27.10.2022 Views

VIMC Magazine 25

Bản tin nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - VIMC số 25, tháng 10/2022

Bản tin nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - VIMC số 25, tháng 10/2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VIMCMAGAZINEINSIDER25

WWW.VIMC.CO

BẢN TIN NỘI BỘ VIMC - SỐ 25 THÁNG 11.2022

1


VIMCMAGAZINEINSIDER25

06.

SỐ 25

THÁNG 11/2022

28.

Trụ sở: Tòa nhà Ocean Park • Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai,

Đống Đa, Hà Nội • www.vimc.co Chịu trách nhiệm nội dung:

Tổng biên tập: Nguyễn Cảnh Tĩnh • Tổng giám đốc TCT HHVN

• Phó Tổng biên tập: Trần Tuấn Hải • Trưởng Ban Tuyên giáo –

Truyền thông • Ban biên tập Trần Thị Phương Lan • Đỗ Huy Bằng •

Nguyễn Vũ Thủy Tiên Thiết kế : Iris Creative Co.,Ltd • Giấy phép

xuất bản số 4880/GP-XBBT-STTT, cấp ngày 5/10/2016 • Đơn vị

cấp phép Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

MỤC LỤC

0.4

08.

13.

16.

KẾT QUẢ HOẠT

ĐỘNG SẢN

XUẤT KINH

DOANH 9

THÁNG NĂM

2022

ĐIỂM TIN QUÝ 3

NĂM 2022

VAI TRÒ CỦA

VIMC TRONG

CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN

KINH TẾ BIỂN

VIỆT NAM

KHỐI CẢNG

BIỂN CỦA

VIMC VẪN

TĂNG TRƯỞNG

TRONG GIAN

KHÓ

20.

20.

24.

28.

NGÀY HỘI

“TÌM KIẾM TÀI

NĂNGSÁNG

TẠO VIMC NĂM

2022”: TRÀN

NGẬP

Ý TƯỞNG

HƯỚNG TỚI

TRẢI NGHIỆM

KHÁCH HÀNG

HỘI THAO

TỔNG CÔNG

TY HÀNG HẢI

VIỆT NAM LẦN

THỨ X NĂM

2022: HỘI TỤ,

ĐOÀN KẾT,

QUYẾT TÂM

VƯỢT KHÓ

CÙNG PHÁT

TRIỂN

KẾT QUẢ CUỘC

THI ẢNH “VIMC

-CON NGƯỜI

VÀ HÀNH

ĐỘNG” NĂM

2022

PHÁT ĐỘNG

THI ĐUA QUÝ IV

HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Với mục tiêu “Đoàn kết, sáng tạo năng suất, hiệu

quả”, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu

kế hoạch SXKD của từng doanh nghiệp và Tổng

công ty năm 2022.

Tổng giám đốc Tổng công ty và Công đoàn Tổng

công ty phát động Phát động thi đua quý IV Phấn

đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh

năm 2022 với nội dung như sau:

1. Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm

2022 được giao, kết quả thực hiện trong 9

tháng đầu năm, Tổng giám đốc (Giám đốc) và

Ban Chấp hành Công đoàn các doanh nghiệp

tổ chức phát động thi đua Quý IV trong

CNLĐ tăng cường kỷ luật lao động, nâng cao

năng lực quản lý, điều hành; đẩy mạnh thực

hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến, ý tưởng

sáng kiến” nhằm vận động người lao động

nghiên cứu, đề xuất những ý tưởng cải tiến,

sáng tạo, giải pháp đẩy mạnh hoạt động

SXKD, phát triển thị trường, tăng doanh thu,

tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác

quản trị doanh nghiệp; tăng cường liên kết, hỗ

trợ, hợp tác hình thành chuỗi dịch vụ logistics

tích hợp, trọn gói cung cấp cho khách hàng

giữa các đơn vị trong 3 khối: vận tải biển, khai

thác cảng và dịch vụ hàng hải nhằm nâng

cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu hoàn

thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm

2022, tạo đà cho sự tăng trưởng bền vững giai

đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

2. Quan tâm cải thiện đời sống vật chất và tinh

thần cho người lao động, rà soát kết quả thực

hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm

2022, Thỏa ước lao động tập thể, bảo đảm việc

làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện

tốt các chế độ chính sách, Quy chế dân chủ

cơ sở tại nơi làm việc, tang cường đối thoại,

lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao

động, thực hiện tốt công tác chăm lo cho NLĐ

nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2022, xây

dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến

bộ trong doanh nghiệp.

3. Thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định

về an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao

thông, phòng chống cháy nổ; duy trì công tác

tự kiểm tra, giám sát an toàn lao động và các

chính sách bảo hiểm cho người lao động, p

hấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động trong

quý IV, đặc biệt tai nạn lao động nghiêm

trọng.

4. Tổ chức tổng kết các phong trào thi đua Lao

động giỏi, lao động sáng tạo năm 20022; khen

thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có

nhiều sáng kiến, giải pháp cái tiến kỹ thuật,

ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý,

điều hành, sản xuất, chú trọng khen thưởng

cho các cá nhân là người trực tiếp lao động,

sản xuất, công tác.

5. Tập trung thực hiện các biện pháp sắp xếp,

táu cấu trúc doanh nghiệp theo phương thức

hoạt động kinh doanh mới, đặt khách hàng

làm trung tâm trong các hoạt động của doanh

nghiệp, chuyển đổi mô hình tăng trưởng

đi vào chiều sâu, dựa trên nền tảng khoa học

công nghệ, nghiên cứu phát triển và đổi mới

sáng tạo. Rà soát, định biên lại lao động theo

hướng tinh gọn, hiệu quả, ưu tiên tìm ra và

đánh giá được nhân sự có những tố chất tiềm

năng để đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm.

2 WWW.VIMC.CO

3VIMCMAGAZINEINSIDER25

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

SẢN XUẤT KINH DOANH

9 THÁNG 2022

SẢN LƯỢNG

LŨY KẾ

9 THÁNG 2022

(TRIỆU TẤN)

150

120

90

132.7

98.6

93.9

KẾT QUẢ

LỢI NHUẬN

9 THÁNG 2022

(TỶ ĐỒNG)

4000

3500

3000

2500

2000

3534

2467

3420

2518

2115

2748

60

1500

30

19.4

18.04

16

1000

500

240 249

649.9

0

KHỐI VTB

KHỐI CB

0

LN TOÀN CT

LN HỢP NHẤT

LN CÔNG TY MẸ

KH CÙNG KỲ 2021 LK 9T.2022

KH CÙNG KỲ 2021 LK 9T.2022

KẾT QUẢ

DOANH THU

9 THÁNG 2022

(TỶ ĐỒNG)

20000

18000

16000

14000

12000

10000

18640

14042

16314

12511

10201

11715

KẾT QUẢ KHỐI

CẢNG BIỂN

9 THÁNG 2022

(TỶ ĐỒNG)

800

700

600

500

400

679

8000

300

248 242

6000

4000

2000

0

DT TOÀN CT

DT HỢP NHẤT

KH CÙNG KỲ 2021 LK 9T.2022

1691

1850

1301

DT CÔNG TY MẸ

200

100

0

-100

CHP

CSG

CĐN

136

SSIT

93.6 84

16 13.7 9.7 1.9 0.2

CQN

CMIT

CNT

CCR

CKL

TRANSVINA

CCT

-1.5 -7.4 -19 -35.5

CNC

SP-PSA

VIMC HG

VIMC DV

4 WWW.VIMC.CO

5VIMCMAGAZINEINSIDER25

Tình hình sản xuất kinh doanh 9

tháng năm 2022 của VIMC đạt kết

quả tích cực, với lợi nhuận toàn

khối ước đạt 1.858 tỷ đồng, gấp hơn

4 lần cùng kỳ 2021 và đạt 144% kế

hoạch 2022.

KẾT QUẢ KHỐI

VẬN TẢI BIỂN

9 THÁNG 2022

(TỶ ĐỒNG)

KẾT QUẢ

KHỐI DỊCH VỤ

HÀNG HẢI

9 THÁNG 2022

(TỶ ĐỒNG)

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

50

40

30

20

10

0

-10

567

VOSCO

48.8

VOSA

VIMC SHIPPING

CMB

379

23

VIJACO

276

BISCO

10.4

VIMADECO

264

VINASHIP

9

CPI

231

INLACO SG

6.7

218

VITRANSCHART

-1.7

VIMC LOGISTIC

VNL NHA

73

ĐÔNG ĐÔ

-2.4

TRANG

16.3

TRANSCO

-9.6

VINABRIDGE

-167

OSTC

Trong điều kiện thị trường vận tải

biển có nhiều biến động, các đơn vị

đã bám sát, tận dụng tốt cơ hội thị

trường để ký các hợp đồng với mức

tài chính cao cho một số tàu hàng

khô và tàu dầu.

Trong đó, Vosco đạt lợi nhuận

567 tỷ đồng, VIMC Shipping 379 tỷ

đồng, Vinaship 264 tỷ đồng, Inlaco

Sai Gon 231 tỷ đồng, Đông Đô 73 tỷ

đồng. Với hai đơn vị thành viên là

Vosco và Vinaship, hoạt động thuê

tàu ngoài được triển khai tích cực.

