15.06.2022 Views

Memòria Impuls 2021

A la Memòria de 2021, hem volgut fer una síntesi de les diverses activitats desenvolupades per la Fundació Impuls, esperant que reflecteixin el compromís de la nostra entitat en la millora de l’educació. Fundació Impuls té tres línies d’actuació clarament definides: qualitat educativa, suport al professorat i cooperació i solidaritat.

A la Memòria de 2021, hem volgut fer una síntesi de les diverses activitats desenvolupades per la Fundació Impuls, esperant que reflecteixin el compromís de la nostra entitat en la millora de l’educació. Fundació Impuls té tres línies d’actuació clarament definides: qualitat educativa, suport al professorat i cooperació i solidaritat.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MEMÒRIA 2021


Fotografies d’arxiu

Barcelona, juny 2022

Edita:

Fundació IMPULS

Passeig Manuel Girona, 75 baixos

08034 Barcelona SPAIN.

T. +34 93 184 71 54

www.fundacioimpuls.org

2


4

6

10

12

16

20

25

28

32

CARTA DEL PRESIDENT

CULTURA CORPORATIVA

Òrgans de govern

Missió

Visió

Principis i valors

Codi ètic

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

NOVA IMATGE CORPORATIVA

QUALITAT EDUCATIVA

Institucions educatives

Família

Escolaritat i menjador

· Opportunitas

SUPORT AL PROFESSORAT

Projectes didàctics

Formació

Recerca

COOPERACIÓ

Entorn local

Cooperació Internacional

MEMÒRIA ECONÒMICA

Exercici 2021

COL·LABORAR

3


CARTA DEL PRESIDENT

PRESIDENT

Juan Ignacio

Gonzalo Migueláñez

A la Memòria de 2021, hem volgut fer una síntesi

de les diverses activitats desenvolupades per

la Fundació Impuls, esperant que reflecteixin

el compromís de la nostra entitat en la millora

de l’educació. Fundació Impuls té tres línies

d’actuació clarament definides: qualitat educativa,

suport al professorat i cooperació i solidaritat.

En referència a l’eix de qualitat educativa

seguim col·laborant activament amb diversos

projectes d’entitats i institucions educatives per

afavorir al màxim la igualtat d’oportunitats de

l’alumnat i l’accés a una educació de qualitat. La

pandèmia de COVID-19 ha sacsejat amb força

gran part de la nostra ciutadania, des del punt

de vista econòmic, social i emocional. Per aquest

motiu, al llarg de 2021 hem continuat apostant pel

programa Opportunitas, gràcies al qual, el passat

exercici, 336 alumnes es van poder beneficiar

d’ajudes a l’escolarització i al menjador.

En la línia de suport al professorat, hem

incrementat les activitats formatives,

especialment les de format online. Més d’un

centenar de docents han cursat els 10 cursos

online, amb reconeixement del Departament

d’Educació, que hem impartit al llarg del 2021:

“Eines de Pensament Crític i Creatiu”, “Els entorns

personals d’aprenentatge”, “La cooperació i el

pensament”, “L’aprenentatge competencial”,

“Connecta+, educació en el bon ús d’Internet i

les tecnologies” i ”Dream Schools”, “Model AIRISS

(1-2-3). Acció tutorial per al creixement personal”,

entre altres.

Aquestes cursos en han permès seguir impulsant

el procés de transformació educativa i recolzar els

principals educadors: mares, pares i docents.

També hem continuat avançant amb la

implantació del programa Connecta+. Aquest

projecte va néixer amb l’objectiu d’ajudar als joves

d’entre 10 i 15 anys a fer un bon ús d’Internet i la

tecnologia, i a les seves famílies i docents a rebre

la formació necessària per poder acompanyar-los

també en la seva “vida digital”. Al llarg dels vuit

anys d’existència del programa han participat més

de 20 mil alumnes de 125 centres i 16 països. A

més s’han impartit més de 500 sessions d’aula

impartides i 640 docents formats en el curs

reconegut pel Departament d’Ensenyament.

