07.11.2022 Views

PŁOMJO 11

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

lětnik<br />

2022<br />

<strong>11</strong>


70 lět PP OMJO OMJO<br />

Wulět druheho<br />

dobyćerskeho mustwa<br />

Hnydom na spočatku noweho šulskeho<br />

lěta poda so druhi dobyćer našeho narodninskeho<br />

wubědźowanja na ny<br />

zasłužewulět.<br />

Worklečan 3. lětnik (tehdy hišće 2. lětnik)<br />

dojědźe sej tohorunja do Slepoho.<br />

Najprjedy wobhladachu sej hólcy<br />

a holcy tamnišu cyrkej. Fararka Jadwiga<br />

Malinkowa wjedźeše dźěći po<br />

božim domje a pokaza jim samo tajnu<br />

chódbu, kotraž je na cyrkwinskej<br />

wěži schowana. Po zajimawym zazběhu<br />

w cyrkwi běžachu naši dobyćerjo<br />

zaso k Reinertec ranch, hdźež sydaše<br />

słódny wobjed. Po tym čakaše zaso zabawny<br />

program na šulerjow.


J U B i L E J<br />

3<br />

Na našej YouTube-stronje móžeće<br />

sej nětko tež dobyćerskej filmaj<br />

našeho wubědźowanja wobhladać.<br />

Zapodajće do pytanskeje<br />

maski na YouTube<br />

jednorje <strong>PŁOMJO</strong><br />

abo zascanujće<br />

QR-kode.<br />

Z wobsaha<br />

Smědźachu z kwadom jězdźić, kłok a prok<br />

třěleć a kaž cowboyjo na byku jěchać. Kaž<br />

na fotach widźiće, je so dźěćom naš wulět<br />

lubił. Tón wšak su sej za jich prócu z narodninskim<br />

widejom tež zasłužili.<br />

24 Prašenje měsaca<br />

32 Zajimawostki wokoło<br />

rybow<br />

Powědančko<br />

8 Rubježnik Rumbo<br />

30 Beat-banda<br />

Zajimawostki<br />

14 Lěćo w Hornich<br />

Smolinach<br />

34 Brónje – přeco hižo<br />

dźěl čłowjestwa<br />

36 Po puću z Korlu<br />

Awgustom<br />

Kocorom<br />

tekst a fota: P. Š.<br />

titulny wobraz: przemekklos / photocase.de


Witaj, 1. lětniko!<br />

Mila ma lila mapu.<br />

Uli ma lupu a lapu.<br />

Ula ma lila puli.<br />

Mama ma jeja za tortu.<br />

tekst: ]. Pa[ka / rys.: Christin Lukašowa


W U m o L U J E m Y S a m i !<br />

5<br />

rys.: ingrid Groschke


6<br />

i T a J a W U K æ<br />

Skón∑nje zaso nazyma!<br />

Měrko, Matej a Marko čakaja rano wosrjedź wsy na šulski bus. „Dźensa je hižo chětro<br />

zyma“, Měrko zastona (stöhnt). „Ach, přestań. Skónčnje njeje wjace tak horco. Ja so na<br />

nazymu wjeselu“, jemu Matej znapřećiwi (erwidern). „A što je tak rjane na nazymje?“,<br />

chce Měrko wot přećela wědźeć. „Wšitko“, Matej spěšnje wotmołwi. „Wosebje so mi lubi,<br />

hdyž so lisćo štomow pisani. To je rjany napohlad (Anblick). Nimo toho sym w nazymje<br />

rady w lěsu po puću a pytam hriby. Zwjetša mam potom tež našeho psa Mórasa sobu.<br />

Naš dźěd praji, zo je nazyma najrjeńši počas. Wón lubuje kurjawu (Nebel). W kurjawje<br />

mjenujcy wšitko jara potajnje (geheimnisvoll) wupada.“ Marko ma hižo tołstu čapku na<br />

hłowje a šawl wokoło šije. „Mi je dźensa tež hižo chětro zyma. Ale nazyma so mi tohodla<br />

lubi. Nimam rady horce lěća, tajka ćopłota mi njetyje (bekommt mir nicht). Ja<br />

hromadźu ze sotru a nanom kóžde lěto žołdźe a kastanije. Z nimi naš nan potom zwěrinu<br />

w lěsu picuje. Ale zymy wšak su nětko chětro miłe (mild). Zwěrjata mjeztym sami<br />

dosć picy namakaja. Tak naše žołdźe wjac njetrjebaja.“ „Mój bratr rady ze žołdźemi<br />

a kastanijemi pasli“, Matej hišće doda (ergänzen). „Ach, mi so nazyma njelubi, dokelž so<br />

tak husto dešćuje. Mam rady słónčne wjedro. A kopańcu potom tež wjace wonka hrać<br />

njemóžemy. Ja bych rady cyłe lěto lěćo měć chcył“, praji Měrko. „To jeničke rjane na nazymje<br />

je, zo mam w nowembrje narodniny“, so wón zasměje. „A zo šulski bus špatneho<br />

wjedra dla druhdy přepozdźe přijědźe“, Matej zawoła a wšitcy so směja.<br />

1. Wotmołw na prašenja! Napisaj sadu!<br />

Hdźe su so hólcy zetkali?<br />

Z čim Matejowy bratr rady pasli?<br />

Kotry počas ma Měrko najradšo?<br />

Kak rěka Matejowy psyk?


i T a J a W U K æ<br />

7<br />

Kak je Marko zdrasćeny?<br />

Što so Matejowemu dźědej na nazymje wosebje lubi?<br />

Čehodla hromadźi Marko z nanom a sotru žołdźe?<br />

2. Što so tebi na nazymje lubi abo što w nazymje najradšo činiš? Napisaj dwě sadźe!<br />

