17.05.2022 Views

Školske novine 2022

Školske novine OŠ "Isak Samokovlija" 2022. godine

Školske novine OŠ "Isak Samokovlija" 2022. godine

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Marketing

UČENIČKE STAZE

List učenika Osnovne škole “Isak Samokovlija”

Maj, 2022.

1


Učeničke staze

S a d r ž a j

Izlazi jedanput godišnje

SADRŽAJ

Maj/srpanj 2022.

Direktorica škole—Nevzeta Doljančić, mr. 3

Aktivnosti pedagoške službe 4

ADRESA:

Fra Anđela Zvizdovića br. 1

71 000 Sarajevo

Prijem prvačića 6

5. oktobar—Dan učitelja 7

Mjesec knjige—oktobar 9

Saradnja sa lokalnom zajednicom 10

Projekti 11

Posjete 14

Slavimo i veličamo domovinu 19

Aktuelnosti 22

TELEFON: 033/ 212-499

E-mail: info@osis.edu.ba

Web: http//:www.osis.edu.ba/

IZDAVAČ

JU OŠ “Isak Samokovlija”,

Sarajevo

ZA IZDAVAČA

Direktorica škole

Nevzeta Doljančić, mr.

GLAVNI UREDNIK/CA

Enela Tahić, prof.

Iz naših učionica 24

Maturanti 26

Iz školske 2021/2022. godine 28

Riječ maturanata 30

ČLANOVI

NOVINARSKE SEKCIJE

Ajla Kovačević, Lara Kozarić, Ela Ulemek

Oruč, Merjem Mešić, Abdulah

Dučić, Merjem Hubjer, Alta-Iman Ibrahimović,

Maša Radovanović, Esma

Merzić

LEKTURA

Enela Tahić, prof.

TIRAŽ:

50

2


D i r ektori c a škol e - Nevze t a Dol janči ć, m r.

Maj, 2022.

Obraćanje direktorice škole

Dragi učenici, poštovani roditelji, kolegice i

kolege, i prijatelji škole!

Naša želja i naša nastojanja su da iznjedrimo

sposobne i svestrane mlade ljude sa čvrstim

temeljima za budućnost i nastavak

obrazovanje. Iza nas su godine rada, ali i

ponosa zbog onoga što je škola “Isak

Samokovlija” danas postala.

Bez obzira na neočekivane promjene i

prilagođavanja života i rada nekim novim

okolnostima, kojima smo bili izloženi u

protekle dvije godine, mi i dalje nastojimo da

u našoj školi radom i djelovanjem

omogućimo, ne samo svrsishodno

obrazovanje, nego da naše učenike uputimo

na puteve ljubavi i dobrote.

Sretni smo jer vi tim putevima već idete,

dragi učenici. Ponosni smo na vas, kao što

smo ponosni i na mnogobrojne prethodne

generacije naših učenika koje su se u ovom

našem gnijezdu pripremale za let kroz život i svoje odrastanje, svoje uspješno

obrazovanje.

Rad, znanje, odgovornost, empatija i želja za napretkom je put koji vodi ka uspjehu.

Vjerujemo da ćemo u budućem radu, zajedno sa roditeljima, odgajati nove generacije

dobrih i plemenitih učenika.

Ponosni smo i na naše maturante koje ove godine ispraćamo sigurni u njih da su usvojili

znanja potrebna za život i da su na putu uspjeha koji će svojim radom i ostvariti.

Nadamo se da našu školu čekaju decenije uspješnog rada, te da ćemo ovoj zemlji podariti

generacije odgovornih i obrazovanih građana kojima ćemo se ponositi.

U to ime, želim se zahvaliti svim roditeljima na ukazanom povjerenju, saradnicima na

nesebičnom radu i učenicima na saradnji i razumijevanju.

3


Učeničke staze

A kti vnosti pedagoške

sl u žbe

Pedagoška služba na čelu sa Amelom Tanović

Sinanović, pedagogom škole, svkodnevno

aktivno učestvuje u odgoju i obrazovanju

naših učenika. Pored svakodnevnih radionica

koje se realiziraju na časovima odjeljenjskih

zajednica, pedagoška služba provela je i

provodi niz projekata na nivou škole.

Tako je 14. novembra Povodom

obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa,

pedagogica naše škole Amela Tanović –

Sinanović priredila je za učenike 5.b

predavanje i kratku radionicu. Ove aktivnosti

su podržali članovi Udruženja dijabetičara

djece i omladine Kantona Sarajevo, ispred

kojeg je predavanje za učenike održala Lejla

Druškić. Predavanje je imalo za cilj da se

učenici upoznaju sa nastankom ove bolesti, i

lakšim prepoznavanjem simptoma i

liječenjem bolesti.

Plavi krug je globalni simbol svijesti o

dijabetesu. Naši učenici su napravili

krug s ciljem podrške učenicima koji

imaju dijabetes kako bi pokazali da nisu

sami u svojim svakodnevnim borbama.

Svjetski dan oralnog zdravlja obilježava se

širom svijeta, 20.marta, a ove godine pod

sloganom “Budi ponosan na svoj osmijeh”.

Njegova je svrha ukazati na značaj

prevencije i kontrole oralnih bolesti.

Mi u našoj školi znamo koliko je važno

potaknuti brigu za oralno zdravlje u

najranijoj dobi jer se tada usvajaju i

razvijaju stavovi koji su bitni kroz cijeli

život. Oralne bolesti su značajan teret za

djecu te imaju utjecaj na kvalitetu života i

zdravlje. Vodeći se željom da se naši

prvačići upoznaju koliko je bitno da

održavaju oralnu higijenu i bez straha

redovno posjećuju stomatologa, pedagogica

naše škole, Amela Tanovicć Sinanović,

pozvala je učenike i profesore Srednje

zubotehničke škole iz Sarajeva da održe

kreativnu radionicu u našoj školi.

