14.09.2022 Views

NAČRT ŠOLSKIH POTI 2022-23

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

---

OSNOVNA ŠOLA

ZBORA ODPOSLANCEV

NAČRT

ŠOLSKIH POTI

ŠOLSKO LETO

2022/23

Ravnatelj:

Peter Pirc


OŠ Zbora odposlancev

NAČRT ŠOLSKIH POTI

1. UVOD.

1.1 Načrt šolskih poti….……………………………………………………………………………………………………..………….………..3

2. SPLOŠNI PODATKI O ŠOLI ............................................................................................................. ...3

3. ŠOLSKI OKOLIŠ ……….……………………………………….……………………………………………………….…………………..4

4. ZAKONSKE PODLAGE ……….……………………………….……………………………………………………….…………………..5

5. NAČRTOVANJE ŠOLSKIH POTI ……..………………………………..……………………………………………………………..5

6. ANALIZA STANJA PROMETNE VARNOSTI ………..…………………………………………………………….………………5

7. PRAVILNO IN ODGOVORNO RAVNANJE V CESTNEM PROMETU…………….………………………………………6

7.1. Učenec– pešec ….…………………………………………………………………………………..……………………….……….………6

7.2. Učenec – kolesar …………………………..………………………………………………………………………..……….………………6

7.3. Učenec – potnik oz. vozač ……...……………………………………..………………………………………………….……………..7

8. SKRB ZA VARNOST UČENCEV V PROMETU………………….………………………………………..…………….………….8

9. PRAVILA ZA ŠOLSKO POT………….………………………………………………….……………………..…………………..…….9

10. NAČRT ŠOLSKIH POTI ……………………………………..…………………………………………………………..……………...9

10.1 Struktura učencev OŠ Zbora odposlancev po številu v triadah in načinu prihoda v šolo…………….……………9

10.2 Načrt šolskih poti…………………………………………………………………………………………………………………………..10

10.3 Opis nevarnih mest pri prihodu in odhodu otrok v šolo………………………………………….….……………12

10.3.1 Križišče med Bračičevo in Rožno ulico (za Pošto) …………………….………………………...................…………..12

10.3.2 Bračičeva ulica…………………………………………………………………………………………….…………….…………….....13

10.3.3 Krožišče in parkirišče v okolici šole……………………………………………………………………………….…………….…14

10.3.4 Križišče na Trati pri stari Tekstilani…………………………………………………..…………………………….……………..16

10.3.5 Tunel Trata………………………………………………………………………………………………………………….……………..17

10.3.6 Križišče na koncu Šeškove ulice……………………………………………………………………………………………….……18

10.3.7 Naselje Mahovnik…………………………………………………………………………….…………………………….…………….18

11. PROMETNO PREVENTIVNE DEJAVNOSTI NA ŠOLI.……………………………………………………………….......19

12. ZAKLJUČEK .............….....................................................................................................................20

13. POVZETEK ………………………………………………………………………………….……………………………….……………….20

14. OBJAVA IN AŽURIRANJE ..............................................................................….……………...……………20

15. LITERATURA ……………………………………………………………………………………………………………………………….21

.

2


OŠ Zbora odposlancev

NAČRT ŠOLSKIH POTI

Na podlagi 49. člena ZOFVI in v skladu s Smernicami za šolske poti (Javna agencija RS za varnost prometa,

Ljubljana, februar 2016) ter po predhodnem usklajevanju načrta šolskih poti delovne skupine šole s

predstavniki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – SPVCP občine Kočevje je ravnatelj objavil

dne 14. 9. 2022 Načrt šolskih poti OŠ Zbora odposlancev.

1. UVOD

Zakon o varnosti v cestnem prometu (91.člen) poudarja odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov

otrok. Dolžni so izvajati nadzorstvo nad otrokom ali mladoletnikom, ko je ta udeležen v cestnem prometu.

Otroci opazujejo naše ravnanje in ga skušajo posnemati, zato je vloga staršev pri vzgoji otroka za pravilno

ravnanje v prometu izrednega pomena.

1.1. Načrt šolskih poti

Tudi udeleženci v procesu vzgoje in izobraževanja se moramo zavedati, da hote ali nehote prometno vzgajamo

otroke vsak trenutek, ko smo z njimi v prometu. Otrok opazuje naša ravnanja in jih skuša posnemati. V

prometu neizkušen otrok brez staršev in odraslih ne zmore in ne sme sodelovati. V trenutku, ko se z otrokom

vključimo v promet, se prične prometna vzgoja. Zato Osnovna šola Zbora odposlancev vsako leto pred

začetkom novega šolskega leta pregleda in dopolni prometno varnostni načrt šole.