4


Pel que fa als projectes de cooperació i

solidaritat, al 2021 s’han dut a terme diverses

campanyes de sensibilització i activitats solidàries

a centres educatius catalans. Aquest any hem

col·laborat amb projectes d’altres entitats i

ONG’s d’àmbit internacional com per exemple, la

col·laboració amb la fundació Amigos de Monkole

per ajudar a dones embarassades del Centre

Hospitalari Monkole, situat en un dels barris més

pobres de Kinshasa (República Democràtica del

Congo). Però especialment hem continuat donant

suport a alguns projectes de l’entorn local on

s’ubiquen les escoles amb les quals col·laborem.

En el decurs de l’any, hem col·laborat en diverses

iniciatives que tenen per objecte optimitzar els

recursos educatius, afavorint al màxim la igualtat

d’oportunitats en l’alumnat i donar suport a la

tasca educativa dels educadors principals: mares,

pares i professorat.

etapa en la qual continuarem donant resposta als

nous reptes que planteja la societat innovant en

la forma amb què mirem i atenem les persones,

valorant el seu potencial, la seva capacitat de

superació i la seva diversitat.

Totes les iniciatives, activitats i projectes recollits

en la memòria han sigut possibles gràcies a

l’esforç i compromís de tots els nostres

amics, donants i col·laboradors, als quals des

d’aquí voldria agrair-los la seva inestimable ajuda

i aportacions, sense les quals no podríem dur a

terme la nostra activitat. Amb una mirada en el

present i en el futur, continuarem treballant amb

il·lusió i constància els nostres objectius.

A finals de 2021 vam presentar una nova identitat

corporativa, amb l’objectiu d’adaptar-nos als nous

temps i transmetre l’evolució i modernització de la

nostra entitat. La nova identitat està lligada a una

5


CULTURA CORPORATIVA

MISSIÓ

La Fundació Impuls és una entitat sense

ànim de lucre, d’àmbit internacional,

que té com a objectiu garantir la llibertat

d’educació. IMPULS facilita l’accés a

l’escola d’iniciativa social -on la família i

els valors són els principals actors- a totes

aquelles persones que la seva situació

social o econòmica no els ho permet.

VISIÓ

Contribuir a la millora de la societat a

través de la recerca en matèria educativa,

el reconeixement al paper del professorat

i la cooperació internacional amb

projectes educatius en països en vies

de desenvolupament. Desenvolupar,

promoure i/o donar suport a experiències

pedagògiques de qualitat, tant públiques

com d’iniciativa social. Constituir-nos com

una organització referent i innovadora en

l’àmbit educatiu.

Principis i valors

Humanisme

Volem posar en el centre de

cada activitat a les persones

—beneficiaris, voluntaris i

professionals— i orientar el

servei als altres com a mitjà

per contribuir a la millora de la

societat i al progrés de

tota la humanitat.

Solidaritat

Orientem les nostres activitats

a la millora de l’educació, de

manera desinteressada, ja

que el considerem el veritable

motor del canvi social i

catalitzador del futur de la nostra

societat. Afavorim l’intercanvi

d’experiències i les bones

pràctiques a l’aula, l’ajuda mútua i

la cooperació entre professionals.

Responsabilitat

Actuem amb rigor i eficiència

en l’aplicació dels recursos

que disposem per garantir el

compliment de la nostra missió

i els nostres fins fundacionals.

6


Òrgans de govern

PRESIDENT

Juan Ignacio

Gonzalo Migueláñez

VICEPRESIDENTA

Mercè

Granero Xiberta

SECRETARI

Alberto

Cortés Morales

VOCAL

Lluís

Esteve Caireta

VOCAL

M. Dolors

Casas Bedós

VOCAL

Lluís

Aluja Duran

VOCAL

Ana Maria

Ortiz Farreny

VOCAL

Josep Maria

Valentí Nin

Professionalitat

Afavorim el desenvolupament

personal i professional de

tots els implicats en la nostra

organització, professionals,

voluntaris i òrgans de govern,

per assegurar la consecució dels

nostres objectius.

