09.08.2022 Views

Gazeta Chełmińska nr 1110

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BEZPŁATNA GAZETA CHEŁMIŃSKA | NR 110 | 9 SIERPNIA 2022 | ISSN 4008-3456 | NAKŁAD 17 500 EGZ.

Na co zwrócić uwagę po szkodzie komunikacyjnej?

Jak ubezpieczyciele zaniżają koszty odszkodowania?

Czym będziemy palić?

Nadchodzący sezon grzewczy może być trudny, jeśli

chodzi o ogrzewanie węglem

Oszust ze

słuchawki

Paulina dopiero co zdała maturę. Przed sobą ma całe życie i 25,5 tys. zł długu po

tym, jak padła ofiarą oszustwa. Nie łudzi się, że odzyska pieniądze, ale swoją

historię opowiada, by nikt inny nie dał się nabrać. - Dopiero po fakcie pomyślałam:

„Boże święty, co ja zrobiłam! Mam niecałe 19 lat i zostałam sama z kredytem”

Gazeta Chełmińska . 9 sierpnia 2022


2 DZIEŃ DOBRY

Politycy na krótkiej

smyczy

PAWEŁ SZRAMKA

Poseł na Sejm RP

Mamy w polskim parlamencie

460 posłów oraz 100 senatorów.

To dosyć pokaźne grono. Warto

jednak zadać pytanie: „ilu z tych

parlamentarzystów może sobie pozwolić

na odrobinę własnego zdania,

a ilu jest krótko trzymanych na

partyjnej smyczy?”.

Bazując na obserwacji przestrzeni

medialnej, a także przyglądając

się wszystkiemu od środka,

mogę pokusić się o odpowiedź.

Myślę, że takich osób znalazłoby

się może kilkanaście.

Dlaczego tak się dzieje? Przecież

każdy poseł czy senator posiada

wolny mandat.

Liderzy partyjni mają wiele

możliwości na ograniczenie swobody.

Począwszy od możliwości

finansowych, a na zbieraniu haków

kończąc. Ponadto pamiętajmy,

że przed wyborami ktoś układa

i zatwierdza listy wyborcze. Osoby,

które nie wyobrażają sobie życia

poza polityką, zrobią naprawdę

wiele, aby zdobyć dobre miejsce na

karcie do głosowania.

Jakie są tego skutki? Politycy

mierni, ale wierni. Słuchając wypowiedzi

różnych członków tej

samej partii, można nieraz odnieść

wrażenie, że są zaprogramowani,

bo mówią prawie to samo. Dzieje

się tak za sprawą przekazu partyjnego,

który jest narzucany z góry.

Jeśli polityk będzie się go grzecznie

trzymał, wtedy nikomu się nie narazi.

Mieliśmy nawet ostatnio przykład

posła z naszego regionu, który

odważył się poddać pod dyskusję

wrażliwy temat. Oczywiście strona

przeciwna od razu wyolbrzymiła

i zmanipulowała jego słowa.

Jednak bardziej powinna nas

zastanowić stanowcza reakcja lidera

partyjnego. Poinformował, że

polityk nie będzie już występował

w mediach, a może nawet nie znajdzie

się dla niego miejsca na liście

wyborczej.

To jest ta wolność? Daje do myślenia,

prawda?

stopka redakcyjna

Redakcja „Gazety Chełmińskiej”

Złotoria, ul. 8 marca 28

redakcja@gazetachelminska.pl

Wydawca

Fundacja Medium

Redaktor naczelny

Radosław Rzeszotek

Zastępczyni redaktora naczelnego

Kinga Baranowska (tel. 796 302 471)

Redaktor wydania

Kinga Baranowska

Dział reportażu i publicystyki

Monika Chmielewska

Dział informacji

Monika Chmielewska,

Łukasz Buczkowski

Arkadiusz Włodarski

Korekta

Piotr Gajdowski

REKLAMA

Kinga Baranowska

(GSM 796 302 471),

Justyna Tobolska

(GSM 724 861 093),

reklama@gazetachelminska.pl

Skład

Studio Gazeta Chełmińska

Druk

Express Media Sp. z o.o.

ISSN 4008-3456

Redakcja nie odpowiada za treść

ogłoszeń.

***

Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych

Get Well Sport Sp. z o.o. zastrzega, że

dalsze rozpowszechnianie materiałów

opublikowanych w “Gazecie Chełmińskiej”

jest zabronione bez zgody

wydawcy.

Podczas słynnej wizyty Morawieckiego

w Rypinie premier

mówił, że do równomiernego

i bardziej sprawiedliwego rozwoju

Polski potrzebne są inwestycje.

Apelował: „Walczmy o prawdę,

o to, jak rzeczywiście Polska się

rozwijała w ostatnich latach, i porównujmy

to do wcześniejszych

lat”.

Faworyzowany

Rypin

MARCIN SKONIECZKA

Wójt gminy Płużnica | Ekonomista

Postanowiłem odpowiedzieć

na to wezwanie i sprawdzić wartość

dotacji i inwestycji w Rypinie.

Z dostępnych w GUS danych wynika,

że w latach 2016-2020 miasto

otrzymało „dotacje ogółem - inwestycyjne”

zaledwie o wartości 1,6

mln zł, a w latach 2011-2015 było

to aż 17,1 mln zł. Z mojej analizy

wynika jednak, że te statystyki

nie uwzględniają środków m.in.

z Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych. Dlaczego? Ponieważ,

wbrew temu co sugeruje premier,

te pieniądze nie pochodzą z budżetu

państwa! Rząd nie wziął ich

z uszczelnienia VAT-u czy wprowadzonego

podatku od marketów.

Środki te są wypłacane z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19.

Bank Gospodarstwa Krajowego

najpierw pożycza pieniądze, emitując

obligacje, a później przekazuje

je samorządom.

Ze słów premiera i burmistrza

wynikało, że dopiero teraz, dzięki

wsparciu inwestycji przez obecną

władzę, miasto zaczęło się rozwijać.

Tymczasem w latach 2016-

2021 wydatki majątkowe Rypina

wyniosły 52 mln zł, a w latach

2010-2015 blisko 55 mln zł. Gdy

kwoty te skorygujemy o wpływ

inflacji, to okaże się, że w czasach

rządów PiS miasto zrealizowało

wydatki majątkowe o wartości 13

proc. mniejszej niż w analogicznym

okresie rządów poprzedników.

Premier roztacza obraz niesamowitego

rozwoju polskich samorządów

dzięki Zjednoczonej Prawicy.

Fakty tego nie potwierdzają.

Nawet faworyzowany w uznaniowych

rozdaniach środków Rypin

zrealizował mniej inwestycji niż

kiedyś.

Zwykle, aby nabyć jakąś rzecz

lub usługę, musimy podpisać

umowę. Najczęściej w praktyce

są to umowy, których treść

określa strona ekonomicznie

silniejsza. Niestety treść tych

umów jest obszerna i często

trudna do zrozumienia. Będąc

zainteresowanymi pozyskaniem

Niekorzystne dla

konsumentów

zapisy umów

MACIEJ FOLBORSKI

Radca prawny probiznes.m.f@gmail.com

rzeczy lub usługi, podpisujemy

jednak takie umowy. Czasami

w trakcie jej realizacji jesteśmy

niezadowoleni z przedmiotu

umowy. Wówczas możemy się

spotkać z oporem lub odmową

w zakresie zmiany sposobu

realizacji umowy lub jej

rozwiązania. Warto więc pamiętać,

iż prawo przychodzi nam

z pomocą. Generalnie bowiem

umowa sprzeczna z ustawą,

mająca na celu jej obejście lub

sprzeczna z zasadami współżycia

społecznego jest nieważna, chyba

że przepisy przewidują inny

skutek. Dodatkowo postanowienia

umowy zawieranej z konsumentem

nieuzgodnione indywidualnie

nie wiążą go, jeżeli kształtują

jego prawa i obowiązki w sposób

sprzeczny z dobrymi obyczajami,

rażąco naruszając jego interesy.

Jeżeli nieważnością jest dotknięta

tylko część umowy, pozostaje

ona w mocy co do pozostałej

części, chyba że bez postanowień

dotkniętych nieważnością umowa

nie zostałaby zawarta. Dotyczy

to niedozwolonych klauzul

umownych określonych w kodeksie

cywilnym lub uznanych za takie

przez sądy. Ich katalog prowadzi

Urząd Ochrony Konkurencji

i Konsumentów. Wniosek jest więc

taki, iż nie musimy być związani

zapisami umowy narzuconymi

przez przedsiębiorców. Możemy je

zawsze negocjować lub rozwiązać.

Jednak podstawy do takich

działań muszą być faktycznie

występujące i obiektywne, a nie

wynikające wyłącznie z naszego

niezadowolenia.

Kancelaria Radcy Prawnego

Maciej Folborski

Chełmża, ul. Hallera 7

REKLAMA: strona 6

Następny numer już

6 września

Szukaj nas w sklepach i urzędach oraz na www.pozatorun.pl

Gazeta Chełmińska . 9 sierpnia 2022


PRAWO

3

Jak ubezpieczyciele zaniżają

koszty odszkodowania?

Współcześnie, w czasach gdy większość z nas korzysta z różnego rodzaju pojazdów mechanicznych, takich jak samochody

czy motocykle, kolizje drogowe stały się smutną codziennością. Kiedy staliśmy się uczestnikami takiej kolizji,

w nasze życie wkracza prawo cywilne i wynikający z niego obowiązek naprawienia szkody

fot.pixabay

Czym jest szkoda? Jest to strata

poniesiona przez poszkodowanego

w wyniku jakiegoś zdarzenia,

a także korzyści, które poszkodowany

mógłby osiągnąć, gdyby

szkody nie wyrządzono, np.

uszkodzony samochód.

Sprawca wypadku

W pierwszej kolejności należy

ustalić, kto jest sprawcą wypadku,

czyli z czyjej winy doszło do zdarzenia.

Pamiętać należy, że wina

może być zarówno umyślna (z zamiarem

jej wyrządzenia), jak i nieumyślna

(szkoda powstaje w wyniku

niedbalstwa). Jeżeli okaże się, że

do kolizji doszło nie z naszej winy,

a z winy innej osoby, to stajemy się

poszkodowanymi, a sprawca ma

obowiązek naprawienia szkody,

którą nam wyrządził. Należy przy

tym rozróżnić odszkodowanie od

zadośćuczynienia. Celem odszkodowania

jest pokrycie poniesionej

szkody materialnej, natomiast zadośćuczynienie

ma rekompensować

straty niematerialne (np. cierpienie

związane z uszczerbkiem na

zdrowiu).

Umowa OC a naprawienie szkody

W przypadku szkody powstałej

w związku z kolizją na szczęście

nie musimy egzekwować należnego

nam odszkodowania

‘‘

bezpośrednio od sprawcy,

co często wiązałoby

się z dużymi trudnościami,

a nawet mogłoby

okazać się niemożliwe. Dlaczego

Ustawa o ubezpieczeniach

obowiązkowych,

Ubezpieczeniowym

Funduszu Gwarancyjnym

i Polskim Biurze

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

nakłada na

posiadaczy pojazdów mechanicznych

obowiązek zawarcia umowy

ubezpieczenia odpowiedzialności

cywilnej (OC). Przez umowę ubezpieczenia

OC ubezpieczyciel zobowiązuje

się do zapłacenia określonego

w umowie odszkodowania za

szkody wyrządzone osobom trzecim,

wobec których odpowiedzialność

za szkodę ponosi ubezpieczający

albo ubezpieczony. W skrócie

– możemy dochodzić naprawienia

szkody bezpośrednio od ubezpieczyciela,

a nie od sprawcy. W takiej

sytuacji powinniśmy zgłosić szkodę

do towarzystwa ubezpieczeń, z którym

sprawca szkody ma zawartą

umowę ubezpieczenia OC.

wycena szkody tak bardzo

mija się z realiami rynkowymi? Ubezpieczyciele

w swoich kosztorysach często stosują

zaniżone stawki za tzw. roboczogodzinę. [...]

