STR, ZS

dck.cz

STR, ZS

FA1

2 6

FI1

FA1

L1 L2 L3 PEN

L1 L2 L3 PEN

Wh

KA1

SB1

FA2

PEN

1 3 4 6 7 9 N

U V W PEN

S chéma z apo jení

XS1

32A

S T R 0

N PEN

FA3 FA4

FI1

FI1

FA1

KA1

XS2

32A

S T R 1

XS3

16A

XS1

32A

Z S 32/1 6

XS1

32A

SB1

FA3

FA2

PE

FA2

PEN

N

XS2

16A

FA5

XS4

16A

XS2

32A

N PE

FA4

XS3

16A

XS3

16A

XS5

16A

FA5

XS4

16A

XS5

16A

Rozváděče

S TA V E N IŠ TN Í A Z Á S U V K O V É

� Technické parametry:

J meno v ité praco v ní napě tí: 230/400 V

J meno v itý pro u d : S T R – d o 40 A (6 3 A )

Z S – d o 32 A

J meno v itý kmito č et: 5 0 H z

H lav ní jis tič : S T R – d o 40 A (6 3 A )

Z S – 32 A , 1 6 A

S tu peň o chrany krytem: S T R – IP 44, p o o te v ře n í d v e ří IP 21

Z S – IP 44, p o o te v ře n í d v e ří IP 43

S tu peň mechanické o chrany: IK 1 0

O chrana ž iv ý ch i než iv ý ch č á s tí: o c h ra n a ú p ln o u iz o la c í

M ax . prů řez přív o d ních v o d ič ů : d o 1 6 m m 2

Z pů s o b př ipo jení v o d ič ů :

p řív o d : S T R – s v o rk y h l. jis tič e

P E N – s v o rk o v n ic e P E a N

Z S – s v o rk y p ro u d o v é h o c h rá n ič e

P E N – s v o rk o v n ic e P E N

S tu peň ho řlav o s ti: H B 40, V– 0, d le Č S N E N 6 06 9 5 – 1 1 – 1 0,

(k a te g o rie B – n e s n a d n o h o řla v é d le d řív e p la tn é Č S N 7 3 08 23)

� P o u ž ití:

S ta v e n iš tn í ro z v á d ě č a z á s u v k o v á s k říň s e p o u ž ív á p ro n a p á je n í e l. s p o tře b ič ů ja k o js o u

n a p ř. s ta v e b n í s tro je n e b o ru č n í e le k tric k é n á řa d í. S ta v e n iš tn ím ro z v á d ě č e m lz e n a p á je t

i s ta v e b n í b u ň k u . L z e je d o d a t s k o v o v ý m p o d s ta v c e m n e b o d rž á k y p ro u p e v n ě n í n a s lo u p .

Vš e c h n y ty p y je m o ž n o u m ís tit n a s tě n u . P ra c o v n í p o d m ín k y - v e n k o v n í p ro v e d e n í.

Z á s u v k o v o u s k říň lz e u m ís tit i d o k o n c o v é h o d ílu e le k tro m ě ro v ý c h p ilířů E R 21 2, E S 21 2.

� Technické pro v ed ení:

H la v n í jis tič u s ta v e n iš tn íh o ro z v á d ě č e je v y b a v e n v y p ín a c í s p o u š tí o v lá d a n o u tla č ítk e m v n ě

ro z v á d ě č e .

Ve s p o d n í č á s ti ro z v á d ě č ů je p řip ra v e n a k a b e lo v á v ý v o d k a n a p řip o je n í k s íti.

U z á s u v k o v é s k řín ě js o u z á s u v k y v č e tn ě jiš tě n í u m ís tě n y u v n itř s k řín ě .

Vš e c h n y v ý v o d y p ro s p o tře b ič e js o u c h rá n ě n y p ro ti z k ra tu , n a d p ro u d ů m a d á le c h rá n ě n y p ro u -

d o v ý m c h rá n ič e m s e jm e n o v itý m re z id u á ln ím p ro u d e m 30 m A .

� V ý ro b ek o d po v íd á po ž ad av ků m platné no rmy:

Č S N E N 6 0439 – 1 e d .2, Č S N E N 6 0439 – 3, Č S N E N 6 0439 – 4 e d .2, Č S N 35 7 030,

Č S N 34 1 09 0 e d .2, Č S N 33 2000– 7 – 7 04 e d .2

� P ro v ed ené z ko u š ky:

– C e rtifik á t E Z Ú č . 1 09 001 5 , 1 1 007 7 3

– E S P ro h lá š e n í o s h o d ě § 1 2 a 1 3 z á k . č . 22/1 9 9 7 S b . + N V č . 1 7 /2003 S b . o te c h n ic k ý c h

p o ž a d a v c íc h n a e le k tric k á z a říz e n í n íz k é h o n a p ě tí z h le d is k a b e z p e č n o s ti o s o b , m a je tk u

a ž iv o tn íh o p ro s tře d í.

� P říklad ú d ajů pro o b jed ná v ku :

Typo v é o z nač ení: S T R 1 / P C P 7

P o pis : S ta v e n iš tn í ro z v á d ě č v k o m b in a c i s je d n o ta rifn ím m ě ře n ím o d b ě ru d o In 40 A . R o z v á d ě č

je v y ro b e n z te rm o p la s tu s k o v o v ý m p ře n o s n ý m p o d s ta v c e m p ro s n a d n é p ře n á š e n í, p řip o je n í

p řív o d n íh o v e d e n í d o s v o re k h la v n íh o jis tič e , u z a v írá n í d v e ří n a trn o v ý k líč 6 x 6 m m .