Đối với khối cảng biển, Cảng Đà

Nẵng đạt được kết quả nổi bật

trong hoạt động sản xuất kinh doanh

cũng như quản trị điều hành

như đẩy mạnh các dự án công

nghệ thông tin, ứng dụng E-Port.

Theo đó, 100% các hãng tàu truyền

lệnh giao hàng điện từ EDO, nâng

cấp 100% các cổng thành cổng

container tự động.

Trong khi đó, Cảng Sài Gòn cũng

đạt được kết quả như: thiết lập

chuỗi dịch vụ kết nối giữa TP.Hồ

Chí Minh - Cái Mép Thị Vải (CMTV)

- đồng bằng Sông Cửu Long - cảng

Phnôm Pênh, từng bước đưa cảng

Tân Thuận đóng vai trò quan trọng

trong chuỗi kết nối với khu vực Cái

Mép Thị Vải.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, hệ

thống cảng của VIMC tiếp tục phát

triển thêm được 5 tuyến dịch vụ

mới tại các Cảng Hải Phòng (2

tuyến), Đà Nẵng (1 tuyến), SSIT (2

tuyến)

VIMC cũng đã đẩy mạnh nghiên

cứu, phát triển các tuyến vận tải

mới như thử nghiệm tuyến vận

tải container kết nối trực tiếp cảng

Cửa Lò với Ấn Độ, Bangladesh; Đẩy

mạnh phát triển thị trường, hỗ

trợ các doanh nghiệp thành viên

trong việc kết nối, tìm kiếm các

chủ hàng, nguồn hàng mới như

mặt hàng Alumine cho cảng Cam

Ranh, đẩy mạnh xuất nhập khẩu

hàng hóa bằng container thông

qua cảng Cửa Lò, phát triển dự án

trung tâm chiếu xạ cho mặt hàng

nông sản tại cảng Cần Thơ…

Cùng đó, VIMC cũng triển khai các

dịch vụ giá trị gia tăng mới như

dịch vụ vận tải sà lan ven biển kết

nối khu vực CMTV - Campuchia,

Quy Nhơn - Đà Nẵng, Quy Nhơn -

Cái Mép Thị Vải.

Dù đạt được những kết quả khả

quan trong quý 3, nhưng dự báo,

kinh tế toàn cầu trong Quý 4 sẽ còn

chịu nhiều tác động của cuộc xung

đột giữa Nga - Ukraine, cũng như

nguy cơ về suy thoái kinh tế toàn

cầu.

Trước những thách thức đặt ra,

VIMC sẽ triển khai thực hiện quyết

liệt các giải pháp nhằm hoàn

thành các chỉ tiêu sản xuất kinh

doanh được giao.

Trong đó, sẽ triển khai các giải

pháp tạo sự đột phá trong công tác

đầu tư trong thời gian tới, đặc biệt

tại các dự án lớn như Dự án đầu

tư xây dựng bến 3, 4 Lạch Huyện,

Dự án xây dựng bến số 1 cảng Quy

Nhơn, Dự án đầu tư xây dựng cảng

Liên Chiểu,…

Doanh nghiệp trong Tổng công

ty tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn

biến tình hình thị trường vận tải

biển để hỗ trợ các đơn vị vận tải

biển tận dụng tốt hơn cơ hội thị

trường. Đẩy mạnh chương trình

marketing với khách hàng, hãng

tàu để tăng thêm các tuyến dịch

vụ mới về hệ thống cảng của Tổng

công ty.

Cùng đó, triển khai xây dựng đổi

mới hệ thống quản trị, mô hình

phát triển, đảm bảo thực thi

Nguyên tắc “1 hệ thống, 2 trung

tâm, 3 chiến lược”; Tiếp tục đẩy

mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt

động sản xuất, kinh doanh; xây

dựng hệ thống dữ liệu thông suốt,

kết nối dữ liệu tập trung tới các

đơn vị thành viên.

6 WWW.VIMC.CO

7VIMCMAGAZINEINSIDER25

ĐIỂM TIN QUÝ 3

VIMC KÝ KẾT THỎA

THUẬN HỢP TÁC VỚI

TỔNG CÔNG TY BƯU

ĐIỆN VIỆT NAM

Ngày 11/8, tại Hà Nội, trong khuôn

khổ Hội nghị các giải pháp đẩy

mạnh thực hiện Cuộc vận động

VIMC MỞ RỘNG

QUAN HỆ HỢP

TÁC VỚI NORDIC

HAMBURG

Trong khuôn khổ chương trình

công tác tại Đức, ngày 12/9, tại

Hamburg, đoàn công tác của Ủy

ban Quản lý vốn nhà nước tại

doanh nghiệp và Tổng công ty

Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã

đến thăm và làm việc với Công ty

Nordic Hamburg.

Thành lập năm 2006, Nordic

Hamburg có chuyên môn và kinh

nghiệm lâu năm trong lĩnh vực

phát triển, quản lý dịch vụ các dự

án hàng hải; quản lý, vận hành

và khai thác thương mại các đội

tàu biển; đào tạo thuyền viên; và

khai thác dịch vụ tài chính trong

ngành hàng hải. Đặt văn phòng

đại diện ở nhiều nơi trên thế giới

như Hamburg, Singapore, Odessa,

Manila và Istanbul, Nordic cung

cấp các dịch vụ và các giải pháp

quản lý một cửa cho các đối tác

trong lĩnh vực hàng hải quốc tế.

Với mạng lưới hợp tác chặt chẽ

và bền vững với các đối tác và nhà

đầu tư có năng lực, Nordic có kinh

nghiệm phát triển các dự án hàng

hải từ đóng mới tàu biển đến quản

lý đội tàu, trong các phân khúc

hàng hải khác nhau.

Với kinh nghiệm lâu năm và năng

lực của hai bên, Tổng giám đốc

Nguyễn Cảnh Tĩnh bày tỏ tin tưởng

về những cơ hội và tiềm năng

trong quan hệ hợp tác giữa VIMC và

Nordic Hamburg. Trong thời gian

tới, hai bên hứa hẹn hợp tác trên

các lĩnh vực như đào tạo thuyền

viên; phối hợp đầu tư và vận hành

đội tàu, đặc biệt là tàu container;

kết nối hệ thống logistics…

“Người Việt Nam ưu tiên dùng

hàng Việt Nam” do Đảng ủy Khối

các Doanh nghiệp Trung ương tổ

chức, VIMC đã ký kết thỏa thuận

hợp tác với Tổng công ty Bưu điện

Việt Nam (Vietnam Post) nhằm đẩy

mạnh chủ trương các tập đoàn,

tổng công ty, ngân hàng, đơn vị

trong Khối ưu tiên sử dụng dịch vụ,

sản phẩm của nhau.

Sự kết hợp giữa VIMC và Vietnam

CẢNG ĐÀ NẴNG

ÁP DỤNG CỔNG

CONTAINER THÔNG

MINH ĐẦU TIÊN TẠI

VIỆT NAM

Cảng Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên

thuộc hệ thống cảng biển Việt

Nam áp dụng thành công cổng

container thông minh smartgate

trong hoạt động kinh doanh.

Cổng container thông minh được

áp dụng nhằm tạo thuận lợi cho

Post, 2 doanh nghiệp hàng đầu

hoạt động trong lĩnh vực Hàng hải

và Bưu chính không chỉ chỉ phát

huy thế mạnh của mỗi bên nhằm

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh

doanh trên các lĩnh vực mà còn

hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiện

ích cho khách hàng, góp phần tạo

động lực cho sự phát triển bền

vững, lớn mạnh của nền kinh tế –

xã hội đất nước.

lái xe và chủ hàng với hai mục

tiêu quan trọng: không dùng giấy,

không tiếp xúc. Việc áp dụng cổng

container thông minh kết hợp với

chuyển đổi số, áp dụng khoa học

công nghệ vào quản lý, khai thác

và điều hành sản xuất, mang lại

hiệu quả kinh tế thiết thực cho

đơn vị.

Cảng Đà Nẵng cũng cho biết việc

đưa vào vận hành khai thác đã làm

giảm tối đa thời gian chờ, giảm

chi phí cho khách hàng, tăng tính

khách quan, minh bạch hóa thông

tin và giảm thiểu sai sót. Đồng thời,

sự phối hợp nhịp nhàng giữa các

bộ phận được nâng lên rõ rệt. Qua

đó, đưa Cảng Đà Nẵng trở thành

cảng biển trực tuyến, mọi lúc mọi

nơi, hiệu quả, nhanh chóng.

VOSCO VƯỢT KẾ

HOẠCH LỢI NHUẬN

SAU 9 THÁNG

Với 567 tỷ đồng lợi nhuận trước

thuế, Công ty CP Vận tải Biển Việt

Nam (Vosco) đã vượt 45% kế hoạch

lợi nhuận năm chỉ sau 9 tháng.

9 tháng đầu năm 2022, mặc dù thị

trường vận tải biển có nhiều diễn

biến phức tạp, khó lường nhưng

công ty đã ký được hợp đồng với

mức cước tương đối cao cho một số

tàu hàng khô. Đặc biệt, thị trường

tàu dầu sự tăng trưởng tốt trong

quý III.

Thị trường tàu container cũng

khởi sắc hơn so với cùng kỳ nên

2 tàu container của doanh nghiệp

hoạt động hiệu quả hơn. Từ cuối

quý II trở đi, kết quả kinh doanh

của đội tàu dầu có hiệu quả khá

cao, đóng góp vào doanh thu và lợi

nhuận chung của cả Vosco.

