06.09.2022 Views

El gran llibre joc de les civilitzacions

Un gran llibre joc sobre antigues civilitzacions per buscar objectes i aprendre. Amb les genials il·lustracions d’en Subi, els nens s’ho passaran d’allò més bé jugant mentre aprenen sobre les cultures de l’antiguitat.

Un gran llibre joc sobre antigues civilitzacions per buscar objectes i aprendre.

Amb les genials il·lustracions d’en Subi, els nens s’ho passaran d’allò més bé jugant mentre aprenen sobre les cultures de l’antiguitat.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!