple‹ √Ófi≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡ª

Ò¬Δ ’∞fi ◊μÒª:-

1. «¬‘ Ȫ ‘ØÚ∂ «’ ¡√Δ∫ ¡≈Í

◊≈‘Òª ’μ„Á∂ ‘Ø¬Δ¬∂ Â∂ Ïμ«⁄¡ª

˘ ’‘Δ¬∂ «’ ◊≈‘Òª È‘Δ∫ ’μ„Δ

ÁΔ¡ªÕ

2. «¬‘ Ȫ ‘ØÚ∂ «’ ¡√Δ∫ ¡≈Í apple≈‘

÷À‘Û∂ ‹ªÁΔ ¡ΩappleÂ, ËΔ ˘ ◊ÒÂ

È‹apple∂ Á∂÷Á∂ ‘ØÚØ Â∂ Ïμ«⁄¡ª ˘

ÈÀ«Â’Â≈ «√÷≈¿∞∫Á∂ ‘Ø¬Δ¬∂Õ

3. «¬‘ Ȫ ‘ØÚ∂ «’ ÿapple ¡≈¬∂ «’√∂

√’∂ √øÏøËΔ ˘ Á∂÷ ¡√Δ∫ ¡≈Í ÓμÊ∂

Úμ‡ Í≈¿∞∫Á∂ ‘Ø¬Δ¬∂ Â∂ Ïμ«⁄¡ª ˘

√«Â √ÃΔ ¡≈’≈Ò ÏÒ≈¿∞‰ Ò¬Δ

’«‘øÁ∂ ‘Ø¬Δ¬∂Õ

4. «¬‘ Ȫ ‘ØÚ∂ «’ ¡√Δ∫ ¡≈Í

¡≈͉∂ Óª Ï≈Í ˘ «ÏappleË ¡≈√appleÓ

Á≈ apple≈‘ «Á÷≈«¬¡≈ ‘ج∂ Â∂

Ïμ«⁄¡ª ˘ «√÷≈¿∞∫Á∂ ‘Ø¬Δ¬∂ «’

Ï∞„≈Í∂ «Ú⁄ Óª Ï≈Í ÁΔ √∂Ú≈

’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘ÀÕ

5. «¬‘ Ȫ ‘ØÚ∂ «’ ¡≈Í ¡√Δ∫

Ïμ«⁄¡ª √≈‘Ó‰∂ ÒØ’ª È≈Ò

·μ◊Δ¡ª Ó≈appleÁ∂ ‘Ø¬Δ¬∂ Â∂ Ïμ«⁄¡ª

˘ «¬Ó≈ÈÁ≈appleΔ Á≈ Í≈· ÍÛ∑≈¿∞Á∂

‘Ø¬Δ¬∂Õ

6. «¬‘ Ȫ ‘ØÚ∂ «’ Ïμ«⁄¡ª ˘ ¡√Δ∫

Í≈· ÍÛ∑≈¿∞Á∂ ‘Ø¬Δ¬∂ «’ ¡Ω÷∂ Ú∂Ò∂

√Ì ÁΔ ÓÁÁ ’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À Â∂

¡≈Í ¡√Δ∫ ’«‘øÁ∂ ‘Ø¬Δ¬∂ «’ «¬‘

˜∞Ï≈È √≈˘ ÍappleÓ≈ÂÓ≈ ÚμÒØ∫ «Ó«Ò¡≈ Ï‘∞ ’ΔÓÂΔ

ÂØ‘Î≈ ‘ÀÕ «¬√ ÁΔ √∞⁄μ‹Δ ÚappleÂØ∫ ’appleÈΔ √≈‚∂ ‘μÊ ‘ÀÕ

ÂΔapple ’Ó≈È “⁄Ø∫, ¡Â∂ ÏØÒ ˜∞Ï≈È “⁄Ø∫ «¬’ Ú≈apple

«È’Ò ‹≈‰ ª Ú≈Í√ È‘Δ∫ ¡≈¿∞∫Á∂Õ ˜ıÓ Á∂ Îμ‡ Âª

«Ó‡ ‹ªÁ∂ ‘È Íapple ˜∞Ï≈È Á∂ Îμ‡ ’Á∂ È‘Δ∫ «Ó‡Á∂Õ «’√∂

Á∂ Ó»ø‘ “⁄Ø∫ «È’«Ò¡≈ Ó≈Û≈ ÙÏÁ √≈appleΔ ¿∞Óapple appleÛ’Á≈

apple«‘øÁ≈ ‘ÀÕ ’¬Δ «¬È√≈Ȫ ÁΔ ˜∞Ï≈È «Ú⁄ «¬øÈΔ

«Ó·≈√ ‘∞øÁΔ ‘À «’ ¿∞È∑ª ˘ Ú≈apple-Ú≈apple √∞‰È ˘ «ÁÒ

’appleÁ≈ ‘À ¡Â∂ ’¬Δ¡ª Á∂ ÏØÒ «¬øÈ∂ appleÛ’Á∂ ‘È «’ ’øÓ

ÁΔ ◊μÒ √∞‰ÈΔ ÚΔ ¡Ω÷Δ ‘Ø ‹ªÁΔ ‘ÀÕ

√≈‚∂ ÏØÒ-⁄≈Ò Á∂ Ò«‘˜∂ ÂØ∫ ‘Δ √≈‚Δ Ùı√Δ¡Â

fiÒ’ÁΔ ‘ÀÕ √≈‚∂ Ó»ø‘ “Â∂ √≈‚Δ ÔØ◊Â≈ È‘Δ∫ «Ò÷Δ

‘∞øÁΔ, «¬‘ ª √≈‚∂ ÏØÒª ÂØ∫ fiÒ’ÁΔ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬Δ √≈˘

‘Ó∂Ù≈ √Ø⁄-√Ófi ’∂ ÏØÒ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ «’‘≈ ÚΔ

«◊¡≈ ‘À “Í«‘Òª ÂØÒØ, «Îapple ÏØÒØ“Õ ‘Ó∂Ù≈ ’Ø«ÙÙ ’appleÈΔ

⁄≈‘ΔÁΔ ‘À «’ √≈‚∂ ’øÓª ‹ª ÏØÒª È≈Ò «’√∂ Á≈ «ÁÒ

È≈ Á∞÷∂Õ ’ΩÛ∂ ÏØÒª È≈Ò Âª ÷»È ‘Δ √ÛÁ≈ ‘À ÏØÒ‰

¡Â∂ √∞‰È Ú≈Ò∂ ÁØ‘ª Á≈ ‘ΔÕ «Óμ·≈ ÏØÒ‰ Â∂ «‹¡≈Á≈

‹Øapple È‘Δ∫ Ò◊Á≈Õ «¬√ Ò¬Δ √≈˘ ‘Ó∂√≈ ‘Δ «¬‘Δ ’Ø«√√

’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À «’ ’Á∂ ÚΔ ’ΩÛ≈ ÏØÒ Èª ÏØÒΔ¬∂Õ «¬√∂

Ò¬Δ ‘Δ Âª «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ ÏØÒ‰≈ ÚΔ «¬’ ’Ò≈ ‘ÀÕ

√Ø ’Ø«√√ ’appleΔ¬∂ «’ ¡√Δ∫ √≈apple∂ ‘Δ «¬√ ’Ò≈ «Ú⁄

«ÈÍ∞øÈ ‘Ø¬Δ¬∂Õ

«’μÊØ∫ ÓμÊ∂ Òμ◊ «◊¡≈ ‹apple»apple ’∞fi

Óø◊‰ ¡≈«¬¡≈ ‘Ø¿±Õ

7. «¬‘ Ȫ ‘ØÚ∂ «’ Ïμ«⁄¡ª ˘

«√÷≈¿∞∫Á∂ ‘Ø¬Δ¬∂ «’ √Ì ˘ «Í¡≈apple

√«Â’≈apple È≈Ò Ï∞Ò≈¿∞‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈

‘À Â∂ ¡≈Í ¡√Δ∫ √Ì ˘ Úμ„ ÷≈‰

˘ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘Ø¬Δ¬∂Õ

8. «¬‘ Ȫ ‘ØÚ∂ «’ ¡√Δ∫ ¡≈Í ‘apple

’øÓ Ï∂Ú’Â ’appleÁ∂ ‘Ø¬Δ¬∂ Â∂

Ïμ«⁄¡ª ˘ ¡È∞√≈√È «√÷≈¿∞∫Á∂

‘Ø¬Δ¬∂Õ

9. «¬‘ Ȫ ‘ØÚ∂ «’ ¡√Δ∫ ¡≈Í

◊Ò ’øÓ ’appleÁ∂ ‘Ø¬Δ¬∂ Â∂

Ïμ«⁄¡ª ˘ ⁄«appleμÂapple «ÈappleÓ≈‰ Á≈

Í≈· ÍÛ∑≈¿∞Á∂ ‘Ø¬Δ¬∂Õ

«¬‘ √Ì ’«‘‰ ÂØ∫ Ì≈Ú ‘À «’

¡√Δ∫ ¡≈Í Ïμ«⁄¡ª √≈‘Ó‰∂

¿∞Á≈‘apple‰ ω ’∂ Í∂√ ¡≈¬Δ¬∂ Ȫ «’

√≈‚Δ ’«‘‰Δ ¡Â∂ ’appleÈΔ «Ú⁄

‹ÓΔÈ ¡√Ó≈È Á≈ Îapple’ ‘ØÚ∂Õ

«√¡≈«‰¡ª È∂ √μ⁄ ‘Δ «’‘≈ ‘À «’

«‹‘Ø «‹‘≈ Úapple ËΔ Ò¬Δ Òμ̉≈

⁄≈‘∞øÁ∂ ‘Ø Í«‘Òª ¡≈Í ˙‘Ø «‹‘∂

ωØÕ «¬√ Ò¬Δ ¡μ‹ Á∂ √Ó∂∫ ÁΔ Ó∞μ÷

ÒØÛ ‘À «’ ¡√Δ∫ ¡≈͉∂ «¬÷Ò≈’Δ

Îapple‹ ͤ≈‰Δ¬∂ ¡Â∂ «¬’

√’≈apple≈ÂÓ’ ¿∞Á≈‘apple‰ ω ’∂

√≈‘Ó‰∂ ¡≈¬Δ¬∂Õ «¬÷Ò≈’Δ Îapple‹

«¬’μÒ∂ Ïμ«⁄¡ª ˘ ‘Δ È‘Δ∫ √≈˘ ‘apple

¿∞Óapple Úapple◊ ˘ ͤ≈ȉ ÁΔ ÒØÛ ‘ÀÕ

‹Ò≈Ò≈Ï≈Á Í»appleÏΔ

ÓØ◊≈


www.samajweekly.com

Íø‹≈Ï «Úμ⁄ ¡μ‹ ‘apple ’Ø¬Δ «’√∂

È≈ «’√∂ ÏΔÓ≈appleΔ È≈Ò «„μÒ≈ ‘À «’√∂

Á≈ ÚΔ ‘≈Ò ⁄≈Ò Í∞μ¤ ’∂ Á∂÷Ø Âª ¿∞‘

¡≈Í‰Δ «ÏÓ≈appleΔ Ï≈apple∂ Í«‘Òª ◊μÒ

’appleÁ∂ ‘ÈÕ¡≈͉∂ «ÏÓ≈appleΔ Ï≈apple∂ Áμ√‰

Á∂ È≈Ò ‘Δ ¿∞‘ «’√ ‚≈’‡apple ÂØ∫

«¬Ò≈‹ ’apple≈ apple‘∂ ‘È ¿∞√ Á≈ ‹«?’apple

ÚΔ ’apple «ÁøÁ∂ ‘ÈÕ¡μ‹ ’μÒ∑ ‚≈’‡appleΔ

¬∂ÈΔ ◊Ò apple√Â∂ È≈Ò ⁄μÒ apple‘Δ ‘À

¿∞‘ ’øÍÈΔ¡ª Á∂ ’‘∂ ÂØ∫ ÁÚ≈¬Δ¡ª

ÓappleΔ˜ª ˘ Á∂∫Á∂ ‘ÈÕ’Á∂ ÚΔ «’√∂

‚≈’‡apple ’ØÒ ‹≈˙ ÁÚ≈¬Δ¡ª Ú∂⁄‰

Ú≈Ò≈ ¬∂‹ø‡ ¿∞È∑ª È≈Ò ÏÀ·≈ ◊μÒª

’apple «apple‘≈ ‘∞øÁ≈ ‘ÀÕ ÓÀ‚Δ’Ò Ò≈ÏΔ

Á∞¡≈apple≈ «’Ú∂∫ ω≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À

ÏΔÓ≈appleΔ¡ª Á≈ ‘¿±¡≈ ¡≈‹Ø ‹apple≈

fi≈ Ó≈appleΔ¬∂Õ

AIGE ⁄ Á∞ÈΔ¡ª ÁΔ Ó∞μ÷ Î≈appleÓ≈

’øÍÈΔ Óapple’ Á∂ √Δ¬Δ˙ ‘ÀÈappleΔ

◊≈apple‚È Á≈ ’«‘‰≈ √Δ,T«’ ÓÀ˘

«¬μ’ ◊μÒ Á≈ Á∞μ÷ ‘À «’ «√appleÎ appleØ◊Δ

‘Δ Ó∂appleΔ ’øÍÈΔ ÁΔ¡ª ÁÚ≈¬Δ¡ª Á≈

√∂ÚÈ ’appleÁ∂ ‘ÈÕT ¿∞È∑ª Á≈ √∞ÍÈ≈

«¬‘ √Δ «’ ÂøÁapple∞√ ÒØ’ ÚΔ ¿∞È∑ª

ÁΔ¡ª ÁÚ≈¬Δ¡ª ÷≈‰Õ√≈appleΔ¡ª

’øÍÈΔ¡ª ÚμË ÂØ∫ ÚμË ‹ÈÂ≈ ˘

¡≈͉≈ ◊≈‘’ ω≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞øÁ∂

‘ÈÕ‚≈’‡appleª È≈Ò «¬È∑ª Á≈ ÷≈√

√ΩÁ≈ ‘∞øÁ≈ ‘À «‹√ È≈Ò ¿∞‘

«ÏÓ≈appleΔ¡ª Á≈ «¬Ò≈‹ ¡Òμ◊ ÂappleΔ’∂

È≈Ò ’appleÁ∂ ‘ÈÕÍø‹≈Ï √apple’≈apple «Ú⁄

Ï‘∞ ÒøÓ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ ’≈˘È Ï«‰¡≈

‘Ø«¬¡≈ ‘À «’ ‚≈’‡apple Úμ‚∂ ¡μ÷appleª

«Ú⁄ ÁÚ≈¬Δ «Ò÷‰,¡Â∂ ÁÚ≈¬Δ Á≈

È≈Ó È‘Δ∫ ¿∞√ «Ú⁄ «’‘Û≈ √≈Ò‡

«¬√Â∂Ó≈Ò ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À ¿∞√ Ï≈apple∂

«Ò÷‰,¡«‹‘≈ ’∞fi ÚΔ È‘Δ∫ ‘∞øÁ≈

«Ò÷Δ ÁÚ≈¬Δ ˘ «√apple¯ ÁÚ≈¬Δ Ú∂⁄‰

Ú≈Ò∂ ‘Δ ÍÛ∑ √’Á∂ ‘È «¬‘ Ï‘∞Â

Úμ‚Δ Ò∞μ‡ ‘ÀÕ

¡μ‹ ¿∞È∑ª Á≈ «¬‘ √∞ÍÈ≈

ÁÚ≈¬Δ¡ª ÁΔ¡ª ’øÍÈΔ¡ª È∂

¡≈Í‰Δ¡ª «Â’ÛÓÏ≈˜Δ¡ª È≈Ò

√μ⁄ ’apple «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ

¿∞È∑ª È∂ «¬‘ «¬√ Âapple∑ª ’ΔÂ≈ ‡À√‡

Á≈ ÂappleΔ’≈ ÏÁÒ «ÁμÂ≈ «◊¡≈Õ

‡À√‡ ÁΔ Ï≈apple‚apple Ò≈¬ΔÈ ⁄

Î∂appleÏÁÒ ’apple’∂ AIIG Âμ’

Î≈√«‡ø◊ ÏÒμ‚ √»◊apple AD@/

Â’ È≈appleÓÒ ‘∞øÁΔ √ΔÕ

AIIG ⁄ √ø√≈apple Á∂ «¬μ’

Úμ‚∂ «√‘ √ø◊·È È∂

«¬μ’ ’Ó∂‡Δ «Ï·≈ ’∂

«¬‘˘ ABF/ ’apple «ÁμÂ≈

¡Â∂ ¡◊Ò∂ ‘Δ «ÁÈ AD

ÍÃÂΔÙÂ ‘Øapple ÒØ’

‚≈«¬Ï«‡’ ‘Ø ◊¬∂Õ ‘∞‰ Úμ‚Δ

¿∞Óapple Á∂ ÒØ’ ª Ù»◊apple Á∂

ÓappleΔ˜ ‘È ¤Ø‡Δ ¿∞Óapple ÚΔ «¬È∑ª È∂

«¬√ appleØ◊ ÚμÒ Ëμ’ «ÁμÂΔ ‘ÀÕ√ø◊·È

È∂ «‹‘ÛΔ AG ÓÀ∫ÏappleΔ ’Ó∂‡Δ ω≈¬Δ

√Δ, ¿∞È∑ª ⁄Ø∫ AF ÓÀ∫Ïapple Î≈appleÓ≈

’øÍÈΔ¡ª Á∂ ¬∂‹ø‡, √Ò≈‘’≈apple,

Ï∞Ò≈apple∂ ‹ª ¿∞È∑ª Á∂ √≈«¬ø√Á≈È √È

‹Ø ¿∞È∑ª È≈Ò «’√∂ È≈ «’√∂ ÂappleΔ’∂

È≈Ò ‹∞Û∂ ‘ج∂ √È ‹ª ’øÍÈΔ¡ª ’ØÒ

«Ú’∂ ‘ج∂ ‘È Õ ’∞fi ’∞ √≈Òª Ï≈¡Á

«¬‘ Ï≈apple‚apple Ò≈¬ΔÈ «¬μ’ ABF/ ÂØ∫

ÿ‡≈ ’∂ AA@/ ’apple «ÁμÂΔ ◊¬ΔÕ

‹Δ‘Á∂ È≈Ò ’appleØÛª ÒØ’ apple≈ÂØ-apple≈Â

«ÚÙ∂Ù

Ù»◊apple Á∂ ÓappleΔ‹ ω ◊¬∂Õ«ÏÓ≈appleΔ¡ª

ÁΔ ⁄Àμ’ ’appleÈ Ò¬Δ ÒÀÏ≈apple‡appleΔ¡ª

È≈Ò ‚≈’‡appleª ÁΔ «ÓÒΔÌ∞◊ ‘∞øÁΔ

‘À «‹√ È≈Ò ÈÂΔ‹≈ ’Δ ¡≈Ú∂◊≈

ÍÂ≈ ‘Δ ‘ÀÕ

‘≈¬ΔÍapple‡ÀÈÙÈ Á≈ ÚΔ ‘≈Ò ’∞fi

«¬√∂ Âapple∑ª «apple‘≈Õ AIIG ⁄ √ø◊·È

È∂ AA ÓÀ∫ÏappleΔ ÍÀÈÒ Ï‰≈«¬¡≈ ¡Â∂

¿∞È∑ª ˘ «¬‘ ’øÓ «ÁμÂ≈ ’Δ

«√√‡Ø«Ò’ ‘≈¬ΔÍapple‡À∫ÙÈ ÁΔ Ï≈apple‚apple

Ò≈¬ΔÈ ˘ AF@ ÂØ∫ AD@ ’apple «ÁμÂ≈

‹≈Ú∂ ¡Â∂ ‚≈¬Δ√‡Ø«Ò’

˘ A@@ ÂØ∫ I@ ’apple

«ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂Õ Ï√ Î∂apple

’Δ √Δ, «¬‘ Ï≈apple‚apple

Ò≈¬ΔÈ «ÈappleË≈appleÂ

’appleÈ ÁΔ Á∂apple √Δ ’Δ ¡◊Ò∂ ‘Δ «ÁÈ

‘≈¬ΔÍapple‡À∫ÙÈ Á∂ ÓappleΔ‹ª ÁΔ √ø«÷¡≈

«Ú⁄ CE ÍÃÂΔÙÂ Âμ’ ÏÛØÂappleΔ ‘Ø

◊¬ΔÕ Ï≈¡Á «Ú⁄ ÍÂ≈ Òμ◊≈ ’Δ

¿∞√ ÍÀÈÒ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ AA ÓÀ∫Ïappleª

«Úμ⁄Ø∫ I ¿∞‘ ÒØ’ √Δ ‹Ø ‘≈¬ΔÍapple‡À∫ÙÈ

ÁΔ ÁÚ≈¬Δ ω≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ ’øÍÈΔ

È≈Ò «√μË∂ ‹ª ¡«√μË∂ ÂΩapple Â∂ ‹∞Û∂ ‘ج∂

√ÈÕ¿∞È∑ª È∂ «ÏÓ≈appleΔ Á≈ «¬Ò≈‹

Ó«‘ø◊≈ ‘Δ ’appleÈ≈ ‘À ª ‹Ø ’øÍÈΔ¡ª

ÚμË ÂØ∫ ÚμË ÍÀ√∂ ’Ó≈ √’‰ Õ

’øÍÈΔ¡ª Á∂ È≈Óª Á≈ ¿∞Ò∂÷

13/05/2022

¡‹Ø’Δ¡ª ÏΔÓ≈appleΔ¡ª Â∂ ÁÚ≈¬Δ¡ª ω≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ¡ª ’øÍÈΔ¡ª

appleÓ∂ÙÚapple «√ßÿ

√ßÍapple’ - IIADHH@CIB

apple∂Ó≈¬∂«È‘≈È ¡Â∂ ‘Øapple ’¬Δ¡ª

Á∞¡≈apple≈ «Ïë‡Ù ÓÀ‚Δ’Ò ‹appleÈÒ

«Úμ⁄ ÍÃ’≈Ù «appleÍØapple‡ «Ú⁄ «˜’apple

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ‘apple ’øÍÈΔ È∂ ¡≈͉∂

÷≈√ ¬∂‹ø‡ ω≈¬∂ ‘ج∂ ‘È ‹Ø

‚≈’‡appleª ˘ ÁÚ≈¬Δ¡ª Á∂‰ Ò¬Δ

«ÓÒÁ∂ ‘È,¿∞È∑ª ˘ ÷∞μÒ∑≈ ÌμÂ≈

«ÓÒ∂◊≈ «¬√ Á≈ √ÍμÙ‡Δ ’appleÈ ’apple

‹ªÁ∂ ‘ÈÕ

«¬‘ ÒØ’ «¬Ê∂ È‘Δ∫ ÷Û∑Á∂ ’Á∂ ÚΔ

⁄μÒÁ∂ apple«‘øÁ∂ ‘È ’Á∂ ÚΔ ⁄μÒÁ≈

«◊¡≈ ¡≈Ó «ÏÓ≈appleΔ¡ª ¡μ‹ ’μÒ

ÒØ’ª ˘ Ï‘∞ ‹«?¡≈Á≈ ‘È Î∂apple

¡μ◊∂ ’≈appleÚ≈¬Δ ’Δ ’ΔÂΔAIIH ⁄

’ØÒÀ√‡ÃØÒ Á≈ ÒÀÚÒ ÁØ BD@

ÂØ∫ B@@ ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈Õ

Ù»◊apple ÒÀÚÒ AA@ / ÂØ∫ ¿∞μÍapple

‘؉ Â∂ ¿∞√ ÏøÁ∂ ˘ -

«‚¡≈Ï«‡’ ¡Â∂ ÏΔ ÍΔ AB@

ÂØ∫ ¿∞μÂ∂ ‘؉ Â∂ Íapple∂-‘≈¬ΔÍapple

‡ÀÈ«√Ú ¡Â∂ B@@ ÂØ∫ ¿∞μÍapple

’ØÒÀ√‡ÃØÒ Ú≈Ò∂ ÏøÁ∂ ˘

-‘≈¬ΔÍapple«Ò«Í‚«Ó’ «’‘≈ ‹≈‰

Òμ«◊¡≈Õ ¡Â∂ «¬È∑ª ÁΔ¡ª

ÁÚ≈¬Δ¡ª Ù∞apple» ’appleÈ Ò¬Δ ‚≈’‡appleª

˘ ÓÈ≈«¬¡≈ «◊¡≈ «’¿∞∫«’ ‚≈’‡appleª

˘ ÓØ‡Δ «‘μ√≈ ÍμÂΔ «ÁμÂΔ ‹ªÁΔ ‘À

Õ ¡≈͉∂ ÚμÒØ∫ Í»appleΔ ’ΔÓ ÷apple⁄

’apple’∂ ‚≈’‡appleª ˘ ÷appleΔÁ «Ò¡≈ «◊¡≈

¡Â∂ ¡«‹‘≈ ’apple’∂ Î≈appleÓ≈ ’øÍÈΔ¡ª

˘ ’appleØÛª Á∂ «‘√≈Ï È≈Ò ÈÚ∂∫-ÈÚ∂∫

◊≈‘’ «ÓÒ ◊¬∂, ¿∞‘ ÚΔ ‹«?øÁ◊Δ

Ìapple ÁÚ≈¬Δ¡ª ÷≈‰ Ú≈Ò∂Õ «’¿∞∫«’

«ÚÒΔ¡Ó ¡≈√Òapple Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’

‹Ø ÏøÁ≈ ÁÚ≈¬Δ¡ª ÒÀ∫Á≈ ‘À, ¿∞‘˘ ÁØ

23

Ú≈apple ·Δ’ ‘؉≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À «¬μ’ Ú≈apple

«ÏÓ≈appleΔ ÂØ∫ ·Δ’ ‘؉≈ ¡Â∂ Á»‹≈

ÁÚ≈¬Δ¡ª Á∂ ¡√apple ÂØ∫ ·Δ’ ‘؉≈

ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ

¡μ‹ ‹apple»apple ‘À ÒØ’ª ˘ ¡≈͉Δ

ÏΔÓ≈appleΔ ⁄Àμ’ ’apple≈¿∞‰ Ò¬Δ ÔØ◊

‚≈’‡apple ÁΔ Ì≈Ò ’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À,

«’¿∞∫«’ √≈apple∂ ÒÀÏ ¡Â∂ ‚≈ ÔØ◊ È‘Δ∫

‘∞øÁ∂Õ «ÏÓ≈appleΔ¡ª Â’appleΔÏÈ ‘apple «¬μ’

¡≈ÁÓΔ ˘ ‘È

«¬‘ Ò∞μ‡- ’√∞μ‡ √apple’≈appleª ¡Â∂

’≈appleÍØapple∂‡ ÿapple≈«‰¡ª ÁΔ «ÓÒΔ Ì∞◊Â

ÂØ∫ «ÏȪ È‘Δ∫ ⁄ÒÁΔ¡ª ¡Â∂ Ȫ ‘Δ

«¬È∑ª ˘ appleØ’‰ ‹ª «¬È∑ª Á∂ «Úapple∞μË

’Ø¬Δ ¡≈Ú≈˜ ¿∞·≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ

’ΔÂΔ ‹ªÁΔ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬Δ «¬√ Âappleª

Á∂ ’≈appleÈ≈«Ó¡ª Á∂ «Úapple∞μË ¡≈ͪ

«√appleÎ ‹≈◊apple»’ ’apple √’Á∂ ‘ªÕ

‘apple ’Ø¬Δ ¡≈ÁÓΔ ¡≈͉∂ ÷≈‰-

ÍΔ‰ Â∂ apple«‘‰-√«‘‰ Ï≈apple∂ ⁄ø◊Δ

Âapple∑ª ‹≈‰Á≈ ‘À ÷≈‰≈ √‘Δ ÂΩapple Â∂

÷≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À Â∂ ’∞fi ˆÒÂ

Ú≈ÍappleÈ Òμ◊∂ ª ¿∞√ Á≈ «¬Ò≈‹

√∞apple» ’apple≈¿∞‰ Ï≈apple∂ √Ø⁄‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À

«√μË≈ Ï≈‹≈apple» ‚≈’‡appleª ’ØÒ Âª ⁄Ò∂

‹≈˙ Ï‘∞ Úμ‚≈ È∞’√≈È ‘؉ Á≈

÷Âapple≈ apple«‘øÁ≈ ‘À «ÏÓ≈appleΔ¡ª Ï≈apple∂

«’Â≈Ϫ ÍÛ∑ÈΔ¡ª ⁄≈‘ΔÁΔ¡ª ‘È

ª ‹Ø √≈˘ «’√∂ «ÏÓ≈appleΔ Á≈ √≈‘Ó‰≈

È≈ ’appleÈ≈ ÍÚ∂ «’¿∞∫«’ ÁÚ≈¬Δ

Ú∂⁄‰ Ú≈ÒΔ¡ª ’øÍÈΔ¡ª Â∞‘≈‚≈

apple√Â≈ ’μ‡ apple‘Δ¡ª ‘È ¡≈͉∂

√appleΔapple Ï≈apple∂ ÷∞Á Í»appleÈ apple»Í «Úμ⁄ ‹≈‰

ÒÚØ Âª ‹Ø Ò؇» ’øÍÈΔ¡ ÂØ∫ Ï⁄∂

apple‘Δ¬∂Õ

ÓÈ∞μ÷ Á≈ ‹ΔÚÈ √Ó≈«‹’

«apple√«Â¡ª Á∂ Â≈‰∂ Ï≈‰∂ Ï∞‰Á≈

¡◊ª‘ ˘ ÚËÁ≈ Â∞«apple¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ

«apple√«Â¡ª ÂØ∫ «ÏȪ ÓÈ∞μ÷Δ ‹ΔÚÈ ÁΔ

’ÒÍÈ≈ ÚΔ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔÕ

ÓÈ∞μ÷ ‹ÈÓ √Ó∂∫ ÂØ∫ ‘Δ «apple√«Â¡ª ˘

È≈Ò ÒÀ’∂ Â∞appleÁ≈ ‘À ‹Á ¿∞√ ˘ √Ófi

ÚΔ È‘Δ∫ ‘∞øÁΔÕ¿∞‘ Óª, Ï≈Í, ÌÀ‰,

Ìapple≈ ¡Â∂ «Îapple ¡μ◊∂ ÂØ∫ ¡μ◊∂ ¿∞È∑ª Á∂

√’∂ √ÏøËΔ,Ì≈Ú «apple√«Â¡ª ÁΔ «¬μ’

◊ØÁÛΔ «Úμ⁄ «ÒÍ«‡¡≈ ‘Ø«¬¡≈

¡≈Í‰Δ¡ª ¡μ÷ª ÷ØÒ∑Á≈ ‘ÀÕ «‹Ú∂∫

«‹Ú∂∫ Úμ‚≈ ‘Ø¬Δ ‹ªÁ≈ ‘À √appleΔapple’

«’«apple¡≈Úª Á∂ È≈Ò È≈Ò «apple√«Â¡ª

ÁΔ¡ª Í∂⁄ΔÁ◊Δ¡ª ÚΔ √Ófi‰ Òμ◊

‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ÷»È Á∂ «apple√Â∂-√’∂, ¡◊ª‘

¿∞‘Ȫ Á∂ «apple√Â∂Á≈apple-√ÏøËΔ ¡Â∂

√Ó≈‹ «Úμ⁄ «Ú⁄apple«Á¡ª ¡≈Ò∂

Á∞¡≈Ò∂ Á∂ ÒØ’ª È≈Ò Ï‰∂ «apple√Â∂-

√Ó≈«‹’ «apple√Â∂ ‘∞øÁ∂ ‘È Õ√≈apple∂ «apple√Â∂

‘Δ Ï‘∞ √«Â’≈appleÔØ◊ ‘∞øÁ∂ ‘È,

«‹‘Ȫ ÁΔ ÓÈ∞μ÷Δ ‹ΔÚÈ «Úμ⁄

Ï‘∞ ¡«‘ÓΔ¡Â ‘∞øÁΔ ‘ÀÕ

‹Ó≈È∂ Á∂ ÏÁÒ‰ È≈Ò «apple√«Â¡ª

«Ú⁄ÒΔ Í≈’Δ‹◊Δ «Úμ⁄ Ï‘∞Â

«◊apple≈Ú‡ ¡≈¬Δ ‘ÀÕ «¬μ’ ‹ª ÁØ

ÍΔÛ∑Δ¡ª «Íμ¤∂ fi≈ÂΔ Ó≈appleΔ¬∂ ª ÒØ’ª

¡øÁapple Ú√»¡ª È≈ÒØ∫ ÚμË «apple√«Â¡ª

ÁΔ «÷μ⁄ ¡Â∂ ’Áapple ‘∞øÁΔ √ΔÕ ‹ÁØ∫

Á≈ ÓÈ∞μ÷ ÍÁ≈appleÊÚ≈ÁΔ ÎÒ√Î∂ È≈Ò

¡μ◊∂ Úˉ Òμ«◊¡≈ ‘À ¿∞ÁØ∫ ÂØ∫

‹«?øÁ◊Δ «Úμ⁄ «apple√«Â¡ª ÁΔ

¡«‘ÓΔ¡Â ÿ‡ ◊¬Δ ‘À ¡Â∂ ¡≈͉∂

‹∞◊ ÏÁÒ «apple‘≈ ‘À...

¡≈Ò∂ Á∞¡≈Ò∂ Ú√ª «¬’μ·Δ¡ª

’appleÈ ÁΔ ‹«?¡≈Á≈ ‘ØÛ Òμ◊ ◊¬Δ

‘ÀÕ ÍÁ≈appleÊ’ √Ø⁄ ÂØ∫ ÚΔ ÚμË ÓÈ∞μ÷Δ

«apple√«Â¡ª Á≈ ÿ≈‰ ’appleÈ Ú≈ÒΔ

«‹‘ÛΔ ◊μÒ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ apple‘Δ ‘À ¿∞‘

‘À «Ú√ÚΔ’appleÈÕ «Ú√ÚΔ’appleÈ ‘؉

’apple’∂ «‹μÊ∂ «¬μ’ Í≈√∂ Âappleμ’Δ Á∂ apple≈‘

÷∞μÒ∑ apple‘∂ ‘È ¿∞μÊ∂ Á»‹∂ Í≈√∂ √≈‚∂

Ì≈apple Á∂ «Úapple√∂, ÓÈ∞μ÷Δ √Ø⁄,

‹ΔÚÈ√ÀÒΔ ¡Â∂ «apple√«Â¡ª «Ú⁄ÒΔ

√ªfi ¿∞μÍapple ◊«‘appleΔ √μ‡ Úμ‹ apple‘Δ ‘À

÷≈√ ’apple’∂ √≈‚∂ Íø‹≈ÏΔ √μ«Ì¡≈⁄≈apple

¿∞μÍapple «¬√ Á≈ ◊«‘apple≈ ÍÃÌ≈Ú ÍÀ «apple‘≈

‘ÀÕ

«¬μ’ √Óª «¬‘Ø «‹‘≈ ÚΔ √Δ ‹ÁØ∫

«Ú¡≈‘ ’apple’∂ ω≈¬∂ ◊¬∂ «apple√Â∂ ÁØ

«Ëappleª ˘ √«Â’≈apple √«‘ ‹ØÛ ’∂ ÁØÚ∂∫

÷≈ÈÁ≈Ȫ «Úμ⁄ «‹μÊ∂ «¬μ’ appleø◊Ò≈

Ó≈‘ΩÒ ÍÀÁ≈ ’appleÁ∂ √È ¿∞μÊ∂ ¡≈Ò∂

Á∞¡≈Ò∂ «Úμ⁄ ÚΔ ÷∞√Δ¡ª Ì«apple¡≈

Ó≈‘ΩÒ «√apple‹Á∂ √ÈÕ ‹Ø ’≈ÎΔ √Ó∂∫

Âμ’ Ô≈Áª Á≈ «‘μ√≈ ω≈ ’∂ ÿappleª

¡øÁapple ÷∞√Δ¡ª ÍÀÁ≈ ’appleÁ≈ apple«‘øÁ≈

√ΔÕ ‹ÁØ∫ «¬μ’ «Ú¡≈‘ ÁΔ¡ª Ô≈Áª

ÊØÛ∑≈ «‹‘≈ «Îμ’Δ¡ª ÍÀ‰ Òμ◊‰Δ¡ª,

¿∞ÁØ∫ Âμ’ ÷≈ÈÁ≈È Á∂ «’√∂ ‘Øapple ¤Ø‡∂

Ïapple«‹øÁapple ’Ωapple «Ï√apple≈˙

IIHHI@ACBD

’∞ÛΔ ‹ª Ó∞ø‚∂ Á≈ «Ú¡≈‘ ¡≈

‹≈‰≈,«¬√ Âapple∑ª ‹«?øÁ◊Δ ˘ «‹¿±‰

Ò¬Δ appleø◊Ò∂ ÓΩ’∂ «ÓÒÁ∂ ‹ªÁ∂ Â∂

Í«appleÚ≈appleª «Úμ⁄ ÷∞√Δ¡ª ÁΔ ÒÛΔ

‹∞ÛÁΔ ‹ªÁΔÕ

‘∞‰ ‹∞◊ ÏÁÒ «apple‘≈ ‘ÀÕ √≈‚Δ¡ª

÷∞√Δ¡ª Á∂ «‡’≈‰∂ «ÚÁ∂√ª «Úμ⁄ ‹≈

Ú√∂ ‘ÈÕ √≈‚∂ √μ«Ì¡≈⁄≈apple ÁΔ appleΔÛ∑

ÁΔ ‘μ‚Δ ˘ √Ø√Ò ÓΔ‚Δ¡≈ Á≈ ’ΔÛ≈

Òμ◊‰ Òμ◊ «Í¡≈ ‘À ‹Ø «¬√ ˘

«ÁÈ-Ï-«ÁÈ ÷Ø÷Ò≈ ’appleÁ≈ Â∞«apple¡≈

‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ apple≈‘Δ∫ «Í¡≈apple ÁΔ¡ª

ÍΔ∫ÿª ⁄Û≈¬Δ¡ª ‹ªÁΔ¡ª ‘È, ¿∞‘

ÁØ «Í¡≈apple ’appleÈ Ú≈«Ò¡ª «Úμ⁄Ø∫ «¬μ’

¡ÀÊ∂ Â∂ Á»‹≈ «ÚÁ∂√ «Úμ⁄ ‘∞øÁ≈ ‘ÀÕ

ÁØÚ∂∫ Í≈√∂ «¬μ’ ÓÂÒÏΔ «Ú⁄≈appleË≈apple≈

’øÓ ’apple apple‘Δ ‘∞øÁΔ ‘ÀÕ «ÚÁ∂√ Ú≈Ò∂ ˘

ÎΔ√ª ÌappleÈ Ò¬Δ ÍÀ√∂ ÁΔ ÒØÛ Â∂ ¡ÀÊ∂

Ú≈Ò∂ ˘ Ï≈‘apple «È’Ò‰ Á≈ apple√Â≈Õ

ÁØ‘ª Í≈√∂ √Ú≈appleÊ Ì≈apple» ‘∞øÁ≈ ‘ÀÕ«‹√

Á≈ √Ú≈appleÊ Í«‘Òª «È’Ò «◊¡≈

¿∞‘ ‹∂» apple«‘øÁ≈ ‘À, ¿∞√ «apple√Â∂ ˘

Òμ Ó≈apple ’∂ ¡◊ª‘ Â∞appleÁ≈ ‘À Á»‹Δ

«Ëapple appleØ∫ÁΔ «Íμ‡ÁΔ √apple’≈apple∂ ÁappleÏ≈apple∂

«¬È√≈Î Ò¬Δ Í‘∞ø⁄ ’appleÁΔ Â∞appleΔ

«ÎappleÁΔ ‘ÀÕ «Ú¡≈‘ Ú≈Ò∂ «apple√«Â¡ª

«Úμ⁄ √≈‚∂ Íø‹≈ÏΔ √Ó≈‹ «Úμ⁄ Ó∞ø‚∂

˘ Ï≈‘apple Ì∂‹‰ Ò¬Δ ÏØÒΔ Òμ◊‰

Òμ◊ Í¬Δ ‘ÀÕ’∞ÛΔ ¡≈¬ΔÒÀ‡√ Í≈√

ÒμÌΔ ‹ªÁΔ ‘À «‹√ «Úμ⁄ ’∞ÛΔ ˘

Ï≈‘apple Ì∂‹‰,¿∞√ ˘ ¿∞μÊ∂ ÁΔ ÍÛ∑≈¬Δ

Á≈ ÷apple⁄≈ Ó∞ø‚∂ Ú≈«Ò¡ª ÚμÒØ∫ ’appleÈ

Á≈ √ÓfiΩÂ≈ ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ«¬‘ Ó∞ø‚∂

Ú≈«Ò¡ª ÁΔ «’√Ó Â∂ «ÈappleÌapple

’appleÁ≈ ‘À «’ ¿∞‘ ’∞ÛΔ ÷apple⁄≈ ’appleÚ≈

’∂ Ó∞ø‚∂ ˘ Ï∞Ò≈¿∞∫ÁΔ ‘À ‹ª

TÏ∞¡≈¬∂ÎappleÀ∫‚T È≈Ò «ÓÒ ’∂ √≈«apple¡ª

˘ ¿∞μÒ» ω≈ ’∂ «ÂμÂapple ‘Ø ‹ªÁΔ ‘ÀÕ

¡μ‹ ’μÒ∑ ÂΔ‹Δ «’√Ó Á∂ «Ú¡≈‘ ‘Ø

apple‘∂ ‘È «‹√ «Úμ⁄ ’∞ÛΔ Ú≈«Ò¡ª È∂

’∞ÛΔ ˘ ÍÛ∑≈ «ÁμÂ≈ ‘∞øÁ≈ ‘À,Ó∞ø‚∂

Ú≈«Ò¡ª È∂ «Ú¡≈‘ Á≈ ÷apple⁄≈,’∞ÛΔ

˘ ¡≈¬ΔÒÀ‡√ ’appleÚ≈¿∞‰ Á≈ ÷apple⁄ Â∂

Ï≈‘apple Ì∂‹‰ ÁΔ «‹øÓ∂Ú≈appleΔ «ÈÌ≈¿∞‰Δ

‘∞øÁΔ ‘ÀÕ «¬‘Ø «‹‘Δ¡ª √Ú≈appleÊ ÁΔ¡ª

ÈΔ‘ª Â∂ ÷Û∑∂ «apple√«Â¡ª ÁΔ Ï∞«È¡≈Á

’Δ ‘Ø √’ÁΔ ‘À? Í«‘Òª √≈‚∂ «Úapple√∂

Á≈ ÿ≈‰ ‘Ø«¬¡≈, ‘∞‰ √≈‚∂

«apple√«Â¡ª Á≈ ÿ≈‰ ‘Ø «apple‘≈ ‘ÀÕ’Δ

◊μÒ, Ó∞ø‚∂ ¡≈¬ΔÒÀ‡√ «’¿∞∫ È‘Δ∫ ’apple

√’Á∂?¿∞‘ Ï≈‘apple «È’Ò‰ Ò¬Δ

’∞ÛΔ¡ª Á≈ √‘≈apple≈ ‘Δ «’¿∞∫ ÒμÌÁ∂

‘È? Óø«È¡≈ «’ √≈‚∂ Á∂√ «Úμ⁄

appleØ‹◊≈apple Á∂ ÓΩ’∂ ÿμ‡ ‘؉ ’apple’∂

ÈΩ‹Ú≈ÈΔ È∂ «ÚÁ∂√ª ÚμÒ ˘ apple∞÷

’ΔÂ≈ Íapple «¬‘ T«Ú¡≈‘

√«Ì¡≈⁄≈appleT √≈‚Δ ÈΩ‹Ú≈È ÍΔÛ∑Δ ˘

«’‘Û∂ Èapple’ ÚμÒ Ë’∂Ò «apple‘≈ ‘À?

«¬√ «Úμ⁄ «¬’μÒ∂ Ó∞ø‚∂ ’∞ÛΔ¡ª ‘Δ

È‘Δ∫ ‹«?øÓ∂Ú≈apple ¿∞‘Ȫ Á∂ Ó≈Í∂

¿∞‘Ȫ ÂØ∫ ÚμË ’√»appleÚ≈apple ‘ÈÕ«¬√ ˘

’Δ ¡≈÷Δ¬∂ ,T‹∞◊ ÏÁÒ «apple‘≈ ‘À ‹ª

Íø‹≈ÏΔ ¡ÓΔapple «Úapple√∂ Á∂ Í≈’

«apple√«Â¡ª Á≈ ÿ≈‰ ‘Ø «apple‘≈ ‘ÀÕT

appleμÏ apple≈÷≈...


24 13/05/2022 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

‘μÊ «Úμ⁄ √≈¬Δ’Ò appleØÛ∑Δ

¡≈¿∞∫Á∂, appleø◊ ◊Øapple≈, Ó»ø‘ Â∂

Ú’Â ÁΔ¡ª ‚»øÿΔ¡ª Ò’Δappleª

Á∂ È≈Ò ⁄∂⁄’ Á∂ Á≈◊, ¡μ÷ª

¡øÁapple Ë∞√Δ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª , √ÎÀÁ

Á≈ÛΔ,«√apple Â∂ ÈΔÒΔ Íμ◊ Â∂

Á∞μË ËØÂ≈ «⁄μ‡≈ ’∞ÛÂ≈

Í‹≈Ó≈, ÍÀappleΔ∫ ’≈ÒΔ ÏøÁ ‹∞μÂΔ

(‹Ò√≈) Í≈¬Δ∫ ÓËapple∂ «‹‘∂

’μÁ Á∂ √μÂapple-ÍøfiμÂapple ’∞

√≈Ò Á∂ Ï‹∞apple◊ “«Íø◊ÒÚ≈Û∂

Ú≈Ò∂ Ï≈Ï≈ ‹Δ“ Á≈ «⁄‘apple≈

ÓÀ˘ ‘»Ï‘» ¿∞√ Âapple∑ª Ô≈Á

¡≈¿∞∫Á≈ ‘À «‹Ú∂∫ ¿∞‘ Ó∂apple∂

√≈Ó∑‰∂ ‘Δ ÷Û∑∂ ‘Ø‰Õ Ï≈Ï≈ ‹Δ

«Íø◊ÒÚ≈Û∂ Á≈ Á≈ÈÍ≈Âapple ÒÀ

’∂ Ó‘ΔÈ∂- ÁØ Ó‘ΔÈ∂ Ï≈¡Á

¡≈¿∞∫Á∂ ‘∞øÁ∂ √ÈÕ ¡≈¿∞∫«Á¡ª

‘Δ ¿∞‘Ȫ È∂ ÓÀ˘ Í∞줉≈. ..T

‘Øapple Í∞μÂapple ’Δ ‘≈Ò ¬∂?T ...