4


A k ti vnosti pedagoške službe

Maj, 2022.

Kako se Međunarodni dan borbe protiv

vršnjačkog nasilja u školama, “Dan ružičastih

majica”, obilježava zadnje srijede u mjesecu

februaru, Vijeće učenika OŠ “Isak

Samokovlija” Sarajevo je zajedno sa

pedagogom škole ,Amelom Tanović

Sinanović, pokrenulo niz aktivnosti iz oblasti

prevencije vršnjačkog nasilja. Učenici Vijeća

učenika su napravili prezentaciju o

vršnjačkom nasilju koje su prezentirali u

svojim odjeljenjima, nadalje, svako

odjeljenje naše škole je uz vodstvos voje

učiteljice, razrednog starješine osmislilo svoj

plakat na kojem su istaknute snažne poruke

protiv nasilja i svaki učenik je napravio svoju

rozu majicu od papira. Na ovaj način učenici

su podizali svijest o dobroj komunikaciji i

mirnom rješavanju sukoba.

Prema uputama Ministarstva za odgoj i

obrazovanje KS osnovne škole u Kantonu

Sarajevo mjesec mart posvetile su

aktivnostima koje su usmjerene na

suprotstavljanje trgovini ljudima. Kako se

rado odazovemo ovakvim i sličnim

inicijativama, učenicinaše škole su uz

podršku pedagoga škole preuzeli ulogu

vršnjačkih edukatora. Sa učenicima sedmog

razreda je realizirana interaktivna radionica

na temu “Prevencija trgovine ljudima”.

Trgovina ljudima jedna je od tri

najprofitabilnije kriminalne aktivnosti u

svijetu i u stalnom je porastu, te smatramo

da je veoma važno razgovarati sa učenicima

o ovoj temi.

Još jedna od radionica koja je održana uz

podršku poedagoga škole jeste na temu

“Stres kod učenika”, a ista je realizirana u

odjeljenjima osmog i devetog razreda. Cilj

ovih radionica jeste podići svijest među

učenicima o mentalnom zdravlju i osvijestiti

niso stresa kojem su izloženi učenici.

5


Učeničke

Sve č ani pri jem prvači ć a

Tradicionalno, 1. septembra, dočekali smo

đake prvake i pripremili im svečani prijem.

Spremno i ponosno, ali nadasve radoznalo,

ušetali su svoju školu u kojoj su ih dočekale

njihove učiteljice, direktorica škole, ali i

ostalo osoblje.

Kao i nekoliko godina unazad, Općina Centar

pobrinula se da svaki đak prvak dobije

ruksak sa potrebnim priborom, kao i

udžbenike, a sve u svrhu olakšanja polaska

u školu prvačićima i njihovim roditeljima.

Program dočeka đaka prvaka pripremili su

učenici viših razreda, iskazavši im na taj

način srdačnu dobrodošlicu.

Uz želje za mnogo uspjeha, znanja, smijeha

i prijateljstava u toku osnovnog školovanja,

dobro nam došli, đaci prvaci!

6


5. oktobar—Dan učitelja

Maj, 2022.

Svjetski dan učitelja obilježava se svake

godine 5. listopada. Taj je dan prigoda da se

pokaže da je rad učitelja i nastavnika

prepoznat kao jedan od najvažnijih za

ukupan razvoj društva te da se kao takav i

cijeni. Cilj Svjetskog dana učitelja je

mobilizirati podršku za nastavnike kako bi se

osiguralo da će učitelji i dalje ispunjavati

potrebe budućih generacija te podići

obrazovanje na razinu društvene važnosti i

izvući učitelje iz poluanonimnosti i dati im

društvenu važnost koju zaslužuju. Prigoda je

to i za isticanje važnosti rada svih učitelja i

nastavnika i njihov utjecaj na razvoj društva

u cjelini, te da se naglasi važnost te

profesije, ali i samog obrazovanja čiji su oni

nositelji, stoga se taj dan obilježava u više od

100 zemalja svijeta. Proglasio ga

je UNESCO godine 1994. u spomen na isti

datum 1966. godine kada je potpisana

Preporuka o statusu učitelja.

5. oktobar je svečani dan, kada se svim

učiteljima i nastavnicima svijeta odaje

priznanje i zahvala za predan trud i rad.

Radimo sjajan, uzbudljiv, težak, odgovoran i

važan posao. U tu čast, učiteljica Monika Lika

je sa svojim vrijednim učenicima 5. b

odjeljenja pripremila divan recital.

Učiteljica Dženana Osmanbegović je zajedno

sa članovima literarne sekcije priredila video

sa divnim pjesmama i pričama povodom

Dana učitelja.

Vrijedni učenici iz produženog boravka

zajedno sa svojim učiteljicama Amirom

Mednolučanin Čerim, Minelom Mušanović,

Melisom Lekić i Azrom Halković prigodnom

čestitikom poželjeli su sretan praznik svim

učiteljima.

U okviru obilježavanja Svjetskog dana

učitelja, na tradicionalnim susretima učitelja/

ica “Aida Korjenić”, 8. oktobra, Udruženje

učitelja Kantona Sarajevo uručilo je posebno

priznanje za rad i doprinos struci direktorici

naše škole Nevzeti Doljančić.

Naša učiteljica Dženana Šabanić-Hadrović je

ovom prilikom proglašena najboljom

učiteljicom. Također, uručeno joj je priznanje

ispred Udruženja učitelja Kantona Sarajevo.

Tm povodom upućujemo iskrene čestitke!

7


Učeničke staze

5. oktobar—Dan učitelja

8


M je sec knji ge—oktobar

Maj, 2022.

ljubitelje pisane riječi.