Năm 2022, Vosco đặt mục tiêu tổng

doanh thu đạt 1.570 tỷ đồng, lợi

nhuận trước thuế là 391 tỷ đồng.

Sau 3 quý Vosco lãi trước thuế 567

tỷ đồng, như vậy công ty đã hoàn

thành vượt 45% chỉ tiêu lợi nhuận

năm.

8 WWW.VIMC.CO

9ĐIỂM TIN QUÝ 3

VIMCMAGAZINEINSIDER25

Theo đó, Bộ GTVT thống nhất chủ

chỉ trong 40 giờ làm hàng, sớm hơn

trương cho phép Cảng SSIT tổ chức

6 giờ so với kế hoạch để tiếp tục

thử nghiệm cho tàu container có

hành trình chuyên chở hàng hóa

TUYẾN VẬN TẢI

CONTAINER QUỐC

TẾ TẠI CẢNG CỬA LÒ

KẾT NỐI TỚI CẢNG

CHITTAGONG CỦA

BANGLADESH

Ngày 22/9/2022, tàu BIENDONG

MARINER trọng tải hơn 1.000 teus

đã cập Cảng Cửa Lò tiếp nhận

170 Teus hàng hoá đi Port Klang

(Malaysia) – Kolkata (India) –

Chittagong (Bangladesh). Từ đây

hàng hóa ở khu vực miền Trung

sẽ được kết nối trực tiếp đi Port

Klang (Malaysia) và Kolkata (Ấn

Độ) với thời gian ngắn nhất và chi

phí tốt nhất. Từ Kolkata, hàng hóa

sẽ được vận chuyển tới các bang

của Ấn Độ và tới cảng Chittagong

của Bangladesh. Việc tuyến vận

tải container quốc tế từ Cảng Cửa

Lò kết nối với cảng Chittagong của

Bangladesh sẽ thúc đẩy thương

mại giữa Việt Nam và Ấn Độ –

Bangladesh.

Tham gia vào chuỗi kết nối vận

tải giữa Việt Nam với Ấn Độ và

Bangladesh. Cảng Nghệ Tĩnh cam

kết sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất

cho khách hàng và mong nhận

được sự ủng hộ của các doanh

nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam,

Ấn Độ và Bangladesh.

THỬ NGHIỆM TÀU

CONTAINER CÓ

TRỌNG TẢI ĐẾN

199.273 DWT VÀO, RỜI

BẾN CẢNG SSIT

Bộ GTVT vừa có công văn gửi Cục

Hàng hải Việt Nam Cảng SSIT

liên quan đến việc tiếp nhận

tàu container có trọng tải đến

199.273DWT.

HÃNG TÀU MAERSK

LINE CHÍNH THỨC MỞ

TUYẾN CỐ ĐỊNH TỚI

CICT

Sau một thời gian chạy thử nghiệm,

Maersk Line – hãng tàu vận tải

container quốc tế thuộc diện lớn

nhất trên thế giới, đã chính thức

mở tuyến cố định tới Cảng CICT. Dự

kiến, mỗi tuần sẽ có 1 chuyến tàu

của hãng này cập cảng.

trọng tải đến 199.273DWT vào, rời

Bến cảng với thời gian thử nghiệm

đến ngày 31/10/2023. Cảng SSIT

phải khai thác thử nghiệm tối

thiểu 5 chuyến tàu container có

trọng tải đến 199.273DWT vào, rời

bến cảng để làm cơ sở tổng kết,

đánh giá kết quả thử nghiệm.

Hết thời gian thử nghiệm, Cục

Hàng hải Việt Nam chủ trì, phối

hợp với các cơ quan, đơn vị có liên

quan đánh giá kết quả thực hiện và

báo cáo, đề xuất Bộ GTVT phương

án khai thác tàu trọng tải lớn tại

Bến cảng SSIT để Bộ GTVT xem xét,

quyết định.

Tuyến được mở sẽ nằm trong lịch

trình kết nối Trung Quốc - Việt

Nam. Theo đó, tàu sẽ khởi hành từ

Hong Kong theo hành trình: Hong

Kong - Cái Lân (Quảng Ninh) - Tân

Vũ (Hải Phòng) - Yantian - Ningbo -

Shanghai. Hàng hóa vận chuyển chủ

yếu là mặt hàng khô, thiết bị máy

móc, công nghệ xuất nhập khẩu...

Việc một hãng tàu lớn của thế giới

mở tuyến cố định tại cảng CICT

là tín hiệu tích cực cho cảng biển

Quảng Ninh.

CẢNG SSIT ĐÓN

TUYẾN DỊCH VỤ NỘI Á

MỚI CỦA HÃNG TÀU

LỚN NHẤT THẾ GIỚI

Ngày 30/7, cảng SSIT đã đón thành

công tàu MSC IDA II của tuyến dịch

vụ nội Á mới (tuyến Pertiwi). Đây là

tuyến dịch vụ container được khai

thác bởi hãng tàu MSC - hãng tàu

container lớn nhất thế giới.

Tàu MSC IDA II là một trong sáu tàu

được triển khai trên tuyến này, kết

nối Việt Nam với Bắc Trung Quốc, Hàn

Quốc và các nước Đông Nam Á khác.

“Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng

của hãng tàu MSC khi đưa tuyến dịch

vụ mới vào làm hàng tại cảng nhằm

thúc đẩy quan hệ thương mại ngày

càng thịnh vượng, phát triển giữa

Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc,

Indonesia và một số nước khác trong

khu vực Đông Nam Á.

Cảng SSIT sẽ duy trì cung cấp “dịch vụ

đẳng cấp thế giới” cho hãng tàu MSC

và tất cả khách hàng của họ tại Việt

Nam, là một trong những cảng nước

sâu lớn nhất cả nước, góp phần quan

trọng vào sự phát triển của hệ thống

cảng biển Cái Mép nói riêng và Việt

Nam nói chung.

Tôi đặc biệt cảm ơn toàn bộ đội

ngũ của hãng tàu MSC đã hỗ trợ

đưa tuyến mới cập cảng SSIT”, Ông

Robert Hildebrand, Tổng Giám Đốc

Cảng SSIT chia sẻ.

CẢNG CMIT LẬP KỶ

LỤC MỚI VỀ KHAI

THÁC TÀU

Cảng CMIT vừa thiết lập mức kỷ lục mới

trong khai thác tàu mẹ sau khi tiếp

nhận thành công tàu Maersk Essex.

Theo đó, tàu Maersk Essex cập CMIT,

xếp dỡ gần 13.900 TEU hàng hóa

CẢNG HẢI PHÒNG

CHÀO ĐÓN

CONTAINER CẦU

VỒNG CỦA HÃNG

TÀU MAERSK – BIỂU

TƯỢNG CỦA VĂN

HÓA ĐA DẠNG, BÌNH

ĐẲNG VÀ HỘI NHẬP

Ngày 14/9/2022, Cảng Hải Phòng đã

đón thành công container cầu vồng

của Hãng tàu Maersk. Đây là 1 trong

số 15 container cầu vồng được sản

xuất trong năm 2022 nhằm truyền

tải mạnh mẽ hơn thông điệp nhân

văn “Bất kể bạn là ai, dù ở nơi đâu,

vẫn sẽ được đón nhận mà không có

xuất khẩu Việt Nam đi Mỹ. Năng

suất cầu bến đạt 189 container/giờ.

Đây là năng suất xếp dỡ cao nhất từ

trước tới nay tại CMIT nói riêng và

ngành hàng hải nói chung.

Là một trong những cảng lớn nhất

tại khu cảng nước sâu Cái Mép

– Thị Vải, CMIT là cảng luôn tiên

phong tiếp nhận các tàu container

cỡ lớn ngay từ những ngày đầu

hoạt động, là cảng duy nhất tại

Việt Nam được Bộ GT-VT, Cục Hàng

hải Việt Nam cấp phép tiếp nhận

các tàu container trọng tải lớn đến

214.121 DWT.

sự phân biệt về chủng tộc, giới tính,

tuổi tác, dân tộc và tôn giáo”.

Hiện nay, Cảng Hải Phòng đang tạo

ra việc làm trực tiếp và thu nhập

ổn định cho trên 3.000 cán bộ,

nhân viên và gián tiếp cho hàng

chục nghìn lao động của các lĩnh

vực dịch vụ liên quan. Trong Chiến

lược phát triển nguồn nhân lực

giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn

đến năm 2030, Cảng Hải Phòng tập

trung xây dựng một môi trường

làm việc tôn trọng sự đa dạng về

tuổi tác, giới tính, dân tộc, tôn giáo,

ngôn ngữ…; trong đó cán bộ, nhân

viên được đối xử công bằng, bình

đẳng, tạo động lực để phát triển hòa

hợp, sáng tạo và cống hiến.