Prometno varnostni načrt OŠ Zbora odposlancev je izdelan z namenom, da se zagotovi otrokom čim večja

varnost na prometnih površinah ob prihodu in odhodu iz šole, v času pouka, v času PB in varstva ob

ekskurzijah, izletih in drugih prireditvah, ki jih organizira šola.

Osrednji cilji teh prizadevanj so:

- ohranitev in varovanje otroških življenj pri vključevanju v promet,

- ugotavljanje prometno varnostne situacije pri prihodu in odhodu otrok v šolo,

- čim boljša vzgojenost otrok za pravilno ravnanje na prometnih površinah,

- boljše poznavanje cestno prometnih predpisov učencev, njihovih staršev in učiteljev,

- opozarjanje otrok in staršev pri izbiri varnejših, čeprav daljših poti v šolo,

posredovanje predlogov za varnejše šolske poti pristojnim občinskim službam.

Pogoji za uspešno uresničitev zastavljenih ciljev so:

- poznavanje šolskega okoliša, značilnosti in posebnosti prometnih površin, gostota prometa,

prometnih označb in signalizacije na prometnih površinah, poznavanje prometnih predpisov,

- sodelovanje otrok, staršev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih zunanjih dejavnikov, kot so Svet za

preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kočevje, policija, redarstvo,

- izobraževanje.

Načrt šolskih poti = ZEMLJEVID IN OPIS VARNIH POTI ŠOLSKEGA OKOLIŠA, PO KATERIH NAJ BI UČENCI

HODILI PROTI ŠOLI IN DOMOV

Zemljevid varnih poti v Kočevju je predstavljen vsem učiteljem, učencem in staršem. Učenci in ostali deležniki

šolskega okoliša naj bi izbrali predlagano varnejšo pot. Dostopen je vsem učencem. Objavljen je na spletni

strani šole. Vsak učitelj razrednik pri razredni uri predstavi svojim učencem prometno varnostni načrt šole.

Učence pešce prosimo, naj gredo v šolo pravočasno, ker s hitenjem ogrožajo svojo varnost. Hodijo naj po

pločniku ali levi strani ceste, po nasprotni strani, kot poteka promet. Starše prosimo, da svoje otroke

opozarjajo na nevarnosti, ki so jim izpostavljeni na poti v šolo in iz nje. Prav tako morajo na varnost na poti

v šolo paziti kolesarji, ki naj bi upoštevali cestno prometne predpise in se vozili po kolesarski stezi.

3


OŠ Zbora odposlancev

NAČRT ŠOLSKIH POTI

2. SPLOŠNI PODATKI O ŠOLI

Osnovna šola Zbora odposlancev, p. o. Kočevje je javni zavod, ki opravlja dejavnosti na podlagi odločbe

ustanovitelja Skupščine občine Kočevje.

Polni naziv:

OSNOVNA ŠOLA ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE

Sedež: 1330 Kočevje, Trg zbora odposlancev 28

Organizacijska enota: javni zavod

Ustanovitelj: Občina Kočevje

Pooblaščena oseba:

Ravnatelj: Peter Pirc

Telefon: 01/893-87-23

E-naslov: os.zbodp@guest.arnes.si

3. ŠOLSKI OKOLIŠ

Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje izvaja program 1. triletja v stavbi na Reški cesti 3, program 2. in 3.

triletja pa v stavbi na TZO 28.

Šolski okoliš obsega naselje Mahovnik in naslednje ulice v Kočevju: Bračičeva ulica, Cankarjeva ulica, Cesta

na stadion, Cesta na Trato, Dimnikarska pot, Grajska pot, Kajuhovo naselje, Kekčeva ulica, Kidričeva ulica,

Kolodvorska cesta, Ljubljanska cesta, Novomeška cesta, Ob Mahovniški cesti, Opekarska ulica, Podgorska

ulica, Pri Unionu, Reška cesta, Rožna ulica, Tesarska ulica, Tomšičeva ulica, Trata, Trg svetega Jerneja, Trg

zbora odposlancev, Turjaško naselje, in Ulica Jožeta Šeška.