Promovisanje važnosti knjige, njene uloge u obrazovanju i

izgradnji identiteta pojedinca, te njenog značaja u

svakodnevnom životu, cilj je onih koji nastoje knjizi dati

dostojnu pažnju. Ljudi su, kreirajući historiju o sebi, osmislili

značajne vremenske periode u kojima se akcenat stavlja na

bitnost i važnost knjige, stoga se mjesec oktobar obilježava

kao mjesec knjige, a u cilju popularizacije književnost i

promocije čitalačke građe. U mjesecu oktobru se u regionu

organizuju odveć poznati sajmovi knjige, koji okupljaju

izdavačke kuće, najljepše naslove, velike autore i istinske

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana školskih biblioteka te obilježavanja Dana knjige

u mjesecu oktobru, učenici 4. i 5. razreda učestvovali su u radionici “Kreativno pisanje za

djecu” koju je organizirala bibliotekarka naše škole Zana Bitić.

Kroz druženje učenici su naučili osnove kreativnog pisanja. Zbog želje i interesovanja,

radionica je nastavljena u mjesecu novembru i mjesecu decembru, a naši učenici su imali

priliku da koristeći se svojom maštom i kreativnošću napišu svoje priče.

Još jedna od aktivnosti upriličenih povodom

obilježavanja mjeseca knjige jeste sedmica

gotičke književnosti za devete razrede naše

škole koju su organizovale nastavnica

Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog

jezika i književnosti, Srpskog jezika i

književnosti Emina Dautbašić i bibliotekarka

Zana Bitić. U sklopu ove sedmice, u duhu

praznika koji se, također, obilježava u

mjesecu oktobru, Noć vještica, učenici 9. a i

9. c odjeljenja naučili su osnove iz gotičke

književnosti, te radili analizu odlomka iz

romana “Frankenstain”, kao i analizu

pripovijetke “Crni mačak” koju je napisao

Edgar Allan Poe. Učenici su na kraju i sami

dobili zadatak da napišu priču s gotičkim

elementima.

9


Učeničke

staze

S arad n ja sa l o kal n om zajedni com

Škola sarađuje sa lokalnom zajednicom u ostvarivanju programskih

sadržaja tako što je predviđen određeni procenat nastavnog

programa iz lokalne zajednice za sve nastavne oblasti gdje je to

moguće predvidjeti, ili određeni dio sadržaja integrisati u nastavni

plan sa većim fondom časova. U tom cilju napravljen je poseban

plan saradnje u dogovoru sa predastavnicima lokalne zajednice.

Saradnja sa lokalnom zajednicom podrazumijeva i saradnju sa

određenim ustanovama, institucijama i organizacijama kroz razne

projekte.

U skladu s rečenim, u mjesecu oktobru realizirana je za učenike 1. a, 1. b i 1. c odjeljenja

radionica "Sigurnost djece u saobraćaju". Radionicu su realizirali policajci MUP-a KS.

Dan ubijene djece Sarajeva 1992-1995.

Naša škola, 5. maja, je učestvovala u obilježavanju Dana ubijene djece Sarajeva ‘92-‘95.

U znak tužnog sjećanja učenici naše škole, uz još 25 sarajevskih škola, izveli su horski

performans, tokom kojeg su spuštene

glave i pogleda u zemlju otpjevali pjesmu

“Ostajte ovdje”. Hvala našim učenicima,

članovima horske sekcije, nastavnici

Nizami Aliustić, koja ih

je pripremala za nastup

i koordinatorici produženog boravka

Senidi Hodžić, koja ih je pratila na ovom

nastupu.

U povodu Dana Općine Centar—Sadnja ruža za 1601. ubijeno dijete u opkoljenom

Sarajevu

Prema protokolu Organizacionog odbora za obilježavanje Dana Općine Centar, 6. maja

tekuće godine, u parku između Općine Centar i Alipašine džamije Udruženje ekologa

“Arboretum” u saradnji sa Općinom Centar i KJKP “Park” te osnovim školama sa područja

Općine Centar organiziralo je akciju sadnje ruža u spomen na ubijenu djecu Sarajeva

stradalu tokom posljednjeg rata.

10


P rojekti

Maj, 2022.

Akcija prikupljanja paketića pod sloganom “Budi moj drug”

Mjesec decembar, mjesec je kada se radujemo predstojećim

praznicima i prilikama da budemo obradovani ali i da obradujemo

jedni druge. Na inicijativu Vijeća učenika naše škole organizirana je i

uspješno sprovedena akcija prikupljanja paketića pod sloganom “Budi

moj drug” kojoj se odazvao veliki broj učenika.

Dio paketića poklonjen je u Zavodu za zaštitu djece i omladine u

Pazariću (gdje ima djece čak od 2,5 godine) i kampu za migrante

Ušivak kod Hadžića gdje su smještene porodice ili majke sa djecom.

Dio paketića je darovan i djeci u Konjević Polju, a dio je, naravno,

darovaln i našoj djeci u školi. Ovom prilikom zahvaljujemo se svima

koji su uzeli učešće u ovoj akciji, a u ovakvim situacijama uvijek je

veoma emotivno i teško.

Akcija za azil Dreams Gladno polje Dog Adoption

Na prijedlog nastavnice Nizame Aliustić kao i podršku direktorice Nevzete Doljančić, koja je

predložila sa se kroz oglas pozovu učenici naše škole za učešće u dobrotvornoj akciji

prikupljanja hrane i potrebnih stvari za azil Dreams – Gladno Polje Dog Adoption (azil se

nalazi u Gladnom polju malo prije Rakovice) odazvao se značajan broj učenika.

U akciji su učestvovali učenici od 1. do 9. razreda. Prikupljena je veća količina hrane

(konzerve, granule, slatkiši), nešto igračaka i prekrivača. Sve što smo prikupili nastavnica

Nizama je odvezla i predala u azil.

Iako u azilu ima 130 pasa i imaju veliku potrebu ne samo za hranom, već i tabletama

vakcinama, sterilizacijom i slično, iskreno su se obradovali našoj donacijii.