Metody wypłaty odszkodowania

Ubezpieczyciele proponują

wówczas dwie metody wypłat

odszkodowania: metoda kosztorysowa

lub warsztatowa. Metoda

warsztatowa polega na tym, że

nasz uszkodzony pojazd trafia do

warsztatu wybranego przez ubezpieczyciela

i po naprawie warsztat

sam rozlicza się z towarzystwem

ubezpieczeniowym. Metoda kosztorysowa

jest bardziej problematyczna,

ponieważ wycena szkody

następuje na podstawie szacunku

rzeczoznawcy. Ma ona co prawda

swoje plusy, ponieważ nie wymaga

udokumentowania faktycznej naprawy.

Możemy nawet w ogóle nie

naprawiać pojazdu, na co wskazał

w swoim wyroku Sąd Najwyższy:

„Roszczenie o świadczenie należne

od zakładu ubezpieczeń w ramach

ubezpieczenia komunikacyjnego

odpowiedzialności cywilnej z tytułu

kosztów przywrócenia uszkodzonego

pojazdu do stanu pierwotnego

jest wymagalne niezależnie od tego,

czy naprawa została dokonana”.

Niestety, zwykle odszkodowanie

przyznane na podstawie metody

kosztorysowej jest oderwane od

rzeczywistych kosztów naprawy

pojazdu.

Dlaczego wycena szkody jest inna niż

realia rynkowe?

W ostatnim czasie problematyka

ta została poruszona przez

Rzecznika Finansowego, który

przygotował cykl publikacji o likwidacji

szkód w ubezpieczeniach

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Z danych Rzecznika Finansowego

wynika, że aż 45

proc. udzielanych porad telefonicznych

dotyczyło właśnie

wypłaty odszkodowań

Gazeta Chełmińska . 9 sierpnia 2022

z ubezpieczenia OC ppm

sprawy szkody. Dlaczego wycena

szkody tak bardzo mija

się z realiami rynkowymi?

Ubezpieczyciele w swoich

kosztorysach często stosują

zaniżone stawki za tzw. roboczogodzinę.

Średnie rynkowe

stawki zależne są od

regionu, ale oscylują w granicach

100-120 zł/rbg, natomiast kosztorysant

ubezpieczyciela sporządzający

wycenę zwykle przyjmuje stawkę

nawet połowę niższą. Z czego wynika

różnica? Ubezpieczyciele stosują

ceny stosowane przez warsztaty

współpracujące w ramach

sieci naprawczej ubezpieczyciela.

Co więcej, uznają, że tylko takie

stawki są stawkami rynkowymi

i odmawiają dopłaty odszkodowania,

jeżeli poszkodowany naprawi

pojazd w warsztacie stosującym

stawki wyższe. Taka praktyka towarzystw

ubezpieczeniowych jest niedopuszczalna

i została już szeroko

omówiona w orzecznictwie sądów

powszechnych i Sądu Najwyższego.

Poszkodowany nie ma obowiązku

naprawy pojazdu w warsztacie

wskazanym przez ubezpieczyciela,

w szczególności gdy nie jest mu

przedstawiona konkretna oferta,

którą może porównać z innymi

ofertami dostępnymi na rynku,

w tym w zakresie jakości oferowanych

części zamiennych.

Jakość części zamiennych

Jakość części zamiennych jest

drugą przyczyną, przez którą przyznane

odszkodowanie jest niższe

niż faktyczna wysokość poniesionej

szkody. Na rynku możemy wyróżnić

części oryginalne oznaczone

logo producenta pojazdu (oznaczone

symbolem O), części pochodzące

od tego samego producenta co

części O, jednakże nieoznakowane

logo producenta pojazdu, a logo

producenta części (oznaczone symbolem

Q), oraz części alternatywne,

nieoryginalne (oznaczone symbolami

np. P, PJ). W kosztorysach

sporządzanych przez ubezpieczycieli

większość przyjętych do wyceny

części jest oznaczona symbolami

P i PJ. Oczywiście nie zawsze zasadne

jest dokonanie naprawy przy zastosowaniu

jakości O. Trzeba wziąć

przede wszystkim pod uwagę stan

pojazdu sprzed szkody – naprawienie

szkody nie może prowadzić do

polepszenia jakości, a jedynie do

przywrócenia stanu poprzedniego.

Jeżeli więc pojazd dotychczas był

nieuszkodzony albo uszkodzone

części były jakości O lub Q, to nie

ma żadnych podstaw do użycia

części nieoryginalnych, bo oczywistym

jest, że to nie przywróci stanu

sprzed szkody.

Co, gdy nie zgadzamy się z wyceną

szkody?

Gdy nie zgadzamy się z wyceną

szkody sporządzonej przez ubezpieczyciela,

warto zlecić sporządzenie

własnego kosztorysu, a następnie

powołując się na niego, złożyć

odwołanie od decyzji o przyznaniu

nam odszkodowania. Często już na

tym etapie towarzystwo ubezpieczeniowe

zdecyduje się dopłacić

dodatkową kwotę. Jeżeli jednak

ubezpieczyciel nie uwzględni naszego

odwołania albo w dalszym

ciągu nie zgadzamy się z przyznaną

kwotą, możemy dochodzić zapłaty

przed sądem. W toku procesu konieczne

będzie przeprowadzenie

dowodu z opinii biegłego, o którego

warto zawnioskować już w pozwie.

Co więcej, należy pamiętać, że

zakład ubezpieczeń powinien wypłacić

odszkodowanie w terminie

30 dni, licząc od dnia zawiadomienia

o szkodzie – jeśli tego nie zrobił

(albo przyznane odszkodowanie

było zaniżone), przysługują nam

odsetki ustawowe za opóźnienie liczone

od kwoty, której nam nie wypłacono

w terminie. Doświadczyłeś

wypadku lub zdarzenia, w wyniku

którego ucierpiało Twoje zdrowie,

pojazd lub mienie? Wypełnij formularz

kontaktowy!

Legal Media - to nowoczesna firma

prawnicza nastawiona na kompleksową

obsługę prawną w zakresie

ochrony klientów instytucji

finansowych. To, co nas wyróżnia,

to indywidualne podejście do każdej

sprawy, dzięki czemu jesteśmy

w stanie podjąć się najtrudniejszych

spraw. Specjalizujemy się w:

• Odszkodowaniach (odszkodowania

z OC sprawcy, odszkodowania

osobowe, na mieniu, w związku

z wywłaszczeniem);

• Kredytach frankowych;

• Pomocy osobom nadmiernie zadłużonym

(prowadzimy procesy sądowe,

negocjujemy z wierzycielami,

składamy postępowania reklamacyjne);

• Dochodzeniu roszczeń od banków

i firm pożyczkowych (sprawdzamy, czy

koszty kredytu zostały prawidłowo

naliczone, czy instytucja bankowa

wypłaciła odpowiednią kwotę);

• Upadłości konsumenckiej (Legal

Media prowadzi sprawy na terenie

całej Polski, w związku z czym

niezależnie od miejsca Twojego

zamieszkania, jesteśmy w stanie zaoferować

Ci naszą pomoc).

---------------------------------------

Monika ŻYCHLIŃSKA: Aplikant radcowski.

Kieruje działem dochodzenia

roszczeń konsumenckich od instytucji

finansowych, m.in. zwroty

prowizji przy wcześniejszej spłacie

kredytu, zwroty z tytułu tzw. polisolokat

oraz zwroty kosztów pożyczek

w związku ze stosowaniem

klauzul niedozwolonych w umowach.

Specjalizuje się w szczególności

w problematyce sankcji kredytu

darmowego i dochodzeniem

roszczeń z tego tytułu, a także sprawami

ubezpieczeniowymi.


4 TEMAT NUMERU

Oszust ze słuchawki

Był przekonujący, profesjonalny

i obiecywał duże pieniądze, a ona

dopiero po fakcie zorientowała

się, że padła ofiarą oszustwa.

Teraz ma kilkadziesiąt tysięcy

złotych długu. - Wiem, że nic już

z tym nie zrobię i muszę spłacić

kredyt - mówi Paulina.

Paulina dopiero co zdała maturę. Przed sobą ma całe życie i 25,5 tys. zł długu po tym, jak padła ofiarą oszustwa.

Nie łudzi się, że odzyska pieniądze, ale swoją historię opowiada, by nikt inny nie dał się nabrać.

- Dopiero po fakcie pomyślałam: „Boże święty, co ja zrobiłam! Mam niecałe 19 lat i zostałam sama z kredytem”

Łukasz Buczkowski | fot. Łukasz Piecyk

Wszystko zaczęło się przed

dwoma laty, kiedy Paulina postanowiła

założyć konto na jednej z platform

obsługujących kryptowaluty.

Wtedy jeszcze dojeżdżała do szkoły

w Toruniu z jednej z okolicznych

miejscowości i nie miała nawet 18

lat. Konto, które wybrała, było darmowe,

a za samo jego założenie dostała

niewielką nagrodę.

- Konto założyłam na platformie

Blockchain. Za samą rejestrację

dostałam w bonusie 0,05 bitcoina,

co w tamtym czasie nie było dużą

kwotą w przeliczeniu na złotówki -

wspomina Paulina.

O swoim koncie jednak szybko

zapomniała i nie logowała się na

nie przez długi czas. W tym czasie

zarządzał nim robot, a wspomniane

otrzymane w bonusie środki

zaczęły rosnąć. Paulina dowiedziała

się jednak o tym dopiero, kiedy

dostała nieoczekiwany telefon.

- Dwa miesiące temu, w maju,

zaczął do mnie dzwonić rzekomy

przedstawiciel firmy. Przekazał mi

informację, że mam na swoim koncie

0,3 bitcoina i zapytał, czy chcę

usunąć konto, czy wybrać środki.

0,3 bitcoina to w tamtym momencie

było 36 tys. zł - dodaje.

Mężczyzna przedstawił się jako

Tomasz Lewandowski, ale najprawdopodobniej

posłużył się fałszywym

nazwiskiem. Przez telefon był

przekonujący i sprawiał wrażenie

profesjonalisty. Był wiarygodny.

Początkowo Paulina była jednak

niechętna i dopiero po czasie dała

się skusić.

Środa, 22 czerwca

- Zgodziłam się na wykonanie

transakcji. Chciałam mieć te pieniądze,

w końcu to niemała kwota.

Wtedy wszystko się zaczęło - mówi.

Okazało się, że przelew nie jest

wcale taki prosty. Mężczyzna doradził

Paulinie, by wykonała na swoim

koncie bankowym tzw. sztuczny

obrót. Po to, by nie zablokować

konta po przelaniu dużej kwoty.

- Rozmawiał ze mną przez 2-3

godziny i wymusił, bo nie robiłam

tego do końca świadomie, to, że

wzięłam na siebie kredyt w wysokości

25,5 tys. zł. Wiedział dokładnie,

co robić, poinstruował mnie

ze szczegółami, jak mam wypełnić

dane, by dostać kredyt, jaki dochód

wpisać, co ustawić w zatrudnieniu.

- Wszystko brzmiało aż nadto wiarygodnie, a mnie przez myśl nie przeszło, że oszustwo może być tak szczegółowo dopracowane -

wspomina Paulina.