4


OŠ Zbora odposlancev

NAČRT ŠOLSKIH POTI

4. ZAKONSKE PODLAGE

Načrt šolskih poti je izdelan na osnovi določil:

- Zakona o osnovni šoli -ZOsn (Ur. l. RS, št. 81/06 UPB3 in 102/07)

- Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Ur. l. RS, št. 109/10 in 57/12)

- Zakona o cestah (UR.l.RS., št. 190/10,48712,36/14 - odl.US in 46/15)

- Zakona o voznikih (ZVoz, Ur. l. RS, št. 109/10 in 25/14)

- Zakona o motornih vozilih (ZMV - Ur. l. RS, št. 106/10 in 23/15)

- Pravilnika o delih in opremi vozil (Ur. l. RS, št. 44/13,36/14 in 69/15)

- Pravilnika o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok(Ur. l. RS,št. 83/11)

- Smernic za šolske poti (Javna agencija RS za varnost prometa, 10/2015)

- Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do

2022 (Ur. l. RS. št. 39/13)

- Tehničnih specifikacij in tehničnih smernic za javne ceste (TSC 01.401:2010 in TSC

03.341:2011)

- Operativnega izvedbenega akta

5. NAČRTOVANJE ŠOLSKIH POTI

Namen: Osnovni namen načrta je prikazati najvarnejšo pot v šolo in iz nje ter povečati varnost v

prometu, poudariti probleme na sami poti in promovirati zdrav ter varen način mobilnosti.

Cilji:

izboljševanje prometne varnosti na obstoječih prometnih poteh in varnosti otrok ob strokovni

podpori lokalne skupnosti,

spodbujanje staršev, strokovnih delavcev šole in lokalne skupnosti k aktivnostim za pripravo in

načrtovanje prometno varnostnega načrta za bližnjo okolico šole.

Ukrepi:

- imenovanje delovne skupine (šola, starši, Skupni Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Občine Kočevje, policija, upravljalci cest),

- ogled na terenu,

- ocena stanja prometne varnosti,

- iskanje možnih izboljšav,

- vzpostavitev strategije, kako zadevo realizirati,

- predlaganje izboljšav na šolskih poteh občinskemu SPVCP,

- izdelava zemljevida, oblikovanje, obravnava in objava načrta.

Regulativni ukrepi:

- sprememba prometnega režima, prepovedi vožnje, posebna določila, itn.

Gradbeni ukrepi:

- investicijsko vzdrževanje, umirjanje prometa, itn.

6. ANALIZA STANJA PROMETNE VARNOSTI

Zaradi bistvenega povečanja prometa v zadnjih letih, so v prometu najbolj izpostavljeni pešci in kolesarji.

Učenci prihajajo in odhajajo v šolo ob prometnih konicah (zjutraj med 7. in 8. uro ter med 13. in 15. uro

popoldan), kar poveča tveganje za morebitno prometno nesrečo.

5


OŠ Zbora odposlancev

NAČRT ŠOLSKIH POTI

7. PRAVILNO IN ODGOVORNO RAVNANJE V CESTNEM PROMETU

Za pravilno in odgovorno ravnanje v cestnem prometu se mora:

upoštevati:

- vzgojno–preventivne vsebine in navodila za učence (pešce, kolesarje, vozače),

- vlogo mentorjev pri informiranju učencev in staršev ter

- pomen skupinskega ogleda šolskih poti na začetku šolskega leta s pomočjo izdelanega načrta šolskih

poti;

uporabljati preventivno-vzgojne publikacije:

- Javne agencije RS za varnost prometa;

redno spremljati in poznati:

- aktualno zakonodajo za področje šolskih poti.

7.1. Učenec– pešec 1

Učenec

- prvega in drugega razreda osnovne šole mora na poti v šolo in iz nje nositi poleg odsevnika tudi

rumeno rutico, nameščeno okoli vratu;

- mora ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti nositi na vidnem mestu na strani, ki je

obrnjena proti vozišču, odsevnik, ki ne sme biti rdeče barve in katerega odsevna površina na vsaki

strani meri najmanj 20 cm 2 .

Varovanje otrok

Oseba, ki varujejo učence pri prečkanju vozišča, mora:

- biti stara najmanj 21 let,

- biti oblečena v oblačila živo rumene barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve in

- uporabljati predpisani obojestransko označeni prometni znak "Ustavi!".

Nadzor nad osebami, ki varujejo otroke na prehodih za pešce, izvajajo policisti in občinski redarji.

Spremstvo učencev prvega razreda

Na poti v šolo ter domov mora imeti učenec spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalec učenca je lahko

učenec, starejši od 10 let, če to dovolijo starši oziroma njegovi skrbniki.