Innovació

Promovem l’anàlisi de les

metodologies didàctiques i

la recerca de noves formes

d’afrontar-les i millorar-les com

a clau per al desenvolupament

i l’adaptació al canvi que

requereixen els nous reptes en

educació. Recolzem la formació

continuada dels professionals de

l’educació, el paper que juguen

en aquest procés les noves

tecnologies i la necessitat de

construir coneixement de forma

col·laborativa.

Inclusió

Volem una educació de qualitat

per a tots sense excloure cap

col·lectiu, que s’adapti a la

singularitat de cada persona

amb les seves necessitats, la

seva manera de ser, les seves

capacitats i circumstàncies

com a base per garantir la

igualtat d’oportunitats.

7


CODI ÈTIC I DE

BON GOVERN

Fundació Impuls disposa d’un

Codi Ètic i de Bon Govern

El Codi és un compromís que assumeix la

Fundació Impuls com a organització de

caràcter social de naturalesa fundacional

privada sense ànim de lucre, independent

de qualsevol empresa o entitat. Aquest recull

un conjunt de valors i principis generals

d’actuació, els quals conformen els pilars

bàsics de la responsabilitat social, així com

les millors pràctiques en matèria

de governança de la Fundació, que

complementen les disposicions estatutàries

vigents a cada moment.

Aquest Codi té com a finalitat marcar uns

fonaments i unes pautes de conducta

essencials que sustentin de forma eficaç la

presa de decisions en el sí de la Fundació,

alhora que fixa criteris per al comportament

dels seus membres de govern i dels seus

professionals en allò que tingui a veure

amb l’entitat.

La pretensió en tot moment ha de ser la

de fer les coses actuant no només des de

l’estricte compliment de la legalitat vigent,

sinó a més de manera justa, íntegra i

èticament impecable, generant un corrent

de comportaments i actituds que reforcin la

reputació social i institucional d’Impuls.

RPC - Pla integral i Auditoria de

Responsabilitat Penal Corporativa

D’acord amb els valors i principis generals

d’actuació, la Fundació Impuls disposa

d’un Pla Integral de prevenció del delicte

corporatiu (Compliance Programme), així

com una auditoria de Responsabilitat Penal

Corporativa (RPC).

8


9


10


SOSTENIBILITAT

AMBIENTAL

Conscient de la responsabilitat

amb el medi ambient, la

Fundació Impuls desenvolupa

la seva activitat mantenint una

coherència en l’ús dels recursos

i la sostenibilitat ambiental.

Des de fa 7 anys Impuls disposa de dos

instal·lacions de plaques fotovoltaiques

ubicades a centres escolars amb els que

col·labora de forma habitual.

Aquestes instal·lacions es van realitzar amb un

doble objectiu, per una banda reduir el consum

d’energia dels propis centres i destinar els

possibles beneficis que s’obtenen de la venda

d’energia neta a l’acompliment dels fins

fundacionals d’Impuls.

Per altra banda a les impressions de material

divulgatiu (memòria anual, fulletons, cartes...)

fem servir paper amb l’etiqueta o marca

registrada de l’FSC que permet identificar

clarament l’origen d’un producte, garantint la

seva qualitat i el bon maneig que ha tingut en

el procés de producció per tal de col·laborar

amb el sosteniment i preservació dels recursos

naturals, en aquest cas, els boscs.

11


NOVA IMATGE

CORPORATIVA

Després de 15 anys de trajectòria compromesa

amb el sector educatiu, la fundació Impuls

s’adapta als nous temps i reflecteix aquesta

evolució i modernització amb una nova imatge

corporativa.