11


Učeničke staze

P rojekti

Edukativna radionica “Priprema za polazak u prvi razred” i kreativno-edukativna

radionica za naše “Da nam dani budu razigrani”

Stručni tim naše škole sa pedagogicom Amela Tanovic Sinanovic, realizirao je edukativnu

radionicu za roditelje naših budućih prvačića “Priprema za

polazak u prvi razred” i kreativno-edukativnu radionicu za

naše buduće prvačiće “Da nam dani budu razigrani”. Cilj

radionica bio je upoznati roditelje

sa potrebama djece pred polazak

u osnovnu školu, dok je radionica

za buduće prvačiće metodološki

koncipirana aktivnostima

baziranim na didaktičkim

materijalima za različite stilove

igre i učenja djeteta.

Roditelji koji su izvršili upis

djeteta u našu školu mogli su se

prijaviti na navedene radionice i

uzeti učešće u istim.

Kulturno historijsko naslijeđe BiH

U okviru realizacije projekta “Kulturno historijsko naslijeđe BiH” koje je kreirano za djecu i

mlade, JU CKM u saradnji sa Općinom Centar i osnovnim školama sa područja Općine

Centar, organizirano je predavanje za učenike/ce 7. c razreda naše škole 6. aprila 2022.

godine. Radionicu na temu srednjovjekovne baštine Bosne i Hercegovine, realizirao je

ilustrator i autor Emir Durmišević.

Kroz razgovor i ilustriranje bosanskih kraljeva i kraljica učenici su pokazali svoje znanje o

bosanskoj srednjovjekovnoj državi.

12


P rojekti

Maj, 2022.

Humanitarni projekat “Djeca čitaju djeci”

U okviru humanitarnog projekta “Djeca čitaju djeci” Biblioteke za slijepa i slabovidna lica

u BiH, a u cilju podrške inkluzivnom obrazovanju, učenici naše škole članovi sekcije Klub

čitalaca su pročitali knjigu “Tajna Smaragdnog ostrva”, Džeronimo Stilton. Voditeljice

projekta su učiteljice Nađa Šteta i Ajka Karić. U prilogu možete vidjeti fotografije samo

nekoliko učenika koji su uzeli učešće u ovom projektu, a mi upućujemo riječi zahvale

svima koji su doprinijeli realizaciji ovog humanog projekta.

13


Učeničke staze

Po s je te

Posjeta učenika 3. i 8. razreda Zemaljskom muzeju

20. oktobra u Zemaljskom muzeju Sarajevo upriličeno je svečano otvorenje nove stalne

postavke “Bosna i Hercegovina u prethistorijsko doba”. Tim povodom iz muzeja su odlučili

građanima BiH od 21. do 24. oktobra pokloniti slobodan ulaz.

Učenici odjeljenja 3. c u pratnji razredne učiteljice su 22. oktobra 2021. godine posjetili

Zemaljski muzej, dok su učenici 8. razreda u pratnji razrednika, pedagogice i asistentice u

nastavi, 26. oktobra 2021. godine posjetili Zemaljski

muzej.

Učenici su tom prilikom posjetili izložbu “Bosna i

Hercegovina u prethistorijsko doba”, kao i ostale stalne

izložbe Zemaljskog muzeja.

Posjeta BH pošti

Naši marljivi učenici i njihove učiteljice obilježavaju sve značajne datume i uče uz iskustveno

učenje. Učenici 4. b i 4. c odjeljenja su u pratnji učiteljica Selme Paralović – Jažić i Sajme

Gušić – Mršo 7. oktobra 2021. godine posjetili BH poštu povodom Dana pošte.

14


Po s je te

Maj, 2022.

Posjeta 32. Internacionalnom sajmu knjiga

Učenici 7. a i 7. b odjeljenja naše škole posjetili su XXXII INTERNACIONALNI SARAJEVSKI

SAJAM KNJIGE - KLJUC MUDROSTI I

ZDRAVLJA u okviru predmeta Društvo/

Kultura/Religija, Vjeronauka i

Građansko obrazovanje. Učenici su ovu aktivnost

realizovali u pratnji nastavnika/ce Naise Dedić,

Samira Mesića i Mirsada Cvrka. Učenici su,

također, imali priliku prisustvovati promociji

knjige o Srebrenici u izvedbi našeg nastavnika

Mirsada Cvrka.

Posjeta 33. Internacionalnom sajmu knjiga

Učenici odjeljenja 8. a, 8. b i 8. c, dana 21. aprila 2022. godine, bili su u posjeti

33. INTERNACIONALNOM SARAJEVSKOM SAJMU KNJIGA u pratnji razrednika Emine

Čerkez-Čaušević, Samira Mešića i Melise Kulić, dok su učenici 6. a i 6. b odjeljenja 22.

aprila tekuće godine posjetili Sajam knjiga u pratnji nastavnica Enele Tahić i Adise

Sokolović. Sretni, zadovoljni i s mnoštvom knjiga u rukama vratili su se naši učenici sa

Sajma knjiga iz Centra Skenderija.

Na 33. Internacionalnom sarajevskom sajmu knjiga i učila, Nacionalna i univerzitetska

biblioteka Bosne i Hercegovine, 20. aprila 2022. godine, upriličila je promociju jednog od

najnovijih izdanja, iz edicije Memoria Mundi, Zvjezdana vrteška 2 – Izbor iz stvaralaštva

bosanskohercegovačkih dječijih pisaca nominiranih za nagradu “Astrid Lindgren Memorial

Award” 2018 – 2022. godina.

Svojom posjetom ovu promociju uveličali su učenici 3. razreda naše škole sa učiteljicom

razredne nastave Ajkom Karić i direktoricom ove ustanove, Mr. Nevzetom Doljančić.