Učenci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju

za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki.

Pešbus

V mesecu septembru je bila pod okriljem programa Aktivno v šolo in zdravo mesto izpeljan projekt Pešbus,

kjer so učenci v organizirani skupini pod nadzorom starejšega prostovoljca prišli v šolo peš po začrtanih poteh

in stalnem urniku. Namen projekta je zmanjšanje gostote prometa v jutranjih konicah, navajanje otrok na

samostojno ter varno vključevanje v promet in zavedanje pozitivnih učinkov le-tega na samo telo. To naj bi

jih spodbudilo k samostojnemu prihajanju v šolo peš.

7.2. Učenec – kolesar 2

Učenci se usposabljajo za vožnjo s kolesom v osnovni šoli. Ko opravijo kolesarski izpit, dobijo v osnovni šoli

kolesarsko izkaznico, ki postane veljavna, ko jo podpišejo starši.

Učitelj, ki v osnovni šoli usposablja otroke v vožnji s kolesom, sme spremljati največ pet otrok hkrati, če

so drugi vozniki na to opozorjeni s predpisano prometno signalizacijo.

1

87. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-NPB)

Interna navodila

2

49. člen Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14)

6


OŠ Zbora odposlancev

NAČRT ŠOLSKIH POTI

Med opravljanjem kolesarskega izpita spremstvo iz prejšnjega odstavka ni potrebno, če so drugi vozniki na

to opozorjeni s predpisano prometno signalizacijo.

Vožnja s kolesom

Učenec do 6. leta starosti sme voziti kolo:

- le na pešpoti ali v območju za pešce,

- v spremstvu polnoletne osebe tudi v območju umirjenega prometa.

Učenec do 14. leta starosti, ki nima opravljenega kolesarskega izpita:

- sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne osebe (lahko spremlja največ dva

otroka).

Učenec sme v cestnem prometu samostojno voziti kolo:

- če je star najmanj 8 let in ima pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico,

- če je starejši od 14 let.

Učenec sme voziti v cestnem prometu kolo s pomožnim motorjem:

- če je star od 12. do 14. leta starosti in ima pri sebi kolesarsko izkaznico,

- če je starejši od 14 let.

Učenec mora imeti med vožnjo kolesa ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. Enako velja tudi takrat,

ko se vozi na kolesu kot potnik. 3

Učenec se mora voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni

oziroma niso prevozne, sme voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje. 4

Učenec se lahko vozi s kolesom tudi v območju za pešce tako, da ne ogroža pešcev. 5

Varno kolo - obvezna oprema kolesa 6

Kolo, ki ga uporablja učenec-kolesar, mora biti tehnično brezhibno opremljen:

- prednja in zadnja zavora,

- bela luč za osvetljevanje ceste,

- rdeča luč na zadnjem blatniku,

- rdeči odsojnik – zadaj,

- rumeni odsojniki v pedalih,

- zvonec,

- bočni odsojniki.

Kotalke, rolke, rolerji, skiro 7

Z električnimi rolkami, skiroji in podobnimi električnimi napravami, ki spadajo med posebna prevozna

sredstva in jih naša zakonodaja še ne pozna oziroma priznava, se lahko učenci vozijo po pločnikih, poteh za

pešce in kolesarskih poteh ter na območjih za pešce ter območjih umirjenega prometa in ne smejo preseči

hitrosti, s kakršno se gibljejo pešci.

7.3. Učenec – potnik oz. vozač

Šolski prevoz – avtobus, kombi 8

Osnovna šola lahko predlaga lokalni skupnosti organiziranje brezplačnega prevoza za tiste učence, katerih

prebivališče je od šole oddaljeno več kot 4 km. Ne glede na oddaljenost bivališča od šole imajo pravico do

brezplačnega prevoza učenci 1. razreda, učenci ostalih razredov pa v primeru, če občinski svet

3

34. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-NPB)

4

93. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-NPB)

5

32. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-NPB)

6

Izobraževalni program USPOSABLJANJE ZA VOŽNJO KOLESA ( Sprejet na 65. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje,

Ljubljana 11. 3. 2004)

7

97. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-NPB)

8

56. člen Zakona o osnovni šoli (Ur.l. št. 81/06 UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF in 63/13)

7


OŠ Zbora odposlancev

NAČRT ŠOLSKIH POTI

za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da obstoji ogroženost učenca na poti v šolo. Pri odločitvah je

potrebno upoštevati tudi zahteve o varnosti pri prevozih otrok (ustrezna postajališča ali varne površine, s

katerih lahko učenci izstopajo in vstopajo iz vozila, ustreznost samega vozila, pogojem vožnje skupine otrok

itd.).