TÏ≈Ï≈ ‹Δ √Ì ·Δ’ ·≈’

‘ÀT... ÓÀ∫ ÚΔ ¡μ◊Ø∫ √«Â’≈apple

√«‘ ‹Ú≈Ï Á∂‰≈Õ Í«‘Òª

Í«‘Òª √≈«¬Á ¡ÀÈ≈ ‘Δ ’≈ÎΔ

‘∞øÁ≈ √ΔÕ ÚÀ√∂ ÚΔ Ï≈Ï≈ ‹Δ

‘apple «’√∂ Á∂ ÿapple ¡μ◊∂ È‘Δ∫

‹ªÁ∂ √ÈÕÓ∂appleΔ ◊ÒΔ «Ú⁄

«√appleÎ «¬μ’ ÁØ ÿappleª «Úμ⁄ ‘Δ

‹ªÁ∂ √ÈÕ ÓÀ∫ Ï≈Ï≈ ‹Δ ˘ Í∞μ¤

ÒÀ‰≈... TÏ≈Ï≈ ‹Δ ⁄≈‘

ÍΔ˙∫◊∂...?T ¡μ◊Ø∫ Ï≈Ï≈ ‹Δ

È∂ ’«‘‰≈...T Í∞μÂapple «¬μ’

«◊Ò≈√ Í≈‰Δ «ÍÒ≈ Á∂...ÕT

Ï≈Ï≈ ‹Δ Ï‘∞ Êμ’∂ ‘ج∂, Í«‘Òª

¡≈¿∞∫Á∂ ‘Δ ‘Ó∂√ª Ó∂apple∂ ÿapple Á∂ ◊∂‡

¡μ◊∂ ω≈¬Δ √ΔÓÀ∫‡ ÁΔ ÊÛ∑Δ ¿∞μÂ∂

√≈‘ ÒÀ‰ Ò¬Δ ÏÀ· ‹ªÁ∂ √ÈÕ ’Á∂-

’Á∂ «ÁÒ ÁΔ¡ª ◊μÒª ÚΔ √ªfiΔ¡ª

’apple ÒÀ∫Á∂ √È ¡Â∂ Ó∂apple∂ Í«appleÚ≈apple ÁΔ

√∞μ÷-√ªÁ Í∞줉≈ ’Á∂ È‘Δ∫ Ì∞μÒÁ∂

√ÈÕ ¿∞‘ ÓÀ˘ ¡≈Í‰Δ ËappleÓ ÁΔ ËΔ

’«‘øÁ∂ √ÈÕ «¬√ È≈Ò ¿∞È∑ª ÍÃÂΔ Ó∂apple∂

¡øÁappleÒΔ ÓØ‘ ÁΔ ÂøÁ ‘Øapple ÚΔ ÍΔ‚Δ ‘Ø

◊¬Δ √ΔÕ «¬μ’ Ú≈appleΔ ¿∞‘Ȫ È∂ ÓÀ˘

Áμ«√¡≈ √Δ «’ ¿∞‘Ȫ ÁΔ¡ª «ÂøÈ

ËΔ¡ª ‘Δ ‘È ‹Ø √≈appleΔ¡ª «Ú¡≈‘Δ¡ª

‘Ø¬Δ¡ª ‘ÈÕ

Â∂ È≈Ò ‘Δ ’«‘øÁ∂T... Íapple Í∞μÂapple

√≈˘ ’Ø¬Δ È‘Δ∫ ‹∂ Í∞μ¤Á≈, Â∂appleΔ

¡ª‡Δ ÁΔ «È◊≈‘ ’Ø¬Δ È≈ ‘À √Δ, ÓÀ˘

‹Ø √ø√Ê≈ Ú≈Ò∂ ÊØÛ∑≈ Ï‘∞Â≈ Á∂ ¤μ‚Á∂

È∂,¿∞√ È≈Ò ¬Δ ¡√Δ∫ ◊∞‹≈apple≈ ’apple

¤μ‚È∂∫ ¡≈ ËΔ¬∂...ÕT«¬‘ ◊μÒ √∞‰ ’∂

ÓÀ˘ Ï≈Ï≈ ‹Δ Â∂ ’≈ÎΔ Âapple√ ¡≈«¬¡≈

Õ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÓÀ∫ Á≈È Í≈Âapple «Úμ⁄

Á√-ÚΔ‘ apple∞ͬ∂ Í≈¿∞‰∂∫ Â∂ Ï≈Ï≈ ‹Δ

˘ Íø‹≈‘-√Ω apple∞ͬ∂ «√μË∂ Á∂ Á∂‰∂

«’¿∞∫«’ Ó∂appleΔ √Ø⁄ Ó∞Â≈Ï’ Ï‹∞apple◊ª

Á≈ ‹Δ¡ ÚΔ Âª Ïμ«⁄¡ª Úapple◊≈ ‘∞øÁ≈

‘À, apple√Â∂ «Úμ⁄ ’Á∂ ’∞fi ÷≈‰ ˘ ‘Δ

ËappleÓ Á≈ Ï≈Í

«ÁÒ ’apple ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ

«¬‘ ◊μÒ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ Ï∂‡∂ ¡Â∂ ÍÂΔ

˘ ÚΔ Áμ√ «ÁμÂΔ √Δ «’¿∞∫«’ ‹∂ ¿∞‘

Ó∂appleΔ ◊Àapple‘≈‹appleΔ «Úμ⁄ ÚΔ ¡≈¿∞‰ ª

¿∞‘ ÚΔ Ó∂apple∂ Úª◊ ‘Δ ’appleÈÕ Ï≈Ï≈ ‹Δ

˘ √≈‘ Ï‘∞ ⁄Û∑Á≈ √Δ ¿∞√ Ò¬Δ ÓÀ∫

¡≈͉∂ ÍÂΔ ˘ ’«‘ ’∂ Ó‘ΔÈ∂ Ìapple ÁΔ

ÁÚ≈¬Δ Óø◊Ú≈ ’∂ Á∂ Á∂‰Δ Õ’¬Δ

√≈Ò «¬øfi ‘Δ ⁄μÒÁ≈ «apple‘≈Õ

«¬μ’ «ÁÈ ÓÀ∫ ÿapple ‘Δ √Δ ‹Á Ï≈Ï≈

‹Δ ¡≈¬∂Õ Ï≈Ï≈ ‹Δ Á∂ «⁄‘apple∂ Â∂ √쇪

Á∂ ’≈ÎΔ «È√≈È √È Õ ÓÀ∫ Ï≈Ï≈ ‹Δ ˘

Í∞쫤¡≈,T Ï≈Ï≈ ‹Δ «¬‘ √쇪 «’Ú∂∫

Òμ◊ ◊¬Δ¡ª?T......T Í∞μÂapple

«È◊≈‘ Ï‘∞ ÿ‡ ◊¬Δ ‘À Â∂ «Á√Á≈

’Ø¬Δ È≈ ‘À √Δ, √≈¬Δ’Ò ¡μ◊∂ ‚»øÿ≈

‡Ø¡≈ ¡≈ «◊¡≈ Â∂ ÓÀ∫ Ï∞appleΔ Âapple∑ª «‚μ◊

÷ÒØÂ≈ √ª, Í∞μÂapple ‚≈’‡apple ¡ª‘Á∂ È∂

⁄√Ó≈ Òμ◊‰≈ √», ÂÀ˘ Â∂ ÍÂ≈ ¬Δ

¡≈ Í∞μÂapple appleØ‡Δ Á≈ ◊∞‹≈apple≈ Ó√ª ‘Ø∫Á≈

¬∂ , ⁄√Ó∂ Â∂ «ÂøÈ √Ω apple∞ͬ∂ «’μÊØ∫

Ò◊≈Úª... ..TÏ≈Ï≈ ‹Δ ÏØÒ∂Õ

Ó∂apple≈ «ÁÒ Í√Δ‹ «◊¡≈ Ï√ ¡μ÷ª

«Úμ⁄ ¡μÊapple» È‘Δ∫ ¡≈¬∂ Íapple «ÁÒ appleØ

«apple‘≈ √Δ Ï≈Ï≈ ‹Δ ÁΔ «¬‘ ◊μÒ √∞‰

’∂Õ ÓÀ∫ Ï≈Ï≈ ‹Δ ˘ «’‘≈, TÏ≈Ï≈ ‹Δ

Â∞√Δ∫ ¡μ‹ ‘Δ ¡≈͉≈ ⁄√Ó≈

ωÚ≈¿∞‰≈ Á∂ «Á˙,«‹øÈ∂ ÍÀ√∂ ¿∞‘

Óø◊∂◊≈ Â∞√Δ∫ Ó∂apple∂ ÂØ∫ ÒÀ ‹≈«¬˙ÕT

’∞¤ «ÁÈ Ï≈¡Á Ï≈Ï≈ ‹Δ ¡≈¬∂ ª

¿∞È∑ª Á∂ Ó؇∂ √Δ√∂ Ú≈Ò≈ ⁄√Ó≈

Òμ«◊¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ Â∂ ÓÀ˘ ’«‘øÁ∂ ,

T Í∞μÂapple, ÁØ √Ω apple∞ͬ∂ Á∂ Á∂ ,Ï≈’Δ ¿∞‘

’«‘øÁ≈ ¡À «’ ÓÀ∫ ÿμ‡ ’apple «ÁμÂ∂

Ïapple«‹øÁapple ’Ωapple «Ï√apple≈˙

IIHHI@ACBD

‘ÈÕT

‘∞‰ Ï≈Ï≈ ‹Δ ˘ √ø√Ê≈

(ÔÂΔÓ÷≈È∂) Ú≈«Ò¡ª È∂ √’»‡appleΔ ÒÀ

«ÁμÂΔ √Δ, Á≈È ¡Â∂ ’μÍÛ∂ Ú◊Àapple≈

«¬’μ·∂ ’appleÈ Ò¬Δ «’¿∞∫«’ ‘∞‰ ¿∞‘

¿∞μÊ∂ √ø√Ê≈ «Úμ⁄ ‘Δ apple«‘‰ Òμ◊ ͬ∂

√ÈÕ¿∞‘Ȫ Á∂ Áμ√‰ Ó∞Â≈Ï’ ¿∞‘Ȫ

ÁΔ ÍÂÈΔ ÁΔ ÓΩ ‘Ø ◊¬Δ √ΔÕ

¿∞‘Ȫ ÁΔ¡ª ËΔ¡ª È∂ Ó’≈È Í«‘Òª

‘Δ ¡≈͉∂ Ȫ Ò◊Ú≈ «Ò¡≈ √ΔÕ

Óª ÁΔ ÓΩ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ï≈Ï≈ ‹Δ

ÁΔ¡ª «ÂøÈ∂ ËΔ¡ª È∂ Ó’≈È Ú∂⁄ ’∂

ÍÀ√∂ Úø‚‰∂ √È «¬√ Ò¬Δ ¿∞‘Ȫ È∂

¿∞È∑ª ˘ ÿapple ¤μ‚‰ ˘ ’«‘ «ÁμÂ≈

√ΔÕ Ï≈Ï≈ ‹Δ È∂ ‘Ó∂√ª ’«‘‰≈ ,T

ËΔ¬∂ «¬μ’ ¿∞‘ ËΔ¡ª «‹øȪ ’Á∂ Ó∂apple≈

‘≈Ò È≈ Í∞쫤¡≈ √∞ «’ »ø ‹Δ∫ÚÁª

ÚΔ ¬∂∫ «’ Óapple «◊¡ª ¬∂∫ Â∂ «¬μ’ »ø

Ó∂appleΔ ËappleÓ ÁΔ ËΔ... Ó∂apple≈ «’øÈ≈

«÷¡≈Ò appleμ÷ÈΔ∫ ¬∂∫Õ Í∞μÂapple ÍappleÓ≈ÂÓ≈

ÂÀ˘ ¬∂È≈ ’∞fi Á∂Ú∂◊≈ »ø Á∂÷Δ∫

‹≈¬Δ∫... Â∂apple∂ ¬∂‘ Ï∞μ„Û∂ Ï≈Í ÁΔ¡ª

¡øÁappleØ∫ ¡√Δ√ª ¡≈¿∞∫ÁΔ¡ª Í¬Δ¡ª

È∂... .. ÂÀ˘ ÏÛ∂ appleø◊ Ì≈◊ Òμ◊‰∂ È∂

Í∞μÂapple »ø Á∂÷Δ∫ ‹≈¬Δ∫ ....Õ

‘Øapple √∞‰≈ Í∞μÂapple, Ó∂apple≈ ÁØ‘Âapple≈

Ï≈‘apple ’ÁØ∫ ‹≈Ú∂◊≈...˙‘Á∂ ’≈◊‹

ÂØapple∂ ¡≈ «’ È‘Δ∫? Ó∂apple≈ ÁØ‘Âapple≈ «‹√

«ÁÈ Ï≈‘apple ⁄Ò≈ «◊¡≈, Í∞μÂapple ÓÀ∫

Â∂apple∂ ÂØ∫ «¬μ’ «⁄μ‡≈ ’∞ÛÂ≈ Í‹≈Ó≈ Â∂

ÈΔÒΔ Íμ◊ ÒÚª◊≈ÕT «¬√ Âapple∑ª

Ï≈Ï≈ ‹Δ ¡√Δ√ª ÁΔ fiÛΔ Ò◊≈ «ÁøÁ∂

,‘‹∂ ÓÀ∫ ¿∞È∑ª Ò¬Δ Ï‘∞Â≈ ÷≈√ ’appleÁΔ

‘Δ ’Δ √Δ? ‘∞‰ ‘apple Î∂appleΔ ¿∞‘Ȫ ÁΔ

Í«‘ÒΔ ◊μÒ ¡≈͉∂ ÁØ‘Âapple∂ Á∂ Ï≈‘apple

‹≈‰ ÂØ∫ √∞apple» ‘∞øÁΔÕ ÓÀ∫ ÚΔ Ï≈Ï≈ ‹Δ ˘

’«‘ ¤μ‚‰≈ ,TÏ≈Ï≈ ‹Δ Â∞√Δ∫

¡appleÁ≈√ ’«apple¡≈ ’appleØ, Úμ«‚¡ª ÁΔ

¡appleÁ≈√ ¤∂ÂΔ ’Ï»Ò ‘∞øÁΔ ‘ÀÕT

T..... Í∞μÂapple ÓÀ∫ Â∂ appleØ‹ ’appleȪ ¬∂∫,

Ú≈«‘◊∞apple» ‹apple»apple √∞‰∂◊≈ÕT Ï≈Ï≈ ‹Δ È∂

’«‘‰≈Õ

«Îapple ¿∞‘ Ì≈◊ª Ú≈Ò≈ «ÁÈ ÚΔ ¡≈

«◊¡≈ Ó∂apple≈ Í∞μÂapple ¡ÓappleΔ’≈ ¡≈͉Δ

ÍÂÈΔ ’ØÒ ⁄Ò≈ «◊¡≈Õ ÓÀ˘ Ï≈Ï≈

‹Δ Á∂ ¡≈¿∞‰ Á≈ Ï∂√ÏappleΔ È≈Ò

«¬ø‹≈apple √ΔÕ Ï≈Ï≈ ‹Δ Ò¬Δ ÓÀ∫

ÚËΔ¡≈ ’∞ÛÂ≈ Í‹≈Ó≈ ÷appleΔÁ ’∂

appleμ«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ

Ó‘ΔÈ∂ ’∞ Ï≈¡Á Ï≈Ï≈ ‹Δ ¡≈¬∂

ª ÓÀ∫ Ï≈Ï≈ ‹Δ ˘ Áμ«√¡≈, ¿∞‘

Ï‘∞ ‘Δ ÷∞√ ‘∞øÁ∂ ‘ج∂ «’øȪ ¬Δ «⁄apple

Ú≈«‘◊∞apple» Á∂ √∞’apple≈È∂ ’appleÁ∂ apple‘∂Õ

‚apple≈«¬ø◊ apple»Ó «Úμ⁄ «Ï·≈ ’∂ ¿∞È∑ª ˘

ÍÃ√≈Á≈ ¤’≈«¬¡≈ Õ ¿∞‘ Ï‘∞ ‘Δ

÷∞√ √È Õ ÓÀ∫ ¿∞È∑ª ˘ ’μÍÛ∂ √Ú≈¿∞‰

Ò¬Δ ÍÀ√∂ ÚΔ «ÁμÂ∂Õ Ï≈Ï≈ ‹Δ ‹ªÁ∂

‹ªÁ∂ «¬μ’ ‘Øapple Ú≈¡Á∂ È≈Ò ¡√Δ√

ÚΔ Á∂ ’∂ ◊¬∂ ,T‘∞‰ Ó∂apple∂ ÁØ‘Âapple∂ Á∂

ÿapple Í∞μÂapple ‘ØÚ∂◊≈ ª ÓÀ∫ «Îapple √»‡ ÒÀ

’∂ ‹≈Úª◊≈ÕT

¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘Ȫ ÁΔ¡ª ÁØ-

«ÂøÈ Î∂appleΔ¡ª ‘Δ Òμ◊Δ¡ª ‘؉◊Δ¡ªÕ

¡μ‹ ¿∞‘Ȫ Á∂ ÁØ‘Âapple∂ Á≈ Í∞μÂapple

«¬μ’ √≈Ò ÂØ∫ ÚμË Á≈ ‘Ø ⁄∞μ’≈ ‘À ,

Ï≈Ï≈ ‹Δ È‘Δ∫ ¡≈¬∂Õ Íapple ÓÀ˘ ¿∞‘Ȫ

ÁΔ ¿∞‚Δ’ apple«‘øÁΔ ‘ÀÕ’Á∂ ’Á∂ ¡√Δ∫

ÁØÚ∂∫ ‹Δ¡ √ªfi∂ ÂΩapple Â∂ ¿∞‘Ȫ ˘

Ô≈Á ’apple«Á¡ª ‹«?’apple ’appleÁ∂ ‘ª Â∂

Ó∂apple∂ ’«‘‰ Â∂ «’ Ï≈Ï≈ ‹Δ ˘

ÔÂΔÓ÷≈È∂ Á∂÷ ’∂ ¡≈¬Δ¬∂ ª Ò≈apple≈

Ò≈ ¤μ‚Á∂ ‹ª √μ⁄Δ∫ ’«‘øÁ∂ ‘È ,

T‘ª ⁄μÒª◊∂ÕT ÓÀ∫ ÚΔ Ï‘∞Â≈ ‹Øapple

È‘Δ∫ Í≈¿∞∫ÁΔ, √≈«¬Á ÓÈ «Úμ⁄ «’√∂

◊μÒ Á≈ ‚apple «‹‘≈ ‘À Õ ÓÀ∫ ‹Á ÚΔ

’Ø¬Δ ÷∞√Δ ÓÈ≈¿∞∫ÁΔ ‘ª ÓÀ˘ Ï≈Ï≈ ‹Δ

ÁΔ Ô≈Á ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À «’ ¿∞‘Ȫ ˘

ÚËΔ¡≈ ’μÍÛ∂ ÒÀ ’∂ Á∂ÚªÕ ⁄≈‘∂

¿∞‘Ȫ ˘ ¡≈«¬¡ª ‚∂„ √≈Ò ÂØ∫

¿∞μÍapple ‘Ø ⁄∞μ«’¡≈ ‘À,Íapple Ó∂appleΔ ¿∞‚Δ’

È‘Δ∫ Ó∞μ’ΔÕ ’Á∂ ’Á∂ ¡√Δ∫ ¿∞È∑ª Á≈

«‹’apple ’appleÁ∂ ‘ª , ¿∞‘Ȫ ˘ Ô≈Á

’appleÁ∂ ‘ª Õ¿∞‘ √≈‚Δ¡ª Ô≈Áª Á≈

«¬μ’ ¡«‘Ó «‘μ√≈ ‘ÈÕ

¡μ‹ ÚΔ ÓÀ˘ ¿∞‘Ȫ ÁΔ ¿∞‚Δ’ ‘ÀÕ

¿∞‘Ȫ ’ØÒØ∫ «ÓÒ‰ Ú≈ÒΔ¡ª Ï∂√∞Ó≈apple

’ΔÓÂΔ ¡√Δ√ª ÁΔ ¿∞‚Δ’ ‘ÀÕ «¬μ’

ËappleÓ ÁΔ ËΔ ˘ ËappleÓ Á∂ Ï∞μ„∂ Ï≈Í ÁΔ

¿∞‚Δ’ ‘ÀÕ

«‹øÁ◊Δ «‹øÁ≈«ÁÒΔ Á≈ Ȫ ‘À

’Á∂ ÓØ«¬¡ª ‘Ò ÈΔ Òμ«Ì¡≈ ’appleÁ∂,’Á∂

‡∞쫇¡ª ‘Ω∫√Ò∂ ÈΔ ‘Ø«¬¡≈ ’appleÁ∂Õ «‹øÁ◊Δ «‹¿±‰Δ

‘À ª Í«‘Òª «ÁÒ ˘ «‹¿±∫Á≈ appleμ÷‰≈ ‹apple»appleΔ ‘ÀÕ

«ÁÒ ˘ «‹¿±∫Á≈ appleμ÷‰ ÂØ∫ Ì≈Ú «¬√ ¡øÁapple ‘Ω√Ò∂

Ú≈ÒΔ Â≈apple ÂØ∫ apple≈◊ ¤∂ÛÁ∂ apple«‘‰≈ ÍÚ∂◊≈Õ

Á»«‹¡ª Á∂ «ÁμÂ∂ ‘Ω√Ò∂ ª ÓÒ∑Ó Ò≈¿∞‰ Á≈ ’øÓ

‘Δ ’apple √’Á∂ ‘È Íapple ¡øÁappleØ∫ ¿∞μ·∂ ‘Ω√Ò∂

«‹◊«apple¡ª ˘ ÎΩÒ≈ÁΔ Â≈’ Ï÷√Á∂ ‘ÈÕ «’√∂

Á≈ «ÁμÂ≈ ‘Ω√Ò≈ ÚΔ Âª ‘Δ «’√∂ ‡∞μ‡Á∂ ‘ج∂ «ÁÒ

˘ ËappleÚ≈√ Á∂ √’Á≈ ‘À, ‹∂ ¿∞√ Á∂ ¡≈͉∂ ¡øÁapple

«‹øÁ◊Δ «‹¿±‰ ÁΔ ⁄≈‘ ‘ØÚ∂Õ «‹øÁ◊Δ ÚΔ

¡≈͉∂ ¡øÁapple ¿∞Óø◊ ,⁄≈¡ ÍÀÁ≈ ’ΔÂ∂ «ÏȪ È‘Δ∫

√øÚ≈appleΔ ‹≈ √’ÁΔ Õ ‘apple Ú∂Ò∂ Óapple»ø Óapple»ø ’appleÈ Ú≈Ò∂

ÒØ’ ¡’√apple Ï∞fi∂ Ï∞fi∂ «‹‘∂ apple«‘øÁ∂ ‘ÈÕ«¬√ Á≈

’≈appleÈ ¡≈͉∂ ¡≈Ò∂ Á∞¡≈Ò∂ Á≈ ÍÃÌ≈Ú ¡≈͉∂

¿∞μÍapple ‹«?¡≈Á≈ appleμ÷‰≈Õ

«¬√ «Úμ⁄ ’Ø¬Δ √μ’ È‘Δ∫ «’ ÓÈ∞μ÷ «¬μ’

√Ó≈«‹’ ÍÃ≈‰Δ ‘À,ÿapple ‹ª √Ó≈‹ «Úμ⁄ Ú≈Íapple

apple‘Δ¡ª ÿ‡È≈Úª «ÁÒ «ÁÓ≈◊ ¿∞μÍapple ¡√apple

Í≈¿∞∫ÁΔ¡ª ‘È Íapple ¿∞‘ ÍÃÌ≈Ú ˙Ȫ ‘Δ Í≈˙

«‹øÈ∂ È≈Ò Â∞‘≈‚Δ Ó≈È«√’ ¡Â∂ √appleΔapple’

¡Ú√Ê≈ «Úμ⁄ «Ú◊≈Û È≈ ÍÀÁ≈ ‘ØÚ∂Õ ‹∂ «’√∂ ÂØ∫

√«Â’≈apple ⁄≈‘∞øÁ∂ ‘Ø Âª Í«‘Òª ÷∞Á ˘ «Í¡≈apple

’appleØÕ ÷∞Á ˘ «Í¡≈apple ’Δ«Â¡ª ‘Δ √ÚÀ «Ú√Ú≈√

ÍÀÁ≈ ‘Ø √’Á≈ ‘À,√ÚÀ «Ú√Ú≈√ ÍÀÁ≈ ‘؉ È≈Ò ‘Δ

«‹øÁ◊Δ «Í¡≈appleΔ Òμ◊ √’∂◊ΔÕ

«‹øÁ◊Δ «‹¿±‰≈ ÚΔ «¬μ’ ’Ò≈ ‘À Õ ¡≈ͪ

¡≈Ó ‘Δ Á∞ÈΔ¡ª «Úμ⁄ «Ú⁄appleÁ∂ ‘ج∂ Ú∂÷Á∂ ‘ª «’

’¬Δ ÒØ’ª ’ØÒ √Ì ’∞fi ‘∞ø«Á¡ª ÚΔ fi∞appleÁ∂ apple«‘øÁ∂

‘È ¡Â∂ ’¬Δ¡ª ’ØÒ ÁØ Ú’Â ÁΔ appleØ‡Δ Á∂ ‘Δ

√≈ËÈ ‘؉ ¿∞‘ apple≈«‹¡ª Úª◊ ‘μ√ ’∂ Ï≈‘Úª

«÷Ò≈apple ’∂ √Ì ˘ «ÓÒÁ∂ ‘ÈÕ «¬‘Δ Âª «‹øÁ◊Δ

«‹¿±‰ Á≈ √ÒΔ’≈ ‘∞øÁ≈ ‘ÀÕ fi∞appleÈ Ú≈Ò∂ ÒØ’

¡’√apple ¡≈Í‰Δ¡ª ÷∞√Δ¡ª Á≈ ¡≈ÈøÁ Ó≈‰È ÁΔ

Ï‹≈¬∂ Á»«‹¡ª ÁΔ Âappleμ’Δ ˘ Ú∂÷ Ú∂÷ ’∂ √ÛÁ∂

«÷fiÁ∂ apple«‘øÁ∂ ‘ÈÕ «¬‘Ø «‹‘∂ ÒØ’ «¬√ ◊μÒØ∫

¡‰‹≈‰ ‘∞øÁ∂ ‘È «’ ¿∞‘ ¡≈͉≈ ‘Δ «’øÈ≈

Úμ‚≈ È∞’√≈È ’apple apple‘∂ ‘ÈÕ «¬‘ ÓÈ∞μ÷Δ «‹øÁ◊Δ

ÍappleÓ≈ÂÓ≈ ÚμÒØ∫ Ï÷«√¡≈ ‘Ø«¬¡≈ «¬μ’ Ï∂√∞Ó≈apple

’ΔÓÂΔ ÂØ‘Î≈ ‘À Õ

«¬√ ˘ ’Á∂ ¡‹≈¬Δ∫ È‘Δ∫ ◊Ú≈¿∞‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈Õ

«‹Ú∂∫ ’∞Áapple Á∂ «ÈÔÓª ¡È∞√≈apple «ÁÈ ¡Â∂ apple≈Â

ωÁ∂ ‘È,◊appleÓΔ ¡Â∂ √appleÁΔ, ÍμÂfiÛ Â∂ Ï‘≈apple

¡≈¿∞∫Á∂ ‘È ¿∞√∂ Âapple∑ª «‹øÁ◊Δ «Úμ⁄ ‹∂ Á∞μ÷,

È≈’≈ÓÔ≈ÏΔ ¡Â∂ ¡√ÎÒÂ≈ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È Âª ¿∞√

˘ «÷Û∂ ÓμÊ∂ √ÚΔ’≈apple ’appleØ «’¿∞∫«’ ‹∂ apple≈ ¡≈¬Δ

‘À ª √Ú∂apple Á≈ ¡≈¿∞‰≈ «È√«⁄ ‘∞øÁ≈ ‘ÀÕ ‹∂’apple

‹«?øÁ◊Δ ÁΔ Â∞√Δ∫ ’Áapple ’appleØ◊∂ ª «‹øÁ◊Δ

Â∞‘≈‚Δ ’Áapple ’apple∂◊ΔÕ ¡√Δ∫ ’∞Áapple ˘ ‹Ø «ÁøÁ∂ ‘ª

¿∞‘ √≈˘ ’¬Δ ◊∞‰≈ ’apple’∂ Ú≈Í√ ’appleÁΔ ‘ÀÕ

¿∞Á≈‘apple‰ Á∂ ÂΩapple Â∂ ‹∂ ¡√Δ∫ «¬μ’ ÏΔ‹ ÏΔ‹Á∂ ‘ª

ª ¿∞‘ √≈˘ ’¬Δ ◊∞‰≈ Ú≈Ë≈ ’apple’∂ Ú≈Í√ ’appleÁΔ

‘ÀÕ«¬‘Δ ¿∞√ Á≈ ‘apple ◊μÒ «Úμ⁄ ¡√»Ò ‘ÀÕ ‹∂

Á»«‹¡ª ÁΔ ÷∞√Δ ˘ Á∂÷ ’∂ ‘¿∞’≈ ÒÚØ◊∂ ª ¿∞‘Δ

È’≈apple«ӒÂ≈ È≈Ò Â∞‘≈‚Δ fiØÒΔ ÌappleÁΔ ‹≈Ú∂◊Δ

,«¬√ ÂØ∫ ¿∞Ò‡ ‹∂ Â∞√Δ∫ Á»«‹¡ª ÁΔ ÷∞√Δ ˘ Á∂÷

’∂ √μ⁄∂ «ÁÒØ∫ ÷∞√ ‘∞øÁ∂ ‹≈ÚØ◊∂ ª Â∞‘≈‚Δ¡ª

fiØÒΔ¡ª ÚΔ appleμÏ ÷∞√Δ¡ª È≈Ò Ìapple Á∂Ú∂◊≈Õ «¬‘Δ

¡√»Ò √ÎÒÂ≈ ¡Â∂ «‹μª Â∂ Ò≈◊» ‘∞øÁ≈ ‘ÀÕ «¬√

Ò¬Δ ‹∂ Â∞√Δ∫ «‹øÁ◊Δ Á≈ ¡√ÒΔ ¡≈ÈøÁ Ó≈‰È≈

⁄≈‘∞øÁ∂ ‘Ø Âª ¡≈͉∂ «‘appleÁ∂ «ÈappleÓÒ ‹Ò Úª◊»ø

√≈Î appleμ÷ ’∂ ¡≈Í‰Δ √Ø⁄ ˘ √≈Î √∞ÊappleΔ Ï‰≈ ’∂

,¡≈ÈøÁ Ó≈‰Á∂ ‘ج∂, ·≈·ª Ó≈appleÁ∂ Á«apple¡≈ Úª◊

¡μ◊∂ ÚËÁ∂ ‹≈˙Õ

«Îapple Á∂«÷˙ Â∞‘≈‚Δ «‹øÁ◊Δ «Úμ⁄ ¡≈¬Δ¡ª

Ó∞√ΔϪ «’Ú∂∫ Í≈‰Δ ÁΔ¡ª ¤μÒª «Úμ⁄ apple∞Û∑Á∂

«Â‰«’¡ª «‹øÈΔ¡ª ‘Δ apple«‘ ‹≈‰◊Δ¡ªÕ «¬√

Ò¬Δ «‹øÁ◊Δ ˘ Ó∞μÒÚ≈È Ï‰≈¿∞‰ Ò¬Δ «¬√ ˘

’appleÂ∂ Á∂ «ÈÔÓª ¡È∞√≈apple «¬Ó≈ÈÁ≈appleΔ È≈Ò

«ÈÌ≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ ‘≈ÊΔ ÁΔ Ó√ ÂØapple ÚËÁ∂ ‹≈˙,

¡μ◊∂ Ú«Ë¡ª ‘Δ Óø«‹Òª √apple ‘∞øÁΔ¡ª È∂, apple≈‘ª

«Úμ⁄ ÷Û∑∂ ‘Ø ’∂ ¡ÀËapple ˙Ëapple Á∂÷‰ È≈Ò ÍÂ≈ ÚΔ

È‘Δ∫ Òμ◊Á≈ ’ÁØ∫ ‘È∂apple∂ Á√Â’ Á∂‰ Òμ◊Á∂ ‘ÈÕ

«¬√ Ò¬Δ «Ú√≈Ò «‘apple«Á¡ª Á∂ Ë≈appleÈΔ Ï‰ ’∂,

«‹øÁ◊Δ Á∂ ÍøË «√ø◊≈appleÁ∂ ‘ج∂ ÚËÁ∂ ‹≈‰≈ ‘Δ

‹ΔÚÈ ‘ÀÕ

«¬√∂ Ò¬Δ Âª «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ «‹øÁ◊Δ

«‹øÁ≈«ÁÒΔ Á≈ Ȫ ‘ÀÕ


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

13/05/2022

25

Á≈apple» Ó≈ÎΔ¡≈ Íø‹≈Ï ”⁄ È’ÒΔ Á≈apple» Á≈ “’≈appleØÏ≈apple”

¡appleϪ apple∞ͬ∂ ÂØ∫ Í≈apple, «’μÊ∂ ‘À “◊appleΔϪ ÁΔ √apple’≈apple”!

¡≈Ó ÏÙapple

ÁΔ ÍappleÚ≈˜

«’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ Á≈apple», «√‘Â

Ò¬Δ È∞’√≈ÈÁ∂‘ ‘∞øÁΔ ‘ÀÕ «˜¡≈Á≈

«Ó’Á≈apple «Ú⁄ ÍΔ‰ Ú≈«Ò¡ª ÁΔ

Á∂‘, appleØ◊Δ ‘Ø ‹ªÁΔ ‘ÀÕ ¬∂√ Ò¬Δ ’∞Ò

√ø√≈apple «Ú⁄ √ÌȪ «√¡≈‰∂ ÒØ’ª ÁΔ

√ªfiΔ Óμ «¬‘Δ ‘À «’ Ùapple≈Ï È‘Δ∫

ÍΔ‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ, ‹ª Î∂apple Ï∂‘μÁ ÿμ‡

«Ó’Á≈apple «Ú⁄ ÍΔ‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ

‘ÀÕ¡÷≈‰ ÚΔ ‘À, √Ω «√¡≈‰∂ «¬’ÓÂ,

Ó»apple÷ª ¡≈ÍØ ¡≈͉ΔÕ

‘˜≈appleª Úapple∑∂ Í∞apple≈‰Δ «¬È√≈ÈΔ

«√¡≈‰Í Á≈ ÂμÂ√≈apple «¬‘ ‘À «’

Ùapple≈Ï ÚμË ÍΔ‰ ’≈apple‰ Ï‘∞Â

√≈appleΔ¡ª ¡Ωappleª ˘ Ìapple ‹Ú≈ÈΔ «Ú⁄

«ÚËÚ≈ ‘؉≈ «Í¡≈, Ïμ⁄∂ ÔÂΔÓ ‘Ø

◊¬∂, Ï∞μ„Δ ¿∞Óapple «Ú⁄ Ó≈Í∂ apple∞ˇ ◊¬∂,

Î∂apple ÚΔ ÒØ’ ¬∂√ Ò≈Ò ÏÒ≈¡ ÁΔ

√∞⁄μ‹Δ ÚappleÂØ∫ ’appleÈ ÚμÒ «Ë¡≈È

È‘Δ∫ «ÁøÁ∂ ‘ÈÕ ¬∂√ Á∂ ¿∞Ò‡, Ùapple≈Ï

˘ Á∞μ÷ª ÁΔ TÁ≈apple»U ¡≈÷ ’∂

Ú«‚¡≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À Â∂ ¬∂√ ˘

TÒ≈Ò ÍappleΔU «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ

È’ÒΔ Á≈apple», «˜¡≈Á≈ TÓ≈apple»U

«ÏȪ Ùμ’ ’¬Δ Ú≈apple ’¬Δ ÚÀÁ,

‘’ΔÓ ‹ª ‚≈’‡apple ¿∞Á≈√Δ-appleØ◊ () Á∂

ÓappleΔ˜ ˘ ‘Ò’Δ «Ó’Á≈apple Á∂ √∂ÚÈ

ÁΔ ÍÃÚ≈È◊Δ Á∂ «ÁøÁ∂ ‘È Íapple

¡√»ÒÈ «¬‘ ˆÒ √Ò≈‘ ÓøÈΔ

‹≈Ú∂◊ΔÕ «√¡≈«‰¡ª Ïø«Á¡ª Á≈

’μ«„¡≈ ‘Ø«¬¡≈ Âμ ‘À «’ Ùapple≈Ï

«’√∂ ÚΔ ‘≈Ò «Ú⁄ Á∞μ÷ª ÁΔ Á≈apple»

È‘Δ∫ ‘ÀÕ «¬‘ ¡≈appleÊ’ Â∂ «√‘ Íμ÷Ø∫

ÏøÁ∂ Ò¬Δ È∞’√≈ÈÁ∂‘ ‘ÀÕ Íapple √Ø⁄‰

Ú≈ÒΔ ◊μÒ «¬‘ ‘À «’ ‹∂’apple

«‚√‡ΔÒappleΔ «Ú⁄ «Â¡≈apple ’ΔÂΔ ◊¬Δ

Ùapple≈Ï, ÓÈ∞μ÷Δ ‹ΔÚÈ Ò¬Δ

È∞’√≈ÈÁ∂‘ ‘À ª È’ÒΔ Á≈apple» «’øÈΔ

Ó≈apple» (ÿ≈Â’) ‘ØÚ∂◊Δ? ‹Δ‘ÁΔ ’جΔ

«‚◊appleΔ È‘Δ∫Õ ’Ø¬Δ Ó≈ÍÁø‚ È‘Δ∫Õ

’Ø¬Δ «È◊apple≈È È‘Δ∫Õ

Ï‘∞ √≈apple∂ ¡≈Ó ÒØ’, «‹‘Û∂ «’

«’Â≈ÏΔ, ¡ıÏ≈appleΔ ¡«Ë¡ÀÈ ’appleÈ Á∂

’≈«¬Ò È‘Δ∫ ‘∞øÁ∂, √’»ÒΔ ‹ª ’≈Ò‹Δ

ÍÛ∑≈¬Δ ÁΩapple≈È ¿∞È∑ª È∂ «√Ò∂Ï√ ÂØ∫

¤∞μ‡ ’∞fi ÚΔ ¿∞ÓÁ≈ «’√Ó Á≈ È‘Δ∫

Í«Û∑¡≈ ‘∞øÁ≈, ¿∞‘ ÚΔ ¬∂√ «’√Ó Á≈

’μ⁄ ÿappleÛ∑ «◊¡≈È Úø‚Á∂ apple«‘øÁ∂ ‘È

«’ Á≈apple» ÍΔ‰ Ó◊appleØ∫ ÏøÁ≈ √∞appleıapple» ‘Ø

‹ªÁ≈ ‘À, ¬∂√ Ò¬Δ «‹μÊØ∫ «ÓÒ∂, «‹‘Ø

«‹‘Δ «ÓÒ∂, «¬‘ ÍΔ‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘ÀÕ

¡≈Ó ÒØ’ª Á≈ Á∞÷ªÂ ‘Δ «¬‘Δ ‘∞øÁ≈

‘À «’ ¿∞‘, √Ó≈‹ «Ú⁄ ⁄Ò≈’ «Ëappleª

ÚμÒØ∫ ÷Ò≈appleΔ ◊¬Δ ’μ⁄ ÿappleÛ∑

‹≈‰’≈appleΔ ˘ ÂμÊ √Ófi ÒÀ∫Á∂ ‘È Â∂

Î∂apple «¬È∑ª ÌappleÓ≈¿± ◊μÒª Á≈ ÍÃ⁄≈apple

’appleÈ «Ú⁄ ¡≈͉≈ Ï∂Ù’ΔÓ ◊∞˜≈apple

«ÁøÁ∂ ‘ÈÕ T¡≈Ó ¡≈ÁÓΔU Á≈

ÓÂÒÏ, ◊appleΔÏΔ Á≈ «Ù’≈apple È‘Δ∫

‘∞øÁ≈, √◊Ø∫ ¡≈Ó Â∂ ’»Û ÍμËapple ÁΔ¡ª

◊μÒª ˘ √μ⁄ ÓøÈ ÒÀ‰ ÁΔ Ï⁄’≈È≈

Ï∞μËΔ È≈Ò ‹∞«Û¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘∞øÁ≈ ‘ÀÕ

¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ ÓÂÒÏ ˜«‘ÈΔ ◊appleΔÏÕ

¬∂√ √∞Ò∂÷ «Ú⁄ È’ÒΔ Á≈apple» Ï≈apple∂

«˜’apple ’apple«Á¡ª ‘Ø«¬¡ª ¡≈Ó

¡≈ÁÓΔ Á≈ «˜’apple T«Ú¡≈‘ «Ú⁄

ÏΔ¡ª Á≈ appleΩÒ≈U Í≈¿∞‰ Ò¬Δ È‘Δ∫

’ΔÂ≈ √◊Ø∫ ¬∂√ ’apple ’∂ ’ΔÂ≈ ‘À «’

¡≈Ó ÏøÁ∂, ÈÙ≈ Ó≈ÎΔ¡≈ ı≈√’apple

È’ÒΔ Á≈apple» Ó≈ÎΔ¡≈ Á≈ T√Ω÷≈

«Ù’≈appleU ω ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ¿∞∫fi ª

Íø‹≈Ï «Ú⁄ «‚√‡ΔÒappleΔ˜ «Ú⁄

«Â¡≈apple ’ΔÂΔ ¡ø◊apple∂˜Δ Â∂ Á∂√Δ Á≈apple»

ÚΔ, «ÍÃø‡ apple∂‡ ÂØ∫ Ó«‘ø◊Δ Ú∂⁄Δ ‹≈ apple‘Δ

‘ÀÕ ¡ø◊apple∂˜Δ Á≈apple» ÚΔ Âª ÚμË ÍΔ‰

Ú≈Ò∂ «Í¡≈’Û∑ Á∂ «‹◊apple Â∂

◊∞apple«Á¡ª ˘ ¤μÒ‰Δ ’apple «ÁøÁΔ ‘ÀÕ

‹Á«’ ’ÓΔÈ∂ ’À«Ó√‡ª Ì≈Ú «’

ÁÚ≈¬Δ ÚÍ≈appleΔ¡ª ’ØÒØ∫ ÊØ’ Á∂ Ì≈¡

÷appleΔÁ∂, ÈÙΔÒ∂ ’ÀÍ√»Òª Â∂ ÁappleÁª

ÿ‡≈¿∞‰ ÁΔ¡ª ÁÚ≈¬Δ¡ª ˘ appleÒ≈¡

’∂, Ò≈‘‰ «Ú⁄ Í≈¬∂ ÿØÒ ÂØ∫ «Â¡≈apple

’ΔÂΔ È’ÒΔ Á≈apple» ª «‹¿∞∫Á∂ ÏøÁ∂ ˘

‹ÒÁΔ ÂØ∫ ‹ÒÁΔ ’ÂÒ ’appleÈ Á≈

«◊μÒ≈ √Ó≈È ‘ÀÕ

¡≈Ï’≈appleΔ Ó«‘’Ó∂ Á∂ Úμ‚∂

¡¯√apple, apple√»ı Ú≈Ò∂ «√¡≈√ÂÏ≈˜ Â∂

ÒØ’ ÁØ÷Δ √apple’≈appleΔ Ó∞Ò≈˜Ó appleˇ ’∂

Íø‹≈Ï Á∂ ÒØ’ª Á≈ Ò‘» ÍΔ apple‘∂ ‘ÈÕ

¡ø◊apple∂˜Δ Á≈apple» ª ÏØÂÒ ¿∞μÂ∂ ¤Í∂

Ì≈¡ ÂØ∫ AE@ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ CH@ apple∞ͬ∂

Ó«‘ø◊∂ Ì≈¡ Ú∂⁄Á∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª Á∞Ù‡ª

Á∂ «√ø‚Δ’∂‡ Ï≈apple∂ ‹ÒÁΔ («¬’)

Úμ÷apple≈ √∞Ò∂÷, Í≈·’ª ÁΔ È˜apple «Ú⁄

Í∂Ù ’appleª◊∂, «ÎÒ‘≈Ò ¡√Δ∫ «ÚÙ≈

È’ÒΔ Á≈apple» ω≈ ’∂ Ú∂⁄‰ Ú≈Ò∂

Ò∞‡∂«apple¡ª ¿∞μÂ∂ ’∂∫Áapple ’appleÈ≈ ‘ÀÕ

Ó∞μ’ÁΔ ◊μÒ «¬‘ ‘À «’ È’ÒΔ Á≈apple»

«’¿∞∫«’ «’√∂ «‚√‡ΔÒappleΔ «Ú⁄ È‘Δ∫

«Â¡≈apple ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘∞øÁΔ, ¬∂√ Ò¬Δ

¿∞‘ T¡√ÒΔ Á≈apple»U ÂØ∫ A@@ ◊∞‰≈

ÚμË ÷ÂappleÈ≈’ ‘∞øÁΔ ‘ÀÕ „È Ó∞‘μÒ≈

Ô≈Á«ÚøÁapple

+IAFBHDCCFGGC

+IAIDFECBIFAG

‹ÒøËapple «Ú⁄ ÏÀ·∂ Á≈apple» Ó≈ÎΔ¡≈ ÁΔ

÷∂‚, Í»apple∂ Íø‹≈Ï «Ú⁄ ÁØ‘apple≈¬Δ ‹≈

apple‘Δ ‘ÀÕ

«¬øfi ω≈¿∞∫Á∂ ‘È ◊≈‘’

’∞fi ’∞ ÷Ø‹Δ ÍμÂapple’≈appleª È∂ Ùapple≈Ï

«Ú’appleΔ Á∂ ’∞fi ·∂«’¡ª ¿∞μÂ∂ «È◊∑≈

appleμ÷Δ ‘Ø¬Δ √Δ/‘ÀÕ ‘∞øÁ≈ «¬‘ ‘À «’

«‹‘Û∂ ÚÍ≈appleΔ, Ùapple≈Ï Á∂ ’¬Δ ’¬Δ

·∂’∂ ÒÀ∫Á∂ ‘È, ¿∞‘ «‹μÊ∂ ◊≈‘’ ˘

¤Í∂ Ó∞μÒ ÂØ∫ ÚμË ÏØÂÒ, ¡ËΔ¡≈ Â∂

Í¿±¡≈ Ú∂⁄Á∂ ‘È, ˙Ê∂ Ò≈Ò⁄Δ

«ÏappleÂΔ ’≈apple‰ ¡≈͉∂ ◊appleΔÏ Ó∞Ò≈˜Ó

Á≈ ‘μ’ ÚΔ Ëμ’∂ È≈Ò Ó≈appleÁ∂ ‘ÈÕ

√Ú∂apple ⁄Û∑È ÂØ∫ ÒÀ ’∂ apple≈ Á∂

«◊¡≈appleª (AA) Ú‹∂ Âμ’ «‹‘Û≈

ÈΩ’apple, ¡≈͉∂ ’ø‹»√ Ó≈Ò’ ˘

’appleØÛª/¡appleϪ apple∞ͬ∂ Á≈ Ó≈Ò’

ω≈¿∞‰ Ò¬Δ ÿ‡Δ¡≈ «’√Ó Á∂ ’øÓ

’appleÁ≈ ‘ÀÕ ÏÁÒ∂ «Ú⁄ Ï‘∞Â∂ Á≈apple» Á∂

·∂«’¡ª Á∂ Ó≈Ò’ ¡≈͉∂ ÈΩ’apple ˘

FE@@ apple∞ͬ∂ ÂØ∫ ÒÀ ’∂, I@@@ apple∞ͬ∂

ÁΔ ÏμfiÚΔ∫ ÂÈ÷≈‘ «ÁøÁ∂ ‘ÈÕ ¬∂√

Âapple∑ª Á∂ ‘≈Ò≈ ‘∞øÁ∂ ‘È «’ «¬È∑ª

Á≈apple» Á∂ ·∂«’¡ª Á∂ Ó≈Ò’ª «Ú⁄

Á∞’≈ÈÁ≈appleΔ ⁄Ò≈¿∞‰ Ò¬Δ «¬μ‡ ’∞μÂ∂

Á≈ ÚÀapple ÚΔ Á∂«÷¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬’

Á»‹∂ ˘ √∞øÈΔ Êª Á∂÷ ’∂ ÿ∂apple ÒÀ‰≈,

’∞μ‡Ó≈apple ’appleÈΔ ‹ª T√∞Í≈appleΔU Á∂ ’∂

«¬’ Á»‹∂ Á≈ ’ÂÒ ’appleÚ≈¿∞‰ Á∂

Ó≈ÓÒ∂ ÚΔ Ï∂ÍÛÁ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È Íapple

’ÓΔÈ◊Δ Íμ÷Ø∫ √≈apple∂ ÚÍ≈appleΔ «¬’ Á»‹∂

ÁΔ ’≈appleÏÈ ’≈ÍΔ ‘∞øÁ∂ ‘ÈÕ Ó∞Ò≈˜Ó

˘ ωÁ≈ ‘μ’ ’Ø¬Δ È‘Δ∫ «ÁøÁ≈Õ

Ó√ÒÈ «’ «¬’ ·∂’∂ ¿∞μÂ∂ G ‹ª

H ‘˜≈apple apple∞ͬ∂ Ó‘ΔÈ≈Ú≈apple Á∂ ’apple≈apple

«‘ ’øÓ ’appleÈ Ò¬Δ Ó‹Ï»apple Á≈apple»

·∂’≈ ’≈Ó≈ ‹∂’apple ¡≈͉∂ Ó≈Ò’ ÁΔ

ÈΩ’appleΔ ˘ ·∞μ„ Ó≈apple ’∂ ˙‘Á∂ ÚÍ≈apple’

Á∞ÙÓ‰ ’ØÒ ÚΔ ’øÓ Óø◊‰ ‹ªÁ≈ ‘À

ª «˜øÁ◊Δ «Ú⁄ ’Ø¬Δ «¬È’Ò≈Ï

È‘Δ∫ ¡≈ ‹ªÁ≈, √◊Ø∫ E@@ apple∞ͬ∂ ‹ª

A@@@ apple∞ͬ∂ Á≈ Ú≈Ë≈ ‘Δ ÍμÒ∂ ÍÀ∫Á≈

‘ÀÕ ¬∂√ Âapple∑ª Ùapple≈Ï Á∂ ·∂«’¡ª ¿∞μÂ∂

AH ÿø‡∂ Âμ’ ’øÓ ‹ª ÏøË»¡≈ ◊∞Ò≈ÓΔ

’appleÈ Ú≈Ò∂ «¬‘ ÈΩ’apple ˆÒ ’≈apple‹

’appleÈ Ò¬Δ Ó‹Ï»apple ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ‘∞øÁ∂

‘ÈÕ «¬‘Δ ’≈Ó∂ ÷∞μÒ∑Δ Ùapple≈Ï Ú∂⁄Á∂

‘ÈÕ

Ó∞Ò≈˜Óª ˘ Ó≈Ò’ ω≈¿∞∫Á∂ ‘È

Ï∂¬ΔÓ≈È, ‹ÒøËapple «Ú⁄ ÏÀ·∂ È∂ Úμ‚∂

·μ◊

‹ÁØ∫ «¬‘ ◊μÒ ÂÀ¡ ‘À «’ «¬μ‡

’∞μÂ∂ Ú≈Ò≈ ÚÀapple ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹»Á,

·∂«’¡ª Á∂ Ó≈Ò’, ¤Í∂ apple∂‡ ÂØ∫ ÚμË

Ó∞μÒ ¿∞μÂ∂ Á≈apple» ÁΔ¡ª ÏØÂÒª Ú∂⁄‰

Ú≈Ò∂ ÈΩ’appleª ˘ ◊appleΔÏ Ï‰≈¬Δ appleμ÷Á∂

‘È Âª ÿapple ◊ë‘√ÂΔ Á∂ ÷apple⁄∂ ÂØappleÈ

Ò¬Δ ’øÓ ¿∞μÂ∂ appleμ÷∂ ÈΩ’apple, Ó≈Ò’ Â∂

Ó≈Ò’ ÁΔ ‹∞ø‚Δ Á∂ Ô≈appleª ˘ Ú∂÷ ’∂ Ï∂

¬ΔÓ≈ÈΔ Á≈ apple≈‘ ¡÷«Â¡≈apple ’apple ÒÀ∫Á∂

‘ÈÕ ÷∞μÒ∑Δ Ùapple≈Ï Ú∂⁄ ’∂ ˙‘ ‹∂Ï

÷apple⁄≈ ’μ„ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ ‹ÒøËapple «˜Ò∑∂ Á∂

·μ◊ ·∂’∂Á≈apple ¬∂√ ÚappleÂ≈apple∂ ÁΔ «Ó√≈Ò

‘ÈÕ

È’ÒΔ Á≈apple» ‹ª ÓΩ Á∂ Ú≈appleø‡

Ùapple≈ÏΔ¡ª ÁΔ¡ª «’√Óª ‘∞øÁΔ¡ª

‘ÈÕ «√apple∂ Á∂ Á≈apple»Ï≈˜ ÏøÁ∂, Ò»‰ ÁΔ

Í∞ÛΔ È≈Ò Á≈apple» ÍΔ ‹ªÁ∂ ‘∞øÁ∂ ‘ÈÕ

¬∂√ «’√Ó Á∂ ÏøÁ∂ ’¬Δ Ú≈apple, Í»appleΔ

ÏØÂÒ ÷appleΔÁ‰ ÁΔ «ÚμÂΔ Ù’ÂΔ È‘Δ∫

appleμ÷Á∂ ‘∞øÁ∂Õ «¬È∑ª Ùapple≈ÏΔ¡ª ˘ Ò∞쇉

Ò¬Δ ’¬Δ Ú≈apple Ùapple≈Ï Á∂ ·∂’∂ Á∂

ÈΩ’apple, ¡≈͉∂ ’ØÒØ∫ È’ÒΔ Ùapple≈Ï ˘

÷∞μÒ∑Δ Ú∂⁄‰Δ Ù∞apple» ’apple «ÁøÁ∂ ‘ÈÕ ¬∂√

Âapple∑ª ¡Ò’Ø‘«Ò’ ω ⁄∞μ’∂ «Í¡≈’Û∑

È’ÒΔ Á≈apple» ÍΔ‰ Òμ◊Á∂ ‘È, ¿∞È∑ª

˘ Òμ◊Á≈ ‘∞øÁ≈ ‘À «’ ÷∞μÒ∑Δ Á≈apple»

T√√ÂΔU ‘À ‹Á«’ ÷∞μÒ∑Δ Á≈apple» ¿∞È∑ª

Á∂ «ÁÒ ÁΔ ËÛ’‰, ◊∞apple«Á¡ª ÁΔ

’≈apple‹ √ÓappleμÊ≈, «‹◊apple Á∂ ’∞ÁappleÂΔ

¡≈’≈apple ¿∞μÂ∂ Ó؇∂ ’ÀÓΔ’Ò ÁΔ ÍappleÂ

ω≈ ’∂ ÓΩ Á∂ Ï»‘∂ Âμ’ ¤μ‚

¡≈¿∞∫ÁΔ ‘ÀÕ ’¬Δ Ú≈apple ·∂’∂ Á∂ ÈΩ’apple

«ÁÒØ∫ Ó«‘√»√ ’appleÁ∂ ‘∞øÁ∂ ‘È «’ ¿∞‘

ÓÈ∞μ÷ Ó≈apple» ’≈apple≈ ’apple apple‘∂ ‘È Íapple

◊appleΔÏΔ Á≈ √ø’‡ ¿∞È∑ª ˘ ’ÓΔÈ≈

ω≈ «ÁøÁ≈ ‘ÀÕ Á»‹∂ Í≈√∂, Ùapple≈Ï

·∂«’¡ª Á∂ Ó≈Ò’, «ÁÓ≈ˆΔ ÏÁÓ≈ÙΔ

√Á’≈ √Ó≈‹ Á∂ apple√»÷Á≈apple Â∂ ÍÂÚøÂ∂

√싉 ω ’∂ Ë≈appleÓ’ ÍÃØ◊apple≈Ó

’appleÚ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Ó∞ø«‚¡ª Á∂ ‘ΔappleØ Ï‰

‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ’Ω∫√Òappleª, ¡ÀμÓ ¡ÀμÒ ¬∂˜ ˘

Í≈apple‡Δ Îø‚ Á∂ ’∂ ’≈appleª «Ú⁄ È∂Â≈ Á∂

È≈Ò ÏÀ· ’∂ «¬μ‹Â ‘≈«√Ò ’apple apple‘∂

‘∞øÁ∂ ‘ÈÕ ’Ø¬Δ È‘Δ∫ √Ø⁄Á≈ «’ Òμ÷ª

apple∞ͬ∂ Îø‚ ¡Á≈ ’apple «apple‘≈ Ùapple≈Ï

ÚÍ≈appleΔ ¡≈͉∂ ÈΩ’appleª Á∂ ˜ÓΔapple È≈Ò

÷∂‚ ’∂ ¿∞È∑ª ˘ ¤Ø‡∂ ÍμËapple Á∂ Ò∞‡∂apple∂

ω≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ

¬∂√ √Ó≈‹ «Ú⁄ √øÚ∂ÁÈÙΔÒÂ≈

‘∞‰ ’Ø¬Δ Ó∞μÁ≈ È‘Δ∫ Ï⁄ΔÕÁ»apple ’Δ

‹≈‰≈, ‹ÒøËapple Á∂ „È Ó∞‘μÒ∂ Á∂ ’∞fi

¡ÈÍÛ∑ √Óμ◊Òapple ¬∂√ ‘μÁ Âμ’ ÏøÁ∂

÷≈‰∂ ω∂ ‘ج∂ ‘È «’ È’ÒΔ Á≈apple»

«Ú⁄ ÈÙ∂ Á∂ ’ÀÍ√»Ò Â∂ ÈÙΔÒΔ¡ª

◊ØÒΔ¡ª ÿØÒ ’∂, ÿapple∂, È’ÒΔ Ùapple≈Ï

ω ’∂, Ùapple≈ÏΔ ◊≈‘’ Á∂ ÿappleª Â’

Í∞⁄≈ «ÁøÁ∂ È∂Õ ¬∂√ √Óμ◊Òapple ’ÂΔÛ

˘ ’Ω∫√Òapple ÍμËapple Á∂ ÿ‡Δ¡≈ «√¡≈√Δ

¡≈◊»¡ª Á≈ ¡ÙΔappleÚ≈Á ‘≈√Ò ‘∞øÁ≈

‘ÀÕ ◊ÒΔ¤≈Í ÒΔ‚appleª Â∂ È’ÒΔ

ÍμÂapple’≈appleª Á∂ ‡ØÒ∂ «¬È∑ª ÁΔ √∞appleμ«÷¡≈

’appleÁ∂ ‘ÈÕ

Ï≈’Δ √Î≈ BF”Â∂


26 13/05/2022 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

’¬Δ Ú≈apple √Óª √≈‚Δ ◊Ú≈‘Δ ÌappleÁ≈ ‘À

«‹øÁ◊Δ Ï‘∞ ÷»Ï√»apple ‘ÀÕ √≈˘ «‹øÁ◊Δ Á∂ ‘apple ÍÒ Á≈ ¡≈ÈøÁ Ó≈‰È≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ ’Á∂ ÚΔ Á∞÷Δ

È‘Δ∫ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈Õ √≈˘ «‹øÁ◊Δ ‘Ó∂Ùª ‘apple ÍÒ ‘μ√ ’∂, ÷∞Ù apple«‘ ’∂ ◊∞‹≈appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘ÀÕ «‹øÁ◊Δ

√≈˘ «‹¿∞‰ Ò¬Δ «ÓÒΔ ‘ÀÕ «‹øÁ◊Δ ˘ ’Á∂ ÚΔ ÏØfi È≈ √ÓfiØÕ ‘apple ÍÒ ÷∞Ù apple«‘ ’∂ ’μ‡ØÕ

Ì≈Ú ‹∂ Ó≈Û≈ √Óª ¡≈ ÚΔ «◊¡≈

‘À ª «‹¡≈Á≈ Á∞μ÷ «Úμ⁄ Á∞μ÷Δ È≈

‘ØÚØÕ √∞μ÷-Á∞μ÷ ª ¡≈¿∞∫Á∂ ‘Δ apple«‘øÁ∂

‘ÈÕ ‹∂ Ó≈Û≈ √Óª ‘À ª ⁄ø◊≈ ÚΔ

¡≈Ú∂◊≈Õ ⁄ø◊∂ √Ó∂ «Úμ⁄ «‹¡≈Á≈

÷∞√Δ ÚΔ È≈ ÓÈ≈˙Õ ’Á∂ ÚΔ ¡≈͉Δ

«’√Ó ˘ È≈ ÁØ√Δ ·«‘apple≈¬Δ¬∂Õ

’¬Δ Ú≈apple ¡√Δ∫ «’√∂ ‘Øapple ÁΔ ◊μÒ

’apple’∂ ¡≈͉∂ ÿapple «Ú⁄ Ï‘∞Â

«‹¡≈Á≈ È’apple≈ÂÓ’ Ì≈Ú ÍÀÁ≈ ’apple

ÒÀ∫Á∂ ‘ªÕ ¡’√apple Í«appleÚ≈appleª «Úμ⁄

’¬Δ Ú≈apple Â’apple≈apple ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ

Í«appleÚ≈apple «Ú⁄ ’¬Δ ¡«‹‘∂ ÓÀ∫Ïapple ÚΔ

‘∞øÁ∂ ‘È ,‹Ø ¡«‹‘∂ Â’apple≈appleª ˘ ’∞fi

√ÓfiÁ∂ ‘Δ È‘Δ∫ ,Ì≈Ú «‹øÁ◊Δ ˘

‘μ√ ÷∂‚ ’∂ ◊∞‹≈apple ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ ’¬Δ

Ú≈apple ’¬Δ «¬È√≈È ¤Ø‡∂ -¤Ø‡∂

Â’apple≈apple, ¤Ø‡Δ¡ª ¤Ø‡Δ¡ª ◊μÒª ˘

‘Δ «ÁÒ Â∂ Ò≈ ’∂ ÏÀ· ‹ªÁ∂ ‘È Õ

¡≈Í ÚΔ ÍÃ∂√≈È ‘∞øÁ∂ ‘È Â∂ ¡≈͉∂

Í«appleÚ≈«apple’ ÓÀ∫Ïappleª ˘ ÚΔ ÍÃ∂√≈È ’apple

«ÁøÁ∂ ‘ÈÕ ’¬Δ Ú≈apple ª ¡«‹‘≈

Á∂÷‰ ˘ ÚΔ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À «’ ¡«‹‘∂

«¬È√≈È «‚ÍappleÀ√È ÁΔ «ÏÓ≈appleΔ «Úμ⁄

⁄Ò∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ◊μÒ ’∞fi ÚΔ È‘Δ∫

‘∞øÁΔ ,Íapple ◊μÒ ˘ «ÁÒ Â∂ Ò◊≈ ’∂

¡≈Í‰Δ «‹øÁ◊Δ ˘ Èapple’ ω≈ ÒÀ∫Á∂

‘ÈÕ

¡√Δ∫ ’«‘ «ÁøÁ∂ ‘È «’ ¿∞√ÁΔ

«’√Ó ϑ∞ ⁄ø◊Δ ‘ÀÕ ‹ª ÎÒ≈‰≈

ÏøÁ≈ Ï‘∞ ÿμ‡ «Ó‘È ’apple’∂ Ï‘∞Â

’∞fi ’Ó≈ ÒÀ∫Á≈ ‘ÀÕ¿∞√˘ Ï‘∞ ÿμ‡

«Ó‘È ’appleÈΔ Í¬Δ Õ ¿∞√ ˘

¡≈Í‰Δ «’√Ó ÂØ∫ «‹¡≈Á≈ «ÓÒ

«◊¡≈Õ ¿∞√˘ ¿∞√Á∂ Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ È∂

Ï‘∞ ’∞fi «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ «‹øÈ≈ ’∞ ¿∞‘

«¬È√≈È ¿∞√ Á∂ Ò≈«¬’ ÚΔ È‘Δ∫

√Δ, «Îapple ÚΔ ÍÂ≈ È‘Δ∫ ¿∞√ ˘

«’‘Û≈ ÷‹≈È≈ «ÓÒ ⁄∞μ«’¡≈ ‘ÀÕ

’«‘‰ Á≈ ÓÂÒÏ «¬‘ ‘À «’ √≈‚∂

¡øÁapple ¿∞√ «¬È√≈È ÍÃÂΔ ‹Ò‰ Á∂

«Ú⁄≈apple ÍÀÁ≈ ‘؉∂ √∞apple» ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ

¡«‹‘≈ ’Ø¬Δ «¬È√≈È È‘Δ∫ ‘À «’

«‹√ ÁΔ «‹øÁ◊Δ «Ú⁄ ’Á∂ ÚΔ ¿∞Â≈apple

⁄Û∑≈¡ È≈ ¡≈¬∂ ‘Ø‰Õ ‹«?øÁ◊Δ «Ú⁄

¿∞Â≈apple-⁄Û∑≈¡ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘Δ apple«‘øÁ∂

√ø‹ΔÚ «√øÿ √À‰Δ

‘ÈÕ ¡√Δ∫ √≈apple∂ ‘Δ Á∂÷Á∂ ‘È «’ ‹∂

◊appleÓΔ ‘À, ª √appleÁΔ Á≈ ÓΩ√Ó ÚΔ

¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ ‹∂ Ïapple√≈ ‘∞øÁΔ ‘À, ª

¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÓΩ√Ó √≈Î ÚΔ ‘Ø

‹ªÁ≈ ‘À Õ ‹∂ «ÁÈ ⁄Û∑Á≈ ‘À ª apple≈Â

ÚΔ ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘ÀÕ ’«‘‰ Á≈ Ì≈Ú ‘À

«’ ‘Ó∂√≈ «¬’ ‘Δ Âapple∑ª ÁΔ «‹øÁ◊Δ

È‘Δ∫ apple«‘øÁΔÕ ‘Ó∂√≈ «¬μ’ ‘Δ Âappleª

Á≈ √Óª È‘Δ∫ apple«‘øÁ≈Õ √Óª √≈«apple¡ª

Á≈ ‘Δ ÏÁÒÁ≈ ‘À Õ ⁄≈‘∂ ¡μ‹ ÏÁÒ∂

‹ª ’∞fi «ÁȪ Ï≈¡Á ÏÁÒ∂Õ ‘Ó∂√≈

Íø‹∂ ¿∞∫◊Òª «¬μ’ √Ó≈È È‘Δ∫

apple«‘øÁΔ¡ªÕ ’∞Áapple ‘apple «¬’

«¬È√≈È ˘ ÓΩ’≈ «ÁøÁΔ ‘ÀÕÌ≈Ú ‹∂

’Á∂ Ó≈Û≈ √Óª ¡≈ ÚΔ «◊¡≈ ª

’Á∂ ÚΔ «¬øfi È≈ √Ø⁄Ø «’ Ó∂appleΔ

«’√Ó ‹ª «‹øÁ◊Δ «Ú⁄ ‘È∂apple≈ ‘Δ

¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ

Á≈Â∂ È∂ √≈apple∂ «¬È√≈Ȫ Ò¬Δ Ï‘∞Â

’∞fi ω≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «‹√ È∂

√≈˘ ËappleÂΔ Â∂ Ì∂«‹¡≈ ‘À, ¿∞√ È∂

√≈‚≈ ’Ø¬Δ ‘ΔÒ≈-Ú√ΔÒ≈ ÚΔ ’apple

Á∂‰≈ ‘ÀÕ Íapple √≈˘ ’appleÓ ’appleÈ≈

ÍÚ∂◊≈Õ «ÁÒ Ò◊≈ ’∂ «Ó‘ÈÂ

’appleÈΔ ÍÚ∂◊ΔÕ

ª ‘Δ ¡√Δ∫ Ó«ø‹Ò ÚμÒ ¡≈͉∂

’ÁÓ ÚË≈Ú≈ ◊∂Õ «¬‘ È‘Δ∫ ‘À «’

√≈˘ Íμ’Δ Í’≈¬Δ «÷⁄ÛΔ ‹ª ’جΔ

Ê≈ÒΔ ÍappleØ√ ’∂ √≈‚∂ √≈‘Ó‰∂ appleμ÷

Á∂Ú∂◊≈Õ Á∂÷Ø «Ó‘È ª ’appleÈΔ ‘Δ

ÍÚ∂◊ΔÕ «ÏȪ ’appleÓ ’ΔÂ∂ ’∞μfi ÚΔ

È‘Δ∫ «ÓÒÁ≈Õ ’Á∂ ÚΔ «Èapple≈√ È≈

‘ØÚØÕ ¡≈͉≈ «ÁÒ ’Á∂ ÚΔ ¤Ø‡≈ È≈

’appleØ Õ Â∞√Δ∫ «¬‘ √Ø⁄Ø «’ ÍappleÓ≈ÂÓ≈ È∂

√≈‚∂ Ò¬Δ Ï‘∞ ÚËΔ¡≈ appleμ«÷¡≈

‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ‘apple «¬’ «ÁÈ √≈‚∂ Ò¬Δ

’∞fi È≈ ’∞fi ÒÀ ’∂ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ ‘Ó∂√≈

«‹øÁ◊Δ «Úμ⁄ ÷∞√ apple«‘‰≈ «√μ÷Δ¬∂Õ

«‹øÈ≈ ÚΔ √≈‚∂ ’ØÒ ‘À ¿∞√ «Úμ⁄

√Ïapple √øÂØ÷ appleμ÷Δ¬∂Õ

«ÈÓappleÂ≈, «Í¡≈apple, √«Â’≈apple

√«‘‰√ΔÒ ‘؉≈ «‹øÁ◊Δ «Úμ⁄ Ï‘∞Â

‹apple»appleΔ ‘ÀÕ ’Á∂ ÚΔ ◊∞μ√≈ È≈ ‘ØÚØÕ ⁄ÒØ

‹∂ ’¬Δ Ú≈apple ◊∞μ√≈ ¡≈ ÚΔ ‹ªÁ≈ ‘À

ª ÿapple «Úμ⁄ ’Ò∂√ ÷Û≈ È≈ ’appleØÕ

’Ø¬Δ ¡«‹‘≈ ◊Ò ’ÁÓ È≈ ⁄∞μ’ØÕ

‹∂ ’Á∂ ÿapple«Á¡ª È≈Ò ÓÈ Ó∞‡≈Ú ‘Ø

ÚΔ ‹ªÁ≈ ‘À «’Ê∂ Í≈apple’ «Ú⁄ ⁄Ò∂

‹≈˙, «’√∂ Ó≈Ò «Ú⁄ ‹≈˙, √Àapple Â∂

«È’Ò ‹≈˙ Õ ’«‘‰ Á≈ ÓÂÒÏ «’

«¬‘ «‹øÁ◊Δ √≈˘ Á∞Ï≈apple≈ È‘Δ∫

«ÓÒ‰ΔÕ √≈˘ ‘μ√ ÷∂‚ ’∂ ‘Δ «‹øÁ◊Δ

◊∞‹≈appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘ÀÕ

ÓØ‘≈ÒΔ GHHHIFFAFH

Á≈apple» Ó≈ÎΔ¡≈ Íø‹≈Ï ”⁄ È’ÒΔ Á≈apple» Á≈ “’≈appleØÏ≈apple”...

*ÿapple Âμ’ √ÍÒ≈¬Δ ’appleÁ∂ È∂

¡ÈÍÛ∑ ¤Ø’apple∂!*

Ò»‰ ÁΔ Í∞ÛΔ È≈Ò Ùapple≈Ï ÍΔ‰

Ú≈ˇ∂ ¡Ò’Ø‘«Ò’ ÍμËapple Á∂ Ùapple≈ÏΔ ˘

«√appleÎ Ùapple≈Ï ÁΔ¡ª ÿ∞쇪 ÁΔ Âªÿ

‘∞øÁΔ ‘ÀÕ ¡Ú≈apple≈◊appleÁ ¤Ø’«apple¡ª Á∂

√ÏøË ’¬Δ Ú≈apple È’ÒΔ Á≈apple» «Â¡≈apple

’appleÈ Ú≈Ò∂ Ó≈ÎΔ¡≈ È≈Ò Ï‰ ‹ªÁ∂

‘ÈÕ Á«apple¡≈Úª Ò≈◊∂ Óø‚ «¬Ò≈’∂

«Ú⁄ «‹μÊ∂ Á∂√Δ ÂappleΔ’∂ È≈Ò ⁄»¡

ω≈¬Δ ‹ªÁΔ ‘À, ’¬Δ ÒØ’ ÁØ÷Δ

Ó∞È≈¯≈÷Øapple ¡È√apple ˙Ê∂ ‘Δ ’μ⁄Δ

Ò≈‘‰ «Ú⁄ T’ÓΔÈ∂ ’À«Ó√‡ªU ’ØÒØ∫

÷appleΔÁ∂ ÁappleÁ appleØ’» ’ÀÍ√»Òª Á≈ ÿØÒ

appleÒ≈¡ ’∂ È’ÒΔ Á≈apple» ω≈ «ÁøÁ∂

‘ÈÕ

¬∂√∂ È’ÒΔ Á≈apple» ÁΔ √ÍÒ≈¬Δ

Ò¬Δ ¡Ú≈apple≈◊appleÁ, ÍÛ∑≈¬Δ ÂØ∫ Ìμ‹∂

¤Ø’apple∂, apple≈ÂØ apple≈ ¡ÓΔapple Ï‰È Â∂

«√¡≈√Δ ÒΔ‚apple Ï‰È Á∂ √∞ÍÈ∂ Ú∂÷‰

Ú≈Ò∂ Ó∞ø«‚¡ª Â∂ Ï∞μ«„¡ª ˘ T’øÓU

¿∞μÂ∂ appleμ«÷¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ¬∂√ Âapple∑ª

◊≈‘’ª Á∂ ÿappleª Â∂ ÁÎÂapple Ú◊Àapple≈

Áμ√∂ «‡’≈«‰¡ª Âμ’ È’ÒΔ Á≈apple» ÁΔ

ÙΔÙΔ ÂØ∫ ÒÀ ’∂, Í∂‡Δ ÚΔ Í∞μ‹ÁΔ ’apple

¡≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ Íapple «¬‘ Á≈apple» È‘Δ∫

‘∞øÁΔ √◊Ø∫ «◊μÒΔ ˜«‘apple ‘∞øÁΔ ‘ÀÕ

’ÓΔÈ∂ ’Ï≈ÛΔ¬∂ ‘Δ È’ÒΔ Ùapple≈Ï

Ó≈ÎΔ¡≈ ˘ ¡ø◊apple∂˜Δ Â∂ Á∂√Δ Á≈apple»

ÁΔ¡ª ¡√ÒΔ ÏØÂÒª Ó∞‘¬Δ¡≈ ’appleÚ≈

’∂ «ÁøÁ∂ ‘ÈÕ Ùapple≈Ï Á∂ ¡‘≈Â∂ Ú≈Ò∂

ÚΔ ÷≈ÒΔ ÏØÂÒª Ó∞μ‘¬Δ¡≈

’appleÚ≈¿∞∫Á∂ È∂Õ «¬È∑ª Ó≈ÎΔ¡≈

◊∞apple«◊¡ª ’ØÒ ÙΔÙΔ ˘ √ΔÒ Ò≈¿∞‰

Ú≈ÒΔ ÓÙΔÈ ‘∞øÁΔ ‘ÀÕ ¬∂√ Âapple∑ª

«Í¡≈’Û∑ ˘ ˜«‘apple «Í¡≈¿∞‰ Ò¬Δ

«¬‘ ’≈ÂÒ «◊appleØ‘ Í»ø¤ ⁄∞μ’Δ appleμ÷Á∂

‘ÈÕ

÷Ïappleª ÏØÒ Í¬Δ¡ª

’ÍÂ≈È ¡Ó«appleøÁapple «√øÿ ‹ÁØ∫

Íø‹≈Ï Á∂ Ó∞μ÷ ÓøÂappleΔ ‘∞øÁ∂ √È ¿∞ÁØ∫

ÚΔ apple≈‹Í∞apple≈ «Ú⁄ È’ÒΔ Á≈apple» ÍΔ‰

’≈appleÈ ’¬Δ «Í¡≈’Û∑ ¿∞μÍapple Ú≈Ò∂ ˘

«Í¡≈apple∂ ‘Ø ◊¬∂ √ÈÕ ˙Ê∂ È’ÒΔ Á≈apple»

ÁΔ ÎÀ’‡appleΔ ÎÛΔ ◊¬Δ √ΔÕ Î∂apple, ’∞μfi

«ÁÈ appleΩÒ≈ appleμÍ≈ ÍÀ‰ Ó◊appleØ∫ «¬È√≈¯

Á∂‰ ÁΔ ◊μÒ ÿμ‡∂ apple∞Ò ◊¬Δ √ΔÕ

«Íμ¤∂ «‹‘∂, √≈«Ï’ Ó∞μ÷ ÓøÂappleΔ Á∂

«Íø‚ Ï≈ÁÒ «Ú⁄ È’ÒΔ Á≈apple»

ω≈¿∞‰ Á≈ ‹∞◊≈Û Î«Û¡≈ «◊¡≈

√ΔÕ ’¬Δ «ÁÈ appleΩÒ≈ Í≈«¬¡≈ «◊¡≈

‹Á«’ ÓÈ∞μ÷Â≈ Á∂ Á∞ÙÓ‰ª ¿∞μÂ∂

’Ø¬Δ ’≈appleÚ≈¬Δ ‘∞øÁΔ È‘Δ∫ √∞‰Δ ◊¬ΔÕ

Íø‹≈Ï ‘Δ È‘Δ∫ Í»apple∂ Á∂√ Ì≈apple «Ú⁄

È’ÒΔ Ùapple≈Ï Ó≈ÎΔ¡≈ Á∂ ÈÀ’√√

⁄μÒ apple‘∂ ‘ÈÕ √»‘Δ¡≈ ¬∂‹ø√Δ¡ª ˘

ÍÂ≈ È‘Δ∫ Òμ◊Á≈ ‹Á«’ «‹‘Û∂

Ù«‘apple «Ú⁄ ÷∞μÒ∑Δ Â∂ √√ÂΔ Áμ√ ’∂

È’ÒΔ Á≈apple» √ÍÒ≈¬Δ ‘∞øÁΔ ‘ØÚ∂, ¿∞ÊØ∫

Á∂ √Ë≈appleÈ ÏøÁ∂ ˘ ÚΔ √ÍÒ≈«¬appleª Á∂

È≈Ó ÍÂ∂ Ï≈apple∂ ÍÂ≈ ‘∞øÁ≈ ‘À,

‹≈‰’≈appleΔ Á∂‰ Á∂ Ï≈Ú‹»Á ’Á∂ ’جΔ

Í∞÷Â≈ ’≈appleÚ≈¬Δ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔÕ

«¬’ Í∞apple≈‰Δ ıÏapple ÁΔ «¬Ï≈apple ÍÛ∑Á∂

√Î≈ BE Á≈ Ï≈’Δ...

‘ªÕ TÈ’ÒΔ Ùapple≈Ï ÁΔ Íø‹≈Ï «Ú⁄

«Ú’appleΔ Â∂ Â√’appleΔ appleØ’‰ Ò¬Δ Íø‹≈Ï

√apple’≈apple ÚμÒØ∫ ‹ÒÁΔ ’∞«¬’ «apple√ͪ√

(«’¿±¡≈apple ) ’Ø‚ ¡≈Ë≈apple ‡appleÀ’ Â∂

‡apple∂√ ÍÉ≈ÒΔ Ò≈◊» ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘ÀÕ

√»Ï∂ Á∂ Í∂∫‚» ¬∂appleΔ¬∂ «Ú⁄ ÎΔ’Ò √Òμ‹

¡Â∂ √À͇∂˜ ÓÀÈ∂‹ÓÀ∫‡ (¡ÀμÎ ¡Àμ√

¡Àμ√ ¡ÀμÓ) Ò≈◊» ’appleÈ Ò¬Δ

Â’ÈΔ’Δ √‘≈«¬Â≈ «¬’≈¬Δ (‡Δ ¡Àμ√

Ô») ’≈«¬Ó ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ Ó∞μ÷

√’μÂapple ÏΔÏ≈ «ÚÈΔ Ó‘≈‹È È∂

⁄ø‚Δ◊Û∑ «Úμ⁄ Íø‹≈Ï Ï∞«È¡≈ÁΔ

„ª⁄≈ «Ú’≈√ ÏØapple‚ (ÍΔ ¡≈¬Δ ‚Δ

ÏΔ) ÁΔ ’≈apple‹’≈appleΔ ’Ó∂‡Δ ÁΔ

AEGÚΔ∫ ÓΔ«‡ø◊ ÁΔ ÍÃË≈È◊Δ

’apple«Á¡ª «¬‘ ‘∞’Ó ’ΔÂ∂ È∂Õ

√ÏøË ¡«Ë’≈appleΔ¡ª ˘ √»Ï∂ «Ú⁄

È’ÒΔ Ùapple≈Ï ÁΔ «Ú’appleΔ ¡Â∂

Â√’appleΔ ˘ appleØ’‰ Ò¬Δ ⁄Ω’√ apple«‘‰

Á∂ «ÈappleÁ∂Ù «Áø«Á¡ª Ó‘≈‹È È∂

Áμ«√¡≈ «’ «’¿± ¡≈apple ’Ø‚ ¡≈Ë≈appleÂ

‡appleÀ’ Â∂ ‡apple∂√ ÍÉ≈ÒΔ ‹ÈÂ’ «Èμ‹Δ

Ì≈¬ΔÚ≈ÒΔ (ÍΔ ÍΔ ÍΔ) Á∂ ¡Ë≈apple ”Â∂

«Â¡≈apple ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À, ‹Ø Ùapple≈Ï

¿∞ÂÍ≈ÁÈ Â∂ √ÍÒ≈¬Δ ÁΔ appleΔ¡Ò

‡≈¬ΔÓ ‚≈‡≈ ÓΩÈΔ‡«appleø◊ ¡Â∂

Â√ÁΔ’ apple≈‘Δ∫ È≈‹≈«¬˜ ¡Â∂ È’ÒΔ

Ùapple≈Ï ”Â∂ Șapple appleμ÷‰ «Ú⁄

ÓÁÁ◊≈apple ‘ØÚ∂◊ΔÕU ¬∂√ Â’ÈΔ’ ˘

«’¿∞∫ Ò≈◊» È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ «◊¡≈? «¬‘

Ì∂ ‘≈Ò∂ Âμ’ ı∞μÒ∑ È‘Δ∫ √’∂ ‘ÈÕ

È’ÒΔ Ùapple≈Ï Ó≈ÎΔ¡≈ ¬∂È≈

Â≈’ÂÚapple ‘Ø ⁄∞μ«’¡≈ ¬∂ «’ ’Ø¬Δ ÚΔ

’Ω∫√Òapple, «ÚË≈«¬’, ÓøÂappleΔ ¬∂√ «ÚÙ∂

Ï≈apple∂ ÏØÒ‰ Ò¬Δ apple≈˜Δ È‘Δ∫ ‘ÀÕ

¡≈Í‰Δ ‹≈È Â∂ Í«appleÚ≈apple ÁΔ

√Ò≈ÓÂΔ Á∂ «÷¡≈Ò È≈Ò ¬∂È≈

«Í¡≈apple ‘À «’ ‘apple ’Ø¬Δ «¬’ ⁄∞μÍ √Ω

√∞μ÷ Ú≈ÒΔ «√¡≈‰Í ÍμÒ∂ ÏøÈΔ ÏÀ·≈

‘ÀÕ

‘≈¬Δ ’Øapple‡ «Ú⁄ È’ÒΔ Ùapple≈Ï

Ó≈ÎΔ¡≈ Ï≈apple∂ Í≈¬Δ ͇ΔÙÈ √ÏøËΔ

Í∞apple≈‰Δ ıÏapple, ‘Ú≈Ò∂ Ú‹Ø∫ Á∂ apple‘∂ ‘ªÕ

T⁄ø‚Δ◊Û∑: Íø‹≈Ï «Ú⁄ ⁄apple⁄≈ Á≈

’∂∫Áapple ω∂ ‘ج∂ ˆÀapple ’≈˘ÈΔ ¡Â∂

È’ÒΔ Ùapple≈Ï Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ Íø‹≈Ï Â∂

‘«apple¡≈‰≈ ‘≈¬Δ ’Øapple‡ Á∂ «¬’‘apple∂ ÏÀ∫⁄

È∂ √∞‰Ú≈¬Δ ÒØ’«‘ Á∂ ÂΩapple ¿∞μÂ∂

’ΔÂ∂ ‹≈‰ ÁΔ ◊μÒ ’«‘øÁ∂ ‘ج∂ ’∂√

⁄Δ¯ ‹√‡Δ√ ÁΔ ÏÀ∫⁄ ˘ «¬‘ Ó≈ÓÒ≈

appleÀ¯apple ’apple «ÁÂ≈ ‘ÀÕ √≈Ï’≈

«ÚË≈«¬’ Âapple√∂Ó ‹ØË≈ Â∂ ‘apple◊ØÍ≈Ò

«√øÿ ÁΔ ÂappleÎØ∫ Í≈¬Δ ◊¬Δ ͇ΔÙÈ

¿∞μÂ∂ ‹√«‡√ ¡Ò’≈ √appleΔÈ È∂ ¬∂√

Ó≈ÓÒ∂ ˘ ÒØ’«‘ ͇ΔÙÈ Á∂ ÂΩapple

¿∞μÂ∂ √∞‰È Ò¬Δ ‘≈¬Δ ’Øapple‡ Á∂ ⁄Δ¯

‹√‡Δ√ ˘ Ì∂‹ «ÁÂ≈ ‘ÀÕ

Áapple¡√Ò Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ √∞‰Ú≈¬Δ

Ù∞apple» ‘∞øÁ∂ √≈apple ‹√«‡√ √appleΔÈ È∂

͇ΔÙÈapple˜ Á∂ Ú’ΔÒ ÏÒÂ∂‹ «√μË»

˘ Í∞«¤¡≈ «’ «’¿∞∫ È‘Δ∫ «¬√ Ó≈ÓÒ∂

˘ ÒØ’«‘ ͇ΔÙÈ Á∂ ÂΩapple ¿∞μÂ∂

√∞«‰¡≈ ‹≈Ú∂? ‘≈¬Δ ’Øapple‡ È∂ «’‘≈

(√Δ) «√¡≈√Δ ÒÛ≈¬Δ «¬Ê∂ È≈ ÒÛΔ

‹≈Ú∂Õ «‹√ ¿∞μÂ∂ Ú’ΔÒ ÏÒÂ∂‹ È∂

«’‘≈ «’ ÁØÚ∂∫ ͇ΔÙÈapple «ÚË≈«¬’

ª apple‘∂ ‘È Íapple ¿∞È∑ª È∂ AIIG ÂØ∫

Ï≈¡Á ⁄؉ È‘Δ∫ ÒÛΔÕ «¬√ Ò¬Δ

«¬‘ ’Ø¬Δ apple≈‹ÈΔÂ’ ’∂√ È‘Δ∫, √◊Ø∫

«¬‘ Ó≈ÓÒ≈ ’≈¯Δ ◊øÌΔapple ‘ÀÕ «¬√

Ò¬Δ ¿∞È∑ª ÁØÚª È∂ ‘≈¬Δ ’Øapple‡ Á≈ apple∞÷

’ΔÂ≈ ‘ÀÕ Íø‹≈Ï √apple’≈apple ÚÒØ∫ ÚΔ Í∂Ù

‘ج∂ Ú’ΔÒ appleÓΔ‹≈ ‘’ΔÓ È∂ ’Øapple‡ ˘

Á«√¡≈ (√Δ) «’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ¿∞μÂ∂

Ò◊≈Â≈apple ’≈appleÚ≈¬Δ ⁄μÒ apple‘Δ ‘ÀÕ

͇ΔÙÈapple Á∂ Ú’ΔÒ È∂ ’Øapple‡ ˘

Á«√¡≈ «’ ˆÀapple ’≈˘ÈΔ Ùapple≈Ï

ω≈¿∞‰ ˘ ÒÀ ’∂ ÈÚøÏapple B@AH Ó¬Δ

B@AI ¡Â∂ Ò≈’‚≈¿∞È ÂØ∫ Ï≈¡Á

ÚΔ «ÂøÈ ¡À¯¡≈¬Δ¡≈apple Áapple‹ ‘Ø¬Δ¡ª

‘È Íapple ‘apple Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ «√appleÎ ‘∂·Ò∂

ÍμËapple ¿∞μÂ∂ ‘Δ ’≈appleÚ≈¬Δ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

‹ÁØ∫ «’ Ó≈ÓÒ∂ È≈Ò ‹∞«Û¡≈

Ó≈¯Δ¡≈ Í∞«Ò√ ÁΔ Í’Û ÂØ∫ Ï≈‘apple

‘ÀÕU

È⁄ØÛ

‹ÁØ∫ Âμ’ Íø‹≈Ï Á∂ ÒØ’ ¡≈‡≈

Á≈Ò Ó∞¯Â Á∂‰ Á≈ Ú≈¡Á≈ ’appleÈ

Ú≈Ò∂ Â∂ √∞ÍÈ∂ Ú∂⁄‰ Ú≈Ò∂ Ú؇

«Ì÷≈appleΔ¡ª ÁΔ¡ª ⁄≈Òª √Ófi ’∂ √‘Δ

ÏøÁ∂ ˜È≈ÈΔ¡ª ˘ ⁄∞‰ ’∂, «ÚË≈È

√Ì≈ «Ú⁄ È‘Δ∫ Ì∂‹‰◊∂, ⁄ø◊≈ ÏøÁ≈

‹ª ˜È≈ÈΔ Ó∞μ÷ ÓøÂappleΔ È‘Δ∫

ω≈¿∞‰◊∂, ¬∂Ê∂ «Èμ ÈÚ∂∫ Ó≈ÎΔ¡≈

Â∂ ◊∞apple◊∂ ÍÒÁ∂ apple«‘‰◊∂Õ ¬∂√ Ò¬Δ

√‘Δ ÏøÁ∂ ÒΔ‚apple ω≈¿∞‰ Ò¬Δ

«ÓÙÈappleΔ ‹ΔÚÈ ‹Δ¡ apple‘∂ ÙappleΔÎ

Ïø«Á¡ª ˘ ÚΔ Ú؇ Í≈ ’∂ ¡˜Ó≈¡ ’∂

Ú∂÷ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ ¡◊Ò∂ √∞Ò∂÷

«Ú⁄ ‹ÒøËapple ÁΔ ’≈˜Δ Óø‚Δ Á∂ ‚appleμ◊

Ó≈ÎΔ¡≈ ÁΔ ÍØÒ ‹ÒÁΔ ÷ØÒª◊∂Õ


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

13/05/2022

27

√≈«¬ø√Δ √∞Ò∂÷ ; ‹∂Ó˜ ÚÀμÏ ‡ÀÒΔ√’ØÍ Â∂ ¡√Δ∫ ¡≈Ó √Ó≈‹

Í∞Ò≈Û, ¡μ‹ ÂØ∫ È‘Δ∫, Òμ÷ª ’appleØÛª Ú«apple∑¡ª ÂØ∫ ÓÈ∞μ÷ª ˘ ¡≈͉∂ ÚμÒ «÷μ⁄ «apple‘≈ ‘ÀÕ √Ø ¬∂√ «÷μ⁄ ’≈appleÈ ‘Δ ÓÈ∞μ÷ª È∂ ÍÛ⁄ØÒ‰ Â∂ ◊Ø÷È ÚμÒ ¡ÛΔ ÏøÈ∑Δ appleμ÷ΔÕ

Í∞Ò≈Û ˘ √Ófi‰ Ò¬Δ √≈‚Δ √Ì

ÂØ∫ ÚμË «¬ÓÁ≈Á ’ΔÂΔ Â∂ ¿∞‘ ‘À Á»apple

ÁappleÙÈΔ (‡ÀÒΔ√’ØÍ) È∂Õ ¬∂√ Á»apple

ÁappleÙÈΔ ÁΔ ÓÁÁ È≈ˇ ¡√Δ∫ ¬∂√

¡√Ó≈ÈΔ «Ú‘Û∑∂ Ú√Á∂ ¡appleÙΔ

’ÒÏ»Â, Â≈«apple¡ª, «√¡≈«apple¡ª,

«√¡≈apple⁄Ôª, Â≈apple≈ fi∞appleÓ‡ Â∂ ¡øÏapple

ÈÁΔ¡ª Ï≈Ï ‹≈‰’≈appleΔ Ò¬Δ ‘ÀÕ

«¬Ê∂ √Ú≈Ò «¬‘ ¿∞·Á≈ «’ ¬∂√ Á»apple

ÁappleÙÈΔ ‹øÂapple Á≈ ’≈apple√≈˜ ’Ω‰ √Δ ?

’Ø¬Δ ¡apple√» È≈ˇ ‹ØÛÁ≈, ’جΔ

¡≈appleΔ¡≈ Ìμ‡ È≈ˇ ‹≈ ‹ØÛÁ≈ Íapple

÷∞apple≈ ’섉 Â∂ ’≈ÍappleÈΔ’√ (1473-

1543) ‘ª√ «ÒμÍappleÙÀ (1570-

1619) ’ÀÍÒapple (1571-1630)

◊ÀÒΔ«Ò˙» ◊∂ÒΔ (1564-1642)

«¬√‘≈’ «È¿±‡È (1643-1727)

Â∂ ¡À‚«ÚÈ ‘μÏÒ (1889-1953)

«¬‘ ¿∞‘ √»fiÚ≈È «Ú«◊¡≈ÈΔ È∂∫

«‹‘Ȫ ¿∞μÁÓ √Á’∂ ¡μ‹ ¡√Δ∫

˜∂Ó˜ ÚÀÏ ‡ÀÒΔ√’ØÍ ÂΔ’ ¡μÍÛ

√’∂Õ

’≈ÍappleÈΔ’√ È∂ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª

AEAD «Ú⁄ «¬‘ ‘Ø’≈ «ÁμÂ≈ √Δ «’

√≈‚Δ ËappleÂΔ √»apple‹ Á∞¡≈Ò∂ «◊ÛÁΔ

‘ÀÕ «Ò‘≈˜≈ ¬∂√ È∂ «¬‘ «Ú⁄≈apple «’√∂

√À ˘ Ú∂÷ ’∂ ‘Δ «ÁμÂ≈ √Δ √Ø Ó∂appleΔ ‹≈⁄∂

’≈ÍappleÈΔ’√ ˘ Í«‘Ò≈ ’≈apple√≈˜ ÓøÈ

√’Á∂ ¡ªÕ ¬∂√ ÂØ∫ Í«‘Òª ¡apple√» Á≈

Áμ«√¡≈ «Ú⁄≈apple «‹√ «Ú⁄ ËappleÂΔ ˘

Ë∞apple≈ ÓøÈ ’∂ √≈apple∂ ¡appleÙΔ ’ÒÏ»Â

ËappleÂΔ Á∞¡≈Ò∂ «◊ÛÁ∂ √ÈÕ «¬‘ ◊Ò

Ú∂Ò∂ Á∂ ÒØ’ª Ò¬Δ ÏÛΔ ¡ÒØ’≈apple √Δ

¿∞È∑ª ˘ «¬‘ ◊μÒ ¡≈Í‰Δ ËappleÓ

Í∞√Â’ª «ÚappleØË ‹≈ÍΔ Â∂ ◊appleÓ

«ı¡≈Òª Á≈ ÍÃ◊‡≈Ú≈ ’appleÁΔ¡ª

¿∞È∑ª ¬∂√ Ó‘≈È «ÁÓ≈ˆΔ ˘ Ù‘ΔÁΔ

Á∂ «ÁμÂΔÕ

‹«◊¡≈√» ¡≈͉∂ ¡≈͉∂ „ø◊ Â∂

¡≈Í‰Δ ¡≈Í‰Δ Êª ’∞Áapple ˘

√Ófi‰ Ò¬Δ ‹ÂÈ ’appleÁ∂ apple«‘øÁ∂ È∂∫

«¬√∂ Âapple∑ª AGÚΔ∫ ÙÂ≈ÏÁΔ ‘≈ÒÀ∫‚ Á∂

Ù«‘apple «Ó‚ÒÏapple≈◊ «Ú⁄ ’μ⁄ ÿ≈ÛΔ

Â∂ ÚÍ≈appleΔ È∂ ¡≈͉∂ Í∞μÂapple È≈ˇ

÷∂‚Á∂ ÷∂‚Á∂ ‡ÀÒΔ√’ØÍ Á≈ ÷∞apple≈ ÒμÌ

«Ò¡≈Õ ¬∂√ ÚÍ≈appleΔ Á≈ Ȫ ‘ª√

«ÒμÍappleÙÀ √Δ ¿∞‘È∂ ’Ø¬Δ Â‹appleÏ≈◊≈‘

È‘Δ∫ √Δ Ï‰≈¬Δ ‘جΔÕ È≈ ‘Δ ¿∞‘

’Ø¬Δ ÌΩ«Â’ «Ú«◊¡≈ÈΔ √Δ- ’«‘øÁ∂

È∂∫ «’ √’»ÒØ∫ ¤∞μ‡Δ Ó◊appleØ∫ ¡≈͉∂

Í∞μÂapple ˘ ‘μ‡Δ “Â∂ ÒÀ ¡≈«¬¡≈ Â∂

Í∞μÂapple appleø◊ Ïappleø◊∂ ¡≈ÂÙΔ ’μ⁄ È≈ˇ

÷∂‚‰ Òμ◊ «Í¡≈Õ ¡⁄È⁄∂ Í∞μÂapple

È∂ ÁØ ’μ⁄ ‹ØÛ ’∂ ¡≈Í‰Δ ¡μ÷ª È≈ˇ

Ò≈ ’∂ Â≈’Δ˙∫ Ï≈‘apple «‚μ·≈ Â∂ «◊apple‹∂

Á∂ Ï∞apple‹ ¡μ÷ª Ó»‘apple∂ «Á√ ͬ∂Õ

ÌØÒ∂ Ï≈Ò È∂ ÿ≈Ïapple ’∂ ’μ⁄ Íappleª‘

appleμ÷ ¤μ«‚¡≈ Â∂ Á»‹Δ¡ª ÙÀÚª È≈ˇ

÷∂‚‰ Òμ◊ «Í¡≈ ÊØÛ∂ «⁄apple Ó◊appleØ∫ Î∂apple

÷Ø‹Δ ÓÈ ¿∞√ÒÚμ‡∂ Òμ◊ «Í¡≈

¿∞‘È∂ Ó∞Û ¿∞‘Δ ◊μÒ ÍappleÂ≈¬Δ Â∂

Ï∞apple‹ Î∂apple ¡μ÷ª Ó»‘apple∂ Ú∂÷ ’∂ ¡≈͉∂

Ï≈Í ˘ Áμ√‰ ‡∞apple «Í¡≈- «Ú⁄Ø∫

‚appleÁ≈ Ï≈Í ˘ Áμ√∂ «’μÊ∂ ’ÃØË È≈ ÷≈

‹≈¬∂Õ Í»appleΔ Ú≈appleÂ≈ √∞‰ ’∂ «ÒμÍappleÙÀ È∂

‹ÁØ∫ ¡≈ÂÙΔ ’μ⁄ ‹ØÛ ’∂ ¡≈Í‰Δ¡ª

¡μ÷ª È≈ˇ Á»appleØ∫ «◊apple‹∂ ˘ Ú∂«÷¡≈ Â∂

¿∞‘Á≈ apple∞μ◊ Ì«apple¡≈ «◊¡≈ «’ Ï∞apple‹Δ

¡À‚Δ È∂Û∂ «’Ú∂∫ ¡≈ ◊¬Δ? Ï«‘apple‘≈Ò

¡≈͉∂ Í∞μÂapple ˘ ¿∞‘È∂ ÏÛ≈ «Í¡≈apple

’ΔÂ≈ «’ »ø ª ÷∂‚ ÷∂‚ «Ú⁄ Á»apple

ÁΔ¡ª ÙÀ¡Úª ˘ È∂Û∂ Ú∂÷‰ Á≈ Ì∂Â

ÒμÌ «Ò¡≈ ‘À- «¬√∂ ‹appleÏ∂ Á∂ √Á’≈

«ÒμÍappleÙÀ È∂ ÊØÛ∂ «ÁȪ Ó◊appleØ∫ ‹øÂapple

ω≈«¬¡≈ ¿∞‘ √Δ Í«‘ÒΔ Á»apple

ÁappleÙÈΔ (‡ÀÒΔ√’ØÍ) Î∂apple 25 √ÂøÏapple

1608 ˘ √apple’≈appleΔ «¬˜≈˜Â È≈ˇ

¬∂√ ’≈„ ˘ ¡≈͉∂ È≈Ú∂∫ ÒÚ≈

«Ò¡≈- «¬‘ ¿∞√ Ú∂Ò∂ «¬μ’

⁄ÓÂ’≈apple È≈ÒØ∫ ÿμ‡ È‘Δ∫ √Δ «’

«’Ú∂∫ «¬μ’ Á»apple ÁΔ √À ˘ ¡√Δ∫ ¡≈͉∂

Ó»‘apple∂ Ú∂÷ √’Á∂ ¡ª- ‘apple ’جΔ

«ÒμÍappleÙÀ ˘ Ì◊Ú≈È ÂØ∫ ÿμ‡ È‘Δ∫ √Δ

√ÓfiÁ≈- «ÒμÍappleÙÀ Á∂ ¬∂√ ‹øÂapple ˘

√apple’≈appleΔ ÂΩapple ¿∞μÂ∂ √Ó∞øÁappleΔ Ô≈Âapple≈ Â∂

¯Ω‹ Á∂ ’≈apple‹ Ò¬Δ Úapple«Â¡≈ ‹≈‰

Òμ◊ «Í¡≈- ‹ÁØ∫ ’≈„ ÁΔ ⁄apple⁄≈

‘ΩÒΔ ‘ΩÒΔ Á»apple Ê≈Úª Â∂ ¡ÍÛΔ Âª

ÒØ’ ¡≈Í‰Δ ¡≈Í‰Δ Ê≈Ú∂∫ Á»apple

ÁappleÙÈΔ Ï‰≈¿È Òμ◊ ͬ∂ «‹Ú∂∫

«ÒμÍappleÙÀ Á∂ √Ó’≈ÒΔ ÈΔÁappleÒÀ∫‚ Á∂

‹À’Ï È∂ Á»apple ÁappleÙÈΔ Ï‰≈¿È Á≈

Á≈Ú≈ ’ΔÂ≈ Â∂ √apple’≈appleΔ «¬˜≈˜Â

Ò¬Δ «⁄μ·Δ Í≈¬Δ «‹‘ÛΔ ı≈apple‹ ’apple

«ÁμÂΔ ◊¬Δ- √apple’≈apple È∂ ¡ÀÒ≈È

’ΔÂ≈ «’ ¬∂√ ˘ ω≈¿È≈ Ï‘∞ √Ω÷≈

’øÓ ¬∂-

«¬√∂ ’ÛΔ È≈ˇ ‹∞«Û¡≈ ’ÀÍÒapple

‹appleÓÈΔ √‡∞‡◊≈apple‚ Á≈ «¬μ’

√»fiÚ≈È √Δ «‹√ È∂ «¬‘ ◊μÒ «√μË

’ΔÂΔ «’ √»apple‹ Á∞¡≈Ò∂ «◊ÛÈ ◊ØÒ

È‘Δ∫ ÏÒ«’ ¡ø‚≈’≈apple ‘À ¬∂√ È∂

«√¡≈«apple¡ª Á∂ «◊ÛÈ Ú∂Ò∂ «ÓμÊ∂,

‹appleÓÈΔ ÁΔ Á≈«ÈÙ◊≈‘ «Ú⁄

’≈ÍappleÈΔ’√ Á∂ «Ú⁄≈apple ÍÛ∑ ’∂ ‘Øapple

ÍÃ∂appleÈ≈ «ÓÒΔ Â∂ ÓÈ∞μ÷Δ Ï√Δapple Á∂

√øÁappleÌ «Ú⁄ ¡≈Í È∂ «Ú⁄≈apple Í∂Ù

’ΔÂ∂ ¿∞È∑ª Á∂ ÂÚμ’Ò, ¡appleÙ ÙÈ≈√Δ

Á∂ ÷∂Âapple «Ú⁄ ÏÛΔ √‘≈«¬Â≈ ‘جΔ-

2009 ËappleÂΔ Úapple◊∂ ‘Øapple «√¡≈«apple¡ª

ÁΔ Ì≈ˇ Ò¬Δ «‹‘ÛΔ Á»apple ÁappleÙÈΔ

ω≈¬Δ ◊¬Δ √Δ, ¿∞‘ÈÁ≈ Ȫ ÚΔ

’ÀÍÒapple Â∂ ¿∞‘ ’ÀÍÒapple Á∂ ’≈˘Èª ˘

Ó∞μ÷ appleμ÷ ’∂ ω≈¬Δ ◊¬Δ √Δ «‹‘ÛΔ

2018 ˘ Ï∂‘apple’ ‘Ø ◊¬Δ-

’ÀÍÒapple ÂØ∫ Ï≈apple∑ª Úapple∑∂ ¤Ø‡∂ «¬‡ÒΔ

Á∂ Ú√ÈΔ’ ◊ÀÒΔ«Ò˙ ◊∂ÒΔ ¿∞È∑ª Á≈

√Ó’≈ÒΔ ‘Ø ◊∞‹«apple¡≈ «‹√ ˘ ¡‹Ø’Δ

¡appleÙ ÙÈ≈√Δ Á≈ Ï≈Ú≈ ¡≈ÁÓ

¡≈«÷¡≈ ‹ªÁ≈ ¬∂- ÍΔ√≈ ÁΔ

Á≈«ÈÙ◊≈‘ ÂØ∫ ¡≈ÒÓ Ï‰ ’∂ ¿∞‘

apple≈ ˘ ’¬Δ ’¬Δ ÿø‡∂ ¡√Ó≈È ÚμÒ

ıØapple∂ ’Δ Ú∂÷Á≈ apple«‘øÁ≈ √Δ ‹≈‰∂ «‹Ú∂∫

’∞fi ÒμÌ «apple‘≈ ‘ØÚ∂- Íapple Èø◊Δ ¡μ÷

È≈ˇ ª ¤Û≈ ⁄øÈ Â≈apple∂ ‘Δ Ú∂÷∂ ‹≈

√’Á∂ È∂∫- ‹ÁØ∫ ◊ÀÒΔ«Ò˙ ˘ 1608

ÁΔ Ï‰≈¬Δ «ÒμÍappleÙÀ ÁΔ Á»apple ÁappleÙÈΔ

Ï≈apple∂ ÊØ‘ Òμ◊≈ «’ «¬μ’ ⁄ÙÓ≈ √≈˜

Â∂ ÚÍ≈appleΔ È∂ ¡≈ÂÙΔ ’μ⁄ ‹ØÛ ’∂

ÈÚª ‹øÂapple ω≈«¬¡≈ ¬∂ «‹√ È≈ˇ

ÁΩapple ÁΔ¡ª ÙÀÚª È∂Û∂ Áμ√«Á¡ª È∂∫-

◊ÀÒΔ«Ò˙ ˘ ¡Í‰≈ √∞¯È≈ √øÍ»appleÈ

‘∞øÁ≈ «Á√ «Í¡≈ «’ ¿∞‘ ‘∞‰ ¬∂√

Í∞Ò≈Û ˘ ÷Ø‹ √’∂◊≈ Î∂apple ’Δ?

