21.06.2022 Views

Jesus College Prospectus - Welsh Version (2022)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PROSBECTWS


Croeso i Goleg yr Iesu

Sefydlwyd Coleg yr Iesu yn 1571 gan Elisabeth 1, yn ôl dymuniad

cyfreithwyr a chlerigwr Cymreig o’r enw Hugh Price. Rydym wedi

ein lleoli yng nghalon hanesyddol Rhydychen ar dir a roddwyd i ni gan y

Frenhines Elisabeth, ac mae neuadd i fyfyrwyr wedi sefyll ar y tir hwn ers y

drydedd ganrif ar ddeg.

Mae’r Coleg ychydig o funudau o lyfrgelloedd y Brifysgol, campws y gwyddorau

ac adeiladau’r dyniaethau, gyda siopau a bwytai ar garreg drws.

Mae ein Neuadd Fwyta hardd, ein Capel a Llety’r Pennaeth yn dal

i gael eu defnyddio i’w pwrpasau gwreiddiol heddiw, ac mae ein

cwadiau’n werddon o wyrddni - yn enwedig yn ystod misoedd

yr haf. Mae Llyfrgell hanesyddol y Cymrodorion yn gartref i’n

casgliad o lyfrau print cynnar, gan gynnwys cyfrolau 17eg Ganrif

mewn Meddygaeth, Botaneg, Cemeg, Ffiseg, Y Gyfraith,

Diwinyddiaeth ac Athroniaeth.

Er ein bod yn dangos parch i’n hanes, mae Coleg yr

Iesu hefyd yn flaengar ac yn canolbwyntio ar ddyfodol o

ddysgu ac ymchwil arloesol yn yr oes ddigidol. Yn 2022,

rydym yn agor ein Hadeilad Cheng Yu Tung, sy’n cyfuno

cyfleusterau addysgu o’r radd flaenaf a Chanolfan

Ddigidol drawsnewidiol gyda mannau cymunedol eang

dan do ac awyr agored, caffi, ystafell aml-ffydd a llety

ôl-raddedig newydd.

Ymhlith ein Cymrodorion, darlithwyr a thiwtoriaid mae nifer o academyddion

o safon byd-eang sydd yn gweithio ar ffiniau ymchwil rhyngddisgyblaethol

yn yr oes wybodaeth: o newid hinsawdd, astroffiseg ac ymchwil meddygol, i

hanes canoloesol, y clasuron a’r gyfraith. Rydym yn annog arloesi a chyfnewid

deallusol; gan alluogi myfyrwyr ac ymchwilwyr ar draws disgyblaethau i

ymgolli yn eu pwnc ac ymgysylltu â’r meddyliau mwyaf.

Rydym yn credu’n gryf y dylai addysg prifysgol yma yn Rhydychen fod yn

agored i bawb sydd â’r gallu academaidd a’r potensial i elwa ohoni. Mae ein

myfyrwyr yn dod o ystod amrywiol o gefndiroedd, gwledydd a diwyllianau, ac

maent i gyd yn

mwynhau dod yn

rhan o’r cymunedau

israddedig a graddedig bywiog, cynhwysol a chefnogol sydd yma yng Ngholeg

yr Iesu.

Ymysg ein cyn-fyfyrwyr adnabyddus mae’r newyddiadurwr a chyflwynydd

BBC Francine Stock (Ieithoedd Modern), y nofelydd a sgrîn-awdur William

Boyd (Saesneg), a Gwyneth Glyn (Athroniaeth a Diwinyddiaeth), y person

ieuengaf i fod yn Fardd Plant Cymru.

fyd gwleidyddiaeth, dau o’n cyn-fyfyrwyr oedd Harold

O Wilson, a oedd yn Brif Weinidog Prydeinig ddwywaith,

a Norman Manley, a gafodd ei ethol yn Brif Weinidog Jamaica

yn 1955. Astudiodd TE. Lawrence (‘Lawrence o Arabia’) Hanes

yng Ngholeg yr Iesu, ac mae ei draethawd hir ar Gestyll y

Croesgadau (1910) yn parhau i fod yn eiddo i’r Coleg.

Rydym yn cofleidio holl draddodiadau gwych Rhydychen, a

hefyd llawer sy’n unigryw i Goleg yr Iesu ei hun. Ers y dyddiau

cynnar, mae’r Coleg wedi dal cysylltiad cryf gyda Chymru ac

rydym yn dathlu’r cyswllt hwn drwy amryw o weithgareddau

a digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn academaidd. Rydym

hefyd yn dathlu’r amrywiaeth o fewn ein cymuned, gyda

chiniawau a digwyddiadau arbennig sy’n dod â chymuned

Coleg yr Iesu ynghyd.

www.jesus.ox.ac.uk

Coleg yr Iesu

Norman

Manley

Adeilad newydd Cheng

Yu Tung

Francine Stock

Neges gan ein Pennaeth.

Mae Coleg yr Iesu yn arddangos cyfuniad arbennig o

nodweddion. Rydym wedi ymrwymo i’r safonau uchaf

o ragoriaeth academaidd gan hefyd ymfalchïo yn ein

cymuned anffurfiol, gynhwysol a chefnogol o fyfyrwyr

a thiwtoriaid. Rydym yn cofleidio 450 o flynyddoedd o

hanes diwylliannol cyfoethog y Coleg ond mae ein traed

wedi’u gosod yn gadarn yn yr 21ain Ganrif a thu hwnt

hefyd, gan edrych i’r dyfodol - dyfodol o ymchwil arloesol

a dysgu yn yr oes ddigidol; dyfodol mwy cynhwysol,

amrywiol a chydradd.

Rydym yn credu bod cymuned amrywiol yn gymuned

gryfach ac mae ein myfyrwyr yn dod o ystod eang o

gefndiroedd. Mae gennym ganran uchel o ymgeiswyr

israddedig o ysgolion cyfun, ac rydym yn derbyn myfyrwyr

yn llwyr ar eu cyrhaeddiad a’u potensial i elwa o system

diwtorial unigryw Rhydychen. Rydym yn cynnig cefnogaeth

helaeth i’n myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig o ran

bwrsarïau mynediad, costau llety hael, grantiau ar gyfer

pwrpasau ymchwil ac academaidd, a grantiau ar gyfer

gweithgareddau cerddorol a chwaraeon.

Rwyf wedi bod yn Bennaeth ar Goleg yr Iesu ers 2015 ac

rwyf yn falch o’r bywiogrwydd, dyfeisgarwch, cynhesrwydd

a diwydrwydd a welir yn ein myfyrwyr. Mae ein myfyrwyr

yn ganolbwynt i fywyd y Coleg ac mae’n hyfryd i weld sut

mae ein israddedigion ac ôl-raddedigion yn datblygu nid yn

unig yn academaidd ond hefyd yn eu hunanhyder yn ystod

eu hamser yma. Golygfa gyffredin ar ddiwrnod o haf yw

gweld ein myfyrwyr yn ymlacio yn un o gwadiau’r Coleg,

yn cymdeithasu neu’n adolygu â ffrindiau, yn sgwrsio

mewn grwpiau astudio neu’n

dathlu diwedd arholiadau.

Gydag agoriad ein Hadeilad

Tung Cheng Yu eleni, bydd

ein myfyrwyr hefyd yn

chwarae rhan hanfodol wrth

lunio 450 mlynedd nesaf

y Coleg. Mae’r datblygiad

trawsnewidiol hwn yn

ein galluogi i ddefnyddio’r

datblygiadau technolegol

digidol diweddaraf i gyfoethogi ein addysgu a dysgu, a

gyrru ymchwil ryngddisgyblaethol ein Cymrodorion

ymlaen wrth iddynt arwain yn y byd. Mae ein myfyrwyr

eisoes yn archwilio’r cyfleoedd y mae’r adeilad newydd

hwn yn eu cyflwyno, a bydd eu mewnwelediadau a’u

syniadau yn helpu i’n harwain yn y camau cyffrous nesaf yn

ein hanes.

Gobeithiaf yn fawr y byddwch yn dewis i ddod i astudio

yng Ngholeg yr Iesu: gallaf sicrhau y cewch amser heb eil

ail a chofiadwy yma, a phrofiad all newid eich bywyd.

Floreat Collegium Jesu!

Yr Athro Syr Nigel Shadbolt FRS FREng

Pennaeth

Professor Sir Nigel Shadbolt

FRS FREng

2 3


Dysgu yng Ngholeg yr Iesu

Bywyd Academaidd

Mae ein ymrwymiad cryf i ragoriaeth academaidd yn cael

ei adlewyrchu yn y safon uchel o addysgu tiwtorial,

canlyniadau uchel cyson ein israddedigion yn eu arholiadau

prifysgol, a’r cyfleusterau academaidd o’r radd flaenaf yr ydym

yn eu darparu.