Učenec, ki se vozi s šolskim avtobusom, mora:

- upoštevati pravila obnašanja na avtobusu in

- pravila čakanja na postajališčih šolskega avtobusa,

- in pravila, ki jih oblikuje osnovna šola.

Šola s pravili seznani starše in učence. Vozilo, s katerim se opravlja posebni linijski prevoz šoloobveznih

otrok, mora biti predpisano označeno.

Avtobusna postajališča morajo biti izven vozišča. V primeru, da prostorske ali druge tehnične zahteve ne

omogočajo gradnje avtobusnega postajališča izven vozišča, se avtobusno postajališče vzpostavi na vozišču. 9

Organiziran prevoz učencev z avtobusom 10

Skupino otrok, ki se prevaža z avtobusom, mora (razen pri prevozu v šolo in iz šole v posebnem linijskem

prevozu) spremljati najmanj en spremljevalec (učitelj, vzgojitelj, trener, ipd. star najmanj 21 let), ki skrbi:

- za varnost otrok pri vstopanju in izstopanju iz vozila,

- za red in varnost otrok v avtobusu.

Otroci morajo med vožnjo z avtobusom sedeti na sedežih in biti pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi.

Prevoz z osebnim vozilom 11

Med prevozom morajo biti otroci vedno pravilno pripeti z varnostnim pasom. Učenci manjši od 150 cm se

smejo prevažati le na sedežih, ki niso prednji sedeži.

Z osebnim avtomobilom sme skupino otrok prevažati voznik, ki ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornega

vozila kategorije B najmanj tri leta.

8. SKRB ZA VARNOST UČENCEV V PROMETU

1. razred:

- Zakonsko predpisano obvezno spremstvo staršev oz. odrasle osebe na poti v šolo in iz nje.

- Ogled varnih poti v okolici šole v spremstvu učiteljic in policistov. Policist jih opozori, na kaj morajo

biti v prometu pozorni in jim pokaže, kako se varno prečka cesto.

- Učenci sami pod nadzorom prečkajo cesto na prehodu za pešce.

- Vsakodnevna uporaba rumene rutice oz. kapice.

2. razred:

- Učenci še vedno večinoma prihajajo v spremstvu staršev.

- V šolo prihajajo peš le učenci, ki stanujejo blizu šole.

- Tudi v drugem razredu ogled varnih poti v okolici šole v spremstvu učiteljic in policistov,

pogovorijo se o nevarnostih na njihovi poti v šolo in iz nje.

3. razred:

- Večkratni pogovori o varnem prihodu v šolo z učiteljico (začetek šolskega leta, različne druge

priložnosti).

- Ponoven ogled varnih poti v okolici šole v spremstvu učiteljic in policistov, pogovorijo se o

nevarnostih na njihovi poti v šolo in iz nje.

9

35. Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15)

10

90. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-NPB)

11

88. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13-NPB)

8


OŠ Zbora odposlancev

NAČRT ŠOLSKIH POTI

4. razred:

- Pod vodstvom učiteljice učenci narišejo svojo pot v šolo in iz nje. Označijo prometno signalizacijo

in se pogovorijo o nevarnostih in varni udeležbi v prometu.

- V okviru pouka spoznavajo prometne znake in se pripravljajo na samostojno udeležbo v prometu

s spoznavanjem varne opreme pešca in varne in obvezne opreme kolesa in kolesarja.

5. razred:

- V okviru priprave na kolesarski izpit spoznajo prometne predpise, vadijo pravilno vožnjo na

prometnem poligonu, pod vodstvom učitelja se urijo v vožnji na cestišču in opravljajo kolesarski

izpit.

Prometne vsebine so vključene v posameznih učnih delih tudi v višjih razredih, kjer učitelji učence ponovno

opozarjajo in osveščajo o pravilnem ravnanju v prometu. Kadar potekajo dnevi dejavnosti izven okolice šole

ali v drugih krajih, vodstvo šole zagotovi ustrezno število spremljevalcev, ki učence opozorijo na varno

udeležbo v prometu.