3. Napisaj, kotry počas maš najradšo a wopodstatni (begründe), čehodla!<br />

tekst: P. ]. tekst: / rys.: XXX Karin / rys.: Konrad XXX


Rubjeznik<br />

rumbo<br />

Potajnstwo zwukow<br />

Pjatk popołdnju přińdźe Jan mjelčiwy ze<br />

šule domoj. Jeho mała sotra Rejzka so<br />

kaž błudna na kónc tydźenja wjeseleše, dokelž<br />

smědźeše pola Rumba w bydlenskim<br />

wozu přenocować.<br />

„Maćerka je w měsće, a ja budu pola nana!“,<br />

wona wokoło Jana skakotaše.<br />

„Ja wěm“, rjekny Jan jenož. Rumbo bě za<br />

mać a jeje přećelku zastupnej lisćikaj za dźiwadłowu<br />

hru dobył, a hižo cyły tydźeń doma<br />

wo tym rěčachu.<br />

Při wječeri sedźeše Jan bjez kóždeho słowčka<br />

za blidom a tykaše pomazki do so.<br />

Rumbo jeho chwilu wobkedźbowaše. Hdyž<br />

běštaj wokomik samaj, so jeho wopraša: „Je<br />

so něšto stało, Jano?“<br />

„Ach, mamy tajki nadawk a ani nan mi při<br />

tym pomhać njemóže. A mać tež nic.“ Janowy<br />

nan wuznawaše so wuběrnje z kompjuterami<br />

a Janej hewak přeco pomhaše.<br />

„Što da maće činić?“<br />

„Mam přez kónc tydźenja wosebity mikrofon<br />

sobu a dyrbju z nim zwuki přirody nahrawać.<br />

Naša wučerka zběra je za mediateku.<br />

A na to dóstanjemy znamku.“<br />

„Dyrbiš potajkim wonka zwuki nahrawać“,<br />

zwěsći Rumbo.<br />

Jan sćahny hubu a wěšeše hłowu.<br />

„Wěš ty što, tutón raz ći ja pomham. Přenocuješ<br />

dźensa w nocy tež pola mje w lěsu.<br />

To by tola było, hdy njebychmy žane zwuki<br />

namakali. Sy wědźał, zo su zwěrjata wosebje<br />

w nocy aktiwne?“<br />

Glorija bě z tym přezjedna, a tak ćehnjechu<br />

Rumbo, Jan a Rejzka z nachribjetnikom do<br />

lěsa. Rejzka so bórze do wisateje maty zakuli.<br />

Rumbo a Jan sydnyštaj so před bydlenski<br />

wóz a dźeržeštaj mikrofon do powětra. Měještaj<br />

zbožo, zo běše měrna nóc a zo so njedešćowaše.<br />

Něhdźe bě knyskotanje w lisću<br />

słyšeć, a w dalinje škrěčeše někajki ptak.<br />

Jan zywaše. „Dyrbimy cyłu nóc tu sedźeć?“<br />

Jemu woči zapadowaštej a wón poča so hibać.<br />

„Dyrbiš cyle měrnje sedźeć, hewak zwěrjata<br />

zešeriš. A potom je nimo ze zwukami“, wujasni<br />

jemu Rumbo.<br />

Jan sedźeše tuž měrnje pódla Rumba, zlehny<br />

swoju hłowu wo jeho chribjet a sej wusny.<br />

Nazajtra wotući Jan we wisatej maće. Rumbo<br />

předstaji jemu zběrku zwukow. Běše słyšeć,<br />

kak sowa suta, jěž jachli a dźiwje swinjo<br />

korči. Najlěpje pak lubješe so Janej, kak<br />

wjelk wuje a kak jeleń ruje.


UBJE ŽNiK rUmBo<br />

9<br />

prašeni:<br />

* Što měniće, kak je Rumbo<br />

zwuki nahrawał?<br />

* Smě so Jan přez swoju<br />

jedynku wjeselić?<br />

* Kotre zwuki by ty nahrawał/a?<br />

„Sy ty cyłu nóc po puću był?“, chcyše Jan<br />

wědźeć.<br />

„To njech je moje potajnstwo“, wotmołwi<br />

Rumbo.<br />

Přichodny tydźeń přińdźe Jan cyle zbožowny<br />

ze šule domoj. Rumbo wćipny na njeho<br />

čakaše. „Što je twoja wučerka prajiła?“<br />

„Wona je wša zahorjena a chce wědźeć, hač<br />

sym wšitke zwěrjata pola nas w lěsu namakał.<br />

Tamni mějachu wroble a hołbje, jedyn<br />

měješe piwčenje myšow. Ale dźiwje zwěrjata<br />

nichtó měł njeje.“<br />

Rumbo so smějkotaše. „Derje tak!“<br />

„Dóstanu jedynku“, wjeseleše so Jan. „Měj<br />

dźak, Rumbo!“<br />

Rumbo so tróšku začerwjeni, stupi so na<br />

palcy a poča kaž wjelk wuć.<br />

„Ow ně, sy ty to sam był?“, chcyše Jan wědźeć.<br />

„Je lěpje, hdyž wšitko njewěš“, wotmołwi jemu<br />

Rumbo. „Přeco zaso su so jedynki w powětře<br />

rozpušćili, dokelž je něchtó dokładnje<br />

wědźeć chcył, zwotkel něšto je.“<br />

„A mamy tu w lěsu woprawdźe wjelki?“<br />

„To móžeš jenož zwěsćić, hdyž sy dny dołho<br />

w lěsu žiwy, wuši nastaješ a slědy zwěrjatow<br />

prawje čitaš.“<br />

„Pomału so mi zda, zo maš ty zajimawe<br />

žiwjenje jako rubježnik“, zwěsći Jan a dźěše<br />

potom horje do swojeje stwy, zo by kompjuter<br />

zapiknył.<br />

tekst: Lubina Hajduk-Veljkoviåowa / rys.: Eva Gaeding


Sym w 5.30 hodź. stanył. Potom<br />

sym snědał a so rjenje zdrasćił. Hdyž<br />

sym hotowy był, smy k cyrkwi jěli. Smy so<br />

we wosmich na farje zetkali. Tam je nam knjez farar<br />

Delenk hišće jónu wšitko rozkładł. Po tym smy<br />

kemši šli. Hdyž su te nimo byli, smy doma wobje-<br />

dowali. Po wobjedźe smy na nyšpor šli. Potom sym<br />

1 0 i T a r J o P i S a J a<br />

70 lět lět PP<br />

etttttttttt<br />

t P<br />

PPPPPPP<br />

O<br />

OM<br />

OM<br />

OMJ<br />

–<br />

OMJO O<br />

–<br />

to je cool!!!<br />

Na Chróšćanskej zakładnej šuli „Jurij<br />

Chěžka“ někotři šulerjo rady pisaja.<br />

Woni mjenuja so TeamTekst. Woni<br />

pisaja realne a wumyslene teksty.<br />

Tule woni gratuluja!<br />

iTarJo PiSaJa<br />

Prěnje swjate woprawjenje<br />

so předrasćił. Smy tež hišće wječerjeli. Tři hodźiny<br />

pozdźišo su wšitcy hosćo zaso wotjěli.<br />

KLEMENS WJELA<br />

Přećeljo<br />

Moja přećelka je moja psyca. Wona rěka Nala.<br />

Ma dołhej wuši a wopuš. Wona je čorno-běła,<br />

bruna a róžojta. Mój sej hrajkamoj, so<br />

pleńčimoj a wona mje samo zakituje.<br />

Druhdy pak Nala tež šćowka, dokelž<br />

nima rady, hdyž něchtó nimo našeho<br />

płota dźe. Wona je nětko nimale<br />

dwě lěće stara. Mój přećel je tež mój<br />

kocor. Wón je štyri lěta stary. Ja jeho<br />

rady majkam. Kocor rěka Luca. Wón<br />

je bruny, čorny a běły.<br />

HELENA LEBZEC<br />

W Płomjenju čitam<br />

najradšo žorty, pčołku<br />

Pawlinu a recepty wot<br />

Tomaša.


