20.05.2022 Views

ASTRA - IO3_PL

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.


rolę w projektowaniu polityki rozwojowej Polski. To zjawisko to jest

Region górniczy - Regionem zmian

Wprowadzenie

Rewitalizacja to problem, który od lat nie został prawnie uregulowany.

Oczywistym było, że państwa, które spotkały się w przeszłościem ze

stanem kryzysowym potrzebują przebudowy i wsparcia rządowego, aby

móc wesprzeć lokalnych mieszkańców. Wiele miejsc zostało

zdegradowanych i opuszczonych, jednak to właśnie mieszkańcy

najbardziej ucierpieli na ówczesnych zmianach. Pozostawieni bez

nadziei na przyszłość natychmiast zapadli się w kryzysie.

Nieuregulowane procesy rewitalizacyjne były głównymi przeszkodami w

działaniach odnowy polskich miast. Od 7 lipca 1994 r. w związku z

ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym pojawiła się kwestia

terenów problemowych, a także terenów wymagających transformacji i

rekonstrukcji istniejącej zabudowy (Grupa Ekspercka, 2020). Po wielu

latach nowelizacji początkowej ustawy, 9 czerwca 2010 r. powstała

ustawa końcowa, której głównym celem jest zapewnienie skuteczności

i uniwersalności działań rewitalizacyjnych oraz ich kompleksowości i

wykorzystania mechanizmów koordynacyjnych, które pozwolą na

wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego.

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Polski odgrywa znaczącą

spowodowane największymi trudnościami obserwowanymi od połowy

1990 r. związanymi z problemami społeczno-gospodarczymi i

przestrzennymi, takimi jak kryzys tradycyjnych obszarów

przemysłowych, degradacja śródmieścia i towarzysząca jej

suburbanizacja, czyli stopniowego „kurczenie się” miast, wzrost tak

zwanej luki remontowej (Ciesiółka, 2017).

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its

contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein.


Zgodnie z powyższym obszarami pilnie wymagającymi rewitalizacji są

staromiejskie tereny zabudowy zabytkowej, kamienice z XIX i początku

XX wieku, osiedla fabryczne z tego samego okresu, osiedla z lat 50. i

60. XX wieku, tereny poprzemysłowe, zdegradowane tereny

magazynowo-składowe, tereny nieużytkowane i obiekty

pokomunikacyjne, zdegradowane tereny portowe i nabrzeża rzeczne,

tereny powojskowe, tereny najniższej klasy osiedli mieszkaniowych,

inne tereny zabudowy nieprzystosowane do miejsca i struktury

wewnętrznej miasta. W tej pracy skupimy się na procesie rewitalizacji

terenów poprzemysłowych, a konkretnie na terenach pogórniczych

(Parysek, 2015). Na wstępie warto wspomnieć, że w ostatnich latach

rewitalizacja została włączona do legalizacji kształtującej rozwój

społeczno-gospodarczy i przestrzenny kraju. Zawdzięczamy to polityce

Unii Europejskiej, w ramach której projekty ukierunkowane na cele

społeczne, gospodarcze i odnowy przestrzennej w regionach obszarów

zdegradowanych są dofinansowane z budżetu UE.

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its

contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein.


Historia górnictwa w Europie

W pierwszym rozdziale zajmiemy się wprowadzeniem do początków

górnictwa w Europie, zwracając szczególną uwagę na przykłady z

Polski, Włoch i Hiszpnii. Górnictwo jest najstarszym przemysłem na

świecie, zaraz po rolnictwie. jego początki sięgają do czasu sprzed

800 lat. W tamtych czasach w Europie Wschodniej oraz w Hiszpanii

prowadzono wydobycie złota i miedzi. W czasach Cesarstwa

Rzymskiego były one najważniejszymi surowcami dla Hiszpanii, Cypru i

Europy Wschodniej. W miarę upływu czasu i rozwoju przemysłu Europa

stworzyła miejsce dla jednych z pierwszych geologów ekonomicznych.