9. PRAVILA ZA ŠOLSKO POT

- pot poteka po površinah, ki so za učence najbolj varne (poti, na katerih je zagotovljena varna hoja

pešcev),

- ni neurejenih ali nevarnih prečkanj cest (prečkanja cest so urejena s podhodi ali nadhodi,

semaforiziranimi prehodi za pešce ali urejenimi prehodi z dodatnim varovanjem učencev),

- šolske poti potekajo v območjih, kjer so izvedeni tehnični ukrepi za umirjanje prometa in ceste,

ustrezajo minimalnim standardom oz. osnovnim kriterijem za šolske poti,

- po sprejetju novega pravilnika o prometni signalizaciji o prometni opremi na javnih cestah je potrebno

šolske poti označiti z ustrezno signalizacijo, ki ustreza pravilniku.

10. NAČRT ŠOLSKIH POTI

10.1 Struktura učencev OŠ Zbora odposlancev Kočevje po številu v triadah, lokacijah

in načinu prihoda v šolo:

Tabela 1 : Št. učencev po triadah

1. triada 180 učencev

2. triada 210 učencev

3. triada 180 učencev

Tabela 2: Lokacija in način prihoda učencev v šolo

NASELJE

Kočevje - center

Mahovnik

Kočevje - Trata

NAČIN PRIHODA

peš

peš,z avtobusom, z avtomobilom

peš, z avtobusom, z avtomobilom

Za prevoz učencev, ki imajo stalno bivališče oddaljeno od šole več kot 4 km in za vse tiste, ki stanujejo bližje

in je njihova pot do šole označena kot nevarna, je organiziran brezplačen avtobusni prevoz (ti. šolski avtobus).

Le-ta učencem ustavi na dogovorjenih mestih v naselju Mahovnik in zaselku Trata. Avtobus učence pripelje

do glavne avtobusne postaje v Kočevju.

9


OŠ Zbora odposlancev

NAČRT ŠOLSKIH POTI

10.2 Načrt šolskih poti

Osnovna šola ima izdelan načrt šolske poti za učence, ki:

- Prihajajo v šolo peš in s kolesi.

- Se vozijo s posebnimi prevoznimi sredstvi (skiro, rolke, rolerji). Omenjena prevozna sredstva se lahko

uporabljajo v cestnem prometu samo tam, kjer je dovoljena hoja pešcev oz. vožnja s kolesi, ki ne

smejo presegati hitrosti, s kakršno se gibljejo pešci.

* Opomba: V mestu Kočevje je na novo urejena kolesarska steza, del nje se še izdeluje. Spremenjeno je

tudi gibanje prevoznih sredstev skozi strogi center (enosmerna cesta, omejitev 20 km/h). To prispeva tudi k

večji varnosti šolskih poti. Po končanem delu bomo ponovno pregledali poti in dopolnili Načrt šolskih poti

V načrtu so poti za učence, ki prihajajo v šolo peš označene z zeleno barvo. Tudi na teh poteh morajo biti

učenci pozorni in upoštevati promet, posebej morajo biti pozorni na nevarne točke, ki so na zemljevidu

označene z rdečim krogom.

10


OŠ Zbora odposlancev

NAČRT ŠOLSKIH POTI

Slika 1: Varne šolske poti v okolišu OŠ Zbora odposlancev so označene z zeleno barvo

Na zemljevidu označena nevarna mesta od (1-5) so opisana na naslednjih straneh.

11


OŠ Zbora odposlancev

NAČRT ŠOLSKIH POTI

10. 3 Opis nevarnih mest pri prihodu in odhodu otrok v šolo

10.3.1 Križišče med Bračičevo in Rožno ulico (za Pošto) TOČKA 3

Na križišču, kjer prihajajo učenci iz Turjaškega naselja, morajo biti le-ti še posebej pazljivi saj morajo cesto

prečkati 2x, da pridejo na Bračičevo ulico. Sicer je na tleh znak za šolsko pot in tabla cona 30.

12


OŠ Zbora odposlancev

NAČRT ŠOLSKIH POTI

10.3.2 Bračičeva ulica

Bračičeva ulica je enosmerna ulica. Ko učenci prihajajo iz Bračičeve ulice, prečkajo Cesto na Stadion čez

prehod za pešce, a za učence kot za voznike je ovinek nepregleden.

Bračičeva ulica

Po dosedanjih opažanjih se po tej poti odpravlja v šolo kar nekaj učencev. Predlog zaris pločnika na

Bračičevi ulici je bil upoštevan, potrebovali bi še zaris prehoda za pešce mimo Centra obšolskih dejavnosti

Jurček, kar se ureja z menjavo asfalta na Bračičevi ulici.