El nou logotip expressa moviment i acció, a la

vegada que manté els valors propis de l’entitat.

El canvi de logotip també comporta una sèrie

de transformacions en l’àmbit gràfic i de

comunicació. La més visible és la pàgina web,

que ofereix una nova estructura de continguts,

més dinàmica i moderna, i amb colors actuals

que permeten un disseny més atractiu i visual.

Les principals novetats que podreu veure a la

pàgina web són:

TRANSPARÈNCIA I PROXIMITAT

És temps de transparència, claredat i

cooperació i considerem fonamental establir

mecanismes que permetin fluxos estables i

fluids de comunicació amb vosaltres. Trobareu

tota la informació més rellevant de la Fundació

Impuls i de les activitats on participem.

ACCIONS SOLIDÀRIES

Darreres publicacions sobre què estem

realitzant, amb qui col·laborem i on

desenvolupa la Fundació Impuls les diverses

accions solidàries en les quals participa any

rere any.

CONTINGUT SOCIAL

Twitter, Instagram, Facebook… tot un seguit

de xarxes que s’integren al web per poder

comunicar-nos amb vosaltres allà on sigueu.

La nova identitat està lligada a una etapa en

la qual continuarem donant resposta als nous

reptes que planteja la societat innovant en la

forma amb què mirem i atenem les persones,

valorant el seu potencial, la seva capacitat de

superació i la seva diversitat.

Amb una mirada en el present i en el

futur, continuarem treballant amb il·lusió i

constància els nostres objectius. Us animem

a acompanyar-nos en un camí que anirem

construint entre totes i tots. Perquè la millor

inversió que podem fer és donar una bona

educació a les futures generacions!

12


13


LÍNIES

D’ACTUACIÓ

Amb aquestes tres línies

d’actuació volem ajudar els

principals protagonistes de

l’educació: famílies, docents i

alumnes. D’aquesta manera,

Impuls col·labora amb diferents

institucions, centres docents i

entitats solidàries relacionades

amb la millora de la qualitat

educativa.

QUALITAT

EDUCATIVA

14


SUPORT AL

PROFESSORAT

COOPERACIÓ I

SOLIDARITAT

15


16


QUALITAT

EDUCATIVA

Les transformacions socials

dels darrers anys, com són la

pandèmia de COVID 19, la crisi

econòmica, la globalització

i el impacte de les noves

tecnologies, han significat un

canvi en el panorama educatiu

del nostre país.

Els nous reptes a què s’enfronta

la nostra societat requereixen

recursos addicionals per

afrontar amb èxit el futur.

Per garantir la viabilitat dels projectes

educatius que parteixen de la iniciativa social,

IMPULS destina una part dels seus recursos

a donar suport a famílies i a institucions

educatives.

INSTITUCIONS

EDUCATIVES

IMPULS col·labora amb diferents institucions

i centres docents dotant-los de les

inversions necessàries per a infraestructura,

equipaments i instal·lacions que els permetin

millorar la qualitat d’ensenyança.

FAMÍLIA

IMPULS fa costat als pares que volen

educar els seus fills en escoles d’iniciativa

social vetllant per la consolidació del model

educatiu i garantint l’accés a l’educació a

qualsevol família independentment de la seva

situació social o econòmica.

17


OPPORTUNITAS

El mot oportunitat prové del llatí

Opportunitas i deriva d’Op (abans)

i Portus (port) i feia al·lusió directa

a l’estat d’una embarcació i els

seus tripulants tot just abans

d’arribar a port i aconseguir el

seu objectiu.

Escolaritat i menjador

La Campanya de beques Opportunitas que

Impuls duu a terme a diversos col·legis de

Catalunya neix amb la finalitat d’afavorir la

igualtat d’oportunitats, en el sentit que la

situació econòmica d’una família no sigui

un obstacle perquè els alumnes rebin una

formació de qualitat.