Mae gennym dros naw deg o staff academaidd sydd yn

arbenigwyr yn eu maes, wedi’u recriwtio o’r DU ac yn

rhyngwladol, ac yn addysgu ystod eang o gyrsiau a gynigir

yn Rhydychen yn y dyniaethau, y gwyddorau a’r gwyddorau

cymdeithasol.*

Mae Dr Alexandra Gajda

yn Gymrawd John Walsh mewn

Hanes ac yn Athro Cysylltiol

mewn Hanes. Mae’n Gymrawd

y Gymdeithas Hanes Frenhinol

ac yn Gymrawd Cymdeithas yr

Hynafiaethwyr. Mae hi’n gweithio

ar hanes gwleidyddol, crefyddol

a deallusol Prydain ac Ewrop

yn y cyfnod modern cynnar, ac yn ysgrifennu llyfr ar y

diwygiadau Tuduraidd a’r syniad o Senedd.

“Mae Cyfadran Hanes Rhydychen y mwyaf yn y DU, ac un o’r

cyfadrannau mwyaf yn y byd. Mae gan fyfyrwyr Rhydychen

ddewis heb ei ail o ran nifer y cyrsiau a gynigir, a gallant

deilwra’r radd i ddiwallu eu diddordebau unigol.”

Mae Shankar Srinivas yn

Gymrawd Zeitlyn a Thiwtor

mewn Meddygaeth, Uwch

Ymchwilydd y Wellcome Trust

ac Athro mewn Bioleg Datblygol

yn yr Adran Anatomeg Ffisioleg a

Geneteg.

“Astudiais yng Ngholeg Nizam

yn Hyderabad, India ac yna ym

Mhrifysgol Columbia yn Efrog Newydd. Cyn ymuno â Choleg

yr Iesu yn 2004, roeddwn yn Gymrawd Ôl-Ddoethurol yn y

Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Meddygol yn Llundain.

Rwyf yn dysgu Meddygaeth: Trefniad y Corff a Geneteg

Feddygol i israddedigion a Bioleg Datblygiadol Fertebriaid ar

lefel ôl-raddedig.”

Gallwch darganfod mwy am ein staff academaidd, eu

cefndiroedd, y meysydd y maent yn addysgu a’u diddordebau

ymchwil yma.

Mae gennym lyfrgell Coleg helaeth, sydd ar agor 24 awr

y dydd. Gellir benthyg bron i bob lyfr ar system hunanwasanaeth,

mae’r stoc yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd, ac

mae ein Llyfrgellydd bob amser yn hapus i ystyried ceisiadau

myfyrwyr am lyfrau newydd. Mae’r ystafelloedd darllen yn

cynnig amrywiaeth o fannau gwaith cyfforddus, gyda WiFi

drwyddi draw fel y gallwch gael mynediad i gatalogau llyfrgell,

cyfnodolion digidol ac e-lyfrau. Ar gyfer darllen mwy arbenigol,

mae Llyfrgell y Bodleian a Llyfrgell Gwyddoniaeth Radcliffe

funudau yn unig i ffwrdd ac maent ymhlith y llyfrgelloedd

gorau yn y byd.

Mae gennym adnoddau technoleg gwybodaeth arbennig a

mynediad WiFi ar hyd adeiladau’r Coleg i gyd. Mae ein tîm

TGCh yn darparu cyngor defnyddiol a datrys problemau fel y

bo angen.

“Yng Ngholeg yr Iesu, nid oes unrhyw ddau

ddiwrnod yr un peth. Un diwrnod efallai y

byddaf yn dadlau gydag ysgolheigion yn llyfrgell

y Gyfraith yn y coleg; y diwrnod nesaf byddaf

yn chwarae am ddyrchafiad yn nhîm pêldroed

y Coleg. Rydym yn gymuned fach ond un

ddeinamig”

Kush Patel, Myfyriwr Israddedig, Y Gyfraith

Cewch fwy o gipolwg ar brofiadau academaidd ein myfyrwyr

yma yng Ngholeg yr Iesu trwy ymweld â’n dudalen

Safbwyntiau Myfyrwyr ar wefan y Coleg. Gallwch hefyd

ddarganfod mwy yn Prosbectws Amgen ein israddedigion.

Mae ein rhaglenni Mynediad ac Allgymorth yn

cynnwys pob oedran, o ddisgyblion ysgol gynradd i

fyfyrwyr aeddfed.

Mynediad ac Allgymorth

Rydym am ddenu a dewis yr ymgeiswyr gorau yn seiliedig ar

eu potensial academaidd yn unig. Dylai addysg o’r radd flaenaf

Rhydychen fod ar gael i bawb sydd â’r gallu academaidd a’r

potensial i elwa ohoni. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod

bod llawer o waith ar ôl i wneud hyn yn realiti i holl ddarpar

fyfyrwyr y DU.

Dyma pam rydym yn cynnig a chefnogi ystod eang o

ymweliadau ysgol, rhaglenni allgymorth a gweithgareddau ar

gyfer darpar fyfyrwyr o ysgolion annethol y wladwriaeth ac

o grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli o fewn ein hardaloedd

cyswllt yn Llundain ac ar draws Cymru.

Mae nifer o’n myfyrwyr yn gwirfoddoli i gefnogi ein mentrau

Mynediad ac Allgymorth ac yn eu gweld yn brofiadau gwerth

chweil. Wrth rannu profiadau eu hunain o wneud cais i ac

astudio yng Ngholeg yr Iesu, mae ein myfyrwyr yn allweddol

ar gyfer ein strategaeth Mynediad ac Allgymorth ac annog

pobl ifanc o gefndiroedd sydd wedi’u tangynrychioli i wneud

cais.

Darganfyddwch fwy am Fynediad ac Allgymorth yng Ngholeg

yr Iesu yma.

Yn 2020/21, cyrhaeddodd ein

tîm Mynediad ac Allgymorth:

10,000 o ddarpar

fyfyrwyr trwy

123

68%

400+

o ddigwyddiadau mynediad

mewnol ac allanol

o’r cefndiroedd mwyaf

difreintiedig

o bobl ifanc yn ein

hysgolion haf 2021 yn dod

o’n hardaloedd cyswllt

Dysgwyr Seren o flaen

Theatr Sheldonian.

Mae’r Coleg yn cefnogi rhaglen Thinking

Black Prize, mewn cydweithrediad â

Choleg Newydd, Rhydychen.

Gweinidog Addysg Cymru yn cwrdd â

dysgwyr yn ein Hysgol Haf Seren 2021.

*Noder bod rhai cyrsiau nad ydym yn derbyn myfyrwyr ar eu cyfer. Gallwch

4 ddod o hyd i’r pynciau israddedig rydym yn derbyn ceisiadau ar eu cyfer ar ein

5

gwefan neu drwy ymweld â gwefan Derbyniadau ganolog y Brifysgol. Mae Rhestr

Cyrsiau i Raddeidigion y Brifysgol i’w gweld ar y wefan Derbyniadau ganolog.


Dysgu yng Ngholeg yr Iesu

Astudiaethau israddedig

Mae ein cymuned israddedig fywiog yn ffurfio dros

hanner cyfanswm ein myfyrwyr. Rydym wedi ymrwymo

i gynnig y gefnogaeth orau bosib i’n israddedigion ar gyfer eu

hastudiaethau, trwy addysgu tiwtorial ardderchog, darpariaeth

ariannol hael, llety o safon uchel a nifer o gyfleusterau eraill.

Gwneud cais i Goleg yr Iesu

Rydym yn derbyn ceisiadau gan unrhyw un sy’n meddwl

y gallant elwa o’r cyfleoedd a gynigwn ac sydd yn medru

cyrraedd y safonau angenrheidiol ar gyfer eu derbyn. Rydym

yn ymdrechu i sicrhau bod y broses fynediad yn deg i

ymgeiswyr o bob cefndir a math o ysgol. Darganfyddwch

fwy am wneud cais i Goleg yr Iesu ar dudalennau 20-21 a

chliciwch yma am ystod eang o wybodaeth am Dderbyniadau

ar ein gwefan.

Pynciau

O Ieithoedd Ewropeaidd ac Ieithoedd Dwyrain Canol,

Gwyddorau Cyfrifiadurol a Mathemateg, i Athroniaeth a’r

Gyfraith, rydym yn cynnig ystod eang o bynciau ar gyfer

astudiaethau israddedig. Darganfyddwch fwy am ein pynciau,

a gwybodaeth am gyrsiau pwnc unigol, tiwtoriaid cwrs a’r

broses dderbyn yma.