Cảng Hải Phòng sẽ tiếp tục đồng

hành cùng Maersk triển khai cam kết

và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về sự

hòa nhập, bình đẳng và đa dạng tới

các nhân viên, đối tác, khách hàng

của mình để cùng chung tay xây

dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

10 WWW.VIMC.CO

11ĐIỂM TIN QUÝ 3

VIMCMAGAZINEINSIDER25

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI

CCB TỔNG CÔNG TY

HÀNG HẢI VIỆT NAM

LẦN THỨ V, NHIỆM

KỲ 2022-2027 THÀNH

CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày 28/9, tại T.P Hà Nội, Hội CCB

Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam

đã tổ chức thành công Đại hội

VAI TRÒ CỦA VIMC

TRONG CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM

đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022

– 2027. Đại hội đã bầu Ban Chấp

hành khoá V gồm 3 đồng chí. Đồng

chí Trần Hữu Thọ tái đắc cử Chủ

tịch Hội CCB Tổng công ty Hàng

Hải Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội CCB Tổng

công ty Hàng Hải Việt Nam tiếp tục

nhằm nâng cao bản lĩnh chính

trị, trung thành với Tổ quốc, nâng

cao phẩm chất và năng lực cán

bộ, Đảng viên; Kiên quyết đấu

tranh với những hiện tượng tiêu

cực, thoái hóa, biến chất, làm trái

cương lĩnh của Đảng; Cảnh giác,

kịp thời ngăn chặn hiện tượng

“Suy thoái, tự diễn biến” trong mỗi

hội viên. Quyết tâm phát huy bản

chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

tăng cường đoàn kết, chủ động

sáng tạo và sức chiến đấu của toàn

Hội, khắc phục những tồn tại, góp

phần cùng toàn thể cán bộ công

nhân viên chức, người lao động, sỹ

quan thuyền viên toàn Tổng công

ty thực hiện thắng lợi Nghị quyết

Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại

hội Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải

Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã

đề ra.

Là một doanh nghiệp nhà

nước với vai trò nòng cốt,

chủ lực của ngành hàng

hải Việt Nam. Tổng công ty

Hàng hải Việt Nam (VIMC)

hoạt động trong cả ba lĩnh

vực vận tải biển, cảng biển

và dịch vụ hàng hải.

Những năm qua, ngành hàng hải

Việt Nam đã có nhiều đổi mới từ

thể chế chính sách, cải cách thủ tục

hành chính, ứng dụng công nghệ

thông tin, hệ thống kết cấu hạ tầng

hàng hải, tăng cường kết nối các

phương thức vận tải… Đó là những

yếu tố hỗ trợ đắc lực cho hoạt động

Trong hoạt động khai thác cảng

biển, hệ thống cảng biển của VIMC

trải dài trên khắp cả nước, nằm tại

các trung tâm kinh tế trọng điểm,

cửa ngõ quan trọng để xuất khẩu

hàng hóa, với 84 cầu cảng có tổng

chiều dài 13.882m, chiếm hơn 26%

tổng số cầu cảng và gần 17% tổng

giao thương, đẩy mạnh xuất nhập

số chiều dài cầu cảng của Việt Nam.

khẩu hàng hóa, tạo thuận lợi cho

Các cảng biển có hạ tầng được đầu

tổng trị giá 132 triệu đồng.

phát triển kinh tế.

tư đồng bộ, hiện đại, có thể tiếp

Chương trình là món quà ý nghĩa

mà Đoàn thanh niên VIMC dành

tặng cho thiếu nhi, nhằm động

viên các em phấn đấu học tập, rèn

luyện, đạt nhiều thành tích xuất

sắc trong học tập. Đồng thời gửi đi

thông điệp hãy dành cho trẻ em

ĐOÀN THANH NIÊN

VIMC TỔ CHỨC “ĐÊM

HỘI TRĂNG RẰM” VUI

TƯƠI, Ý NGHĨA CHO

THIẾU NHI XÃ HỮU

KHUÔNG, NGHỆ AN

huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

tổ chức chương trình “Tết trung

thu – Đêm hội trăng rằm” cho các

em thiếu nhi trên địa bàn xã Hữu

Khuông.

Tại chương trình, Đoàn thanh niên

VIMC đã trao tặng 10 phần quà ý

sự yêu thương, chăm sóc, nhất là

những em có hoàn cảnh đặc biệt

khó khăn, tạo điều kiện về vật chất,

tinh thần để các em có cuộc sống

tốt hơn; được học tập, rèn luyện, trở

thành con ngoan, trò giỏi, đội viên

tốt, cháu ngoan Bác Hồ, chủ nhân

tương lai của đất nước.

Ngày 7/9, Đoàn thanh niên VIMC đã

phối hợp với UBND xã Hữu Khuông

nghĩa cho các em học sinh có hoàn

cảnh khó khăn; trao 700 phần quà

trung thu cho các em thiếu nhi với

12 WWW.VIMC.CO

13VIMCMAGAZINEINSIDER25

nhận nhiều loại tàu, xếp dỡ hàng

hóa đa dạng, là điểm mạnh giúp

VIMC thích nghi tốt với môi trường

kinh doanh đầy biến động, có thể

đáp ứng được các nhu cầu khác

nhau của nhiều khách hàng. Các

cảng nước sâu của VIMC được đầu

tư cùng các tập đoàn khai thác

cảng lớn trên thế giới như SSA,

APMT, PSA do vậy hạ tầng cảng hiện

đại, năng lực quản lý tốt và đặc biệt

là cảng CMIT có thể tiếp nhận tàu

container lớn nhất Việt Nam hiện

nay (214.000 DWT). Năm 2021, hệ

thống cảng của VIMC đã xếp dỡ

hơn 126 triệu tấn hàng hóa.

Trong lĩnh vực vận tải biển, VIMC là

một đơn vị có bề dày truyền thống,

một thương hiệu hàng đầu Việt

Nam về vận tải biển. VIMC có đội

tàu gồm 64 chiếc với tổng trọng tải

khoảng 1,5 triệu tấn, tương đương

21% trọng tải đội tàu Việt Nam.

Các doanh nghiệp vận tải biển của

VIMC có kinh nghiệm hàng chục

năm trong lĩnh vực vận tải biển.

Ngoài ra, tư cách là một thành

viên trong Hiệp hội chủ tàu châu Á

(FASA) đã giúp VIMC có được những

thuận lợi trên thị trường khu vực

và các quyền lợi khác chỉ có đối với

thành viên hiệp hội. VIMC đang có

hợp tác và duy trì mối quan hệ tốt,

chuyên nghiệp với các hãng vận tải

biển lớn trên thế giới (Main Lines

Operator – MLO) như ONE, MSC,

ZIM, SITC, WANHAI… Các doanh

nghiệp vận tải container đang có

đồng thời dịch vụ vận tải nội địa và

feeder quốc tế, duy trì ổn định, uy

tín với khách hàng. Cũng trong sáu

tháng đầu năm, hệ thống cảng của

VIMC đã phát triển thêm bốn tuyến

dịch vụ mới tại các cảng Hải Phòng,

Đà Nẵng, Công ty liên doanh SSIT.

VIMC đã tích cực triển khai tìm

kiếm, kết nối, mở rộng các tuyến

đường biển mới kết nối giữa Việt

Nam và các khu vực trên thế giới

trong đó có Ấn Độ. Tháng 5/2022,

VIMC đưa thêm tàu container 1.000

teus vận chuyển hàng đi Ấn Độ

từ các cảng biển miền Trung Việt

Nam. Đây là đường kết nối trực

tiếp giữa hai nước, nhờ đó, giúp

rút ngắn thời gian vận chuyển so

với các tuyến đường hiện nay phải

dừng ở các điểm trung chuyển.

Trong dịch vụ logistics, hầu hết các

doanh nghiệp dịch vụ hàng hải

của VIMC có sự hiện diện thương

mại tại các vùng miền, tham gia

hoạt động kinh doanh lâu năm có

nhiều kinh nghiệm, cũng như có

tiềm năng tốt để tham gia vào hệ

sinh thái cung cấp chuỗi logistics

tích hợp của VIMC.

Trước những diễn biến phức tạp

và liên tục biến động trong những

tháng đầu năm đến từ nhiều yếu tố

như giá nhiên liệu, lạm phát tăng

cao, dịch bệnh Covid-19... nhưng

nhờ khả năng tận dụng cơ hội thị

trường đã giúp VIMC có được kết

quả kinh doanh khả quan, tạo đà

cho hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch

cả năm 2022. Dự kiến doanh thu

năm 2022 đạt hơn 12.500 tỷ đồng,

lợi nhuận hơn 3.100 tỷ đồng. Một

trong những chủ trương lớn của

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày

22/10/2018 của Ban Chấp hành TW

là “Đẩy mạnh phát triển đội tàu

vận tải biển với cơ cấu hợp lý, ứng

dụng công nghệ hiện đại, nâng cao

chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu

cầu thị trường vận tải nội địa, tham

gia sâu vào các chuỗi cung ứng vận

tải, từng bước gia tăng, chiếm lĩnh

thị phần quốc tế”. Bên cạnh đó,

giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn

đến năm 2045, Đảng và Nhà nước

ta có chủ trương “Quy hoạch, xây

dựng, tổ chức khai thác đồng bộ, có

hiệu quả các cảng biển tổng hợp,

cảng trung chuyển quốc tế, cảng

chuyên dùng gắn với các dịch vụ

hỗ trợ” và “Xây dựng hoàn thiện hạ

tầng logistics và các tuyến đường

giao thông, kết nối liên thông các

cảng biển với các vùng, miền, địa

phương trong nước và quốc tế”.