En què consisteix la beca?

La beca que Fundació Impuls ofereix està

destinada a famílies amb fills a qualsevol e

tapa d’ensenyament obligatori o post obligatori

i que passen dificultats econòmiques i no

poden assumir el cost de l’escolaritat

o del menjador a centres educatius

d’iniciativa social.

Les beques no es lliuren en metàl·lic als

beneficiaris, que la Fundació Impuls les

abona al col·legi per cobrir part de les

despeses d’escolaritat i/o menjador

dels alumnes becats.

18


Qui concedeix les beques i amb quins criteris?

Les beques són concedides per la Fundació Impuls a proposta dels centre educatiu.

El Comitè de Beques d’Impuls, un cop estudiades totes les sol·licituds, les concedeix

atenent els següents criteris:

01 02 03

Situació econòmica

acreditada de la família,

que no li permet afrontar

les despeses derivades de

l’escolarització

dels fills.

Compromís de l’alumne

per implicar-se en el

programa de beques tot

col·laborant, segons les

seves possibilitats, amb

les activitats de l’escola.

Capacitats de l’alumne,

no tant en raó del seu

rendiment acadèmic

sinó del seu potencial

personal valorant

molt especialment el

seu esforç.

259 336 913 € 236.044 €

Famílies

ajudades

Alumnes

ajudats

Dotació

mitjana anual

per alumne

Dotació

econòmica

del 2021

19


SUPORT AL

PROFESSORAT

Impuls recolza el professorat

perquè compti amb el suport

necessari per desenvolupar

la seva vocació professional:

l’educació de la infantesa i el

jovent, clau del futur de la

nostra societat.

01. PROJECTES

DIDÀCTIS

L’objectiu és contribuir al reconeixement social

del professorat i recolzar les metodologies

didàctiques i projectes pedagògics que

s’orienten a la personalització educativa per

treure el millor de cada alumne adaptant-se

als diferents ritmes d’aprenentatge.

576

Sessions

d’aula

realitzades

16

Països amb

escoles

participants

22.549

alumnes han

participant

20

123

Centres

educatius

inscrits

593

docents

formats

al curs

Connecta+


02. FORMACIÓ

Impuls participa en el desenvolupament

i la realització d’activitats de formació

professional, cultural i educativa (conferències,

jornades, cursos...) adreçades als professionals

de l’educació.

Formació docent

D’acord amb la missió de la Fundació, Impuls

organitza cada any a l’estiu uns cursos de

formació per a professors I professores.

Aquest any, més d’un centenar de docents

han cursat els 9 cursos online, amb

reconeixement del Departament d’Educació.

Aprenentatge, avaluació i disseny

d’unitats didàctiques competencials a

DREAM SCHOOLS. Curs telemàtic que guia

al professorat per aprendre el sentit d’un

currículum competencial i dissenyar i avaluar

unitats didàctiques motivadores.

Aprenentatge cooperatiu i pensament a

DREAM SCHOOLS. Curs telemàtic que guia al

professorat per aprendre a planificar activitats

cooperatives i a utilitzar rutines de pensament

per aconseguir un aprenentatge profund.

Els projectes didàctics a DREAM

SCHOOLS. Curs telemàtic que guia al

professorat per aprendre a planificar activitats

d’aprenentatge en gran grup i espais, i a

utilitzar rutines de pensament per aconseguir

l’autonomia de l’alumne i un aprenentatge

profund.

Estratègies de pensament per arribar a

ser aprenents experts a DREAM SCHOOLS.

Curs telemàtic que guia al professorat per

aprendre a integrar destreses de pensament

crític i creatiu a les seves activitats

didàctiques per transformar-les en activitats

competencials eficaces per la formació

d’aprenents experts.

Cultures de pensament DREAM SCHOOLS

a Infantil. Curs telemàtic que guia al

professorat per aprendre a dissenyar projectes

didàctics interdisciplinaris que facilitin l’accés

de tots els alumnes a l’aprenentatge.