◊ÀÒΔ«Ò˙ È∂ «ÒμÍappleÙÀ ÁΔ Á»apple

ÁappleÙÈΔ È≈ÒØ∫ «ÂøÈ ◊∞‰≈ ÚμË ÁappleÙÈ

Ú≈ÒΔ Á»apple ÁappleÙÈΔ Ï‰≈ Ò¬Δ-

¡≈ÂÙΔ ’μ⁄ È≈ˇ Ú≈Ë≈ ÿ≈‡≈ ’apple ’∂

¬∂√ Á»apple ÁappleÙÈΔ ˘ ¡μ· ◊∞‰≈ ÚμË

√’ Ú≈ÒΔ Ï‰≈ ¤μ‚Δ- ◊ÀÒΔ«Ò˙

È∂ Á»apple ÁappleÙÈΔ Á≈ Ó»ø‘ È≈ Â∂ √Ó∞øÁappleª

ÚμÒ ’ΔÂ≈ Â∂ È≈ ‘Δ ¯Ω‹Δ ’≈apple‹

ÚμÒ ’ΔÂ≈, «√μË≈ ¡√Ó≈ÈΔ «Ú‘Û∑∂

ÚμÒ ’apple «Ò¡≈ Î∂apple ¿∞‘È∂ ¿∞‘ √ø√≈apple

Âμ«’¡≈ «‹‘Û≈ √Ófi √∞apple ÂØ∫

Ï≈‘apple≈ √Δ- Ï≈Ï∂ ◊ÀÒΔ«Ò˙ È∂ ⁄øÈ

¿∞Â∂ √∞’∂ ‚»ø◊apple, ÈΔÒΔ ÈÁΔ,

Ïë‘√ÍÂΔ (Ó∞ÙÂappleΔ, ‹»ÍΔ‡apple) Á∂ ⁄≈apple

⁄øÈ Â∂ √»apple‹ È≈ˇ «◊ÛÈ Ú≈Ò∂

ÙÓ√Δ È∞’Â∂ Á≈ ÊØ‘ Áμ«√¡≈- «¬‘

◊ÀÒΔ«Ò˙ ‘Δ √Δ «‹‘È∂ ËappleÂΔ Á∂

È∂ÛÒ∂ Â≈apple∂ Á≈ Áμ«√¡≈ «‹√Á≈ Ȫ

ÍappleØ◊˜ΔÓ≈ √È⁄ØappleΔ ¬∂- «‹√ÁΔ «ÚμÊ

4.24 ⁄≈ȉ Úapple∑≈ ¬∂ Í∞Ò≈Û ÁΔ Á»appleΔ

ÓΔ‡appleª Â∂ «’ÒØÓΔ‡appleª È≈ˇ È‘Δ∫

«ÓøÈΔ ‹≈ √’ÁΔ «’¿∞∫‹Ø «¬‘ Á»appleΔ

¡À‚Δ ⁄Ø÷Δ ¬∂ «’ √≈«¬ø√Á≈Ȫ È∂ ‹◊

ÁΔ Á»appleΔ «Óøȉ ÁΔ «¬’≈¬Δ ⁄≈ȉ

Úapple∑≈ ω≈¬Δ ‘Ø¬Δ ¬∂- ⁄≈ȉ «¬μ’

√«’ø‡ «Ú⁄ «ÂøÈ Òμ÷ «’ÒØÓΔ‡apple ÁΔ

Á»appleΔ ÂÀ¡ ’apple ÒÀ∫Á≈ ¬∂- ¬∂√ ÂØ∫ ÍÂ≈

Ò◊Á≈ ¬∂ «¬‘ «¬μ’ «Óø‡ «Ú⁄ ¬∂√ ÂØ∫

√μ· ◊∞‰≈, «¬μ’ ÿø‡∂ «Ú⁄ ¬∂√ ÂØ∫ ÚΔ

√μ· ◊∞‰≈ Â∂ «¬μ’ «ÁÈ «Ú⁄ ¬∂√ ÂØ∫

¡μ◊∂ ‘Øapple ⁄ØÚΔ‘ ◊∞‰≈ Â∂ «¬μ’ √≈Ò

«Ú⁄ «ÂøÈ √Ω ÍÀ∫· ◊∞‰≈ Á»appleΔ

«’ÒØÓΔ‡appleª «Ú⁄ ÂÀ¡ ’apple Òج∂◊≈

«¬‘ Á»appleΔ ⁄∞apple≈ÈÚ∂ ÷appleÏ √μ· ¡appleÏ

«’ÒØÓΔ‡appleª Á∂ Ò◊Ì◊ ‘∞øÁΔ ¬∂-

√≈«¬ø√Á≈Ȫ È∂ ‹μ◊ «Ú⁄ÒΔ¡ª

Á»appleΔ¡ª «Óøȉ Ò¬Δ «¬μ’ ‘Øapple

«¬’≈¬Δ Í≈apple√∂’ ⁄Ò≈¬Δ ‘Ø¬Δ ‘À,

«‹‘ÛΔ Ò◊Ì◊ 3.26 ⁄≈ȉ Úapple∑∂ Á∂

Ïapple≈Ïapple ‘∞øÁΔ ¬∂- Úμ‚Δ ◊μÒ «¬‘ ‘À

«’ Ù‘ΔÁ ’≈ÍappleÈΔ’√ Á≈ Áμ«√¡≈

‹≈‰∂ √»apple‹ ‡≈ÏappleΔ / ◊ë‘ Óø‚ÒΔ Á≈

√»apple‹ Á∞¡≈Ò∂ «◊ÛÈ √μ⁄ √≈Ï ‘Ø

«◊¡≈-

¿∞ÍappleØ’Â ¿∞Ò∂«÷¡≈ Á»apple ÁappleÙÈΔ

Á≈ ‚ØÒ Ï‘∞ Úμ‚≈ Â∂ Ì≈apple≈ ‘∞øÁ≈ √Δ

«’¿∞∫«’ ⁄≈ȉ ˘ ¡≈ÂÙΔ ’μ⁄ «Ú⁄Ø∫

Òøÿ‰≈ ÍΩ∫Á≈ √Δ Âª‹Ø ¿∞‘ ÙÀÚª ˘

ÚË≈ ’∂ «Ú÷≈¿ÁΔ¡ª √È- ¬∂√ Á≈

«¬μ’ ‘Øapple Ï‘∞ Úμ‚≈ ÿ≈‡≈ «¬‘ √Δ

«’ ÙÀÚª ¡≈͉∂ ’ø«‚¡ª ÂØ∫

ÚÒ»øËappleΔ¡ª Â∂ ÿ∞√Ó∞√Δ¡ª «Áμ√«Á¡ª

√È- ’μ⁄ ÁΔ ‹√≈Ó ϑ∞ Úμ‚Δ

’apple’∂ Á»apple ÁappleÙÈΔ Á≈ Ú˜È Ì≈apple≈ Â∂

’μÁ ’≈· ÒøÓ≈ ‘؉ ’apple ’∂ ⁄∞μ’‰

«Ú⁄ ¡Ω÷Â≈¬Δ ¡≈¿ÈÁΔ √Δ-

«¬√‘≈’ «È¿±‡È È∂ ÚΔ ⁄≈ȉ

«appleÙÓª ¿∞Â∂ ÏÛ≈ ’øÓ ’ΔÂ≈ ¿∞⁄∂⁄

appleø◊ª ÁΔ ÂappleÂΔÏ Áμ√‰ Ú≈Ò∂ ‹øÂapple

¿∞Â∂ ÏÛΔ ÈΔfi Ò≈ ’∂ ’øÓ ’ΔÂ≈-

«È¿±‡È È∂ ¬∂√ ◊μÒ ˘ Ó«‘√»«√¡≈

«’ ‡ÀÒΔ√’ØÍ Á≈ ¡≈’≈apple ¤Ø‡≈ ‘؉≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ¬∂- «Ò‘≈˜≈ «È¿±‡È È∂

Áapple͉ ˘ Úapple«Â¡≈ «’¿∞∫‹Ø «¬‘

¡≈͉∂ ¡ ¿∞Â∂ Ï‰Δ ⁄≈ȉ ¤ÚΔ

˘ Áapple√≈¿∞∫Á≈ ¬∂- «¬ÊØ∫ «¬‘ ◊μÒ

«√μË ‘∞øÁΔ «’ ‘∞‰ ⁄≈ȉ «appleÙÓª ˘

√øÿ‰∂ ’μ⁄ «Ú⁄ÁΔ Òøÿ‰≈ È‘Δ∫

Í¿±◊≈- √Ø Áapple͉ Á≈ ¡ «⁄Ò’Úª

‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «‹√ È≈ˇ √≈˘

⁄≈ȉ ¤ÚΔ ÒμÌ Ú∂‘∫ÁΔ- «È¿±‡È

È∂ «¬√∂ «√apple ¡Â∂ ¤Ø‡∂ ¡≈’≈apple Â∂

‘Ò’∂ Ì≈apple Ú≈ÒΔ Á»apple ÁappleÙÈΔ Ï‰≈

Ò¬Δ «‹√ È≈ˇ «ÁÃÙ √≈¯ Â∂ Ù¯≈¯

‘Ø «◊¡≈-

‘∞‰ Á»apple ÁappleÙÈΔ Á∂ ÷∂Âapple «Ú⁄

«¬μ’ ‘Øapple Ï‘∞ Úμ‚Δ Í∞Òªÿ ÌappleÈ

Ú≈Ò≈ √»fiÚ≈È ¡À‚«ÚÈ ‘μÏÒ

(1889-1953) «‹‘Û≈ ¡appleÙ

ÙÈ≈√Δ Á≈ ¡≈ÒÓ √Δ- ¿∞È∑ª «¬μ’

Á»apple ÁappleÙÈΔ Ï‰≈¬Δ «‹√ È≈ˇ ¿∞‘

‘Øapple Á»apple Á∂ «√¡≈apple⁄Ôª Â∂ ¡øÏapple

ÈÁΔ¡ª ˘ Ú∂÷‰≈ ÒØ⁄Á∂ √È- ¿∞È∑ª

1929 ⁄ «¬μ’ apple»√Δ √≈«¬ø√Á≈È

¯Ã≈¬Δ‚ ÓÀÈ Á∂ ȘappleΔ¬∂ ÁΔ ◊Ú≈‘Δ

«Ú⁄ «¬‘ «Ú⁄≈apple Í∂Ù ’ΔÂ≈ «’ «¬‘

√μ⁄ ¬∂ «’ Í∞Ò≈Û Í√apple «apple‘≈ ¬∂ ‹≈‰∂

√≈apple∂ Â≈apple≈ fi∞appleÓ‡ «¬μ’ Á»‹∂ ÂØ∫ Á»apple

‘‡Á∂ ͬ∂ È∂∫- «¬√ È∂ ª «¬‘ ÚΔ

«√μË ’apple «ÁμÂ≈ √Δ ‘apple Â≈apple≈ fi∞appleÓ‡

Á»‹Δ ÂØ∫ ¿∞√ apple¯Â≈apple È≈ˇ Á»apple ‘‡

apple‘Δ ¬∂ «‹øÈ≈ ¿∞È∑ª Á∂ «Ú⁄’≈appleÒΔ

«ÚμÊ Á≈ «√μË≈ ÂÈ≈√∞Ï (¡≈Í√Δ

Ïapple≈ÏappleΔ) ‘∞øÁ≈ ¬∂ «‹√Á≈ ÓÂÒÏ ¬∂

«‹øÈΔ «ÚμÊ ‘ØÚ∂◊Δ «¬ÂÈΔ ‘Δ ¿∞È∑ª

ÁΔ «¬μ’ Á»‹∂ ÂØ∫ Á»apple ‹≈‰ ÁΔ

apple¯Â≈apple ÚμË ‘ØÚ∂◊Δ ‘μÏÒ ÁΔ ¬∂√

’apple≈Ó Í≈appleØ∫ 1990 «Ú⁄ ¡√ª

Í∞Ò≈Û «Ú⁄ ÿμÒΔ Á»apple ÁappleÙÈΔ Á≈

Ȫ ÚΔ ‘μÏÒ ‡ÀÒΔ√’ØÍ appleμ«÷¡≈

«‹‘ÛΔ ¡μ‹ ÚΔ ËappleÂΔ Á∞¡≈Ò∂

«◊ÛμÁΔ Í¬Δ- «¬‘ Á»apple ÁappleÙÈΔ

Â≈«apple¡ª ÁΔ ÁÒÏøÁΔ, ÈÀ«Ï¿±Ò≈,

Â≈apple≈ ÏμÁˇ Â∂ ÈΔ¿±‡apple≈È Â≈«apple¡ª

Á∂ ‹ÈÓ Â∂ ÓΩ Ï≈apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ

«Áø«Á¡ª ‘È, ¬∂√ Á»apple ÁappleÙÈΔ È≈ˇ

’≈Ò∂ ¤∂’ Â∂ Ó≈¬Δ’appleØÚ∂Ú ÏÀ’

◊apple≈¿±ø‚ appleÀ‚Δ¡ÀÙÈ Ï≈apple∂ Ï‘∞ ¿∞⁄∂⁄

‹≈‰’≈appleΔ ‘جΔ- ¡μ‹ ÚΔ «¬‘ Í»apple∂

Ì≈apple È≈ˇ ËappleÂΔ Á∞¡≈Ò∂ ◊∂Û∂ ’μ„

apple‘Δ ¬∂- ¬∂√ ÂØ∫ ¡μ‚ ‘Øapple ÚΔ (apple√Á

◊≈‘Úª) ËappleÂΔ Á∞¡≈Ò∂ ◊∂Û∂ ’μ„

apple‘Δ¡ª- «‹Ú∂∫ ’≈Ó͇È, ⁄øÁapple≈ Â∂

√͇˜apple Úapple◊Δ¡ª ’¬Δ apple√Á

◊≈‘Úª ‘È «‹‘ÛΔ¡ª Á»apple

’≈«¬È≈ ˘ «È‘≈apple«Á¡ª Â∂ ¡ø’Û∂

«¬’μ·Δ¡ª ’apple«Á¡ª È∂∫- 1990 ˘

‘μÏÒ ˘ Í∞Ò≈Û «Ú⁄ ÿμ«Ò¡≈ ª‹Ø

¿∞‘ Ù≈Ó appleø◊Δ ¿±apple‹≈ Â∂ ‘Øapple ¡appleÙΔ

’Òϻ Ï≈Ï ‹≈‰’≈appleΔ «¬’μ·Δ

’apple∂- √Ú≈Ò «¬‘ ¿∞ÿÛÁ≈ ‹∂ ¡√Δ∫

‘μÏÒ ˘ Í∞Ò≈Û «Ú⁄ ÿμ«Ò¡≈

‘Ø«¬¡≈ Â∂ «¬μ’ ‘Øapple ÈÚ∂∫ ‡ÀÒΔ√’ØÍ

ÁΔ ÒØÛ «’¿∞∫?

C@ Ú«apple∑¡ª ÂØ∫ ˜∂Ó˜ ÚÀÏ

‡ÀÒΔ√’ØÍ ¡Â∂ «√apple‹ØÛ Â∂ «√appleÂØÛ

ÿ≈Ò‰≈ «Ú⁄ ‹∞‡∂ ‘ج∂- ¬∂√ Á»apple

ÁappleÙÈΔ ˘ ËappleÂΔ ÂØ∫ 1.0 «ÓÒΔ¡È

ÓΔÒ Á»appleΔ Â∂ «÷Ò≈«apple¡≈ ‹≈√Δ- Á»apple

ÁappleÙÈΔ Á≈ Ȫ È≈√≈ Á∂ Á»‹∂ Á∂ Ȫ

¿∞Â∂ ˜∂Ó˜ ÚÀÏ appleμ«÷¡≈ ‘À- Ò◊Ì◊

10 «ÓÒΔ¡È ‚≈Òapple È≈ˇ «¬‘

’≈apple‹ ¡appleø«Ì¡≈- ‘μÏÒ , (Ò≈ˇ

‘Δ·ÚΔ∫ «appleÙÓ) Â∂ (Â≈Ï’≈apple) «appleÙÓª

«Ú⁄ Áμ√‰ ◊Ø⁄apple∂ ⁄≈ȉ Á≈ ÷∞apple≈

’μ„ÁΔ ¬∂- ˜∂Ó˜ ÚÀÏ ‘μÏÒ ÂØ∫ 100

◊∞‰≈ ÚË∂appleΔ ’»Â Ú≈ÒΔ ¬∂- «¬‘Á≈

÷∂Âapple (Ò≈ˇ ‘Δ·ÚΔ∫ «appleÙÓ) ‹≈‰∂ ¿∞‘

«appleÙÓª «‹‘ÛΔ¡ª Ò≈ˇ appleø◊ ÂØ∫

ÊÒ«Ú¡ª ‘È ÓÈ∞μ÷Δ ¡μ÷ «¬È∑ª ˘

È‘Δ∫ Ú∂÷ √’ÁΔ «’¿∞∫‹Ø ¿∞È∑ª ÁΔ

‚apple¬Â∞¬È⁄∂ ÿμ‡ ‘∞øÁΔ √Ø «¬‘Á∂

Ú∂÷‰ Ò¬Δ «Ú«◊¡≈ÈΔ¡ª ‹øÂapple

ω≈¬∂- «¬‘Á≈ ÓÂÒÏ ¡√Δ∫ ÚμÒ

‹≈ apple‘∂ Â∂ ¿∞È∑ª ÁΔ Â≈Ï’≈appleΔ ÁΔ

«Ú¡≈«÷¡≈ ’apple √’Δ¬∂- ‹∂ «ÏøÁ»

Ò«‘appleª ÚμÒ ‹≈¬Δ¬∂ Â∂ ¡√ª ’Øˇ

√͇˜apple Úapple◊Δ apple√Á ◊≈apple ÓΩ‹»Á ¬∂

√Ø √≈‚∂ ’Øˇ ¤Û≈ (Ò≈ˇ ‘Δ·ÚΔ∫

«appleÙÓ) ÷∂Âapple ¿∞μ’≈ «Ú‘Ò≈ «Í¡≈ √Δ

È≈ Â∂ ’Øˇ ’Ø¬Δ Á»apple ÁappleÙÈΔ √Δ

«‹‘ÛΔ Ò≈ˇ ‘Δ·ÚΔ∫ Ò«‘appleª ÁΔ «‘μ√

«ÎÁ∂ È≈ ¬Δ ‹øÂapple √È- √Ú≈Ò «¬‘

«’ ¡√Δ∫ «’¿∞∫ (Ò≈ˇ ‘Δ·ÚΔ∫ «appleÙÓ)

÷∂Âapple «Ú⁄ Ú∂÷‰≈ ⁄≈‘∞øÁ∂?

ÌجΔ∫ √≈apple Á∂ «√¡≈«‰¡ª Áμ«√¡≈

Ï¬Δ «¬‘ ËappleÂΔ 13.8 «ÏÒΔ¡È Úapple∑∂

Í«‘Òª «¬μ’ Úμ‚∂ ËÓ≈’∂ È≈ˇ

¡≈Í‰Δ ‘Ø∫Á ⁄ ¡≈¬Δ- √Ì ÂØ∫

Í«‘Òª ’‰ ÂØ∫ ÚΔ «Èμ’∂ «’‰’∂ ω∂

Î∂apple ’‰ ω∂, ‘≈¬Δ‚ÃØ‹È Ï‰Δ Â∂

«¬‘Á∂ È≈ˇ ¬Δ √»apple‹ Â∂ ¡øÏapple

ÈÁΔ¡ª ¡appleøÌΔ¡ª- ¿∞È∑ª ¡øÏapple

ÈÁΔ¡ª Â∂ √»apple‹ «Ú⁄Ø∫ «È’ˇ

Ú≈«Ò¡ª ÍÃ’≈Ù «appleÙÓª ¡μ‹ ÚΔ

√≈‚Δ ËappleÂΔ ÂΔ’ ¡μÍÛ apple‘Δ¡ª È∂∫-

‹∂ ¡√Δ∫ 13.5 «ÏÒΔ¡È Úapple∑∂ Í«‘Ò∂

‹ÈÓ∂ Â≈«apple¡ª, Â≈apple≈ fi∞μappleÓ‡ª Ï≈ÏÂ

ÊØ‘ Ò≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞øÁ∂ «’ ¿∞‘ «’Ú∂∫ ω∂

Â∂ ¿∞È∑ª ÁΔ¡ª ÚΔ ÍÃ’≈Ù «appleÙÓª ÍøË

’ÍÁΔ¡ª ’ÍÁΔ¡ª √≈‚∂ Ó»‘apple∂ ¡≈

apple‘Δ¡ª È∂∫- √Ø «¬‘ ÍÃ’≈Ù «appleÙÓª

«¬È¯apple≈appleÀ‚ (Ò≈ˇ ‘Δ·ÚΔ∫ «appleÙÓ)

÷∂Âapple «Ú⁄ ‘Δ È˜apple ¡≈ √’ÁΔ¡ª

‘È- √Ø «¬‘ √appleÍapple ¬∂ ‹∂ ¡√ª Á»apple

Á∞apple≈‚∂ ¡appleÙΔ ’Òϻ Â∂ √ø√≈apple Á≈

¡≈«Á √μ Ú∂÷‰≈ ÒØ⁄Á∂ √Ø ¬∂√ ÍÃ√ø◊

ÁΔ √Ó∞μ⁄Δ ‹≈‰’≈appleΔ √≈˘

«¬È¯apple≈appleÀ‚ (Ò≈ˇ ‘Δ·ÚΔ∫ «appleÙÓ)

÷∂Âapple «Ú⁄Ø∫ ÒÌ√Δ- «¬μ’ ◊Ω‘ ◊Ø⁄appleΔ

Ï≈ «¬‘ ‘À «’ ‹ÁØ∫ «appleÙÓª √≈‚∂

Ó»‘apple∂ ¡≈ apple‘Δ¡ª ‘È «¬‘ È≈ÒØ∫ È≈ˇ

Ò≈ˇ Ú‡≈¬Δ¡ª Ò«‘appleª ‘Ø apple‘Δ¡ª È∂∫,

‹≈‰∂ «‹‘Û∂ «√¡≈apple∂ Â∂ «√¡≈apple⁄∂ ÏøÈ∂

√È ¿∞‘ √≈ÊØ∫ Á»apple ‹≈ apple‘∂ È∂∫- √Ø ‹ÁØ∫

¡√Δ∫ Á»apple ÁΔ¡ª ¡øÏapple ÈÁΔ¡ª ˘

Ú∂÷Á∂ Â∂ ¿∞È∑ª ÚμÒØ∫ ¡≈¿ÈÁΔ¡ª

«appleÙÓª ‘ΩÒΔ ‘ΩÒΔ Ò≈ˇ Ú‡≈¬Δ¡ª

Ò«‘appleª ‘∞ø«Á¡ª È∂∫ «‹√Á≈ ’≈appleÈ

‚≈ÍÒapple «¬¯À’‡ ‘∞øÁ≈- ‹≈‰∂ ‹∂ Â∞√Δ∫

Ï≈’Δ √Î≈ BH”Â∂


28 13/05/2022 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

⁄؉ Ú≈¡Á∂

¡μ‹ «Íø‚ Á∂ Íø⁄≈«¬Â ÓÀ∫Ïapple ¡Â∂

√appleÍø⁄ ÍμϪ Ì≈apple ‘ج∂ «ÎappleÁ∂ ‘È ‘؉≈

ÚΔ Ï‰Á≈ √Δ √appleÍø⁄ È∂ Í»apple∂ BE Òμ÷

÷apple⁄∂ È∂ √appleÍø⁄Δ Â∂ , È≈Ò∂ ¡μ‹ ª

’Àϫȇ ÓøÂappleΔ È∂ «Íø‚ ÁΔ ÷»‘ Ú≈ÒΔ

ËappleÓ√≈Ò≈ ( ÷»‘ Ú≈ÒΔ ÓÂÒÏ ‹Ø

‘∞‰ Ï‘∞ ‚»øÿΔ ‘؉ ’apple’∂ √≈apple∂ ¿∞√

˘ ÷»‘ Ú≈ÒΔ ËappleÓ√≈Ò≈ ‘Δ ’«‘‰

Òμ◊ ͬ∂ √È ) «Úμ⁄ «Íø‚ Á∂ «Ú’≈√

’≈apple‹ª Ò¬Δ ◊ê‡ Á∂‰ ¡≈¿∞‰≈ ‘ÀÕ

«Íø‚ Á∂ «¬«Â‘≈√ «Úμ⁄ «’√∂ ÓøÂappleΔ

Á≈ Í«‘Ò≈ ÁΩapple≈ √ΔÕ ÓøÂappleΔ Á∂ ¡≈¿∞‰

ÁΔ ÷Ïapple √∞‰ ÍÃ≈«¬ÓappleΔ √’»Ò Ú≈Ò∂

Ó≈√‡apple ÚΔ √’»Ò ÁΔ «‚μ◊»ø-«‚μ◊»ø

’appleÁΔ «¬Ó≈apple ÁΔ Êª ÈÚΔ∫ «¬Ó≈appleÂ

Ò¬Δ ¡apple‹Δ «Ò÷ √appleÍø⁄ ’ØÒ

ËappleÓ√≈Ò≈ Í‘∞ø⁄ ◊¬∂Õ

√appleÍø⁄ È∂ ¡apple‹Δ ÎÛ«Á¡ª «’‘≈

Ó≈√‡apple ‹Δ ÓøÂappleΔ √≈«‘Ï È∂ Óøȉ≈

ª ‘À È‘Δ∫ ⁄μÒØ Ú∂÷Á∂ ‘ª Õ

ÓøÂappleΔ ‹Δ ÚΔ Í‘∞ø⁄ ◊¬∂ Â∂

√appleÍø⁄ È∂ ÈÚΔ∫ ËappleÓ√≈Ò≈ ÁΔ ◊ê‡

ÁΔ Óø◊ ’ΔÂΔ ÓøÂappleΔ È∂ ¿∞‘ ÓÈ‹»apple

’apple Ò¬Δ , √Ó√≈È ÿ≈‡ Ò¬Δ ÚΔ

◊ê‡ ‹≈appleΔ «ÁμÂΔÕ √appleÍø⁄ ˘ «¬øfi

‹≈«Í¡≈ «’ ¿∞√ Á∂ ’ΔÂ∂ ÒØ’ª È≈Ò

⁄؉ Ú≈¡Á∂ Í»apple∂ ‘Ø apple‘∂ ‘È «‹Ú∂∫ ‘Δ

√‡∂‹ ÂØ∫ ÓøÂappleΔ ‹Δ ‹«?øÁ≈Ï≈Á

ÏØ«Ò¡≈ «◊¡≈ ª «¬μ’· È∂ ÚΔ ‹Ø√

È≈Ò ‹Ú≈Ï «ÁμÂ≈Õ «‹Ú∂∫ ‘Δ Ó≈√‡apple

‹Δ Á∂ ’«‘‰ Â∂ √appleÍø⁄ È∂ √’»Ò

Ú≈ÒΔ ¡apple‹Δ ÓøÂappleΔ ‹Δ Á∂ ¡μ◊∂ appleμ÷Δ

ª ÓøÂappleΔ √≈«‘Ï «¬‘ ’øÓ ¡◊ÒΔ

Ú≈apple ÁΩapple∂ «Úμ⁄ appleμ÷ ÒÚØ Õ

T «¬‘ Ó∂apple≈ Í«‘Ò≈ ⁄؉ Ú≈¡Á≈

√Δ ‹ÈÂ≈ È≈Ò Ó≈appleØ ÿ∞μ◊Δ ‹Δ «¬‘

ÚΔ ’øÓ «ÈμÏÛÁ≈ ‘ØÚ∂T √appleÍø⁄

√≈«‘Ï È∂ ÓøÂappleΔ ˘ «’‘≈ ‘À Õ

T √≈apple∂ ’øÓ Â∂ √≈apple∂ ⁄؉ Ú≈¡Á∂

Ú؇ª Ú∂Ò∂ Í»apple∂ ’appleΔÁ∂ È∂ Í«‘Òª ’ΔÂ∂

’øÓ ‹ÈÂ≈ Ì∞μÒ ‹ªÁΔ ‘ÀÕ ÓøÂappleΔ È∂

√appleÍø⁄ Á∂ ’øÈ ⁄ λ’ Ó≈appleΔÕ

√appleÍø⁄ È∂ Ó≈√‡apple ‹Δ ˘ «’‘≈ ⁄μÒØ

’Ø¬Δ ÈΔ ¡◊ÒΔ Ú≈apple √‘ΔÕ

T √’»Ò Á≈ ’Δ ¡≈ Í«‘Òª

ËappleÓ√≈Ò≈ Â∂ √Ó√≈È ÿ≈‡ ‹apple»appleΔ ‘ÀÕ

√appleÍø⁄ È∂ ¡≈Í‰Δ¡ª Ú؇ª ÚΔ

Ú∂÷‰Δ¡ª, ‹Ú≈’ª Á≈ ’Δ

¡≈.......... T

’ØÒ ÷Û∑∂ ÏøÂ∂ È∂ «’‘≈ Õ

√appleÍø⁄ È∂ Ï∂«¬‹ÂΔ ‹Δ ÓøÈ«Á¡ª

«¬μ’ Òμ÷ ¡≈͉∂ ’ØÒØ∫ Â∂ ’∞μfi «Íø‚

Á∂ ÒØ’ª È∂ ÍÀ√∂ «¬μ’·∂ ’apple ËappleÓ√≈Ò≈

Â∂ √Ó√≈È ÿ≈‡ È≈ÒØ∫ Í«‘Òª √’»Ò

ÁΔ ¤μ ÏÁÒ‰ Ò¬Δ «ÁμÂ≈ Â∂ appleø◊

appleØ◊È ’appleÚ≈ √Ó≈apple‡ √’»Ò Úapple◊≈

ω≈ «ÁμÂ≈ Õ «¬øfi ’apple«Á¡ª √appleÍø⁄

È∂ √apple’≈appleª ˘ Ò≈‘Ȫ Í≈¬Δ¡ª ‹Ø

⁄؉ª √Ó∂∫ ‹ÈÂ≈ È≈Ò ⁄؉ Ú≈¡Á∂

ª ’apple«Á¡ª È∂ Íapple Í»apple≈ ÈΔ

’appleÁΔ¡ª Õ

¡«√. ÍÃØÎÀ√apple ◊∞appleÓΔ «√øÿ

√apple’≈appleΔ ’≈Ò‹ Ó≈Ò∂apple’؇Ò≈

IDAGEDEA@@

√≈«¬ø√Δ √∞Ò∂÷ ; ‹∂Ó˜ ÚÀμÏ ‡ÀÒΔ√’ØÍ Â∂ ¡√Δ∫ ¡≈Ó...

√‡∂ÙÈ Â∂ ¡μ÷ª ÓΔ‡ ’∂ «÷Û ‹≈¿

ª Â∞√Δ∫ Ó«‘√»√ ’apple √’Á∂ «’ apple∂Ò

◊μ‚Δ ‹ÁØ∫ È∂Û∂ ¡≈Ú∂ ª ’»’ ¿∞μ⁄Δ

‘∞øÁΔ ‹≈ÍÁΔ «¬√∂ Âapple∑ª ‹ÁØ∫ Á»apple ‹≈Ú∂

ª ’»’ ÓμËÓ ‘∞øÁΔ- ¬∂√ ÚappleÂÁΔ ˘

√≈«¬ø√Δ ÏØÒΔ «Ú⁄ ÂØapple∂ (¡√»Ò) Á∂

÷Ø‹Δ √≈«¬ø√Á≈È ‚≈ÍÒapple Á∂ Ȫ ¿∞Â∂

‘Δ ‚≈ÍÒapple «¬¯À’‡ ’«‘øÁ∂ È∂∫- √≈˘

«¬μ’ ¡«‹‘∂ ‹øÂapple ÁΔ ÒØÛ √Δ

«‹‘ÛΔ «¬È∑ª Ò≈ˇ Ú쇫Á¡ª «appleÙÓª

˘ ¯μÁ ’∂ «È÷∂Û≈ ’apple √’∂- ¬∂√ Ò¬Δ

¡appleÙΔ «Ú‘Û∑∂ ˘ «È‘≈appleÈ Ò¬Δ ˜∂Ó˜

ÚÀÏ ˘ Í∞Ò≈Û ÿμ«Ò¡≈ «◊¡≈-

Í∞Ò≈Û Ë»Û, Ë∞μÁÒ Â∂ Ú≈Ô» È≈ˇ

Ì«apple¡≈ «Í¡≈ √≈‚∂ ’Øˇ ¡‹∂ ’جΔ

Íμ’Δ ÍΔ‚Δ ‹≈‰’≈appleΔ È‘Δ∫ «‹‘ÛΔ

«¬È∑ª ˘ Í≈apple ’apple ’∂ ¡μÍÛΔ ‘ØÚ∂-

«¬È¯apple≈appleÀ‚ (Ò≈ˇ ‘Δ·ÚΔ∫ «appleÙÓ)

Á≈ «¬μ’ Ò≈Ì «¬‘ ÚΔ ‘À «’ «¬‘ (

& ) Ë»Û, Ë∞μÁÒ Â∂ Ú≈Ô» Úapple◊∂ √øÿ‰∂

Í∞Ò≈Û ˘ ÚΔ ÍÃÚ∂Ù ’apple ‹ªÁΔ ¬∂- ¬∂√

Ò¬Δ ˜∂Ó˜ ÚÀÏ ‡ÀÒΔ√’ØÍ Á≈ ’øÓ

¤Ø«‘¡≈ «◊¡≈ Â≈«’ √ø√≈apple Á∂ Ì∂ ˘

ÒμÌ √’Δ¬∂, √Ófi √’Δ¬∂ Â∂

«Ú⁄≈appleÚ≈ÁΔ Ì∞Ò∂«÷¡ª Á≈ Óμ’Û

‹≈ˇ Ò≈ √’Δ¬∂-

‹∂ ¡√Δ∫ ÁØÈ∑ª Á≈ ‡≈’apple≈ ’appleΔ¬∂ Â∂

˜∂Ó˜ ÚÀÏ Á√øÏapple 2022 Â∂ ‘μÏÒ

1990 ˘ Í∞Ò≈Û «Ú⁄ ÿμ«Ò¡≈-

‘μÏÒ Í»appleΔ ‘Ô≈ÂΔ Í∞Ò≈Û ⁄

Òøÿ≈Ú√Δ «’¿∞∫«’ Ï≈Ò‰ ÁΔ ÒØÛ

È‘Δ∫ Íapple ˜∂Ó˜ ÚÀÏ ˘ Ï≈Ò‰ ÁΔ

ÒØÛ ¬∂ «‹‘ÛΔ Ò◊Ì◊ Íø‹Δ‘ Úapple∑∂

ÂΔ’ ’≈apple¡≈ÓÁ ‘Ø√Δ- ˜∂Ó˜ ÚÀÏ ˘

6.5 ÓΔ‡apple Á∂ 18 ¡≈ÂÙΔ ’μ⁄ Òμ◊∂

‘ج∂ ‹Á«’ ‘μÏÒ ˘ 2.4 ÓΔ‡apple Á≈

«¬’Ø ’μ⁄- «Ó√≈Ò Á∂ ÂΩapple ¿∞μÂ∂ ‹∂

Úapple∑Á∂ ÓΔ∫‘ ⁄ ¡√Δ∫ Í≈‰Δ «¬’μ·≈

’appleÈ≈ ‘ØÚ∂ Â∂ ÷∞μÒ∂ ÍÀ∫Á∂ Á≈ ̪‚≈

ÚμË Â∂ «ÙÂ≈ÏΔ È≈ˇ Í≈‰Δ «¬’μ·≈

’appleΔ¬∂◊≈ ‹Á«’ Âø◊ Í∂∫Á∂ Á≈ ÿ∞μ‡-

√Ø «¬√∂ Âapple∑ª ˜∂Ó˜ ÚÀÏ ¡≈͉∂ 18

¡≈ÂÙΔ ’μ⁄ (, ) Á∂ √‘≈¬∂ Ï‘∞ÂΔ

‹≈‰’≈appleΔ «¬’μ·Δ ’appleΔ¬∂◊Δ ˜∂Ó˜

ÚÀÏ Á≈ Úapple‰ ‹Ø◊ Â≈ÍÓ≈È ÓȯΔ

-230 √ø‡Δ ◊Ã∂‚ ‹Á«’ ‘μÏÒ Á≈

20 √ø‡Δ ◊Ã∂‚ ¬∂-

‘∞‰ ¡√Δ∫ ˜∂Ó˜ ÚÀÏ Á»apple ÁappleÙÈΔ

ÁΔ Ï‰Âapple Ï≈Ï ◊μÒ ’appleÁ∂

¡Ô‘ÈÁ∂ «Ú⁄ ⁄≈apple ¡≈ÂÙΔ ’μ⁄ ()

Òμ◊∂ ‘ج∂ È∂∫ Ó∞„Ò∂ ’μ⁄ Á≈ ¡≈’≈apple

Ó«÷¡≈ˇ ÿapple Úapple◊≈ ‘À, ¡Ω‘ÈÁ∂

«Ú⁄ 18 √ÀμÒ Òμ◊∂ ‘ج∂ È∂∫- ÊμÒÛ∂

Í≈√∂ Íø‹ „≈Òª ‹∞ÛΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª

«‹‘ÛΔ¡ª √»apple‹ ÁΔ ÂÍÙ Â∂

Â≈Ï’≈appleΔ ÂØ∫ Ï⁄≈ ’apple√È, ’ø«Í¿±‡apple

«√√‡Ó, -200 »ø ÊμÒ∂ ÂΔ’ √øÁ ˘

·ø‚≈ Â∂ Ï⁄≈ appleμ÷‰ Ò¬Δ

(È≈«¬‡ÃØ‹È ÂappleÒ È≈ˇ ‹∞ÛΔ), ()

‘Ú≈¬Δ Ëμ«’¡ª È≈ˇ Í∞Ò≈Û «Ú⁄

√»Â ’∂ appleμ÷‰ Ú≈Ò∂ ‹øÂapple ÚΔ Òμ◊∂

‘ج∂ È∂∫- Á√øÏapple 2021 ˘ ˜∂Ó˜ ÚÀÏ

˘ ËappleÂΔ ÂØ∫ Í∞Ò≈Û «Ú⁄ «·«Ò∑¡≈

«◊¡≈ ‘ΩÒΔ ‘ΩÒΔ «¬‘ ¡≈Í‰Δ Óø«˜Ò

ÚμÒ ¡μÍÛ apple‘Δ ¬∂ Í«‘ÒΔ Êª B

ωÁΔ ‘À- Í∞Ò≈Û «Ú⁄ «¤’ Ïapple≈Ïapple

È∞’Â≈ «‹Ê∂ √»apple‹ Â∂ ËappleÂΔ Á≈ «¤’

√◊Úª ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À-

ÍÛ∑≈’ª ˘ Ï≈apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ Á∂‰Δ

¡μ ÒØÛΔ∫ÁΔ ¬∂ ÒΔ◊apple≈È‹ Í∞¡≈«¬ø‡

‹≈‰∂ Í∞Ò≈Û ⁄ ¿∞‘ ʪ «‹Ê∂ √»apple‹ Â∂

ËappleÂΔ ÁΔ «¤’ √◊ÚΔ∫ ‘Ø ‹ªÁΔ ¬∂,

«¬Ê∂ Í∞μ‹Δ ’Ø¬Δ ÚΔ ÏÈΩ‡Δ ‹ª

’∞ÁappleÂΔ √À √»apple‹ Á∂ Óø‚Ò ÍøË ÁΔ

«¤’ È≈ˇ ‘∞øÁΔ ‘Ø¬Δ ËappleÂΔ Á∂ È≈ˇ

È≈ˇ ÚΔ ¡Í‰≈ Óø‚Ò ÍøË ’ÍÁΔ

‘À- ¡appleÙ ÙÈ≈√ª È∂ ’∞μÒ 5 Áμ√∂

‘È (A, B, C, D Â∂ E)-

1: ËappleÂΔ Â∂ √»apple‹ Á∂ «Ú⁄≈ˇ∂ «‹Ê∂

«¤’ √◊ÚΔ∫ ‘∞øÁΔ-

2: ËappleÂΔ Â∂ √»apple‹ ÂØ∫ Á»apple-

3: √»apple‹ »ø «Í¤Ò∂ Í≈√∂ ¡≈Ó ÂΩapple Â∂

’¬Δ Í»¤Ò Â≈apple∂ «¬È∑ª Ê≈Úª ¿∞Â∂

¡μÍÛ ’∂ ËappleÂΔ ÁΔ «¤’ ‘μÊØ∫

Í’Û ⁄ ¡≈ ‹ªÁ∂ ‘È- ¡ÒØ’≈apple

«¬‘ «’ «‹‘ÛΔ Êª ‘apple Ú∂Ò∂

ËappleÂΔ ÂØ∫ 30 ’appleØÛ «’ÒØÓΔ‡apple

‹≈‰∂ √»apple‹ ÂØ∫ ÚΔ Á∞μ◊‰Δ Á»appleΔ

¿∞μÂ∂ ‘À, ˙Ê∂ ÚΔ ËappleÂΔ ÁΔ «¤’

apple≈‘Δ∫ ‡ø◊∂ ‹ªÁ∂-

4: ËappleÂΔ ÂØ∫ ¡◊Ò∂ Â∂ «Í¤Ò∂ Óø‚Ò

ÍøË Í≈√∂-

Á»apple ÁappleÙÈΔ ˘ ¡≈appleΔ¡≈È apple≈’‡ 5

«Ú⁄ «‘Á≈apple Ù’Ò ⁄ È»Û ’∂

appleμ«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˇ2 Â∂ ¡μÍÛ ’∂

¡≈Í‰Δ¡ª «‘Úª ÷ØÒ◊Δ ˇ2

«‹‘Û≈ ËappleÂΔ ÂØ∫ 1.0 «ÓÒΔ¡È

‹≈‰∂ 10 Òμ÷ «’ÒØÓΔ‡apple Á»apple ¬∂˜∂Ó˜

ÚÀÏ ˘ Ó∞’øÓÒ ’≈apple¡≈ÓÁ

‘ØÚ‰ ⁄ 06 Ó‘ΔÈ∂ Òμ◊ √’Á∂

‘È Î∂apple «’Â∂ ‹≈ ’∂ ÿØ÷‰ ‹Ø◊

√∞È∂‘≈ «ÓÒ√Δ- «¬È∑ª 6

Ó‘Δ«È¡ª ⁄ «√μËΔ ÍμËappleΔ ()

‘ØÚ∂◊Δ apple«‘øÁ∂ √øÁª ÁΔ ’øÓ ’≈‹

√Î≈ BG Á≈ Ï≈’Δ...

ÁΔ √’ ˘ ¡øÁappleØ∫ ÍÛ⁄Ø«Ò¡≈

‹≈√Δ- «¬μ’ ‘Øapple ◊Ò ÏÛΔ ¡«‘Ó

¬∂ «’ ‹∂ Á»apple ÁappleÙÈΔ ⁄ «Ú◊≈Û

Í∂ «◊¡≈ ª Á»appleΔ Í≈appleØ∫ ¬∂√ ˘ √»Â

’appleÈ≈ Ó∞Ó«’È È‘Δ∫- «‹Ú∂∫ ¡√Δ∫

‘μÏÒ ˘ ’¬Δ Ú≈apple √∞μË ’ΔÂ≈ ¬∂˜∂Ó˜

ÚÀÏ ˘ ¡≈appleΔ¡≈È √Í∂√

’apple≈¯‡ Á∂ ¡≈appleΔ¡≈È apple≈’‡ 5T

È≈ˇ Í∞Ò≈Û «Ú⁄ ¤μ«‚¡≈ ¬∂

«’¿∞∫‹Ø ¡≈appleΔ¡≈È È∂ ¡≈͉∂

Íø‹Δ‘ Ú«apple∑¡ª ⁄ √Ø ÍøË ÏÛΔ

√Ø÷ È≈ˇ ’μÍ∂ ‘È ’¬Δ apple√Á

◊≈‘Úª Â∂ Á»apple ÁappleÙÈΔ¡ª Í∞Ò≈Û

⁄ ¤μ‚Δ¡ª- √Ø ¬∂√ ÌappleÚ≈√∂ Â∂

«ÚÙÚ≈√ ’≈appleÈ ˜∂Ó˜ ÚÀÏ ˘ ÚΔ

¡≈appleΔ¡≈È apple≈’‡ 5 ‘Δ ¤μ‚‰

«◊¡≈-

√Ú≈Ò «¬‘ «’ ‘∞‰ Ì≈ˇ ’≈‘ÁΔ ?