Tiwtorialau

Astudiaethau academaidd yw ffocws bywyd y Coleg ac rydym

yn gwneud ein gorau i sicrhau eich bod yn cyrraedd eich

potensial ac yn mwynhau eich astudiaethau.

“Yn wreiddiol, dewisiais astudio

Saesneg a Ffrangeg oherwydd

cefais fy nenu gan y persbectif

ehangach y mae gradd gydanrhydedd

yn ei gynnig. Wrth

astudio llenyddiaeth, rydw i wedi

gallu astudio hanes, athroniaeth a

hyd yn oed economeg. Ond nawr,

byddwn yn argymell Saesneg

a Ffrangeg oherwydd ei fod yn

cynorthwyo datblygiad personol yn ogystal â datblygiad

academaidd. Mae’r cwrs pedair blynedd yn cynnig mwy o le

i anadlu i fyfyrwyr na’r rhan fwyaf o gyrsiau’r dyniaethau, ac

mae cael blwyddyn dramor fel rhan o’r cwrs yn gyfle gwych

nid yn unig i ddatblygu eich dealltwriaeth o iaith fodern, ond

hefyd i ddatblygu eich nodau gyrfaol a’ch dyheadau, yn barod

ar gyfer eich blwyddyn olaf yn Rhydychen.”

Eoin Hanlon

Myfyriwr Israddedig Saesneg ac Ieithoedd Modern a Llywydd JCR

Rhan hollbwysig o addysgu yn Rhydychen yw’r tiwtorial. Mewn

nifer o bynciau, mae canran uchel o diwtorialau myfyrwyr yn

cael eu darparu gan ein tiwtoriaid yn y Coleg, gyda thiwtoriaid

o golegau eraill ac adrannau’n darparu addysg mwy arbenigol.

Mae ein tiwtoriaid Coleg yn cymryd diddordeb mawr yng

nghynnydd academaidd eu myfyrwyr ac yn cadw cyswllt

rheolaidd â hwy. Bydd gan bob myfyriwr o leiaf un tiwtor

Coleg yr Iesu yn eu pwnc, sydd yn gyfrifol am gyfarwyddo eu

hastudiaethau yn ystod eu hamser yn y Brifysgol.

Mae Marion Turner yn Athro

Cysylltiol a Chymrawd Tiwtorial

mewn Saesneg. Mae ei llyfr

mwyaf diweddaraf yn fywgraffiad

clodwiw, Chaucer: a European Life

(2019). Mae’n dysgu llenyddiaeth

ganoloesol a Thuduraidd cynnar,

Hen Saesneg, ac Ysgrifennu-Bywyd

hyd heddiw.

“Mae adran Saesneg Rhydychen wedi ei restru fel yr adran

orau yn y byd yn rhestr QS. Mae addysgu yn Rhydychen yn

bleser, oherwydd bod ein tiwtorialau mewn grwpiau bach yn

ein galluogi i ganolbwyntio ar bob myfyriwr fel unigolyn. Rwyf

wrth fy modd yn cael dod i adnabod pob myfyriwr yn dda ac

yn medru eu helpu gydag unrhyw beth sydd yn anodd iddynt,

gan eu hannog i ddilyn eu diddordebau eu hunain. Nid ydym

yn chwilio am un math o berson ac nid ydym yn disgwyl i’n

myfyriwr i gyd fod yr un fath - mae ein system yn galluogi i

bawb gyrraedd eu potensial.”

Fel arfer, bydd tiwtoriaid yn trefnu i weld eu myfyrwyr bob

wythnos, unai mewn grwpiau bach neu’n unigol, am

Tiwtorial Clasuron y Coleg - llun gan Beata Stencel.

diwtorial awr o hyd. Yn aml, mae’r tiwtor yn gosod traethawd

i’r myfyrwyr ei ysgrifennu, neu set o broblemau i’w datrys,

sydd wedyn yn sail i drafodaeth feirniadol a manwl yn y

tiwtorial. Rydym yn rhoi pwyslais sylweddol ar ymchwil

annibynnol wrth baratoi am diwtorialau, ac mae disgwyl i

fyfyrwyr wneud defnydd llawn o’r adnoddau a ddarperir yn y

llyfrgelloedd, labordai a darlithoedd. Mae tiwtorialau’n gofyn

am gyfranogiad actif ar ran y tiwtoriaid a’r myfyrwyr gan

herio’r ddau ac yn cymryd cryfderau a diddordebau myfyrwyr i

Ymlacio ar risiau’r Coleg.

ystyriaeth. Mae addysgu hefyd yn digwydd mewn seminarau o

grwpiau bychain, darlithoedd ac, ar gyfer gwyddonwyr, mewn

gweithgareddau ymarferol yn y labordai adrannol (sydd o

fewn cyrraedd hawdd i’r Coleg) ac ar feysydd astudio.

Ysgoloriaethau, grantiau a bwrsariaethau

Rydym yn ymrwymo i sicrhau mai gallu academaidd, ac nid

modd ariannol, yw’r rheswm am ddewis ein myfyrwyr, ac y

gallwn ddarparu cymorth hael i fyfyrwyr sydd mewn angen.

Ewch i dudalennau 14-15 am fwy o wybodaeth am gyllid a

gwasgwch yma ar ein gwefan am wybodaeth fanwl am gyllid.

Geiriau’r myfyrwyr

Mae Robin Evans yn Gymrawd

Robert Kay a Chymrawd Tiwtorial

mewn Ystadegaeth ac Athro

Cyswllt mewn Ystadegaeth.

“Derbyniais fy ngraddau israddedig

a meistr o Gaergrawnt, a fy PhD o

Brifysgol Washington. Cyn ymuno â

Choleg yr Iesu yn 2013, roeddwn yn

Gymrawd Ymchwil Ôl-Ddoethurol yn

y Labordy Ystadegaeth, Prifysgol Caergrawnt. Rydw i’n dysgu

Mathemateg Pur ac Ystadegaeth ac yn darlithio ar raglennu

R ar lefel israddedig, ac yn darlithio ar Fodelau Graffigol i ôlraddedigion.”

Peidiwch â chymryd ein gair ni, darllenwch yr hyn sydd gan ein

israddedigion i’w ddweud am astudio yng Ngholeg yr Iesu.

Gorffen arholiadau blwyddyn gyntaf seicoleg

ym mis Mawrth 2022.

Ein Tîm Croeso i’r Glasfyfyrwyr.

6 7


Dysgu yng Ngholeg yr Iesu

Ôl-raddedigion

Mae ein 290 o ôl-raddedigion yn rhan hollbwysig o

gymuned y Coleg ac yn dod o amrywiaeth eang

o gefndiroedd: mae rhai yn dychwelyd wedi eu cyrsiau

israddedig, eraill yn dod o brifysgolion eraill y DU, ac

mae llawer yn ymuno â ni o gefndiroedd a diwylliannau

rhyngwladol amrywiol.

Mae ein ôl-raddedigion yn astudio ystod eang o gyrsiau uwch

dros nifer o feysydd pwnc, o gyrsiau Meistr a addysgir dros

flwyddyn o hyd i ddoethuriaethau tair neu bedair blynedd

o hyd (a elwir yn DPhil), yn seiliedig ar ymchwil personol a

gwreiddiol. Rydym hefyd yn derbyn rhai graddedigion bob

blwyddyn i ddilyn cyrsiau israddedig, yn aml mewn llai na’r

amser arferol, ar gyfer ail radd israddedig.

Darganfyddwch fwy am wneud cais i Goleg yr Iesu ar gyfer

astudiaethau ôl-raddedig.

Pam dewis Coleg yr Iesu?

Felly, beth allwn ni ei gynnig i chi os oes gennych chi

ddiddordeb mewn gradd ôl-raddedig yng Ngholeg yr Iesu?

Yn gyntaf, rydym wedi ymrwymo i gynnig cefnogaeth o’r radd

flaenaf ar gyfer eich astudiaethau, trwy ryngweithio rheolaidd

gyda’n Cymrodorion.

Mae cyfadran neu adran prifysgol ôl-raddedig yn gyfrifol am

oruchwylio cynnydd academaidd, penodi goruchwyliwr a

threfnu darlithoedd a dosbarthiadau. Mae ein graddedigion yn

cael eu cyfeirio at Gynghorydd Coleg, sydd fel arfer yn un o’n

Cymrodorion a, chyn belled ag y bo modd, maent yn gweithio

mewn maes tebyg. Mae Cynghorwyr Coleg yn darparu

cefnogaeth academaidd gyffredinol a chyswllt

personol o fewn y Coleg.