TẬP TRUNG BA VẤN

ĐỀ CHIẾN LƯỢC ĐỂ

PHÁT TRIỂN

Một trong những chủ trương lớn

của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày

22/10/2018 của Ban Chấp hành TW

là “Đẩy mạnh phát triển đội tàu

vận tải biển với cơ cấu hợp lý, ứng

dụng công nghệ hiện đại, nâng cao

chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu

cầu thị trường vận tải nội địa, tham

gia sâu vào các chuỗi cung ứng vận

tải, từng bước gia tăng, chiếm lĩnh

thị phần quốc tế”. Bên cạnh đó,

giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn

đến năm 2045, Đảng và Nhà nước

ta có chủ trương “Quy hoạch, xây

dựng, tổ chức khai thác đồng bộ, có

hiệu quả các cảng biển tổng hợp,

cảng trung chuyển quốc tế, cảng

chuyên dùng gắn với các dịch vụ

hỗ trợ” và “Xây dựng hoàn thiện hạ

tầng logistics và các tuyến đường

giao thông, kết nối liên thông các

cảng biển với các vùng, miền, địa

phương trong nước và quốc tế”.

Có thể thấy chủ trương, chính sách

trên là cơ hội cho các doanh nghiệp

cảng biển, logistics Việt Nam

như VMIC đầu tư phát triển cơ sở

hạ tầng cảng biển, trung tâm phân

phối hàng hóa, mở rộng đội tàu…

bắt kịp xu thế phát triển của đội

tàu thế giới với công nghệ hiện

đại, đảm bảo các điều kiện về môi

trường và các tiêu chuẩn theo công

ước quốc tế nhằm tham gia sâu

vào chuỗi cung ứng vận tải nội địa

cũng như chiếm lĩnh thị phần vận

tải quốc tế, đưa Việt Nam trở thành

điểm trung chuyển hàng hóa của

thế giới về đường biển.

Trên cơ sở nhận định về những cơ

hội và thách thức, VIMC xác định

ba vấn đề cốt lõi, chiến lược cần

tập trung trong thời gian tới là: (i)

Nâng cao năng lực năng lực cạnh

tranh và quy mô doanh nghiệp của

VIMC, đồng thời phát huy những

thế mạnh hiện có để tăng trưởng,

phát triển nhanh và bền vững;

(ii) Đổi mới mô hình tăng trưởng,

thúc đẩy gia tăng các động lực tăng

trưởng mới nhằm linh hoạt thích

ứng với môi trường kinh doanh

nhiều biến động và thách thức; đổi

mới công tác quản trị doanh nghiệp,

tiếp cận các nguyên tắc quản

trị của OECD (iii) Tận dụng hiệu quả

các cơ hội từ hội nhập quốc tế, các

xu thế phát triển khoa học công

nghệ và xu hướng phát triển của

ngành hàng hải thế giới nhằm đổi

mới sáng tạo, nâng cao năng suất

lao động, phát triển theo chiều sâu

để nâng cao năng lực cạnh tranh,

theo kịp xu hướng phát triển của

thế giới.

Căn cứ những nhận định và những

vấn đề cốt lõi, VIMC đã đề ra định

hướng chiến lược phát triển đối với

từng lĩnh vực kinh doanh: (i) Đầu

tư phát triển về chiều sâu đối với

các cảng biển hiện hữu; tập trung

và huy động nguồn lực thông qua

việc liên doanh, hợp tác đầu tư với

các đối tác lớn để đầu tư xây dựng

mới các cảng biển nước sâu, cảng

trung chuyển quốc tế tại các vùng

kinh tế trọng điểm tại khu vực

phía Bắc và phía Nam (Cảng cửa

ngõ quốc tế Lạch Huyện tại Hải

Phòng, Cảng trung chuyển quốc tế

Cần Giờ tại TP. Hồ Chí Minh, Cụm

cảng nước sâu tại Cái Mép – Thị

Vải khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu…) để

thu hút nguồn hàng thông qua hệ

thống cảng biển của Việt Nam (ii)

Đầu tư phát triển đội tàu container

chuyên dụng, trọng tải lớn, có tính

năng kỹ thuật hiện đại, đảm bảo

hàng hải trên những tuyến biển xa,

tạo tiền đề phát triển để trở thành

một Main Lines Operator – MLO;

Đầu tư phát triển hạ tầng logistics,

các trung tâm phân phối hàng hóa

lớn (ICD) tại các vùng kinh tế trọng

điểm tại cả ba miền của Việt Nam

(iii) Ứng dụng và phát triển mạnh

mẽ công nghệ thông tin và chuyển

đổi số; phát triển dịch vụ logistics

tích hợp vận tải biển - cảng biển -

dịch vụ hàng hải để cung cấp dịch

vụ trọn gói cho khách hàng.

Có thể thấy, sự nhạy bén thị trường

và tầm nhìn chiến lược của Ban

lãnh đạo Tổng Công ty Hàng hải

đã giúp “con thuyền” VMIC vẫn

vững vàng tiến nhanh, tiến mạnh

về phía trước, khẳng định thương

hiệu và bản lĩnh của một doanh

nghiệp hàng hải hàng đầu của Việt

Nam.

14 WWW.VIMC.CO

15VIMCMAGAZINEINSIDER25

VẪN TĂNG TRƯỞNG TRONG GIAN KHÓ

Từ đầu năm

2022 đến nay,

bối cảnh kinh

tế toàn cầu

gặp rất nhiều

khó khăn do

ảnh hưởng của

hậu đại dịch

Covid-19 cũng

như xung đột

Nga – Ukraine

và tình trạng

tái thắt chặt

phong tỏa cảng

tại Trung Quốc,

lạm phát tăng

cao gây ảnh

hưởng tới quy

mô thị trường

chung toàn cầu,

làm giảm nhu

cầu tiêu dùng

và vận chuyển

hàng hóa. Tuy

vậy, khối cảng

biển của VIMC

vẫn chứng tỏ

được đẳng cấp

của mình, đóng

góp quan trọng

vào thành công

chung của

VIMC.

CẢNG CMIT CUNG CẤP

DỊCH VỤ MANG ĐẲNG

CẤP QUỐC TẾ

Là một trong những cảng lớn nhất tại khu

cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, CMIT là

cảng luôn tiên phong tiếp nhận các tàu

container cỡ lớn ngay từ những ngày đầu

hoạt động, là cảng duy nhất tại Việt Nam

được Bộ GT-VT, Cục Hàng hải Việt Nam cấp

phép tiếp nhận các tàu container trọng tải

lớn đến 214.121 DWT.

CMIT vừa thiết lập mức kỷ lục mới

trong khai thác tàu mẹ sau khi tiếp

nhận thành công tàu Maersk Essex,

do hãng tàu Maersk khai thác trên

tuyến dịch vụ TP6Theo đó, tàu Maersk

Essex cập CMIT, xếp dỡ gần 13.900 TEU

hàng hóa chỉ trong 40 giờ làm hàng,

sớm hơn 6 giờ so với kế hoạch để tiếp

tục hành trình chuyên chở hàng hóa xuất

khẩu Việt Nam đi Mỹ. Năng suất cầu bến

đạt 189 container/giờ. Đây là năng suất xếp

dỡ cao nhất từ trước tới nay tại CMIT nói

riêng và ngành hàng hải nói chung./PEARL

của liên minh 2M kết nối Việt Nam với bờ

Tây nước Mỹ.

Ngày 26/9, tàu MSC DITTE, tàu container lớn

nhất của hãng tàu MSC đưa vào khai thác

tại CMIT. Tàu trọng tải trên 200.000DWT, sức

chở lên đến gần 20.000TEU được khai thác

trên tuyến dịch vụ Pearl của liên minh 2M

kết nối Việt Nam với bờ Tây nước Mỹ.

Tàu MSC DITTE là tàu container lớn nhất

của hãng tàu MSC đưa vào khai thác tại Việt

Nam, trọng tải trên 200.000DWT, sức chở

lên đến gần 20.000TEU được khai thác trên

tuyến dịch vụ Pearl của liên minh 2M kết

nối Việt Nam với bờ Tây nước Mỹ.

Sự kiện tàu mẹ trọng tải siêu lớn như tàu

MSC DITTE cập cảng CMIT thành công và

việc các hãng tàu, liên minh hãng tàu lớn

nhất thế giới tăng dần số lượng tàu kích

cỡ này cập cảng CMIT trong thời gian qua

không chỉ khẳng định năng lực vận hành

khai thác cảng tầm cỡ thế giới mà còn là

minh chứng cụ thể nhất về năng lực quản

lý và phối hợp của các cơ quan chức năng,

Bộ GT-VT, Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ

Hàng hải Vũng Tàu, hoa tiêu, lai dắt. Đây

cũng chính là một trong các chỉ số quan

trọng giúp Cái Mép-Thị Vải vào top 11 cảng

container hiệu quả nhất thế giới năm 2021

do Ngân hàng thế giới và hãng tin tài chính

S&P Global Market Intelligence xếp hạng.

Trên hành trình hơn 11 năm đi vào vận

hành khai thác đến nay, CMIT luôn là cánh

chim đầu đàn trong việc mở ra chương mới

cho khu cảng nước sâu Cái Mép khi tiên

phong thử nghiệm thành công tiếp nhận

các tàu trọng tải lớn nhất thế giới. Nhân

ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, CMIT

vinh dự là một trong 18 doanh nghiệp tiêu

biểu trên toàn tỉnh được trao tặng Bằng

khen của Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT vì đã

có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản

xuất, kinh doanh và đóng góp an sinh xã

hội trên địa bàn tỉnh. Đây là nguồn động

viên tinh thần rất lớn đối với ban lãnh đạo

và toàn thể nhân viên công ty để tiếp tục

phấn đấu, chinh phục các dấu mốc lớn hơn

và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát

triển của tỉnh BR-VT cũng như ngành hàng

hải Việt Nam.