Nie byłoby to możliwe, gdyby Europa nie była jednym z najstarszych

okręgów górniczych na świecie. Już w 1556 roku ukazała się pierwsza

książka z zakresu nauk o geologii ekonomicznej. „De Re Metallica”

został napisany przez Georgiusa Agricola, który oparł swoją wiedzę na

doświadczeniach ze złóż mineralnych w Saksonii (D. Blundell, N. Arndt,

i inni). Połowa XVIII wieku była przełomowa dla polskiego górnictwa

węglowego. Wraz z dynamicznym rozwojem przemysłu górniczego, w

1919 r. powstała w Krakowie akademia górnicza w celu kształcenia

nowych inżynierów (apcom.info, 2019). Już po 70 latach, między 1989 a

2016 w okresie transformacji zamknięto 42 z 70 kopalń (GSI, 2018). We

Włoszech, ze względu to, że półwysep włoski jest geologicznie młodą

krainą, posiada niewiele zasobów mineralnych. W konsekwencji Włochy

stanęły w obliczu powolnego przejścia z gospodarki rolnej do

przemysłowej, która rozpoczęła się dopiero pod koniec XIX wieku

(Wickham, 2021). Ze względu na niską koncentrację minerałów i

wysokie koszty produkcji kopalnie żelaza i węgla zostały zamknięte.

Większość kopalń, które aktywnie przetrwały na początku XX wieku,

została zamknięta (eniscuola.net, 2021).

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its

contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein.


W przeciwieństwie do Włoch, Hiszpania, pod swoim zróżnicowanym

terenem geologicznym, posiada szeroką gamę zasobów mineralnych.

Posiada największe na świecie eksploatowane złoża rtęci od czasów

starożytnych.

W 2017 roku Hiszpania znalazła się między drugim a trzecim

producentem miedzi, pierwszym producentem gipsu i wyłącznym

producentem sepiolitu w Unii Europejskiej

(uk.practicallaw.thomsonreuters.com, 2021). Obecnie górnictwo w

Europie to najnowocześniejszy i najbardziej innowacyjny sektor

przemysłu na kontynencie.

Po wprowadzeniu do historii przemysłu wydobywczego każdego z

krajów partnerskich, chciałabym krótko przedstawić przedląd ich

obecnych zasobów produkcji energii pierwotnej. Tylko w 2020 r.

Polska opierała 47% produkcji energii pierwotnej na węglu kamiennym

(trade.gov, 2021). W 2017 roku produkcja energii elektrycznej we

Włoszech w 67% pochodzi z paliw kopalnych, Hiszpania wytworzyła

prawie 40% energii elektrycznej kraju z paliw kopalnych, głównie gazu

ziemnego i węgla (eia.gov, 2017).

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its

contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein.


Zdegradowane tereny pogórnicze

W tym rozdziale przedstawię charakterystykę i przykłady

zdegradowanych terenów pogórniczych w Polsce, Włoszech i Hiszpanii

przed rozpoczeciem procesu rewitalizacji. Przed samym

uruchomieniem funckjonowania kopalń rozpoczyna się niełatwy proces

degradacji terenu. Cały proces zaczyna się od masowego niszczenia

ziemi, naturalnych siedlisk dzikich zwierząt i środowiska naturanego.