21


Els projectes DREAM SCHOOLS a Infantil.

Curs telemàtic que guia al professorat per

aprendre a dissenyar projectes didàctics

interdisciplinaris que garanteixin l’accés de

tots els alumnes a l’aprenentatge.

Model AIRISS (1-2-3). Acció tutorial per al

creixement personal. Una de les funcions de

l’acció tutorial és que l’alumne pugui adquirir

competències bàsiques per afrontar la vida i

per créixer en tots els àmbits de la seva

personalitat. Aquest curs ofereix formació als

docents sobre el model AIRISS, una proposta

per al creixement personal dels alumnes

a partir del desenvolupament de les seves

fortaleses personals.

Tots aquests cursos ens han permès seguir

impulsant el procés de transformació

educativa i recolzar els principals educadors:

mares, pares i docents.

9

cursos

11

edicions

330

hores

formatives

304

participants

14

escoles

Formació docent 2021 - 2022

Curs

Model

AIRISS I

Aprenentatge

cooperatiu i

pensament a

DREAM SCHOOLS

Aprenentatge,

avaluació i disseny

d’unitats didàctiques

competencials a

DREAM SCHOOLS

Els projectes

didàctics

a DREAM

SCHOOLS

Estratègies

de pensament

per arribar a

ser aprenents

experts a DREAM

SCHOOLS.

Cultures de

pensament

DREAM

SCHOOLS a

Infantil.

El projectes

DREAM

SCHOOLS a

infantil.

Connecta

++

Infantil 26 40 48

Primària 23 5 36 30 7 5

Secundària 14 9 22 32 10 7

Homes 6 2 10 37 13 5

Dones 47 12 48 25 4 40 48 7

22


Curs Connecta+

El projecte Connecta+ de la Fundació Impuls

ofereix un curs de formació per a professors

amb l’objectiu d’oferir-los els coneixements i

eines necessàries perquè puguin acompanyar

i guiar els seus alumnes en l’ús responsable

de les noves tecnologies. El curs Connecta+

és on-line (30h) i obert a tots els docents de

l’Estat. Els temes tractats van en la línia dels

continguts que es proposen com a guies de

treball als centres, permetent que el professor

o professora que realitza el curs pugui triar

entre tres itineraris possibles:

MyArdor English

Impuls ofereix als docents una oferta de

cursos online d’anglès, en col·laboració

amb MyArdor English, entitat que ofereix un

innovador mètode online desenvolupat per

Oxford University Press. En aquesta segona

edició van cursar el programa, que s’adapta

al nivell d’anglès de cada participant, més de

quaranta docents.

60

40

20

0

33 54

47 640

Docents

Docents formats des de

formats el 2021 la publicació del curs

01 13 02 8 03

Itinerari 1

Addicció a

internet

Itinerari 2

Fiabilitat de

les fonts

documentals

26

Itinerari 3

Identitat Digital

23


03. INVESTIGACIÓ

Àrea d’estudis

Impuls està compromesa amb la recerca

en l’àmbit de l’educació amb els següents

objectius:

• Contribuir a la formació dels

professionals de l’educació per facilitar

la seva tasca docent i la millora de la

qualitat educativa.

• Crear i difondre coneixement per

generar i impulsar noves idees en l’àmbit

educatiu.

• Afavorir el debat social, amb informació

i propostes sobre temes rellevants i

prioritaris per al futur de la societat.

24


COOPERACIÓ

Impuls organitza campanyes

de sensibilització i col·labora

amb projectes solidaris d’àmbit

educatiu en països en vies de

desenvolupament.

L’educació és l’eina més eficaç per aconseguir

el creixement dels països en vies de

desenvolupament i estimular la participació de

les comunitats afectades en la resolució dels

seus propis conflictes. Els coneixements que

adquiriran nens i nenes a l’escola els donaran

noves opcions de vida i els permetran ajudar

les seves famílies i millorar el seu entorn.