Ôl-raddedigion yn mynd i Theatr Sheldonian

ar gyfer eu seremoni raddio.

Yr Uwch-Fwrdd yn y Neuadd.

Mae Arun Joseph yn astudio ar gyfer

DPhil mewn Niwrowyddorau Clinigol.

Mae’r Pennaeth a’r Cyfarwyddwr Academaidd (sydd â

chyfrifoldeb arbennig dros ôl-raddedigion yn y Coleg) hefyd

yn trefnu cyfarfod cynnydd byr blynyddol gyda phob myfyriwr.

Rydym yn creu cyfleoedd trwy gydol y flwyddyn er mwyn i

ôl-raddedigion gwrdd â staff academaidd y Coleg, gan gynnwys

sgyrsiau poblogaidd pob tymor, a chiniawau a fynychir gan ein

hacademyddion, graddedigion a’u gwesteion. Yn Adeilad Cheng

Yu Tung newydd, rydym yn cynnig llety ar gyfer glasfyfyrwyr

ôl-raddedig, ystafell astudio ôl-raddedig, caffi, mannau addysgu

arbennig ac ystafell aml-ffydd. Mae Canolfan Ddigidol yr

adeilad yn hwyluso cyfleoedd ymchwil rhyngddisgyblaethol

ac yn cynnig cyfle i ôl-raddedigion ddefnyddio’r technolegau

digidol diweddaraf i arddangos eu hymchwil.

Mae ein cymuned MCR yn glos

ac yn gyfeillgar.

Dathlu graddio yn y Cwad Cyntaf.

8 9

Pynciau

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr ôl-raddedig i

astudio graddau ym mwyafrif y prif bynciau. Bydd blaenoriaeth

yn cael ei roi fel arfer i’r myfyrwyr y mae eu diddordebau

ymchwil yn gysylltiedig ag ymchwil Cymrodorion y Coleg. Am

restr lawn o gyrsiau graddedig sydd ar gael yng Ngholeg yr

Iesu, gweler gwefan y Brifysgol yma.

Ysgoloriaethau, dyfarniadau, gwobrau a grantiau

Rydym yn cynnig hyd at ddeg Ysgoloriaeth Ôl-raddedig pob

blwyddyn i’r rhai yn eu blwyddyn gyntaf a thu hwnt, i wobrwyo

rhagoriaeth academaidd. Mae hefyd rhai ysgoloriaethau a

ariennir yn llawn ac ysgoloriaethau Clarendon wedi’u cydariannu

mewn rhai meysydd pwnc. Rydym yn cefnogi ein holl

ôl-raddedigion gyda Lwfans Ymchwil hael yn flynyddol i’w

cynorthwyo i fynychu cynadleddau a theithio ar gyfer ymchwil.

Gall ôl-raddedigion hefyd fynnu Grant Llyfr pob blwyddyn,

a gwneud cais i’r Coleg am gymorth ariannol os ydynt yn

wynebu anhawster ariannol sydd heb ei ragweld. Ar ben hynny,

mae ystod eang o grantiau diwylliannol, chwaraeon a theithio

ar gael.

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth am ein hastudiaethau

ôl-raddedig ar ein gwefan yma.


Bywyd yng Ngholeg yr Iesu

Llety

Mae llety yng Ngholeg yr Iesu ymysg y gorau yn Rhydychen,

ac yn boblogaidd iawn gyda’n myfyrwyr. Mae ein holl

israddedigion yn gallu byw yn llety’r Coleg drwy gydol eu

hamser yn Rhydychen os ydynt yn dewis gwneud hynny.

Rydym hefyd yn darparu llety Coleg ar gyfer y rhan fwyaf o’n

ôl-raddedigion.

Mae ein llety wedi eu lleoli ar dri safle. Ar ein safle yng

nghanol y ddinas, rydym yn cynnig llety i holl israddedigion

blwyddyn gyntaf yn ystod y tymor, a llawer o ôl-raddedigion

blwyddyn gyntaf drwy gydol y flwyddyn. Mae’r llety’n amrywio

o ran oedran, o ystafelloedd hardd o’r 17eg Ganrif yn ein

adeilad hanesyddol i’n datblygiad diweddaraf o ystafelloedd ôlraddedig

newydd yn Adeilad Cheng Yu Tung, ond maent i gyd

wedi’u dodrefnu a’u cadw i’r un safonau uchel. Mae gennym

lety, yn ogystal â gofod addysgu a darlithio, yng Nghanolfan

Ship Street, ger y Coleg.

Ar ôl eu blwyddyn gyntaf, mae’r mwyafrif o israddedigion a

llawer o’n ôl-raddedigion yn symud i flociau o fflatiau Coleg,

gan rannu mewn grwpiau o dri neu bedwar. Mae’r fflatiau

wedi’u lleoli mewn dau leoliad: yng Ngogledd Rhydychen (1km

o’r Coleg ac yn agos at gampws Gwyddoniaeth y Brifysgol),

ac yn Nwyrain Rhydychen (ychydig o dan 3km o’r Coleg,

drws nesaf i’n meysydd chwaraeon). Ym mhob fflat, mae gan

fyfyrwyr ystafell wely yr un ac maent yn rhannu ardal fyw,

cegin ac un neu ddwy ystafell ymolchi. Mae pob llety ôlraddedig

yn llety hunanarlwyo.

Ar safle Dwyrain Rhydychen, mae gennym floc o fflatiau un

ystafell wely gyda’r bwriad pennaf o letya myfyrwyr sydd

wedi priodi neu sydd mewn perthynas sefydlog. Darperir

ein llety am gost rhesymol, a gellir dod o hyd i’r wybodaeth

ddiweddaraf am gostau yma. Rydym hefyd yn darparu

llety hygyrch a gallwch ddarganfod fwy o wybodaeth am

hygyrchedd ar dudalen 12.

Cegin myfyriwr ôl-raddedig yn Adeilad

Cheng Yu Tung newydd.

Mae gan lawer o’n israddedigion blwyddyn gyntaf ystafelloedd

Coleg sy’n edrych dros yr Ail Gwad hanesyddol.

Ystafell israddedig ar Risiau 24,

yn edrych dros Cornmarket.

Prydau

Mae amser bwyd yn achlysur cymdeithasol i fyfyrwyr, ac yn

cael ei ddarparu yn ein neuadd fwyta hardd, o dan bortreadau

ein sylfaenydd, y Frenhines Elisabeth 1, y Brenin Siarl 11,

cyn-Benaethiaid a TE Lawrence (Lawrence o Arabia). Mae

brecwast, cinio ac eisteddiad cyntaf y swper yn gweithredu

trwy system hunanwasanaeth anffurfiol. Mae ail eisteddiad

y swper yn fwy ffurfiol, gyda phrydau’n cael eu gweini wrth

y bwrdd. Rydym yn cynnal nifer o giniawau ar gyfer gwestai

gwadd pob tymor, ac mae myfyrwyr yn mwynhau gwahodd

eu ffrindiau i’r rhain. Drwy gydol y flwyddyn, rydym hefyd yn

cynnal ciniawau ar gyfer achlysuron arbennig, y gwahoddir y

myfyrwyr iddynt, yn ogystal â’r nosweithiau bwyd rhyngwladol

poblogaidd.

“Rydw i’n llysieuwr ac wedi fy mhlesio cymaint gan y

ffordd y mae’r Tîm Arlwyo’n llwyddo i greu prydau diddorol

a blasus – dydw i erioed wedi bwyta mor dda!”

Rydym yn darparu ystod eang o fwyd da am bris rhesymol,

ac yn darparu ar gyfer yr holl ofynion dietegol. Gall myfyrwyr

ddewis bwyta yn y Coleg ai peidio: nid oes unrhyw reidrwydd

i wneud hynny. Rhoddir cerdyn Swipe y Coleg i bob myfyriwr,

a chaiff cost prydau eu codi ar gyfrif personol tymhorol

myfyriwr ar sail ‘talu wrth fynd’.

Mae’r Neuadd yn lleoliad bywiog ar gyfer

amseroedd bwyd.