13


OŠ Zbora odposlancev

NAČRT ŠOLSKIH POTI

10.3.3 Krožišče in parkirišče v okolici šole (frizerski salon, gostilna Osterman) TOČKA 4

14


OŠ Zbora odposlancev

NAČRT ŠOLSKIH POTI

Z izgradnjo krožnega križišča je poskrbljeno za varno pot do šole za učence, ki prihajajo v šolo z avtobusne

postaje. Večina učencev, ki v šolo prihaja iz glavne avtobusne postaje in Podgorske ulice, izbere pot mimo

frizerskega salona in gostilne Osterman. Tako prečkajo prehod za pešce, ki ni pregleden, nato pa svojo pot

v šolo nadaljujejo čez parkirišče. Varnejša pot je mimo oz. ob banki in KCK-ju.

15


OŠ Zbora odposlancev

NAČRT ŠOLSKIH POTI

10.3.4 Križišče na Trati pri stari Tekstilani TOČKA 2

Križišče je nepregledno in nevarno, saj vozniki večkrat prekoračijo dovoljeno hitrost.

Predlog je postavitev ovir za umiritev prometa ali zaris, izgradnja pločnika. Trata nima urejenih površin za

pešce, izjema je ulica Cesta na Trato.

Učenci naj hodijo ob robu ceste in previdno prečkajo cesto.

16


OŠ Zbora odposlancev

NAČRT ŠOLSKIH POTI

10.3.5 Tunel Trata TOČKA 1

Učenci s Trate uporabljajo tudi pot skozi tunel, zato je dobro, da nanj opozorimo. Nevaren je, ker je ozek,

nima označene poti za pešce (ima le cestno označbo za kolesarje) in je tik ob močno prometno obremenjeni

Tomšičevi cesti, ki jo je potrebno prečkati. Preden pridejo do prehoda za pešce, morajo biti še posebno

pozorni na kolesarje, ki pridejo po kolesarski stezi, ki imajo prednost. Prehoda za pešce čez kolesarsko stezo

ni.

17


OŠ Zbora odposlancev

NAČRT ŠOLSKIH POTI

10.3.6 Križišče na koncu Šeškove ulice (pri gostilni Lovec)

Križišče je nepregledno in zahteva veliko zbranosti za spremljanje prometa iz vseh strani.

10.3.7 Naselje Mahovnik

V naselju Mahovnik ni urejenih pločnikov. Učenci naj hodijo ob robu ceste in previdno prečkajo cesto.

*****

Starše učencev pozivamo, da s svojimi otroki spregovorijo o obnašanju na nevarnih delih poti, tistim, ki

imajo mlajše otroke pa svetovali, da z njimi pot od doma do šole tudi prehodijo.

KER V TEM LETU POTEKAJO ZAKLJUČNA DELA NA CESTAH PO CENTRU KOČEVJA, BODO UČENCI PO

POTREBI MED LETOM DOBILI DODATNA NAVODILA O RAVNANJU V PROMETU, VEZANA NA UPORABO

PLOČNIKA IN KOLESARSKE STEZE.

18


OŠ Zbora odposlancev

NAČRT ŠOLSKIH POTI

11. PROMETNO PREVENTIVNE DEJAVNOSTI NA ŠOLI

Na šoli vzgajamo učence in skrbimo za varnost otrok preko različnih dejavnosti. Dosledno

uresničujemo vsebino prometne vzgoje v okviru posameznih predmetnih področjih. Zavedamo se,

da je to ena izmed naših osnovnih nalog.

Razporeditev prometne vzgoje pri pouku:

OBVEZNI POUK

80 UR V VSEH RAZREDIH (povprečno 1 ura/mesec) - PROJEKTNI TEDEN - PROJEKTNI DAN -

RAZISKOVALNA NALOGA (5. r) "Varna pot v šolo in domov"

Razredne ure s temo varnost v prometu

INTERESNE DEJAVNOSTI/PROJEKTI

Tečaj za kolesarski izpit – usposabljanje za vožnjo s kolesom, ki se prične v petem razredu osnovne

šole. Učenci najprej pridobijo teoretično znanje, sledi praktičen del izpita, ki se zaključi s pridobljenim

kolesarskim izpitom.

Varno na kolesu

Pasavček – projekt, ki je namenjen izboljšanju prometne varnosti, spodbujanju pravilne uporabe

varnostnih pasov med vožnjo tako v avtomobilu kot avtobusu.