Mi lubja so žorty<br />

a comic!<br />

Mysteriozne durje<br />

(Kedźbu! Wšitko je wěrne!)<br />

W našim bydlenskim domje mamy wosebite durje. To<br />

štož pisam bě so stało, jako staj dźěd a wowka do<br />

domu zaćahnyłoj. Widźach na durjach mjezwočo a za<br />

krótki wokomik běše so wone zaso zhubiło. Spodźiwnje,<br />

abo? Potajkim smy škličku z gumijowymi barikami před durje<br />

stajili. Přichodny dźeń běchu wone zhubjene. Jenož šklička<br />

tam hišće steješe. Ta bě prózdna. Po zdaću mamy w našim domje dobroćiweho<br />

ducha. Spodźiwne tež běše, zo smy mjezwočo dalšej razaj<br />

wuhladali, jónu na terasy a jónu na schodźe. To je<br />

woprawdźe wulke hódančko! Přetož durje nimaja<br />

ručicu. Znajmjeńša so do nich žana njehodźi. Druhdy<br />

je za durjemi słyšeć někajki ropot abo za<br />

nimi knyskota. Při tym njeje za nimi někajka<br />

rumnosć ale sćěna. Durje su a wostanu mysteriozne.<br />

Štó wě, što abo štó za nimi bydli?<br />

KONSTANTIN UNTCH<br />

i T a r J o P i S a J a<br />

1 1<br />

Što pyta zajac w zahrodźe?<br />

Jednoho dnja skakaše zajac po polu. Wón rěkaše Ella a měješe<br />

čornoběły kožuch. Nadobo přileća ptačk a zajac so jeho nastróži. Ella<br />

běhaše spěšnišo. Bórze pak pytny, zo běše sej do zahrody doběžał. Wobhlada<br />

sej morchej, kiž bě něchtó pódla soloteje połožił. Ella chcyše sej słódnu morchej<br />

słodźeć dać. To so morchej počinaše hibać a so do zemje zhubi. Na to so Ella do<br />