√Ì ÂØ∫ Í«‘Òª ˜∂Ó˜ ÚÀÏ () Ï≈‘apple

Ú≈apple∂ «√¡≈«apple¡ª ÁΔ ÷Ø‹ ’apple√Δ, ‹≈‰∂

¿∞‘ √Δ¡≈apple∂ Â∂ «√¡≈apple⁄∂ «‹‘Û∂ √≈‚Δ

√»apple‹ ‡≈ÏappleΔ / ◊ë‘ Óø‚ÒΔ ( ) «Ú⁄

ÓΩ‹»Á È‘Δ∫- ¬∂√ √ø√≈apple «Ú⁄ ‘Øapple ÚΔ

√»apple‹ ‡≈ÏappleΔ¡ª ÓΩ‹»Á ‘È ¿∞È∑ª

«√¡≈«apple¡ª ˘ () ¡≈«÷¡≈ ‹ªÁ≈-

1990 Á∂ Ú∂Ò∂ Í«‘Ò∂ Ï≈‘apple Ú≈apple∂

«√¡≈apple∂ ÁΔ ÷Ø‹ ‘جΔ- ‹ÁØ∫ ’ÀÍÒapple

«ÓÙÈ Í∞Ò≈Û ⁄ ÿμ«Ò¡≈ ª √≈apple∂

«ÚÙÚ≈√ ‡∞μ‡ Ìμ‹ ◊¬∂, «¬ø‹ ‹≈ÍÁ≈

√Δ «‹Ú∂∫ Í∞Ò≈Û ⁄ T’∞øÌ Á∂ «ÓÒ∂U Á≈

«¬’μ· ‘Ø «◊¡≈ ‘ØÚ∂, Ò◊Ì◊

4,877 Ï≈‘apple Ú≈apple∂ «√¡≈«apple¡ª ÁΔ

÷Ø‹ ‘جΔ- ¡√Δ∫ «¬È∑ª ÁΔ ÷Ø‹ ª

’apple Ò¬Δ Íapple ÒØÛÚøÁΔ ◊μÒ «¬‘ «’

«¬È∑ª ÁΔ ¯˜≈ Â∂ Ó≈‘ΩÒ «’‘ÛΔ √À Á∂

ω∂ ‘ج∂- «‹Ú∂∫ √≈‚Δ ËappleÂΔ ÁΔ ¯˜≈

Á∂ ⁄∞¯∂apple∂ È≈«¬‡ÃØ‹È ◊À√ ÌappleΔ Í¬Δ-

√Ø √»apple‹ ’ØÒØ∫ «‹øÈ≈ Á∞apple≈‚≈ ‘Ø¬Δ¬∂

¯˜≈ ÏÁÒÁΔ ‹ªÁΔ ¬∂- ˜∂Ó˜ ÚÀÏ

Á≈ ’≈‹ ¡«‹‘Δ ¯˜≈ Â∂ Ó≈‘ΩÒ ÁΔ

÷Ø‹ ’appleÈΔ ¬∂- «¬‘Á∂ Ó«÷¡≈ˇ ÿapple

Úapple◊∂ ’μ⁄ ¿∞Â∂ ‹ÁØ∫ () È»appleΔ «appleÙÓª

¡μÍÛ√È Âª ‘μÏÒ ÂØ∫ ÚμË

‹≈‰’≈appleΔ «ÓÒ√Δ «’¿∞∫«’ «¬‘ Á√

◊∞‰≈ ÚμË Êª appleμ÷Δ ÏÀ·Δ ¬∂- «Ó√≈Ò

Á∂ ÂΩapple ¿∞μÂ∂ ‹∂ ¡√Δ∫ √»apple‹ ÁΔ¡ª

’appleȪ ˘ () ÍΔ∫ÿ ’μ⁄ «Ú⁄Ø∫

ÒÈÿ≈¬Δ¬∂ ª «¬‘ √μ appleø◊ª «Ú⁄

«È÷Û ‹ªÁΔ¡ª È∂∫- ¿∞È∑ª ÁΔ ÒÛΔ

Ô≈Á appleμ÷‰ Ò¬Δ «ÚÏ◊ΔÚapple () Ò¯˜

ÁΔ ÚappleÂØ∫ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ ¬∂- Á≈

ÓÂÒÏ ÏÀ∫◊‰Δ, Á≈ ‹≈ÓÈΔ, Á≈

ÓÂÒÏ ÈΔÒ≈, Á≈ ÓÂÒÏ ‘apple≈,

Á≈ ÓÂÒÏ ÍΔˇ≈, Á≈ ÓÂÒÏ

√øÂappleΔ, Á≈ ÓÂÒÏ Ò≈ˇ ‘∞øÁ≈ ¬∂-

‘∞‰ ‹ÁØ∫ Íapple˜Ó ÁΔ Êª «¬μ’ «√¡≈apple≈

¡≈ ‹≈Ú∂ Â∂ ¿∞‘ «appleÙÓª «¬√ «√¡≈apple∂

ÁΔ ¯˜≈ ˘ ÷∂‘ ’∂ ¡≈¿∞‰ «◊¡ª ˙Ê∂

ÓΩ‹»Á Í≈‰Δ, ◊À√ Â∂ ‘Øapple Âμª Á∂

«‘μ√∂ ÁΔ appleÙÓΔ Âappleø◊ () ¡≈͉∂ ’Øˇ

appleμ÷ ÒÀ∫ÁΔ ¬∂ «‹‘ÛΔ ‘apple Âμ Ï≈apple∂

‹≈‰’≈appleΔ Á∂Ú∂◊Δ «‹Ú∂∫ √≈‚Δ ËappleÂΔ

¡Â∂ 118 Âμ () ‘∞‰ ˙Ú∂∫ ¿∞È∑ª

Ï≈‘apple Ú≈apple∂ «√¡≈«apple¡ª Â∂ ÓΩ‹»Á ‘apple

Âμ ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ appleÙÓΔ Âappleø◊ ()

¡øÁapple ‹≈‰∂ «¬μ’ ⁄Øapple apple√Â∂ apple≈‘Δ∫

√≈‚∂ ÂΔ’ ¡μÍÛ∂◊Δ Î∂apple «¬È∑ª appleÙÓΔ

Âappleø◊ª ˘ ÍÛ⁄ØÒ‰ Ò¬Δ

√≈«¬ø√Á≈Ȫ ÁΔ Ï‰≈¬Δ Íμ‡ΔÁapple‹

apple≈‘Δ∫ ¡√Δ∫ «ÈÂ≈apple≈ ’apple √’Á∂ «’

‘≈¬Δ‚ÃØ‹È «’øÈΔ Ó≈Âapple≈ «Ú⁄,

ÓΔÊ∂È «’øÈΔ Â∂ ’≈appleÏÈ «’øÈΔ ‘ØÚ∂◊Δ

’¬Δ Ú≈appleΔ∫ Á»apple Á∞apple≈«‚˙∫

¡≈¿∞ÈÁΔ¡ª «appleÙÓΔ Âappleø◊ª () Ò≈ˇ

Ú‡≈¬Δ Ò«‘appleª ( ) ⁄ ÏÁÒ ‹ªÁΔ¡ª

‘È- ¬∂√ Á≈ ÓÂÒÏ «¬‘ «’

√Í∂’‡appleÓ ÏÁÒ ‹≈√Δ Íapple Íμ‡ΔÁapple‹

apple≈‘Δ∫ √≈˘ ‹≈‰’≈appleΔ «ÓÒ ‹ªÁΔ «’

«¬‘ ‘≈¬Δ‚ÃØ‹È ¬∂, È≈«¬‡ÃØ‹È ¬∂-

¬∂√ ÁΔ «Ó√≈Ò ‘Øapple √Ω÷∂ „ø◊ È≈ˇ

«¬ø‹ √Ófi √’Á∂ «’ ¡μ‹ ’Ø«Ú‚

Ó‘≈Ó≈appleΔ È∂ √≈‚∂ «⁄‘«apple¡ª ¿∞μÂ∂

Ó÷Ω‡∂ ‹ª «¤μ’» ⁄Û∑≈ «ÁμÂ∂ È∂∫ Íapple

¡√Δ∫ ¡≈͉∂ «Í¡≈«apple¡ª ˘ Òμ÷

Ó÷Ω«‡¡ª Â∂ «¤μ’»¡ª «Ú⁄ √∂‘≈‰

ÒÀ∫Á∂- ˜∂Ó˜ ÚÀÏ Á»apple ÁappleÙÈΔ «Ú⁄

¡«‹‘∂ √Í’‡appleØÓΔ‡apple () Òμ◊∂ ‘ج∂

«‹‘Á∂ ¿∞Â∂ Áapple‹ Íμ‡Δ apple≈‘Δ∫ ¡√Δ∫

¿∞È∑ª Ï≈‘apple Ú≈apple∂ «√¡≈«apple¡ª ¿∞Â∂

ÓΩ‹»Á Âμª () ˘ Ì≈ˇ ÒÚª◊∂ √≈‚Δ

√»apple‹ ‡≈ÏappleΔ Á∂ «‹ÂÈ∂ ÚΔ «√¡≈apple∂

‘È ¿∞È∑ª ÁΔ √appleÍØÙ ¯˜≈ ‘≈¬Δ‚ÃØ‹È

◊À√ È≈ˇ ÌappleΔ ‘Ø¬Δ ‘≈Òª √≈‚Δ

ËappleÂΔ «Ú⁄ «¬‘ÁΔ Ó≈Âapple≈ ÿμ‡ ¬∂

«¬ÊØ∫ ¡√Δ∫ «¬‘ ◊Ú∂Û Ò≈ √’Á∂ «’

˜∂Ó˜ ÚÀÏ apple≈‘Δ∫ √≈˘ ‘≈¬Δ‚ÃØ‹È Á∂

«⁄øÈ∑ Ï‘∞Â∂ ÒÌ√È-

«¬μ’ ‘Øapple Ï‘∞ Ï∞fi‰ ‹Ø◊ ◊μÒ

«‹√ÁΔ ÷Ø‹ ¡√ª ˜∂Ó˜ ÚÀÏ apple≈‘Δ∫

’appleÈΔ ¿∞‘ «¬‘ «’ √≈‚Δ √»apple‹

‡≈ÏappleΔ «Ú⁄ √Ì ÂØ∫ ÚμË «Áμ√‰

Ú≈Ò≈ «√¡≈apple≈ ( ) √≈‚Δ √»apple‹ ‡≈ÏappleΔ

Á≈ È‘Δ∫ ‘À- Î∂apple «¬‘ «√¡≈apple≈ «’Ú∂∫

Á≈ ? «¬‘ «√¡≈apple≈ È∂Í⁄Ô»È «√¡≈apple∂

Úapple◊≈ ¬∂- Ïapple¯ Á∂ ◊ØÒ∂ Úapple◊≈

ËappleÂΔ ÂØ∫ Â’appleΔÏÈ ⁄≈apple ◊∞‰≈ Úμ‚≈

¬∂- ‹∂ ¬∂√ ˘ Ëapple» ’∂ ËappleÂΔ Á∂ ’Øˇ ÒÀ

¡≈¬Δ¬∂ Â∂ √»apple‹ ÁΔ ÂÍÙ «¬√Á∂

Á∞¡≈Ò∂ ‹øÓΔ Ïapple¯ ˘ ¿∞‚≈ Á∂Ú∂◊≈ Â∂

ÊÒØ∫ ÊÒ ‚»ø◊apple «È’Ò ¡≈¿È◊∂

÷Ø‹‰ ‹Ø◊ «¬‘ «’ Á»‹Δ¡ª √»apple‹

‡≈ÏappleΔ¡ª «Ú⁄ «¬‘ «ÓøÈΔ ÈÍ⁄Ô»È

ÓΩ‹»Á ¬∂ √≈‚Δ √»apple‹ ‡≈ÏappleΔ «Ú⁄

«’¿∞∫ È‘Δ∫ ? ˜∂Ó˜ ÚÀÏ ¬∂√ √≈apple∂ ÁΔ

÷Ø‹ ’apple∂◊Δ ‘Øapple «√¡≈appleΔ¡ª Á∂ Ï≈apple∂

«¬‘ ÷Ø‹ ’appleΔ¬∂◊Δ «’ ’Δ ¿∞È∑ª ÁΔ

¯˜≈ Â∂ Ó≈‘ΩÒ Ë∞appleØ∫ ω∂ È∂∫ ? ÓÂÒÏ

«√¡≈«apple¡ª ÁΔ ¯˜≈ Â∂ Ó≈‘ΩÒ ÁØ

«’√Óª Á∂ ‘È- ÈÍ⁄Ô»È, Ô»apple∂È√,

˜‘Ò (ÙÈΔ), Ó∞ÙÂappleΔ (Ïë‘√ÍÂΔ)

¿∞‘ «√¡≈apple∂ È∂∫ «‹‘Ȫ ÁΔ ¯˜≈ Â∂

Ó≈‘ΩÒ ’μ’apple apple∂÷≈ ( ) ÂØ∫ «Íμ¤∂ ¬∂ ‹ÁØ∫

√≈‚Δ √»apple‹ ‡≈ÏappleΔ ‘Ø∫Á ⁄ ¡≈ apple‘Δ

√Δ, «¬È∑ª «√¡≈«apple¡ª ÁΔ Ï≈‘appleÒΔ

¯˜≈¬Δ Íapple ¿∞√appleΔ ‘Ø¬Δ √Δ ‹Á«’

ËappleÂΔ ÁΔ ¯˜≈¬Δ Íapple ÌØapple≈ ¯apple’ ¬∂

«’¿∞∫«’ «¬‘ Ë∞appleØ∫ ¿∞√appleΔ ¬∂ ¬∂√ ˘ ( )

¡ª‘Á∂ È∂∫- √Ø ˜∂Ó˜ ÚÀÏ √≈˘ «¬È∑ª

«√¡≈«apple¡ª ÂØ∫ apple»ÙÈ≈√ ’apple≈Ú∂◊Δ «’

«’‘Û∂ «√¡≈apple∂ Ï≈‘appleÒΔ ¯˜≈¬Δ ÍappleÂ

È≈ˇ ¿∞√apple∂ ‹ª Ë∞appleØ∫ ¿∞√apple∂- ‘μÏÒ Á≈

Áμ«√¡≈ ȘappleΔ¡≈ «’ Í∞Ò≈Û Í√apple

«apple‘≈ ¬∂ «‹√ ˘ ¡√Δ∫ ‘μÏÒ

’≈È√‡È‡ ( ) apple≈‘Δ∫ ÍÛ⁄ØÒÁ∂ «’

Á»apple ÁΔ¡ª ¡øÏapple ÈÁΔ¡ª √≈ÊØ∫ ÏÛΔ

«ÙÂ≈ÏΔ È≈ˇ Á»apple ‹≈ apple‘Δ¡ª È∂∫ Â∂

È∂ÛÒΔ¡ª ÿμ‡ ◊ÂΔ È≈ˇ- √Ú≈Ò

«¬‘ «’ Á»apple È∂Û∂ ‹≈Ú‰ Á≈ Ò∂÷≈ ’Δ

¬∂ ? «¬‘ ‹≈‰’≈appleΔ ‘μÏÒ

’≈È√‡È‡ apple≈‘Δ∫ ¡μÍÛÁΔ «’ 66

ÂØ∫ 72 «’ÒØÓΔ‡apple ¯Δ √À«’ø‚- ‘μÏÒ

«¬È∑ª ¡ø’«Û¡ª ˘ Áμ√‰ Á≈ ‹ÂÈ

’appleÁΔ Íapple «‘√≈Ï «Ú⁄ ÌØapple≈ ¯apple’

¡≈ ‹ªÁ≈ ¬∂˜∂Ó˜

ÚÀÏ Ï≈apple∂ «¬‘ «ÚÙÚ≈√

È≈ˇ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈ «’ «¬‘ √≈˘

Íμ√appleÁ∂ Í∞Ò≈Û ÁΔ ◊ÂΔ Ï≈Ï Ù∞μË

‹≈‰’≈appleΔ Á∂Ú∂◊Δ Á»‹Δ Úμ‚Δ ÷Ø‹

«¬‘ ’appleΔ¬∂◊Δ «’ ÈÚ‹øÓΔ¡ª √»apple‹

‡≈ÏappleΔ¡ª «’Ú∂∫ ¿∞μ√appleÁΔ¡ª Í¬Δ¡ª

È∂∫ «‹√Á∂ ÂÚμ’Ò ¡√ª ¡≈͉Δ

√»apple‹ ‡≈ÏappleΔ ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ ◊Ú∂Û

√’Á∂, Â≈«apple¡ª, «√¡≈«apple¡ª,

«√¡≈apple⁄Ôª, ËappleÂΔ ¿∞Â∂ Í≈‰Δ Â∂

‹ΔÚÈ ‹Ø «’Ú∂∫ ¿∞√appleΔ «¬È∑ª

√≈«apple¡ª √Ú≈Òª ÁΔ ¿∞‚Δ’ √≈˘

appleÚ∂◊Δ ÓÀ∫ ¡≈√ ’appleÁ≈ «’ ÌÒ’∂

˜∂Ó˜ ÚÀÏ ‡ÀÒΔ√’ØÍ apple≈‘Δ∫ √≈˘

Ï‘∞ Í∞appleÓˆ˜ ‹≈‰’≈appleΔ «ÓÒ√ΔÕ

√øÍapple’ : Ù≈Ó È◊appleÕ Íμ¤ÓΔ

Íø‹≈ÏÕ Í≈«’√Â≈È


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

13/05/2022

29

«‘‡Òapple Á∂ ‡∞øÈΔ ⁄∂«Ò¡ª È∂ ÓÀÒÏΩappleÈ “⁄ “È≈«¬’” Á≈

‹øÓ‰ «ÁÈ ÓÈ≈«¬¡≈, T¡◊«Ò¡ª”” È∂ ̻ Ò≈«‘¡≈!

ÍÃ√ø◊ : ¡’√apple, ¡≈÷ Á∂¬ΔÁ≈ ‘À

«’ ÏøÁ≈ Óapple √’Á≈ ‘À Íapple ˙‘Á∂

“«÷¡≈Ò≈“ ’Á∂ È‘Δ∫ ÓappleÁ∂Õ

¡˜ΔÓ ’∞Áapple Á≈ «¬‘, Ó‘ª

«ÈÔÓ ¿∞∫fi ª √ÌȪ ¿∞μÂ∂

Ò≈◊» ‘∞øÁ≈ ‘À Íapple ‹ÁØ∫ √Ó≈‹

«Ú⁄ Úø‚Δ¡ª Í≈¿∞‰ Ú≈Ò∂

¡È√apple, ¬∂√ ȘappleΔ¬∂ Ó∞Â≈Ï’

«Ú⁄appleÁ∂ È∂ ª appleÂ≈ ¡‹ΔÏ

˜apple»apple Òμ◊Á≈ ‘ÀÕ «¬√∂ Âapple∑ª,

‘∞‰, «‘‡Òapple ÁΔ apple«‘øÁ ÷»ø‘Á

È∂, È’ÒΔ Èª ÍÂ∂ Áμ√ ’∂

¡≈͉∂ Óapple‘»Ó ¡≈’≈ Á≈ ‹øÓ‰

«ÁÈ ËØ÷∂ È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈ ‘À, ¬∂√

’apple’∂ ¡√‡apple∂ÒΔ¡È ‘≈’Óª ˘

◊∞μ√≈ ¡≈«¬¡≈ ‘ÀÕ «appleÍØapple‡

√ø‹ΔÁ≈ ‘À Íapple Ó˜≈‘Δ¡≈ ÂappleΔ’∂

È≈ˇ Í∂Ù ’apple apple‘∂ ‘ªÕ Ë∞apple

¡ıΔapple “Â∂ ¡√ÒΔ È≈Ò ÈμÊΔ

‘ØÚ∂◊ΔÕ

(A)

«‘‡ÒappleÚ≈ÁΔ- «È˙-È≈‹Δ¡ª È∂

Òøÿ∂ «ÁÈΔ∫ fi»·Δ ͤ≈‰ Áμ√ ’∂

¡≈͉∂ ‘ΔappleØ «‘‡Òapple Á≈ ‹øÓ‰

«ÁÈ ÓÈ≈«¬¡≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª Ò≈⁄Û∂

⁄∂«Ò¡ª È∂ ‘Ø‡Ò «Ú⁄ ÷Ωapple»

Í≈«¬¡≈ Â∂ «‘‡Òapple Á∂ Ï’≈«¬¡≈

«ÓÙÈ ˘ ’apple «ÈÌ≈¿∞‰ Á≈

T¡«‘ÁT «Ò¡≈Õ ¡≈√‡apple∂ÒΔ¡È

÷Ïapple«È◊≈appleª Ó∞Â≈Ï’

«È˙-È≈‹Δ¡ª Á∂ ¡μÊapple∂ ËÛ∂ È∂

ÓÀÒÏΩappleÈ ÏΔ¡apple ‘≈Ò ˘ ¡‚ΩÒÎ

«‘‡Òapple Á∂ ‹ÈÓ «ÁÈ Á∂ ‹√È

ÁΔ Ó∂‹Ï≈ÈΔ ’appleÈ Ò¬Δ, Ï∞μ’

’ΔÂ≈ Íapple ¡√Ò Ó’√Á È≈ Áμ√

’∂, ËØ÷≈ «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ √μ‹∂Íμ÷Δ ‡ØÒ∂

È∂ “¡ΩÈÒ≈¬ΔÈ ⁄À‡ ◊apple∞μÍ“ «Ú⁄

«¬√ Ï∂‘»Á≈ ‹ÙÈ ÁΔ¡ª Â√ÚΔappleª

Í≈¬Δ¡ª ‘ÈÕ ˆÒ Â∂ «ı¡≈ÒΔ

ÚΔ⁄≈appleË≈apple≈ Á∂ ÈÙ∂ «Ú⁄ ‡∞øÈ,

«¬‘ T‡∞øÈΔ ⁄∂Ò∂T ¡≈Í‰Δ ÓÙ‘»appleΔ

ÚΔ ⁄≈‘∞øÁ∂ ‘È Â∂ Ó»ø‘ ÚΔ È∑Δ

«Á÷≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞øÁ∂!

(B)

ÏÁÈ≈Ó «‘‡ÒappleÚ≈ÁΔ ‡ΩÓ √∂Ú∂Ò ˘,

√≈Ó ˘ ‚Ω’ÒÀ∫‚‹ «Ú⁄

Ï≈Ú∂appleΔ¡È ÏΔ¡apple ‘≈Ò “Á ‘ØÎ

‚≈¿±È‡≈¿±È“ «Ú⁄ Ó∂‹ Á∂ «√apple∂

“Â∂ «‘‡Òapple ÁΔ Â√ÚΔapple ÎÛΔ

Ú∂«÷¡≈ «◊¡≈ √ΔÕ

¿∞√ Á∂ ËÛ∂ È∂ Îapple˜Δ Ȫ ‘∂· ‘≈Ò

«Ú⁄ Ï∞«’ø◊ ’appleÚ≈¬ΔÕ Î∂apple «¬È∑ª

«‘‡ÒappleÚ≈ÁΔ¡ª È∂ ÏΔ¡appleª

ÍΔ∫«Á¡ª, ’∂’ ‚μΫÁ¡ª ‘Ø«¬¡ª,

Ú≈apple-Ú≈apple TÈ≈‹Δ √Ò»‡T Ó≈apple∂Õ

¡μÊapple∂ «‘‡ÒappleÚ≈ÁΔ¡ª È∂ √ØÙÒ

ÓΔ‚Δ¡≈ ◊apple∞μÍ «Ú⁄ T‹√ÈT

ÁΔ¡ª Â√ÚΔappleª ÁΔ ÒÛΔ ÍØ√‡

’ΔÂΔÕ Â√ÚΔappleª «Ú⁄ ’∂’ Șapple

¡≈«¬¡≈, «‹√ ˘ appleø◊ΔÈ

¡≈¬Δ«√ø◊ «Ú⁄ «÷μ⁄∂ ◊¬∂

“√Ú≈√«Â’“ È≈Ò √‹≈«¬¡≈

«◊¡≈ √ΔÕ «¬‘ ¿∞‘ ËÛ≈ ‘À, «‹√

ÁΔ ’ΩÓΔ √∞appleμ«÷¡≈ ¬∂‹ø√Δ¡ª ÚμÒØø

È∂«Û˙∫ «È◊apple≈ÈΔ ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ

‘ÀÕ

¬∂√ «◊appleØ‘ È∂ ÎØ‡Ø ˘ ¡ΩÈÒ≈¬ΔÈ ÍØ√‡

’appleÈ ÂØ∫ Í«‘Òª È√ÒΔ ¡È√apple

√∂Ú∂Ò ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¡≈͉∂ √≈apple∂

‡∞øÈΔ ◊∞apple«◊¡ª Á∂ Ï»Ê∂ Ë∞øÁÒ∂ ’apple

«ÁμÂ∂Õ ÈÚ∂∫ È≈˜Δ «◊appleØ‘ Á∂

Ï∂√appleÓΔ Ú≈Ò∂ ’≈apple∂ È∂

¡≈√‡apple∂ÒΔ¡≈ «Ú⁄ √apple◊appleÓ ◊Øapple∂

Ô≈Á«ÚøÁapple

+IAFBHDCCFGGC

+IAIDFECBIFAG

È√ÒÚ≈ÁΔ¡ª ˘ ¡μÂÚ≈ÁΔ

‹Ê∂ÏøÁΔ Á∂ ÂΩapple ¿∞μÂ∂ È≈Ó˜Á

’ΔÂ∂ ‹≈‰ Ò¬Δ ÈÚ∂∫ «√apple∂ ÂØ∫

ÍÃ∂«apple¡≈ ‘ÀÕ √apple’≈apple ‹ÒÁΔ «¬È∑ª

˘ ¡μÂÚ≈ÁΔ ¡ÀÒ≈È Á∂‰ Ú≈ÒΔ

‘ÀÕ

(C)

«ı¡≈ÒΔ apple≈Ù‡appleÚ≈Á Á≈ ÌappleÓ

‡∞μ‡Á≈ «’˙ø È‘Δ∫?

√Ú≈Ò ÍÀÁ≈ ‘∞øÁ≈ ‘À «’, ’Δ «¬‘Ø

«‹‘∂ ’ÓÒ∂ ÏøÁ∂ ‘≈Ò∂ ÚΔ «‹¿∞∫Á∂

È∂Õ «‘‡Òapple «‹‘Û≈ «’ Óapple Ó∞μ’

⁄∞μ’≈ ‘À, ¡≈Í‰Δ ‘≈apple È∂Û∂ ̪Í

’∂, ¡Ωapple ¬ΔÚ≈ Ïapple≈¿±È √‰∂

ı∞Á’∞ÙΔ ’apple ’∂, Èapple’ «√Ë≈apple

«◊¡≈ √Δ, ˙‘Á≈ Â∂ ¿∞‘ÁΔ ’∞¤

Ò◊ÁΔ Á≈ ‘Ùapple «¬È∑ª ˘ ‘Ò»‰≈

«’˙ø È‘Δ∫ «ÁøÁ≈?

«¬‘, ·Δ’ ‘À «’ Íμ¤ÓΔ Ó∞Ò’ª «Ú⁄

‘apple ÏøÁ≈, ‘apple ÍÒ, ÓÙΔÈΔ Â∂

ÓÈ∞μ÷Δ ’ÀÓ«apple¡ª ÁΔ ¡μ÷ ‘∂·

«Ú⁄apple «apple‘≈ ‘∞øÁ≈ ‘À, «√√‡Ó È∂

Úμ‚∂ ÂØ∫ Úμ‚∂ «Ú◊ÛÀÒ ˘ ÏøÁ≈

ω ’∂ «‹¿±‰ Ò¬Δ Í≈ÏøÁ ’ΔÂ≈

‘Ø«¬¡≈ ‘∞øÁ≈ ‘À Íapple «È˙

È≈˜ΔÚ≈Á ˘ Ó˜≈’ Á∂ ÂΩapple ¿∞μÂ∂

È‘Δ∫ «Ò¡≈ ‹≈ √’Á≈Õ

¿∞∫fi ª «¬‘ ’ÓÒ∂ «¬‘Ø «‹‘∂ ‘È

«’ √‡∂‡ «¬È∑ª ˘ ◊ΩÒÁΔ ¬Δ È∑Δ

Íapple «È˙ È≈˜ΔÚ≈Á ‹ª

«‘‡ÒappleÚ≈Á ÁΔ apple«‘øÁ ÷»ø‘Á Á∂

√≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞‰ Á≈ ÓÂÒÏ

ıÂappleÈ≈’ ÚΔ ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ

(D)

«‘‡ÒappleΔ apple≈Ù‡appleÚ≈Á ÁΔ ‘’Δ’Â Â∂

‡∞øÈΔ ⁄∂Ò∂

¡‚ΩÒ¯ «‘‡Òapple ¿∞μÂ∂ «¬‘

‹∞ÓÒ≈, ’Â¬Δ «Îμ‡ È‘Δ∫ ÏÀ·Á≈

«’ ÏøÁ≈ Ì≈Ú∂∫ Óapple ÷Î «◊¡≈ ‘À

Íapple ˙‘ÁΔ √Ø⁄ «‹¿∞∫ÁΔ ‘À!!!

Ú‹∑≈‘ «¬‘ ‘À «’ È√ÒΔ,

apple≈Ù‡appleÚ≈ÁΔ ˜«‘appleΔÒΔ √Ø⁄ Á≈

¡‹Ø’Δ Á∞ÈΔ¡≈ «Ú⁄ ’Ø¬Δ Ú‹»Á

È‘Δ∫Õ ¡øÂapple-È√ÒΔ «Ú¡≈‘ ‘Ø

apple‘∂ ‘ÈÕ ¡Ú≈Ó, «¬’ Á»‹∂ Á∂ È∂Û∂

¡≈ apple‘Δ ‘ÀÕ È√ÒÚ≈Á Á≈ ‹˘È

¿∞μÂapple «apple‘≈ ‘À, «¬È√≈ÈΔ Ù¿±apple

ÁΔ «‹μÂ, ¡øÂÓ Â∂ ¡μ‡Ò ‘À,

«¬‘ ‘apple appleؘ √≈Ï ‘Ø «apple‘≈ ‘ÀÕ

Ï∞«È¡≈ÁΔ ¡ø◊apple∂‹Δ apple͇ÍÛ∑Á∂ ‹≈˙

: Fury after Melbourne neo-

Nazis celebrate Hitler’s

birthday at The Hof

Downtown

A group of neo-Nazis duped a

Melbourne beer hall into

hosting a celebration of

Adolf Hitler’s birthday in the

latest demonstration of just

how brazen far-right wing

groups in Australia have

become. Photos, circulated

on a far-right online chat

group, show notorious racist

figure Tom Sewell holding a

portrait of Hitler at the head

of the table at Bavarian beer

hall The Hof Downtown in

the Docklands on the

evening of April 20.

His group made a large booking

at the venue under a false

name and repeatedly made

Nazi salutes while drinking

beer and eating cake. They

also posted a series of photos

online of celebrations elsewhere,

which included a

cake that had been decorated

with a swastika drawn in

coloured icing. The group,

which is being closely monitored

by national security

agencies, blurred all of its

members’ faces other than

Sewell’s before posting the

photo online. The brazen,

public nature of the gathering

has prompted renewed

calls for the rag-tag white

supremacist groups operating

in Australia to be designated

as terrorist organisations.


30 13/05/2022 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

Íø‹≈Ï ÁΔ apple≈‹Ë≈ÈΔ È∂Û∂ √apple◊appleÓ ˜ÓΔÈΔ

Ó≈ÎΔ¡≈ È≈Ò Ó≈È √apple’≈apple “ÈappleÓ” «’˙?

ÍÃ√ø◊ : ‹Δapple’Í∞apple, Ó∞‘≈ÒΔ,

⁄ø‚Δ◊Û∑, ‚∂apple≈Ïμ√Δ, ÷appleÛ∑ ¿∞‘ √∞ÍÈ

Óø˜Òª È∂, «‹μÊ∂ Í∞μ‹ ’∂ ÏøÁ≈,

«˜øÁ◊Δ Á∂ √øÿappleÙ ÂØ∫ Ó∞’ÂΔ Ì≈ÒÁ≈

‘ÀÕ √»appleÂ∂‘≈Ò Á≈ Á»‹≈ Íμ÷ «¬‘ ‘À

«’ ·μ◊ ÍÃ≈Íapple‡Δ ÁÒ≈Ò ÷∞apple ⁄∞μ’ ’∂

ÏÀ·∂ ‘∞øÁ∂ È∂ Â∂ ¡’√apple, «Ù’≈apple ˘ ÒÌ

’∂ √Ï»Â≈ «È◊Ò ‹ªÁ∂ È∂Õ «¬√∂ ·μ◊Δ

Á∂ ’∂√ ˘ √Ófi‰ Á≈ ‹ÂÈ ’appleÁ∂

‘ªÕ ‹Δ ÏΔ ÍΔ «’Ã√‡ «Ú⁄ ÍÒ≈‡ Á∂

Ȫ Í∞apple ·μ◊Δ Ó≈appleΔ ◊¬Δ ‘ÀÕ ÿapple Á∂

Ì∂ÂΔ¡ª Ó∞Â≈Ï’ «¬’ ÍÒ≈‡, B

Ó≈√»Óª ˘ Ú∂«⁄¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ

¡Á≈Ò È∂ ˆΩapple ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ ‹Á«’

√»Ï∂ ÁΔ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ √apple’≈apple

⁄∞μÍ ‘ÀÕ

√’ÀÈ È≈Ò ÈμÊΔ ‘ÀÕ

Ó≈«‘appleª Ó∞Â≈Ï’ ¡√Ò «Ú⁄ ÷appleÛ

¡Â∂ ¡≈√-Í≈√ Á∂ «¬Ò≈«’¡ª «Ú⁄

ÌØÒ∂-Ì≈Ò∂ ÒØ’ª È≈Ò Ì»Ó≈ÎΔ¡≈ ÚÒØ∫

·μ◊Δ¡ª Ó≈appleÈ ÁΔ¡ª ÷Ïappleª ¡≈Ó

Ú∂÷‰ ˘ «ÓÒ ‹ªÁΔ¡ª ‘ÈÕ «¬Ê∂

«‹Ê∂ ÓØ‡Δ¡ª apple’Óª ÒÀ ’∂ ÒØ’ª ˘

√≈ÓÒ≈‡ª, ‡Ø«Ì¡ª, Á«apple¡≈Úª ¡Â∂

Ú’Î ÏØapple‚ ÁΔ¡ª ‹ÓΔȪ ¿∞Íapple

ÍÒ≈‡ª Á∂ ’Ï‹∂ Á∂ «ÁÂ∂ ‹ªÁ∂ ‘È,

¿∞ÊØ «¬’ ÍÒ≈‡ ÁΔ ÁØ-ÁØ ‹◊∑≈

apple«‹√‡appleΔ ’appleÚ≈ ’∂ ÚΔ ÒØ’ª È≈Ò

·μ◊Δ¡ª Á≈ «√Ò«√Ò≈ ¡≈Ó «apple‘≈

‘ÀÕ

Ó≈Ò «ÚÌ≈◊ Á∂ ¡«Ë’≈appleΔ¡ª È∂

¡Í‰Δ¡ª ¡μ÷ª ¿∞Íapple Íμ‡Δ¡ª

ÏøÈ∑Δ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª «‹√ ’≈appleÈ ¿∞‘

Ì»Ó≈¬Δ¡≈ «Ú⁄ √apple◊appleÓ È‡Úapple˜

ÁΔ¡ª ·μ◊Δ¡ª ˘ ÎÛÈ «Ú⁄ Î∂Ò∑ ‘Ø

apple‘∂ ‘ÈÕ ÷appleÛ Â«‘√ΔÒ Á∂ «Íø‚

√øÂ∂Ó≈‹apple≈ ÁΔ √Úapple≈‹ «¬È’Ò∂Ú

’≈ÒØÈΔ Á∂ Ó’≈È ÈøÏapple ABH@ «Ú⁄

apple«‘‰ Ú≈Ò∂ ‹◊√Δapple «√øÿ È≈Ò ÚΔ

¡≈«ÁÂΔ ÚappleÓ≈, ¿∞√ Á∂ ÍÂΔ

⁄øÁappleÌ≈È ¡Â∂ ÁÒ≈Ò ‘appleÌ‹È

«√øÿ È∂ ¡«‹‘Δ ·μ◊Δ Ó≈appleΔ «’

‹◊√Δapple «√øÿ ÁΔ «‹øÁ◊Δ Ìapple ÁΔ

’Ó≈¬Δ «¬È∑ª ËØ÷∂Ï≈‹ª ’ØÒ Í∞μ‹

◊¬Δ ¡Â∂ ‹◊√Δapple «√øÿ ‘μÊ ÓÒÁ≈

apple«‘ «◊¡≈Õ

¡≈«ÁÂΔ ÚappleÓ≈, ¿∞√ Á∂ ÍÂΔ

⁄øÁappleÌ≈È È∂ ÁÒ≈Ò ‘appleÌ‹È apple≈‘Δ∫

Ì≈◊ØÓ≈‹apple≈ «Ú÷∂ √«Ê ‹Δ.ÏΔ.ÍΔ.

’«apple√‡-B «Ú⁄ ÍÒ≈‡ ÈøÏapple B@@F

‹√◊Δapple «√øÿ ˘ Ú∂⁄ «ÁÂ≈ ‹Á«’

«¬√ ÍÒ≈‡ ¿∞Íapple AF Òμ÷ apple∞ͬ∂ Á≈

ÏÀ∫’ ÒØÈ √Δ ¡Â∂ «¬√ ÍÒ≈‡ Á≈

Ó≈Ò’ ’Ø¬Δ ‘Øapple ÚΔ √ΔÕ ‹Á ‹◊√Δapple

«√øÿ ÍÒ≈‡ ÷appleΔÁ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á

È’√≈ Í≈√ ’appleÚ≈ ’∂ Ó’≈È ¿∞√≈appleΔ

’apple «apple‘≈ √Δ Âª «¬√ ÍÒ≈‡ ÁΔ

Í∞apple≈‰Δ Ó≈Ò’ ¡ÀÓ/¡À√ ¡À√.‹Δ.

«¬ÈÎØ«√√ ÍÃ≈¬ΔÚ∂‡ «ÒÓ«‡‚ È∂

¡Á≈Ò apple≈‘Δ∫ ÍappleÚ≈È≈ Ì∂‹ ’∂

Á«√¡≈ «’ «¬√ ÍÒ≈‡ ÁΔ Ó≈Ò’

¿∞‘ ‘ÀÕ ‹◊√Δapple «√øÿ È∂ CD,HC,

BG@/ apple∞ͬ∂ Á∂ ’∂ ÍÒ≈‡ ÷appleΔ«Á¡ª

√ΔÕ apple«‹√‡appleΔ ÷apple⁄≈ ¡Â∂ È’√≈

Í≈√ ’apple≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ È∂ A@

Òμ÷ apple∞ͬ∂ ¿∞√≈appleΔ ¿∞Íapple ÚΔ Ò◊≈

«ÁÂ∂ √ÈÕ ¡Í‰∂ È≈Ò ‘ج∂ «¬√ ËØ÷

ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∞‰ ‹◊√Δapple «√øÿ È∂

«‹Ò∑≈ Í∞«Ò√ Ó∞÷Δ ˘ Áapple÷≈√ Á∂ ’∂

Óø◊ ’ΔÂΔ ‘À «’ ¡≈«ÁÂΔ ÚappleÓ≈,

¿∞√ Á∂ ÍÂΔ ⁄øÁappleÌ≈È ¡Â∂ ÁÒ≈Ò

‘appleÌ‹È «√øÿ «Úapple∞Ë √÷ ÂØ∫ √÷Â

’≈˘ÈΔ ’≈appleÚ≈¬Δ ’apple’∂ ¿∞√ Á∂ ÍÀ√∂

Ú≈Í√ ’appleÚ≈¬∂ ‹≈‰Õ «ÓÒΔ

‹≈‰’≈appleΔ ¡È∞√≈apple ‹◊√Δapple «√øÿ È∂

«ÓÂΔ BD.@B.B@BB ˘ AG Òμ÷

apple∞ͬ∂ Á∂ ’∂ ÍÒ≈‡ Á≈ «Ï¡≈È≈ ’ΔÂ≈

√Δ ¡Â∂ «ÓÂΔ @I.@C.B@BB ˘

Ï≈’Δ ÍÀ√∂ Á∂ ’∂ apple«‹√‡appleΔ ’appleÚ≈¬ΔÕ

«ÓÂΔ A@.@C.B@BB ˘ «¬øÂ’≈Ò

Áapple‹ ‘Ø«¬¡≈ ¡Â∂ CA.@C.B@BB ˘

«¬øÂ’≈Ò ÓÈ‹»apple ‘Ø «◊¡≈Õ

‹◊√Δapple «√øÿ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’

¡≈«ÁÂΔ ÚappleÓ≈ È∂ ¿∞È∑ª ˘ ÍÒ≈‡ ÁΔ

Ó≈Ò’Δ Á∂ ¡√Ò Á√Â≈Ú∂‹ È‘Δ∫

«Ú÷≈¬∂ √ÈÕ «‹‘Û∂ Á√Â≈Ú∂‹

«Ú÷≈¬∂ ◊¬∂, ¿∞‘ ’≈ÎΔ Ë∞øÁÒ∂ √ÈÕ

‘apple Ú≈apple Ï‘≈È≈ Ò◊≈ «ÁÂ≈ ‹ªÁ≈

«apple‘≈ «’ ¡√Ò Á√Â≈Ú∂‹ Ò≈’apple

«Ú⁄ ͬ∂ ‘ÈÕ «‹‘ÛΔ ÎappleÁ «Ú÷≈¬Δ

◊¬Δ, ¿∞√ ¿∞Íapple AF Òμ÷ apple∞ͬ∂ Á≈

ÏÀ∫’ ’apple‹≈ Áapple‹ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ «◊¡≈

√ΔÕ ¡«‹‘≈ Ï∂¬ΔÓ≈È Í‡Ú≈appleΔ¡ª ÁΔ

«ÓÒΔÌ∞◊ È≈Ò ‘Ø«¬¡≈Õ apple«‹√‡appleΔ

ÚΔ ¡≈«ÁÂΔ ÚappleÓ≈ È∂ ÷∞Á «‘√ΔÒ

Í∞μ‹ ’∂ È‘Δ∫ ’appleÚ≈¬Δ ÏÒ«’ Í»appleΔ

apple’Ó ÒÀ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ó∞÷«Â¡≈appleÈ≈Ó≈

«ÁÂ≈ «◊¡≈Õ ‹◊√Δapple «√øÿ È∂ «’‘≈

«’ ¿∞√ ˘ ÌappleØ√∂ «Ú⁄ ÒÀ ’∂ ¡≈«ÁÂΔ

ÚappleÓ≈, ¿∞√ Á∂ ÍÂΔ ⁄øÁappleÌ≈È ¡Â∂

ÁÒ≈Ò ‘appleÌ‹È «√øÿ È∂ ·μ◊Δ Ó≈appleΔ

‘ÀÕ «¬È∑ª «Úapple∞Ë Íapple⁄≈ Áapple‹ ’∂

’≈˘ÈΔ ’≈appleÚ≈¬Δ ’ΔÂΔ ‹≈‰Δ

⁄≈‘ΔÁΔ ‘ÀÕ

Ô≈Á«ÚøÁapple

+IAFBHDCCFGGC

+IAIDFECBIFAG

¡μ‹ ’μÒ∑ ’‰’ ÁΔ Ú≈„Δ ‘Ø ⁄∞μ’Δ

‘À,Íapple ’‰’ ÁΔ È≈Û √≈ÛÈ≈ ¡≈Ó

ÒØ’ª ‹ª apple≈‘◊Δappleª Ò¬Δ «¬μ’ Úμ‚Δ

«√appleÁappleÁΔ Ï‰Δ ‘Ø¬Δ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫

¿∞μ·‰ Ú≈Ò∂ Ë»ø¬∂∫ ÂØ∫ ÍÃÌ≈«Ú ‘Ø ’∂

appleØ‹ «ÁÒ Á«‘Ò≈ Á∂‰ Ú≈ÒΔ¡ª

ÿ‡È≈Úª Ú≈Íapple apple‘Δ¡ª ‘ÈÕ «¬μ’

‹Ú≈È ÍÂΔ ÍÂÈΔ ¡Â∂ ◊appleÌ «Úμ⁄

ÍÒ «apple‘≈ Ïμ⁄≈ ‘μÁØ∫ ÚμË Ë»ø¬∂∫ ’≈appleÈ

Á∞appleÿ‡È≈ Á≈ √«?’≈apple ‘Ø ’∂ ÓΩ Á∂

Ó»ø‘ «Úμ⁄ ‹≈ Í‘∞ø⁄∂Õ «¬μ’ √’»ÒΔ Ïμ√

Ë»ø¬∂∫ ’≈appleÈ apple√Â∂ ÂØ∫ ̇’ ’∂ ÷∂ª

«Úμ⁄ Òμ◊Δ ¡μ◊ «Úμ⁄ √Û ’∂ √∞¡≈‘

‘Ø ◊¬Δ, «Èμ’∂ «Èμ’∂ Ó≈√»Óª ÁΔ

«’√Ó ⁄ø◊Δ √Δ √Ø ÒØ’ª È∂ ¿∞‘Ȫ

˘ √Ó∂∫ «√apple Ï≈‘apple ’μ„ «Ò¡≈Õ ’‰’

ÁΔ È≈Û Á∂ Ë»ø¬∂∫ ’≈appleÈ ‘Øapple ¡È∂’ª ‘Δ

«¬‘Ø «‹‘Δ¡ª ÓøÁÌ≈◊Δ ÿ‡È≈Úª

Ú≈Íapple apple‘Δ¡ª ‘ÈÕ¡≈÷apple «¬‘ ’Á

Âμ’ ‘∞øÁ≈ apple‘∂◊≈? «¬√ Á≈ ‘μÒ

«’√≈Ȫ ˘ ¡≈Í ‘Δ √Ø⁄‰≈ ÍÚ∂◊≈Õ

Á∞appleÿ‡È≈Úª Á≈ √«?’≈apple ‘؉ Ú≈Ò∂

ÚΔ ¿∞‘Ȫ Úapple◊∂ ¡≈Ó ÒØ’ ‘Δ ‘∞øÁ∂

‘ÈÕ «‹√ Âapple∑ª ¡≈ͪ ‹≈‰Á∂ ‘Δ ‘ª

«’ Íø‹≈Ï Á∂ ÒØ’ª Á≈ Ó∞μ÷ «’μÂ≈

÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ ‘ÀÕ Íø‹≈Ï «Úμ⁄ Ï≈appleª

‘‹≈apple ÂØ∫ ÚμË «Íø‚ ‘È «‹μÊ∂ ÒØ’

÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ È≈Ò √ÏøË ‘Δ «’μÂ≈’≈apple

‘È «‹È∑ª ˘ «’√≈È «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ

«¬‘Ȫ «Úμ⁄ Úμ‚Δ ÷∂ÂΔ ’appleÈ Ú≈Ò∂

ÊØÛ∑∂ «’√≈È ‘∞øÁ∂ ‘È ‹Á«’ ÿμ‡

‹ÓΔÈ ÁΔ ÷∂ÂΔ ’appleÈ Ú≈Ò∂ Ï‘∞Â∂

«’√≈È ‘∞øÁ∂ ‘ÈÕ ¤Ø‡Δ ÷∂ÂΔ Ú≈Ò∂

«’√≈Ȫ Á≈ ‹ΔÚÈ Ï‘∞ Ó∞√’Òª

Ì«apple¡≈ ‘∞øÁ≈ ‘ÀÕ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ «Úμ⁄

«’√≈Ȫ ˘ «ÁÈ apple≈ «Ó‘È ’appleÈ

Á∂ Ï≈Ú‹»Á ÓΩ√Ó ÁΔ¡ª «ÚÍappleΔÂ

√«ÊÂΔ¡ª, «Ï‹ÒΔ √ø’‡ ¡Â∂

Ïapple«‹øÁapple ’Ωapple «Ï√apple≈˙...

IIHHI@ACBD

’‰’ ÁΔ È≈Û √≈ÛÈ≈- Ï∂‘μÁ ÷ÂappleÈ≈’

¡≈apple«Ê’ Âø◊Δ¡ª Â∞apple√Δ¡ª Á≈

√≈‘Ó‰≈ ’appleÈ≈ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ ’¬Δ Ú≈apple

ª «’√≈Ȫ ÁΔ¡ª Í∞μª Úª◊

Í≈ÒΔ¡ª Î√Òª ‘Ûª, ◊Û∂Ó≈appleΔ ‹ª

‹«?¡≈Á≈ Ïapple√≈ª ’≈appleÈ È√‡ ‘Ø

‹ªÁΔ¡ª ‘È ‹ª «Ï‹ÒΔ È≈ «ÓÒ‰

’≈appleÈ ‚Δ‹Òª Á∂ Ú≈Ë» ÷apple«⁄¡ª

’apple’∂ ¡’√apple ‘Δ ¿∞‘Ȫ ˘ ¡≈apple«Ê’

√ø’‡ Á∂ ÁΩapple «Úμ⁄Ø∫ ◊∞‹appleÈ≈ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ

«¬‘Ȫ √Ì ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «’√≈Ȫ Ò¬Δ

√≈Ò «Úμ⁄ ÁØ Ú≈apple Î√Òª ÁΔ apple«‘øÁ

÷»‘øÁ Ì≈Ú È≈Û Â∂ Íapple≈ÒΔ ˘ √≈ÛÈ≈

‹ª Ú≈‘∞‰≈ ÚΔ «√appleÁappleÁ Ï«‰¡≈

‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ

√apple’≈appleª ¡Â∂ Ï‘∞ √≈appleΔ¡ª

√Ó≈«‹’ ‹Ê∂ÏøÁΔ¡ª ÚμÒØ∫ ÷∂ª «Úμ⁄

Î√Òª ÁΔ apple«‘øÁ ÷»‘øÁ ˘ √≈ÛÈ Ï≈apple∂

¡Â∂ «¬√Á∂ Ú≈Â≈ÚappleÈ Â∂ Ï‘∞ √≈apple∂

‘≈ÈΔ’≈apple’ ÍÃÌ≈Ú Ï≈apple∂ «‹Ú∂∫

ÍΩ√«‡’ Âμª Á≈ È∞’√≈È, Ë»ø¬∂∫ ÂØ∫

ÍÃÁ»√‰ ,ÎÒÀ«‡ø◊ ÊÃÀ‚√ ÂØ∫ «Ï‹ÒΔ

¡Â∂ «¬ÒÀ’‡Ã≈«È’ √≈‹Ø-√≈Ó≈È ˘

È∞’√≈È, «ÈÔøÂapple‰ ÂØ∫ Ï≈‘apple ÎÀÒ‰

Ú≈ÒΔ¡ª ¡μ◊ª Á≈ ‹Ø÷Ó ¡≈«Á Â∂

√Ó∂∫ √Ó∂∫ «√apple ‹≈‰» ’appleÚ≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈

‘ÀÕ ¡≈Ó ÂΩapple Â∂ √apple’≈appleª ÚμÒØ∫

«’√≈Ȫ ˘ Í«‘Òª ‘Δ √∞fi≈¡ Á∂

«ÁμÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ ’‰’ ÁΔ ’‡≈¬Δ

ÂØ∫ Ï≈¡Á ’‰’ Á∂ È≈Û ˘ ¡μ◊ È≈

Ò≈¿∞‰ «’¿∞∫«’ fiØÈ∂ ÁΔ ÏΔ‹≈¬Δ Á≈

√Óª Ò◊Ì◊ ‚∂„ ’∞ Ó‘ΔÈ≈ ‘∞øÁ≈ ‘ÀÕ

«¬√∂ ÁΩapple≈È ¿∞‘ ÷∂ª ˘ ⁄ø◊Δ Âapple∑ª

Ú≈‘ ’∂ ÁØ «ÂøÈ Ú≈apple Í≈‰Δ Ò≈¿∞‰ Â∂

«Îapple ÷∂ª ˘ Ú≈‘∞‰ ¡Â∂ √∞‘≈◊≈

Ó≈appleÈ ¡Â∂ «Îapple Í≈‰Δ Á∂‰Õ«¬√ Âapple∑ª

«¬’ Ú≈apple ÷∂ Ú≈‘∞‰ È≈Ò ‘Δ È≈Û

÷∂ «Ú⁄ appleÒ ‹≈Ú∂◊ΔÕ

Ï≈’Δ √Î≈ CA”Â∂


www.samajweekly.com

¡√Δ∫ √≈apple∂ ‘Δ √ø√≈apple «Úμ⁄

«Ú⁄appleÁ∂ ‘È Õ «‹øÁ◊Δ Ï‘∞Â

÷»Ï√»apple ‘À∫Õ ¡≈͉∂ Óª-Ï≈Í √Á’≈

¡√Δ∫ «¬√ √Ø‘‰∂ √ø√≈apple Á∂ Áapple√È

’appleÁ∂ ‘ªÕ «Îapple Óª Ï≈Í √≈˘ √’»Ò

«Ú⁄ ÍÛ∑È Ò¬Δ Ì∂‹Á∂ ‘ªÕ ¿∞‘Ȫ ˘

«¬‘ ‘∞øÁ≈ ‘À «’ √≈‚≈ Ïμ⁄≈ ’μÒ ˘

¡≈͉∂ ÍÀappleª Â∂ ÚËΔ¡≈ ÷Û≈

‘ØÚ∂Õ√ø√≈apple «Úμ⁄ apple«‘ø«Á¡ª √≈‚∂

«ÓμÂapple Ï‘∞ ω ‹ªÁ∂ ‘È Õ ’¬Δ

ÁØ√ «ÓμÂapple √≈‚∂ «ÁÒØ∫ ’appleΔÁΔ Ï‰

‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª È≈Ò «Îapple ¡√Δ

‚»ø«ÿ¡ª √ªfiª Í≈ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ «Îapple

¡√Δ∫ ¿∞È∑ª Á∂ ‘apple √∞μ÷-Á∞μ÷ «Úμ⁄

√appleΔ’ ‘؉∂ √∞apple» ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ¡√Δ∫

‘apple ¿∞‘Ȫ È≈Ò √∞μ÷ Á∞μ÷ ÁΔ ◊μÒ

√ªfiΔ ’appleÈ Òμ◊ ‹ªÁ∂ ‘ªÕÁØ√ÂΔ

Ï≈¡Á «Îapple ¿∞È∑ª Í«appleÚ≈appleª «Úμ⁄

Í«appleÚ≈apple’ √ÏøË Ï‰ ‹ªÁ∂ ‘È Õ

Í«appleÚ≈apple’ √Ïø˪ ’≈appleÈ √≈‚Δ

ÁØ√ÂΔ ‘Øapple ‚»øÿΔ ‘Ø ‹ªÁΔ ‘ÀÕ «‹√

’≈appleÈ ¡√Δ∫ «¬μ’ Á»‹∂ Á∂ ÿapple

¡≈¿∞‰≈ ‹≈‰≈ Ù∞apple» ’apple «ÁøÁ∂ ‘È Â∂

¡√Δ∫ ÊØÛ∑∂ ‘Δ √Ó∂∫ «Úμ⁄ «ÿ˙ Ùμ’apple

‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ªÕ «¬μ’ Á»‹∂ Á∂ «ÁÒØ∫

’appleΔÏΔ Ï‰ ‹ªÁ∂ ‘ª ÕȘÁΔ’Δ¡ª

Ï‘∞ ÚË ‹ªÁΔ¡ª ‘ÈÕ «‹√ ’≈appleÈ

¡√Δ∫ ¡≈͉∂ «ÁÒ Á∂ apple≈‹ «¬μ’ Á»‹∂

˘ Á∂‰∂ Ù∞apple» ’apple ‹ªÁ∂ ‘È Õ‘ΩÒΔ ‘ΩÒΔ

√≈˘ ÍÂ≈ ‘Δ È‘Δ∫ Òμ◊Á≈ «’ √≈‚Δ

È∂ÛÂ≈ «’øÈΔ ÚË ◊¬Δ ‘À Õ«¬’μ·∂

‹≈‰≈, «¬’μ·∂ Ù≈«Íø◊ ’appleÈΔ

,«¬’μ·∂ ÷≈‰≈, ÍÂ≈ ‘Δ È‘Δ∫ Òμ◊Á≈

«’√ ‡≈¬ΔÓ ¡√Δ∫ ÁØ√ Á∂ «Úμ⁄

ÚÛ ◊¬∂ ‘È Õ’¬Δ Ú≈apple ¡≈Ó Á∂÷‰

«Úμ⁄ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À ‹∂ ÁØ√ Á∂ ÿapple∂

appleØ‡Δ ÷≈ËΔ Âª Á»‹∂ ÁØ√ Á∂ ÿapple∂

«¬’μ·∂ ⁄≈‘ ÍΔ∫Á∂ ‘ÈÕ ÍÂ≈ ‘Δ È‘Δ∫

Òμ◊Á≈ «’ «’√ Âapple∑ª «¬μ’ Á»‹∂ Á∂

’appleΔÏΔ Ï‰ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ÁØ√ÂΔ «¬øÈΔ

ÚμË ‹ªÁΔ ‘À «’ ÍÃ≈Íapple‡Δ «Ï˜È√

Á≈ ’øÓ «¬’μ·∂ Ù∞apple» ’apple ÒÀ∫Á∂ ‘È

Õ’¬Δ Ú≈apple ¡«‹‘≈ Á∂÷‰ «Úμ⁄

¡≈¿∞∫Á≈ ‘À «’ ◊μ‚Δ¡ª ÚΔ «¬’μ·∂

‘Δ ÒÀ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ ’Ø·Δ¡ª «Úμ⁄ ¡μË

Á≈ «‘μ√≈ Í≈ ÒÀ∫Á∂ ‘È Õ «¬’ Á»‹∂ Á∂

Ȫ ÍÃ≈Íapple‡Δ ’≈appleØÏ≈apple √∞apple» ’apple «ÁøÁ∂

‘ªÕ ÍÂ≈ ‘Δ È‘Δ∫ Òμ◊Á≈ «’ ¡√Δ∫

ÁØ√ È≈Ò «’øÈ∂ «ÿ˙-√μ’apple ‘Ø

‹ªÁ∂ ‘ªÕ ÷»È Á∂ «apple√«Â¡ª È≈ÒØ∫ ÚΔ

‹ÁØ∫ fiØÈ∂ ÁΔ Î√Ò Ò≈¿∞‰Δ ‘À ª «¬‘ ÷≈Á

¿∞Í‹≈¿± Î√Ò ÍÀÁ≈ ’apple∂◊ΔÕÍapple √Ú≈Ò «¬μÊ∂

«¬‘ ¿∞μ·Á≈ ‘À «’ ¡ÀÈΔ Ú≈appleΔ Ú≈‘∞‰, √∞‘≈◊≈

Ó≈appleÈ ¡Â∂ Í≈‰Δ ¤μ‚‰ Á≈ ÷apple⁄ «’√≈È

¿∞μÍapple Ú≈Ë» Ì≈apple ‘ÀÕ«’√≈È Âª Í«‘Òª ‘Δ

’apple‹«?¡ª Á∂ Ì≈apple ‘∂· ÁμÏ∂ ‘ج∂ ÷∞Á’√Δ¡ª

’apple apple‘∂ ‘ÈÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹∂ «’√≈È

Ó√ΔÈΔ ’‡≈¬Δ ÁΔ Êª ’≈Ó∂ Ò≈ ’∂ ‘μÊΔ∫ Î√Ò

’‡Ú≈¿∞∫Á≈ ‘À ª ÚΔ «’√≈Ȫ ¿∞μÂ∂ ÚμË √Óª

Òμ◊‰ Á∂ È≈Ò È≈Ò «ÚμÂΔ Ì≈apple ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ ‹∂