Bydd israddedigion yn eu hail flwyddyn a thu hwnt yn byw

yn fflatiau’r Coleg ac felly yn hunanarlwyo. Er hyn, yn ystod y

dydd, mae coffi, te, diodydd meddal a byrbrydau yn cael eu

gweini o’r bar byrbrydau poblogaidd iawn o fewn y Junior

Common Room (JCR). Mae’r Middle Common Room (MCR)

yn darparu lluniaeth i ôl-raddedigion. Bydd caffi newydd y

Coleg yn Adeilad Cheng Yu Tung hefyd ar agor i fyfyrwyr, gyda

digon o seddi dan do ac yn yr awyr agored.

Llusernau i ddathlu cinio Blwyddyn

Newydd Tsieineaidd.

Y tîm arlwyo yn paratoi

te graddio.

Y Neuadd yn y gwanwyn.

10 11


Bywyd yng Ngholeg yr Iesu

Iechyd a lles

Mae Rhydychen yn lle rhagorol ac yn llawn cyfleoedd i

gyflawni eich potensial. Er hynny, nid yw’n anghyffredin

i rai anghenion lles godi yn ystod cyfnod myfyriwr yn

Rhydychen.

Yn y Coleg ac ar draws y Brifysgol, rydym yn cymryd ein rôl o

hyrwyddo lles ein holl fyfyrwyr o ddifrif, ac yn darparu ystod

eang o wasanaethau cymorth lles i sicrhau bod eich amser

yma yn ffrwythlon a phleserus, ac y gallwch ymdopi yma.

Mae myfyrwyr yn cofrestru gyda phractis meddygol GIG

lleol, sy’n darparu dau Feddyg Coleg sy’n cynnal meddygfa yn

y Coleg ddwywaith yr wythnos yn ystod y tymor, a hefyd yn

gweld myfyrwyr yn eu meddygfa arferol ac mewn argyfwng.

Mae ein Nyrs Coleg yn cynnal meddygfa yn y Coleg o ddydd

Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor ar gyfer ymgynghori a

materion meddygol mân.

Mae ein Swyddog Lles, Pennaeth, Cyfarwyddwr Academaidd,

Rheolwr Gwasanaethau Academaidd, Cymrawd Lles, Is-

Ddeon, Caplan a Chynghorwyr y Coleg ar gael i siarad am

unrhyw broblem sydd gennych, ac mae Gwasanaeth Cwnsela’r

Brifysgol yn cynnig cymorth arbenigol lle bo hyn yn briodol.

Mae gan y JCR a’r MCR eu swyddogion lles a systemau

cymorth cyfoedion eu hunain, ac mae pawb yn y Coleg yn

cydweithio i sicrhau bod unrhyw broblemau sy’n codi yn cael

eu datrys mewn modd amserol a chefnogol.

“Os ydych chi’n fyfyriwr yng Ngholeg yr Iesu sydd

eisiau siarad gyda rhywun a fydd yn gwrando arnoch

chi mewn preifatrwydd, gallwch siarad gydag un o

gefnogwyr cyfoedion y Coleg. Yn yr un modd, mae

rhestr ddiddiwedd o bobl a gwasanaethau gallwch

siarad â hwy, a nod y rhwydwaith lles yw sicrhau nad

ydych chi byth yn teimlo bod eich pryderon wedi mynd

heb eu clywed.”

Hygyrchedd

Mae gennym nifer o fyfyrwyr sydd yn astudio yng Ngholeg yr

Iesu gydag anableddau neu anghenion unigol gwahanol. Anogir

yn gryf i ymgeiswyr ag anableddau i gysylltu â ni i drafod llety

addas, addasiadau posib i gyfleusterau academaidd a chymorth

astudio, cyn gwneud cais a hefyd cyn cymryd lle. Mae hefyd yn

bwysig cysylltu ag adran neu gyfadran berthnasol y Brifysgol.

Mae gwybodaeth bellach am ein darpariaeth ar gyfer

myfyrwyr efo anghenion unigol ar gael yma. Mae Gwasanaeth

Cynghori Anabledd y Brifysgol hefyd yn darparu ystod eang

o wybodaeth a chyngor ar faterion anabledd ac yn hwyluso

cefnogaeth i’r rhai sydd, er enghraifft, gyda namau synhwyraidd

neu symudedd, cyflyrau iechyd hirdymor, anawsterau dysgu

penodol, cyflyrau ar y sbectrwm awtistig neu anawsterau

iechyd meddwl.

Dathliadau

graddio.

Mae ystod eang o

gefnogaeth iechyd a lles ar

gyfer myfyrwyr.

Cyfleoedd cyfartal ac amrywiaeth

Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth wrth galon ein hethos

a’n cenhadaeth academaidd. Fel Coleg, rydym yn ategu

gwerthoedd cynwysoldeb, cydraddoldeb, amrywiaeth a

chyfleoedd i bawb. Mae gennym Bwyllgor Cydraddoldeb ac

Amrywiaeth sy’n cynnwys aelodau o bob rhan o’r Coleg a

Chymrawd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, sy’n goruchwylio

pob agwedd o sut mae cydraddoldeb ac amrywiaeth wedi’u

gwreiddio ym mywyd y Coleg. Mae gan ein JCR a’n MCR

gynrychiolwyr cydraddoldeb myfyrwyr.

Rydym yn ymdrechu i fod yn gynhwysol yn ein hymchwil,

addysgu, cymorth addysgu, derbyniadau, arferion a

gweithgareddau ar gyfer staff a myfyrwyr ac rydym yn

benderfynol o wneud ein cymuned yn fwy amrywiol pob

blwyddyn.

Gallwn ddarllen mwy am ein polisi cydraddoldeb ac

amrywiaeth, datganiadau a gweithgareddau yma.

Yr Athro Patricia Daley,

Cymrawd Cydraddoldeb ac

Amrywiaeth Coleg yr Iesu.

12 13

Llun gan

Bill Knight.


Bywyd yng Ngholeg yr Iesu

Cyllid

Rydym yn ymrwymo i sicrhau mai gallu academaidd, ac nid

modd ariannol, yw’r rheswm dros ddewis ein myfyrwyr, a

gallwn ddarparu cymorth hael i’r myfyrwyr hynny sydd mewn

angen.

Bwrsariaethau

Rydym yn rhan o gynllun bwrsariaeth y Brifysgol, ac mae

gennym gynllun Bwrsariaeth Mynediad i Goleg yr Iesu ei hun

ar gyfer israddedigion i ychwanegu at hyn. Gall y Coleg hefyd

dyfarnu grantiau neu fenthyciadau di-log o’r cronfeydd caledi

sydd yn benodol ar gyfer unrhyw fyfyriwr rydym yn asesu

fel unigolyn sydd angen cymorth ariannol. Caiff ceisiadau

eu hystyried gan bwyllgor fesul achos a chânt eu trin yn

gyfrinachol.

Darllenwch fwy am fwrsariaethau israddedig.

Grantiau

Rydym hefyd yn cynnig cymorth ariannol i bob myfyriwr

ar gyfer eu hastudiaethau, ni waeth be fo’u hamgylchiadau

ariannol. Mae Cynllun Grant Llyfrau hael i helpu pob myfyriwr

i brynu llyfrau ac offer academaidd eraill. Gall pob myfyriwr

israddedig wneud cais am Grant Gwyliau i’w galluogi i

astudio yn Rhydychen am ran o’r gwyliau. Mae ôl-raddedigion

yn elwa’n fawr o Lwfans Ymchwil blynyddol sy’n llawn

adnoddau i gynorthwyo gyda chostau ymchwil megis mynychu

cynadleddau a theithiau ymchwil.

Mae gan Goleg yr Iesu ystod eang o

fwrsariaethau ac ysgoloriaethau ar gyfer

myfyrwyr mewn angen.

Rydym yn cynorthwyo pob myfyriwr

yn ariannol gyda’u hastudiaethau.

Ysgoloriaethau a gwobrau

Rydym yn cynnig ystod eang o ysgoloriaethau, ysgoloriaethau

arddangos a gwobrau i wobrwyo rhagoriaethau academaidd a

chynnydd ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig. Gallwch ddarllen

amdanynt yma.

Mae ysgoloriaethau ac ysgoloriaethau arddangos yn darparu

myfyrwyr â swm o sawl can punt y flwyddyn, hawl i rai prydau

ô

am ddim, a, lle bo’n berthnasol, gwn Ysgolhaig.

Mae gwobrau llyfr yn cael eu dyfarnu ar sail perfformiad

academaidd, nid yn unig i’r myfyrwyr mwyaf disglair, ond hefyd

i’r rhai y credwn sy’n dangos tystiolaeth o gynnydd ar unrhyw

lefel. Mae gennym lawer o wobrau ar gyfer teithio academaidd

yn ystod y gwyliau. Gwobr sydd yn enwedig o boblogaidd

yw’r Gronfa PW Dodd, rhodd i’r Coleg yn y 1930au, sydd

yn darparu grantiau i israddedigion i deithio dramor yn

ystod y gwyliau am bwrpasau nad ydynt yn gysylltiedig â’u

hastudiaethau.