soloteje da. Tola što bě to? Tež ta so w zemi zhubješe. W tym wokomiku<br />

Ella wotući.<br />

Zajac ležeše w swojim hněžku. Kajki bě to spodźiwny són!<br />

MILA HARTRUMPFEC<br />

W Płomjenju mam<br />

najradšo wumolowanki,<br />

žorty a paslenki!<br />

Sym kóčka<br />

Rěkam Olafina. Sedźu na křesle a hladam telewizor.<br />

Sym pak hłódna. Mam lóšt na mloko z ćopłej<br />

wodu a k jědźi chce so mi twaroha. Ow jej! Hdźe<br />

da je moja wobsedźerka? Ach haj, wona je w<br />

kuchni. Du dele do kuchnje a mjawču. Chcu mloko<br />

z ćopłej wodu a twaroh! Mmm, to słodźi ...<br />

JOSEFINA ŠPITANKEC


1 2 i T a r J o P i S a J a<br />

W Płomjenju čitam<br />

najradšo teksty wo<br />

zwěrjatach a hódančka.<br />

Had a krokodil<br />

Na pomoc!<br />

Jednoho dnja sedźeše wódny muž při rěce bli-<br />

sko hosćenca. Nadobo słyšeše knyskotanje.<br />

Wón so wobroći a widźeše za sobu stejo wysoki hród,<br />

kotryž so paleše. Wódny muž pak so zaso k rěce wobroći a scyła<br />

na hród njehladaše. Nadobo słyšeše w bliskosći cuni hłós<br />

kotryž praješe: „Wódny mužo, prošu, pomhaj nam woheń hašeć.<br />

My to sami njedočinimy. Ty sy jenički, kiž to zamóže!“<br />

Wódny muž njemóžeše wotmołwić. Wón wšak nikoho wuhladał<br />

njebě. Tola něchtó ćahaše jeho za kabat. A nadobo měješe wón<br />

bow w ruce. Nětko počeše wón tola woheń hašeć. Jako běchu płomjenja<br />

zadušene a zhašane, wuhlada wón wokoło sebje mały<br />

ludźik – lutki. Te wótře juskachu! Wódny muž pak<br />

běžeše wróćo k rěce a so podnuri.<br />

DANA ŠOŁĆIC<br />

Běše jónu hadowa swójba, jedyn muž a jedna žona. Te měještaj<br />

jejko, z kotrehož móhł baby-had wulězć. Nadobo kuleše so jejko<br />

do rěki z krokodilemi. Na zbožo njeběše ani jedyn krokodil jejko<br />

widźało abo słyšało. Mjez hadami je kral, ale tež krokodile maja<br />

krala. Jejko, kotrež bě do wody padnyło, bě jejko hadźaceho krala.<br />

Syn krala krokodilow je jejko namakał a sej mysleše, zo je<br />

to hrajka. W hrodźe hadow je wulka hara. Woni pytaja jejko. Pola<br />

krokodilow je měr. Mały krokodil rěka Erik a pokaza swojemu<br />

nanej nowu hrajku. Hady sej myslachu, zo su myše jejko pokradnyli.<br />

Wšako myše hady přeco mjerzaja. Myše pak njejsu jejko<br />

měli. Potom su hady k liškam, wjelkam, rybam, knotam a žabam<br />

šli. Nichtó pak jejko měł njeje. A nětko? Kak drje<br />

powědančko dale dźe?<br />

JACOB WJEŃK<br />

Čitam najradšo comic,<br />

žorty a powědančko<br />

Dźiwula.<br />

Dožiwjenje z psom<br />

Sym pola wowki w Budyšinje była. Tam sym so chcyła z psom pleńčić.<br />

Tola Pusij je dyrbjał k lěkarjej. A ja sym směła sobu hić. Pola lěkarja<br />

běše psyk chětro cyplkojty. To pak njebě dźiw. Tam běštaj dalšej<br />

psaj. Sym směła jeju hacać. Jedyn běše dalmatiner a dalši běše<br />

połny kudźerjow. Hdyž smy byli zaso po puću domoj, je dźěd dyrbjał<br />

hišće do zahrody k znatym. Ja dźěch wězo sobu. Jako bě dźěd<br />

w zahrodźe wšitko zdokonjał, sym směła ludźom sobu domoj hić.<br />

To bě něšto wosebite. Wšako tam ani dźěd, ani wowka dotal<br />

byłoj njejstaj. Potom sym pola nich telewizor hladała. Při tym<br />

sym směła skónčnje tež psa majkać. Mój papa je mje pozdźišo<br />

wotewzał. To běše jara rjany dźeń!<br />

FELICIA ŠLOSAR JEC<br />

fota: Dana, Helena, Konstantin, Josefina, Felicia, milenka


J U B i L E J<br />

1 3<br />

Pućowanska wustajeńca<br />

Płomjenja<br />

Skónčnje je tak daloko: K našemu 70-<br />

lětnemu jubilejej sym tež mału wustajeńcu<br />

spřihotował. Tuta měješe spočatk<br />

septembra swoju premjeru na cyle wosebitym<br />

zarjadowanju: Zakładna šula w Bošecach<br />

je mjenujcy šulski jubilej swjećiła.<br />

125 lět maja tam hižo šulu, a k narodninam<br />

su wšitkim zajimcam ponowjene šulske<br />

twarjenje pokazali. To bě wězo rjany zazběh<br />

za našu wustajeńcu. W njej móžeće<br />

sej stare wudaća wašeho časopisa wobhladać<br />

abo čitać, kak Płomjo nastanje. A wězo<br />

njesmě tež mały kwis falować. Štóž cedlku<br />

z prašenjemi prawje wupjelni, móže samo<br />

małe myto dobyć. Tuž budźće wćipni a njesćerpni<br />

– tež we wašej šuli natwarimy bórze<br />

našu mału wustajeńcu.<br />

tekst a fota: P. Š.