«’√≈È È≈Û ‹ª Íapple≈ÒΔ ˘ √≈ÛÁ≈ ‘À ª ¿∞√

˘ √apple’≈apple ÚμÒØ∫ ‹∞appleÓ≈È≈ ÚΔ Ò◊≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈

‘ÀÕ«¬√ Âapple∑ª «¬√ Ó√Ò∂ Â∂ «’√≈È ‘Δ ‘apple

Í≈«√¿∞∫ ÿ∂«apple¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ

’‰’ Á∂ È≈Û ˘ √≈ÛÈ È≈Ò ÷∂ª «Ú⁄Ò∂

¡√Δ∫ ÚμË ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ªÕ «¬‘ ◊μÒ

Ì∞μÒ ‹ªÁ∂ ‘ª «’ ¡√Δ∫ «¬’ ÁØ√Â

ω∂ ‘ªÕ ’Ø¬Δ ÚΔ ⁄ø◊≈ ‹ª Ó≈Û≈ ’øÓ

‘ØÚ∂ «¬’ Á»‹∂ ˘ Áμ√ ’∂ ’appleÁ∂ ‘ªÕ

’«‘‰ Á≈ ÓÂÒÏ «¬‘ ‘À «’ ÁØ√ÂΔ

«Úμ⁄ ¡≈Í√ «Ú⁄ «ÿ˙ «÷⁄ÛΔ Ï‰

‹ªÁ∂ ‘ªÕ

ÁØ√ÂΔ ¡μ◊∂ ÚμËÁΔ apple«‘øÁΔ ‘ÀÕ

¡’√apple Á∂«÷¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ ‹ÁØ∫ ÁØ

ÁØ√ª Á∂ «Ú⁄’≈apple ÂΔ‹≈ ÏøÁ≈ ¡≈

‹ªÁ≈ ‘À ª Ϋ?apple «ÁÒª Á∂ ¡øÁapple

’∞Ûμ‰ ÚË‰Δ √∞apple» ‘Ø ‹ªÁΔ ‘ÀÕ ’¬Δ

Ú≈apple ’Ø¬Δ Â’apple≈apple ÚΔ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À,

«‹√ ’≈appleÈ √≈‚Δ «¬‘ ÁØ√ÂΔ «Úμ⁄

’∞Ûμ‰ «Úμ⁄ ÍÀÁ≈ ‘Ø‰Δ Ù∞apple» ‘Ø

‹ªÁΔ ‘À Õ’∞Ûμ‰ «¬øÈΔ ÚμË ‹ªÁΔ

‘À «Îapple ¡√Δ∫ Ê≈‰∂ ,«‘√ΔÒª ÚμÒ ˘

’»⁄ ’appleÁ∂ ‘È Õ«Ï˜È√ , ’≈appleØÏ≈appleª

«Úμ⁄ ª ÒÛ≈¬Δ fi◊Û∂ ‘∞øÁ∂ Ú∂÷∂

◊¬∂ ‘ÈÕ ‹∂ «’√∂ È≈Ò √≈‚≈ «Í¡≈apple

ÁØ√ÂΔ ‘Ø ‹ªÁΔ ‘À ª Í«‘Òª ¿∞√

√싉 ˘ Á∂÷Ø «’ «¬‘ √싉 «’√

Âapple∑ª Á≈ ‘À Õ ¿∞√ ˘ ÚappleÂØÕ «¬’ ÁÓ

Á»μ‹∂ Â∂ «Ú√Ú≈√ È≈ ’appleØÕ «¬’ ÁÓ

¿∞√ ˘ ¡≈͉∂ √≈apple∂ ÿapple Á≈ Ì∂ È≈

Á∂ÚØÕ ‘apple «¬’ ˘ ¡≈͉∂ ÿapple È‘Δ∫ ÒÀ

’∂ ¡≈¿∞‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈Õ ÁØ√ÂΔ «√appleÎ

Ï≈‘apple ÁΔ ‘Δ ·Δ’ apple«‘øÁΔ ‘ÀÕ ‹∂

Â∞‘≈˘ Òμ◊Á≈ ‘À «’ «¬‘ ÏøÁ≈ Ï‘∞Â

√ÓfiÁ≈apple ‘À ,◊μÒ ˘ ÏappleÁ≈√ ’appleÈ

Ú≈Ò≈ ‘À , √«‘‰-√ΔÒ ‘À∫,«Îapple ¿∞√

È≈Ò È∂ÛÂ≈ ω≈¿∞ ,Ϋ?apple ¿∞√

È≈Ò Í«appleÚ≈apple’ √øÏøË Ï‰≈˙Õ È‘Δ∫

ª ÿapple ÂØ∫ Ï≈‘apple ‘Δ apple≈Ó √Ò≈Ó

’‰’ ÁΔ È≈Û √≈ÛÈ≈- Ï∂‘μÁ ÷ÂappleÈ≈’

˜apple»appleΔ Âμ ÈÙ‡ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È Õ

«¬√ È≈Ò ËappleÂΔ ‘∂·Ò∂ ‹ª

Áapple÷ª Â∂ apple«‘‰ Ú≈Ò∂ «ÈappleÁØÙ ‹ΔÚ

¡«È¡≈¬Δ ÓΩ Ó≈apple∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ Á»‹Δ ◊μÒ

«¬÷Ò≈’Δ ÂΩapple Â∂ «Ú⁄≈appleÈÔØ◊ ‘À «’ «‹‘Û∂

÷∂ √≈˘ ÷≈‰ Ò¬Δ ¡øÈ «ÁøÁ∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª ÷∂ª

˘ ‘Δ √≈‚∂ ÚμÒØ∫ ¡μ◊ ÁΔ ÒÍ∂‡ “⁄ Á∂‰≈ «¬μ’

ˆÀapple-«˜øÓ∂Á≈apple≈È≈ ’øÓ ‘ÀÕ ÂΔ‹≈ Úμ‚≈ È∞’√≈È

Íë’ÃÂΔ ˘ È∞’√≈È Í‘∞ø⁄Á≈ ‘À,’¬Δ ’¬Δ √≈Òª

«Úμ⁄ ÚË∂ Î∞μÒ∂ apple∞μ÷ fi∞Ò√∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ Íø¤Δ¡ª Á∂

appleÀ‰ Ï√∂apple∂ ÷ÂÓ ‘؉ È≈Ò Íø¤Δ¡ª ¡Â∂

‹≈ÈÚappleª ÁΔ¡ª ’¬Δ ‹≈ÂΔ¡ª ª ËappleÂΔ ÂØ∫

¡ÒØÍ ‘Ø apple‘Δ¡ª ‘È ‹Ø ÏÈ√ÍÂΔ Á∂ ÷≈ÂÓ∂

ÍÃÂΔ ÓÈ∞μ÷ ÚμÒØ∫ √Ì ÂØ∫ ÿ≈Â’ ¡Ò≈Ó ‘ÀÕ

Ë»ø¬∂∫ ÂØ∫ «È’Ò‰ Ú≈ÒΔ¡ª ‹«‘appleΔÒΔ¡ª ◊À√ª

ÚΔ ÏÈ√ÍÂΔ ¡Â∂ ‹ΔÚª ˘ È∞’√≈È

Í‘∞ø⁄≈¿∞∫ÁΔ¡ª ‘ÈÕ Á»‹∂ Í≈√∂ Á∂«÷¡≈ ‹≈Ú∂ ª

«ÚÙ∂Ù

√μ⁄Δ ÁØ√ÂΔ Á≈ «appleÙÂ≈ appleμ÷Á≈ ‘À

«‹øÁ◊Δ ”⁄ Ï‘∞ ¡«‘ÓΔ¡Â

√ø‹ΔÚ «√øÿ √À‰Δ

appleμ÷ØÕ «ÿ˙ Ùμ’apple ‘؉ ’≈appleÈ ¿∞√

ÁØ√ ˘ √≈‚∂ ÿapple Á∂ √≈apple∂ ‘Δ Ì∂Â

ÍÂ≈ Òμ◊ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ‹ÁØ∫ √≈‚≈

Â’apple≈apple ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À «Îapple ¿∞‘ √≈‚∂

ÿapple ÁΔ¡ª ◊μÒª Ï≈‘apple ⁄≈apple Ïø«Á¡ª

˘ Áμ√Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ ÏøÁ≈ ¡«‹‘≈ √ΔÕ

«¬√ ÏøÁ∂ ÁΔ ÿapple «Úμ⁄ ¡≈͉∂

Í«appleÚ≈apple È≈Ò «ÏÒ’∞Ò ÚΔ È‘Δ∫

ωÁΔ Õ ◊μÒª ˘ ‘Øapple ÚË≈ ⁄Û∑≈ ’∂

⁄≈apple Ïø«Á¡ª ˘ Áμ√Á≈ ‘ÀÕ Ï≈‘apple Á∂

ÏøÁ∂ ¡«‹‘Δ¡ª ◊μÒª Á≈ Ï‘∞Â

Î≈«¬Á≈ ¿∞·≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕÓ≈‘ΩÒ «¬√

Âapple∑ª Á≈ «√apple‹ ‹ªÁ≈ ‘À «’ ¡√Δ∫

¿∞√ ÁΔ √’Ò Á∂÷‰≈ Í√øÁ È‘Δ∫

’appleÁ∂Õ «‹√ ’≈appleÈ √≈‚∂ ÿapple ÁΔ¡ª

‹Ø ◊μÒª Í«appleÚ≈apple’ ÓÀ∫Ïappleª «Úμ⁄

‘∞øÁΔ¡ª ‘È ,¿∞‘ ¿∞√ ÏøÁ∂ ˘ ÍÂ≈

Òμ◊ ‹≈‰ ’≈appleÈ √≈appleΔ Á∞ÈΔ¡ª

«Úμ⁄ ‘Δ ÍÂ≈ ⁄μÒ ‹ªÁΔ¡ª ‘È

Õ«Îapple ÏøÁ∂ Ï≈‘apple ◊ÒΔ¡ª ,Ó∞‘μ«Ò¡ª

«Úμ⁄ ÷Û∑ ÷Û∑ ’∂ ◊μÒª ’appleÁ∂ ‘È «’

«¬‘ ¡«‹‘≈ «¬È√≈È ‘À Õ«¬√ Á∂

ÿapple Á≈ ¡«‹‘≈ Ó≈‘ΩÒ ‘ÀÕ ¿∞‘ ÁØ√Â

«‹√ È≈Ò Â∞√Δ∫ Ï‘∞ «˜¡≈Á≈

’appleΔÏΔ √È ,¿∞‘ Â∞‘≈‚Δ ◊μÒª Á∂

⁄apple⁄∂ √≈apple∂ Ù«‘apple «Úμ⁄ ’apple È∂ Ù∞apple»

’apple «ÁøÁ≈ ‘À ÕÒÛ≈¬Δ fi◊Û≈ ’Á∂ ÚΔ

È≈ ’appleØ ÕÁØ√ÂΔ appleμ÷Ø ,ÁØ√ ˜apple»apple

ω≈˙ Íapple ¡«‹‘≈ ÁØ√ ω≈˙, ‹Ø

ÊØÛ∑≈ ◊Ó ÚΔ ÷≈ ÒÚ∂Õ ‹∂ ÁØ√ÂΔ

«Úμ⁄ ’Ø¬Δ ◊μÒ ‘Ø ÚΔ ‹≈Ú∂ ª ÏÀ·

’∂ √∞Òfi≈˙Õ ÂΔ‹∂ ÏøÁ∂ ÁΔ ’Á∂ ÚΔ

apple≈¬∂ È≈ Ò˙ ÕÁØ√ÂΔ «Úμ⁄

√«‘‰ÙΔÒÂ≈ , «ÈÓappleÂ≈ Ï‘∞Â

˜apple»appleΔ ‘À ÕÁØ√ÂΔ «Úμ⁄ ’¬Δ ⁄Δ˜ª

È‹apple¡øÁ≈‹ ’appleÈΔ¡ª ÍÀ∫ÁΔ¡ª ‘È

Õ‡ÀÈÙÈ Âª ÒÀ‰Δ È‘Δ∫ ⁄≈‘ΔÁΔ Õ‹∂

¡√Δ∫ ¡≈Í ÚΔ ‡ÀÈÙÈ ÒÀ∫Á∂ ‘È Âª

√≈‚∂ ÿapple ÚΔ ‡ÀÈÙÈ Á≈ Ó≈‘ΩÒ ÍÀÁ≈

‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ

·Δ’ ‘À ÁØ√ ˜apple»apple ω≈˙ !Íapple

«¬øÈ∂ ÚΔ ÁØ√ Á∂ «Úμ⁄ È≈ ‹≈˙ «’

Â∞√Δ∫ «ÿ˙ Ùμ’apple ‘Ø ‹≈Ú∂ Â∂ ’Á∂

ÚΔ «’√∂ È≈Ò «ÈøÓ È≈ÒØ∫ «˜¡≈Á≈

’ØÛ∂ È≈ Ï‰Ø ÕÁØ√ÂΔ, «Í¡≈apple «Úμ⁄

«¬μ’ Á»appleΔ Ï‰≈ ’∂ appleμ÷‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈

‘ÀÕ ‹∂ ¡√Δ∫ ÁØ√ÂΔ «Úμ⁄ √øÂ∞ÒÈ

ω≈ ’∂ appleμ÷ª◊∂ ,ª ’Á∂ ÚΔ √≈‚≈

ÁØ√ È≈Ò ÓÈ Ó∞‡≈Ú È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊≈Õ

ÓØ‘≈ÒΔ, GHHHIFFAFH

√Î≈ C@ Á≈ Ï≈’Δ...

◊∞apple» ¡ÓappleÁ≈√ ‹Δ Á≈ ‹ÈÓ Íø‹

Ó¬Δ ADGI ¬Δ. ˘ «Íø‚ Ï≈√apple’∂

(¡ø«ÓÃÂ√apple) «Úμ⁄ Â∂‹ Ì≈È ¡Â∂

Ó≈Â≈ √∞Òμ÷‰Δ Á∂ ÿapple ‘Ø«¬¡≈Õ ¿∞È∑ª

Á≈ «Ú¡≈‘ «√¡≈Ғ؇ ‹«?Ò∑∂

«Ú⁄Ò∂ «Íø‚ √È÷Û≈ Á∂ Ú√ÈΔ’

Á∂ÚΔ ⁄øÁ ÁΔ Í∞μÂappleΔ ÏΔÏΔ ÓÈÙ≈

Á∂ÚΔ È≈Ò ‘جΔÕ ◊∞apple» ¡ø◊Á Á∂Ú ‹Δ

Á∂ «ÓÒ≈Í ÂØ∫ Í«‘Òª ◊∞apple» ¡ÓappleÁ≈√

‹Δ ‘apple «¤Ó≈‘Δ ◊ø◊≈ «¬ÙÈ≈È ’appleÈ

Ò¬Δ ÍÀÁÒ ‹≈«¬¡≈ ’appleÁ∂ √ÈÕ

◊appleÓΔ Á∂ ÓΩ√Ó «Úμ⁄ ⁄∂ ˘ ⁄μÒ ÍÀ∫Á∂

¡Â∂ «Ú√≈÷Δ Ú≈Ò∂ «ÁÈ Ú≈Í√Δ

Í≈¿∞∫Á∂Õ «√¡≈Ò ÁΔ apple∞μ «Úμ⁄ ¡μ√»

Á∂ Ó‘ΔÈ∂ appleÚ≈È≈ ‘∞øÁ∂ ¡Â∂ ’μÂ’ ÁΔ

Í»appleÈÓ≈ÙΔ ÓØÛ≈ Í≈ «ÁøÁ∂Õ ÂΔappleÊ

«¬ÙÈ≈È ¡Â∂ Í∞øÈ Á≈È Á∂ Ï≈Ú‹»Á

ÚΔ ÓÈ ÁΔ ¡Ú√Ê≈ «‡’≈¡ Ú≈ÒΔ

È‘Δ∫ √Δ Ï‰ apple‘ΔÕ

√øÓ AEIG «Ú⁄ Ô≈Âapple≈ ÂØ∫

Ú≈Í√ ¡≈¿∞∫Á∂ √Ó∂∫ ◊∞apple» ¡ÓappleÁ≈√ ‹Δ

«¬μ’ ÏÑÓ⁄≈appleΔ √≈Ë» È≈Ò «ÓÒ∂Õ

ÁØÚª «Ú⁄ «Í¡≈apple

ÍÀ «◊¡≈Õ ‹ÁØ∫ ÁØÚ∂∫

«Íø‚ Ï≈√apple’∂ Í‘∞ø⁄∂

ª ¿∞‘ √≈Ë» ¿∞È∑ª ’ØÒ ‘Δ ·«‘apple

«◊¡≈Õ Í«‘Òª ª ¿∞‘ √≈Ë» ¡≈Í

ÍÃÙ≈Á≈ «Â¡≈apple ’appleÁ≈ ¡Â∂ ¤μ’Á≈

√Δ Íapple Ï≈¡Á «Ú⁄ ¿∞‘ ◊∞apple»

¡ÓappleÁ≈√ ‹Δ Á∂ ÿapple Á≈ ÍÃÙ≈Á≈ ÚΔ

÷≈‰ Òμ◊ «Í¡≈Õ «¬μ’ «ÁÈ ¿∞√ È∂

¿∞È∑ª ˘ Í∞μ¤ «Ò¡≈ «’ Â∞‘≈‚≈ ◊∞apple»

’Ω‰ ‘À? ‹Ú≈Ï «Úμ⁄ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’

ÓÀ∫ ª ¡‹∂ Âμ’ ’Ø¬Δ ◊∞apple» Ë≈«apple¡≈ ‘Δ

È‘Δ∫Õ ‹Ú≈Ï √∞‰«Á¡ª √≈apple √≈Ë»

◊∞μ√∂ «Ú⁄ ¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂ ’«‘‰

Òμ◊≈, T¡apple∂ «¬‘ ’Δ ‘Ø «◊¡≈Õ

«È◊∞apple∂ Á≈ ª ÁappleÙÈ ‘Δ Ï∞apple≈ ‘∞øÁ≈

‘À, ÓÀ∫ ª Ó‘ΔÈ∂ ÂØ∫ ÚË «È◊∞apple∂ Á≈

√ø◊ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ «È◊∞apple∂ Á≈ Ë≈È

Úapple«Â¡≈ ¡Â∂ «appleμË≈-Íμ’≈ ÷ªÁ≈

ÍΔ∫Á≈ «apple‘≈ ‘ªÕ ÓøÁ∂ Ì≈◊ ! Ó∂apple≈ ª

‹ÈÓ ‘Δ «◊¡≈Õ”

ÏØÒ-’ÏØÒ ÏØÒÁ≈ ÏÑÓ⁄≈appleΔ √≈Ë»

ª ⁄≈Ò∂ Í≈ «◊¡≈ Íapple ◊∞apple» ¡ÓappleÁ≈√

‹Δ ˘ ¿∞Á≈√Δ Á≈ ¡≈ÒÓ ÏıÙ

«◊¡≈Õ ‘∞‰ ‘apple ÍÒ «¬√ ¡≈ÒÓ

«Ú⁄ ‘Δ ÏÂΔ ‘؉ Òμ◊≈Õ «ÁÒ

«Úμ⁄ √≈¬Δ∫ Á∂ «ÓÒ≈Í ÁΔ ÂÛÍ ‹Øapple

Í≈¿∞‰ Òμ◊Δ Õ

«¬√ ÂÛÍ ˘ ÿ‡≈¿∞‰ ¡Â∂

Óø«˜Ò ˘ È∂Û∂ «Ò¡≈¿∞‰ «Úμ⁄ ¿∞È∑ª

ÁΔ ÌÂΔ‹ ˘‘ ÏΔÏΔ ¡ÓappleØ È∂ ¡«‘Ó

appleØÒ ¡Á≈ ’ΔÂ≈Õ ¡ø«ÓàÚ∂Ò∂ ‹ÁØ∫

’‰’ Á∂ È≈Û Á≈ «È͇≈apple≈ ’appleÈ≈ ÚΔ ¡«Â

‹apple»appleΔ ‘À, Íappleø» «¬√ Ò¬Δ ¡μ◊ Ò◊≈¿∞‰≈ ‘Δ

«¬μ’ √≈ËÈ È‘Δ∫ ‘ÀÕ «‹√ Âapple∑ª ¿∞μÍapple Áμ«√¡≈

«◊¡≈ ‘À «’ «¬√ Á∂ ÏÁÒ Ú‹Ø∫ ⁄≈‘∂ ÷∂ª «Úμ⁄

Í≈‰Δ Ò◊≈ ’∂ «¬√ ˘ Ú≈‘ ’∂ ÚΔ È≈Û Á≈

√∞⁄μ‹≈ «È͇≈apple≈ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À , «‹√

È≈Ò È≈ ª «’√∂ ÍÃ’≈apple Á≈ ’Ø¬Δ ÍÃÁ»Ù‰

ÎÀÒ∂◊≈ ¡Â∂ È≈ ‘Δ ÷∂ÂΔ Á∂ Âμ ÈÙ‡ ‘؉◊∂

Íapple «¬√ √Ì Ò¬Δ √apple’≈appleª ˘ ‘Δ Í«‘Ò ’appleÈΔ

ÍÚ∂◊ΔÕ«¬√ Á∂ «È͇≈apple∂ Ò¬Δ «’√≈Ȫ Á≈ √≈Ê

Á∂‰ Ò¬Δ √apple’≈apple ˘ ‘Δ «Ú섉 «Ú섉≈

ÍÚ∂◊≈Õ

È≈Û ‹ª Íapple≈ÒΔ ˘ √≈ÛÈ

Â∂ «’√≈Ȫ ¿∞μÂ∂ ‹∞appleÓ≈È∂ ÊØ͉ ÁΔ Ï‹≈¬∂

«’√≈Ȫ ˘ √Ï«√‚Δ, «’√≈Ȫ Ò¬Δ «¬√ apple«‘øÁ

÷»‘øÁ ÁΔ √ªÌ √øÌ≈Ò Ú≈ÒΔ Ó√ΔÈappleΔ Ó∞‘μ¬Δ¡≈

’≈appleÚ≈¬Δ ‹≈Ú∂Õ √apple’≈apple ÚμÒØ∫ Î√ÒΔ apple«‘øÁ

13/05/2022

31

ÌÒ∂ ¡ÓappleÁ≈√ ◊∞‰ Â∂apple∂

appleÓ∂Ù Ïμ◊≈ ⁄Ø‘Ò≈

ÏΔÏΔ ¡ÓappleØ ‹Δ ¡≈͉∂ Ó∞÷≈apple«ÏøÁ ”⁄Ø∫

◊∞apple» È≈È’ Á∂Ú ‹Δ ÁΔ Ï≈‰Δ ÍÛ∑Á∂

ª ◊∞apple» ¡ÓappleÁ≈√ ‹Δ ’øË È≈Ò Òμ◊

’∂ «ÁÈ ⁄Û∑Á∂ Âμ’ √∞‰Á∂ apple«‘øÁ∂Õ

«¬μ’ «ÁÈ ÏΔÏΔ ‹Δ «’√∂ ˜apple»appleΔ ’øÓ

¡≈͉∂ Í∂’∂ (÷‚»apple

√≈«‘Ï) ⁄Ò∂ ◊¬∂Õ

¿∞√ «ÁÈ ◊∞apple»

¡ÓappleÁ≈√ ‹Δ ˘ «¬ø‹ Òμ«◊¡≈ «‹Ú∂∫

¿∞È∑ª ÁΔ apple»‘ «Í¡≈√Δ ‘Δ apple«‘ ◊¬Δ

‘ØÚ∂Õ ‹ÁØ∫ ¿∞È∑ª ÁΔ «Í¡≈√ ÚËΔ Âª

¿∞È∑ª È∂ «¬√ Á≈ «˜’apple ¡≈Í‰Δ Ì≈ÏΔ

Ì≈◊Ø ‹Δ È≈Ò ’ΔÂ≈Õ Ì≈ÏΔ Ì≈◊Ø È∂

«’‘≈ «’ ‹∂ Â∞‘≈˘ Ï≈‰Δ √∞‰È ÁΔ

⁄≈‘ ‘À ª ¿∞È∑ª Á∂ «ÍÂ≈ ◊∞apple» ¡ø◊Á

Á∂Ú ‹Δ ’ØÒ ‘Δ «’¿∞∫ È‘Δ∫ ⁄Ò∂

‹ªÁ∂Õ Í∂«’¡ª ÂØ∫ Ú≈Í√ ¡≈ ’∂ ‹ÁØ∫

ÏΔÏΔ ¡ÓappleØ È∂ ¡≈͉∂ ¡ø«ÓàÚ∂Ò∂ Á∂

«ÈμÂÈ∂Ó «Úμ⁄ ◊∞apple» È≈È’ Á∂Ú ‹Δ

Á≈ ÙÏÁ “’apple‰Δ ’≈◊Á∞ ÓÈ∞

Ó√Ú≈‰Δ Ï∞apple≈ ÌÒ≈ Á∞«¬ Ò∂÷ ͬ∂”

Í«Û∑¡≈ ª ¿∞√ ÙÏÁ «Ú⁄ÒΔ ÁÙ≈

◊∞apple» ¡ÓappleÁ≈√ ‹Δ ÁΔ ÚΔ √ΔÕ ¿∞È∑ª È∂

«¬‘ ÙÏÁ ÏÛ∂ «Ë¡≈È È≈Ò

√∞«‰¡≈Õ √∞‰ ’∂ «¬ø‹ Òμ◊≈ «‹Ú∂∫

⁄≈«ÂÃ’ È≈ÓΔ √∞¡ªÂ Ï»øÁ «ÓÒ ◊¬Δ

‘ØÚ∂Õ ÓÈ «¬√ ’Áapple «ÍÿÒ «◊¡≈

«’ ÏΔÏΔ ¡ÓappleØ ˘ È≈Ò ÒÀ ’∂ ÷‚»apple

√≈«‘Ï Í‘∞ø⁄ ◊¬∂Õ

’∞ÛÓ≈⁄≈appleΔ Á∂ √«Â’≈apple Ú‹Ø∫ ◊∞apple»

¡ø◊Á Á∂Ú ‹Δ È∂ ¡≈͉∂ ◊Ò∂

Ò◊≈¿∞‰≈ ⁄≈«‘¡≈ Íapple ◊Ò∂ «ÓÒ‰

ÁΔ Ï‹≈¬∂ ◊∞apple» ¡ÓappleÁ≈√ ‹Δ È∂

¡≈͉≈ «√apple ◊∞apple» ¡ø◊Á Á∂Ú ‹Δ Á∂

⁄appleȪ ¿∞μÍapple appleμ÷ «ÁμÂ≈ ¡Â∂ «’‘≈,

““ÓÀ˘ ¡≈͉≈ Á≈√ ‘Δ √ÓfiØ””Õ

Ï≈’Δ √Î≈ CD”Â∂

÷»‘øÁ È√‡ ’appleÈ Ú≈ÒΔ¡ª √∞Íapple √Δ‚apple ÓÙΔȪ

Ò¬Δ «’√≈Ȫ ˘ √«‘’≈appleΔ √Ì≈Úª apple≈‘Δ∫

ÓÙΔȪ ¿∞ÍÒμÏË ’appleÚ≈¿∞‰ ¡Â∂ ÓÙΔÈappleΔ

√∂Ú≈ √À∫‡appleª ˘ √Ê≈«Í ’appleÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ª

‹Ø «’√≈È È≈Û ‹ª Íapple≈ÒΔ ÁΔ «√appleÁappleÁΔ ÂØ∫

ÏØfi Ó∞’ ‘؉ ¡Â∂ Ú≈Â≈ÚappleÈ ÁΔ √∞μËÂ≈ Ò¬Δ

ÚΔ Ò≈ÌÁ≈«¬’ «√μË ‘Ø √’∂◊≈Õ

«¬√ ÂØ∫ ¿∞Íappleø ‘apple∂’ «Íø‚ ¿∞μÍapple È≈Û ˘

¡μ◊ Ò≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ

«ÚÌ≈◊ ÚμÒØ∫ «¬μ’ È‹apple√≈ÈΔ ’appleÈ Ò¬Δ

’appleÓ⁄≈appleΔ «ÈÔ∞’ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂ ,ª ‹Ø

’≈appleÚ≈¬Δ Á∂ ‚apple ÂØ∫ «’√≈È È≈Û ˘ ¡μ◊

Ò◊≈¿∞‰Δ ÏøÁ ’appleÈÕ «¬√ Âapple∑ª ’appleÈ È≈Ò

Íë’appleÂΔ ¡Â∂ ÏÈ√ÍÂΔ ˘ ‘؉ Ú≈Ò∂ È∞’√≈Ȫ

ÂØ∫ Ï⁄≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂◊≈ ¡Â∂ «Èμ «Á‘≈Û∂

◊«‘apple∂ Ë»ø¬∂∫ ’≈appleÈ Ú≈Íapple apple‘Δ¡ª ÁappleÁÈ≈’

ÿ‡È≈Úª ˘ ·μÒ∑ ÍÚ∂◊ΔÕ


32 13/05/2022 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

Á«Ò ‘μ’ª ÁΔ apple≈÷Δ ’Ω‰ ’apple∂◊≈?

‘≈ÒΔ¡≈ √«Ó¡ª ÁΩapple≈È

Á«Òª «÷Ò≈¯ «‘ø√≈ ÁΔ¡ª

ÿ‡È≈Úª «Úμ⁄ «¬˜≈¯≈ ‘∞øÁ≈

‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ √Ó≈«‹’

¡ÍÓ≈È Â∂ «ÚÂ’apple≈ ª

¡≈Ó ‘Δ ⁄μÒÁ≈ apple«‘øÁ≈ ‘À Â∂

«¬√ È≈Ò ‘Δ «’√∂ Á«ÒÂ

ÈΩ‹Ú≈È Á∂ Ó∞줪 appleμ÷‰, ÿØÛ∂

ÁΔ √Ú≈appleΔ ’appleÈ, ¡≈͉Δ

‹≈ ÂØ∫ Ï≈‘appleÒΔ ÒÛ’Δ

È≈Ò «Ú¡≈‘ apple⁄≈¿∞‰ ¡Â∂

«¬μÊØ∫ Âμ’ «’ Ïapple≈Ïapple

¿∞‹apple ÁΔ Óø◊ ’appleÈ ”Â∂

’ÂÒ ÁΔ¡ª ÿ‡È≈Úª ÚΔ

¡’√apple Ú≈ÍappleÁΔ¡ª

apple«‘øÁΔ¡ª ‘ÈÕ ‘≈Òª«’

Ò◊≈Â≈apple ‹≈ÂΔ «‘ø√≈ ÁΔ¡ª

«ÁÒ’øÏ≈¿± ’‘≈‰Δ¡ª

√≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞∫ÁΔ¡ª

apple«‘øÁΔ¡ª ‘È, Íapple ‘≈’Ó

«√¡≈√Δ ‹Ó≈ «¬√ Âapple√Ó¬Δ

‘≈Ò≈ «Úμ⁄ ÓØÛ≈ Í≈¿∞‰ Á≈

’Ø¬Δ ÷≈’≈ Í∂Ù È‘Δ∫ ’appleÁΔÕ

ÍÃÙ≈√È Á∂ ¡«Ë’≈appleΔ ¡’√apple

’«Ê apple»Í «Úμ⁄ «‘øÁ∞ÂÚΔ

Â≈’ª Á∂ «¬Ù≈apple∂ ”Â∂ ’øÓ

’appleÁ∂ ‘È «‹√ ’apple ’∂ ¡‹Ø’∂

‘≈Ò≈ ¡øÁapple Á«Òª Á∂

‘μ’ª ÁΔ apple≈÷Δ Á»apple ÁΔ ◊μÒ

Șapple ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘ÀÕ

¡øÏ∂‚’apple Â∂ ÒØ’apple≈‹: «¬«Â‘≈√’

ÂΩapple ”Â∂ ¡¤»Âª ÍÃÂΔ ÿØapple «ÂÃ√’≈apple Â∂

Íμ÷Í≈ ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ «apple‘≈ ‘À Â∂ ¿∞‘

⁄≈’appleΔ Á∂ «’μ«Â¡ª Âμ’ Ó«‘Á»Á

apple‘∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª ˘ Ù«‘appleΔ Â∂

√«Ì¡≈⁄≈apple’ apple∞fi∂«Ú¡ª ÂØ∫ Íapple∂

appleμ«÷¡≈ ‹ªÁ≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ ¡øÏ∂‚’apple È∂

¡¤»Âª ÁΔ¡ª √Óμ«√¡≈Úª ˘ ’ΩÓΔ

«Ïappleª ÁΔ Ó∞μ÷Ë≈apple≈ «Úμ⁄ ÒÀ ’∂

¡ªÁ≈ ¡Â∂ ¡«‹‘Δ ¡‰ÓÈ∞μ÷Δ

«ÚÚ√Ê≈ «÷Ò≈¯ ‹‘≈Á «Úμ«„¡≈

√ΔÕ Ì≈apple Á∂ ÈÚ∂∫ √ø«ÚË≈È «Úμ⁄

˜≈‘apple≈ ÂΩapple ”Â∂ Á∂Ù/apple≈‹ ˘ ÈÍΔÛ∂

‹ªÁ∂ √Ó≈«‹’ √Ó»‘ª ÁΔ √Ó≈«‹’

ÁÓÈ ÂØ∫ apple≈÷Δ ’appleÈ, ¿∞È∑ª Á≈ Ó≈‰

√ÈÓ≈È Ô’ΔÈΔ Ï‰≈¿∞‰ Á∂

«ÈappleÁ∂Ù «ÁμÂ∂ ◊¬∂ √ÈÕ ¡øÏ∂‚’apple

Á≈ «÷¡≈Ò √Δ «’ ÈÚª Ì≈appleÂΔ apple≈‹

√Ó≈ÈÂ≈, ¡≈˜≈ÁΔ Â∂ ’ΩÓΔ ¬∂’Â≈

ÁΔ ⁄≈‘ È≈Ò ÒÀ√ ‘؉ √Á’≈

¡≈͉∂ “ÏÃ≈‘Ó‰Δ ¡ÂΔ” ÂØ∫ ¡Òμ◊

‘ØÚ∂◊≈Õ

Á»‹≈, ¡øÏ∂‚’apple ÁΔ «√¡≈√Δ

√apple◊appleÓΔ È∂ È≈◊«apple’Â≈ Á∂ ¡appleÊ ˘

ÌappleÚ∂∫ apple»Í «Úμ⁄ ¿∞Ì≈apple «ÁμÂ≈ √ΔÕ

apple≈÷Úª’appleÈ ÈΔÂΔ È∂ «¬‘ √øÌÚ

ω≈«¬¡≈ «’ apple≈‹’Δ √ø√Ê≈Úª

«Úμ⁄ ‘apple∂’ Âapple∑ª Á∂ √Ó≈«‹’ √Ó»‘ª

ÁΔ Ì≈¬ΔÚ≈ÒΔ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ ’ΩÓΔ

«ÈappleÓ≈‰ ÁΔ¡ª Íë’«apple¡≈Úª «Úμ⁄

√Ó≈«‹’ ÂΩapple ”Â∂ ÁμÏΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª

‹Ó≈ª ÁΔ Ó‘μÂÚÍ»appleÈ Ì≈¬ΔÚ≈ÒΔ

ÁΔ ¡≈«◊¡≈ «ÁμÂΔ ‹≈Ú∂Õ

√ø«ÚË≈È’ ‘μ’ª È≈Ò ÒÀ√ Á«ÒÂ

‹ÒÁΔ ‘Δ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ÓμË Úapple◊ ÁΔ

¡«‹‘Δ Ô∞Ú≈ ÍΔÛ∑Δ Ï‰ ’∂ ¿∞μÌapple∂

‹Ø ’∞ÙÒ È≈◊«apple’ª Á∂ ÂΩapple ”Â∂

¡≈͉∂ ‘μ’ª Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò ’appleÈ Á∂

ÔØ◊ √ÈÕ

¡ø «Úμ⁄ ¡øÏ∂‚’apple È∂ Á«Òª ˘

«¬μ’ ¡≈˜≈Á≈È≈ «√¡≈√Δ ’≈apple’∞Ȫ

Á∂ ÂΩapple ”Â∂ ÒØ’apple≈‹Δ Ï«‘√ Ó∞Ï≈«‘√∂

«Úμ⁄ «‘μ√≈ ÒÀ‰ Ò¬Δ ÚΔ ÍÃ∂«appleÂ

’ΔÂ≈Õ ¿∞‘ Á«Òª ˘ «ÈÂ≈‰∂

√Ó≈«‹’ √Ó»‘ª ¡Â∂ ÍÃØÒ∂Â≈appleΔ

‹Ó≈ Á∂ Ì«Úμ÷ Á∂ ¡≈◊»¡ª Ú‹Ø∫

«⁄ÂÚÁ∂ √ÈÕ ¿∞‘ ⁄≈‘∞øÁ∂ √È «’

Á«Òª ÁΔ «Áμ÷ ‘Ó∂Ùª Ò¬Δ

√‡∂‡/apple≈‹ ÁΔ «¬ÓÁ≈Á Á∂ ˆappleΔÏ

Ò≈ÌÍ≈ÂappleΔ È≈ apple«‘ ’∂ √Ó≈«‹’

ÂÏÁΔÒΔ Ò¬Δ Ó∞‘appleÀÒ «√¡≈√Δ

‹Ó≈ Ú≈ÒΔ Ï‰∂Õ Ï≈¡Á ÁΔ

Á«Ò ҫ‘apple È∂ √Ó≈«‹’

Ï∂«¬È√≈¯Δ¡ª Â∂ ‹Ó≈ÂΔ ÁÓÈ Á∂

√Ú≈Òª ˘ ˜ØappleÁ≈apple „ø◊ È≈Ò

¿∞·≈«¬¡≈ ¡Â∂ Á«ÒÂ-Ï‘∞‹È

«√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ¡ª ˘ «√¡≈√Δ ÷∂Âapple

”Â∂ ÍÃÌ≈Ú Í≈¿∞‰ ÁΔ ÷∞μÒ∑ «ÁμÂΔÕ

√Ó≈«‹’ «¬È√≈¯ ÁΔ ÂÒ≈Ù:

Ù«‘appleΔ ¡≈˜≈ÁΔ¡ª Á≈ ¡≈ÈøÁ

Ó≈‰È ‹ª √μÂ≈ Á∂ ¡≈Ë∞«È’ ÷∂Âappleª

«Úμ⁄ ÌappleÚ∂∫ ¡≈˜≈Á≈È≈ ’≈apple’ Ú‹Ø∫

«Ú⁄appleÈ Á∂ Á«Òª Á∂ Á≈¡Ú∂ Á≈

Ó»ÒÚ≈ÁΔ √Ó≈«‹’ ’∞ÒΔȪ ÚμÒØ∫

ıÀapple-Ó’ÁÓ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ

ÒØ’ÂøÂapple «Úμ⁄ ¿∞È∑ª ÁΔ¡ª

«ÈÙ⁄∂Í»appleÈ ¡≈Ú≈˜ª ˘ «‘øÁ»

√«Ì¡Â≈ Á∂ ¡√»Òª Ò¬Δ ⁄∞‰ΩÂΔ Á∂

ÂΩapple ”Â∂ Á∂«÷¡≈ ‹ªÁ≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ

‘appleΔÙ ¡Àμ√ Ú≈È÷∂Û∂

√Ó’≈ÒΔ √«Ó¡ª «Úμ⁄ Á«Òª ˘

È≈ ’∂ÚÒ Ó∞μ÷Ë≈apple≈ Á∂ «√¡≈√Δ

Ó∞‘≈˜ ”Â∂ ‘Δ ⁄∞‰ΩÂΔ¡ª Á≈ √≈‘Ó‰≈

’appleÈ≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À √◊Ø∫ ‘μ’-Ï‹≈ÈÏ

È≈◊«apple’ª Á∂ ÂΩapple ”Â∂ ‹ÈÂ’ ÷∂Âapple

«Úμ⁄ Ù≈ÓÒ ‘؉ Á≈ ¿∞È∑ª Á≈ ‘∞‰

Âμ’ Á≈ √¯apple ÚΔ ıÂapple∂ ÁΔ ˜μÁ

«Úμ⁄ ¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ¿∞μÂapple-

¿∞Á≈appleΔ’appleÈ Ô∞μ◊ ¡øÁapple ‹ÈÂ’

÷∂Âapple Á∂ ¡Á≈«apple¡ª Á∂ Ï∂‘≈Ù≈

«Èμ‹Δ’appleÈ È≈Ò ¡≈Ë∞«È’ √ø√Ê≈Úª

«Úμ⁄ Á«Òª Á≈ Á≈÷Ò≈ Âø◊ ‘Ø

«◊¡≈ ‘ÀÕ ¡◊ª‘, Ï≈˜≈apple ‹≈ÂΔ

Íμ÷Í≈ª ÂØ∫ Ó∞’ ȑΔ∫ ‘À ¡Â∂

«’apple ْÂΔ ÁΔ ÌappleÂΔ ¡’√apple

appleÚ≈«¬ÂΔ ‹≈ÂΔ ‹ª ‹Ó≈ÂΔ Â≈‰∂

Ï≈‰∂ ˜appleΔ¬∂ √ø⁄≈Ò ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ ‘À

‹Ø Á«Ò ⁄≈‘Ú≈Ȫ È≈Ò Ùapple∂¡≈Ó

«ÚÂ’apple∂ ’appleÁ∂ ‘ÈÕ ¡≈Ë∞«È’

√ø√Ê≈Úª Â∂ ÷∞μÒ∑∂ Ï≈˜≈apple ÁØÚ∂∫

√Ó≈«‹’ «¬È√≈¯ Á∂ ¡≈ÁappleÙª ˘

¿∞Ì≈appleÈ «Úμ⁄ È≈’≈Ó apple‘∂ ‘ÈÕ

«¬‘Δ È‘Δ∫ √◊Ø∫ ¡≈˜≈Á≈È≈ Á«ÒÂ

apple≈‹ÈΔÂΔ Á≈ Ì«Úμ÷ ÚΔ Ë∞øÁÒ≈

Șapple ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ «‘øÁ∞ÂÚΔ

«√¡≈√ Á∂ ‘Àapple≈È’∞È ¿∞Ì≈apple È≈Ò,

¿∞μÂapple ÍÃÁ∂Ù «Úμ⁄ Ï‘∞‹È √Ó≈‹

Í≈apple‡Δ ‹ª «Ï‘≈apple «Úμ⁄ ÒØ’

‹ÈÙ’ÂΔ «‹‘Δ¡ª Á«Òª ÁΔ

¡◊Ú≈¬Δ Ú≈ÒΔ¡ª Í≈apple‡Δ¡ª Á≈

Ù≈ÈÁ≈apple √Ó≈«‹’ ¡≈Ë≈apple ’≈¯Δ

‘μÁ Âμ’ ÷∞apple «◊¡≈ ‘ÀÕ

¡«‘Ó ◊μÒ «¬‘ ‘À «’ √Ó≈«‹’

÷∂Âapple Á«Òª Ò¬Δ ‘Øapple ÚΔ «˜¡≈Á≈

Ó≈Ô»√Δ Á≈ √ÏμÏ Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈

‘ÀÕ «¬‘ √Ó«fi¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’

Á«Òª «÷Ò≈¯ ȯapple appleÚ≈«¬ÂΔ

«‘øÁ» Ó≈È«√’Â≈ Á≈ Ò≈˜ÓΔ ¡ø◊ ‘À

¡Â∂ “ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈ÁΔ ‹≈ÂΔ «ÚÚ√Ê≈”

˘ Ï⁄≈ ’∂ appleμ÷‰ Á≈ ˜apple»appleΔ ¡≈ÁappleÙ

«◊‰Δ ‹ªÁΔ apple‘Δ ‘ÀÕ «¬√ ’apple ’∂

√≈‚Δ «√¡≈√Δ Â∂ È≈◊«apple’ ˜ÓΔapple

¡≈Ó ÂΩapple ”Â∂ ‹≈ÂΔ ¡μ«Â¡≈⁄≈appleª ÂØ∫

Ï∂Ò≈◊ apple‘Δ ‘À ¡Â∂ Ù≈«¬Á ‘Δ ’Á∂

«¬√ ˘ «Ì¡ø’apple √Ó≈«‹’ ¡Ò≈ÓÂ

«◊‰ÁΔ ‘ÀÕ

«‹È∑ª Á∂ «¬Ù≈apple∂ ”Â∂ ¡μ«Â¡≈⁄≈apple

’ΔÂ∂ ‹ªÁ∂ ‘È, ¿∞È∑ª ˘ ¡’√apple

apple≈‹, «È¡ªÍ≈«Ò’≈ ¡Â∂ È≈◊«apple’

√Ó≈‹ ÚμÒØ∫ Ó∞¡≈¯Δ «ÁμÂ∂ ‹≈‰ ’apple

’∂ ‹≈ÂΔ «‘ø√≈, ÏÒ≈Â’≈apple ¡Â∂

‘μ«Â¡≈Úª Á∂ ’∂√ª «Úμ⁄ Ú≈Ë≈ ‘∞øÁ≈

‹≈ «apple‘≈ ‘À Â∂ «¬‘ ÍÃÚ≈«ÈÂ

√Ó≈«‹’ È∂Ó Ï‰ ◊¬∂ ‘ÈÕ ¡‹Ø’∂

’≈apple-«Ú‘≈apple ”⁄Ø∫ ◊∞μfi∂ ‹≈ÂΔ Íμ÷Í≈Â

Â∂ Á«Ò «ÚappleØËΔ Ì≈ÚÈ≈Úª ˘

Á∂«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ

Á«Ò ‘μ’: ‹ÁØ∫ ‹≈ÂΔ

¡μ«Â¡≈⁄≈appleª ¡Â∂ √Ó≈«‹’

Ï∂«¬È√≈¯Δ Á≈ √∞¡≈Ò ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À

ª √μ‹∂ Íμ÷Δ «√¡≈√Δ «Ú⁄≈appleË≈apple≈

«¬√ √ÏøËΔ Ï‘∞Â≈ ’∞fi Í∂Ù È‘Δ∫ ’apple

Í≈¿∞∫ÁΔÕ «‘øÁ∞ÂÚΔ ¡ÒøÏappleÁ≈apple

Ï‘∞ ⁄Ò≈’Δ È≈Ò Ì≈apple ÁΔ¡ª

¡ÓΔapple √Ó≈‹ √∞Ë≈apple ÍappleøÍapple≈Úª Á≈

‹˜Ï≈ÂΔ apple‡È ’appleÁ∂ ‘È ¡Â∂ «¬‘

’«‘øÁ∂ ‘È «’ ¿∞È∑ª ÁΔ¡ª

√«Ì¡≈⁄≈apple’ √ø√Ê≈Úª Úμ÷ Úμ÷

‹≈ª Áapple«Ó¡≈È √Ó≈«‹’

«¬’√∞appleÂ≈ ’≈«¬Ó ’appleÈ Ò¬Δ

Ú⁄ÈÏμË ‘ÈÕ ¿∞∫‹, ˜ÓΔÈΔ ÍμËapple

”Â∂ ‹≈ÂΔ ÁÓÈ Á∂ ÍΔÛª ˘

’≈˘ÈΔ ‹ª √Ó≈«‹’ √∞appleμ«÷¡≈

Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’apple≈¿∞‰ Ò¬Δ √μ‹∂ Íμ÷Δ

‹Ê∂ÏøÁΔ¡ª Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ ¡≈◊»¡ª Â∂

’≈apple’∞Ȫ ÁΔ Ì»«Ó’≈ Șapple È‘Δ∫

¡≈¿∞∫ÁΔÕ

’∞fi √Óª Í«‘Òª Âμ’, ‹≈ÂΔ

¡μ«Â¡≈⁄≈appleª ÁΔ¡ª ÿ‡È≈Úª

«÷Ò≈¯ Á«Ò È≈◊«apple’ √Ó≈‹

ÁΔ¡ª ‹Ê∂ÏøÁΔ¡ª ÚμÒØ∫ ’Á∂ ’Á≈¬Δ∫

appleØ√ ÍÃÁappleÙÈ ’ΔÂ∂ ‹ªÁ∂ √ÈÕ

◊∞‹apple≈ Á∂ ¿±È≈ Ù«‘apple «Úμ⁄ appleØ√

ÍÃÁappleÙÈ ‘ØÚ∂ ‹ª «ÁμÒΔ «Úμ⁄ appleØ«‘Â

Ú∂Ó∞Ò≈ Ò¬Δ «¬È√≈¯ ÁΔ Ó∞«‘øÓ ‹ª

«Îapple ¡ÍappleÀÒ B@AH «Úμ⁄

¡Àμ√√Δ/¡Àμ√‡Δ ¡μ«Â¡≈⁄≈appleª ÁΔ

appleØ’Ê≈Ó Ï≈apple∂ ’≈˘È ˘ Í∂ÂÒ≈

Í≈¿∞‰ «÷Ò≈¯ appleØ√ ÍÃÁappleÙÈ ‹ª

‘≈Êapple√ ÏÒ≈Â’≈apple ’∂√ Á∂ ¡√Ò

ÁØÙΔ¡ª ˘ √˜≈ «ÁÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ

‹Ê∂ÏøÁ ’ΔÂΔ ’ΩÓΔ Ó∞«‘øÓ ‘ØÚ∂ -

Á«Ò ◊apple∞μͪ È∂ appleØ√ ÍÃÁappleÙÈ ’appleÈ

Â∂ «¬È√≈¯ Ò¬Δ ÒÛÈ Á≈ ÈÀ«Â’