Mae cymorth ariannol ar gael i gefnogi gweithgareddau

myfyrwyr, yn unigol ac fel grwpiau, ym meysydd chwaraeon a’r

celfyddydau. Er enghraifft, mae Ysgoloriaethau Sankey ar gael

i gynorthwyo aelodau o’r Coleg i dalu am y costau o gael eu

galw i’r Bar.

Sialciau rhwyfo uwchben Grisiau 13.

Gwybodaeth bellach

Israddedigion – Mae llawer o wybodaeth ddefnyddiol am

y cymorth ariannol all fod ar gael i chi ar adran Cyllid ein

gwefan, yn ogystal â ffioedd dysgu a chostau byw.

Ôl-raddedigion – Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth

am ffioedd a chostau cynhaliaeth yma.

“Mae Bwrsariaeth Mynediad i Goleg

yr Iesu wedi fy helpu i brynu llyfrau a

deunyddiau ysgrifennu, a hefyd wedi

cyfrannu at gostau bwyd pob tymor,

sydd wedi cynyddu tipyn ers i mi

ddechrau rhwyfo i Goleg yr Iesu!”

“Mae Bwrsariaeth Mynediad i Goleg yr Iesu wedi fy ngalluogi i barhau efo fy

astudiaethau heb ofni peidio gallu cadw dau ben llinyn ynghyd. Pan wynebais gostau

annisgwyl yn ystod fy mlwyddyn olaf, roeddwn yn poeni na allwn fod wedi gallu parhau

gyda fy ngwaith maes a chwblhau fy nhraethawd hir. Yn ffodus, roedd Coleg yr Iesu yno

i fy nghefnogi fel fy mod yn gallu cwrdd â’r costau annisgwyl gyda grant caledi ar ben y

fwrsariaeth yr oeddwn yn ei dderbyn fel arfer, ac, am hynny, rwyf mor ddiolchgar i’r Coleg.”

“Mae’r bwrsariaethau’n wych o ran lefelu’r cae chwarae a

sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau profiad Rhydychen.”

“Rydw i’n cofio eistedd lawr gyda fy rhieni a thrafod

materion ariannol, gan wybod na fyddent yn gallu fy

nghefnogi yn ystod fy astudiaethau. Roeddwn i wir yn

ystyried peidio mynd i’r brifysgol oherwydd doeddwn i ddim

yn gwybod sut y byddwn i’n gallu ei fforddio. Yn ffodus,

sicrhaodd fy ysgol y byddai’r Brifysgol yn medru darparu

rhywfaint o gymorth, a nawr rydw i’n hapus iawn yn astudio

Meddygaeth mewn coleg anhygoel.”

“Rydw i’n ddiolchgar iawn am y

cymorth rydw i wedi ei dderbyn

ers dod i Goleg yr Iesu; mae’n

helpu cymryd y pwysau oddi ar

gyllid, gan fy ngalluogi i fwynhau’r

holl gyfleoedd a diwylliant sydd

gan Rhydychen i’w gynnig.”

14 15


Bywyd yng Ngholeg yr Iesu

Cymdeithasu, clybiau a chymdeithasau

Mae ein myfyrwyr yn mwynhau amrywiaeth o gyfleoedd

i ddod at ei gilydd a chymdeithasu, boed hynny trwy

chwaraeon, y celfyddydau, cymdeithasau pwnc neu grwpiau

ffydd.

JCR a MCR

Mae holl fyfyrwyr israddedig yn rhan o’r Junior Common

Room (JCR), tra bod ein ôl-raddedigion yn rhan o’r Middle

Common Room (MCR). Mae’r JCR a’r MCR yn fersiynau’r

Coleg o undeb myfyrwyr, yn cynrychioli eu haelodau, yn trefnu

digwyddiadau ac yn darparu lle i ymlacio. Mae’r JCR bywiog

wedi’i leoli mewn llety modern ac eang, gan gynnwys ystafell

wydr a bar byrbrydau. Yma, gall myfyrwyr gwrdd â ffrindiau,

darllen papurau newydd a chylchgronau, chwarae gêm o bwl ô

neu wylio’r teledu.

Mae’r MCR mewn dwy ystafell, gyda phapurau newydd,

cyfrifiadur rhyngweithiol, chwaraewyr CD a DVD, teledu a

bwrdd pwl ô yn ogystal â chegin fach ei hun, Mae’r ddwy ystafell

gyffredin yn trefnu llwyth o ddigwyddiadau cymdeithasol megis

cwisiau, nosweithiau ffilm, pyntio, brecinio ar Ddydd Sul a

phartïon.

Ewch i wefannau y JCR a’r MCR am fwy o wybodaeth.

Gyda’r nos, mae bar y Coleg yn cynnal digwyddiadau

cymdeithasol: mae ganddo awyrgylch gyfeillgar a hamddenol ac

mae croeso i bawb yno. Mae’r caffi yn Adeilad Cheng Yu Tung

hefyd ar agor gyda’r nos.

Dathlu Mis Hanes Pobl

Dduon 2021.

Torpids Mehefin 2021.

Aelodau o Glwb Cychod y

Coleg yn y Neuadd.

Chwaraeon

Rydym yn cyfleusterau chwaraeon chwaraeon rhagorol,

ac mae croeso i bawb eu defnyddio, os ydych yn athletwr

profiadol neu ond am roi cynnig ar rywbeth newydd. Mae ein

cyfleusterau’n cynnwys:

• Pafiliwn chwaraeon

• Cyrtiau sboncen

• Caeau chwarae helaeth gyda chaeau hoci, criced, pêl-droed

a rygbi

• Cyrtiau tenis glaswellt caled

• Cyrtiau pêl-rwyds

• Ty ô cychod y Coleg ar yr Afon Tafwys, gyda chychod yn cael

eu defnyddio trwy gydol y flwyddyn gan ein criwiau rhwyfo,

o ddechreuwyr i rwyfwyr profiadol.

Mae hefyd gennych fynediad i bwll nofio’r Brifysgol, stadiwm

athletau a champfa yn rhad ac am ddim. Mae nifer o gyfleoedd

i roi cynnig ar chwaraeon newydd, ac ymuno ag un o dimau’r

Coleg (sy’n gweithredu ar bob lefel o arbenigedd) i chwarae

colegau eraill. Gallwch hefyd ymuno â Chlybiau chwaraeon y

brifysgol, neu greu clwb eich hun os oes camp yr hoffech chi ei

gweld yn cael ei chynrychioli yng Ngholeg yr Iesu.

Buddugoliaeth Clwb Pêl-droed

Coleg yr Iesu Cuppers 2022.

Summer Eights.

Y bop.

Ffenestr liw yng Nghapel

Coleg yr Iesu.

Celfyddydau

Mae digon o gyfleoedd i gymryd rhan mewn cerddoriaeth a

drama yn y Coleg ac yn y Brifysgol. Rydym yn cynnal Gwyl ô

Gelfyddydau Turl Street, sydd yn cael ei drefnu’n unol gyda

myfyrwyr y tri choleg ar Stryd Turl (Coleg yr Iesu, Exeter

a Lincoln). Mae gan y Coleg ystafell gerdd ei hun ar gyfer

ymarfer, gyda phianos cyngerdd a phianos unionsyth. Mae

Adeilad Cheng Yu Tung hefyd yn darparu lleoliad ar gyfer

digwyddiadau cerddorol a dramatig, a chynhelir cyngherddau

cerdd yn y Capel (sydd ag organ, piano a harpsicord

ardderchog). Mae’r Capel hefyd yn gartref i’n côr anhygoel,

sy’n arwain gwasanaeth Corawl yr Hwyrol Weddi pob dydd

Sul yn ystod y tymor, ac yn mynd ar daith yn rheolaidd yn

ystod y gwyliau.

Cymdeithasau pwnc

Mae gennym gymdeithasau pwnc llewyrchus sydd yn cael eu

rhedeg gan fyfyrwyr, megis mewn Saesneg a Hanes, sydd yn

uno myfyrwyr o ddisgyblaethau gwahanol gyda diddordebau

yn y meysydd hyn, gan wahodd siaradwyr gwadd neu’n trefnu

teithiau i’r theatr neu leoedd o ddiddordeb.