1 4 P U ∂ o W a N J E<br />

Pohlad na<br />

měšćanski<br />

dźěl Lonau<br />

Chodojty, hórnistwo<br />

a horiny: Lěćo w<br />

Horni<br />

Smolinach<br />

Hornich<br />

Smolinac<br />

Z najeće Smoliny? Smoliny (němsce Harz) su<br />

srjedźne horiny w srjedźnej Němskej, kiž<br />

leža w zwjazkowych krajach Delnja Sakska,<br />

Saksko-Anhaltska a Durinska. Delnjosakski<br />

dźěl mjenuje so tež Hornje Smoliny (Oberharz)<br />

a poskića wjele zajimawych městow, wulětnišćow<br />

a dalšich wosebitosćow. Pójće ze mnu na<br />

małe pućowanje přez tutu překrasnu kónčinu!<br />

Geografija<br />

Smoliny su najwyše horiny sewjerneje Němskeje:<br />

njejapcy pozběhuja so ze sewjeroněmskeje<br />

nižiny do wysokosće a wulki dźěl třikrajoweho<br />

róžka Delnja Sakska, Saksko-Anhaltska<br />

a Durinska majestetisce dominuje. Runočasnje<br />

su tež jedne z najmjeńšich horinow<br />

Němskeje: Smoliny su „jenož“ 2226 km²<br />

wulke (to je tróšku mjeńša přestrjeń hač<br />

wokrjes Budyšin).<br />

ac<br />

Zelowa<br />

zahroda<br />

w Altenau <br />

Rozsah je něhdźe 35 kilometrow z juha na sewjer<br />

a něhdźe <strong>11</strong>0 kilometrow z wuchoda na<br />

zapad. Ale jenož mały dźěl Smolinow – Hornje<br />

Smoliny w Delnjej Sakskej – maja woprawdźe<br />

wjelhorinski charakter: Tu leži najwyša hora<br />

Smolinow, <strong>11</strong>42 metrow wysoki Brocken w Saksko-Anhaltskej.<br />

Brocken je znaty jako hora, na<br />

kotrejž so wotpowědnje legendźe kóžde lěto we<br />

wałpornej nocy chodojty zetkawaja. Hnydom<br />

pódla Brockena leži Wurmberg, najwyša hora<br />

Delnjeje Sakskeje, kiž je 971 metrow wysoka.<br />

Zwonka Hornich Smolinow su Smoliny skerje<br />

hórkate hač horate.<br />

Herzberg a Lonau<br />

Na juhozapadnej kromje Smolinow<br />

leži město Herzberg<br />

am Harz. Herzberg je idealne<br />

wuchadźišćo do Smolin<br />

a do Narodneho parka<br />

Smolinow. Nad městom<br />

trónuje rjany stary<br />

hród rodu Welfow<br />

(Hoch-<br />

adelsgeschlecht Welfen).<br />

3<br />

Drjewjana<br />

cyrkej w Clausthal-Zellerfeld


P U ∂ o W a N J E<br />

1 5<br />

Hłucharje<br />

su rědke<br />

Sewjernej<br />

ptački. měšćanskej<br />

dźělej Herzberg<br />

a Lonau<br />

ležitej hižo w narodnym<br />

parku Smolinow.<br />

Hdyž sće w Herzbergu,<br />

njedźiwajće so<br />

dwurěčnych taflow dla:<br />

Herzberg je oficielne esperanto-město,<br />

čehoždla je tu wšitko němsce a esperanto popisane.<br />

W měšćanskim dźělu Lonau – štož je<br />

mała wjes w dole, wobdata z horami – móžeće<br />

tež rědke hłucharje (Auerhahn) widźeć: Nad<br />

wsu dawa specielne hajnišćo z tutymi rědkimi<br />

ptakami, kiž běchu tu w lěsach Smolinow<br />

dlěje hač druhdźe žiwe.<br />

Clausthal-Zellerfeld a Altenau<br />

Clausthal-Zellerfeld je tež mjezynarodnje znate<br />

město. Tu steji Techniska uniwersita, kiž słuša<br />

k najlěpšim w Němskej. Dla swojeho połoženja<br />

na wysokej płoninje, je tudyši klima jara „hórski“,<br />

štož rěka, zo je tam husto mokro a tež<br />

w lěću je tu jara rědko woprawdźe horco. Studenća<br />

tuž žortuja, zo je uniwersita w Clausthal-<br />

Zellerfeld jenička w Němskej z dwěmaj zymskimaj<br />

semestromaj w lěće. W měšćanskim dźělu<br />

Altenau leži najwjetša zelowa zahroda Europy.<br />

Tu móžeće wučuć wšelake zelowe aromy z cyłeho<br />

swěta a tež wjele wo korjeninach nawuknyć.<br />

Romkerhall<br />

Romkerhall je cyle wosebity hońtwjerski hród,<br />

wobdaty z wysokimi horami. Hród steji direktnje<br />

porno najwjetšemu wodopadej<br />

Smolinow:<br />

šumjenje wody je hižo zdaloka słyšeć. Ale najwjetša<br />

wosebitosć je, zo je to kumštny wodopad:<br />

Sakski kral, kotryž je mały hród w 19. lětstotku<br />

natwarić dał, bě mjenujcy slepy. A tak da<br />

so pódla swojeho hrodu tež wodopad připrawić,<br />

zo by móhł wodu słyšeć, dokelž běše słuchanje<br />

na šumjenje wody jeho najlubši hobby.<br />

Dźensa je wodopad turistiska atrakcija, a štóž<br />

pod nim steji, zrozumi hnydom zahoritosć krala<br />

za zwuk šumjaceje wody.<br />

Dialekt<br />

Wosebitosć Hornich Smolinow je tudyši rudnohórski<br />

dialekt (Erzgebirgisch). To rěka, zo<br />

wobydlerjo tuteje kónčiny tak rěča, kaž ludźo<br />

w južnej Sakskej, kotraž je něhdźe 300 kilometrow<br />

zdalena! Hornje Smoliny su tak mjenowana<br />

„rěčna kupa“ a su wobdate wot delnjoněmskich<br />

dialektow. Ale kak je to móžno, zo tu<br />

rěča kaž w Sakskej? To ma historiske přičiny:<br />

W 16. lětstotku buchu w Hornich Smolinach<br />

zemske pokłady wotkryte, mjez druhim rudy,<br />

slěbro a sel. Problem pak běše, zo běchu Smoliny<br />

tehdy hišće nimale njewobsydlene. Tehdyši<br />

knježerjo trjebachu hórnikow, kiž pokłady<br />

z podkopkow wudobywaja. Najlěpši hórnicy<br />

běchu za wony čas w Rudnych horach žiwi,<br />

a tak su tehdyši wjerchojo rudnohórskich hórnikow<br />

do Smolin přeprosyli, zo bychu so tam<br />

zadomili a kónčinu wobsydlili. Ći přińdźechu,<br />

a z nimi jich dialekt. Dźensa, 600 lět pozdźišo,<br />

rěča potomnicy tehdyšich sydlerjow dale wariantu<br />

rudnohórskeho dialekta, kiž rěka Ewerharzisch.<br />

Söseska<br />

rěčna zawěra<br />

w Hornich<br />

Smolinach <br />

tekst: Měrćin Ptasiński, fota: M. P., Pixabay, Siga / wikipedia


Lube pilne pčołki,<br />

nazymnik chila so ke kóncej a swjeća so poslednje kermuše. Połna předwjesela a tosće hladam na sćěnu swojeho kołća a wjeselu so na 1. hodownik. Potom budźe tam<br />

napjamjenujcy<br />

zaso pisany adwentny kalender wisać, w kotrymž chowaja so małe překwapjenki.<br />

A kaž hižo loni chcu wam tež lětsa zaso pokazać, što sym sej wumysliła. Tajka<br />

adwentna protyka je tež rjany dar za wšitke doadwentne narodninske dźěći ...<br />

Paslimy:<br />

Adwentny kalender<br />

„Sobowa swójba“<br />

(Rentierfamilie)<br />

Za jedyn kalender trjebaš: 24 filtrowych titkow<br />

za kofej (wulkosć S), 12 drjewjanych (rady tež<br />

pomolowanych) klamorčkow, něhdźe 3 m dołhi<br />

štryčk abo ćeńki powjaz, nožicy, lěpk, čorny<br />

fazerak, bruny fazerak, wołojnik, krutu pisanu<br />

papjeru (čerwjenu a brunu), ćeńku běłu papjeru,<br />

pjenjezaj: 2 euraj a 5 centow<br />

Prěni krok: mjezwočo soba<br />

Ï Sfałduju kofejowu filtrowu papjeru na woběmaj<br />

bokomaj tak, kaž na wobrazu zwobraznjene.<br />

Tak sčinju to ze wšěmi 24 titkami.<br />

2.<br />

Ï<br />

Ï Přilěpju sfałdowanej kromje.<br />

1.<br />

Druhi krok: nós a wóčce soba<br />

Ï Za nós soba wozmu 2-eurak jako<br />

předłohu. Połožu pjenjez na krutu<br />

čerwjenu papjeru a wobkružu jón<br />

z wołojnikom. Potom wutřiham<br />

kulowaty nós. Trjebam 24 nosow.<br />

trěbne materialije<br />

3.<br />

Ï Wottřiham<br />

prawu a lěwu hornju<br />

kromu diagonalnje.


P a S L i m Y<br />

1 7<br />

5.<br />

4.<br />

Ï Za wóčce soba wozmu mały pjenjez (5 centow). Połožu jón<br />

na ćeńku běłu papjeru a wobkružu jón z wołojnikom.<br />

Potom wutřiham wóčce soba. Dokelž trjebam cyłkownje<br />

48 wóčkow, sćěhowacy pokiw: Sfałduju łopjeno dwójce<br />

kaž harmoniku a namoluju předłohu.<br />

Dokelž leža nětko tři woršty łopjena<br />

na sebi, wutřiham z jednym razom<br />

hnydom tři wóčka.<br />

Ï Namoluju na kóžde wóčko z čornym<br />

fazerakom dypk.<br />

7.<br />

Ï Wutřihana<br />

předłoha słuži<br />

mi jako šablo-<br />

na za zbywace<br />

47 rohiznow.<br />

Třeći krok: rohizna (Geweih)<br />

Ï Za rohizna namoluju swobodnje<br />

předłohu na brunu papjeru (wulkosć<br />

a formu tak, kaž so mi to lubi).<br />

8.<br />

Ï<br />

Nalěpju nós, wóčce a rohizna<br />

na kofejowu filtrowu papjeru.<br />

Ï<br />

Napisam na čoło<br />

soba z brunym<br />

fazerakom ličbu 1<br />

a pokročuju z lič-<br />

bami 2 do 24.<br />

6.<br />

9.<br />

Kajke je to wjeselo,<br />

hdyž nam hody bliža so!<br />

Čas čakanja so pominje<br />

z kalendrom na sćěnje.<br />

Hdyž rano woči wočinju<br />

a do kalendra pokuknu,<br />

tu maličkosć mje zwjesela -<br />

kak rjany je čas čakanja!<br />

Rjany čas čakanja přeje wam<br />

Ï Hdyž sym 24 sobow<br />

spaslił/a,<br />

móžu tute z drjewjanymi<br />

klamorčkami<br />

na dołhi<br />

štryčk / ćeńki<br />

powjaz přityknyć.<br />

Zo by to tež prawy<br />

adwentny kalender<br />

był, tyknu<br />

nětko hišće do<br />

kóždeho soba<br />

mału (słódku)<br />

překwapjenku!<br />

waša Pawlina<br />

tekst a fota: m. K. / rys.: Karin<br />

Konrad


1 8 c o m i c<br />

Na dompuću ze<br />

sportoweje hale ...<br />

Ach, njeje<br />

to rjenje? Po mjetańcy<br />

w smjerdźatej hali won<br />

do jasneho nowemberskeho<br />

wječora!<br />

Tajne informacije<br />

Puh, mje huška! Nětko spěšnje<br />

domoj do ćopłeje wanje. Zyma<br />

steji woprawdźe před durjemi.<br />

Stoprocentnje nic!!! Tu na<br />

znamješku namakaš dopokaz.<br />

Snano<br />

přińdu hišće někotre<br />

miłe dny.<br />

Njemóžeš znamješko čitać? To rěka, zo<br />

su dźensa hwězdy widźeć. Nad nim wisa<br />

samo znamješko, kotrež namołwja,<br />

zo maš horje do njebjes kukać.<br />

Ty zaso kał powědaš. Tule je módre njebjo wočiwidnje<br />

přešmórnjene – to rěka, zo so wjedro pohubjeńši.<br />

A tam je samo wšo běłe, potajkim wočakujemy sněhowy<br />

wichor. Praju tola, horca wanja je jenička opcija!<br />

Njewěm, hač<br />

chcu twojej logice<br />

sćěhować.