Zachowywał się jak profesjonalista

- twierdzi nasza rozmówczyni.

Paulina w rzeczywistości nie

pracuje. Jest świeżo po maturze

i dopiero wkracza w dorosłe życie.

Na kredyt dała się namówić, bo zaraz

po przelewie pieniędzy na swoje

konto miała go spłacić.

- Kiedy dostałam te pieniądze,

miałam je przelać na platformę

Binance. To inna platforma z kryptowalutą.

Stamtąd miałam zwrócić

je sobie na konto i od razu spłacić

kredyt. To był właśnie ten sztuczny

obrót, o którym mówił pan Tomasz

- wyjaśnia 18-latka.

Czwartek, 23 czerwca

To czas oczekiwania na zaksięgowanie

przelewu. Niczego nieświadoma

dziewczyna przez cały

dzień była w kontakcie z oszustem.

Utwierdzał ją w przekonaniu, że

wszystko jest tak, jak być powinno

i że już niedługo będzie bogatsza

o 36 tys. zł.

- Od godz. 6.30 do 18.00 byłam

z panem Tomaszem cały czas na linii

i czekaliśmy na zaksięgowanie.

Pieniądze przeszły dopiero w piątek

przed południem. Wtedy je straciłam

- mówi Paulina.

Piątek, 24 czerwca

- Przekazałam informację o pieniądzach

panu Tomaszowi. To była

kwestia chwili - nie kryje Paulina.

- Wysłał mi numer konta, ale nie

mój. Nigdy nie robiłam przelewu

na platformie Binance, nie do końca

wiedziałam, co się dzieje. Podałam

dane i przelałam 5 tys. euro,

czyli 24,6 tys. zł. Dostałam informację,

że przelew został wykonany.

Pan Tomasz powiedział, że jak

tylko dostanę pieniądze na swoje

konto bankowe i spłacę kredyt, to

mam się z nim skontaktować i wtedy

dopiero będziemy przelewać

pieniądze z platformy Blockchain.

Czekałam dość długo, bo do godz.

15.00. Cały czas miałam małą nadzieję,

że może się uda, że te pieniądze

przyjdą.

Pieniądze nie przyszły. Paulina

próbowała skontaktować się

z panem Tomaszem, ale nie było

odzewu. Nie odpisywał na maile,

nie dało się też dodzwonić pod

żaden z dwóch numerów telefonu,

z których wcześniej się kontaktował.

Dopiero wtedy zorientowała

się, że dała się oszukać. Wcześniej

niczego nie podejrzewała, bo nie

miała doświadczeń z kryptowalutami,

a oszust sprawiał wrażenie

profesjonalisty i wzbudzał zaufanie.

- Praktycznie cały czas był ze

mną w kontakcie telefonicznym.

Wymienialiśmy się też mailami.

Dzięki temu miał pewność, że robię

to, co mi każe i nie zastanawiam się

nad tym. W trakcie rozmów w tle

było słychać odgłosy biurowe, zdarzało

się też, że będąc ze mną na

linii, rozmawiał z rzekomym kierownikiem.

Wszystko brzmiało aż

nadto wiarygodnie, a mnie przez

myśl nie przeszło, że oszustwo

może być tak szczegółowo dopracowane

- twierdzi Paulina. - Dopiero

po fakcie pomyślałam: „Boże

święty, co ja zrobiłam! Mam niecałe

19 lat, dopiero skończyłam liceum

i zostałam sama z kredytem”.

Nam również nie udało się

skontaktować z panem Tomaszem.

Oba telefony milczą, a mail pozostaje

bez odzewu.

Dziś

Paulina zgłosiła sprawę na policję,

skontaktowała się także z bankiem.

Szansa na odzyskanie straconych

pieniędzy jest jednak bardzo

mała. A kredyt trzeba spłacić. Paulina

musiała znaleźć pracę, a wsparcie

zaoferował też jej tata.

- Wiem, że nic już z tym nie zrobię

i muszę spłacić kredyt. 25 tys. zł

to spore pieniądze, ale dam radę.

Cieszę się jedynie, że nie dałam się

naciągnąć na większą kwotę - przyznaje.

Dziewczyna zdaje sobie sprawę,

że nie odzyska pieniędzy, a swoją

historię opowiada dla przestrogi -

by nikt więcej nie dał się oszukać

w podobny sposób.

Panów Tomaszów jest więcej

Policja otrzymuje wiele podobnych

zgłoszeń. Oszustów nie brakuje,

a niektórzy - tak jak w przypadku

Pauliny - są na tyle przekonujący,

że udaje im się osiągnąć swój cel.

W przypadku oszustw dokonywanych

przez internet trudniej jest

jednak odzyskać stracone pieniądze.

- Należy zachować szczególną

ostrożność w przypadku kontaktów

zdalnych (telefonicznych oraz

e-mailowych) z osobami proponującymi

świadczenie usług finansowych

lub wykonanie transakcji

finansowej. Dobrze jest

zweryfikować tożsamość tych osób

oraz prawdziwość deklarowanego

celu kontaktu - przestrzegają policjanci.

*Imię bohaterki na jej prośbę zostało zmienione

Gazeta Chełmińska . 9 sierpnia 2022


REGION

5

Tym razem Włocławek

W ostatni weekend sierpnia odbędą się dożynki województwa kujawskopomorskiego.

Co będzie się działo?

Łukasz Buczkowski | fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

Znamy nieco więcej szczegółów

na temat tegorocznych dożynek

wojewódzkich. W zeszłym roku

impreza odbyła się w Toruniu.

Tym razem gospodarzem będzie

Włocławek. Jedną z gwiazd wydarzenia

będzie Tomasz Organek.

Święto plonów trwać będzie dwa

dni. Wydarzenia odbywać się będą

na bulwarach we Włocławku i na

lotnisku w podwłocławskim Kruszynie.

W programie znalazły się

m.in. korowód dożynkowy, jarmark

produktów regionalnych i ekologicznych,

folklorystyczne, swojskie

rytmy w wykonaniu formacji pieśni

i tańca, wystawa maszyn rolniczych

oraz piknik ekologiczny.

- Zapraszam do Włocławka na

Dożynki Województwa Kujawsko-

-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej

oraz powiatu włocławskiego

i gminy Włocławek. Będziemy je

celebrować w szczególnych okolicznościach,

w kontekście

wspólnej troski

o bezpieczeństwo

żywnościowe kraju

i kontynentu, kiedy

trud rolnika i owoce

jego pracy nabierają

szczególnej wagi.

Ale ten dzień, dzień

dziękczynienia za

plony, musi być i będzie

radosny - w atmosferze

ludowego

pikniku i wspólnej

zabawy. Bądźmy tam razem! – zachęca

marszałek województwa

Piotr Całbecki.

Dożynki wojewódzkie rozpoczną

się w sobotę 27 sierpnia. Przed

południem odprawiona zostanie

uroczysta msza święta w intencji

rolników Pomorza i Kujaw w należącym

do franciszkanów kościele

pw. Wszystkich Świętych na pl.

Wolności. Towarzyszyć jej będzie

odsłonięcie pamiątkowego kamienia,

poświęconego działaczom

Solidarności Rolników Indywidualnych.

W południe centrum wydarzeń

staną się włocławskie bulwary.

Tam odbędą się kiermasz rękodzieła,

pokazy kół gospodyń wiejskich

i przegląd kapel ludowych. Potem

przyjdzie czas na koncerty - wystąpi

Orkiestra Kijowskiej Operetki

Narodowej oraz młodzi śpiewacy

operowi. Gwiazdą wieczoru będzie

natomiast Tomasz Organek z zespołem.

W niedzielę 28 sierpnia czeka

nas dalsza część wydarzeń. Tym

razem na lotnisku w Kruszynie

‘‘Odbędą się kiermasz rękodzieła, pokazy kół gospodyń

wiejskich i przegląd kapel ludowych. otem przyjdzie czas na

koncerty - wystąpi Orkiestra Kijowskiej Operetki Narodowej

oraz młodzi śpiewacy operowi. Gwiazdą wieczoru będzie

natomiast Tomasz Organek z zespołem.

odbędzie się msza odprawiona

przez bpa Krzysztofa Wętkowskiego,

kiermasz dożynkowy, występy

lokalnych kapel, wystawa maszyn

rolniczych, husarska inscenizacja

historyczna i prezentacje współczesnych

militariów. Nie zabraknie też

oczywiście koncertów. Na scenie

pojawi się m.in. zespół Pectus.

Wsparcie inwestycji w tworzenie

i rozwój działalności pozarolniczej

Poza tym zaplanowano również

inne wydarzenia. Do najciekawszych

z pewnością należy próba

pobicia rekordu Polski w tańczeniu

kujawiaka. Z płyty wspomnianego

lotniska wystartuje 35-kilometrowy

dożynkowy rajd rowerowy.

Obecnie trwają

zapisy na rajd, a organizatorzy

przewidują, że

weźmie w nim udział

około 250 osób.

Tradycyjnie podczas

dożynek rozstrzygnięte

zostaną konkursy na

najpiękniejsze wieńce

i najlepsze stoiska promocyjne.

Organizatorami dożynek

wojewódzkich są samorząd

województwa i Kuria Diecezjalna

we Włocławku, we współpracy

z powiatem włocławskim i gminą

wiejską Włocławek. Niedługo powinniśmy

także poznać dokładną

godzinową rozpiskę wydarzeń

organizowanych w ramach wojewódzkiego

święta plonów.

oprac. Piotr Gajdowski | fot. pixabay

Nawet 500 tys. zł wsparcia może

otrzymać przedsiębiorca wykonujący

lub podejmujący działalność

usługową związaną z rolnictwem

lub leśnictwem. Pomoc przyznawana

jest w formie refundacji

kosztów poniesionych na zakup

lub leasing nowych maszyn, narzędzi

i urządzeń, a także sprzętu

komputerowego i oprogramowania.

Termin przyjmowania

wniosków w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich

poddziałanie 6.4 „Wsparcie inwestycji

w tworzenie i rozwój

działalności pozarolniczej” został

przedłużony do 21 października

2022 r.

O pomoc może ubiegać się podmiot,

który: jako osoba fizyczna,

osoba prawna, wspólnicy spółki

cywilnej lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości

prawnej, która jako mikro- lub

małe przedsiębiorstwo, w rozumieniu

załącznika I do rozporządzenia

Komisji (UE) nr 651/2014,

wykonuje działalność

gospodarczą obejmującą

działalność usługową

związaną z rolnictwem

lub usługową związaną

z leśnictwem przez okres

co najmniej dwóch lat poprzedzających

dzień złożenia

wniosku o przyznanie

pomocy, a w przypadku

działalności usługowej

związanej z rolnictwem

w zakresie zabezpieczania

lub utrzymania urządzeń wodnych,

działalności usługowej związanej

z rolnictwem i leśnictwem w zakresie

mycia i dezynfekcji oraz działalności

usługowej związanej z rolnictwem

w zakresie wykorzystania

technologii cyfrowych wykonuje

bądź zamierza podjąć taką działalność.

Pomoc jest udzielana w formie

refundacji części poniesionych

kosztów kwalifikowalnych operacji.