Addoli

Rydym yn croesawu myfyrwyr o bob ffydd neu heb ffydd, ac

mae llefydd i addoli a chyfarfodydd ar gyfer aelodau o bron

pob enwad neu ffydd yn Rhydychen. Mae ein yn parhau i

chwarae rhan ym mywyd y Coleg i’r rhai sy’n dymuno cymryd

rhan. Mae gennym Gaplan, ac mae Côr y Capel yn cael ei

arwain gan un o Ysgolorion Organ y Capel, dan arweiniad

Cydlynydd Cerddoriaeth y Capel. Mae gwasanaethau

rheolaidd yn y Capel yn ystod y tymor sydd yn agored i

bawb, gyda Chymun y Coleg a phregethwr gwadd unwaith

yr wythnos. Cynhelir digwyddiadau amrywiol megis grwpiau

trafod a dosbarthiadau derbyn yn rheolaidd. Mae gennym

hefyd ystafell aml-ffydd yn ein Hadeilad

Cheng Yu Tung newydd.

16 17


Bywyd yng Ngholeg yr Iesu

Arloesi yn yr Oes Ddigidol

Mae arloesi ac entrepreneuriaeth yn allweddol i

sicrhau dyfodol llwyddiannus ar gyfer ein iechyd, ein

cymdeithas, ein economi a’n planed. Yng Ngholeg yr Iesu,

mae llawer o’n academyddion yn gweithio ar ffiniau ymchwil

rhyngddisgyblaethol sy’n mynd i’r afael â heriau mwyaf enbyd

ein byd yn yr Oes Ddigidol – heriau fel ein hinsawdd sy’n

newid yn gyflym, iechyd y boblogaeth a thlodi bwyd, diogelwch

ar-lein, a moeseg ddeallusrwydd artiffisial.

Mae nifer o’n Cymrodorion a’n myfyrwyr ôl-raddedig wedi

creu busnesau newydd eu hunain i gwrdd â’r heriau hyn, o

ganlyniad uniongyrchol i’w hymchwil yng Ngholeg yr Iesu,

er enghraifft mewn diagnosteg canser, prosesau diwydiant

cemegol glanach, a thechnoleg casglu carbon cost isel.

Darllenwch fwy yma.

ymchwilwyr a’n cydweithwyr, nod y gweithgareddau hyn

yw rhesymoli’r oes ddigidol, gan alluogi pobl o bob oedran

i ddysgu sgiliau digidol newydd a deall sut mae datblygiadau

mewn technolegau digidol yn trawsnewid ein dealltwriaeth o’r

byd o’n cwmpas.

Bydd Canolfan Ddigidol Cheng Kar Shun

yn galluogi ein myfyrwyr i astudio gan

ddefnyddio’r offer a’r fethodoleg ddigidol

ddiweddaraf.

Cymerwch ran

Mae ein Pwyllgor Myfyrwyr y Ganolfan Ddigidol, sy’n cynnwys

myfyrwyr israddedig a graddedig, yn chwarae rôl enfawr

mewn creu a chyflwyno digwyddiadau’r Ganolfan Ddigidol

ar gyfer ystod eang o gynulleidfaoedd. Mae digwyddiadau

diweddar wedi cynnwys Symposiwm y Ddaear Esblygol

sy’n canolbwyntio ar ymchwil i fynd i’r afael â newid yn yr

hinsawdd, gweithdy rhith-realiti, a chlwb darllen i’r rhai sydd

â diddordeb mewn themâu digidol fel deallusrwydd artiffisial

a roboteg. Mae croeso i holl fyfyrwyr y Coleg ymuno â’r

pwyllgor, boed hynny er mwyn datblygu gweithgaredd eu

hunain, neu gefnogi’r rhaglen barhaus o ddigwyddiadau.

Aelodau o Bwyllgor Myfyrwyr y

Ganolfan Ddigidol.

Cefnogi gyrfaoedd, arloesi ac entrepreneuriaeth

Rydym am rymuso ein myfyrwyr i lunio eu dyfodol tra

yn Rhydychen. Un o’r ffyrdd rydym yn gwneud hyn yw

trwy Rwydwaith Entrepreneur Coleg yr Iesu (JEN). Mae

JEN yn rhwydwaith proffesiynol sy’n tyfu’n gyflym o gynfyfyrwyr

y Coleg sydd wedi ymrwymo i rannu arbenigedd,

cyngor a sgiliau gyda myfyrwyr Coleg yr Iesu, cyd-fyfyrwyr

a ffrindiau’r Coleg. Mae nifer o’n myfyrwyr wedi elwa o

gefnogaeth aelodau JEN ac mae cyfleoedd yn cynnwys

mentora a rhwydweithio. Mae ein Swyddfa Datblygu yn cynnal

digwyddiadau JEN yn ystod y tymor.

“Diolch am gynnal y gyfres hon o sgyrsiau, ac yn arbennig

y sesiwn cyfweliad ar Zoom! Trwy ddefnyddio’r nodiadau

a wneuthum yn ystod y sesiwn i gyfweliad go iawn,

llwyddais i dderbyn Contract Hyfforddi yn Linklaters yr

wythnos diwethaf. Roedd yn ddefnyddiol iawn darllen

trwy rai o’r pwyntiau siarad allweddol er mwyn arwain fy

mharatoad a llonyddu nerfau cyn y cyfweliad ei hun!”

Hector Thornton-Swan (2018, BA Cyfreitheg)

Y pedwerydd cwad newydd yn ein

Hadeilad Cheng Yu Tung.

Ffasâd Cornmarket Adeilad

Cheng Yu Tung.

Mannau ymchwil newydd yn y

Ganolfan Ddigidol.

Y meddyliau disgleiriaf a’r rhai sy’n chwilfrydig

Yn ein Canolfan Ddigidol Cheng Kar Shun newydd, sy’n agor

yn 2022, ein nod yw hyrwyddo pwer ô cydymdrech trwy alluogi

ein myfyrwyr ac academyddion i astudio trwy ddefnyddio

offer digidol a methodoleg arloesol, ac i gydweithio ar draws

disgyblaethau, sefydliadau a pharthau amser ar ymchwil sy’n

cael effaith fyd-eang ar bob cam yn eu gyrfa.

Bydd y Ganolfan Ddigidol hefyd yn galluogi Coleg yr Iesu i

fod yn fwy agored. Bydd y Ganolfan yn cynnal amrywiaeth

eang o ddigwyddiadau rhyngweithiol, sgyrsiau, gweithdai

a pherfformiadau ar gyfer y cyhoedd a phobl ifanc yn

ein rhaglenni mynediad. Dan arweiniad ein myfyrwyr, ein

Aelodau o Glwb Darllen y Ganolfan Ddigidol,

sy’n archwilio ffuglen sy’n gysylltiedig â

phynciau fel deallusrwydd artiffisial a roboteg.

“Roedd y gweithdy yn wych ac roedd yn addysgiadol iawn.

Diolch yn fawr iawn am drefnu hyn!”

Mingfang (Lucy) Zhang (2018, BA Seicoleg Arbrofol), cyn-Lywydd JCR

Coleg yr Iesu 2020.

Trwy’r Ganolfan Ddigidol, JEN ac mewn cydweithrediad

â mentrau’r Brifysgol megis Enterprising Oxford a

chystadleuaeth All-Innovate, rydym yn gobeithio rhoi’r sgiliau

digidol a’r sgiliau entrepreneuraidd sydd angen i lwyddo yn

yr Oes Ddigidol i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn gyrfa

mewn busnes a/neu arloesi, a galluogi nhw i adeiladu ac arwain

mentrau sydd o fudd i bobl a’n planed.

18 19


Ymgeisio i Goleg yr Iesu

Derbyn israddedigion

Pwy all gwneud cais?

Os ydych chi’n credu gallwch elwa o’r cyfleoedd y mae

Coleg yr Iesu yn eu cynnig, ac rydych yn cyrraedd

y safonau academaidd ar gyfer eich derbyn, byddwn yn

croesawu’ch cais. Rydym yn gwneud pob ymdrech i sicrhau

bod y broses dderbyn yn deg i ymgeiswyr o bob cefndir

a math o ysgol neu goleg. Gellir darganfod manylion am

anghenion derbyn ar wefan y Brifysgol. Gallwch hefyd ymweld

â Phrosbectws Israddedig digidol y Brifysgol am arweiniad ar

wneud cais, astudio, cymuned a chymorth yn Rhydychen.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr aeddfed, ac

yn hapus i drafod ceisiadau o’r fath yn unigol. Mae ein tîm

Mynediad ac Allgymorth bob amser yn barod i ateb unrhyw

gwestiynau am gyrsiau neu’r broses dderbyn yn ei chyfanrwydd,

ac i drefnu i gyfarfod â darpar ymgeiswyr, teuluoedd, athrawon

a grwpiau ysgol.