Avui, més que mai, és necessari formar els

joves en la solidaritat, la generositat i el valor

de compartir per tal que es conscienciïn i

s’impliquin realment per assolir una societat

més justa, on tots puguem viure amb dignitat.

25


Activitats organitzades als

centres educatius

Impuls col·labora amb diversos col·legis d’arreu de Catalunya

per programar, dins de les seves possibilitats, un seguit

d’activitats solidàries implicant mares i pares, professorat

i alumnes.

Els fons recaptats amb les activitats que organitzin es destinen

a diversos projectes solidaris.

ENTORN LOCAL

Amb els que estan molt a prop de nosaltres

Entitats sociosanitàries.

Impuls col·labora amb entitats

que han realitzat tallades de

cabells solidari, xocolatades

solidàries i altres accions

per a ajudar a persones que

pateixen alguna enfermetat.

Les recaptacions s’han

destinat principalment a

l’Hospital Sant Joan de Déu

de Barcelona i a l’associació

contra el càncer de Girona.

Recollida d’aliments i

altres materials. Al llarg del

2021 Impuls ha col·laborat

amb diverses entitats i

associacions per a recollir

aliments, roba i joguines

per a famílies que sofreixen

dificultats econòmiques.

Durant el 2021 també s’ha

col·laborat amb diferents

entitats per ajudar als exiliats i

ferits del conflicte a Ucraïna.

Asils i residències

d’avis. Durant l’any 2021

diferents centres associats

a la Fundació Impuls van

col·laborar amb residències

d’avis i asils de Catalunya.

Els alumnes i docents van

realitzar diverses activitats

de voluntariat en les pròpies

residències de Sant Cugat,

Sabadell, Terrassa, Igualada,

Girona i Mallorca.

26


15.065€

col·laboració

2021

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Amb els que ho necessiten i estan molt lluny

Entitats i ONGs amb

finalitats educatives

d’àmbit internacional.

Al llarg de 2021 Impuls ha

col·laborat amb diverses

entitats i ONGs que tenen

entre els seus objectius la

millora de l’educació.

Entitats i ONGs d’àmbit

internacional que

treballen a països en vies

de desenvolupament com

per exemple, la col·laboració

amb la fundació Amigos de

Monkole per ajudar a dones

embarassades del Centre

Hospitalari Monkole, situat

en un dels barris més pobres

de Kinshasa (República

Democràtica del Congo).

27


MEMÒRIA ECONÒMICA

Exercici 2021

La Fundació Impuls és una organització sense ànim de lucre inscrita en el Protectorat de Fundacions de

la Generalitat de Catalunya amb el número 209. Al tractar-se d’una organització reconeguda com d’interès

general, els nostres donants poden gaudir de les exempcions fiscals que la llei determini.

El patronat aprova i signa els comptes anuals i compleix amb l’obligació legal de presentar-los al

Protectorat de Fundacions de la Generalitat i a Hisenda, on queden dipositats i poden ser consultats.