Refundacji podlegają koszty

inwestycji kwalifikującej się do

Gazeta Chełmińska . 9 sierpnia 2022

‘‘Pomoc jest udzielana w formie refundacji

części poniesionych kosztów kwalifikowalnych

operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji

kwalifikującej się do wsparcia uzasadnionej

ekonomicznie, poniesione przez beneficjenta [...].

wsparcia uzasadnionej ekonomicznie,

poniesione przez beneficjenta,

w wysokości do: 50 proc. kosztów

kwalifikowalnych w przypadku: działalności

usługowej związanej z rolnictwem,

działalności usługowej

związanej z leśnictwem, działalności

usługowej związanej z rolnictwem

i leśnictwem w zakresie

mycia i dezynfekcji; 65 proc. kosztów

kwalifikowalnych w przypadku: działalności

usługowej związanej z rolnictwem

w zakresie zabezpieczania

lub utrzymania urządzeń wodnych,

działalności usługowej związanej

z rolnictwem w zakresie wykorzystania

technologii cyfrowych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca

do wysokości limitu 500 000 zł na jednego

beneficjenta.

Podmioty ubiegające się o przyznanie

pomocy mają również możliwość

korzystania z zaliczek na realizację

operacji.

O kolejności przysługiwania

pomocy decydować będzie suma

uzyskanych punktów przyznanych

na podstawie kryteriów wyboru

operacji określonych w przepisach

rozporządzenia wykonawczego.

Wnioski można składać w oddziałach

regionalnych ARiMR właściwych

ze względu na miejsce

realizacji inwestycji. Dokumenty

można składać osobiście lub przez

upoważnioną osobę albo przesyłką

rejestrowaną nadaną w placówce

Poczty Polskiej lub w formie dokumentu

elektronicznego za pośrednictwem

platformy e-PUAP.

Szczegółowe informacje można

uzyskać pod numerem bezpłatnej

infolinii 800 38 00 84 oraz

https://www.gov.pl/web/arimr.


6 997

Na podwójnym gazie

Na przełomie lipca i sierpnia chełmińscy policjanci zatrzymali kolejnych nietrzeźwych

kierowców. Część z nich to rowerzyści

Monika Chmielewska | fot. nadesłane

Lato to czas wzmożonego ruchu

na drogach. Wybierając się na wakacje,

warto zachować ostrożność,

bo o groźne sytuacje nietrudno.

W ostatnim miesiącu chełmińscy

policjanci mieli pełne ręce roboty.

Nie brakowało kierowców, którzy

za kierownicę wsiedli po alkoholu,

a niektórzy zdecydowali

się na to nawet po narkotykach.

Na początku sierpnia chełmińscy

policjanci otrzymali

zgłoszenie o mężczyźnie, który

jeździ autem po mieście i zaczepia

przechodniów. Udało im się

namierzyć jego samochód i zatrzymać

go do kontroli.

- Mundurowi sprawdzili

jego trzeźwość i okazało się,

że ma w organizmie 0,44 promila

alkoholu. Policjanci podejrzewali

jednak, że to nie alkohol jest powodem

takiego zachowania 21-latka.

Narkotest wskazał obecność w jego

organizmie kilku środków odurzających

- relacjonują chełmińscy policjanci.

Mężczyzna stracił prawo jazdy,

ale jak się okazało, nie był to jego

jedyny tego dnia wybryk. Godzinę

wcześniej ten sam 21-latek został

przyłapany na kradzieży w jednym

z chełmińskich marketów.

‘‘Spore zagrożenie na drogach

sprawiają również… rowerzyści. Tych,

którzy decydują się na jazdę jednośladem

po kilku głębszych, jest niemało.

- Sprawca kradzieży nie chciał

współpracować z ochroną sklepu,

dlatego niezbędny był przyjazd

mundurowych. Na miejscu okazało

się, że skradziony towar nie został

uszkodzony, dlatego funkcjonariusze

ukarali złodzieja 500-złotowym

mandatem - dodają policjanci.

Teraz mężczyźnie grozi zakaz

prowadzenia pojazdów i 2 lata więzienia.

Niestety, nieodpowiedzialnych

kierowców na przełomie miesiąca

było więcej. Przy ul. Powstańców

Wielkopolskich w Chełmnie do

kontroli zatrzymane zostało

audi. Jak się okazało,

23-letni kierowca był nietrzeźwy

- miał 1,3 promila.

Z kolei przy ul. Toruńskiej

patrol zatrzymał

31-letniego kierowcę seata,

który o 4.00 nad ranem

wsiadł za kółko po narkotykach.

- Mężczyzna trafił do

policyjnego aresztu, a jego

auto zostało odholowane

na parking strzeżony - przekazują

mundurowi.

Spore zagrożenie na drogach

sprawiają również… rowerzyści.

Tych, którzy decydują się na jazdę

jednośladem po kilku głębszych,

jest niemało. 2,3 promila miał

Za jazdę po alkoholu grożą wysokie mandaty.

20-latek, którego policjanci zatrzymali

w Brukach Unisławskich. Teraz

grozi mu grzywna, a sąd może

dodatkowo orzec zakaz prowadzenia

pojazdów. Podobne przypadki

miały miejsce w innych miejscowościach

powiatu chełmińskiego.

W Papowie Biskupim już o godz.

7.30 jeden z rowerzystów wpadł na

patrol policji, mając 0,6 promila.

43-latek w dalszą drogę musiał ruszyć

pieszo i z mandatem na koncie.

Ten sam patrol kilka godzin

później w Kornatowie zatrzymał

69-latka mającego 0,68 promila.

Został ukarany w ten sam sposób.

- Przypominamy, że za jazdę rowerem

lub hulajnogą elektryczną

w stanie po użyciu alkoholu (do 0,5

promila) grozi grzywna w wysokości

1000 zł, natomiast w stanie nietrzeźwości

(powyżej 0,5 promila)

kara grzywny to już 2500 zł. Jeżeli

policjanci skierują wniosek o ukaranie

takiego kierującego do sądu,

może on otrzymać wyższą grzywnę,

a także sąd może orzec zakaz

prowadzenia pojazdów innych niż

mechaniczne - przestrzegają chełmińscy

policjanci.

Po spożyciu alkoholu warto więc

zastanowić się dwa razy, zanim zdecyduje

się na podróż. Może to być

bolesne dla portfela, ale przede

wszystkim niebezpieczne, również

dla innych uczestników ruchu.

REKLAMA

Gazeta Chełmińska . 9 sierpnia 2022


KIJEWO KRÓLEWSKIE

7

Pobiegli i pomogli

Ponad 16 tys. zł zebrano podczas festynu, który odbył się ostatniego dnia lipca

Arkadiusz Włodarski | fot. nadesłane

Już po raz szósty odbyła się charytatywna

impreza „Piątka dla Szymona”.

Zorganizowano m.in. bieg

z trasą liczącą prawie 6 km. Zebrane

środki będą przeznaczone

na pomoc Szymonowi Wojtasiowi

z Bajerza.

Chłopiec skończy

jesienią 9 lat. Szymon

urodził się z rozszczepem

kręgosłupa, wodogłowiem

oraz pęcherzem ‘‘-- Dziękujemy każdemu, kto przyczynił

neurogennym. Nadal

potrzebna mu jest intensywna

rehabilitacja. Tyl-

się chociaż w maleńkim stopniu do powstania

ko ćwiczenia pod okiem tej imprezy oraz przede wszystkim tym, którzy

specjalistów dają Szymonowi

szansę na samodzielność

choćby w mi-

wzięli udział w naszej imprezie – dodają główni

pomysłodawcy imprezy.

nimalnym wymiarze.

Głównym wydarzeniem

pikniku był bieg. Jego trasa

liczyła 5,8 km i przebiegała przez

Falocz, gdzie znajdował się start

oraz meta. Można było zapisać

się zarówno na zawody biegowe,

jak i przebyć szlak metodą nordic

walking. Dla dzieci przygotowano

osobny bieg na dystansie 300 m. Po

dwóch latach przerwy spowodowanej

pandemią koronawirusa postanowiono

przywrócić tradycyjną

formę biegu na świeżym powietrzu

– wcześniej odbywał się on wirtualnie.

Przygotowano także inne atrakcje.

Piłkarze Pomowca Kijewo Królewskie

zorganizowali na stadionie

rozgrywki piłkarskie. Na boisku

sportowym przy remizie Ochotniczej

Straży Pożarnej odbył się

piknik rodzinny. Były tam animacje

dla dzieci, malowanie buziek,

dmuchańce. Panie z Kół Gospodyń

Wiejskich z Bajerza i Brzozowa pojawiły

się z domowymi pysznościami.

Można było wykonać analizę

składu ciała i uzyskać

informacje na temat

zdrowia i wyglądu.

Zorganizowano licytację

różnych przedmiotów,

np. ręcznie

robionych toreb, plecaków

i poduszek,

przekazanych przez

firmę Wyczyny z Maszyny,

jak również

pierścionki, bransoletki,

czy też płytę

znanego piosenkarza,

Sławomira, wraz

z autografem jego

oraz Kajry. Imprezę poprowadził

DJ Kaszub - Grzegorz Kaszuba.

- Udało się zebrać 16 074,91 zł

– poinformowali na Facebooku organizatorzy

imprezy. - Piękna suma

jak na pogodę, która nam wczoraj

nie sprzyjała. A to jeszcze nie

Na festynie odbyły się także zabawy dla dzieci z animatorem.

wszystko.

W poniedziałek 8 sierpnia na

oficjalnej facebookowej stronie

wydarzenia ruszyły licytacje fantów,

które przekazano na festyn,

a których nie udało się zlicytować

w trakcie imprezy. Wśród nich

znajdzie się m.in. płyta Sławomira

z autografem, karnet na siłownię,

ręcznie wykonana sowa. Każdego

dnia wystawiany jest jeden przedmiot.

Imprezy z cyklu „Piątka dla Szymona”

organizowane są od ponad

pięciu lat. Zebrane środki przydadzą

się na dalszą rehabilitację,

szczególnie że pod koniec sierpnia

chłopca czeka operacja uwolnienia

rdzenia kręgowego, który wrósł

w kręgosłup i podlega uszkodzeniu.

- Dziękujemy każdemu, kto

przyczynił się chociaż w maleńkim

stopniu do powstania tej imprezy

oraz przede wszystkim tym, którzy

wzięli udział w naszej imprezie –

dodają główni pomysłodawcy imprezy.

Festyn odbył się przy współudziale

władz gminy Kijewo Królewskie,

Gminnego Ośrodka Kultury,

pomogli także strażacy z OSP

Kijewo Królewskie oraz Płutowo.

Włączyli się też członkowie MLKS

Nadwiślanina Chełmno.

REKLAMA

Gazeta Chełmińska . 9 sierpnia 2022


8 MIASTO CHEŁMNO

Sztuka radości w Chełmnie

W najbliższy weekend po raz siódmy odbędzie się Perspektywy – 9 Hills Festival

Arkadiusz Włodarski | fot. nadesłane

Lubomski fot. Karol Kacperski

Zapach czasu Teatr KTO fot. Arkadiusz Szadkowski.

Warszawskie Combo Taneczne fot. Kuba Dąbrowski.

Już niedługo odbędzie się 7. edycja

festiwalu Perspektywy – 9 Hills

Festival. W tym roku zaplanowano

ją w dniach 12-14 sierpnia,

a jej głównym motywem będzie

sztuka radości.

Twarzą tegorocznej edycji będzie

Teatr Uśmiechy, złożony z aktorek

i aktorów z niepełnosprawnością

intelektualną, na co dzień

będących uczestnikami Warsztatów

Terapii Zajęciowej w Chełmnie.

Rok temu teatr prowadzony

przez Igę Jambor-Skupniewicz

swoim spektaklem skradł serca

licznie zgromadzonej na rynku publiczności.

Tak jak poprzednio, i tym razem

festiwal obfitować będzie w spektakle,

koncerty, instalacje i działania

animacyjne. Na jednej z kamienic

Gazeta Chełmińska . 9 sierpnia 2022

starego miasta odsłonięty zostanie

siódmy już pamiątkowy mural.