CẢNG ĐÀ NẴNG ÁP

DỤNG CỔNG CONTAINER

THÔNG MINH ĐẦU TIÊN

TẠI VIỆT NAM

Công ty CP

Cảng Đà

Nẵng là

đơn vị đầu

tiên thuộc

hệ thống

cảng biển

Việt Nam áp

dụng thành

công cổng

container thông minh smartgate trong

hoạt động kinh doanh, vừa góp phần mang

lại hiệu quả kinh tế thiết thực vừa bảo đảm

an toàn phòng, chống dịch.

Ông Lê Quảng Đức, Phó Tổng Giám đốc Công

ty CP Cảng Đà Nẵng cho biết, cổng container

tự động - autogate tại Cảng Đà Nẵng áp

dụng nhiều giải pháp công nghệ như nhận

dạng mã container bằng thuật toán ACCR

kết hợp với trí tuệ nhân tạo AI; nhận diện

biển số xe đầu kéo/romooc; PLC điều khiển

đóng mở barrie, đọc chỉ số đầu cân điện tử;

dùng Robot (RPA) thực hiện lệnh; gửi thông

tin qua app điện thoại của lái xe... Theo đó,

khách hàng có thể làm thủ tục tại bất cứ đâu

có kết nối internet, rút ngắn thời gian giao

nhận hàng, tiết kiệm chi phí trong in ấn,

lưu trữ hồ sơ, chứng từ tất cả các thông tin

điều được số hóa. Được biết, đây cũng là cổng

container thông minh smartgate đầu tiên

được áp dụng tại các cảng Việt Nam, nhằm

tạo thuận lợi cho lái xe và chủ hàng với

hai mục tiêu quan trọng: không dùng giấy,

không tiếp xúc. Việc áp dụng cổng container

thông minh kết hợp với chuyển đổi số, áp

dụng khoa học công nghệ vào quản lý, khai

thác và điều hành sản xuất, mang lại hiệu

quả kinh tế thiết thực cho đơn vị.

Anh Nguyễn Tấn Phát, lái xe của Công ty

TNHH vận tải An Bình cho biết, trước khi

áp dụng cổng container tự động - autogate,

khi xe container vào cổng Cảng Đà Nẵng,

lái xe trình lệnh giấy, nhân viên cảng

kiểm tra thông tin, kiểm tra đăng kiểm, tải

trọng của xe; nhập số xe đầu kéo, romooc,

số container, chỉ số cân… vào phần mềm

CATOS. Sau khi phần mềm CATOS thực hiện

xong lệnh, nhân viên cảng in phiếu tọa độ

container giao cho lái xe. Việc tiếp xúc trực

tiếp như vậy có nguy cơ lây nhiễm bệnh và

kéo dài thời gian giao nhận hàng. Còn với

cổng container thông minh smartgate, mọi

cung đoạn thuận lợi hơn nhiều, chỉ cần

khai báo qua điện thoại. Đặc biệt là không

tiếp xúc trực tiếp, tránh được nguy cơ lây

nhiễm bệnh.

Cùng quan điểm trên, lái xe Hồ Tấn Ngọc của

16 WWW.VIMC.CO

17VIMCMAGAZINEINSIDER25

Công ty CP vận tải Mỹ Phát nhận định, việc

Cảng Đà Nẵng triển khai cổng container tự

động autogate và phần mềm Cảng điện tử

ePORTvới nhiều ứng dụng công nghệ tiên

tiến của thế giới trong các công đoạn để

nâng cao năng suất, giảm thiểu các thao

tác thủ công.

Theo Công ty CP Cảng Đà Nẵng, việc đưa vào

vận hành khai thác Cổng container tự động

- autogate đã làm giảm tối đa thời gian chờ,

giảm chi phí cho khách hàng, tăng tính

khách quan, minh bạch hóa thông tin và

giảm thiểu sai sót. Đồng thời, sự phối hợp

nhịp nhàng giữa các bộ phận được nâng

lên rõ rệt. Qua đó, đưa Cảng Đà Nẵng trở

thành cảng biển trực tuyến, mọi lúc mọi

nơi, hiệu quả, nhanh chóng.

Được biết, không chỉ áp dụng cổng

container thông minh, trong năm 2022,

Cảng Đà Nẵng sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp

cơ sở hạ tầng cho công nghệ thông tin, hạ

tầng kho bãi, phương tiện thiết bị nhằm

thực thi chiến lược chuyển đổi số đã xây

dựng có hiệu quả, hướng đến mục tiêu số

hóa “một hạ tầng, một cơ sở dữ liệu”, lấy

khách hàng làm trung tâm.

CẢNG HẢI PHÒNG CHIẾM

42,5% LƯỢNG Ô TÔ NHẬP

KHẨU CẢ NƯỚC

9 tháng đầu

năm 2022,

sản lượng

hợp nhất

của Cảng

Hải Phòng

đạt 28,018

triệu tấn

(đạt 68,1%

kế hoạch năm), trong đó hàng container:

1.447.600 Teu, đạt 66% kế hoạch năm 2022;

Doanh thu hợp nhất dự kiến 1.880,12 tỷ

đồng (đạt 79,4% kế hoạch năm); Lợi nhuận

hợp nhất dự kiến 679,762 tỷ đồng, đạt 86%

kế hoạch năm 2022. Đặc biệt, Công ty TNHH

MTV Cảng Hoàng Diệu 9 tháng đầu năm đã

xuất sắc đạt 100% chỉ tiêu lợi nhuận năm

2022 (54 tỷ đồng).

9 tháng đầu năm lượng ô tô nhập khẩu về

hệ thống cảng của Công ty đạt 48.664 xe,

tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Như

vậy, riêng Công ty CP cảng Hải Phòng chiếm

tới 42,5% tổng lượng ô tô nhập khẩu của cả

nước trong 9 tháng đầu năm.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, Cảng Hải

Phòng đón thêm 2 tuyến dịch vụ mới của

hãng tàu ZIM và hãng tàu COSCO khai thác

tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ; Khai trương

công ty TNHH KM cargo Services Hải Phòng

(KMCS) – liên doanh với hãng tàu KMTC và

Công ty cổ phần đầu tư Sao Á DC.

Bên cạnh việc phát triển thêm các tuyến

dịch vụ mới, cảng Hải Phòng đẩy mạnh

công tác chuyển đổi số toàn diện để tạo

những bước phát triển nhanh, bền vững.

Trong tháng 7, Cảng Hải Phòng đã triển

khai ứng dụng hệ thống quản lý container

TOS tại Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ và vận

hành thí điểm hệ thống tự động quản lý

container nhập, xuất qua cổng Smartgate

tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ, qua đó nâng

cao hiệu quả điều hành, quản lý container

theo hướng hiện đại và tạo thêm nhiều

thuận lợi, tiện ích cho khách hàng khi thực

hiện các tác nghiệp tại cảng.

Dự án Đầu tư xây dựng hai bến container số

3, 4 cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng chính

thức được triển khai thi công tại hiện

trường trong tháng 7/2022 là một bước tiến

quan trọng trong công tác đầu tư mở rộng

của cảng Hải Phòng theo xu hướng tiến xa

ra biển, hướng tới đón những chuyến tàu

tải trọng đến 100.000 DWT, nâng cao lợi thế

cạnh tranh và khẳng định vị trí chủ lực của

Cảng Hải Phòng trong hệ thống cảng biển

khu vực phía Bắc.

CẢNG QUY NHƠN ĐẨY

MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

TOÀN DIỆN

Với mục tiêu từng bước hình thành “Hệ

sinh thái công nghệ cảng biển”, Cảng Quy

Nhơn đã tinh gọn bộ máy, nâng cao chất

lượng dịch vụ theo định hướng “Lấy khách

hàng làm trung tâm”. Cảng đưa vào sử dụng

nhiều phần mềm trên một số lĩnh vực từ

tài chính kế toán, nhân sự, tiền lương đến

quản lý điều

hành khai

thác cảng

tổng thể. Hệ

thống này có

tính thống

nhất, dùng

chung cơ sở

dữ liệu, hoạt

động trên

một nền tảng, từng bước thay thế các phần

mềm lẻ, rời rạc đã dùng nay không còn phù

hợp với thực tế…

Ông Đinh Tấn Thanh, cán bộ Công ty TNHH

Hào Hưng Phát, ở xã Canh Hiển, huyện Vân

Canh, cho biết: Công ty chuyên sản xuất

dăm gỗ xuất khẩu. Mỗi tháng, công ty xuất

3 – 7 tàu, số lượng khoảng 36.000 tấn/tàu.