c o m i c<br />

1 9<br />

50 metrow dale ...<br />

Snano pokaza nam<br />

tute znamješko móžnu<br />

alternatiwu. Rejować! To<br />

woćopli! Abo na hoberskim<br />

klawěrje piskać.<br />

Powědaj mi radšo,<br />

kajke wjedro jutře<br />

budźe. Trjebam<br />

rukajcy do šule?<br />

Hdyž je tute znamješko aktualne,<br />

móžemy z lětnim dnjom ličić - wulke<br />

słónco a „H“ za „horco“ je dopokaza<br />

dosć, abo?<br />

A tu widźimoj temperaturu<br />

přichodnych dnjow.<br />

Moje kupanske cholowy<br />

sym tola hižo zrumował.<br />

Tež hdyž je mi zyma a ja<br />

ći žane słowo njewěrju –<br />

moju naladu sy zaso raz<br />

polěpšił, Florijo.<br />

Rady so stało, Felikso – widźimoj so rano w šuli.<br />

Póńdu nětko domoj wječerjeć, zuby rjedźić a po tym<br />

činju to samsne kaž ta běła hrjada (Balken) tamle na<br />

znamješku – budu so lehnyć. Dobru nóc!<br />

kΩnc<br />

awtor: ]å|pan Hanu[


2 0 h r a<br />

Pismiki hromadźić,<br />

s l owa zestajeć<br />

∂ A U Ž<br />

K Ł I G<br />

Ó P ¿ A<br />

M Š ∂<br />

Ž µ C<br />

H Ž Ł U<br />

N O A Š<br />

L Ó T S


h r a<br />

2 1<br />

Za wostudłe šulske p≠estawki (nic hod≤iny!) abo dešåikojte popołdnja mamy za was zaso<br />

raz hru. Ha∑ do štyrjoch hrajerjow móža sobu hraå, trjebaåe jenož hrajne figury a kóstku.<br />

Takle so hraje: Stajåe waše hrajne figury na pisane pola wosrjed≤ hrajnišåa. N|tko postaji<br />

jedyn hrajer słowo – w|zo serbske –, kotrehož pismiki dyrbi kóždy hrajer po hrajnišåu<br />

pytaå a tak słowo po sl|d≤e hromad≤e zestajeå. Kóstkujåe po wu∑injenym sl|d≤e<br />

a suwajåe swoje figury po kóstkowanej li∑bje dale. Jeli såe so na prawy pismik stupili,<br />

napisajåe jón na cedlku. Štóž ma jako pr|ni cyłe słowo napisane, je dobył a sm| postajiå,<br />