Perspektywy – 9 Hills Festival to

organizowane w Chełmnie od 2016

r. trzydniowe spotkanie ze sztuką.

Wydarzenie jest wynikiem współpracy

mieszkańców, którzy co roku

w połowie sierpnia otwierają bramy

swojego miasta (kościołów, piwnic,

podwórek i plenerów), zamieniając

je w sale koncertowe, uliczne galerie

sztuki i przestrzenie działań

animacyjnych. W realizacji każdej

edycji festiwalu uczestniczy ponad

300 chełmnian: wolontariuszy, artystów

i animatorów, a także przedstawicieli

fundacji i stowarzyszeń.

Pierwszym wydarzeniem w ramach

tej edycji będzie konferencja

„Bądźmy gotowi na wyzwania przyszłości”,

która odbędzie się w piątek

12 sierpnia o 14.00 w kinoteatrze

Rondo. Oficjalne otwarcie festiwalu

zaplanowano na 18.30 w kościele

pw. św. Apostołów

Piotra i Pawła.

Wystąpią tam

Tord Gustavsen

i Tore Brunborg,

jedni z najbardziej

cenionych norweskich

muzyków jazzowych.

O 19.00

i 20.30 w kościele

pw. św. Ducha zaplanowano eksperyment

artystyczny „Kompania

Mamro” (widowisko przeznaczone

dla osób powyżej 16. roku życia).

Aktorka Karolina Kasprzak wystąpi

ze swoim reportażem „Czy to

jest Miłość, czy to jest kochanie?”

również w kościele pw. św. Ducha

w piątek o 21.30 oraz w sobotę

o 14.00 i w niedzielę o 15.00.

Na Nowych Plantach wieczór

i noc upłyną pod znakiem muzyki

elektronicznej prezentowanej w ramach

koncertu „Women in art”. Zaprezentują

się: Vibe with the Beat,

IKARVS, Ane oraz Marika Srbinovska.

Impreza potrwa od 20.00 do

3.00 nad ranem.

Drugiego dnia festiwalu Teatr

Agrafka wystawi w kościele św.

Ducha spektakl „Prawy sercowy”.

Będą dwa przedstawienia: o godz.

16.00 i 18.00. Natomiast o 21.15

z Fontanny na Nowych Plantach

wyruszy „Parada chodzących obrazów”

prowadzona przez Bum

Bum Orkestrar. O 22.00 na Rynku

wystąpi Teatr KTO ze spektaklem

„Zapach czasu”.

Drugi dzień to także kolejne występy

muzyki elektronicznej. Koncert

„Get the flow” rozpocznie się

na Nowych Plantach o 18.00 i potrwa

do 3.00. Wystąpią Luk&Lunar,

Rybson, Ori Moto, ABĒDI oraz Foxall.

Pierwsze festiwalowe atrakcje

niedzieli zaczną się wcześnie. Już

o 10.30 na Nowych Plantach odbędą

się zajęcia z jogi. W samo południe

wystąpi Bum Bum Orkestrar.

O tej porze na Rynku będzie powstawać

pamiątkowy mural „Gołąb

pokoju”, pojawi się też największy

‘‘Twarzą tegorocznej edycji będzie

Teatr Uśmiechy, złożony z aktorek i aktorów

z niepełnosprawnością intelektualną [...].

na świecie ekran z tektury falistej.

O 13.00 na Grudziądzkiej rozpoczną

się „Spotkania z rytmem”, a także

wydarzenie skierowane specjalne

do najmłodszych „Dzieciaki, dla

Was Klauniaki!”.

Na Nowych Plantach o 15.00

okazja do spotkania i porozmawiania

z Przemysławem Kossakowskim,

dziennikarzem, autorem

wielu programów telewizyjnych.

O 17.30 z koncertem w kościele św.

Ducha wystąpi Mariusz Lubomski.

Wieczorem wiele będzie się działo

także na rynku. O 20.00 koncert

z potańcówką poprowadzi Warszawskie

Combo Taneczne, zaś

o 21.30 Video Projekcja. Kwadrans

później widowisko „Światło – Muzyka

– Laser - Legenda”.

Wydarzenie jest współfinansowane

ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa

Kujawsko-Pomorskiego na lata

2014-2020. Partnerem głównym

jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


MIASTO CHEŁMNO

9

Wodna do remontu

Rusza długo wyczekiwana modernizacja

ul. Wodnej. W lipcu rozpoczęto

prace przygotowawcze.

To jednocześnie etap większego

zadania - modernizacji objazdu

wschodniego zespołu staromiejskiego.

Wykonawca rozpoczął wymianę

Na wymianę czeka wodociąg, a także nawierzchnia ulicy stanowiącej objazd wschodniego zespołu staromiejskiego

Prace rozpoczęły się w lipcu. Wiążą się z utrudnieniami, ale dojazd

do posesji będzie zachowany.

Sztuka zza oceanu

Toko Hosoya prezentuje swoją premierową ekspozycję

Arkadiusz Włodarski | fot. Rafał Skoczylas

Chełmno jest pierwszym europejskim miastem, które prezentuje

sztukę autorstwa młodej Japonki.

Sztuka abstrakcyjna z Japonii jest

tematem nowej wystawy, którą

można oglądać w Muzeum Ziemi

Chełmińskiej. Jej tytuł to „Phantom

Limb”.

Autorką wystawianych dzieł

jest 24-letnia Toko Hosoya. Pochodząca

z Japonii artystka mieszka

obecnie w Kanadzie, a w tym roku

została absolwentką wyższej szkoły

sztuk pięknych [OCAD] w Toronto.

Pasjonuje się tworzeniem niezwykłych

form sztuki abstrakcyjnej,

czerpiąc ze starych technik

oraz eksperymentując z różnymi

Arkadiusz Włodarski | fot. nadesłane

wodociągu, będącego wyjątkowo

awaryjnym odcinkiem miejskiej

sieci. Prace ruszyły od ul. Kamionka

i sukcesywnie będą postępować

w kierunku 22 Stycznia. Wymianie

ulegnie główna nitka wodociągu,

jak również przyłącza do poszczególnych

nieruchomości. Ponadto

zostaną zamontowane zasuwy

umożliwiające częściowe odcięcia

sieci wodociągowej. Dzięki temu

w przypadku awarii nie będzie już

trzeba wyłączać całej sieci. Budowa

nowej sieci wodociągowej realizowana

jest z budżetu miasta na zlecenie

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

w Chełmnie. Prace potrwają

do wczesnej jesieni.

Budowa wodociągu

jest skoordynowana

z przygotowaną wymianą

nawierzchni na

całej ul. Wodnej. Pod

nawierzchnią asfaltową

znajduje się historyczna

kostka rzędowa, która

jest odzyskiwana i magazynowana.

- Zakładamy, że we wrześniu

rozpoczęte zostaną prace związane

z układaniem nawierzchni ul.

Wodnej, które będą postępować

od ul. Kamionka do 22 Stycznia –

mówi burmistrz Chełmna Artur

Mikiewicz. - Nawierzchnia ulicy

zostanie w całości wykonana z kamienia.

Nawierzchnie parkingów

zostaną wykonane z tzw. „kocich

łbów”, analogicznie do parkingów

materiałami. Twórczość artystyczną

Toko Hosoyi można określić

jako wielowymiarową, pełną wyobraźni

i personalną opowieść,

która ukazuje dwie różne rzeczywistości.

Sztuką abstrakcyjną artystka

zajmuje się od dziecka.

Prace z wystawy „Phantom

Limb” odzwierciedlają jej osobiste

doświadczenia jako osoby dwujęzycznej

będącej w konflikcie z wyrażaniem

siebie jako osoby mówiącej

innym językiem. Przez swe

prace artystka zachęca nas do spojrzenia

na świat ze swojej perspektywy,

godzącej dwa różne światy,

dwie różne kultury oraz wielojęzyczność.

Pomimo młodego wieku Japonka

może się już pochwalić wieloma

osiągnięciami oraz wyróżnieniami.

Przyznano jej m.in. złoty medal

Stowarzyszenia Ilustratorów za

tworzenie interesujących ilustracji

do książek, otrzymała również

nagrodę studencką za projekty

przedmiotów w sztuce użytkowej.

Artystka ma za sobą kilka wystaw

indywidualnych w galeriach sztuki

w Toronto oraz grupowych w Nowym

Jorku oraz Montrealu. Zdążyła

już wydać także książkę dla

dzieci, służącą do nauki alfabetu za

pomocą nazw zwierząt.

Ekspozycja w Chełmnie jest

pierwszą, która odbywa się w Europie.

To właśnie Muzeum Ziemi

Chełmińskiej jest miejscem, gdzie

zaprezentowano premierowo nowe

dzieła Japonki. Kuratorką wystawy,

którą można oglądać do 11 września,

jest Jennifer Suwala.

Gazeta Chełmińska . 9 sierpnia 2022

‘‘Nawierzchnie parkingów zostaną wykonane z tzw.

„kocich łbów”, analogicznie do parkingów wykonanych

w sąsiedztwie klasztoru [...].

wykonanych w sąsiedztwie klasztoru.

W ramach zadania zostanie

również ułożony nowy granitowy

krawężnik na całej ulicy, a chodnik

zostanie wymieniony na kamienny.

To część większego zadania, czyli

modernizacji objazdu wschodniego

zespołu staromiejskiego,

obejmującego również poprawę nawierzchni

asfaltowych. To zadanie,

wspólnie ze zrealizowanym objazdem

wschodnim, znacząco poprawi

warunki i bezpieczeństwo przejazdu

przez zespół staromiejski.

- Na realizację obu zadań pozyskaliśmy

dotację z Rządowego

Programu Budowy Dróg w łącznej

wysokości niemal 2,4 mln zł – dodaje

burmistrz. - Realizacja zadania

wiąże się ze zmianami w organizacji

ruchu i pewnymi utrudnieniami.

Przez cały czas prowadzenia

robót będzie jednak zachowany

dojazd do posesji, jednakże objazd

po ulicach staromiejskich będzie

wytyczany odrębnie dla każdej z remontowanych

przecznic. Te czasowe

utrudnienia finalnie zaowocują

dobrej jakości drogami oraz infrastrukturą,

która posłuży na

dziesięciolecia.

Podczas realizacji prac

doszło do interesującego

odkrycia archeologicznego.

Około 1,5 m pod obecną

nawierzchnią znaleziono

prawdopodobnie najstarszą

warstwę stanowiącą

element chełmińskich ulic

– z dębowych beli. Nawierzchnia

jest równo ułożona pod główną

osią jezdni. Jeden element ułożony

poza osią został wydobyty

i zostanie poddany konserwacji,

z myślą o przekazaniu do Muzeum

Ziemi Chełmińskiej. Po odkryciu

nawierzchni została sporządzona

dokumentacja przez archeologa,

a wydobyty element zostanie przekazany

do pracowni konserwacji.

Odnowiona Kolejowa

Zbudowano m.in. chodnik dla pieszych.

Trwają prace dotyczące budowy

drogi przy ul. Kolejowej, Jest to

pierwszy etap z kilku składających

się na zaprojektowaną przez

miasto aktywizację terenów pokolejowych.

Chodzi o tereny znajdujące się

między ul. Dworcową a zakładami

FAM. W ramach zadania powstaje

ponad 100-metrowy odcinek drogi

wykonanej z kostki polbrukowej.

Wzdłuż drogi wybudowano chodnik

dla pieszych, jak również ponad

40 miejsc parkingowych, które zapewnią

lepszą jakość obsługi dworca

autobusowego. Dzięki realizacji

inwestycji zostanie zapewniona

prawidłowa obsługa komunikacyjna

terenu.