INGRESSOS

DESTINACIÓ DELS FONS

Cooperació al desenvolupament 9.482,32 €

Donatius projectes solidaris 9.482,32 €

Suport al professorat 54.115,63 €

Activitats formatives 54.115,63 €

Qualitat educativa 523.567,31 €

Qualitat educativa 190.138,40 €

Opportunitas 101.844,42 €

Ingressos financers 231.584,49 €

Sostenibilitat ambiental 46.321,64 €

Total ingressos 633.486,90 €

Cooperació al desenvolupament 15.065,27 €

Internacional 5.497,27 €

Entitats socials a Catalunya 9.568,00 €

Suport al professorat 66.333,20 €

Àrea d’estudi i investigació 47.853,20 €

Formació 18.480,00 €

Qualitat educativa 337.206,18 €

Opportunitas* 236.044,33 €

Qualitat Educativa* 101.161,85 €

Despeses sostenibilitat 54.826,15 €

Despeses d’estructura 47.654,03 €

Personal 30.508,70 €

Despeses de funcionament 17.145,33 €

Total despeses 521.084,83 €

*Ajudes concedides al curs 21-22

28


ORIGEN DELS FONS

Donacions particulars 111.326,74 €

Entitats col·laboradores 190.138,40 €

Fons propis i activitats 285.700,12 €

Origen dels fons

7,3%

17,6%

Sostenibilitat 46.321,64 €

30%

45,1%

Donacions

particulars

Entitats

col·laboradores

Fons propis

i d’activitats

Sostenibilitat

Ingressos exercici 2021

Destinació dels fons

7,3% 1,5% 2,9%

9,1%

8,5%

12,7%

10,5%

36,6%

30%

64,7%

16,1%

Qualitat educativa

Ingressos financers

Qualitat educativa

Despeses d’estructura

Opportunitas

Suport al professorat

Despeses sostenibilitat

Cooperació al desenvolupament

Cooperació al

desenvolupament

Sostenibilitat ambiental

Suport al professorat

29


30

GRÀCIES

per fer possible les iniciatives

i activitats d’Impuls


31 31


COL·LABORA

Ompliu el següent formulari i ingresseu la vostra aportació al compte de la FUNDACIÓ IMPULS. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

DADES PERSONALS

Nom / Raó Social

Tipus d’empresa

Adreça

Codi Postal

Província

Telèfon particular

e-mail

Persona de contacte

NIF / CIF**

** Només en el cas que vulgueu desgravar un percentatge de la vostra

aportació en la Declaració de la Renda.

Població

País

Telèfon mòbil

Com ens heu conegut?

APORTACIÓ

Desitjo que la meva aportació es destini a:

Qualitat educativa Promoció social del professorat Cooperació internacional Opportunitas

*Qualitat educativa: Les donacions efectuades a aquest eix d’actuació de la fundació es dediquen a incrementar els fons dotacionals que serveixen per generar els recursos que es

destinaran, en el futur, al compliment dels fins fundacionals recollits en els nostres Estatuts, i en conseqüència a la sostenibilitat dels projectes de la pròpia Fundació.

Si ho preferiu, podeu escriure el nom del projecte concret:

DONATIU

Aportació única (en euros) amb un import de:

En cas d’aportació única, transferència bancària al compte de la FUNDACIÓ IMPULS: ES40 2100 0555 3102 0183 6415

VULL SER SOCI

Col·laboració periòdica durant els pròxims: 1 any 2 anys 3 anys anys

Import: 50 100 150

Periodicitat: Mensual Trimestral Semestral Anual

Sr. Director, us agrairem que aboneu els rebuts que us siguin presentats per la FUNDACIÓ IMPULS amb càrrec al nostre compte:

Titular Adreça oficina Codi Postal CC

Observacions

Accepto expressament els termes de la clàusula de tractament de dades*

Els camps marcats amb * són obligatoris

Llei de protecció de dades de Caràcter Personal

32

En virtut de l’establert en els arts. 6, 7, 13 i/o 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), FUNDACIÓ PRIVADA IMPULS, informa que les dades obtingudes a través del present formulari, seran tractades

amb la única finalitat de gestionar la seva donació. Les mateixes seran conservades d’acord amb les exigències normatives i/o fins a la prescripció de les accions legals que se’n pogueren derivar. Les dades personals i la informació facilitada no seran en

cap cas cedides a tercers. Si ho desitgeu podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPD), revocar el consentiment facilitar i/o exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de

les dades mitjançant escrit adreçat en la següent adreça: Passeig Manel Girona nº 75, baixos, 08034, Barcelona o en la següent adreça de correu electrònic info@f-impuls.org. En cas que considereu que s’han vulnerat els vostres drets també us assisteix

el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!