Žamor, smijeh, recitacije svakako su ovoj promociji dali posebnu čar, a djeca su se

posebno obradovala piscima/promotorima publikacije, čije priče i pjesme čitaju u

školskim klupama. Promotori ovog izdanja su bili: ispred NUBBIH, dr. Ismet Ovčina i mr.

Adelaida Grabovica, te nominirani dječiji pisci za “Astrid Lindgren Memorial Award” 2018

– 2022. godina, Šimo Ešić, Mirsad Bećirbašić, Elmira Helać Mekić i Fahrudin Kučuk.

15


Učeničke staze

Po s je te

Posjeta Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine

Dana 18. marta 2022. godine učenici odjeljenja 3. c u pratnji učiteljice Ajke Karić su

posjetili Historijski muzej Bosne i Hercegovine. Preporučuju nam da obavezno obnovimo

važne činjenice o našoj bližoj prošlosti i posjetimo ovaj veoma značajan muzej.

Posjeta Olimpijskom muzeju

Nastavnice razredne nastave Dženana Šabanić-Hadrović, Jasmina Alečković, Sajma

Gušić Mršo i Selma Paralović Jažić su danas posjetile Olimpijski muzej sa učenicima 2.

b, 2. c, 4. b i 4. c odjeljenja. Izvanučionička nastava ima veliku ulogu u usvajanju

znanja.

16


Maj, 2022.

Po s je te

Posjeta željeznickoj stanici i vožnja na relaciji Sarajevo-Pazarić-Sarajevo

Posjeta željeznickoj stanici i vožnja na relaciji Sarajevo-

Pazarić-Sarajevo, bila je uzbudljiva i edukativna za

učenike 4.b, 4.c, 2.b i 2.c odjeljenja. Oni su ovu posjetu

realizovali u pratnji svojih učiteljica Dzenane Sabanić

Hadrović, Jasmine Alečković, Sajme Gušić Mršo i Selme

Paralović Jažić.

Izložba “Tragovi humanosti”

Učenici 7. a odjeljenja, u pratnji nastavnice Adise Sokolović, posjetili su izložbu “Tragovi

humanosti” autora Remy Ourdan-a i Damir Šagolja, koja je realizirana u Bosanskom

kulturnom centru.

Izložba je dio manifestacije Dani sjećanja 1992 -

1995. godine. Učenici su kroz izložbenu postavke

upoznali priče o dostojanstvu i hrabrosti običnih

anonimnih ljudi koji su univerzalne ljudske

vrijednosti stavili iznad političkih i vjerskih

sukoba.

17


Učeničke staze

Po s je te

Naši učenici u FabLabu-u

Učiteljice Sajma Gušić Mršo i Selma Paralović

Jažić su u pratnji svojih učenika 4. c i 4. b

išle u posjetu FabLab-u. Tamo su se učenici

upoznali sa radom 3D printera, mikroskopa,

te mnogih drugih tehnoloških inovacija.

Bili smo i u “Vispaku”

Učenici 2. b, 2. c, 4. b, 4. c i 5. c i njihove

učiteljice Jasmina Alečković, Dženana

Šabanić-Hadrović, Selma Paralović Jažić,

Sajma Gušić-Mršo i Mirela Suljević, su

posjetili prehrambenu industriju “Vispak”

Visoko. Učenici su imali priliku da se

upoznaju sa radom fabrike, te da se

upoznaju sa načinom proizvodnje nekih

njihovih proizvoda.

18


Maj, 2022.

Sl avi m o i veličamo domovi n u

Dan državnosti Bosne i Hercegovine je praznik u

Federaciji Bosne i Hercegovine, koji se obilježava svakog 25. novembra. Na taj dan 1943.

godine, na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu usvojena je Rezolucija

ZAVNOBiH-a, u kojoj je izražena odlučnost naroda BiH da njihova zemlja, bude zbratimljena

zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih, te ravnopravnost Republike BiH

unutar jugoslavenske federacije, sa historijskim granicama koje su datirale još iz vremena

srednjovjekovne Bosne.

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine nacionalni je praznik koji se obilježava 1.

marta svake godine, a kojim se proslavlja nezavisnost Bosne i Hercegovine od Socijalističke

federativne republike Jugoslavije. Referendum za nezavisnost Bosne i Hercegovine održan je

na preporuku Arbitražne komisije međunarodne konferencije o Jugoslaviji, u završnoj fazi

disolucije bivše SFRJ. Održan je 29. februara i 1. marta, a označavao je opredjeljivanje

građana ka budućnosti zemlje, a ujedno je bio i uvod u rat.

Punoljetni građani Socijalističke republike Bosne i Hercegovine glasali su o nezavisnosti

Bosne i Hercegovine na referendumu na kojem je jedino pitanje

bilo:

Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu

ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine - Muslimana,

Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?

19


Učeničke staze

Sl avi m o i veličamo domovi n u — radovi učeni ka

“NEKA TI DOMOVINA BUDE U SRCU, A TI DOMOVINI NA PRVOM MJESTU”

Oba državna praznika obilježili smo svečanom akademijom, online priredbom, čiji sadržaj su

pripremili učenici naše škole, kao i učenici iz produženog boravka, uz vodstvo učitelja i

predmetnih nastavnika. Neki od sadržaja kojima smo slavili i veličali našu divnu domovinu

su: izvedba “Bosno moja” članova horske sekcije naše škole, pod umjetničkom palicom

nastavnice Nizama Aliustić, na temu “Moja baština – moje naslijedstvo” pristigao je veliki

broj likovnih radova.

Stručna komisija je odabrala najbolje radove koji su nagrađeni, Učenici devetih razreda, sa

nastavnicama Emina Dautbašić, Adisom Sokolović i Zehrom Memić u okviru Dramske sekcije

naše škole priredili su dokumentarni film “Mostovi Sarajeva”.