- Zadanie realizujemy z myślą

i troską o komfort mieszkańców

miasta i powiatu, w tym interesantów

nowej siedziby Starostwa Powiatowego

powstającej przy ul. Kolejowej.

Samo zadanie jest jednak

częścią większego planu – mówi

wiceburmistrz Chełmna Piotr Murawski.

Aktywizacja tych terenów pozwoli

w przyszłości na budowę

nowego dworca autobusowego, jak

również stworzenie nowoczesnego,

funkcjonalnego i estetycznego targowiska

miejskiego.

- Bardzo nam zależy na poprawie

funkcjonalności dworca.

Obecna forma pozostawia wiele

do życzenia. Nowy obiekt zapewni

komfort obsługi podróżnych. Co

kluczowe, oprócz budowy dworca

zaplanowano również przeniesienie

przystanków autobusowych –

podróżny korzystający z poczekalni

będzie mógł przejść bezpośrednio

na peron przystankowy, bez konieczności

pokonania znaczącego

obecnie dystansu – dodaje wiceburmistrz.

(AW)


10 POWIAT

Wsparcie studentów

Powiat chełmiński wspiera uzdolnionych studentów, wypłacając stypendia

Monika Chmielewska | fot. pixabay

Wybitnie uzdolnieni studenci,

mieszkający w powiecie chełmińskim,

mogą ubiegać się o wypłatę

stypendium. Na wsparcie mogą

także liczyć kształcący się na kierunkach

lekarskich i pielęgniarskich.

Wnioski można składać do

10 października.

Starostwo Powiatowe w Chełmnie

już po raz kolejny umożliwia

studentom ubieganie się o wsparcie

finansowe. Stypendium przyznawane

jest na okres 10 miesięcy

w wysokości 500 zł miesięcznie.

Mogą o nie aplikować studenci mający

stałe zameldowanie na terenie

powiatu chełmińskiego oraz wyróżniający

się szczególnymi osiągnięciami

naukowymi, artystycznymi

lub sportowymi. Pod uwagę

będą brane średnia ocen i ponadprzeciętne

osiągnięcia (stypendia

naukowe) lub ponadprzeciętne wyniki

w dziedzinie artystycznej lub

sportowej (stypendia artystyczne

i sportowe). W pierwszym przypadku

chodzi m.in. o sukcesy na

olimpiadach, publikacje czy pracę

na rzecz społeczności akademickiej.

W przypadku stypendium

sportowego pod uwagę będą brane

miejsca medalowe na Mistrzostwach

Polski, Europy i Świata oraz

na Olimpiadzie. Do wniosku należy

dołączyć dokumenty potwierdzające

uzyskane osiągnięcia - dyplomy,

zaświadczenia, świadectwa itp. Student

na dany rok akademicki może

otrzymać tylko jeden rodzaj stypendium.

Na wsparcie mogą także liczyć

studenci kierunków lekarskich, pielęgniarskich

lub ratownictwa medycznego.

Wysokość tego stypendium

to także 500 zł miesięcznie

przez okres 10 miesięcy. Student,

aby uzyskać wsparcie, nie może powtarzać

roku, korzystać z urlopów

macierzyńskich lub rodzicielskich

i pobierać innego stypendium od

powiatu chełmińskiego. Musi być

zameldowany w powiecie chełmińskim

oraz nie może mieć ukończonych

26 lat. O kolejności przyznania

stypendiów decydują wyniki

w nauce, czyli wysokość średniej

ocen za poprzedni rok akademicki.

Wnioski wraz z niezbędnymi

załącznikami należy składać, w obu

przypadkach, w sekretariacie Starostwa

Powiatowego w Chełmnie

przy ul. Harcerskiej 1 do 10 października.

Można je także przesłać

pocztą tradycyjną. Należy pamiętać

o dołączeniu oświadczenia

o stałym zameldowaniu studenta,

oświadczenia o wyrażeniu zgody na

przetwarzanie danych osobowych

i podpisanej klauzuli informacyjnej.

Wzory dokumentów można

znaleźć na stronie Starostwa Powiatowego

w Chełmnie.

Powiat jak malowany

Nauczyciel roku

Powiat chełmiński ogłosił plebiscyt

na Nauczyciela Roku 2022.

Nagrody będą przyznawane nauczycielom

ze szczególnymi osiągnięciami

w edukacji dzieci, młodzieży

i dorosłych.

Plebiscyt na Nauczyciela Roku

2022 jest kierowany do nauczycieli,

którzy są zatrudnieni w placówkach

na terenie powiatu chełmińskiego.

Nagrodzeni zostaną

nauczyciele, którzy posiadają

szczególne osiągnięcia i zasługi dla

edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych

oraz cieszący się autorytetem

i szacunkiem w środowisku pracy.

Kandydatów można zgłaszać do

9 września w trzech kategoriach:

nauczyciel szkoły podstawowej,

nauczyciel szkoły ponadpodstawowej

oraz najsympatyczniejszy

nauczyciel. W pierwszych dwóch

kategoriach kandydatów zgłaszają

dyrektorzy szkół, rady rodziców

lub organizacje samorządowe. Komisja

konkursowa będzie brała

pod uwagę szczególne osiągnięcia

w pracy dydaktyczno-wychowawczej,

doprowadzenie uczniów do

szczebla wojewódzkiego w konkursach

i olimpiadach, zaangażowanie

w życie szkoły, a także branie

udziału w projektach unijnych.

Natomiast kandydatów do nagrody

najsympatyczniejszego nauczyciela

zgłaszają samorządy

uczniowskie. Zwycięzca ostatniej

kategorii zostanie wybrany drogą

głosowania. Głosowanie na najsympatyczniejszego

nauczyciela

zostanie zorganizowane na stronie

www.powiat-chelmno.pl w dniach

16-30 września.

Zwycięzcy w poszczególnych

kategoriach otrzymają nagrody finansowe.

(MC)

Bezpiecznie nad wodą

XI Ogólnopolski Plener Malarski

w Powiecie Chełmińskim został

w tym roku zorganizowany pod

hasłem „Romantycznie i kolorowo

w Powiecie Chełmińskim”.

Uroczyste otwarcie wystawy prac

artystów odbyło się 6 lipca.

Tegoroczny plener malarski

w powiecie chełmińskim rozpoczął

się 27 czerwca. Powiat gościł

dziesięciu artystów z Pionek, Włocławka,

Zielonej Góry, Płocka, Kraśnika,

Żar i Chełmna. Komisarzem

pleneru była chełmińska malarka

Jadwiga Maj. Artystów osobiście

witali w Papowie Biskupim starosta

Zdzisław Gamański, wójt

gminy Papowo Biskupie Andrzej

Zieliński i sekretarz gminy Dariusz

Śliwiński. Twórcy odkrywali wraz

z organizatorami pleneru urokliwe

zakątki Chełmna i gminy Papowo

Biskupie, a następnie odtwarzali je

technikami malarskimi. Efekty tych

prac można było oglądać przez cały

lipiec w kościele św. Piotra i Pawła

w Chełmnie. To właśnie tam 6

lipca odbył się wernisaż prac stworzonych

w trakcie pleneru. Na wydarzeniu

pojawili się sami artyści,

zaproszeni goście, a także wicestarosta

chełmiński Wojciech Bińczyk

i wójt gminy Papowo Biskupie Andrzej

Zieliński.

(MC)

Policjanci z Komendy Powiatowej

Policji w Chełmnie i strażacy

z Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w Chełmnie

organizują wspólne patrole na

głównych akwenach powiatu

chełmińskiego, na Wiśle i nad jeziorami.

Strażacy i policjanci z Chełmna

wspólnie patrolują główne akweny

powiatu chełmińskiego, Jezioro

Starogrodzkie i rzekę Wisłę.

– Działania te mają charakter

prewencyjny oraz profilaktyczny,

aby zwiększyć bezpieczeństwo

osób przebywających nad wodą.

Szczególnie z uwagi na fakt, iż zaobserwować

można coraz większy

ruch różnego rodzaju jednostek

pływających – informuje KP PSP

w Chełmnie. – Ze względu na niski

poziom wody w Wiśle przypominamy

o konieczności kierowania

się na znaki wyznaczające szlak

oraz o zachowanie należytej ostrożności,

m.in. zmniejszenie prędkości

jednostki pływającej.

Jednocześnie mundurowi przypominają

o najważniejszych zasadach

bezpieczeństwa nad wodą.

Zaliczamy do nich m.in. kąpanie

się tylko w miejscach wyznaczonych,

słuchanie zaleceń ratownika

czy niewchodzenie do wody po alkoholu

i środkach odurzających.

(MC)

Gazeta Chełmińska . 9 sierpnia 2022


POWIAT

11

Bardziej ekologicznie

Modernizują drogi

Monika Chmielewska | fot. Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Trwa termomodernizacja obecnej

siedziby Starostwa Powiatowego

w Chełmnie. To inwestycja

pozwalająca zmniejszyć koszty

utrzymania budynku, ale nie

tylko. To także kolejny dowód

na to, że powiat chełmiński stawia

na ekologię.

Nagrody dla rzemieślników

Powiat chełmiński zachęca do udziału w konkursie dla osób wyróżniających się

w działalności rzemieślniczej i rękodziele

Monika Chmielewska

Trwa konkurs dla rzemieślników

i rękodzielników, którzy swoją

pracą promują powiat chełmiński.

Starosta Zdzisław Gamański

zachęca do udziału w konkursie.

Wnioski można składać do 26

sierpnia.

Konkurs skierowany jest do

osób wyróżniających się w działalności

rzemieślniczej lub rękodziele,

które swoimi działaniami promują

powiat chełmiński. Nagrody przyznawane

będą, jak podaje powiat

chełmiński, w szczególności za pomysłowość,

promowanie ginących

zawodów oraz wspieranie działań

z zakresu rzemiosła i rękodzieła.

Komisja konkursowa będzie brała

pod uwagę wspieranie działań

związanych z ochroną dóbr historii

i kultury, znajdujących się na

terenie powiatu chełmińskiego.

Szansę na nagrodę mają także artyści

realizujący projekty i inne

inicjatywy skierowane do mieszkańców

powiatu chełmińskiego,

które upowszechniają działalność

rzemieślniczą. Chodzi m.in. o organizowanie

warsztatów i innych tego

typu przedsięwzięć.

- Do konkursu zgłaszani mogą

być zarówno rzemieślnicy i twórcy

rękodzieła z doświadczeniem,

jak i młodzi twórcy. Nagrody przyznane

zostaną za całokształt działalności

lub osiągnięcia o istotnym

znaczeniu w roku poprzednim - informuje

Anita Styczeń ze Starostwa

Powiatowego w Chełmnie.

Termomodernizowanie budynków

to działania proekologiczne

i pozwalające zaoszczędzić

energię i ciepło. Na obecnej

siedzibie Starostwa Powiatowego

w Chełmnie oraz w hali sportowej

Pilawa instalowane są panele

fotowoltaiczne oraz pompa

ciepła. Docelowo w tym miejscu

będzie mieściło się Powiatowe

Centrum Usług Społecznych.

W jego skład wejdą Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy

Zespół ds. Orzekania

o Niepełnosprawności oraz dyrekcja

Placówek Opiekuńczo Wychowawczych.