Podczas owego procesu eksploatacji kopalni może dojść do katastrof

ekologicznych, która chociażby miała miejsce w Doñana w Andaluzji w

południowej Hiszpanii. Katastrofa przemysłowa została spowodowana

przez pęknięcie tamy w kopalni Los Frailes w pobliżu Aznalcóllar w

prowincji Sewilla, uwalniając tym samym 4–5 milionów metrów

sześciennych odpadów kopalnianych, powodując nieodwracalne

zniszczenia i uruchamiając łańcuch poważnych problemów

środowiskowych w regionie Andaluzji. Prawie 2000 ptaków, piskląt, jaj

i gniazd zostało zabitych lub zniszczonych. Konsekwentnie zebrano

ponad 25 000 kilogramów martwych ryb. W latach eksploatacji kopalń

ziemia uległą erozji i degradacji, nie sprzyjało to utrzymaniu dobrej

jakości kopalń. We Włoszech w regionie Lercara, położone na Sycylii

miasto Friddi kwestionowało stan, w jakim pracowali górnicy

(mężczyźni, kobiety i małoletni), podkreślając słabą jakość kopalń,

które zagrażają życiu pracowników. Mogą minąć lata, a nawet dekady,

aż wszystkie złoża kopalń zostaną wyeksploatowane, wtedy dobrobyt

obszaru odkrywkowego dobiegnie końca. Chyba, że inna sytuacja

wpłynie za zatrzymanie się przemysłu, tak jak w Lercara Friddi we

Włoszech, kiedy siarka straciła na wartości i zapoczatkowała kryzys w

tym regionie. Mimo kryzysu i licznych strajków, strat ludzkich oraz

zubożenia społecznego i ekologicznego kopalnia była eksploatowana

jeszcze do trzeciej ćwierci XX wieku.

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its

contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein.


Inny przypadek zamknięcia kopalni miał miejsce w Almaden w

Hiszpanii, gdzie wydobycie rtęci i cynobru trwało do 2001 r. bez

względu na problemy zdrowotne górników oraz niską rentowność. W

Polsce po zamknięciu kopalń największy wpływ miał brak głównego

„ludzkiego” źródła zasilania - deficyt siły roboczej. Świat wywrócił się

do góry nogami dla mieszkańców regionów odkrywkowych. Stracili

główne żródło dochodów, plany rozwoju infrastruktury zostały

wstrzymane, lokalna społeczność popadła w depresje, co wpłynęło na

rozwój przestępczości. Główne punkty zainteresowania w naszym

badaniu (pogórnicze tereny) stanęły i nadal stoją przed licznymi

wyzwaniami związanymi z skutkami eksploatacji ziemi.

W oparciu o „Inicjatywę na rzecz regionów węglowych w okresie

transformacji” stworzonej przez Komisję Europejską skupiającą się na

regionie Śląska w Polsce, istnieje wiele wyzwań związanych z

transformacją region, między innymi jakość powietrza, degradacja

środowiskowa gruntów, zmiany demograficzne, wąska struktura

przemysłowa, modernizacja przemysłu, tworzenie miejsc pracy,

przekwalifikowanie, infrastruktura transportowa i mobilność, spójność

społeczna oraz równie ważne rozwijanie przedsiębiorstw w tym

zakładanie firm i spółek. W odniesieniu do wyżej wymienionych

wyzwań ocenimy każde studium przypadku z Polski, Włoch i Hiszpanii

przed i po (jeśli dotyczy) procesie rewitalizacji.

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its

contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein.


Aż 145 górników zginęło, a setki

Rewitalizacja i jej przypadki z Włoch, Polski i Hiszpanii

Przypadki Polski

Kopalnia Węgla Kamiennego “Rozbark”

Kopalnia

Rozbark

znajduje się w polskim

regionie

Górnego

Śląska. Założona w

1870 r. zapewniła

pracę ponad 50 000

osób. W 1923 roku 31

stycznia doszło do

wielkiej katastrofy w

dziejach bytomskiego górnictwa.

zostało rannych. Do dziś w parafii św. Jacka Różańcowej co roku w

rocznicę katastrofy górnicy modlą się za ofiary. Po ponad 130 latach

wydobycia czarnego złota, ostatni wagon opuścił kopalnię Rozbark w

lipcu 2004 roku. W 2007 roku kopalnia Rozbark została oficjalnie

wpisana do polskiego rejestru zabytków, a w 2011 roku uzyskała

dofinansowanie unijne na częściowe koszty jej rewitalizacji.Wraz z

możliwością dofinansowania z UE pojawiło się wiele planów na

rewitalizację przestrzenną starej kopalni, jednym z nich był projekt

ogrodów miejskich i osiedla mieszkalnego. Pomimo wielu starań

zewnętrznych inwestorów i pomysłodawców gmina przyznała, że to

taniec i szkoła tańca jest wizytówką regionu i jest bliska lokalnej

społeczności. W Bytomiu od lat działa szkoła baletowa i Śląski Teatr

Tańca, a w ostatnim czasie uczniowie uczą się zawodu aktora teatru

tańca. W związku z powyższym w 2014 roku na terenie byłej kopalni

powstał Ośrodek Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its

contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein.


Co więcej, dawna

Rozbark

Kopalnia

się dużą

cieszy

popularnością

wśród

filmowców.