Ideja je bila da se kreira video zapis posredstvom kojega bi učenici radili na istraživanju

nastanka, načina gradnje i važnih historijskih činjenica o značaju svakog mosta u gradu. U

filmu se javljaju i citati iz eseja Ive Andrića o mostovima,posebno sarajevskim, te učenici

koji su recitirali stihove Izeta Sarajlića, pjesnika koji je Sarajevo ovjekovječio u svojoj

poeziji.

Na konkurs za literarne radove, povodom oba državna praznika pristigao je veliki broj

radova.

20


Sl avi m o i veličamo domovi n u— radovi učeni ka

Maj, 2022.

Članovi sekcije Klub čitalaca, zajedno sa svojim voditeljicama Ajkom Karić i Nađom Šteta,

priredili su izložbu u čast obilježavanja Dana državnosti.

Učenici produženog boravka naše škole, su otpjevali pjesmu “Ne dam kamen zemlje moje”.

Članovi Dramsko-recitatorske sekcije, sa voditeljicama Sajmom Gušić-Mršo i Mirelom

Suljević, priredili su recital “Bosanski trkači”.

…”Jer samo jednu domovinu imamo…”, poruka je članova Modelarske sekcije sa postavkom

koju su izradili zajedno sa voditeljicama ove sekcije Dženanom Šabanić-Hadrović i Monikom

Lika.

21


Učeničke staze

A ktuel nosti

“Čovječanstvo duguje djetetu sve najbolje što može dati”

“Dječija nedjelja” obilježava se svake godine u prvoj sedmici

oktobra, a cilj obilježavanja je promocija prava djeteta,

poboljšanje društvene brige za djecu i

jačanje odgovornosti svih subjekata zaštite,

kao i upoznavanje šire javnosti sa potrebama

djece, njihovim psihosocijalnim odrastanjem

pod jednakim uslovima. Tim povodom

učenici odjeljenja 3. c su u holu škole

postavili izložbu. I, na kraju da ne

zaboravimo: “Čovječanstvo duguje djetetu

sve najbolje što može dati”.

Dan ljudskih prava

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, učenici naše škole su postavili

izložbu i radove kojima ukazuju na značaj jednakosti svih ljudi i poštivanja ljudskih prava.

Učenici su zajedno sa svojim nastavnikom Misadom Cvrk, poslali važnu poruku “Djeca

trebaju imati jednako pravo na život, slobodu i obrazovanje”.

Dan sigurnijeg interneta

Centar za sigurni internet i ove godine na Dan sigurnijeg interneta, 8. februara/veljače

pripremio je online takmičenje u vidu kviza o sigurnosti na internetu. Za

najuspješnije obezbjedili su vrijedne nagrade. S ciljem obilježavanja Dana

sigurnijeg interneta, učenici odjeljenja 6. b i 6. c su, na času informatike,

posjetili web stranicu www.sigurnodijete.ba. Nakon upoznavanja sa

sadržajem web stranice, učenici su pristupili izradi kviza u nadi osvajanja

neke od pripremljenih nagrada.

22


A k t uel nosti

Maj, 2022.

Dan maternjeg jezika, 21. februar—

Volimo i čuvajmo svoje, poštujmo tuđe!

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana

maternjeg jezika, 21. februara, u sklopu redovnih

časova Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog

jezika i književnosti, Srpskog jezika i književnosti

učenici šestog razreda su sa nastavnicom Bosanskog

jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti,

Srpskog jezika i književnosti, Enelom Tahić, uz

predavanje i razgovor o historiji jezika ukazali na

značaj promoviranja jezičke i kulturne raznolikosti i

višejezičnosti u svijetu. Uz saznanje da je maternji

jezik onaj koji ljudi najprije nauče, prvi jezik, jezik koji

usvoje prirodno, bez napora, u sredini u kojoj

odrastaju, bez ikakve posebne obuke ili nastave,

učenici su s nastavnicom istakli da svoj jezik trebaju

voljeti, a to pokazati njegovim korištenjem i

čuvanjem, ali nas ljubav prema maternjem jeziku ne

treba spriječiti da poštujemo i učimo i druge, strane

jezike. Učenici su imali priliku upoznati i koristiti

različita pisma kojima se pisalo u različitim fazama

razvoja bosanskog jezika, a to su glagoljica, bosančica

i ćirilica.

Svjetski dan poezije

21. marta obilježava se Svjetski dan poezije. Učenici

šestog razreda, članovi novinarske sekcije, sa

nastavnicom Enelom Tahić, obilježili su ovaj datum

izradom plakata, čitanjem i recitiranjem stihova

poznatih i manje poznatih pjesnika, književnika.

Svjetski dan poezije obilježava se od 1999. godine, a

cilj je promoviranje čitanja, pisanja, objavljivanja i

poučavanje poezije na svim jezicima diljem svijeta.

Poezija je vjekovima bivala dodatna snaga, motiv i

inspiracija pogotovo u teškim trenucima!

Međunarodni dan dječije književnosti

Međunarodni dan dječije književnosti obilježava se

svake godine 2. aprila, na datum kada je rođen

najpoznatiji pisac bajki Hans Christian Anderson.

“Knjiga je prozor čarobni u svijet mašte i znanja i lijek

provjereni protiv dosade i neznanja.”

23


Učeničke staze

Iz naši h učionica

“Jesenje lišće”

U srijedu, 20. oktobra 2021. godine učenici 3. c

odjeljenja su postavili izložbu u holu škole na temu

“Jesenje lišće”. U ovom likovnom zadatku kroz

radove su prikazali tople boje.