Dotychczasowa

siedziba Placówek Opiekuńczo-

-Wychowawczych w Chełmnie

oraz PCPR zostaną wystawione

na sprzedaż. Całkowity koszt

zadania to około 2, 3 mln zł. Inwestycja

jest współfinansowana

ze środków Unii Europejskiej

w kwocie niemal 1,5 mln zł. Pozostałe

środki pochodzą z budżetu

powiatu chełmińskiego. Przypominamy,

że Starostwo Powiatowe

już niedługo zmieni swoją siedzibę.

Nowy obiekt jest dwukondygnacyjny

i liczy łącznie ponad 3

tys. mkw. Wokół niego powstał

parking. Budynek przechodzi

właśnie przez procedury odbiorowe,

a jego oficjalne otwarcie

planowane jest w połowie września.

Inwestycja pochłonęła łącznie

ok. 20 mln zł.

Nagrody za zajęcie pierwszych

trzech miejsc przyznawane będą

w formie pieniężnej oraz listu gratulacyjnego

bądź statuetki. Nagroda

może być przyznana tej samej

osobie nie częściej niż raz na pięć

lat. Zarząd Powiatu Chełmińskiego

może przyznać nagrodę z inicjatywy

własnej lub na wniosek stowarzyszeń,

związków twórczych czy

organizacji pozarządowych. Do

wniosku należy dołączyć materiały

potwierdzające prowadzenie działań

w dziedzinach rzemiosła lub rękodzieła,

m.in. dyplomy, fotografie,

materiały prasowe, rekomendacje,

publikacje itp. Wnioski należy składać

do 26 sierpnia w sekretariacie

Starostwa Powiatowego w Chełmnie

lub nadesłać drogą pocztową

na adres starostwa. Konkurs zostanie

rozstrzygnięty do 30 września.

Gazeta Chełmińska . 9 sierpnia 2022

Trwa modernizacja dróg powiatowych

w powiecie chełmińskim.

Prace realizowane są w gminach

Lisewo i Unisław. Mieszkańcy

będą mogli korzystać z wyremontowanych

dróg już za nieco ponad

miesiąc.

Starostwo Powiatowe w Chełmnie

informuje o trwających pracach

drogowych i przeprasza

kierowców za związane z tym

utrudnienia. Modernizacje prowadzone

są m.in. na drodze nr 1635

C Lipienek - Strucfoń w gminie

Lisewo. Drogowcy remontują tam

odcinek o długości ok. 2,5 km. Ta

inwestycja pochłonie 2,3 mln zł.

Modernizowana jest także droga nr

1639 C Głażewo - Grzybno w gminie

Unisław o długości 3,1 km. Wartość

tego zadania to także ponad 2,3

mln zł. Każda z inwestycji jest w 35

proc. dofinansowywana z Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg.

Drogi zostaną oddane do użytku

pod koniec września.

(MC)


12 UNISŁAW

Wakacje pełne przygód

Przygotowano wiele atrakcyjnych zajęć

Arkadiusz Włodarski | fot. nadesłane

Minął pierwszy tydzień organizowanych

przez Gminny Ośrodek

Kultury w Unisławiu wakacyjnych

zajęć. To druga część tegorocznej

akcji, mającej na celu zapewnienie

dzieciom z okolicy rozrywki

podczas wolnego od obowiązków

szkolnych czasu.

Organizowano spotkania w ramach

bezpłatnych „Wakacyjnych 10

przygód”, podczas których wiele się

działo.

- Była m.in. przygoda z letnimi

aktywnościami w plenerze, przygoda

z zasadami dobrego zachowania

savoir-vivre, w ramach której

uczestnicy opracowali wspólny regulamin

oraz kwiat dobrych manier,

konkurs „Koło fortuny: Bezpieczne

wakacje”, nauka piosenek

„Złap lato za rękę” i „Piosenka bardzo

kulturalna”, czy też przygoda

kulinarna, czyli warsztaty

kulinarne, w ramach

których uczestnicy

przygotowali desery lodowe,

babeczki, lemoniadę

oraz smoothie

arbuzowo-truskawkowe

– opowiadają organizatorzy.

Uczestnicy zajęć

wzięli także udział w festiwalu

kolorów z proszkami holi

i wodną „Baloniadą”. Zorganizowano

również wycieczkę do Izby

Pamięci oraz wzgórza w Unisławiu

w ramach przygody „Śladami

rycerzy i dam dworu”. Odbyły się

warsztaty z rękodzieła, podczas

których każdy uczestnik stworzył

‘‘Nie obyło się bez warsztatów plastycznotechnicznych,

w ramach których uczestnicy

stworzyli wakacyjne świeczniki oraz tatuaże. Będzie

to doskonała pamiątka wakacyjnych zabaw.

okazjonalną bransoletkę. Nie obyło

się bez warsztatów plastyczno-

-technicznych, w ramach których

uczestnicy stworzyli wakacyjne

świeczniki oraz tatuaże. Będzie to

doskonała pamiątka wakacyjnych

zabaw.

Była także wycieczka do kina na

film „Niezgaszalni”. Podziękowania

należą się wójtowi

Jakubowi Danielewiczowi za

sfinansowanie transportu.

Czekają kolejne przygody:

warsztaty muzyczne, warsztaty

survivalowe, warsztaty

florystyczne oraz szachowe

i atrakcyjna wycieczka do

Chaty Chlebowej.

Pierwsza część akcji odbywała

się od 27 czerwca do 8 lipca.

Każdego dnia na dzieci czekała inna

przygoda. Uczestnicy wybrali się

na odlotową wycieczkę do Ośrodka

Szkolenia Lotniczego Adriana

Aviation w Watorowie. Tam dzieci

nie tylko zwiedziły ośrodek ale zasiadły

za sterami profesjonalnego

symulatora lotu samolotem. Celem

drugiej wyprawy było Kino Helios

w Bydgoszczy. Ponad 50-osobowa

grupa dzieci na dużym ekranie

zobaczyła film „Minionki: Wejście

Gru”. Uczestnicy lepili w glinie

pod okiem Doroty Smoktunowicz,

a wykonane prace, po wypaleniu

w piecu ceramicznym, zabrali na

pamiątkę do domu.

Za sprawą dwóch dwutygodniowych

turnusów z bezpłatnych zajęć

w GOK-u skorzystało ponad 70

dzieci.

Gazeta Chełmińska . 9 sierpnia 2022


UNISŁAW

13

Kino pod chmurką

Ten seans zgromadził rekordowo liczną widownię

Arkadiusz Włodarski | fot. nadesłane

Tradycją wakacji w Unisławiu

stało się Letnie Kino Plenerowe.

Od kilku lat seanse organizowane

pod chmurką cieszą

się sporym zainteresowaniem.

Tak było też i tym razem.

W czwartek 28 lipca unisławski

park odwiedziło kilkaset

osób. Na placu cyrkowym

rozstawiono ogromny ekran

oraz leżaki i krzesła do siedzenia.

Film, który zaprezentowano,

wybrali sami mieszkańcy

w internetowym głosowaniu.

Do wyboru były trzy propozycje:

„Zwierzogród”, „Sekretne

życie zwierzaków domowych”

oraz „Iniemamocni 2”. Z nieznaczną

przewagą wygrała ta

druga produkcja. Jest to tętniąca

przygodą opowieść o wielkiej

przyjaźni zwierzaków domowych.

Akcja tej animacji dzieje

się w jednym z typowych budynków

na Manhattanie. Terrier

Max mieszka tam ze swoją

właścicielką Katie. Gdy kobieta

wychodzi do prasy, zwierzak

spędza czas między innymi

z kotem, papużką oraz jamnikiem.

Sytuacja komplikuje się,

gdy Katie przyprowadzi nowego

pupila – kudłatego psa Duke’a,

co nie spotka się z przychylnością

Maxa.Twórcy filmu znani

są m.in. z innego wielkiego kinowego

przeboju „Minionki”.

Seans, który rozpoczął się

o godz. 20.30, przyciągnął wielu

widzów, zarówno małych, jak

i dużych. Na miłośników dużego

ekranu czekały wygodne leżaki,

popcorn oraz wata cukrowa.

Organizatorami wydarzenia

były Gminny Ośrodek Kultury

w Unisławiu oraz gmina Unisław.

Podziękują za plony

Część artystyczna dożynek odbędzie się w unisławskim

parku

Już niedługo odbędą się dożynki

– tradycyjne podziękowanie

rolników za plony zebrane w tym

roku. Jak zwykle będzie część rozrywkowa,

tym razem kabaretowo-

-muzyczna.

Dożynki gminno-parafialne zaplanowano

na sobotę 20 sierpnia.

Rozpoczną się one tradycyjnie od

mszy świętej w kościele pw. św.

Bartłomieja. Początek nabożeństwa

o godz. 14.00. Następnie uczestnicy

przejdą w korowodzie na teren unisławskiego

parku, gdzie odbędzie

się część artystyczna tegorocznych

dożynek. Z programem aktorsko-

-wokalnym o godz. 18.00 wystąpi

Krzysztof Respondek, znany aktor

i artysta, popularny m.in. z udziału

w skeczach współtworzonego

przez siebie kabaretu Rak. Natomiast

o 20.00 w muzyczną podróż

zabierze wszystkich Dawid Janiak,

pochodzący z Inowrocławia artysta

specjalizujący się w śląskich szlagierach.

(AW)

Będą komputery

Dzieci z gminy Unisław otrzymają

sprzęt komputerowy. Władze

zawarły już umowę z dostawcą

komputerów, firmą Suntar.

Do mieszkańców trafi 150 komputerów.

Sprzęt zostanie dostarczony

w ciągu miesiąca.

- Całość kwoty zakupu, to jest

317 340 zł, została pozyskana ze

środków finansowych Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa na

lata 2014-2020 – wyjaśnia wójt

gminy Unisław Jakub Danielewicz.

Komputery zakupiono zgodnie

z zasadami programu, który zakłada

wsparcie rodzin z dziećmi z terenów

popegeerowskich. Granty

na ten cel przyznano ze środków

projektu „Cyfrowa gmina”. Jego

wyniki ogłoszono w lutym tego

roku.

- Czekaliśmy na podpisanie

umowy oraz rozstrzygnięcie przetargu

– tak wójt wyjaśnia, dlaczego

wykorzystano pieniądze w pół

roku po ogłoszeniu wyników.

Sprzęt trafi do potrzebujących

rodzin, które zgłosiły takie zapotrzebowanie.

Dzięki temu dzieci

i młodzież będą odpowiednio

przygotowane do nauki w nowym

roku szkolnym, a także do ewentualnej

nauki zdalnej, gdyż nie będzie

już problemów z dostępem do

komputerów.

(AW)

REKLAMA

Gazeta Chełmińska . 9 sierpnia 2022


14

GMINY

Zwrócą za olej

Rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy do produkcji

rolnej, mogą już składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Chronić przed

upałem

Łukasz Buczkowski | fot. pixabay

Wnioski można składać do końca sierpnia.

Od 1 sierpnia producenci rolni

mogą składać wnioski o zwrot

podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej.

Kiedy można spodziewać się

pieniędzy?

Stawka zwrotu podatku akcyzowego

w 2022 r. ustalona została

w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Limit wynosi 110 litrów do powierzchni

użytków rolnych oraz

40 litrów do średniej rocznej liczby

dużych jednostek przeliczeniowych

bydła. Jest to więcej niż w poprzednich

latach, kiedy limity wynosiły

odpowiednio 100 i 30 litrów.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

mieszczącego się w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej można

składać do wójtów, burmistrzów

bądź prezydentów odpowiednich

do miejsca położenia gruntów będących

w posiadaniu lub współposiadaniu

producenta rolnego.