Reżyser Kazimierz

Kutz nakręcił w tej

lokalizacji

film

„Perła w koronie”, a

nakręcił

reżyser

Maciej

Pieprzyca

„Barbórkę”.

zdjęcia

Poniższe

przedstawiają

wygląd

kopalni

przed rewitalizacją.

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its

contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein.


Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin”

Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin”

znajduje się w Wielkopolsce. Jest to

jedyna w Polsce odkrywka węgla

brunatnego działająca po wejściu

do Unii Europejskiej i nadal

działająca (zepak.com, 2021). W

okresie międzywojennym zbadano i

udokumentowano złoża węgla

brunatnego w rejonie Konina. W

okresie okupacji Niemcy jako pierwsi

rozpoczęli eksploatację surowca. Po

wojnie w 1945 roku kopalnia została

oficjalnie powołana do życia jako

„KWB Konin” (Kopalnia Węgla

Brunatnego Konin).

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its

contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein.


Szyb „Maciej” w Zabrzu

Szyb Maciej to zespół obiektów

i wyposażenia dawnej Kopalni

Concordia zlokalizowanej na

Górnym Śląsku w Polsce.

Pierwsza prywatna kopalnia

węgla kamiennego w Zabrzu,

która rozpoczęła wydobycie w

1843 r. W 1992 r. zlikwidowano

rejon Szybu Maciej z powodu

wyczerpania złóż węgla (jej-Polska, 2021 r.).

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its

contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein.


produkcję osiągnęła w 1885 roku. W latach 30-tych jej funkcja

Kopalnia Guido, Sztolnia Królowej Luizy w Zabrzu

Znajdująca się na Górnym Śląsku kopalnia została założona w 1855

roku przez Guido Henckela von Donnersmarcka. Swoją maksymalną

zmalała, a w 1960 roku została zlikwidowana.

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its

contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein.


maksymalną głębokość 443 metrów. Kopalnia zbankrutowała w 1990

“Stara Kopalnia” Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu

Kopalnia węgla na Górnym Śląsku

powstała w 1770 roku. W 1867 r.

podjęto decyzję o pogłębieniu

szybu „Julius” do głębokości 611

m. Następnie dwa lata później w

odległości 55 metrów od

szybu odwiercono

pierwszego

szyb „Ida”. W 1946 osiągnął

drugi

roku, a ostateczną likwidację zakończono do 1998 roku.

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its

contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein.


należał do Kopalni Wieczorek. W 1995 r. zamknięto szyb Wilson.

Galeria Szyb Wilson w Katowicach

Galeria Szyb Wilson znajduje się w mieście Katowice w regionie

Dolnego Śląska. Budynki zaprojektowali kuzyni Emil i Georg

Zillmannowie w 1826 roku. Zostały przemianowane na „Wilson” na

cześć prezydenta Stanów Zjednoczonych w 1935 roku. Po wojnie teren

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its

contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein.


Przypadki Włoch

Casteltermini, Agrigento, Włochy

Zolfara Cozzo Disi to kopalnia siarki położona w prowincji Agrigento,

w pobliżu gminy Casteltermini. Kopalnia została założona przed 1839

rokiem. Stała się jedną z najważniejszych włoskich kopalni siarki i

ostatnią zamkniętą w 1988 roku. Kopalnia była utrzymywana do 1993

roku, po czym powoli przekształciła się w muzeum. Pomimo Ustawy

Regionalnej nr. 17 wytycznych sprzyjających przekształceniu kopalni w

muzeum archeologiczne, proces rewitalizacji wciąż trwa. Kopalnia

Cozzo Disi jest uznawana za kluczowe dziedzictwo kulturowe Sycylii, a

część jej pierwotnego krajobrazu, wraz z kilkoma wytworzonymi

towarami i archiwami, jest do dyspozycji szerszej publiczności.

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its

contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein.


Comitini oraz Casteltermini

Comitini to małe miasteczko w prowincji Agrigento na Sycylii. Dzięki

swojej starożytnej historii i położeniu wzdłuż ważnej drogi handlowej,

miasto słynie z licznych dzieł literackich Pirandello. Mimo cennej

starożytnej historii, Comitini i jego okolice w znaczący sposób

charakteryzuje kultura górnicza. W XIX wieku odkryto i uruchomiono 70

kopalń siarki, zatrudniających ponad 10 000 osób.