‘Ω√Ò∂ Á≈ Ó∞˜≈‘apple≈ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ ¿∞∫‹,

Á«Òª Á∂ √Ó≈«‹’ Â∂ «√¡≈√Δ

’≈apple’∞Ȫ ”Â∂ «‹√ ’Áapple √‡∂‡ Á≈

«Ù’ø‹≈ ’«√¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À ª ‘∞‰

Á«Ò ÓÈ∞μ÷Δ ¡«Ë’≈appleª ÁΔ apple≈÷Δ

Ò¬Δ È≈◊«apple’ appleØ√ ÍÃÁappleÙÈ ’appleÈ

Á≈ ’≈apple‹ ¡Ω÷≈ ‘∞øÁ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ

Á«Ò ÓÈ∞μ÷Δ ¡«Ë’≈appleª ÁΔ

ÚÀËÂ≈ ˘ Ï‘≈Ò ’appleÈ Ò¬Δ, √μÂ≈

ÁΔ¡ª ¡≈Ë∞«È’ √ø√Ê≈Úª «Úμ⁄

ÙÓ»ÒΔ¡Â Ô’ΔÈΔ Ï‰≈¿∞‰ Ò¬Δ

¡Â∂ Á«Ò ϑ∞‹È «√¡≈√Δ

«Ú⁄≈appleË≈apple≈ Á∂ Ì«Úμ÷ Ï≈apple∂ Ó∞Û

«Ú⁄≈apple ’appleÈ Ò¬Δ «¬μ’ √∞«‘appleÁ

’ΩÓΔ «Ú⁄≈apple ⁄apple⁄≈ ÁΔ ÒØÛ ‘ÀÕ

È≈◊«apple’ ¡≈˜≈ÁΔ¡ª ¡Â∂ Á«Òª

Á∂ √ø«ÚË≈È’ ‘μ’ª ÁΔ apple≈÷Δ Ò¬Δ

’ΩÓΔ Ó∞«‘øÓ ¤∂ÛÈ Ò¬Δ √Ó≈«‹’

«¬È√≈¯ Á∂ ¡ÒøÏappleÁ≈appleª ˘ «¬’‹∞μ‡

‘؉ ÁΔ ÒØÛ ‘ÀÕ «¬√ «’√Ó Á∂ √ªfi∂

Ó∞‘≈˜ ˘ apple≈‹ ¿∞μÍapple ¡≈͉∂

√ø«ÚË≈È’ Îapple˜ ¿∞«⁄μ „ø◊ È≈Ò

¡Á≈ ’appleÈ Ò¬Δ ÁÏ≈¡ Í≈¿∞‰≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ¡Â∂ √Ó≈‹ ˘ «¬‘

¡ÍΔÒ ’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À «’

È≈◊«apple’ Á∂ ÂΩapple ”Â∂ Á«Òª Á∂

Ï∞«È¡≈ÁΔ ¡«Ë’≈appleª ÁΔ ¿∞Òøÿ‰≈

È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‹≈‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔÕ «¬√

«’√Ó Á∂ ÓøÊÈ ”⁄Ø∫ ’Ø¬Δ ÈÚ∂∫ «’√Ó

ÁΔ √Ó≈«‹’ «¬È√≈¯ ÁΔ apple≈‹ÈΔÂΔ

Á≈ ¿∞ÁÀ ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ


www.samajweekly.com

NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

13/05/2022

33

‹ø◊ È≈Ò Ï‰Á∂ «Ú◊ÛÁ∂ Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ È’Ù∂

Ù∞apple» ÂØ∫ ‘Δ Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ È’Ù∂

ÿÛÈ, «Ú◊≈ÛÈ Â∂ Ú≈‘∞‰, „≈‘∞‰

Á∂ ’≈apple‹ Ò¬Δ «˜øÓ∂Ú≈apple Ó»Ò ’≈apple’ª

«Ú⁄ ‹ø◊ (ı≈È≈‹ø◊Δ √Ó∂Â), ‘ÓÒ∂

Â∂ ‡’apple≈¡ Ó∞μ÷ apple‘∂ ‘ÈÕ «¬√ ÁΔ

«¬’ «Ó√≈Ò ‘Δ ’≈¯Δ ‘ÀÕ «Í¤Ò∂

«¬’ ‘˜≈apple √≈Òª ÁΩapple≈È «‘øÁØ√Â≈È

”Â∂ D@ Úμ‚∂ ‘ÓÒ∂ ‘ج∂ √È «‹È∑ª ÂØ∫

Ï≈¡Á «¬√ Á≈ «√¡≈√Δ È’Ù≈

ÂÏÁΔÒ ‘Ø ‹ªÁ≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ ‘≈Òª«’

¡ø◊apple∂˜ ‘ÓÒ≈Úapple ω ’∂ «‘øÁØ√Â≈È

È‘Δ∫ ¡≈¬∂ √È Íapple ¡≈͉∂ “’≈appleØÏ≈apple

ÁΔ √‘»Ò” ÁΔ Ì≈Ò «Ú⁄ ¿∞È∑ª ¿∞‘

‘apple ‘appleÏ≈ Úapple«Â¡≈ ‹Ø ’جΔ

‘ÓÒ≈Úapple, Ò∞‡∂apple≈, ‚’ÀÂ,

√≈‹«?Ùÿ≈Û≈, ’≈ÂÒ, È√ÒÍÃ√Â

‘≈’Ó ¡Â∂ Á∂√Δ √ȡª Â∂

«’μ«Â¡ª ÁΔ Íμ‡ΔÓ∂√ ’appleÈ Ú≈Ò≈

’appleÁ≈ ‘ÀÕ

’Ø¬Δ ‘Àapple≈ÈΔ ÁΔ ◊μÒ È‘Δ∫ «’

¡≈ÒÓΔ «¬«Â‘≈√ ÁΔ¡ª Ù’ÂΔ¡ª

Á∂ ÷≈√∂ Ó∞Â≈«Ï’ «‘øÁØ√Â≈È Á∂ «¬’

Úμ‚∂ ÂÏ’∂ È∂ ¡ø◊apple∂˜ª Á≈ ÌappleÍ»apple

√≈Ê «ÁμÂ≈ «‹È∑ª ÁΔ «¬‘ Ë≈appleÈ≈

Ï‰Δ ‘Ø¬Δ √Δ «’ ¿∞È∑ª Á∂ ¡≈͉∂

‘ÓÚÂÈ Ò∞‡∂«apple¡ª È≈ÒØ∫ ÏappleÂ≈ÈÚΔ

◊Øapple∂ «Ï‘Âapple Ù≈√’ √≈«Ï ‘Ø √’Á∂

‘È ‘≈Òª«’ ¿∞ÁØ∫ Âμ’ ¡ø◊apple∂˜ª ÁΔ

Óμ’≈appleΔ Á∂ ’¬Δ appleø◊ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ ⁄∞μ’∂

√ÈÕ

«¬√ ÍÃ√ø◊ «Ú⁄ apple»√-Ô»’apple∂È

‡’apple≈¡ Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ Ì»-«√¡≈√Δ

È’Ù∂ ÁΔ ÏÁÒ apple‘Δ ‹ª ÏÁÒΔ ‘جΔ

‘’Δ’Â ˘ Áapple√≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ «¬√

‡’apple≈¡ ˘ ‹ø◊ «’‘≈ ‹≈Ú∂ ‹ª

È‘Δ∫? «¬√ Íμ÷ ÂØ∫ ÓÀ∫ «¬√ ˘ Ìapple≈

Ó≈apple» ‹ø◊ Á∂ «Ú√Â≈apple Ú‹Ø∫ Á∂÷Á≈ ‘ª

‹Ø Ô»’apple∂È Ò¬Δ ‡≈Ò‰ÔØ◊ ‡’apple≈¡

¡Â∂ apple»√ Ò¬Δ ‡≈Ò‰ÔØ◊ ı≈È≈‹ø◊Δ

√ΔÕ Á»‹∂ ÏøÈ∂ ¡ÓappleΔ’≈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ

Ú≈Ò≈ Íμ¤Ó «¬√ Á≈ ¡√Ò «ÈÙ≈È≈

Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ

«¬‘ ¡ÂΔ Á∂ ı»ÈΔ √øÏø˪ ¡Â∂

¡øË-Ó‘ª√≈◊apple Í≈appleÒ∂ «¬’ Ï≈‘appleΔ

Á∂Ù ˘ ¡˜ØÚ √≈◊apple «Ú⁄ Á≈ıÒ

‘؉ ÁΔ ÷∞μÒ∑ Á∂‰ ‹ª ‚μ’‰ ˘ ÒÀ ’∂

ÚappleÂÓ≈È Á∂ ÓÂÌ∂Áª ’apple’∂ ˜ÓΔÈ

”Â∂ ’Ϙ≈ ‹Ó≈¿∞‰ Ò¬Δ «¤«Û¡≈

‡’apple≈¡ ÚΔ ‘ÀÕ

‹∂ ÂÒ÷ ‘’Δ’Â Á≈ √≈‘Ó‰≈

’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂ ª ¡≈Ë∞«È’ Á∞ÈΔ¡≈ Á∂

È’Ù∂ «Ú⁄ Í«‘ÒΔ Úμ‚Δ ÂÏÁΔÒΔ

AIÚΔ∫ √ÁΔ Á∂ Á»‹∂ ÓμË «Ú⁄

¡¯appleΔ’≈ «Ú⁄ Ú≈ÍappleΔ √Δ «‹√ ˘

Íμ¤ÓΔ «¬«Â‘≈√’≈apple “¡¯appleΔ’≈ ÁΔ

Úø‚” ’«‘ ’∂ ÍÃ⁄≈appleÁ∂ ‘È «‹Ú∂∫

«ÚÁ∂ÙΔ Ó∞Ò’ª ÚμÒØ∫ «’√∂ Á»‹∂

Ó‘≈ÁΔÍ ÁΔ Úø‚ ’Ø¬Δ ‹ÙÈ

ÓÈ≈¿∞‰ Ò≈«¬’ Úμ‚≈ ¿∞Í’≈apple ‘ØÚ∂Õ

«¬√ Âapple∑ª √μ ԻappleÍΔ Ó∞Ò’ª È∂

¡≈͉≈ “«ÓÙÈ ‚≈apple’ ’Ω∫‡ΔÈÀ∫‡” ‹Ø

¡≈͉∂ Ȫ ÂØ∫ ‘Δ ’∞Ò«‘‰≈ ‹≈ÍÁ≈

‘À, ¡≈appleø«Ì¡≈ √ΔÕ «¬ø◊ÒÀ∫‚, Îappleª√,

Í∞appleÂ◊≈Ò, √Í∂È, ÏÀÒ‹Δ¡Ó,

«¬‡ÒΔ ¡Â∂ ‹appleÓÈΔ È∂ ‘≈ÏÛ∂ ‘ج∂

Ï≈ÿÛ «Ïμ«Ò¡ª Úª◊ ¡¯appleΔ’≈ Á∂

‡∞’Û∂ ‡∞’Û∂ ’apple √∞μ‡∂ √È «‹√ ˘

apple≈«ÏøÁappleÈ≈Ê ‡À◊Øapple È∂ ¡≈͉Δ

’«ÚÂ≈ “¡ÎappleΔ’≈” «Ú⁄ Ó≈apple«Ó’

ÙÏÁª «Ú⁄ «Ï¡≈È ’ΔÂ≈ √ΔÕ

¡¯appleΔ’≈ Á∂ ¡μ‹ ED Ó∞Ò’ ω ◊¬∂

‘È ¡Â∂ «¬È∑ª ”⁄Ø∫ «˜¡≈Á≈Âapple «Ú⁄

Í«‘Òª “ÏÈ√ÍÂΔ «Ú«◊¡≈ÈΔ,

Ò∞‡∂apple∂, Ï≈¬ΔÏÒ Â∂ ÈΩ’appleÙ≈‘” ◊¬∂

¡Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ Ó◊apple Ó◊apple “ÏÀ∫’apple Â∂

’≈appleØÏ≈appleΔ” Í‘∞ø⁄ ◊¬∂Õ ◊Øapple∂

Ô»appleÍΔ¡Èª ÁΔ “√Ã∂Ù·Â≈” ˘

Ú≈‹Ï ·«‘apple≈¿∞‰ ÷≈Âapple

¡¯appleΔ’≈ ÁΔ Ó∞«‘øÓ ˘

¡≈«ÁÚ≈√Δ ÒØ’ª ˘ «‘˜ΔÏ

Â∂ ¡È∞Ù≈√È Á≈ Í≈· ÍÛ∑≈¿∞‰ Ò¬Δ

“◊Øapple∂ ÏøÁ∂ Á∂ Îapple‹” Ú‹Ø∫ Áapple√≈«¬¡≈

«◊¡≈ √ΔÕ

«¬√ Âapple∑ª AHGE Âμ’ ¡¯appleΔ’≈

Á≈ Á√Úª «‘μ√≈ ‘Δ Ô»appleÍ ÁΔ¡ª

Ï√ÂΔ¡ª ω √«’¡≈ √Δ ¡Â∂

AHIE Âμ’ ¿∞√ Á≈ Á√Úª «‘μ√≈ ‘Δ

¡ËΔÈ◊Δ ÂØ∫ Ï«⁄¡≈ apple«‘ «◊¡≈ √ΔÕ

«¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Á∂ Á‘≈«’¡ª «Ú⁄

◊Øapple∂ Ô»appleÍΔ¡Èª ÁΔ¡ª ‹∂» Ó∞«‘øÓª

«Ú⁄ ‘Øapple ÚΔ «ÙμÁ ¡≈ ◊¬Δ √Δ

«‹È∑ª ’apple’∂ Á∞ÈΔ¡≈ Ìapple «Ú⁄ ÈÚ∂∫

È’Ù∂ Ú≈‘∂ ‹≈ apple‘∂ √ÈÕ AHGA ÂØ∫ ÒÀ

’∂ AI@@ Âμ’ ÏappleÂ≈ÈÚΔ √≈Óapple≈‹

¡ËΔÈ DB Òμ÷ E@ ‘˜≈apple Úapple◊

ÓΔÒ ¡Â∂ Â’appleΔÏÈ G ’appleØÛ ÒØ’ª

Á≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø «◊¡≈ √ΔÕ «¬√∂ Âapple∑ª

‹appleÓÈΔ, ÏÀÒ‹Δ¡Ó ¡Â∂ «¬‡ÒΔ È∂

ÚΔ ¡≈ÍØ ¡≈͉∂ ÈÚ∂∫ Ï√ÂΔÚ≈ÁΔ

√≈Óapple≈‹ √Ê≈Í ’apple Ò¬∂ √È ¡Â∂

AIÚΔ∫ √ÁΔ Á∂ ¡÷Δapple ÂØ∫ ÚΔ‘ÚΔ∫

√ÁΔ Á∂ ¡appleøÌ Âμ’ “«¬«Â‘≈√’

√≈Óapple≈‹Ú≈ÁΔ¡ª” Á≈ ¿∞Ì≈apple ‘Ø

⁄∞μ«’¡≈ √ΔÕ Á∞ÈΔ¡≈ Á≈

«˜¡≈Á≈Âapple «‘μ√≈ Ó∞μ·Δ Ìapple “Ó‘≈È”

Ô»appleÍΔ Â≈’ª ÁΔ Ó∞μ·Δ «Ú⁄ ¡≈

⁄∞μ«’¡≈ √ΔÕ «¬√ ˘ “⁄∞Î≈Ò Í¬Δ

Á∞ÈΔ¡≈ ¿∞Íapple ÈΩ∫ ‹«‰¡ª Á∂ ÁÀÚΔ

apple≈‹” ÁΔ Ë≈appleÈ≈ ¡≈«÷¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À

Ì≈Ú «¬ø◊ÒÀ∫‚, Îappleª√, ‹appleÓÈΔ,

«¬‡ÒΔ, √Í∂È, Í∞appleÂ◊≈Ò,

ÈÀÁappleÒÀ∫‚˜, ÏÀÒ‹Δ¡Ó ¡Â∂

‚ÀÈÓ≈apple’ Á≈ ’ø‡appleØÒ √ΔÕ «¬√

Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ È≈ ’Á∂ apple»√ (√Ì ÂØ∫

Úμ‚Δ ˜ÓΔÈΔ Â≈’Â) ¡Â∂ È≈ ‘Δ

«‘øÁØ√Â≈È (¡≈Ï≈ÁΔ Íμ÷Ø∫ Á»‹≈ √Ì

¡«Ì‹Δ Ìμ‡≈⁄≈appleΔ¡≈

ÂØ∫ Úμ‚≈ Á∂Ù) Óø˜apple ”Â∂ ¡≈«¬¡≈ √ΔÕ

ÚΔ‘ÚΔ∫ √ÁΔ Á∂ ÓμË ¡Â∂ ¿∞√ ÂØ∫

Ï≈¡Á Á∂ ÁΩapple «Ú⁄ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘ªÕ

Ì≈apple Â∂ apple»√ ˘ apple≈ÂØ apple≈ ’¬Δ

‡∞’«Û¡ª «Ú⁄ Úø‚ «ÁμÂ≈ «◊¡≈Õ

AIDG «Ú⁄ «‘øÁØ√Â≈È Á≈ Ì»◊Ø«Ò’

÷∂Âapple¯Ò DB,BD,@@@ Úapple◊

«’ÒØÓΔ‡apple √Δ ‹Ø CB,H@,@@@ Úapple◊

«’ÒØÓΔ‡apple apple«‘ «◊¡≈Õ ’∞μÒ DB

’appleØÛ ÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ ”⁄Ø∫ ¡μ· ’appleØÛ

Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ ¡≈ ◊¬Δ √ΔÕ

‘Ó∂Ù≈ ¡≈ÍØ «Ú⁄ ÷«‘ÏÛÁ∂ Â∂

fi◊ÛÁ∂ apple«‘øÁ∂ Âø◊Șapple Ì≈appleÂΔ

¡≈◊» ¡ø◊apple∂˜ª Á∂ ‹≈Ò «Ú⁄ Î√ ◊¬∂

Â∂ ¡ø◊apple∂˜ ÏappleÂ≈ÈÚΔ Ì≈appleÂΔ

√‡∂‡/«apple¡≈√ ¡øÁappleÒΔ¡ª EFE

Ù≈‘Δ «apple¡≈√ª È≈Ò Ìapple≈ Ó≈apple», Úμ„∂

‡∞μ’∂ «¬√ Ì»◊ØÒ ˘ ¡≈˜≈ÁΔ Á∂‰

Ò¬Δ “ı∞Ù” √ÈÕ Ì≈apple ÁΔ ¡≈˜≈ÁΔ

ÂØ∫ ⁄∞Â≈ÒΔ √≈Òª Ï≈¡Á Â≈’ÂÚapple

√ØÚΔ¡Â √øÿ ÁΔ Ú≈appleΔ ¡≈ ◊¬Δ ‹Ø

AIIA «Ú⁄ Â≈Ù Á∂ Íμ«Â¡ª Úª◊

«÷ø‚ «◊¡≈ Â∂ ¿∞√ Á≈ ÷∂Âapple¯Ò

BBD,@B,@@@ Úapple◊ «’ÒØÓΔ‡apple ÂØ∫

ÿ‡ ’∂ AG@,IH,B@@ Úapple◊

«’ÒØÓΔ‡apple apple«‘ «◊¡≈Õ «¬√ ÁΔ

¡≈Ï≈ÁΔ ÚΔ ¡μËΔ apple«‘ ◊¬ΔÕ

√ØÚΔ¡Â √øÿ ÁΔ BI ’appleØÛ ÁΔ

¡≈Ï≈ÁΔ (‹Ø ¿∞√ Á∂ ’μ‡Û «ÚappleØËΔ

¡ÓappleΔ’≈ ÁΔ BD ’appleØÛ ¡≈Ï≈ÁΔ ÂØ∫

«˜¡≈Á≈ √Δ) apple≈ÂØ apple≈ ÿ‡ ’∂ (apple»√

ÁΔ) AD.E ’appleØÛ apple«‘ ◊¬ΔÕ Ó∞Û

Ó≈√’Ø Á∂ Ó≈apple’√Ú≈ÁΔ¡ª ÁΔ

’«Ó¿±«È√‡ ÒΔ‚apple«ÙÍ ◊Ò≈√ÈØ√Â

Â∂ ÍÀapple∂√ÂÃØ«¬’≈ («√¡≈√Δ Â∂ ¡≈apple«Ê’

√∞Ë≈appleª ÁΔ Ó∞«‘øÓ) ¡Â∂ ‚≈Òapple ÁΔ

÷appleΔÁ Ù’ÂΔ Á∂ Ì∞⁄Ò≈Ú∂

«Ú⁄ ¡≈ ’∂ ¡≈Í‰Δ ’ΩÓ Á≈

√μ«Â¡≈È≈√ ’appleÚ≈ ÏÀ·ΔÕ

“ÍÃØÒ∂Â≈appleΔ ÁΔ Â≈È≈Ù≈‘Δ”

¡Â∂ ’Ω«Óø‡appleÈ (’«Ó¿±«È√‡

«¬ø‡appleÈÀÙÈÒ) Á≈ ¡≈◊» “‘Ú≈ «Ú⁄

¿∞‚ ◊¬∂” Â∂ «¬’Âapple¯≈ “’ΩÓªÂappleΔ

«È˜≈Ó” Ò¬Δ ÓÀÁ≈È ÷∞μÒ∑≈ apple«‘

«◊¡≈Õ «¬‘ ◊μÒ √Ófi «Ú⁄

¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À «’ «’Ú∂∫ ¡ÓappleΔ’≈ «¬√

ı≈ÒΔ Í¬∂ Óø˜apple ”Â∂ ÈÓ»Á≈apple ‘∞øÁ≈,

¡≈͉∂ ÷øÌ ÎÀÒ≈¿∞∫Á≈, ‘ÓÒ∂ ’appleÁ≈,

Í’Û Ó˜Ï»Â ’appleÁ≈ ¡Â∂ ¡≈͉∂

appleÚ≈«¬ÂΔ Á∞ÙÓ‰ Á∂ «È˜≈Ó ˘

«ÌÃÙ‡ ω≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ √Ì ’∞fi

√∞Ì≈«Ú’ apple»Í «Ú⁄ Ú≈Í«apple¡≈Õ «¬øfi

’apple«Á¡ª ¿∞‘ Íμ¤Ó ÁΔ¡ª

√≈Óapple≈‹Ú≈ÁΔ Â≈’ª Á∂ È’Ù∂-

’ÁÓ ”Â∂ ‘Δ Â∞«apple¡≈ √ΔÕ Â∞appleÁ≈ ÚΔ

«’¿∞∫ È≈? ’Ω‰ ¡«‹‘≈ ÓΩ’≈

◊∞¡≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∂◊≈? «¬ıÒ≈’ ‘ØÚ∂

‹ª È≈ apple‘∂, «¬‘ Â≈’ ÁΔ ÷∂‚ ÁΔ

‘’Δ’Â ‘ÀÕ «¬‘ «¬’ ¡√≈Ë≈appleÈ Â∂

«ÚÒμ÷‰ ÓΩ’≈ √Δ ¡Â∂ √≈Ï’≈

√ØÚΔ¡Â √øÿ Á∂ Áappleª (’ø«„¡ª) Âμ’

Í‘∞ø⁄‰ Ò¬Δ ¡ÓappleΔ’≈ È∂ «¬√ ÁΔ

(Á∞apple) ÚappleÂØ∫ ’ΔÂΔ √ΔÕ

¡≈Ó ÒØ’ª ˘ ÚΔ «¬‘ Șapple ¡≈

«apple‘≈ ‘À «’ ‘apple∂’ Á∂Ù, ı≈√’apple

«È√ÏÂÈ Úμ‚Δ¡ª Â≈’ª Á≈ “Í∂‡”

‘∞øÁ≈ ‘À «‹√ ˘ appleÚ≈«¬ÂΔ ÂΩapple ”Â∂

“ÍÃÌ≈Ú ÷∂Âapple” «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À

‘≈Òª«’ Ô»appleÍΔ ’«ÓÙÈ ÁΔ ÍÃË≈È

¿∞apple√Ò≈ ÚØÈ ‚∂apple ÒΔ¡È È∂ ‘≈Ò ‘Δ

«Ú⁄ ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ «Ú⁄ ’ΔÂΔ

Â’appleΔapple «Ú⁄ «¬√ Á≈ ÷ø‚È ’ΔÂ≈

√ΔÕ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á∂ ‘≈Ò∂ ÚΔ «’øÈ∂

“Í∂‡” ‹ª “ÍÃÌ≈Ú ÷∂Âapple” ‘È? ‹∂

√Í∂È «‹Ïapple≈Ò‡apple (√Í∂ÈΔ ‹Ò

÷∂Âapple), ¡apple‹È‡ΔÈ≈ Î≈’ÒÀ∫‚˜ (‹Ø

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ÂØ∫ A@@@@ «’ÒØÓΔ‡apple

Úμ‚≈ ‘À) ¿∞Íapple Á≈¡Ú≈ ’apple Á∂‰ ¡Â∂

Òø‚È ÁΔ «ÚappleØËΔ ’Ø¬Δ Úμ‚Δ Ù’ÂΔ

¡√ÀÙÈ ‡≈Í»¡ª ÁΔ «Íμ· ”Â∂ ¡≈

‹≈Ú∂ ª «Îapple ’Δ ‘ØÚ∂◊≈? ‹∂ ’جΔ

«ÚappleØËΔ Á∂Ù Óø◊ØÒΔ¡≈ ˘ ÌappleÓ≈¿∞‰

ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’apple∂ ‹ª ÓÈ⁄»appleΔ¡≈ ˘

Úμ÷apple∂ ‘؉ ÁΔ ‘μÒ≈Ù∂appleΔ Á∂Ú∂ ª ⁄ΔÈ

«’‘Ø «‹‘Δ ÍÃÂΔ«’«apple¡≈ Á∂Ú∂◊≈?

¡≈ıapple Íμ¤ÓΔ Á∂Ù ¡Â∂ ⁄ΔÈ

ÈΔÓ-«‘Ó≈«Ò¡≈¬Δ ÷∂Âapple Â∂ «¬√ Á∂

¡≈√-Í≈√ Á∂ Á∂Ùª È≈Ò √Ïø«ËÂ

«ÁμÒΔ ÁΔ “√∞appleμ«÷¡≈ ıÂapple∂ ÁΔ

Ë≈appleÈ≈” ˘ «’¿∞∫ È‘Δ∫ √ÓfiÁ∂?

Íμ¤Ó «Ú⁄ ¡‹∂ ÚΔ ’¬Δ Á∂Ù ‘È

«‹È∑ª Á∂ “ÍÃÌ≈Ú ÷∂Âapple” Â∂ “«‘μ”

¿∞È∑ª ÁΔ¡ª Ì»◊ØÒ’ √apple‘μÁª Â∂

ÍÃÌ»Â≈Í»appleÈ ÷∂Âappleª ÂØ∫ «’Â∂ Á»apple Âμ’

ÎÀÒ∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ «¬√ Íμ÷Ø∫ «¬√ ÂØ∫

Ó∞È’apple È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ «’

¡˜ØÚ √≈◊apple Á≈ Ì»◊ØÒ Ó≈√’Ø Á≈

“ÍÃÌ≈Ú ÷∂Âapple” ‘ÀÕ ¿∞∫fi, apple»√ È∂

ÚappleÂÓ≈È «Ú⁄ ‹Ø ’≈appleÚ≈¬Δ ’ΔÂΔ

‘À, ¿∞‘ Í»appleΔ Âapple∑ª ˆÒ ‘À Â∂ «¬√ ˘

◊ØÒΔÏøÁΔ ’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘ÀÕ «¬√ Á∂

È≈Ò ‘Δ Íμ¤Ó ÚμÒØ∫ ÍÀÁ≈ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

ÌÛ’≈‘‡ ÚΔ √ÍμÙ‡ Șapple ¡≈¿∞∫ÁΔ

‘À «‹√ ’apple’∂ «¬√ ˘ ÍÃÚ≈È È‘Δ∫

’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈Õ ‹ø◊ ‘ØÚ∂ ‹ª

¡ÓÈ, Â≈ÛΔ ÁØÚ∂∫ ‘μʪ È≈Ò ‘Δ

Úμ‹ÁΔ ‘ÀÕ


34 13/05/2022 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

¡Ωappleª, Ï∞Ò‚Ø‹apple Â∂ ‹Ó‘»appleΔ¡Â

““√≈‚∂ (’»Û≈ «¬’μ·≈ ’appleÈ Ú≈«Ò¡ª)

ÂØ∫ «ÏȪ Â∞‘≈‚Δ «ÁμÒΔ ÁΔ √Î≈¬Δ

Ïapple’apple≈apple È≈ apple«‘ √’ÁΔÕ Â∞‘≈˘ ’»Û∂ Á∂

„∂appleª «Ú⁄ apple«‘‰≈ ÍÀ∫Á≈Õ ¡√Δ∫ Â∞‘≈‚Δ

«ÁμÒΔ ˘ √≈Î appleμ÷Á∂ ‘ª ¡Â∂ √≈˘ «¬√

◊μÒ ÁΔ ÚΔ √‹≈ «ÓÒÁΔ ‘À,U ◊∞μ√∂ «Úμ⁄

¡≈¬Δ «ÁμÒΔ ÁΔ ‹‘ª◊ΔappleÍ∞appleΔ ¡≈Ï≈ÁΔ

ÁΔ Ú√ÈΔ’ Ó∞ÈΔ‹≈ ÏΔÏΔ È∂ «’‘≈Õ ¿∞‘

¡≈͉∂ ÷≈ÚøÁ Á∂ È≈Ò appleÒ ’∂ ’Ï≈Û

¤ª‡ÁΔ ‘À ‹Ø ¿∞È∑ª ¡≈͉∂ apple∂‘Û∂ ”Â∂

«apple‘≈«¬√Δ ’ÒØÈΔ¡ª ÂØ∫ «¬’μ·≈ ’apple ’∂

«Ò¡ªÁ≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ ’≈◊˜, ÍÒ≈√«‡’,

’μ⁄ ˘ Úμ÷ ’appleÁΔ ‘À «‹√ ˘ ¿∞‘ ’Ï≈Û

Á∂ ÚÍ≈appleΔ¡ª ˘ Ú∂⁄Á≈ ‘ÀÕ Ï∞Ò‚Ø‹apple

’≈appleÚ≈¬Δ È∂ ¿∞√ Á∂ apple∂‘Û∂ ˘ ’∞⁄Ò

«ÁμÂ≈Õ ¿∞È∑ª ’ØÒ ’øÓ ‹≈appleΔ appleμ÷‰ Á≈

√≈ËÈ È‘Δ∫ «apple‘≈Õ ¡≈Í‰Δ «Ó‘ÈÂ

È≈Ò ¿∞‘ ÁØÚ∂∫ appleÒ ’∂ AB ÂØ∫ AE ‘‹≈apple

apple∞ͬ∂ Ó‘ΔÈ≈ ’Ó≈ ÒÀ∫Á∂ √ÈÕ ““Ó‘ªÓ≈appleΔ

’≈appleÈ ÁØ √≈Òª ÂØ∫ ’Ø¬Δ ’øÓ È‘Δ∫ √Δ

¡Â∂ ‘∞‰ ¡«‹‘≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À,”” «¬√∂

¡≈Ï≈ÁΔ ÁΔ ¡≈√Δ¡≈ ÏΔÏΔ È∂ apple؉‘≈’Δ

‘Ø ’∂ ¡≈«÷¡≈Õ ¡≈√Δ¡≈ «ÚËÚ≈ ‘À Â∂

«¬’ ’Ï≈Û Á∂ ‚ΔÒapple ÁΔ Á∞’≈È ”Â∂

’»Û≈ ’apple’‡ Úμ÷ ’apple ’∂ BE@ apple∞ͬ∂

appleØ‹≈È≈ ’Ó≈¿∞∫ÁΔ ‘ÀÕ ““’Ï≈Û Á∂ ‚ΔÒapple

ÁΔ Á∞’≈È ‘Δ È≈ apple‘Δ Âª ÓÀ∫ «’μÊ∂

‹≈Úª◊Δ Â∂ «’Ú∂∫ ¡≈Í‰Δ¡ª «ÂøÈ ËΔ¡ª

Á≈ «„μ‚ Ìappleª◊Δ?””

TÓ∂apple≈ ÿappleÚ≈Ò≈ apple∂‘Û∂ ”Â∂ ‚ΔÒappleª ’ØÒØ∫

Óμ¤Δ Ìapple ’∂ «Ò¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ ¡√Δ∫ ÁØÚ∂∫

Óμ¤Δ ˘ ËØ ’∂ √≈Î ’appleÁ∂ ‘ª ¡Â∂ ¿∞‘

«¬√ ˘ ‚ΔÒapple ’ØÒ Ú≈Í√ ÒÀ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ

¡√Δ∫ ¡≈͉∂ Ïμ«⁄¡ª Á≈ «„μ‚ ÌappleÈ

Ò¬Δ D@@ ÂØ∫ E@@ apple∞ͬ∂ appleØ‹≈È≈ ’Ó≈

ÒÀ∫Á∂ ‘ªÕ ¿∞È∑ª È∂ √≈‚Δ ◊μ‚Δ ¡Â∂ ÁØ

‚appleøÓª ”Â∂ Ï∞҂ؘapple ⁄Ò≈ «ÁμÂ≈ ‹Ø ¡√Δ∫

Óμ¤Δ¡ª Ë؉ Ò¬Δ ÚappleÂÁ∂ √ªÕ ’∞fi ÚΔ

È‘Δ∫ Ï«⁄¡≈Õ √≈‚∂ ’ØÒ ÈÚΔ∫ ◊μ‚Δ ¡Â∂

‚appleøÓ ÷appleΔÁ‰ Ò¬Δ ’Ø¬Δ Ïμ⁄ ȑΔ∫

‘À,U ‹∞Ò∂÷≈ È∂ ¡≈Í ÏΔÂΔ ’‘ΔÕ

¡Ωappleª ◊∞μ√∂ «Ú⁄ √ÈÕ ¿∞‘ √≈apple∂

«√√‡Ó ÂØ∫ È≈apple≈‹ √ÈÕ ¿∞È∑ª ˘ Ô’ΔÈ

‘À «’ ¿∞È∑ª ÁΔ ÓÁÁ Ò¬Δ ’∞fi È‘Δ∫

’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ““¡Á≈Ò Á∂ ‘∞’Óª Á∂

Ï≈Ú‹»Á ’∞fi È‘Δ∫ apple∞«’¡≈, √≈‚∂ ÿapple

¡Â∂ Á∞’≈Ȫ „≈‘ «ÁμÂΔ¡ª ◊¬Δ¡ªÕU

¿∞È∑ª «Úμ⁄Ø∫ Ï‘∞ √≈apple∂ ÒØ’ ¡≈͉∂

÷Ø«÷¡ª «Ú⁄Ø∫ √≈Ó≈È ˘ ’∞⁄Ò‰ ÂØ∫

Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ Ï≈‘apple È‘Δ∫ Í‘∞ø⁄ √’∂Õ

Í∞ÒΔ√ ¡Â∂ appleÀ«Í‚ ¡À’ÙÈ ÎØapple√ È∂ √Û’

ÚμÒ ‹≈‰ Ú≈ÒΔ¡ª Âø◊ ◊ÒΔ¡ª Á∂

Ï≈‘apple ÏÀappleΔ’∂‚ Ò≈ appleμ÷∂ √ÈÕ ÏÀappleΔ’∂‚ª Á∂

Á»√apple∂ ÏøÈ∂, ¿∞‘ Ï∂Úμ√ ‘Ø ’∂ Ï∞Ò‚Ø‹appleª ˘

¡≈͉∂ ’Ø·∂, apple∂‘Û∂, ÷Ø÷∂, «apple’Ù∂ ¡Â∂

Úμ÷-Úμ÷ ’Ï≈Û ÁΔ¡ª ÏØappleΔ¡ª ˘ Ê∂‘

‘∞øÁ∂ Ú∂÷Á∂ apple‘∂Õ

ÚΔ‘ ¡ÍappleÀÒ ˘ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ

Á∂ ¡ËΔÈ ¡≈¿∞∫ÁΔ ¿∞μÂappleΔ «ÁμÒΔ

«Ó¿∞∫√ÍÒ ’≈appleÍØapple∂√È È∂ ‹‘ª◊ΔappleÍ∞appleΔ

« Ú ⁄

“¡‰¡«Ë’≈apple”

„ª«⁄¡ª ˘ „≈‘∞‰

ÁΔ Ó∞«‘øÓ √∞apple» ’ΔÂΔÕ

«¬È∑ª «Ú⁄Ø∫ ‹«?¡≈Á≈Âapple „ª⁄∂

ÿ쇫◊‰ÂΔ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á∂ √ÈÕ „≈‘∞‰

ÁΔ «¬‘ Ó∞«‘øÓ ‹‘ª◊ΔappleÍ∞appleΔ «Ú⁄

Ϋ?apple’» ‰≈¡ Â∂ Ϋ?apple«’¡ª

Áapple«Ó¡≈È ‘Ø¬Δ ÍμÊappleÏ≈˜Δ ÂØ∫ Í»apple∂ ⁄≈apple

«ÁÈ Ï≈¡Á Ù∞apple» ‘جΔÕ «¬‘ ¿∞ÁØ∫

Ú≈Í«apple¡≈ ‹ÁØ∫ ‘˘Ó≈È ‹À¡øÂΔ ”Â∂ «¬’

Ë≈apple«Ó’ ‹Ò»√ ‹‘ª◊ΔappleÍ∞appleΔ ÁΔ Ó√«‹Á

Á∂ √≈‘Ó«‰˙∫ ÌÛ’≈¿± È≈¡apple∂

Ò◊≈¿∞∫Á≈ Òø«ÿ¡≈Õ

¿∞‹≈ÛÈ ÁΔ «¬‘ Ó∞«‘øÓ ·Δ’ ¿∞√∂

ÈÓ»È∂ ”Â∂ ‘Ø¬Δ ‹Ø ‘≈Ò ‘Δ Á∂ ‘Ϋ¡ª

«Ú⁄ Á∂√ Á∂ ‘Øapple «‘μ«√¡ª «Ú⁄ Á∂÷Δ

◊¬ΔÕ Á∂Ù Ìapple «Ú⁄ Â’appleΔÏÈ Á√ Ê≈Úª

”Â∂ fiÛͪ Â∂ ÍμÊappleÏ≈‹Δ ÁΔ¡ª

ÿ‡È≈Úª ÂØ∫ Ï≈¡Á, √≈«√ apple≈‹ª «Ú⁄

Ó∞√ÒÓ≈Ȫ ˘ √Ó»«‘’ √‹≈ Á∂‰ Ò¬Δ,

ÿ‡È≈ Ú≈ÒΔ¡ª Ê≈Úª ”Â∂ ÿ쇫◊‰ÂΔ

«Îapple’∂ Á∂ ÒØ’ª Á∂ ÿappleª Â∂ ’≈appleØÏ≈appleª ˘

ÈÚÙappleÈ ’Ωapple

“¡‰¡«Ë’≈apple” ¿∞√≈appleΔ Á∂ Ȫ ”Â∂

Ï∞҂ؘappleª ÁΔ ÚappleÂØ∫ È≈Ò Ê∂‘ ’ΔÂ≈

«◊¡≈Õ «¬μÊ∂ «¬‘ Ô≈Á appleμ÷‰≈ ˜apple»appleΔ ‘À

«’ «ÁμÒΔ Ìapple «Ú⁄ “¡‰¡«Ë’≈apple”

¿∞√≈appleΔ¡ª ‘∞øÁΔ¡ª apple«‘øÁΔ¡ª ‘È; «¬‘

«¬’ È∂Ó ‘À: «ÁμÒΔ ÁΔ¡ª ¡ÓΔapple ÂØ∫

¡ÓΔapple ’≈ÒØÈΔ¡ª «Ú⁄ Úμ‚∂ ÍÀÓ≈È∂ ”Â∂

¡‰¡«Ë’≈apple ¿∞√≈appleΔ¡ª ‘È «‹È∑ª ÁΔ

√apple’≈apple ˘ ‹≈‰’≈appleΔ ‘ÀÕ

’≈˘È «Ú⁄ ÍμÊappleÏ≈‹Δ Ò¬Δ ÿappleª ˘

Ê∂‘ ’appleÈ ÁΔ ’جΔ

Ë≈apple≈ È‘Δ∫ ‘ÀÕ «¬’Ø-

«¬’ ’≈˘È ‹Ø ¡«‹‘∂

‘≈Ò≈ «Ú⁄ «’√∂ ÿapple

‹ª „ª⁄∂ ˘ ÂÏ≈‘ ’appleÈ ÁΔ «¬‹≈‹Â

«ÁøÁ≈ ‘À, ¿∞‘ ‘À ¡Î√Í≈- ¡≈appleÓ‚

ÎØapple«√‹ √ÍÀ√Ò Í≈Úapple‹ ¡À’‡

(¬∂¡ÀμΡÀμ√ÍΔ¬∂) - ‹Ø ¡«ÂÚ≈Á È≈Ò

È«‹μ·‰ Ò¬Δ Úapple«Â¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬√

’≈˘È «‘ ÚΔ «’√∂ „ª⁄∂ ˘ È√‡

’appleÈ ÁΔ «¬‹≈˜Â «√appleÎ √ΔÓ ‘≈Òª

«Ú⁄ ‘Δ «ÁμÂΔ ‹ªÁΔ ‘À «‹Ú∂∫ ‹∂ «’√∂ ʪ

Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ «Úμ⁄ ÷ÂappleÈ≈’ ‘«Ê¡≈appleª

Á≈ Ìø‚≈apple ‘ØÚ∂ ‹ª «’√∂ „ª⁄∂ ÂØ∫

¡«ÂÚ≈ÁΔ¡ª ÚμÒØ∫ ◊ØÒΔÏ≈appleΔ ’ΔÂΔ

‹≈Ú∂ ¡Â∂ ¡≈ÂÓ √Óapple͉ ’appleÈ ÂØ∫

«¬È’≈apple ‘ØÚ∂Õ ‹‘ª◊ΔappleÍ∞appleΔ È≈ ª

¡Î√Í≈ Á∂ ¡ËΔÈ ‘À ¡Â∂ È≈ ‘Δ

¡‰¡«Ë’≈apple ’≈ÒØÈΔÕ «¬‘ «¬’

Í∞ÈappleÚ≈√ () ’≈ÒØÈΔ ‘ÀÕ Í∞ÈappleÚ≈√

’≈ÒØÈΔ ’Δ ‘∞øÁΔ ‘À? ‹Ø AIGE-GF «Ú⁄

«ÁμÒΔ Á∂ Úμ÷-Úμ÷ ÷∂Âappleª ÂØ∫ fi∞μ◊ΔfiΩ∫ÍÛΔ

«Ú⁄ apple«‘‰ Ú≈Ò∂ Ù«‘apple Á∂ ◊appleΔÏ

◊∞apple«Ï¡ª ˘ Ó∞Û-Ú√∂Ï∂ Ò¬Δ «Ò¡≈ ’∂

Ú√≈¬Δ ◊¬Δ √ΔÕ «ÁμÒΔ «Ú⁄ Ó∞Û-Ú√∂Ï∂

Á≈ √ø’ÒÍ √apple’≈apple ÚμÒØ∫ AIF@«Ú¡ª Á∂

Ù∞apple» «Ú⁄ ¡≈«¬¡≈Õ √«‘appleª ¡øÁapple

fi∞μ◊Δ¡ª «Ú⁄ apple«‘øÁ∂ ◊appleΔÏ Ó‹Á»appleª ˘

fi∞μ◊Δ¡ª ”⁄Ø∫ ¿∞‹≈Û ’∂ Á»apple-Á∞apple≈‚∂

ω≈¬Δ¡ª ◊¬Δ¡ª Í∞ÈappleÚ≈√ ’≈ÒØÈΔ¡ª

«Ú⁄ Ì∂«‹¡≈ «◊¡≈Õ ‚Δ‚Δ¬∂ Á∂ «apple’≈apple‚

¡È∞√≈apple «¬√ √Ó∂∫ «ÁμÒΔ «Úμ⁄ H@ ÂØ∫

ÚμË Í∞ÈappleÚ≈√ ’≈ÒØÈΔ¡ª ‘ÈÕ

ÚΔ‘ ¡ÍappleÀÒ ˘ ‹‘ª◊ΔappleÍ∞appleΔ «Ú⁄

¡‰¡«Ë’≈apple „ª⁄∂ ˘ ‘‡≈¿∞‰ Ò¬Δ

√Ú∂apple √≈apple ‘Δ Ï∞Ò‚Ø‹apple ¡≈ ◊¬∂Õ ÒØ’ª ˘

«¬‘ √»⁄È≈ ’∞fi ‘Δ ÿø‡∂ Í«‘Òª «ÁμÂΔ

◊¬ΔÕ ÒØ’ª ˘ ¡≈͉∂ ’≈◊‹ «Á÷≈¿∞‰

¡Â∂ ¡≈͉≈ Á≈¡Ú≈ Í∂Ù ’appleÈ Á≈ ÓΩ’≈

«ÁμÂ≈ ‘Δ È≈ «◊¡≈Õ Ï∞Ò‚Ø‹appleª ÁΔ

ÂÏ≈‘Δ ˘ ‡ÀÒΔ«Ú‹È ⁄ÀÈÒª apple≈‘Δ∫ Úμ‚∂

ÍμËapple ”Â∂ ÍÃ√≈apple ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ «’¿∞∫?