Przewidziane są dwa okresy ich

przyjmowania. Pierwszy z nich

miał miejsce w lutym, a rolnicy pieniądze

otrzymali w kwietniu. Drugi

zaczął się na początku sierpnia. Do

końca miesiąca należy złożyć wniosek

o zwrot podatku akcyzowego,

wraz z fakturami lub kopiami faktur

VAT będącymi dowodem zakupu

oleju napędowego w okresie od

1 lutego do 31 lipca 2022 r. W tym

wypadku wypłaty pieniędzy spodziewać

się można w październiku.

Warto mieć na uwadze określony

roczny limit zwrotu podatku.

Producenci rolni, którzy chcą

ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego

i posiadają użytki rolne, ale

też prowadzą chów lub hodowlę bydła,

muszą dołączyć do wniosku nie

tylko faktury. Wymagany jest także

wydawany przez kierownika Biura

Powiatowego Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa

dokument, w którym zawarta będzie

informacja o liczbie dużych

jednostek przeliczeniowych bydła

będącego w posiadaniu producenta

rolnego w roku poprzedzającym

rok, w którym został złożony wniosek

o zwrot podatku akcyzowego.

Warto pamiętać, że rolnicy podlegający

wpisowi do Krajowego

Rejestru Sądowego muszą podać

numer. Pieniądze wypłacane będą

gotówką w kasie urzędu gminy lub

miasta albo przelewem na podany

we wniosku rachunek bankowy.

Latem trzeba zwracać szczególną uwagę na warunki,

w jakich przebywają nasze zwierzęta. Wysoka temperatura

może być dla nich niebezpieczna

W ostatnim czasie mieliśmy do

czynienia z falą upałów. Wysokie

temperatury mogą jednak być

niebezpieczne nie tylko dla ludzi.

Urząd Gminy Lisewo zaapelował,

aby zwracać większą uwagę na

zwierzęta, które również należy

chronić przed pogodą.

Nieodpowiednia opieka nad

zwierzętami latem może doprowadzić

do poważnego uszczerbku na

ich zdrowiu. W przypadku psów

problemem może być np. blaszany

dach budy, który w słońcu nagrzewa

się, przez co wewnątrz jest jeszcze

cieplej. Jeśli pies jest na łańcuchu,

ten również może powodować

oparzenia. Psu najlepiej jest więc

zapewnić schronienie w zacienionym

miejscu.

- Nie mamy żadnej wątpliwości,

że najlepsza dla zwierzęcia jest stała

obecność przy nim. Natomiast jeśli

zwierzę przebywa na zewnątrz,

powinno mieć stworzone odpowiednie

warunki. Zwierzę musi

mieć stały dostęp do wody zdatnej

do picia. Nie zapomnij jej wymieniać.

Jeśli pies wylewa wodę, przytwierdź

naczynie - apeluje Urząd

Gminy Lisewo. - Jeśli pies przebywa

w budzie, powinna być odizolowana,

pokryta papą lub drewnem.

Blacha i wszystkie inne metalowe

przedmioty nagrzewają się do wysokich

temperatur i mogą powodować

poparzenia.

W przypadku, w którym pies

przebywa w ogrodzonej przestrzeni,

powinno się dostosować ją do

wielkości psa tak, by mógł swobodnie

się poruszać. Regulujące te kwestie

przepisy znajdziemy w ustawie

o ochronie zwierząt. Pies nie może

być na uwięzi dłużej niż przez 12

godzin w ciągu doby. Sama uwięź

nie może mieć mniej niż 3 m.

- Niezapewnienie odpowiedniego

pomieszczenia chroniącego psa

przed upałami oraz stałego dostępu

do wody zdatnej do picia jest

wykroczeniem. Grozi za ten czyn

kara aresztu albo grzywny - przestrzegają

urzędnicy. - Jeżeli na stałe

utrzymujesz psa w warunkach zagrażających

jego zdrowiu, a nawet

życiu, lub powodującym cierpienie

– jest to przestępstwo znęcania się

nad zwierzęciem. Grozi za ten czyn

kara pozbawienia wolności do lat 3.

O stworzenie odpowiednich warunków

zwierzęciu warto zadbać

nie tylko ze względu na konsekwencje

prawne, ale przede wszystkim

z uwagi na zdrowie naszego pupila.

Tym bardziej że lato mamy gorące.

(ŁB)

REKLAMA

Gazetę tworzymy dla Was

Masz temat, problem? Potrzebujesz interwencji?

Zadzwoń lub napisz

Nasi dziennikarze czekają

na TWOJE zgłoszenia

692 658 913

731 080 802 redakcja@tylkotorun.pl

Gazeta Chełmińska . 9 sierpnia 2022


REGION

15

Czym będziemy palić?

Nadchodzący sezon grzewczy może być trudny, jeśli chodzi o ogrzewanie węglem

Arkadiusz Włodarski | fot. Łukasz Piecyk

Wakacje na półmetku, jednak sen

z powiek wielu spędza kwestia

zbliżającego się sezonu grzewczego.

Nadal trudno dostać węgiel,

a jeśli już w którymś składzie się

go znajdzie, należy przygotować

się na spore wydatki. Nie ma też

pewności, czy dodatek węglowy,

nad którym pracuje parlament,

będzie wystarczającą pomocą

przy obecnych cenach za tonę.

Już w marcu zauważalne były

problemy z opałem. Ich przyczyną

było ograniczenie dostaw z Rosji,

spowodowane nałożeniem embarga

po rozpoczęciu przez

siły rosyjskie inwazji na

Ukrainę. Wtedy za tonę

węgla trzeba było zapłacić

około 2 tys. zł. Teraz cena

wzrosła o kolejny 1 tys.

zł, choć są miejsca, gdzie

‘‘- Program

„Czyste powietrze”

właściwie idzie w rozsypkę, bo nikt nie ma

wątpliwości, że jak przyjdą trudne chwile, to

ludzie będą palili wszystkim, czym się da [...].

jest to wydatek nawet

3,5 tys. zł. Dla porównania

– średnia cena węgla

w zeszłym roku według

danych Głównego Urzędu

Statystycznego to 996 zł,

zaś dwa lata temu – 887 zł

za tonę.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak

wygląda sytuacja w składach węgla

w regionie.

- Żadnego węgla praktycznie

nie mamy – mówi przedstawiciel

toruńskiej Spółki Rakoczy. - Skład

jest pusty. Nie sprowadzamy go,

bo to nam się obecnie nie opłaca.

Samo sprowadzenie jest drogie,

więc żeby nam to się opłacało, musielibyśmy

sprzedawać tonę po cenie

4 tys. zł. Jednak wtedy nikt by

tego już nie kupił.

Podobna sytuacja występuje

także w innych składach węgla. Na

dostawy – jeśli są – trzeba czekać

nawet miesiąc lub dłużej, jednak

nawet wtedy większość dostarczanego

surowca nie nadaje się do wykorzystania

jako opał w domach.

Transport i odsianie węgla powodują

kolejne koszty, a co za tym

idzie, konieczność dalszej zwyżki

cen.

Węgiel sprzedawany w składach

pochodzi z importu, gdyż ten wydobywany

w Polsce wykorzystywany

jest, po zablokowaniu dostaw

zza wschodniej granicy, do ogrzewania

elektrociepłowni.

Wiele osób, które ogrzewają

swoje mieszkania węglem, czeka

na wejście w życie ustawy o dodatku

węglowym. Ma być to forma

wsparcia ze strony rządu w tej trudnej

sytuacji. Początkowo mówiono

o dopłatach dla składnic węgla i cenie

regulowanej, jednak odrzucono

ten pomysł, tłumacząc to brakiem

współpracy ze strony przedsiębiorców

zajmujących się handlem węglem.

Ci z kolei argumentowali, że

i tak po otrzymaniu rekompensaty

musieliby dokładać do interesu.

Zgodnie z zapisami ustawy,

którą Sejm przyjął pod koniec lipca,

dopłata w wysokości 3 tys. zł

będzie przysługiwać każdemu gospodarstwu

domowemu, w którym

głównym źródłem ogrzewania jest

węgiel. Nie ma żadnego kryterium

dochodowego.

- Te 3 tys. zł będzie można wydać

albo na tonę węgla, albo na bieżącą

konsumpcję, na wakacje, na cokolwiek,

więc tak naprawdę to nie jest

pomoc w zakupie węgla, tylko jest

to następny dodatek socjalny – komentowała

to rozwiązanie

Iwona Michałek,

posłanka Porozumienia,

podczas konferencji prasowej.

Jej zdaniem rodziny,

które używają węgla do

ogrzewania, powinny

otrzymać bon, a potem

się z niego rozliczyć.

Posłanka przedstawiła

również dane pochodzące

ze statystyk Izby Gospodarczej

Sprzedawców

Polskiego Węgla. Wynika z nich, że

w tym roku deficyt węgla wyniesie

nawet 11 mln ton, z czego 5 mln

ton to węgiel określany jako komunalno-bytowy.

- Rząd ustami premiera Mateusza

Morawieckiego do czerwca

zapewniał, że węgla mamy pod dostatkiem.

Jednak już w lutym, zaraz

po agresji Rosjan na Ukrainę, minister

klimatu i środowiska Anna

Węgla w składnicach brakuje, gdyż jego sprowadzanie jest mało

opłacalne.

Moskwa informowała premiera,

że węgla zabraknie. Wszystko to

bardzo zwiększy inflację, z którą

podobno rząd walczy – dodała Michałek.

Z kolei Robert Kwiatkowski

z Polskiej Partii Socjalistycznej zauważa,

że poszkodowani mogą być

ci, którzy wymieniali piece na ekologiczne:

- Program „Czyste Powietrze”

właściwie idzie w rozsypkę, bo nikt

nie ma wątpliwości, że jak przyjdą

trudne chwile, to ludzie będą palili

wszystkim, czym się da, a kryterium

dochodowego jak rząd PiS nie

wprowadził, tak nie wprowadza.

Pomagać trzeba przede wszystkim

najbardziej potrzebującym.

Ustawa trafiła teraz do prac

w Senacie, gdzie zapowiadane jest

złożenie poprawki umożliwiającej

udzielenie pomocy także tym, którzy

ogrzewają swoje domy w inny

sposób, np. ekologicznym pelletem

drzewnym.

- Uważam, że ten dodatek nie

rozwiąże problemu – mówi nasz

rozmówca ze składu węgla przy

ul. Batorego. - Jedna tona kosztuje

właśnie te 3 tys. zł, więc jeśli ktoś

potrzebuje np. 3 tony, to musi wydać

9 tys. zł, więc ten dodatek niewiele

pomoże.

Jego zdaniem nie powinno być

żadnego dodatku:

- To nie jest dobra droga. Rząd

przegapił moment, w którym można

było gromadzić węgiel w magazynach,

ale tego teraz nie da się

nadrobić poprzez wypłacanie pieniędzy.

O zainteresowaniu pieniędzmi

na zakup węgla świadczy fakt, że

już pod koniec lipca toruński Urząd

Miasta musiał wydać specjalne

oświadczenie o tym, że aktualnie

nie prowadzi składania wniosków,

gdyż nie ma jeszcze odpowiednich

przepisów. Podobny komunikat

pojawił się także na stronach Urzędu

Gminy Lubicz.

Dodatek węglowy ma wejść

w życie dzień po podpisaniu przez

prezydenta Andrzeja Dudę ostatecznej

wersji ustawy.

REKLAMA

Gazeta Chełmińska . 9 sierpnia 2022


Zainwestuj na

pewnym gruncie!

• W pełni uzbrojone tereny

przy autostradzie A1

• Atrakcyjna cena – 40 zł/m 2

• Elastyczny podział działek

inwestuj@pluznica.pl | 730 729 417 | www.inwestuj.pluznica.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!