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its

contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein.


Lercara Friddi, Sycylia

Lercara Friddi to miasteczko położone niedaleko miasta Palermo.

Historycznie był to ważny ośrodek górniczy, jedyny dochodzący do

Palermo, przez który wydobywano siarkę. Miasto przeżyło znaczny

rozwój w pierwszej połowie XIX wieku. Gospodarcze znaczenie

regionu doceniło wielu zagranicznych przedsiębiorców. Wydobyta i

przetworzona siarka została wysyłana do Palermo (sieć kolejowa

zbudowana ad hoc ok. 1870 r., eksploatowana do ok. 2015-17). Na

początku XX wieku wydobycie siarki przeszło kryzys i przestało mieć

znaczenie, ponieważ jego głównym celem było wytwarzanie prochu

strzelniczego używanego do końca XIX wieku. Wydobycie trwało do

późnych lat 90, do czasu kiedy liczne strajki wreszcie zostały

nagłośnione w mediach, ujawniając ogólne zubożenie społeczne i

środowiskowe.

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its

contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein.


Ekomuzeum Kopalń i Val Germanasca

Ekomuzeum Kopalń i Val Germanasca znajduje się w gminie Prali,

około 70 km od Turynu. Obszar ten był pierwotnie kopalnią talku,

składającą się z dwóch głównych złóż, w sumie około 4 km tuneli.

Ekomuzeum jest przykładem skutecznej, organicznej, trwałej

rewitalizacji pogórniczej ukierunkowanej na wzbogacanie dziedzictwa

kulturowego i przyrodniczego. Niestety, jest to również wyraźny

przykład podziału północ-południe we Włoszech, którego jeszcze

daleko do pokonania

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its

contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein.


przetrwać tylko mikroorganizmy.

Przypadki Hiszpanii

Kopalnie Río Tinto, Minas de Riotinto, Huelva, Andaluzja, Hiszpania

W 1873 r. Hiszpania sprzedała

tereny górnicze firmie Río Tinto

Company Limited (firmie brytyjskiej),

która masowo eksploatowała swoje

zasoby, takie jak siarka, miedź,

żelazo i inne, aż do 1954 r. Kiedy w

1954 r. spadła rentowność

wydobycia, własność kopalni

wróciła do Hiszpanii. Czerwony

kolor ziemi i rzeki Rio Tinto jest

spowodowany koncentracją miedzi i

żelaza. W takich warunkach mogą

Naukowcy NASA zbadali ekosystem i

doszli do wniosku, że Riotinto i Mars

mają podobne środowiska.

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its

contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein.


tę prawdopodobnie odkryli Fenicjanie i Kartagińczycy, ale jej

Park górniczy Almadén

Kopalnie Almaden to największe kopalnie rtęci na świecie,

wydobywające trzecią część światowej produkcji rtęci. Eksploatację

dokumentacja rozpoczęła się w IV wieku p.n.e. wraz z najazdem

rzymskim na Półwysep Iberyjski. Była używana jako barwnik. W czasie

okupacji muzułmańskiej miejsce to otrzymało swoją obecną nazwę:

Almadén. Od XII wieku Korona

Hiszpańska była właścicielem

kopalń i wszystkich jej zasobów.

Obecnie problemy zdrowotne

związane z kumulacją rtęci oraz

obecna niska rentowność

sprawiły, że kopalnie Almadén

zaprzestały działalności. Niemniej jednak kopalnie stały się atrakcją

turystyczną, która oferuje prawdziwe atrakcje górnicze.

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its

contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein.


Kopalnie Aznalcollar

Kopalnie Aznalcollar znajdują się w Parku Narodowym i Przyrodniczym

Doñana w Andaluzji. Słyną z klęski żywiołowej, która miała tu miejsce.