Pa gymwysterau sydd eu hangen arnaf ac ar ba

lefel?

Bydd y mwyafrif o’n hymgeiswyr yn sefyll arholiadau Lefel

A, arholiadau Uwch ac Uwch Pellach yr Alban (efallai mewn

cyfuniad â lefelau A2), neu Bagloriaeth Rhyngwladol ac

Ewropeaidd, ond rydym yn ystyried pob cymhwyster cyfatebol.

Mae’r mwyafrif yn ymgeisio cyn sefyll eu harholiadau, ond

rydym hefyd yn croesawu ceisiadau ar ôl i arholiadau gael eu

sefyll. Mae’r holl ymgeiswyr yn cael eu hystyried gyda’i gilydd

pob Rhagfyr, ac nid ydym yn cymryd rhan yn y broses ‘glirio’

yn ystod yr haf.

Darganfyddwch fwy am gymwysterau yma.

Ar beth arall yr ydym ni’n edrych?

Yn ychwanegol i’ch graddau disgwyliedig neu raddau

gwirioneddol (neu gyfatebol) rydym hefyd yn edrych ar

eich record academaidd flaenorol a thystlythyrau. Mewn

rhai pynciau, rydym yn gofyn am esiampl o’ch gwaith

cwrs ysgrifenedig, ac ar gyfer nifer o bynciau bydd gofyn i

ymgeiswyr sefyll profion ysgrifenedig cyn llunio rhestr fer

y cyfweliadau. Bydd ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael eu

gwahodd i gyfweliad. Dim ond un rhan o’r broses dderbyn

yw’r cyfweliad, ac rydym yn darparu cyngor i ymgeiswyr am

baratoi ar gyfer cyfweliadau, yn ogystal â gwybodaeth pwncbenodol

ar gyfweliadau yng Ngholeg yr Iesu.

Darganfyddwch fwy am y broses gyfweld yma.

Sut mae’r gystadleuaeth?

Mae’r gystadleuaeth am le yng Ngholeg yr Iesu yn uchel. Nid

oes gennym gwota ar gyfer gwahanol fathau o gefndiroedd

addysgol na wledydd gwreiddiol - rydym yn gwneud ein

penderfyniadau ar sail meini prawf academaidd yn unig. Yn

seiliedig ar yr holl wybodaeth sydd ar gael, rydym fel arfer yn

cynnig lle i ychydig dros 100 o ymgeiswyr bob blwyddyn allan

o tua 750 o ymgeiswyr sy’n gwneud cais.

Beth os ydw i eisiau cymryd blwyddyn allan?

Pob blwyddyn, rydym yn cynnig nifer fach o lefydd ar gyfer

mynediad hwyr i ymgeiswyr sydd yn cymryd blwyddyn allan.

Mae’n rhaid i chi ymgeisio am fynediad hwyr wrth wneud eich

cais: ni allwch newid eich meddwl ar ôl i gynnig cael ei wneud.

Sut alla i ddarganfod mwy?

Mae gwybodaeth bellach am ein proses derbyn ar wefan y

Coleg yma, ac ar dudalennau penodol Derbyn Israddedigion

gwefan y Brifysgol. Gallwch hefyd gysylltu â’n Cymrawd

Mynediad a Swyddog Derbyn a fydd yn hapus i ddarparu

cymorth a chyngor. Cysylltwch â ni yma.

Mae hefyd gennym sianel Mynediad ar YouTube sy’n darparu

amrywiaeth enfawr o fideos i’ch helpu i lywio’r broses o

wneud cais i brifysgol, o ffug gyfweliadau a sgyrsiau pwnc i

ysgrifennu datganiad personol.

Derbyn Ôl-raddedigion

Mae system derbyn ôl-raddedigion yn wahanol i system

derbyn israddedigion. Mae ôl-raddedigion yn gwneud cais i

Rydychen erbyn un o’r tri dyddiad cau ar wahanol adegau o’r

flwyddyn. Mae’n bwysig gwirio tudalen Derbyn Graddedigion y

Brifysgol i gadarnhau pa ddyddiad(au) cau sydd yn berthnasol

ar gyfer eich cwrs. Gall ymgeiswyr nodi dewis cyntaf o goleg

ar eu ffurflen cais neu ofyn i’r Brifysgol ddewis coleg ar eu

cyfer.

Mae ceisiadau yn cael eu hystyried i ddechrau gan adrannau

a chyfadrannau, ac os gynigir lle, mae’r cais wedyn yn cael

ei ddanfon ymlaen i’r coleg. Yng Ngholeg yr Iesu, mae

blaenoriaeth fel arfer yn cael ei roi i ymgeiswyr sydd yn

ymchwilio meysydd tebyg i rai ein Cymrodorion, ac y mae

gennym le ar eu cyfer o fewn ein cwota derbyn. Fel arfer,

rydym yn derbyn tua 90-100 o ôl-raddedigion bob blwyddyn.

Os nad ydym yn medru derbyn ymgeisydd sydd wedi gwneud

cais i Goleg yr Iesu ac wedi derbyn cynnig adran neu gyfadran,

mae’n sicr y bydd coleg arall yn Rhydychen yn cynnig lle.

Mwynhau heulwen yr haf

yn yr Ail Gwad.

Sut alla i ddarganfod fwy?

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n tudalen derbyn ôl-raddedigion

yma a phorwch y dudalen Derbyn ar wefan y Brifysgol.

Gallwch hefyd cysylltu â’n Swyddog Derbyn ar admissions.

officer@jesus.ox.ac.uk.

Diwrnodau agored ac ymweliadau

Yn 2022, bydd Diwrnodau Agored israddedig y Brifysgol

yn dychwelyd i ddigwyddiadau wyneb yn wyneb, ac yn

cymryd lle ar Fehefin 29ain-30ain a Medi 16eg. Bydd

ymwelwyr Diwrnod Agored yn gallu mynd ar daith o

amgylch y Coleg, cwrdd â myfyrwyr presennol a mynychu

sgyrsiau derbyn. Rydym hefyd yn disgwyl i lawer o

diwtoriaid gymryd rhan mewn sesiynau pwnc galw-heibio,

lle gallwch ddarganfod mwy am eich pwnc o ddiddordeb.

Bydd manylion llawn yn cael eu hychwanegu at ein tudalen

we benodol yn nes at yr amser. Rydym yn edrych ymlaen

at eich croesawu!

Os na allwch fynychu Diwrnod Agored, mae croeso i chi

ymweld yn annibynnol. Gweler ein gwefan yma am arweiniad

pellach.

20 21


Cysylltwch â ni

Coleg yr Iesu,

Stryd Turl, Rhydychen

OX1 3DW DU

Ffôn +44 (0) 1865 279700

www.jesus.ox.ac.uk

Rydym yn hapus iawn i siarad gyda darpar fyfyrwyr, eu teuluoedd,

athrawon a grwpiau ysgol, boed hynny dros e-bost, ffôn neu’n rhithiol

drwy blatfformau megis Zoom neu Microsoft Teams.

I drefnu sgwrs, cysylltwch â’n Cymrawd Mynediad:

Ffôn: +44 (0)1865 287261

E-bost: access.fellow@jesus.ox.ac.uk

Ar gyfer gwybodaeth am dderbyn israddedigion ac ôlraddedigion,

cysylltwch â’n Swyddog Derbyn:

Ffôn: +44 (0)1865 27972

E-bost admissions.officer@jesus.ox.ac.uk

Cynnwys gan Dr Alexandra Lumbers (Cyfarwyddwr Academaidd), Dr Matthew Williams

a Shelley Knowles (Tîm Mynediad ac Allgymorth), a Jude Eades (Rheolwr Cyfathrebu)

gyda diolch i’n myfyrwyr, staff a chyn-fyfyrwyr am eu cyfraniadau. Ffotograffiaeth gan John

Cairns, Sophie Carlarne, Frank Fu, Jessica Keating, Peri Heaton, MICA Architects a Bev

Shadbolt. Cynlluniwyd gan Imageworks, Rhydychen. Cedwir pob hawl. Ni all unrhyw ran

o’r cyhoeddiad hwn cael ei ailgynhyrchu, ei storio mewn system arbed nag ei drosglwyddo

mewn unrhyw ffurf nag mewn unrhyw ffordd yn electroneg, mecanyddol, llungopi,

recordiad neu fel arall heb ganiatâd blaenorol.

© Coleg yr Iesu Mai 2022

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!