za kotre dalše słowo maja so pismiki hromad≤iå.<br />

tekst: P. Š. / rys.: Christin Luka[owa<br />

L N D G<br />

M A W E<br />

D Š B<br />

K CH K<br />

B O Ł<br />

S D≤ æ M<br />

D R J T<br />

∂ L Y P


E C E P T<br />

2 3<br />

Kobołk woběl a nakraj jón po móžnosći na<br />

cyle małe kuski. Kobołk změšej z korjeninami<br />

a selu. Nukla rozkraj na wjetše kuski<br />

abo daj sej mjaso hižo pola rěznika na kuski<br />

nakrać. Nětko namazaj korjeninowu mě-<br />

šeńcu z wobeju bokow na mjaso.<br />

Nětko tež zeleninu skrótka wopraž, přidaj<br />

potom tomatowu mjatku a lunk wody a daj<br />

wšemu skrótka so warić, doniž njeje so<br />

woda wuwariła.<br />

Morchej, selerij, cyblu a porej woběl, nakraj<br />

wšo na małe kuski a daj takle spřihotowanu<br />

zeleninu do šklě.<br />

Dźiwaj na to, zo so<br />

zelenina njepřismudźi!<br />

Hdyž póčnje<br />

lochce bruna być, přilij zaso něšto wody.<br />

Tutón krok hišće dwójce wospjetuj.<br />

Nětko wopraž nukla<br />

zlochka w pónoji.<br />

Potom wzmi mjaso<br />

zaso z pónoje a daj<br />

zeleninu do njeje.<br />

Potom napjelń pónoj z wodu a połož tež<br />

nukla do njeje. Takle spřihotowanu suń ju<br />

pola 160 °C stopnjow za něhdźe połdra hodźiny<br />

do kachli, doniž njeje mjaso mjechke<br />

dosć.<br />

Potom wzmi mjaso z pónoje a wotkidń<br />

jušku přez křidku do hornca. Jušku zhusć<br />

z kukuricowym škrobom a přidaj tež hišće<br />

lunk smjetany do njeje. Naposledk wosłodź<br />

ju hišće raz ze selu a daj sej nuklace mjaso<br />

na př. z běrnami a čerwjenym kałom zesłodźeć.<br />

tekst a fota: T. Luka[ / rys.: ]å|pan Hanu[


2 4 P r a Š E N J E m µ S a C a<br />

„Kotru supermóc<br />

by rady wobsedźał/a?“<br />

Tónraz su nam šulerjo lońšeho<br />

4. lětnika Radworskeje zakładneje<br />

šule na naše prašenje<br />

wotmołwili.<br />

Leonie: „Lětać móc, potom<br />

sym spěšnišo doma.“<br />

Isabell: „Ja bych rady lětać<br />

chcyła kaž ptačk, zo móžu sej<br />

swět wothorjeka wobhladać.“<br />

Larissa: „Ja bych rady<br />

njewidźomna była, zo njebychu<br />

mje druzy widźeć móhli.“<br />

Emma-Amalia: „Bych<br />

chcyła skóncowane wěcy<br />

rady na sekundu zaso<br />

reparować móc. To by jara<br />

wužitna kajkosć była.“<br />

Janina Alexia: „Bych rady woheń jako<br />

supermóc měć chcyła. Potom móžu sej<br />

přeco mały wohenčk zamiškrić, hdyž<br />

stanuju a je mi zyma.“<br />

Sophie: „Čas<br />

wróćo wjerćeć<br />

abo kuzłać.“<br />

Erik: „Njezranjenosć.<br />

Potom njebych žane<br />

bolosće wjac měł.“<br />

prašał so: P. Š. / rys.: ]å|pan Hanu[


P r a Š E N J E m µ S a C a<br />

2 5<br />

Nico: „Přeća spjelnić móc.<br />

Čehodla? Dokelž bych potom<br />

kóždemu pomhać móhł.“<br />

Anika: „Hdyž bych mysle druhich<br />

čitać móhła bych přeco wědźała,<br />

što sej woni wo mni mysla.“<br />

Lotta:<br />

„Bych rady móc nad wodu měć chcyła.<br />

Annalena: „Sym<br />

z mojimi tučasnymi<br />

mocami spokojom.“<br />

Potom móžu jednorje tak kwětki krjepić<br />

abo postajić, hdy ma so dešćować.“<br />

Katrin: „Sej přeco něšto<br />

k jědźi přikuzłać móc.“<br />

Mathilda: „Hdyž bych<br />

čas zadźeržeć móhła,<br />

bych wjace wot rjanych<br />

wokomikow měła. To by<br />

cool było.“<br />

Ludwig: „Bych chcył njewidźomny<br />

być! Potom bych zaso stanył a dale<br />

telewizor hladał, po tym zo staj mje<br />

staršej do łoža pósłałoj.“<br />

Julian: „Přez murje<br />

chodźić móc, dokelž<br />

sy potom spěšniši!“<br />

Viktoria: „Mysle<br />

druhich čitać, zo bych<br />

wědźała, hdyž mje<br />

něchtó nałži.“


2 6 XW XU XZ N a m N E } o N Y<br />

Hdyž bychu naše stawizny njeskónčne módre<br />

njebjo byli, su wone jasne hwězdy, kotrež nam<br />

něštožkuli wuswětluja: wuznamne žony, kotrež<br />

běchu a su druhim ze swojimi idejemi, zamóžnosćemi,<br />

swojej sylnej wolu a zapalom z přikładom<br />

a kotrež maja po cyłym swěće wulki<br />

wuznam za stawizny swojeho kraja. Nažel<br />

žnějachu mnohe z nich za čas swojeho žiwjenja<br />

jeno zrědka připóznaće za swoje skutki a stejachu<br />

často w sćinje podobnje wuznamnych muži.<br />

Tohodla chcu w tutej nowej seriji kóždy měsac<br />

jednu tajku wuznamnu a sylnu žonu předstajić,<br />

kotraž běše mnohim druhim ludźom z inspiraciju<br />

a kaž hwězda na ćmowym njebju ...<br />

Wuznamne žony<br />

ŽONA MĚSACA<br />

AGATHA<br />

CHRISTIE<br />

„Recept za dobry krimi:<br />

detektiw njesmě ženje wjac<br />

wědźeć hač čitar/ka!“<br />

(Agatha Christie)<br />

... JAKO DŹĚĆO<br />

Agatha Mary Clarissa Miller narodźi so 15. septembra 1890<br />

w juhojendźelskim městačku Torquay. Jeje staršej běštaj<br />

Američan Alvah Miller a Jendźelčanka Clarissa Boehmer.<br />

Agatha přežiwi swoje dźěćatstwo ze staršimaj kaž tež sotru<br />

Margaret a bratrom Louisom w rjanej wiktorianskej wili z<br />

mjenom „Ashfield“.<br />

... JAKO ŠULERKA<br />

Agatha njechodźeše kaž druhe dźěći ze wsy do šule, ale<br />

bu hač do 16. žiwjenskeho lěta wot swojeje maćerje doma<br />

wuwučowana. Mać Clarissa spózna hižo zahe, zo ma<br />

dźowka Agatha wosebite spisowaćelske zamóžnosće. Tak<br />

wozjewi Agatha hižo z jědnaće lětami prěnju samopisanu<br />

basnju w lokalnej nowinje. W samsnym lěće – 1901 –<br />

zemrě nan Alvah. Wotnětka staraše so mać sama wo tři<br />

dźěći a wojowaše přećiwo hrožacej chudobje.<br />

tekst: M. K., fota: Jour, Diagram Lajard / wikipedia<br />

WOPOMNJEĆE<br />

(WUBĚR)<br />

• 1971: bu Agatha wot<br />

jendźelskeje kralowny<br />

do „Order of British<br />

Empire“ přiwzata<br />

a z tym do zemjanstwa<br />

pozběhnjena<br />

• 1972: wuznamjeni so<br />

z „Grand Master Award“<br />

šwedskeje kriminalneje<br />

akademije<br />

• 1988: ćernik bu po spisowaćelce<br />

pomjenowany:<br />

Ramira Kormeita Agatha<br />

Christie Kordes<br />

• 2000: bu Agatha z Anthony<br />

Awardom a z tym<br />

jako „najlěpša kriminalna<br />

awtorka“ wuznamjenjena


W U Z N a m N E } oX X N X<br />

Y<br />

2 7<br />

... JAKO MŁODOSTNA<br />

Jako młodostna poda so Agatha na studij<br />

hudźby do Parisa. Jako pak wudyri 1914<br />

Prěnja swětowa wójna studij spušći. Agatha<br />

sta so z chorobnej sotru pola Čerwjeneho<br />

křiža a dźěłaše pozdźišo samo<br />

w apotece. Tu přiswoji sej mnohe znajomosće<br />