Dăm gỗ là hàng rời không theo quy chuẩn

như các sản phẩm chứa trong container

nên cách thức xếp dỡ, vận chuyển khác biệt,

chi phí cao, mất nhiều thời gian. Từ ngày

ứng dụng ePORT, chúng tôi không còn phải

cử nhiều nhân viên trực tại cảng để phối

hợp làm các thủ tục, thanh toán, giao nhận

hàng nữa. Với ePORT, ở bất cứ đâu, chỉ cần

có kết nối internert và thiết bị đầu cuối phù

hợp là có thể khai báo thủ tục, theo dõi quá

trình xếp dỡ hàng hóa, nắm được lượng

hàng lên xuống tàu… Nhờ đó, tiết kiệm thời

gian, cắt giảm chi phí…

Tương tự, ông Trương Phước Điền, đại diện

Công ty TNHH Đức Hải, ở lô A25 Khu công

nghiệp Phú Tài, phường Bùi Thị Xuân, TP

Quy Nhơn, chia sẻ: Toàn bộ quy trình đăng

ký, lên lịch, theo dõi quá trình xếp dỡ hàng

hóa đều theo mẫu có sẵn trên ứng dụng,

mình chỉ việc đánh dấu là xong, rất nhanh

chóng, thuận lợi. Đặc biệt, cùng với các

thiết bị chuyên dụng, hệ thống mới giúp

tiết giảm nhiều loại thủ tục giấy tờ. Nhờ đó,

so với trước đây, cùng một khối lượng công

việc nhưng nay đã giảm tới hơn 36 tiếng

đồng hồ. Riêng thời gian giải phóng tàu,

đưa hàng đến cho khách hàng nhanh hơn

đã là một lợi ích rất lớn.

Đến nay, toàn bộ 100% khách hàng của

Cảng Quy Nhơn đã sử dụng thuần thục

ePORT và tất cả đều đánh giá cao những

lợi ích mà ứng dụng này mang lại. Ông Hồ

Liên Nam, Trưởng phòng kinh doanh Cảng

Quy Nhơn, cho biết: ePORT giúp cải tiến thủ

tục quy trình giao nhận, thanh toán điện

tử và giao nhận hàng hóa thuận tiện theo

hướng đơn giản, giảm thời gian khách

hàng trực tiếp đến giao dịch tại cảng. Bộ

phận phụ trách của cảng giảm số lượng,

giảm thời gian xe dừng đỗ tại các cổng cảng

làm thủ tục và giảm ách tắc giao thông tại

cổng cảng. Để phát huy tối đa lợi ích mà

ePORT mang lại, chúng tôi tăng cường đầu

tư nhiều loại thiết bị, máy móc, đặc biệt ở

khâu tiếp nhận tàu, làm hàng. Điển hình

là đầu tư mua cẩu đa dụng QC, loại cẩu này

không chỉ làm hàng container mà còn có

thể bốc xếp thùng dăm gỗ, tole cuộn; năng

lực làm việc gấp đôi cẩu thường, nhờ thế có

thể giải phóng tàu nhanh, giúp tàu rời cảng

sớm… Đặc biệt, thay vì dùng dầu DO, loại cẩu

này dùng điện, vừa tiết kiệm chi phí, vừa

bảo vệ môi trường.

Trong khi nhiều cảng biển lớn ở Việt Nam

mới chỉ áp dụng ePORT cho hàng container

đúng quy chuẩn, thì Cảng Quy Nhơn là đơn

vị đầu tiên trong cả nước thực hiện thành

công ePORT cho tất cả mặt hàng, không chỉ

cho container mà còn dăm gỗ, titan, phân

bón, xi măng…

18 WWW.VIMC.CO

19VIMCMAGAZINEINSIDER25

NGÀY HỘI “TÌM KIẾM TÀI NĂNGSÁNG

TẠO VIMC NĂM 2022”

TRÀN NGẬP

Ý TƯỞNG HƯỚNG

TỚI TRẢI NGHIỆM

KHÁCH HÀNG

Ngày 14/10, tại thành phố Đà

Nẵng, Tổng công ty Hàng hải

Việt Nam phối hợp với Công

đoàn Tổng công ty Hàng hải

Việt Nam đã tổ chức thành

công vòng chung kết Ngày hội

Tìm kiếm tài năng sáng tạo

năm 2022 với chủ đề “Tôi là

khách hàng”.

Ngày hội là sân chơi sáng tạo giúp

cán bộ nhân viên phát triển các kỹ

năng: làm việc nhóm, thuyết trình,

phản biện… Đồng thời tạo ra nhiều

giá trị mới cho hệ sinh thái của

VIMC, có những sáng kiến mới để

kết nối, khai thác nguồn lực giữa

các doanh nghiệp toàn VIMC.

Vòng chung kết Ngày hội Tìm kiếm tài năng sáng tạo

năm nay có 6 đội tuyển liên quân đến từ 12 doanh

nghiệp trong Tổng công ty. Yêu cầu của cuộc thi là các

đơn vị đặt mình vào vị trí khách hàng để lắng nghe,

thấu hiểu, thiết kế và triển khai các sáng kiến, ý tưởng

sáng tạo trong cung cấp dịch vụ, chăm sóc khách hàng

nhằm mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách

hàng. Các trải nghiệm phải đảm bảo yếu tố : Hiệu quả –

Dễ dàng – Cảm xúc để thúc đẩy sự gia tăng đáng kể về

mức độ trung thành và cải thiện kết quả kinh doanh.

Các phần trình bày đến từ 6 đội thi diễn ra rất sôi nổi,

thú vị với những tình huống mang tính đặc thù phù

hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại

doanh nghiệp. Các đội đã cho Ban giám khảo và khán

giả thấy được những điểm tiếp xúc giữa khách hàng

và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, những điều khách

hàng chưa hài lòng và cách giải quyết kịp thời, hợp lý,

hiệu quả từ phía doanh nghiệp, sau đó là xây dựng kế

hoạch trước mắt cũng như chiến lược dài hạn để phục

vụ khách hàng tốt hơn nữa.

Trải qua 2 vòng thi sôi nổi, hấp dẫn, phần thi sáng tạo

hướng đến khách hàng, dựa trên nền tảng là các thành

công của Chuyển đổi số, các Giải pháp sáng tạo như

Cảng Điện Tử – ePort và Cổng tự động – Autogate… Đội

liên quân Cảng Đà Nẵng – VIMC Logistics đã thuyết

phục hoàn toàn Ban giám khảo và khán giả và đã đạt

giải Nhất chung cuộc.

Chia sẻ tại Ngày hội Tìm kiếm tài năng sáng tạo 2022,

ông Lê Quang Trung – Phó Tổng Giám đốc VIMC cho

biết các doanh nghiệp dự thi đã có sự đầu tư, tìm tòi

về ý tưởng và cách thể hiện. Các ý tưởng đã dựa trên

khách hàng, có nghiên cứu sâu về khách hàng, chú

trọng vào việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

20 WWW.VIMC.CO

21VIMCMAGAZINEINSIDER25

KẾT QUẢ CUỘC THI:

“TÌM KIẾM TÀI NĂNGSÁNG TẠO VIMC NĂM 2022”

Kết thúc ngày hội, Ban giám khảo đã trao giải 1 giải

Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các

đội dự thi. Danh sách các giải thưởng được trao tại Ngày

hội tìm kiếm tài năng sáng tạo năm 2022 như sau:

Giải Nhất:

Cảng Đà Nẵng – VIMC Logistics

Giải Nhì:

Cảng Quy Nhơn – VIMC Shipping

Theo Phó Tổng Giám đốc, thành công của Ngày hội

năm nay là một minh chứng cụ thể trong nỗ lực xây

dựng và thực hành văn hóa Sáng tạo, Học tập tại VIMC

– một trong những yếu tố quan trọng mang lại sự phát

triển bền vững cho VIMC.

Giải Ba

Cảng Hải Phòng – Vosco

Giải Khuyến khích

Cảng Cam Ranh – Cảng Cần Thơ, Cảng Sài Gòn –

CMIT, Cảng Nghệ Tĩnh – Vimadeco

Những năm qua, VIMC luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hoạt động đổi mới sáng

tạo được được triển khai có hiệu quả và áp dụng vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến

nay, phong trào đổi mới sáng tạo đã lan tỏa mạnh mẽ tới từng doanh nghiệp và cán bộ nhân viên

trong toàn Tổng công ty.”

22 WWW.VIMC.CO

23VIMCMAGAZINEINSIDER25

Hội thao lần này được tổ chức trong bối

cảnh kinh tế Việt Nam đang duy trì mức

tăng trưởng cao nhưng Tổng công ty Hàng

hải Việt Nam (VIMC) và các doanh nghiệp

lại đang phải đối mặt với khá nhiều khó

khăn, thách thức trong quý IV – giai đoạn

cao điểm phấn đấu hoàn thành kế hoạch

năm 2022. Chính vì vậy, Hội thao không

HỘI THAO TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM

LẦN THỨ X - NĂM 2022:

HỘI TỤ, ĐOÀN KẾT

Tổng giám đốc VIMC, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao

Nguyễn Cảnh Tĩnh cho biết: Thấm nhuần tinh thần tập

luyện thể dục thể thao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong

những năm qua, cùng với nhiệm vụ tái cơ cấu, xây dựng,

phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), lãnh

đạo Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty luôn dành

QUYẾT TÂM VƯỢT KHÓ

CÙNG PHÁT TRIỂN

Đây là thông điệp được chia sẻ, lan

tỏa tại Hội thao Tổng công ty Hàng

hải Việt Nam lần thứ X năm 2022 vừa

được tổ chức vào trung tuần tháng 10

tại thành phố Đà Nẵng.

chỉ là sân chơi cho người lao động, sỹ quan,

thuyền viên được tham gia rèn luyện, thi

đấu thể thao, nâng cao sức khỏe, giao lưu,

chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm mà còn tạo

sự đoàn kết, nhất trí, khí thế quyết tâm thi

đua lao động sản xuất công tác, phấn đấu

hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ

được giao của mỗi cán bộ, công nhân viên,

đóng góp xứng đáng vào kết quả sản xuất

kinh doanh năm 2022 của doanh nghiệp và

Tổng công ty.