Radionica sa Ponaškom

Učenici 1. a, 1. b i 1. c razreda sa svojim

učiteljicama Eldinom Dizdar, Belmom Bašić i

Natašom Vicić imali su priliku uživati u fantastičnoj

kreativnoj radionici druženja sa spisateljicom

Denisom Karahasan i njenom knjigom priča za djecu

“Priče patuljka Ponaška”. Značaj čitanja na ovom

uzrastu ima veliku ulogu u formiranju funkcionalne i

medijske pismenosti kod djece. Čitali smo,

razgovarali o djelu, crtali i postavljali zanimljiva

pitanja o tome kako nastaju priče. Veliko hvala

spisateljici i Klubu malih čitalaca “Patuljak Ponaško”.

Dan dječije radosti

Mariel Ligata, učenica odjeljenja 3. c učiteljice Ajke

Karić muzikom iz crtanog filma “Snježno

kraljevstvo”, uz razigrani ples čestita Dan dječije

radosti. Svim drugarima, školarcima želi sretan

raspust, da uživaju u zimskim radostima.

Dan planete zemlje u odjeljenju 4. a

Dana 22. aprila tekuće godine učenici 4. a odjeljenja

su sa svojom učiteljicom Dženanom Osmanbegović

nastavni čas iz moje okoline posvetili Danu planete

Zemlje. Čitali su priču “Dan planete Zemlje”. Iz

priče su naučili da su ljudi odredili 22. april danom

planete Zemlje kako bi pomogli drugima da shvate

koliko je to važno u današnjem vremenu. Na času

likovne kulture radili su planetu Zemlju u

kombinovanoj tehnici. Naučili su da se trebamo

bolje odnositi prema našoj lijepoj planeti Zemlji.

24


I z naši h učionica

Maj, 2022.

Proljetna zora

Tihi vjetrić grane kreće,

Po livadi rosa pala,

Sa istoka mila zora

Zrakom nas je obasjala...”

Uz stihove pjesnika Alekse Šantića, učenici 5. b

odjeljenja sa učiteljicom Monikom Lika, na času

likovne kulture pravili su proljetne slike od svježeg

cvijeća i lišća i na taj način unijeli miris proljeća u

svoju učionicu.

Bogatstvo različitosti

U 1. a razgovaralo se o različitostima među nama i o

tome kako je lijepo pomagati jedni drugima. Prvačići

su željeli znati zašto se oblače šarene čarapice. Priču

o hromozomima još uvijek ne razumiju, a pošto

čarapice nisu obukli, poželjeli su nacrtati čarapice u

znak podrške svima kojima je potrebna.

Proljeće u našem gradu—izložba likovnih radova

učenika 4. c odjeljenja pod rukovodstvom učiteljice

Sajme Gušić Mršo.

Đurđevdan

Učenici 2. a odjeljenja su sa svojom učiteljicom

Jelenom Kovačević obilježili Đurđevdan, praznik

Roma. Upoznali su se sa

romskim običajima, obilježjima i

načinom života pa su uz romsku

muziku svojim drugarima i svim

Romima svijeta crtežima

zaželjeli sretan i veseo dan.

25


Učeničke staze

M a t ura nti školske 2021/2022. godine

9. a , Razrednik: Alen Podgorica

Ahmić Kenan, Avdić Iman, Bešlagić Mak, Čekro Ajša, Čengić Harun, Husejnović Emir, Hussain Syed

Arman, Jahić Iman, Kamber Nejla, Kazić Faris, Krstović Jan, Mahmutović Emir, Mašović Edita, Miletić

Zoe, Musabegović Kan, Pandžić Nađa, Piranić Larisa, Podrug Lamija, Subašić Majra-Rija,

Šabanadžović Ali, Šabanić Dalal, Šiljak Arijana, Turulja Amin

9. b , Razrednica: Dženita Batinić

Alić Dalal, Avdagić Faris, Bajrović Amar, Camović Sumeja, Čolaki Arman, Ćuhara Anur, Dautović

Nisrin, Fadilpašić Mustafa, Galijašević Rijad, Golub Emina, Hajrović Iman, Heljić Hadi Mustafa,

Ibrahimpašić Mirza, Leka Sajra, Mešić Annur, Nuhić Farah, Pašukan Afan, Selimović Emina,

Selmanović Nur, Spahić Emina, Torlak Hamza, Velić Nejla

26


M aturanti školske 2021/2022. godine

Maj, 2022.

9. c , Razrednica: Emina Dautbašić

Braković Aldin, Fazlagić Mona, Gackić Kan, Gafić Selman, Hodžić Tara, Jusufović Dalila, Kapidžić

Kerim, Kečo Zara, Kunto Benjamin, Lučić Sara, Mahmuzić Adna, Mehić Kenan, Pašić Emir, Pejaković

Dea, Radević Andrej, Silajdžić Emina, Šehović Iman, Švraka Lamija, Tihić Hana, Veladžić Salahudin

27


Učeničke staze

Iz školske 2021/2022. godine

Sarajevo obilježava svoj dan, Dan grada, 6.

april

6. april je višeznačan datum u historiji

Sarajeva. Na taj dan 1941. Sarajevo je prvi

put bombardovano od strane Wermachta, na

isti dan 1945. su ga jugoslovenske

partizanske jedinice oslobodile od

fašističkog okupatora, a 6. aprila 1992.

započela je opsada grada od strane bivše

Jugoslovenske narodne armije, Vojske Republike

Srpske i srpskih paravojnih formacija, koja je

trajala 44 mjeseca.

I učenici naše škole obilježili su ovaj značajan

datum.

Literarnim radovima učenici nižih razreda, dok su

učenici viših razreda izradom panoa istakli

važnost ovog datuma za grad Sarajevo.

28


I z školske 2021/2022. godine

Maj, 2022.

NAJBOLJI MEĐU NAJBOLJIMA!

Ponosni smo na uspjehe koje su u toku školske

2021/2022. godine postigli naši učenici.