Policist Leon svetuje – je projekt namenjen učencem 5. razreda. Učenci se seznanijo s pravilno rabo

nevarnih pirotehničnih izdelkov, odnosu so neznanih oseb in ostalimi prometno-varnostnimi vsebinami.

Pešbus – projekt je namenjen učencem od 1. do 5. razreda in traja 3 tedne. S Pešbusom se učenci v šolo

odpravijo peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku.

AKCIJE

Varovanje otrok na prehodih za pešce v prvem tednu šolskega leta.

Dan brez avtomobila/teden mobilnosti

Bodi preViden – z akcijo opozarjamo učence, njihove starše in stare starše na uporabo kresničk in drugih

odsevnih materialov, ki zagotavljajo večjo varnost pešcev.

Vsakoletni pregled načrta varnih poti v šolo

PROMETNA VZGOJA je pri obveznem pouku vključena v vsebine različnih predmetov.

PROMETNOVZGOJNE INTERESNE DEJAVNOSTI so vsebinsko in časovno načrtovane dejavnosti.

PROMETNOVZGOJNE AKCIJE so občasne aktivnosti, ki so vključene v program življenja in dela

OŠ.

19


OŠ Zbora odposlancev

NAČRT ŠOLSKIH POTI

12. ZAKLJUČEK

Za varno pot v šolo moramo poskrbeti vsi skupaj – učitelji s poučevanjem in vzgojo o prometni varnosti,

starši s sodelovanjem s šolo in vzgojo svojih otrok, vsi drugi udeleženci v prometu s spoštovanjem in

izpolnjevanjem prometnih predpisov ter seveda učenci sami s kulturnim vedenjem in upoštevanjem

prometnih pravil. Na področju zagotavljanja večje varnosti pešcev v šolskem okolišu je bilo že nekaj

storjenega, marsikaj pa je še potrebno storiti.

13. POVZETEK

1. Učenci naj natančno upoštevajo navodila razrednika.

2. Otrok naj gre v šolo pravočasno. Kjer je pločnik, naj hodi po pločniku, sicer pa po levi strani ceste v

nasprotni smeri, kot poteka promet.

3. Prvošolčka pospremijo sami starši in ga oni ter učitelji v šoli seznanijo s prometno varnostjo.

Prvošolčki naj nosijo kresničke in rumene rutice.

4. Šola ima izdelan načrt šolskih poti, ki je objavljen na spletni strani. Učenci si ga ogledajo na razredni

uri, in se z njim natančno seznanijo.

5. Učenci, ki se v šolo vozijo z javnimi prevoznimi sredstvi, šolskim avtobusom, morajo upoštevati

pravila obnašanja na poti v šolo in domov ter na vseh površinah okrog šole.

6. Kolesarji naj se vozijo v šolo samo z brezhibno in popolno opremljenim kolesom. Imeti morajo

zaščitno čelado in opravljen kolesarski izpit. Uporabljajo naj kolesarsko stezo oz. upoštevajo cestnoprometne

predpise. Med letom lahko šola skupaj s policijo večkrat opravi kontrolo koles in vožnje.

7. Učenci 1. razreda osnovne šole smejo priti v šolo le v spremstvu odrasle osebe.

14. OBJAVA IN AŽURIRANJE

Z Načrtom šolskih poti so seznanjeni:

- vsi učitelji šole,

- starši,

- svet staršev,

- šolska skupnost,

- policijska postaja Kočevje,

- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Kočevje.

Načrt šolskih poti vsakoletno pregledamo, dopolnimo oz. spremenimo.

20


OŠ Zbora odposlancev

NAČRT ŠOLSKIH POTI

15. LITERATURA

1. Avto-moto zveza Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve – policija (2004).

Zakon o varnosti cestnega prometa. Ljubljana: Schwarz d.o.o.

2. Brinovec, Slavko. (1992). Terensko delo, pedagoška delavnica. Ljubljana: Zavod

Republike Slovenije za šolstvo in šport.

3. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (2005). Novosti v Zakonu v

cestnem prometu. Ljubljana: DELO – tisk časopisov in revij d.d.

4. Varnost učencev v cestnem prometu. (1998). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in

šport.

5. Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2005). Gradivo s seminarja za pridobitev

licence multiplikatorja prometne vzgoje. Uvajanje prometne vzgoje v devetletno

osnovno šolo. Kolesarski izpiti v osnovni šoli. Šmarješke Toplice: ZRSS.

21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!