Hội thao quy tụ gần 700 vận động viên đến

từ 33 đơn vị trên khắp mọi miền Tổ quốc

tham gia thi đấu 39 nội dung của 6 môn:

Bóng đá, Kéo co, Bơi, Cầu lông, Bóng bàn,

Quần vợt.

24 WWW . V I M C . C O

25VIMCMAGAZINEINSIDER25

Hội thao lần này không chỉ tăng về số lượng

vận động viên tham gia mà theo nhận xét

của Tổ trọng tài, chất lượng chuyên môn

cũng tăng lên nhiều, sự chênh lệch về trình

độ giữa các vận động viên được rút ngắn lại.

Trong những ngày diễn ra Hội thao, nhiều

đơn vị ở xa địa điểm tổ chức, tuy phải di

chuyển nhiều, thi đấu trong điều kiện thời

tiết không thuận lợi nhưng anh chị em VĐV

sự quan tâm chăm lo về thể chất và tinh thần cho người

lao động; thường xuyên chỉ đạo các doanh nghiệp tổ

chức các hoạt động văn hóa, thể thao theo phương châm

“Lấy con người làm trung tâm”, phấn đấu xây dựng con

người VIMC hội tụ đầy đủ cả về trí và lực, sẵn sàng đảm

nhận các trọng trách nhằm đưa VIMC tiếp tục lớn hơn,

mạnh hơn. “Mỗi con người VIMC khỏe mạnh tức là góp

phần làm cho VIMC khỏe mạnh”, từ đó thực hiện thắng

lợi các kế hoạch, chiến lược, định hướng đề ra.

đều có ý thức khắc phục khó khăn, tuân

thủ những quy định trong Điều lệ của Hội

thao, lịch thi đấu của Ban Tổ chức và sự điều

hành của tổ Trọng tài, nỗ lực hết mình, với

tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi đã để

lại những ấn tượng tốt trong lòng cán bộ,

công nhân viên và người dân thành phố

Đà Nẵng. Bằng sự nhiệt tình, nghiêm túc, ý

thức trách nhiệm, tài năng của mình, anh

chị em VĐV đã làm nên 1 kỳ Hội thao hết

sức sôi động, hấp dẫn và thành công nhất

trong các kỳ Hội thao Tổng công ty đã từng

được tổ chức.

Góp phần làm nên thành công của Hội thao,

bên cạnh ý chí, nỗ lực của mỗi vận động

viên phải kể đến các đồng chí lãnh đạo các

doanh nghiệp, mặc dù còn gặp khó khăn

trong sản xuất kinh doanh nhưng vẫn tạo

những điều kiện thuận lợi cả về thời gian,

kinh phí, cơ sở vật chất để anh chị em vận

động viên của đơn vị được luyện tâp và

tham gia thi đấu tại Hội thao. Các đồng chí

Chủ tịch công đoàn, Trưởng các đoàn VĐV

cũng luôn sát sao có mặt theo dõi để hỗ trợ,

động viên các VĐV cũng như giải quyết kịp

thời các vấn đề phát sinh trước, trong và sau

thi đấu.

Với phương châm “Rèn luyện thể lực để

nâng cao trí lực”, lần đầu tiên, Tổng công

ty Hàng hải Việt Nam và Công đoàn Tổng

công ty phối hợp tổ chức thành công 2 sự

kiện Hội thao Tổng công ty lần thứ X và

Vòng chung kết Ngày hội tìm kiếm tài năng

sáng tạo VIMC năm 2022, vừa để luyện tập

thể thao, nâng cao sức khỏe, vừa để phát

huy tinh thần đổi mới sáng tạo, tìm kiếm

những sáng kiến, ý tưởng mới phục vụ công

tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất

kinh doanh.

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh – Phó

Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Hội thao, Phó Chủ

tịch Hội đồng Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Tổng

công ty chia sẻ: Cùng với Vòng chung kết Ngày hội tìm

kiếm tài năng sáng tạo VIMC năm 2022 do Tổng công ty

và Công đoàn Tổng công ty phối hợp tổ chức lần này tại

thành phố Đà Nẵng là nơi để cán bộ, công nhân viên,

người lao động Tổng công ty cùng hội tụ, tỏa sáng, lan

tỏa giá trị nhân văn “Lấy con người làm trung tâm”,

tạo khí thế quyết tâm nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn

thành xuất sắc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

và những năm tiếp theo.

26 W W W . V I M C . C O

27VIMCMAGAZINEINSIDER25

KẾT QUẢ CUỘC THI ẢNH

“VIMC -CON NGƯỜI

VÀ HÀNH ĐỘNG”

NĂM 2022

Sau một thời gian phát động, cuộc thi ảnh “VIMC – con người hình ảnh đẹp, thân thiện của con người VIMC đến với đông

và hành động” năm 2022 đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự đảo bạn bè và khách hàng.

thi từ các cán bộ, công nhân viên, sỹ quan, thuyền viên trong

Ban Tổ chức cảm ơn tất cả các tác giả đã nhiệt tình tham gia,

toàn Tổng công ty.

chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa của mình đến các thành

Hàng nghìn lượt like và share trên trang Facebook VIMC Photo viên trong đại gia đình VIMC qua những bức ảnh dự thi.

Awards, đã thể hiện tính hấp dẫn và thành công của cuộc thi,

Sau đây là kết quả cuộc thi:

đồng thời góp phần đưa thương hiệu VIMC cũng như những

KẾT QUẢ CỦA BAN TỔ CHỨC CUỘC THI:

02 GIẢI NHÌ

MS17 – “Đồng tâm hiệp lực:

– Tác giả: Nguyễn Đức Anh, Cảng Sài Gòn

01 GIẢI NHẤT | MS26 – “Sau cơn giông” – Tác giả: Phạm Văn Hiện, Vinaship

MS03 – “Bình minh Cảng Đà Nẵng” – Tác giả: Cao Đức Hà,Cảng Đà Nẵng

28 WWW.VIMC.CO

29VIMCMAGAZINEINSIDER25

05 GIẢI KHUYẾN KHÍCH

03 GIẢI BA

MS19 – “Vũ điệu ánh sáng” – Tác giả: Nguyễn Minh Tú, Cảng Hải Phòng

MS04 – “Cảng Đà Nẵng 2022” – Tác giả: Cao Đức Hà, Cảng Đà Nẵng

MS11 – “Tỏa sáng” – Tác giả: Đoàn thanh niên Cảng Nghệ Tĩnh

MS21 – “Ánh vầng dương trên bến cảng”

– Tác giả: Nguyễn Nhật Trường, VIMC Hậu Giang

MS09 – “Mãi là niềm tin”

– Tác giả: Đoàn thanh niên Cảng Nghệ Tĩnh

MS08 – “Cái Mép Thị Vải 04” – Tác giả: Trần Văn Vinh, Cảng CMIT

30 WWW.VIMC.CO

31MS14 – “Xuất hàng cánh quạt điện gió”

– Tác giả: Phan Văn Chiến, Cảng Sài Gòn

VIMCMAGAZINEINSIDER25

Chuyển sang hoạt động theo mô hình

công ty cổ phẩn, Tổng công ty Hàng hải

Việt Nam sẽ sử dụng nhận diện thương

hiệu mới.

KHÔNG CHỈ LÀ

SỰ THAY ĐỔI BIỂU TƯỢNG

- ĐÓ CÒN LÀ BIỂU TƯỢNG

CỦA SỰ THAY ĐỔI

MS07 – Cái Mép Thị Vải 01

– Tác giả:Trần Văn Vinh, Cảng CMIT

KẾT QUẢ BÌNH CHỌN

ONLINE TRÊN TRANG

FANPAGE VIMC PHOTO

AWARDS

Bức ảnh nhận được nhiều Like nhất :

70.307 Like

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng bền

vững đã đặt ra, việc hình thành các chuỗi

cung ứng khép kín sẽ là một trong những

hướng đi cần thiết và tích cực thúc đẩy

đồng đều mọi công ty con trong Tổng

công ty phát triển theo hướng tận dụng

tối đa các nguồn lực để đáp ứng yêu cầu

phát triển trong tương lai.

Logo VIMC bao gồm ba thành phần:

Hình biểu tượng

quả địa cầu với ý

nghĩa phát triển

để vươn tầm châu

lục và thế giới

Các đường ngang

và dọc thể hiện

mạng lưới rộng

khắp và một quy

trình vận chuyển

Mũi tên từ trái

sang phải thể hiện

sự nhanh chóng,

an toàn là mục

tiêu hướng đến.

khép kín

MS01 – “Chỉ huy” – Tác giả: Công ty VTB Biển Đông

VIMC - Vietnam Maritime Corporation là tên thương hiệu mới của

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP. Kết cấu chữ tinh tế, gọn

gàng thể hiện sự hiện đại và sáng tạo mang đến cảm giác an toàn

và thân thiện đối với khách hàng.

32 WWW.VIMC.CO

33


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!