29


Učeničke staze

R iječ maturanata

Miletić Zoe, 9. a

Ovo apsolutno nije zbogom. Nije rastanak već samo početak naših

života. Prebrzo je došao kraj školovanja u Osnovnoj školi “Isak

Samokovlija”. Kročila sam kao neko ko nije znao za pojam škola, a

sada imam 15 godina i gotovo je. Doživotno ću pamtiti svaki čas koji

sam pozorno slušala i svaku avanturu koju sam sa svojim vršnjacima

prošla. Jesmo mi sada “veliki”, ali smo se upoznali kao “mali”. Dobro

se sjećam prvog razreda, sjediš pored nepoznatog dječaka ili

djevojčice ne razmišljajući da ćemo biti zajedno narednih devet

godina. To su najslađa prijateljstva koja se nikada ne zaboravljaju.

Skupa smo rasli i učili sa učiteljicama i nastavnicama.

Annur Mešić, 9. b

Mnoge škole u Bosni i Hercegovini su građene na isti način, sa istom

namjerom. Ali, ova škola, “Isak Samokovlija”, meni znači puno više od betona

i stakla. To su devetogodišnja iskustva, druženja i učenje. Čak i kada odlazak

u školu ne prođe kako bih očekivao, ja još uvijek vidim školu kao oazu gdje

sam ja kao osoba i nastao. Ja se danas ne mogu zamisliti kao učenik ijedne

druge škole.

Sumeja Camović, 9. b

Škola je mjesto na koje rado dolazim. Škola je mjesto

gdje provodim najviše vremena. Provesti toliko godina

u jednoj ustanovi nije malo. Volim provoditi vrijeme sa

prijateljima i učestvovati u nastavi i vannastavnim

aktivnostima. Posebno sam zahvalna nastavnicima koji

su mi pomogli ostvariti ciljeve te pobijediti svoje

strahove i nesigurnosti. Uvijek ću pamtiti te riječi

podrške. Škola je za mene drugi dom.

Mak Bešlagić, 9. a

Veoma je teško napustiti drugove i drugarice iz školskih klupa. Nedostajat će mi sve ono što sam

stvorio zajedno s njima i nastavnicima kroz sve ove godine. Nedostajat će mi miris klupa i žamor

djece kad god uđem u školu. Uzbuđen sam zbog izazova koji me čekaju u srednjoj školi.

Iman Jahić, 9. a

Sada kada su iza mene godine i kada saberem sva iskustva mogu reći

da su ona posebno pozitivna. Iz godine u godinu, prelazeći u veće

razrede usvajali smo mnogo znanja i iskustava. Upoznavali se sa našim

nastavnicima i pokušavali razumjeti jedni druge i sve sa ciljem da što

bolje usvojimo novo znanje. Prijateljstva koja smo izgradili u mom

sjećanju ostaju vječno. To nije fraza, to je najljepša uspomena iz ranog

djetinjstva koja na moje lice uvijek vrati veliki osmijeh.

30


Maj, 2022.

R i je č maturanata

Iman Hajrović, 9. b

Ove godine završavam deveti razred. Osjećam se emotivno jer uskoro

napuštam ustanovu koja me je, na neki način, učinila osobom kakva jesam

sada.u ovoj školi sam stekla prva prava prijateljstva, spoznala mnoga

osjećanja i usvojila mnogo, mnogo znanja. Kada sam bila nižim razredima,

stariji su mi uvijek govorili da je đačko doba najljepši period života. Tada nisam

vjerovala u tu izreku, ali sada sam čvrsto sigurna da je to istina.tokom ovih

devet godina osnovne škole, u kojima sam uvijek uživala, stekla sam mnoga

životna iskustva koja se ničim ne mogu zamijeniti.

Faris Kazić, 9. a

Mnogi učenici smatraju da je škola patnja. Stvara im stres i pritisak od svih

testova i zadataka. Naravno, ako si organizovan, taj stres će biti manji. To

govorim iz iskustva. No, postoji i ljepša strana škole. Tu stranu čine

druženja i razne aktivnosti, razne sekcije i nastupi kao i mnogobrojna

takmičenja. Išao sam na takmičenja iz šaha i folklora, to su dvije aktivnosti

koje volim. Da ne spominjem koliko sam prijatelja stekao na takmičenjima

i u školi. Bit će mi teško rastati se s njima na kraju godine jer teško je

obrisati neke posebne momente iz moje glave.ko god završi školu, bio

dobar ili loš u školi, stekne barem nekog osnovnog znanja. Zato osnovna

škola postoji. Meni je bilo zadovoljstvo ići u ovu školu zbog svega

prethodno rečenog, ali i još mnogo toga. Moja poruka učenicima i budućim

učenicima ove škole jeste da uživate u školi i da učite dok još idete jer

ovakvi se trenuci neće ponoviti.

Lamija švraka, 9. c

Približavamo se kraju osnovnoškolskog obrazovanja. Svaki rastanak

predstavlja početak nečeg novog. Nosim mnogo lijepih uspomena iz svoje

škole. Najveće bogatstvo su prijatelji koje sam stekla. Nedostajat će mi

naši susreti na školskim hodnicima, veliki odmori, druženje u učionicama i

na časovima školskih sekcija, ali i nastavnici koji su nam nesebično dijelili

znanje. Nedostajat će mi bezbrižnost i toplina sa kojom sam rasla svih ovih

godina. Osnovna škola “Isak Samokovlija” je moj drugi dom.

Dalal Šabanić, 9. a

Škola je mjesto gdje učimo i stičemo nova znanja, družimo se i provodimo

vrijeme zajedno. Pored sve te zabave, nastavnici se trude da nas nauče

dobrom ponašanju i da nam daju kvalitetno znanje. Kada god sam u školi,

osjećam se kao kod kuće, svi u njoj su kao porodica koja zajedno dolazi do

svojih ciljeva i pobjeda. Svako je tu za svakoga, kada ti je loš dan, neko će

te oraspoložiti.

31


32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!