«¬√ Á≈ «¬’ ¿∞μÂapple ª «¬‘ ‘À «’ ÷Ïappleª

Á∂‰≈ ‡ÀÒΔ«Ú‹È ⁄ÀÈÒª Á≈ ’øÓ ‘À;

Á»√apple≈ ‘À, Ï‘∞«◊‰ÂΔ Î«?apple’∂ «Ú⁄ “÷∞ÙΔ

Á≈ Ó≈‘ΩÒ ÍÀÁ≈ ’appleÈ Ò¬Δ”Õ

‹‘ª◊ΔappleÍ∞appleΔ Á∂ Ï‹∞apple◊ª ¡È∞√≈apple

«¬μÊØ∫ Á∂ Ú√ÈΔ’ AIG@«Ú¡ª Á∂ √∞apple»

«Ú⁄ Íμ¤ÓΔ Ïø◊≈Ò ÂØ∫ ÍappleÚ≈√ ’apple ’∂

«¬μÊ∂ ¡≈¬∂ √ÈÕ ÍappleÚ≈√ Á≈ √ÏμÏ √»Ï∂

«Ú⁄ ¡øÈ ÁΔ Â؇ Â∂ Ì∞μ÷ÓappleΔ Á∂ ‘≈Ò≈Â

√ÈÕ «¬È∑ª ÍappleÚ≈√Δ¡ª «Ú⁄Ø∫

‹«?¡≈Á≈Âapple Ó∞√ÒÓ≈È √È ¡Â∂

«ÓÁÈ≈Í∞apple, ‘ÒÁΔ¡≈, Ó∞apple√«?Á≈Ï≈Á

¡Â∂ BD Íapple◊È≈ ‹«?«Ò∑¡ª È≈Ò

√Ïø«Ë √ÈÕ «¬‘ ÍappleÚ≈√Δ ‹ÓÈ≈ ’ø„∂

fi∞μ◊Δ¡ª Í≈ ’∂ apple«‘‰ Òμ◊∂Õ AIG@«Ú¡ª

Á∂ ÓμË «Ú⁄ √apple’≈apple È∂ ¿∞È∑ª ˘

Í∞ÈappleÚ≈√ Í∂√’√ «ÁμÂΔ «‹√ Á∂ «‘Â

«‹‘Û∂ ÒØ’ È√ÏøÁΔ Ó∞«‘øÓ «Úμ⁄ «‘μ√≈

ÒÀ‰ Ò¬Δ √«‘Ó ‘ج∂, ¿∞È∑ª ˘

‹‘ª◊ΔappleÍ∞appleΔ ¡Â∂ ’∞fi ‘Øapple Í∞ÈappleÚ≈√

’≈ÒØÈΔ¡ª «Ú⁄ Ó’≈È ¡Ò≈‡ ’apple «ÁμÂ∂

◊¬∂Õ ‹‘ª◊ΔappleÍ∞appleΔ Á∂ “√Δ” Â∂ “‚Δ”

ÏÒ≈’ª «‹μÊ∂ «¬‘ ÍappleÚ≈√Δ ¡Â∂ «¬È∑ª

ÁΔ¡ª ¡◊ÒΔ¡ª Í∞Ùª apple«‘øÁΔ¡ª ‘È,

˘ √Ê≈È’ ÒØ’ ¡’√apple “Ïø◊Ò≈Á∂√Δ

’≈ÒØÈΔ” ’«‘øÁ∂ ‘ÈÕ «˜¡≈Á≈Âapple

’Ï≈Û, ’»Û≈-’apple’‡ Â∂ apple«‘øÁ-÷»ø‘Á ˘

appleΔ√≈¬Δ’Ò ’appleÈ Á∂ «’μÂ∂ «Ú⁄ ‘ÈÕ ’∞fi

÷Ø÷∂ Â∂ apple∂‘ÛΔ¡ª Ò≈¿∞∫Á∂ ‘È Â∂ ’∞fi ’∞

¤Ø‡∂ Á∞’≈ÈÁ≈apple Â∂ ’Ï≈ÛΔ¡ª ÁΔ¡ª

Á∞’≈Ȫ ’appleÁ∂ ‘ÈÕ ¿∞‘ ÈΩ’appleΔ Í∂Ù≈

È‘Δ∫; «˜¡≈Á≈Âapple √ÚÀ-apple∞‹◊≈appleÙ∞Á≈ (-

) Ó‹Á»apple √Ã∂‰Δ «Ú⁄ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ

‹‘ª◊ΔappleÍ∞appleΔ «Ú⁄ Ú≈ÍappleΔ¡ª

ÿ‡È≈Úª Á∂ «√Ò«√Ò∂ «Ú⁄ Ϋ?’apple

Ú≈ÒΔ¡ª Ï‘∞ √≈appleΔ¡ª ◊μÒª ‘Èÿ쇫◊‰ÂΔ

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ˘ «È√≈È≈

ω≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Ë≈apple«Ó’ ‹Ò»√; ¿∞√

ÁΩapple≈È ‘Ø¬Δ «‘ø√≈ Á∂ ÏÁÒ∂ Ú‹Ø∫ ÿappleª ˘

„≈‘∞‰ Ï≈apple∂ ÷∞μÒ∑Δ¡ª ËÓ’Δ¡ª,

Ú√ÈΔ’ª ˘ Ïø◊Ò≈Á∂√Δ, appleØ«‘ø◊Δ¡≈

ÿ∞√ÍÀ·Δ¬∂ ’«‘ ’∂ Ìø‚‰≈ ¡≈«ÁÕ

Ï∞Ò‚Ø‹appleΔ «‘ø√≈ ÁΔ¡ª «¬È∑ª

’≈appleÚ≈¬Δ¡ª «Ú⁄ «¬’ ‘Øapple apple∞fi≈È

«È«‘ ‘À; ¿∞‘ ‘À ÿ쇫◊‰ÂΔ Î«?apple’∂

ÁΔ Ó‹Á»apple ‹Ó≈ ˘ «È√≈È≈ ω≈ ’∂

¿∞È∑ª ÁΔ appleØ‹Δ-appleØ‡Δ ÂÏ≈‘ ’appleÈΔ ¡Â∂

¿∞È∑ª Á∂ «’μ«Â¡ª ˘ ¡Íapple≈Ë’ Ë≈apple≈Úª

¡øÁapple «Ò¡≈ ’∂ ¿∞È∑ª È≈Ò ¡«‹‘≈

ÚappleÂ≈¿∞ ’appleÈ≈ «‹‘Û≈ √Ó»«‘’ √‹≈

ÍÃÂΔÂ ‘ØÚ∂Õ

√ÚÀ-apple∞‹◊≈appleÙ∞Á≈ Ó‹Á»apple ÙÃ∂‰Δ «Ú⁄

ÿ쇫◊‰ÂΔ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ÁΔ Úμ‚Δ

ÍÃÂΔ«ÈËÂ≈ ‘ÀÕ ¡ø’Û∂ Áμ√Á∂ ‘È «’

‹ÈÂ’ ¡Â∂ «Èμ‹Δ ÁØÚª ÷∂Âappleª «Úμ⁄

¿∞È∑ª ÁΔ «‘μ√∂Á≈appleΔ Ï‘∞ ÿμ‡ ‘ÀÕ ‘∞‰

Ú≈ÍappleΔ¡ª ÿ‡È≈Úª «¬√ Ϋ?apple’∂ ˘

¡≈apple«Ê’ ÂΩapple ”Â∂ ‘≈√Δ¬∂ ”Â∂ Ëμ’‰ ¡Â∂

Óø‚Δ ÂØ∫ ¿∞È∑ª ÁΔ Í‘∞ø⁄ ˘ appleØ’‰ ÁΔ

’Ø√«?√ ‘ÈÕ «¬‘ ‘ÓÒ∂ ¿∞È∑ª ¤Ø‡∂

Ó‹Á»appleª ˘ «È√≈È≈ ω≈¿∞‰ È≈Ò √∞apple»

‘ج∂ ‹Ø ÓΔ‡ Á∂ ’≈appleØÏ≈apple È≈Ò ‹∞Û∂ ‘ج∂

√È, ÷μÒ Á≈ ’øÓ ’appleÁ∂ √È ‹ª

Ó≈√≈‘≈appleΔ ÷≈‰∂ Á∂ „≈Ï∂ ⁄Ò≈¿∞∫Á∂ √ÈÕ

◊¿± appleμ«÷¡≈ Á∂ Ȫ ”Â∂ ‘Ø¬Δ¡ª ‘‹»ÓΔ

«‘ø√≈ ÁΔ¡ª ÿ‡È≈Úª È∂ ÿ쇫◊‰ÂΔ

Ϋ?apple’∂ Á∂ ‘‹≈appleª Ó‹Á»appleª ÁΔ appleØ‹Δ-apple؇Δ

”Â∂ √μ‡ Ó≈appleΔ ‘ÀÕ √«‘appleª «Ú⁄ ¿∞È∑ª ˘

apple∂‘ÛΔ-ÎÛΔ Ò≈¿∞‰ ”Â∂ «‘ø√≈ Á≈

√≈‘Ó‰≈ ’appleÈ≈ «Í¡≈ ‘ÀÕ ’¬Δ Ù«‘appleª

«Ú⁄ √Ê≈È’ Ú√ÈΔ’ª ÁΔ¡ª

¡À√Ø√Δ¬∂ÙȪ È∂ «apple‘≈«¬√Δ ’≈ÒØÈΔ¡ª

«Ú⁄ ÿ쇫◊‰ÂΔ Î«?apple’∂ È≈Ò √Ïø«ËÂ

√Ï‹Δ «Ú’apple∂Â≈Úª Á∂ Á≈÷Ò∂ «Úapple∞μË ÓÂ∂

Í≈√ ’ΔÂ∂Õ ’appleÈ≈‡’ Á∂ ’¬Δ √«‘appleª ”⁄

“ÎÒ ‹‘≈Á” ˘ appleØ’‰ Á∂ Ȫ ”Â∂ ÎÒª Á∂

¤Ø‡∂ ’≈appleØÏ≈appleΔ¡ª ˘ ÷ÂÓ ’ΔÂ≈ «◊¡≈

‘ÀÕ ‹Ø ’∞fi Á∂÷‰ ˘ «ÓÒ «apple‘≈ ‘À, ¿∞‘ È≈

«√appleÎ apple∞‹◊≈apple ÁΔ ÂÏ≈‘Δ ‘À √◊Ø∫

apple∞‹◊≈apple ˘ ¡Íapple≈Ë Á∂ ÿ∂apple∂ «Ú⁄

«Ò¡≈¿∞‰ ÁΔ Âapple’ΔÏ ‘ÀÕ

¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ◊ø◊≈ «¬ÙÈ≈È Á≈

ÎÒ ¡μ‹ ¿∞È∑ª ˘ ÍÃ≈Í ‘Ø «◊¡≈ ‘ÀÕ

«ÓÒ≈Í Á∂ «¬√ ÍÛ≈¡ ”Â∂ ◊∞apple» ¡ÓappleÁ≈√

ÁΔ ¿∞Óapple F@ ˘ Í≈apple ’apple ⁄∞μ’Δ √ΔÕ

◊∞apple» ¡ÓappleÁ≈√ ‹Δ È∂ Ò◊Í◊ AB

√≈Ò ◊∞apple» ¡ø◊Á Á∂Ú ‹Δ ÁΔ √∂Ú≈ ’ΔÂΔÕ

√∂Ú≈ ’apple«Á¡ª, Í≈‰Δ „Ø∫«Á¡ª ‘μÊ Î∞μ‡

◊¬∂ Íapple ◊∞apple» ¡ÓappleÁ≈√ ‹Δ ËΔapple‹ ÁΔ

Ó»appleÂΔ Ï‰ ◊¬∂Õ ¿∞È∑ª «Èμ ÁΔ √∂Ú≈

È‘Δ∫ ÏÁÒΔÕ

¡ø«ÓàÚ∂Ò∂ ¿∞μ·‰≈, Á«apple¡≈ «Ï¡≈√

ÂØ∫ Í≈‰Δ ÁΔ ◊≈◊apple Ìapple «Ò¡≈¿∞‰Δ, ◊∞apple»

¡ø◊Á Á∂Ú ‹Δ Á≈ «¬ÙÈ≈È ’appleÚ≈¿∞‰≈,

Òø◊apple Ò¬Δ Ï≈Ò‰ «Ò¡≈¿∞‰≈ ¡Â∂ ‹»·∂

̪‚∂ Óª‹‰≈ ¡≈«Á «ÈappleøÂapple ⁄μÒÁ≈

«apple‘≈Õ «¬μ’ «ÁÈ ◊≈◊apple «Úμ⁄ ‹Ò ÌappleÁ∂

ÌÒ∂ ¡ÓappleÁ≈√ ◊∞‰ Â∂apple∂

√Ó∂∫ ◊∞apple» ¡ÓappleÁ≈√ ‹Δ Á∂ ÓÈ «Úμ⁄ «¬μ’

«Ú⁄≈apple ¡≈«¬¡≈, ““ÓÀ∫ «ÏȪ «¬ÙÈ≈È ‘Δ

◊≈◊apple Ìapple ’∂ «Ò‹ªÁ≈ «apple‘≈ ‘ªÕ «¬√

Âapple∑ª ’apple’∂ ◊∞apple» ¡ø◊Á Á∂Ú ‹Δ ÁΔ

Ï∂¡ÁÏΔ ‘∞øÁΔ apple‘Δ ‘ÀÕ”” ÍÙ⁄≈Â≈Í Á∂ √∂’

˘ ÿμ‡ ’appleÈ Ò¬Δ ¿∞È∑ª È∂ «¬ÙÈ≈È ’apple

’∂ ◊≈◊apple ’À Ò∂ ‹≈‰Δ ¡≈appleøÌ ’apple «ÁμÂΔ

Íapple «¬√ Âapple∑ª ’appleÈ È≈Ò ÚΔ ¿∞È∑ª ÁΔ

Â√μÒΔ È≈ ‘Ø √’ΔÕ «ÏappleË √appleΔapple ‘؉ Á∂

Ï≈Ú‹»Á ÁØ«⁄μÂΔ ”⁄Ø∫ «È’Ò‰ Á≈ «¬‘

ÎÀ√Ò≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ «’ ◊≈◊apple «√apple ”Â∂

Ëapple ’∂ ‘Δ Á«apple¡≈ «Úμ⁄ ÍÃÚ∂Ù ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂

¡Â∂ ‹Ò Ì«apple¡≈ ‹≈Ú∂Õ «¬√ Âapple∑ª È≈Ò∂

«¬ÙÈ≈È ‘Ø ‹≈Ú∂◊Δ ¡Â∂ È≈Ò∂ ◊≈◊apple Ìapple

Ò¬Δ ‹≈Ú∂Õ Í≈‰Δ ÁΔ √∂Ú≈ ’apple«Á¡ª «¬μ’

«ÁÈ ’≈ÎΔ Â∂‹ ÓΔ∫‘ ÍÀ‰ Òμ◊≈Õ ÓΔ∫‘

√Î≈ CA Á≈ Ï≈’Δ...

apple∞’‰ ”Â∂ ‹ÁØ∫ ◊∞apple» ¡ÓappleÁ≈√ È∂ ÷‚»apple

√≈«‘Ï ÚμÒ ⁄≈Ò∂ Í≈¬∂ ª apple√Â∂ «Úμ⁄

‹∞Ò≈‘∂ ÁΔ «’μÒΔ È≈Ò ·∂‚≈ ÷≈ ’∂ «‚μ◊

ͬ∂ Íapple ◊≈◊apple ˘ √øÌ≈Ò «Ò¡≈Õ apple≈ √Ó∂∫

÷Û≈’ √∞‰ ’∂ ‹∞Ò≈‘∂ È∂ «’‘≈, ““’Ω‰ ‘À

ϬΔ?”” ‹∞Ò≈‘Δ, ‹Ø ¡≈Ú≈˜ √∞‰ apple‘Δ √Δ,

‹∞Ò≈‘∂ ˘ √øÏØËÈ ‘∞ø«Á¡ª ’«‘‰ Òμ◊Δ,

““⁄∞μÍ ’apple ’∂ √∞μÂ≈ apple«‘, «’¿∞∫ ¡≈͉Δ

ÈΔ∫Á ÷apple≈Ï ’apple «apple‘≈ ‘À∫Õ «¬‘ ¿∞‘Δ ¡Óapple»

«ÈÊ≈Úª ‘À, ‹Ø ’∞ÛÓª Á∂ ‡∞μ’Û∂ ÷≈‰ Ò¬Δ

apple≈Â-«ÁÈ «¬μ’ ’appleΔ «ÎappleÁ≈ ‘ÀÕ”” ‹∞Ò≈‘Δ

Á∂ ÏØÒª Á≈ ‹Ú≈Ï ◊∞apple» ¡ÓappleÁ≈√ ‹Δ È∂

ÏÛ∂ «ÈÓapple ÙÏÁª È≈Ò «Áø«Á¡ª «’‘≈,

““’ÓÒΔ¬∂ ! ÓÀ∫ «ÈÊ≈Úª È‘Δ∫ «apple‘≈Õ Ó∂appleΔ

ʪ ª ¿∞√ Á∂ ⁄appleȪ «Úμ⁄ ‘À, ‹Ø ÁΔÈ

Á∞ÈΔ Á≈ Ó≈Ò’ ‘ÀÕ””

◊∞apple» ¡ø◊Á Á∂Ú ‹Δ ˘ ‹ÁØ∫ «¬√

ÿ‡È≈’ÃÓ Á≈ ÍÂ≈ Òμ◊≈ ª ¿∞È∑ª È∂

¡≈Í‰Δ «Ó‘apple Á∂ ÁappleÚ≈˜∂ ÷ØÒ∑ «ÁμÂ∂Õ

Ú‹Á «Úμ⁄ ¡≈ ’∂ ’«‘‰ Òμ◊∂, ““Í∞apple÷≈

»ø √≈‚≈ ‘Δ apple»Í ‘À∫Õ «‹Ú∂∫ √ØÈ∂ Á∂ ÁØ

◊«‘«‰¡ª ˘ Ìμ·Δ «Úμ⁄ Í≈ ’∂ «¬μ’ ’apple

Ò¬ΔÁ≈ ‘À «ÂÚ∂∫ »ø ÚΔ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘

„≈Ò «Ò¡≈ ‘ÀÕ”” √øÈ AEEB Á∂ Ó≈apple⁄

Ó‘ΔÈ∂ ◊∞apple» ¡ø◊Á Á∂Ú ‹Δ È∂ ¡ø«ÓàÚ∂Ò∂

Á∂ ÁΔÚ≈È «Úμ⁄ Ï⁄È ’ΔÂ≈, ““‹«‘

√appleΔapple ¡Ï«‘ «⁄ ¡≈¬Δ®”” Ï⁄È √∞‰

’∂ ◊∞apple» ¡ÓappleÁ≈√ ‹Δ ’∞μfi ¿∞Á≈√ «‹‘∂ ‘Ø

◊¬∂Õ ◊∞apple» ¡ø◊Á Á∂Ú ‹Δ È∂ ¿∞È∑ª ˘

¡≈͉∂ ’ØÒ Ï∞Ò≈ ’∂ ◊∞apple»◊μÁΔ √Ω∫Í

«ÁμÂΔÕ Í«‘Òª ª ◊∞apple» ‹Δ È∂ ¡≈Í

ÈÓ√’≈apple ’ΔÂΔ ¡Â∂ «Îapple ‘≈˜apple √ø◊Â

˘ ÚΔ ◊∞apple» ¡ÓappleÁ≈√ ‹Δ ˘ ÍÉ≈Ó ’appleÈ

Ò¬Δ «’‘≈Õ ◊∞apple» È≈È’ ÁΔ √Ø⁄ Á≈

Ú≈apple√ Ï‰È ÂØ∫ Ï≈¡Á ◊∞apple» ¡ÓappleÁ≈√

‹Δ È∂ BB √≈Ò ÓÈ∞μ÷Δ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ÁΔ

Ïapple≈ÏappleΔ ¡Â∂ «Ï‘ÂappleΔ Ò¬Δ ◊∞‹≈apple∂Õ

¿∞È∑ª È∂ √ÂΔ ÍÃÊ≈ ¡Â∂ ÍappleÁ∂ ÁΔ apple√Ó

√Ó≈Í ’appleÈ «Úμ⁄ ¡«‘Ó ÔØ◊Á≈È

Í≈«¬¡≈Õ ‹≈Â-Í≈ Á≈ ÏøËÈ ÂØ«Û¡≈

¡Â∂ «ÚËÚ≈-«Ú¡≈‘ ÁΔ ¡≈appleøÌÂ≈

’ΔÂΔÕ ¿±⁄-ÈΔ⁄ Â∂ ¤»Â-¤≈ Á∂ ÌappleÓ

˘ «Ó‡≈¿∞‰ Ò¬Δ ◊∞apple» ’∂ Òø◊apple ”⁄Ø∫ apple≈‰≈

Â∂ appleø’ ˘ «¬μ’ Íø◊ «Ú⁄ ÏÀ· ’∂

ÍÃÙ≈Á≈ ¤μ’‰ Á≈ ‘∞’Ó «ÁμÂ≈Õ ¿∞È∑ª

Ï≈¿∞ÒΔ √≈«‘Ï ˘ «√μ÷Δ Á≈ ÂΔappleÊ

ω≈«¬¡≈ ¡Â∂ «Ú√≈÷Δ Á≈ Ó∂Ò≈ ¡≈appleøÌ

’ΔÂ≈Õ «√μ÷Δ Á∂ ÍÃ⁄≈apple Â∂ Í√≈apple Ò¬Δ BB

Óø‹Δ¡ª ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ ’ΔÂΔÕ Ì≈ÁØ∫ √∞ÁΔ

AE √øÓ AFCA ¡appleÊ≈ ͫ‘ÒΔ √ÂøÏapple

AEGD ¬Δ. ˘ ¿∞‘ (◊∞apple») apple≈ÓÁ≈√ ‹Δ ˘

◊∞apple» È≈È’ Á∂Ú ‹Δ Á∂ ÿapple Á≈ ⁄ΩÊ≈

Ú≈apple√ Ê≈Í ’∂ ‹ØÂΔ-‹Ø √Ó≈ ◊¬∂Õ

√øÍapple’: IDFCA-CBGAI


www.samajweekly.com

NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

13/05/2022

35

Crisis in Srilanka is economic while leader

provided religious solutions for it

(Samaj Weekly)- Srilankan crisis

is the story of accumulation of

public wealth by powerful individuals

who do not offer economic solutions

to their people but give an

excuse which makes the minorities

the villain. This has become the

favorite understanding and analysis

of the politicians in South Asia.

They easily find a way out to

‘resolve’ the crisis of people. They

don’t offer jobs, economic growth,

social security but provide ‘religion’

as a tool to resolve their crisis.

This ‘religion’ as a tool is nothing

but a politics of hatred and prejudices

towards the minorities. Sri

Lanka’s powerful Sinhalas suffered

in hatred against Tamils and later

the Muslim minorities. Every day,

they used to bring out issues that

would actually humiliate the

Muslims and put them on defensive.

In the name of national security,

Srilanka’s politicians actually were

enjoying the power of selling false

supremacy ideas to their Sinhala

public. People too were mad in their

prejudices that they did not see that

their leaders have amassed huge

wealth and money. The politicians

were living lives which our kings

too never lived. Today, the same

crowd of ‘.devotees’ of the ruling

establishment is in the street looking

for politicians and burning their

properties.

How has Sri Lanka come to such

a sorry state? It was a country,

which I also felt, the best in South

Asia. It was a country which should

not have had that crisis. A beautiful

island country which recuperated

from the internal strife but not the

Sinhala nationalism made the leaders

so powerful that they refused to

address the economic issues of the

people. Today, the tiny island nation

is in total chaos and the prime minister

and his family has to flee to a

naval base while many other ministers

and members of parliaments

face public anger. Many houses

belonging to Ministers and

Members of Parliament were burnt

and many members faced life threat.

The president is asking for people to

be quiet but it is a fact that people

are not going to be satisfied

unless the president

too resigns and is tried

for treason.

What are the lessons

from Srilanka’s crisis

with India?

The first and foremost

is don’t abandon

your own market, your

own farmers and farm

production as per the

powerful World Bank

Vidya Bhushan Rawat

and IMF which are meant to

strengthen the western monopoly

and ask for private corporations to

decide your fate.

Russia has managed to counter

the so-called sanctions because it

has natural resources. You can not

download wheat from google. So,

the stock market does not really represent

the crisis of a country. Indians

must understand that the economic

crisis is looming large over our

heads too. Unfortunately, political

leadership here too aggravates that

and deliberately creates artificial

social and cultural crisis to evade

answering the economic issues. So,

for our politicians, the issue of a

temple or the priests are more

important than the issue of hunger

and malnutrition. Every day, we are

being fetched with the greatness of

this temple. Every day, we are being

told to change names of places.

every day. you are compelled to discuss

these issues selectively which

put the minorities particularly

Muslims on tenterhook.

Hatred has become their best

weapon while ignoring the hard

issues which might befell us in the

coming days. The economy is in the

worst shape and the only attempt is

to capture people’s resources. The

netas are becoming kings with

obscene wealth while people are

suffering. Interestingly, in all this,

the role of our media is that of a

conspirator, a partner in the crime

against fellow Indians in denying

them the correct information and

deviating from discussing the real

issues while giving them false religious

solutions for their economic

crisis. India media remains the

stooge of the powerful ‘jaatis’ and

business interests of the cronies but

despite that India still has the

resilience to fight against such

things. We still have local modes of

production and remain powerful.

Please continue to encourage and

patronise the farmers, the local vegetable

vendors, street vendors as

they will survive India. India’s

strength is its farmers and their local

production. Once the country

depends on external countries for

their basic needs then survival

would be difficult as government’s

borrowings for their own purposes

ultimately create chaos but all

nations and societies who have their

own means of productions and who

are not dependent on private cronies

and import from outside will survive.

Our citizens must learn that no

nation can become powerful by just

becoming a ‘service’ country for

others. We may have glossy international

products, big cars but it will

not survive unless the farmers are

allowed to flourish and people

patronise them. Wishing Srilanka to

come out of this crisis soon. Hope

this will give enough ideas and

thinking to their political class to not

consider their people as cannon fodder

and listen to them, strengthen

the local mode of product and keep

away from giving false religious

solutions for your socio economic

crisis and most importantly, politics

of hatred and exclusion can only

take you towards disaster.


36 13/05/2022 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

Eradication of Caste or Caste-Renaissance?

(Summary of the Speech delivered by Prof. Shrawan Deore in Social Justice Conference held on 1st May, 2022 in Chennai, Tamil Nadu),

Test of Kanshi Ramji’s Jati Jodo (Caste Unification) Pattern, Lohia’s Socialist Pattern and Periyar’s Phuleist Non-Brahmin Pattern,

Against the Brahmin-Non-Brahmin Ideology, Hon. President of conference, Participant Speakers, Brothers and sisters …..

Friends…….

The present times demand

answer to a question, ‘Eradication

of caste or revival of the caste system

of a higher level?’ The responsibility

for answering this question

lies with the left, communistsocialist,

progressive and Phule-

Ambedkarites of this country. The

Left (Communist) parties never

accepted the challenge of caste

system, they always kept themselves

away from the caste annihilation

camp. Therefore, they would

never be able to shoulder the

responsibility of answering the

above question. Among the socialists,

Dr. Ram Manohar Lohia had

made great strides in the anti-caste

camp.

Dr. Lohia, in alliance with erstwhile

veteran OBC leader and sacrificial

idol Chandapuri, had successfully

formulated a theoretical

framework for the unification of

class struggle and caste struggle.

His slogan “Pichda Pave Sau Mein

Saath”, which means the

“Backwards would have 60% out

of 100%”, was the bugle of the

fight towards eradication of caste.

It was from this battle in 1967, that

the first political battle was successful.

Then, under the leadership

of Samajwadi Party, Ram Naresh

Yadav became the first OBC Chief

Minister in Uttar Pradesh. Karpuri

Thakur became the second OBC

Chief Minister in Bihar in 1970.

Jawaharlal Nehru had wrapped up

the Kalelkar Commission in 1955

and tried to suppress the possible

anti-caste struggle led by OBCs.

However, Lohia, in alliance with

Chandapuri, gave impetus to the

fight against caste under the leadership

of OBC. This struggle led to

the formation of OBC leaders like

Lalu Prasad Yadav and Mulayam

Singh Yadav, who brought the

Mandal era to reality and led OBCcentric

politics in the country.

However, as the era of Mandal

Commission was approaching, the

Brahmin counter-revolutionary

camp opposing Mandal

Commission brought up a cultural

conflict of the Ram Temple. The

Socialist OBC leaders could not

counter this cultural conflict, as

Lohia himself was a devotee of

Ram-Krishna. The Mandala yug,

which emerged only from social

and political struggle, stood on a

fragile ground without a cultural

struggle. The Brahmin camp took

full advantage of this situation and

counter-revolution took place in

2014. We have seen that the sooner

social and political

struggles succeed, the

sooner it fails. The cultural

struggle lengthy

route but it strengthens

anti-caste camp from the

ground up and paves the

way for socio-political

struggle.

Hon’ble Kanshi Ram

Saheb had the historic

responsibility of creating

such a counter-cultural

struggle in North India,

as he was calling himself

a Phule Ambedkarite.

Phule and Ambedkar

gave great symbols like

Baliraja, Shambuk,

Karna, Eklavya to fight

against the Brahmin symbols

like Ram-Krishna.

Kanshi Ram Saheb could

take out processions of

such ‘non-Brahmin symbols’

through Delhi to

Lucknow in North India.

Through this, the one-sided

Brahminization of Bahujans in the

name of Rama could have been

stopped to some extent, but Kanshi

Ram Saheb was neither a Phuleite

nor an Ambedkarite! His aim was

to gain political power by forming

an alliance of only two or three

castes. For this, he sometimes

made one-sided alliance with the

Congress, sometimes with the BJP

and sometimes straightway with

Brahmin caste. We are already witnessing

the after effects of that

today. However, during that period,

we had attempted to build cultural

struggle in Dhule-Nandurbar

district of Maharashtra to the best

of our capabilities. Under the leadership

of well-known intellectual

of Oriental Studies, the great

Indologist Comrade Sharad Patil’s

Satyashodhak Communist Party,

processions of Sita, Shambuk and

Eklavya symbols were taken out in

Dhule city and slogans were

announced in their honor.

Mahatma Joytirao Phule was the

first one to propose the theory of

cultural struggle for the annihilation

of caste! Using the theory of

historical materialism, he proved

that, after the fall of Baliraja, the

history of this country is a history

of Brahmin and non-Brahmin

struggles. He made a scientific

analysis of Dashavatara for this,

and promulgated the cultural struggle

of Shambuk-Ravan against

Rama and Karna-Eklavya against

Krishna. The Brahmin camp has

been consistently victorious for the

last 5,000 years, in this one-sided

cultural struggle, but in absence of

this cultural struggle the non-

Brahmin camp has been living a

life of defeat/humiliation.

However, Tamil Nadu is an

exception in this. The cultural

movement started in 1924

under the leadership of Sami

Periyar was successfully

realized in the political revolution

of 1967. As a result

of this, in 1967, Anna Durai

became the first OBC Chief

Minister in Tamil Nadu.

From there, the reservation

limit was increased and

taken up to 69 per cent.

The first revolutionary

Constitutional Amendment

was brought in 1951, to preserve

reservation and second

amendment for putting

the reservation obtained in

the ninth schedule. These

two revolutionary provisions

were possible only

because of Tamil Nadu.

Because Tamil Nadu had

been brought to be a ‘non-

Brahmin nation state’

through a long cultural

struggle. It is unknown

whether Sami Periyar had

read Mahatma Phule, but he tied

atheism to Phule’s ideology and

put forth a distinct ‘Brahmin-non-

Brahmin ideology’.

Mahatma Phule’s followers fell

short in making Maharashtra a

‘non-Brahmin nation state’,

because at a very crucial moment

they fell for Gandhi-ism, and surrendered

to Congress’

Brahminism. But around the very

same time, in 1925, Sami Periyar

kicked Brahmin Congress and

declared war on Brahmin culture.

As a result, the (Madras) province

of Tamil Nadu became a ‘non-

Brahmin nation state’. The first

and last abode of Brahmin is a temple.

Tamil Nadu is the only state to

legally expel Brahmins from

places of worship. One such piece

of evidence proves that Tamil

Nadu is a ‘non-Brahmin nation

state’. However, this does not

mean that the caste system in

Tamil Nadu has been destroyed. It

is not possible to eradicate the

caste system from Tamil Nadu

alone by keeping it intact in the

rest of India. For that, the OBC

leadership of Tamil Nadu will have

to come forward and lead the fight

against caste at the national level.

The OBC leadership from Tamil

Nadu will have to take immediate

further action at the national level.

Although Brahminism has completely

taken over in North India,

‘non-Brahminism’ is still alive to

some extent, in the southern states.

To make it stand firm and gain

ground the “Sita, Shambuk,

Ravana and Baliraja Pride

Marches” should be started in

southern states under the leadership

of OBC leadership of Tamil

Nadu.

Books and other materials based

on the thoughts and works of Sami

Periyar must be translated into all

the other Indian languages ?and

sent to the respective states at the

earliest. In Maharashtra we have

established ‘Phule Ambedkar

University’, and been conducting

state level examinations on progressive

writings from

Maharashtra. On the similar

grounds, by establishing “Sami

Periyar Phule Ambedkar

University”, if such state level

examinations are conducted in different

languages across the country

the younger generation would

come to know the thoughts and

works of Sami Periyar.

In every state there are some

honest OBC workers who are

working hard. But the OBC leaders

from various political parties are

obstructing their work. To encourage

such activists, the Tamil Nadu

government should honor them

and stand with them in solidarity.

A new ‘non-Brahmin Party’ can

be formed at the national level

under the leadership of OBCs by

bringing together such sincere

OBC activists from each state.

Due to language barrier the rest

of the country was cut off from

Tamil Nadu. Now, by making good

use of Hindi language, Tamil Nadu

should be connected with the rest

of the country and lead the anticaste

non-Brahmin revolution.

The above action plan/program

should be taken up immediately to

lead the anti-caste movement at the

national level to establish a truly

egalitarian ‘Bali Rashtra’ in the

country.

Thanks!


www.samajweekly.com

Karachi : The Pakistani

rupee on Thursday broke all

previous records against the

US dollar and dropped to an

all-time low of Rs191.77 in

the interbank market, media

reports said. The local currency

lost Rs 1.7 (or 0.91 per

cent) during the day to close

at Rs 191.77, surpassing

Wednesday's record low of

Rs 188.66, The News reported.

Dried-up foreign currency

inflows, coupled with a

delay in the revival of the

International Monetary

Fund (IMF) bailout and a

lack of financial support

from friendly countries, are

adding to the pressure on the

local currency.

The decline was in line

with the predictions of the

analysts who fear more losses

down the road as the

NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

Pakistani rupee hits

new all-time low

2024 LS polls: Bengal to

be epicentre of RSS'

expansion plans in NE

Kolkata : Understanding that

having a formidable performance

in West Bengal and the

northeastern states will be key to

ensuring the third term of

Narendra Modi as the Prime

Minister, the Rashtriya

Swayamsevak Sangh (RSS) is

planning to recruit 35,000

swayamsevaks (volunteers) in

the northeast, making Bengal the

epicentre of such activities.

Keshav Bhawan, the RSS

office in Kolkata, will be the

nodal office for West Bengal and

the northeastern states in this

recruitment drive.

Meanwhile, the BJP central

leadership is also focussing on

West Bengal. Within a month of

Union Home Minister Amit

Shah's visit to West Bengal, BJP

President JP Nadda is expected

to come to the state and hold

meetings with the party's state

functionaries on how to go about

for the state panchayat polls in

2023 and Lok Sabha polls in

2024. BJP's Vice-president and

party MP Dilip Ghosh

confirmed that JP Nadda

will visit the state either

by the end of May or in

the first week of June.

"His visit is confirmed.

The final day of his visit

will be informed to us

shortly," Ghosh said.

A veteran RSS associate

told IANS on the condition

of anonymity that the recruitment

of 35,000 swayamsevaks

will be done in phases. "After

the recruitment, these swayamsevaks

will be trained and educated

about the style and pattern

of functioning of RSS, before

being finally fielded for undertaking

organisational activities.

We expect the recruitment

process to be over within the

next six months," he said.

With regards to special focus

on West Bengal, he said that the

prime target is to identify and

reopen RSS branches that have

shut operations. "Many of our

operating branches were closed

down during the last few years

first because of pressure from

the ruling Trinamool Congress,

and second because of the

Covid-19 pandemic. So, besides

recruitment of fresh swayamsevaks

in the state, our target is to

reopen as many closed branches

as possible and as early as possible,"

the RSS associate said.

country remains mired in

political and economic instability,

The News reported. A

day earlier, the rupee surpassed

the critical threshold

of 190 amid a persistent

decline in the foreign

exchange reserves due to

hefty current account and

trade deficits, and higher

debt payments. Since the

beginning of this fiscal year

(July 1, 2021) to date, the

rupee has collectively

dropped by a massive 21.72

per cent (or Rs 34.23) compared

to the previous fiscal

year's close at Rs 157.54.

The rupee has maintained

a downward trend for the

last 13 months. It has lost

25.94 per cent (or Rs 39.5)

to date, compared to the

record high of Rs 152.27

recorded in May 2021.

Moreover, political unrest

owing to PTI's protest campaign

against the government

is eclipsing the new

economic team's focus on

economic firefighting.

Former Prime Minister

Imran Khan has announced

to march with millions of his

supporters towards

Islamabad after May 20 to

demand new elections to add

to the troubles of the economically-challenged

PML-

N led regime, The News

reported.

Kathmandu : Indian

climber Baljeet Kaul has

climbed her second 8000m

mountain Kanchenjunga, the

world's third highest peak on

Thursday morning just within

two weeks, according to a

media report.

Baljeet Kaur, from

Himachal Pradesh summited

Mt. Kanchenjunga at 04.20

a.m. with her guide Mingma

Sherpa, said Pasang Sherpa

of Peak Promotion Pvt Ltd,

according to Himalayan

Times Daily. "She has

arrived at Camp III and is

now descending as she is

expected to arrive at the base

camp today evening,"

Sherpa said.

She has also climbed Mt.

Annapurna I on April 28,

2022. This is her second

8000m+ mountain this season,

according to Sherpa.

"This season, she is attempting

Everest and Lhotse as

well," he added.

Meanwhile, a climbing

guide, who was suffering

from severe high altitude

sickness, died while undergoing

treatment in

Kathmandu on Thursday

morning. Dipak Mahat from,

who fell ill at Camp II on Mt

Everest on Monday, was

evacuated to Kathmandu for

treatment on Tuesday morning,

according to the local

hospital authorities in

13/05/2022

37

Indian climber climbs two

peaks within two weeks

Kathmandu.

Doctors attending Mahat

at the Kathmandu-based

HAMS hospital pronounced

him dead on Thursday

morning, according to the

expedition organizer.

This season, three

climbers, including a foreigner,

have already died in

the Everest region. A woman

climber scaled the world's

highest peak, becoming the

first Nepali female doctor to

successfully scale Mt

Everest this season.


38 13/05/2022 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

Jai Bheem – Animation Film on Babasaheb Ambedkar

(Samaj Weekly)- It is a matter of gratification

to note that every successive year the

month of April is dedicated to the greatest

son of India, Babasaheb Ambedkar as his

birth anniversary falls on April 14. This year

yet another dimension was added to the Day

– release of Jai Bheem, the first animation

film on the life and thought of the icon, Dr.

Bheem Rao Ambedkar. Over the year, of

late, many films on Babasaheb have been

made in various languages by competent

film makers and the last in the series was Jai

Bhim directed by T.J. Ghanavel released in

November, 2021. The Jai Bhim got many

good reviews in the social media and, I

think, it also received much needed popular

acceptance and recognition. The commercial

and mainstream media, obviously, expects

paid marketing. I am confident that the Jai

Bheem – an animation film launched on

April 14 in Punjab would not lag behind and

would receive its due, if I go by the social

media feedback and my personal informal

talk with my friend, Satnam Chana – Script,

Story and Screenplay Writer and his son,

Satnam Singh Chana

Jassi Chana

Jassi Chana – Director of the film which has

been produced by their associate, Dr.

Joginder Singh Bhangalia of UAE.

First on the making of the film – Satnam

Chana, a son of the soil from the village

Birpind near Nakodar in Jalandhar, is a

known and intelligent social and community

activist who himself is a staunch

Ambedkarite since his student days and his

work in the international students movement

in Eastern Europe with base in Prague, the

capital city of then Czechoslovakia in late

1970s and early 1980s. He is fully qualified

and competent to do full justice to the project

in hand – Jai Bheem. The services of Dr.

Santokh Virdi, a prolific writer and social

activist, were handy as a resource person on

the facts of the life and thought of

Babasaheb Ambedkar. Yet another friend Dr.

Lakhwinder Johal of Punjab Press Club

chipped in as Adviser in the project and

rightly so. The Director of the film, Jassi

Chana is a fully qualified and a trained

professional in Graphic Designing and

Animation having a post-graduate degree

from a university of New Zealand. The

Producer and financer of the film, Joginder

Singh Bhangalia and Sonu Bhangalia,

though I don’t know them personally, must

be men of dedication to the social and community

causes besides their commercial and

business interests. Jai Bheem is a product of

Pritam Film Production made and presented

with high standards of film making with dialogue

and narration delivery by the legendary

film personally, Reza Murad and

dubbing done by Ganesh Divakar of

Bollywood. Jai Bheem, as such, is the end

product of a highly qualified team.

I was under the impression that Jai Bheem

was a film of short duration but no, it is fullfledged

movie of about 156 minutes with

almost as many scenes. The film touches all

important aspects of life and thought of

Babasaheb. It is not only an educative movie

for the younger generations but also a telling

commentary on the struggle and travails of

the leader for bring about socio-economic

equality and establish a democratic and harmonious

social order in the caste ridden

society, who is still, unfortunately, side lined

and ignored by the main stream of the society.

I hope the film would succeed in putting

the things in right perspective for the greater

good of the country and the society at large.

The film tends to strengthen the principles

of affirmative action to empower the socially

weaker sections of the society on one

hand and on the other warns ‘We the people

of India’ by depicting the narration in animation

format what Dr. Ambedkar said in

the Constituent Assembly on November 25,

1949 to ward off dangers to our newly

gained independence. Some of the scenes

of Gandhi-Ambedkar dialogue on matters

of concern and interest to the country give

us the flavor of role of both the leaders in

the much needed political and social

reforms in the run up to independence in

August, 1947. One of the scenes,

Ambedkar ‘s speech t one of Roundtable

Conferences in London amply makes it

clear, which many of don’t know, that

Babasaheb was a nationalist of the first

order. Ambedkar’s take on the role of

Shaheed Bhagat Singh in the freedom

movement is refreshing as many people do

not know these details. The scenes pertaining

to Babasaheb’s conversion and embracing

of Buddhism in 1956 and his regrets and

dissatisfaction with the behavior of his own

people shared with his Aide, Nanak Chand

Rattu, are really thought provoking. One can

easily say that Jai Bheem is a film worth seeing

and more so by the children and young

students. The legacy of Babasaheb is fully

potent to take India out of the emerging scenario

of hate and distrust. We need to tell our

children that our fore-fathers were great

people who got us the independence and set

us on the path of development with great

sacrifices. The films like Jai Bheem would

tend to do that job.

Animation having a post-graduate degree

from a university of New Zealand. The

Producer and financer of the film, Joginder

Singh Bhangalia and Sonu Bhangalia,

though I don’t know them personally, must

be men of dedication to the social and community

causes besides their commercial and

business interests. Jai Bheem is a product of

Pritam Film Production made and presented

with high standards of film making with dialogue

and narration delivery by the legendary

film personally, Reza Murad and

dubbing done by Ganesh Divakar of

Bollywood. Jai Bheem, as such, is the end

product of a highly qualified team.

Satnam Chana and Jassi Chana told me

that they were inclined to take up the matters

of concern and interest to the community

through visual communication like films.

Their earlier film ‘Guru Da Banda’ on the life

and mission of Baba Banda Bahadur was

much acclaimed which also won the PTC

Film Award. I wish Jai Bheem also scales

those heights. But, obviously, we must understand

that people like Satnam Chana, with

meager budgets and financial sources, do

require much needed and sought after patronage

from the civil society and common people.

Chana Sahib told me with a sense of satisfaction

that educated people mostly service

class of the weaker sections of the society

gave their wholehearted support and went to

theaters to see the movie. General public

showed due interest but on ticketing arrangements

done by social activists and their

organizations. One should not shy away

from the ground realities and admit the truth.

It seems the general public from the main

stream of the society are still to come forward

and support the effort. I think they need to

think over and leave the traditional bias

against Ambedkar and his legacy in the larger

interests of the idea of ‘Samrasta’. Mere lip

service would not do. Since the film has been

released only in Punjab as yet, the Punjab

Government should consider and wave the

entertainment tax on the film. The Education

Department of the Punjab Government may

issue a formal or informal advisory to all

government and private colleges and schools

to arrange special shows of the Jai Bheem for

the benefit of young students. The social and

cultural organizations like SGPC, RSS

among others may advise their cadres and

followers to see the movie with a view to

learn from the life and struggle of Babasaheb

in making our country proud in the run up to

attaining a due space and position in the

comity of nations. It is demand of the time to

meet the challenges before the country. Films

and others instruments to spread the thought

and legacy of Babasaheb Ambedkar, to my

mind, would show us the way to take the caravan

forward. PM Narendra Modi in his tributes

to Babasaheb on his recent birth anniversary

rightly said and rightly underlined, “He

(Babasaheb Ambedkar) has made indelible

contributions to India’s progress. This is a

day to reiterate our commitment to fulfil his

dreams for our nation.” Let us see the movie

– Jai Bheem as part of the 75th year of our

independence – “Azadi Ka Amrit Mahotsav”

With this I wish Jai Bheem all success in the

days to come.


www.samajweekly.com

New Delhi : The Delhi

High Court, in its split verdict

on criminalisation of

marital rape, has observed

that rape is rape and a rapist

remains a rapist, and while

every other woman, including

a sex worker, is entitled

to decline consent and prosecute

for rape, but the right

which is not available to a

married woman.

In the split verdict passed

on Wednesday, Justice Rajiv

Shakdher supported striking

down the contentious exception

in the Indian Penal

Code’s Section 375 which

exempts forceful sexual intercourse

by a man with his own

wife from the offence of rape.

"No amount of classification

and verbal jugglery can

alter that reality," he held.

The opposing argument

was that the position of a sex

worker cannot be compared

with persons bound by marriage.

The perpetrator or the

abuser cannot claim restitution

of conjugal rights against

a sex worker and correspondingly,

a sex worker cannot

NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

ALLAHABAD HC dismisses

petition on TAJ MAHAL,

sharply pulls up petitioner

Lucknow : The Allahabad

High Court’s Lucknow bench

on Thursday dismissed the petition

seeking opening of 22

rooms in the Taj Mahal premises.

The two-judge bench ripped

into the petitioner who sought

opening of the 22 locked

rooms, stating that the truth

about the iconic monument

needs to come out, and that he

has filed multiple PILs for the

same. "Tomorrow you will ask

for permission to see our chambers.

Please, don’t make mockery

of the PIL system," the

bench said during the hearing.

The writ petition, seeking to "find the

truth" behind the 22 locked rooms in the

Taj Mahal, was filed last week before the

Lucknow bench by Rajneesh Singh, who

is the media in-charge of the BJP’s

Ayodhya unit.

The petition cited the claims of some

historians and Hindu groups about the

mausoleum actually being an old Shiva

temple. The petition has sought the

Archaeological Survey of India form a

special committee to examine the locked

rooms and release the report to the public.

Singh said that the demand is not to

make the Taj Mahal a temple but to bring

out the truth of the matter for the sake of

social harmony. He said that the only

way to end such controversy is by examining

closed rooms. Justices D.K.

Upadhyay and Subhash Vidyarthi questioned

the petitioner on what his plea is.

Pointing out that the petitioner wants the

court to issue a writ of mandamus, they

stated it can only be issued in case of

infringement of rights. "What judgment

do you want us to pronounce? Who built

Sex worker entitled to decline

consent, but not married

woman: Delhi HC verdict

claim maintenance against

the perpetrator or abuser.

There is no emotional relationship

between the sex

worker and the perpetrator

whereas the relationship

between the husband and

wife is a package comprising

mutual rights and obligations

which are social, psychological,

religious and economic.

It cannot be limited to just

one event of consent in the

context of sexual relationships,

as per the countering

argument.

"The argument that in a

marriage, there is a presumption

in favour of consensual

sex which is not present in

forced sexual intercourse outside

marriage is flawed.

The argument is founded

on the theory that

husbands have a greater

degree of laxity available

to them with regard

to consent when engaging

in sex with their

wives. That this argument

is untenable in law

can be tested against the

plight of a sex worker.

The Supreme Court has

decried such an attempt by

holding that even a sex worker

has a right to refuse forced

sexual intercourse," read the

order.

Justice Shakdher stated

that the exemption of the husband

from the offence of marital

rape is unconstitutional

while Justice C. Hari Shankar

said he does not agree with

Shakdher.

"The impugned provisions

in so far as they concern a

husband having intercourse

with his wife without consent

are violative of Article 14 and

are therefore struckdown,"

said Justice Shakder.

the Taj Mahal? Don’t go

into historical facts...

Mandamus can only be

issued when rights have

been infringed. What rights

of yours have been

infringed?" the bench

asked.

The petitioner said he is

asking for a fact-finding

committee to be constituted

to get to the bottom of the

issue and reiterated his

demand to be allowed

access to the 22 rooms as

the "truth" needs to emerge

about the Taj Mahal.

Citizens need to know why

multiple rooms in the monument are said

to be locked due to "security reasons",

he said. The bench responded sharply,

saying: "Who are you asking the information

from? If you are not satisfied that

the rooms have been closed for security

reasons, use your remedies in law to

challenge that. Do some research first --

do MA, Ph.D, enroll yourself somewhere.

Don’t make a mockery of this."

Several right-wing organisations

claim Taj Mahal to be Tejo Mahalaya, a

Hindu temple.

13/05/2022 39

Rajiv Kumar named

new Chief Election

Commissioner

New Delhi : Election

Commissioner Rajiv

Kumar has been appointed

the new Chief Election

Commissioner of India

with effect from May 15,

an official statement said

on Wednesday.

According to the statement

issued by the Ministry

of Law and Justice, he will

take over on May 15 as

incumbent Sushil

Chandra’s term ends on

May 14.

Rajiv Kumar is the senior

most Election

Commissioner in the three-member poll panel after Sushil

Chandra.

"The President is pleased to appoint Rajiv Kumar, the senior

most Election Commissioner, as the Chief Election

Commissioner in the Election Commission of India. Rajiv

Kumar will assume the charge of the office of the Chief

Election Commissioner of India with effect from May 15,

2022 vice Shri Sushil Chandra consequent upon his demitting

Office of the Chief Election Commissioner on May 14,

2022," it read.

Rajiv Kumar, a 1984 batch IAS officer, was appointed as

an Election Commissioner in September 2020.

He retired as Finance Secretary in February 2020. During

his over three-decade tenure in the government, he worked

with various ministries at the Centre and in his state cadre of

Bihar and Jharkhand.

He joined as Election Commissioner in place of Ashok

Lavasa.


40 13/05/2022 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

Kushinagar: The city the Great Master

chose for his MAHAPARINIRVANA

New Delhi : As the inaugural

flight from Sri Lanka carrying a

delegation of over 100 Buddhist

monks and a 12-member holy relic

entourage bringing holy Buddhist

relics landed at Kushinagar

International Airport, Uttar Pradesh

on October 20, 2021, history was

made.

It was an acknowledgement of

the rightful place that the city

deserves in the ambitious scheme of

Buddhist Circuit and in any attempt

to rediscover the Buddhist legacy of

the country, for the city has many

tales to tell. This is an attempt to

understand the significance of

rediscovering and celebrating

India's Buddhist heritage, by focusing

on the city of Kushinagar.

The ancient city of

Kushinagar/Kushinara is believed

to have been the place where

Gautam Buddha attained

Mahaparinirvana (nirvana after

death).

The Mahayana Mahaparinirvana

Sutra, which is one of the major

Sutras of Mahayana Buddhism,

mentions that the Buddha made his

journey to Kushinagar, died and this

is the place where he was cremated.

Sarnath, where Lord Buddha

gave the first sermon, is within a

radius of around 150 km from

Kushinagar. Bodh Gaya, where

Buddha attained enlightenment, and

Lumbini, where Buddha was born,

are also not very far away from

Kushinagar. In this sense, the city is

at the centre of the Buddhist Circuit.

The Buddhist Circuit is an

attempt to tap the potential of developing

tourism and development

around Buddhist heritage by linking

important sites associated with the

life of Buddha. Buddhism, a religion

that continues to capture the

imagination of masses worldwide,

is believed to have originated in the

London : The world's second

largest cryptocurrency Ethereum

has joined the cryptocurrency crash

- plummeting in value by 20 per

cent over the last 24 hours - as the

digital currency downturn hammers

investors who bought during the

Covid years, Daily Mail reported.

Cryptocurrencies have sharply

declined in value during the past

few days as fears for the global

economy spread and investors started

to sell off risky assets.

However, investors in more traditional

stocks are also hurting, with

the US tech stocks also plunging in

recent weeks, including Amazon

which has fallen 30 per cent in a

month.

Many amateur investors took to

late 6th century BCE around the

teachings of Mahatma Buddha or

Shakya Muni.

Born as Prince Siddhartha in

Lumbini in present-day Nepal, he

became 'Buddha' or the enlightened

one after he attained enlightenment

at Bodh Gaya, in present day Bihar

and it was at Sarnath that he delivered

his first sermon.

The Buddhist Circuit follows the

footsteps of Buddha from Lumbini,

through Bodhgaya to Sarnath and

then to Kushinagar. The Kushinagar

airport will help in attracting more

followers of Buddhism from home

and abroad to Kushinagar, and other

sites.

There are around 50 crore

Buddhists across the globe, out of

which, around 90 per cent of live in

East and Southeast Asia. It was

Mauryan Emperor Ashoka who

played a key role in the spread of

Buddhism across the region; he

spread the message of peace and

buying stocks and digital currencies

during the Covid pandemic and

made money because values were

generally rising in a so-called bear

market.

Ethereum has now lost more than

half of its value this year, Bitcoin

has shed a third of its value since

January and Luna with 98 per cent

of its value wiped out overnight

with suicide hotlines pinned to the

currency's Reddit page as a result,

Daily Mail reported.

Popular digital currency

exchange Coinbase warned users

could lose all of their money if the

company goes bankrupt - after the

downturn led to a 27 per cent fall in

its share price, the report said.

Stablecoins are digital tokens

harmony by erecting stupas, pillars

and rock edicts across his empire,

now scattered over India, Nepal,

Bangladesh, Afghanistan, Pakistan

and Sri Lanka. The region, thus

boasts of a shared heritage that

should be nourished and developed

to evolve an inclusive model of

tourism.

The new airport will aid direct

aviation connectivity with South

Asian countries, thus making it easier

for tourists arriving from Sri

Lanka, Japan, Taiwan, South Korea,

China, Thailand, Vietnam and

Singapore to visit Kushinagara,

Lumbini, Sarnath and other key

places like Ujjain, Nalanda, Rajgir,

Sravasti and Gaya.

Such efforts at showcasing the

Buddhist heritage that India, as the

land of Buddha, proudly owns are

essential to counter the increasing

attempts by countries like China to

sinicise Buddhism.

China, officially an atheist

pegged to the value of traditional

assets, such as the US dollar which

are supposed to be less volatile than

other cryptocurrencies like Bitcoin.

Stablecoins like Luna are popular

in times of turmoil in crypto markets

and are often used by traders to

move funds around and speculate on

other cryptocurrencies.

Luna lost its pegging to the dollar

this week, falling below $1 per coin,

causing prices to drop dramatically

as the industry panicked (similar to

a run on a bank).

"The Terra incident is causing an

industry-based panic, as Terra is the

world's third-biggest stable coin,"

said Ipek Ozkardeskaya, a senior

analyst at Swissquote Bank, Daily

Mail reported.

nation, has begun to describe

Buddhism as an "ancient Chinese

religion" and is using Buddhism as

a tool to extend its influence in

other countries.

Central to this are the debates

regarding the reincarnation of the

14th Dalai Lama, the religious head

of Tibetan Buddhists, who is currently

living in exile in India after

China unlawfully occupied his

homeland in 1959.

China is trying to interfere in the

reincarnation process and will

install their own Dalai Lama in

China, just like it abducted Tibet's

Panchen Lama to install its own

Panchen in China. Pakistan is also

trying to project itself as a cradle of

Buddhist heritage by Gandharan

Buddhist heritage and is hosting

Buddhist Conclaves too.

China's Belt and Road Initiative

in itself uses Buddhism as a link

between the countries to establish

connections. Under these circumstances,

India has to be more vocal

about its Buddhist connections and

it remains a key pillar of its soft

power.

In this context, Kushinagar airport

can serve as a gateway to

India's Buddhist heritage, welcoming

the world to visit and immerse

in the glorious culture it has to offer.

The new airport and the related

infrastructural growth will help

accelerate employment opportunities

and will boost income growth

of the local population, thus contributing

to the overall development

of the place. It is important to note

that the airport is going to serve a

population of more than two crore,

especially the largely migrant population

of the region.

It will act as a major driver of

growth for the country which is still

to recover from the spillover effects

of the COVID19 pandemic on its

economy. Experts have also noted

that the airport will help fortify the

export of horticultural products like

bananas and strawberries.

Under its schemes of 'Swadesh

Darshan' and 'Pilgrimage

Rejuvenation and Spiritual Heritage

Augmentation Drive' (PRASHAD),

the government of India has

launched several initiatives to

revive India as a Global Centre of

Buddhist Culture and Tourism.

The plan involves developing

connectivity, infrastructure, logistics,

education, research and

improving public awareness regarding

the rich Buddhist heritage.

Kushinagar can serve as the focal

point for the growth of Buddhist

tourism and enhance India's outreach

to South and South East Asia.

Prime Minister Narendra Modi's

proposed visit to birthplace of

Gautam Buddha (Lumbini) in

Nepal on May 16 has come as a ray

of hope.

2nd largest digital currency loses 20% of its value in 24 hours

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!