Technické parametry

T y p

M at e r iálov é p r ov e d e ní

K ons t r u kč ní p r ov e d e ní

Z p ů s ob p ř ip oje ní p ř ív od u

U zav ír ání d v e ř í

J me nov it ý p r ou d v ý v od u In [ A ]

R ozv ád ě č e s t av e niš t ní – N A PŘ E N O S N É M PO D S T A V C I:

Z kr at ov á od olnos t Iz [ kA ]

Př ís t r ojov á v ý zb r oj

Tyto rozváděče jsou vyráběny na zakázku. Dle přání zákazníka lze vyrobit dvoutarifní staveništní rozváděč (typ STR2).

Staveništní rozváděč STR1 je m ož no vyrobit také jako podruž ný (prostor pro m ěření není oddělen).

Poznámka: S e s t av y e le kt r omě r ov é h o a zás u v kov é h o r ozv ád ě č e H E L G A 2 H – s t r. 3 9 - 4 1 .

V ně jš í r ozmě r y

[ A x B x C ]

[ mm]

H lavní jistič, proudový c h ránič, vyráž ec í c ívka,

S T R 0 / P C P 7 1 6 , 3 2 1 0

stop tlačítko, jističe zásuvek, 2x zásuvka 3 2A / 3 ,

4 8 4 x 1 1 5 0 x 5 4 0 3 0

1 x zásuvka 1 6 A / 3 ,

S T R 0 / N C P 7 1 6 , 3 2 1 0

2x zásuvka 1 6 A / 1 ,

4 7 0 x 1 220 x 5 4 0 3 4

m ů stek P E a N

S T R 1 / P C P 7 1 6 , 3 2 1 0

H lavní jistič, proudový c h ránič, vyráž ec í c ívka,

stop tlačítko, jističe zásuvek, 2x zásuvka 3 2A / 3 ,

1 x zásuvka 1 6 A / 3 , 2x zásuvka 1 6 A / 1 ,

8 5 4 x 1 1 5 0 x 5 4 0 3 2

S T R 1 / N C P 7 1 6 , 3 2 1 0

m ů stek P E a N

Pr os t or p r o e le kt r omě r - je d not ar ifní mě ř e ní

6 3 0 x 1 220 x 5 4 0 3 9

R ozv ád ě č e s t av e niš t ní – N A S L O U P:

S T R 0 / P S P 7 1 6 , 3 2 1 0 H lavní jistič, proudový c h ránič, vyráž ec í c ívka, 4 8 4 x 5 7 0 x 24 2 26

top tlačítko, jističe zásuvek, 2x zásuvka 3 2A / 3 ,

1 x zásuvka 1 6 A / 3 , 2x zásuvka 1 6 A / 1 ,

S T R 0 / N S P 7 1 6 , 3 2 1 0 m ů stek P E a N

4 7 0 x 6 4 0 x 25 0 3 0

S T R 1 / P S P 7 1 6 , 3 2 1 0

H lavní jistič, proudový c h ránič, vyráž ec í c ívka,

stop tlačítko, jističe zásuvek, 2x zásuvka 3 2A / 3 ,

1 x zásuvka 1 6 A / 3 , 2x zásuvka 1 6 A / 1 ,

8 5 4 x 5 7 0 x 24 2 28

S T R 1 / N S P 7 1 6 , 3 2 1 0

m ů stek P E a N

Pr os t or p r o e le kt r omě r - je d not ar ifní mě ř e ní

6 3 0 x 6 4 0 x 25 0 3 5

R ozv ád ě č e zás u v kov é – D O V Ý K L E N K U :

Z S 3 2 / 1 6 / P V P 7 1 6 , 3 2 1 0

Z S 1 6 / 1 6 / P V P 7 1 6 1 0

R ozv ád ě č e zás u v kov é – K O M PA K T N Í PIL ÍŘ

Z S 3 2 / 1 6 / P K P 7 1 6 , 3 2 1 0

Z S 1 6 / 1 6 / P K P 7 1 6 1 0

Ú daje pro objednávku

HELG A 2H - čelní pohled HELG A 2H - zadní pohled

J istič 1 6 A / 1 , jistič 3 2A / 3 , 1 x zásuvka 3 2A / 3 ,

2x zásuvka 1 6 A / 1 , proudový c h ránič

J istič 1 6 A / 1 , jistič 1 6 A / 3 , 1 x zásuvka 1 6 A / 3 ,

2x zásuvka 1 6 A / 1 , proudový c h ránič

J istič 1 6 A / 1 , jistič 3 2A / 3 , 1 x zásuvka 3 2A / 3 ,

2x zásuvka 1 6 A / 1 , proudový c h ránič

J istič 1 6 A / 1 , jistič 1 6 A / 3 , 1 x zásuvka 1 6 A / 3 ,

2x zásuvka 1 6 A / 1 , proudový c h ránič

H mot nos t

[ kg ]

3 1 5 x 28 0 x 1 20 4

3 1 5 x 28 0 x 1 20 4

4 8 4 x 1 23 5 x 24 2 1 6

4 8 4 x 1 23 5 x 24 2 1 6

STR1

B

6 0 0

R ozměry skříní a pilířů

A

STR –/NC

ZS –/PV

ZS 32/16

ZS –/PK

C

5 4 0

27

More magazines by this user
Similar magazines