Katastrofa Doñana, znana również jako Katastrofa Aznalcollar lub

Katastrofa Guadiamar, była awarią przemysłową w Andaluzji w

południowej Hiszpanii. W dniu 25 kwietnia 1998 r. pękła tama

zatrzymująca w kopalni Los Frailes, niedaleko Aznalcóllar w prowincji

Sewilla, uwalniając 4–5 milionów metrów sześciennych odpadów

kopalnianych. Kwaśne odpady poflotacyjne, które zawierały

niebezpieczne poziomy kilku metali ciężkich, szybko dotarły do

pobliskiej rzeki Agrio, a następnie do jej dostatniej rzeki Guadiamar,

pokonując około 40 kilometrów wzdłuż tych dróg wodnych, zanim

udało się je zatrzymać. Guadiamar jest głównym źródłem wody dla

Parku Narodowego Doñana, wpisanego na Listę Światowego

Dziedzictwa UNESCO i jednego z największych parków narodowych w

Europie. Operacja oczyszczania trwała trzy lata, a jej koszt

szacowany był na 240 mln EUR.

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its

contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein.


Kopalnia Barruecopardo

Barruecopardo to wieś i gmina w prowincji Salamanka, w zachodniej

Hiszpanii, należąca do wspólnoty autonomicznej Kastylia-Leon. Ma

populację 504 osób i leży 730 metrów (2400 stóp) nad poziomem

morza. Posiadając 30-letnią koncesję na wydobycie, flagowym

aktywem produkcyjnym firmy

jest kopalnia Barruecopardo, w

której firma wydobywa,

modernizuje i czyści na

sprzedaż dalszym użytkownikom

wysokiej jakości koncentrat

minerałów wolframowych.

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its

contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein.


społeczną dając miejsce na spędzanie

Ewaluacja przed procesem rewitalizacji

Zgodnie z powyższą charakterystyką

miejsc pogórniczych, które wymagają

rewitalizacji, każda kopalnia ma inną

historię industrializacji i rozbudowy

kopalni. Społeczeństwo lokalne pragnie

upamiętnić i pielęgnować szacunek dla

infrastruktury, a przede wszystkim dla

górników. Wiele z tych miejsc daje

przemysłowi turystycznemu nadzieję na

przywrócenie do życia swojego kawałka

historii. Część z nich może służyć lokalnym

społecznościom i budować spójność

czasu wolnego i miejsce na rozwijanie nowych umiejętności. Niestety

nie wszystkie z nich będą miały taką możliwość rozwoju przestrzeni.

Kopalnie Aznacollar i okolice zostały zniszczone, a grunt nadal

zawiera metale ciężkie, które mogą wpływać na plany rozwoju

florystycznego lub infrastrukturalnego. Największą różnicą jest to, że

włoskie kopalnie były już dawno zamknięte i od tamtego czasu nikt nie

zadbał o ich infrastrukturę, podczas gdy kopalnie w Polsce zamknięto

stosunkowo niedawno, bo w latach dziewięćdziesiątych. Polska

stanęła w obliczu nagłego kryzysu, ale była w stanie działać szybciej

niż Włochy i utrzymać regiony pogórnicze. Nie byłoby to możliwe bez

programów Unii Europejskiej i wsparcia regionów pogórniczych w

stanie kryzysowym.

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its

contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein.


się na holistycznym podejściu

Obecna polityka jest ściśle

oparta na motywacji Unii

Europejskiej do pozostania

pierwszym regionem wolnym

od energii węglowej. W

kolejnym rozdziale przyjrzymy

się bliżej rewitalizacji

kompleksów poprzemysłowych

związanych z rozwojem branży

kreatywnej.

Skoncentrujemy

do rozwoju, wykorzystaniu

potencjału

przemysłów

kreatywnych i przywróceniu

harmonii w gospodarce, kulturze, społeczności i miejscach, budując

nową drogę do zrównoważonego rozwoju.

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its

contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

for any use which may be made of the information contained therein.


With

With

the

the

support

support

of the

of

Erasmus+

the Erasmus+

program

program

of the

of

European

the European

Union. This

Union.

document

This document

and its contents

and its

reflect

contents

the views

reflect

only

the

of

views

the authors,

only of the

and

authors,

the Commission

and the Commission

cannot be held

cannot

responsible

be held

for

responsible

any use

which

for any

may

use

be

which

made of

may

the

be

information

made of the

contained

information

therein.

contained therein.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!