wo jědojtych maćiznach – wažny<br />

zakład za jeje pozdźiše romany.<br />

... JAKO ŽONA A MAĆ<br />

1914 zmandźeli so Agatha z połkownikom<br />

(Oberst) Archibaldom Christie, kotryž bě<br />

lětar w kralowskim wojerskim lětarstwje.<br />

Jimaj narodźi so 5. awgusta 1919 dźowka<br />

Rosalind Margaret Clarissa. 1928 bu<br />

mandźelstwo dźělene a 1930 zmandźeli<br />

so Agatha znowa, a to z archeologu Ma-<br />

xom Mallowanom.<br />

... JAKO SPISOWAĆELKA<br />

1920 wuńdźe prěni roman Agathy: „The Mysterious<br />

Affair an Styles“ (Das fehlende Glied<br />

in der Kette). W srjedźišću kriminalki steješe<br />

belgiski detektiw Hercules Poirot. Agatha pisaše<br />

hišće 32 dalšich romanow z tutym detektiwom<br />

we hłownej róli, kotrež buchu po cyłym<br />

swěće wulki wuspěch. 1930 stwori Agatha dalšu<br />

woblubowanu postawu: detektiwku Miss<br />

Marple, kotraž měješe w kriminalce „Mord<br />

im Pfarrhaus“ swoju premjeru a rozrisowaše<br />

w dalšich 12 romanach kriminalne pady. Cyłkownje<br />

napisa Agatha 66 romanow, k tomu hišće<br />

někotre krótkopowědančka a tež dźiwadłowe<br />

hry. Po cyłym swěće bu něhdźe 22<br />

miliardow jeje knihow předatych. Jako najwuspěšnišu<br />

awtorku kriminalkow mjenuja<br />

Agathu tež „Queen of crime“ (kralownu kriminalkow).<br />

... POSLEDNJE LĚTA<br />

12. januara 1976 zemrě Agatha Christie w Oxfordshire.<br />

Wona bu w Cholsey pola Wallingforda<br />

pochowana. 1977 wuńdźe jeje awtobiografija<br />

jako kniha, w kotrejž Agatha na swoje<br />

žiwjenje a wosebje dźěćatstwo zhladuje.<br />

tekst: XXX / rys.: XXX


2 8 D i G i T a L N Y S W µ T<br />

DIGITALNY<br />

MICHAŁ<br />

C hceće-li so z přećelemi online<br />

zetkać abo zhromadnje domjace<br />

nadawki při ličaku činić, móžeće to<br />

wotnětka w serbskej rěči přewjesć. Naš<br />

serbski koordinator a zamołwity za serbsku<br />

digitalizaciju, Daniel Zoba, je administratorow<br />

znateje konferenčneje platformy<br />

https://meet.jit.si/ přeswědčił, tež hornjoserbšćinu<br />

sobu poskićić. Rěč přestaji so cyle<br />

jednorje přez „nastajenja“ (Einstellungen),<br />

a hižo přełoža so wšitke přikazy<br />

Jitsi<br />

móže nětko serbsce –<br />

online konferency<br />

w serbšćinje přewjesć<br />

SWĚT (12) (<strong>11</strong>)<br />

a opcije. Přidam, zo njebudźe wam spočatnje<br />

snano kóždy wuraz znaty, ale tež to je<br />

dźěl digitalneho wuknjenja. Wšědnje wu-<br />

wije so něšto nowe, a za to trjebamy potom<br />

tež spěšnje nowe słowo.<br />

Awtomatiska diktowanska funkcija a podtitlowanje<br />

Naš profesor je nam za čas studija nawučił,<br />

zo njeměł wo njelehnjenych jejkach powědać.<br />

Dyrbju pak na tutym městnje małe<br />

wuwzaće činić, dokelž je přichodna opcija<br />

wjelelubjaca, haj fantastiska a po mojim<br />

měnjenju samo małki kusk rewolucionarna.<br />

Štož wužiwamy hižo wjacore lěta kaž<br />

samozrozumliwe w jendźelšćinje a druhich<br />

rěčach, běše w hornjo- a delnjoserbšćinje<br />

dotal prosće iluzija: awtomatiska diktowanska<br />

funkcija a přełožk do druheje rěče.<br />

Prěnju aplikaciju (tak mjenowany betatest)<br />

k tomu namakaće pod sćěhowacym – dotal<br />

tajnym - LINKom: https://jitsi.serbski-inkubator.de/.<br />

Załožće nowu konferencu a zašaltujće<br />

pod „dalšimi nastajenjemi“ opciju<br />

„podtituly startować“.


D i G D i T¥ aµ L∂ Ni Y S SW W µ Tµ aT<br />

2 9<br />

Z tróšku zwučowanjom,<br />

pomałym a<br />

jasnym wurjekowanjom<br />

poradźi so<br />

wam zawěsće, systemej<br />

někotre sady<br />

bjezporočnje nadiktować.<br />

Kaž hižo pisach,<br />

jedna so tu wo<br />

prěni wobmjezowany<br />

„betatest“ (hlej kašćik „Što je betatest?“).<br />

Dotalna wersija docpěje tučasnje hakle<br />

kwotu wot 60 % – w znamkach wuprajene<br />

by to špatna trójka była. Technologija w<br />

pozadku je samsna kaž pola „DigiDoma“,<br />

kotryž zrozumi wěste słowa kaž „lampa“,<br />

wšelake barby abo ličby hač do sto. Na HA-<br />

LOOOOO!!! Za to, zo „chodźi“ naš system<br />

spóznawanja rěče po starobje hódnoćene<br />

hakle do žłobika, smy z wuslědkom cyle<br />

spokojom. Nětko dyrbimy jemu jenož hišće<br />

dalšich 450 000 serbskich słowow nawučić<br />

a 5 000 hodźinow dołho serbske teksty<br />

předčitać. Potom docpějemy kwotu wot<br />

95 %. Jeli maš lóšt, nas při tym podpěrać,<br />

přizjew so prosće. Hdys a hdys rozdawamy<br />

tež programěrowanske nadawki, kotrež so<br />

wězo zapłaća, abo druhe trěbne přidźěła,<br />

na př. třihanje awdijow abo nahrawanje<br />

dalšich tekstow we wobchadnej serbšćinje.<br />

Hej, ale čehodla dyrbju w interneće serbšćinu<br />

wužiwać?!? Móžemy tola wšitcy<br />

němsce abo jendźelsce?!?<br />

Před prašenjom, hač njeby za wšitkich na<br />

swěće jednorišo było, jenož hišće w jednotnej<br />

rěči komunikować, steji čłowjestwo hižo<br />

wjacore stow lět. Samo znaty němski<br />

basnik Johann Wolfgang von Goethe je – tak<br />

so praji – w swojim času bórzomne wutupjenje<br />

słowjanskich rěčow wěsćił, a bě so<br />

njesměrnje mylił. Ale čehodla jenož? Njejsym<br />

drje žadyn wědomostnik a njemóžu tuž<br />

na prašenje objektiwnje wotmołwić. Ale<br />

wěrće mi jeli wam praju, zo je kóžda rěč na<br />

swěće ryzy złoto hódna! Jeli sej mysliće, zo<br />

je to prosty grat za sposrědkowanje informacijow,<br />

so jara myliće. Słowa, wurazy,<br />

rěčny tempo w kombinaciji ze začućemi, mimiku,<br />

gestiku atd. wobwliwuja mjez druhim<br />

tež naše wašnje myslenja. Wšitke naše ideje,<br />

rozsudy, měnjenja a zadźerženje su jara<br />

wusko z rěču zwjazane. Tež na polu informatiki<br />

programěruje so w cyle wjele wšelakich<br />

rěčach. Kóžda z nich ma swoje lěpšiny<br />

ale tež słabosće. Tuž móhł cyle zjednorjene<br />

rjec: Kóžda rěč na swěće podpěra towaršnostne<br />

wuwiće, zmóžni wšelake perspektiwy<br />

a myslenje, pomha při kreatiwnym<br />

rozrisanju swětowych problemow a wobohaća<br />

a spokoja ludnosć po cyłym swěće. Tuž<br />

zetkawajće so z cuzymi cyłeho swěta online<br />

a wužiwajće při tym swoju maćeršćinu.<br />

Čim husćišo to zwučujeće, ćim wuspěšniše<br />

budu konferency a naposledk tež<br />

kóždy jednotliwc.<br />

Što je betatest?<br />

Betatest mjenuje so druha testowa faza<br />

při wuwiwanju noweje software. Wěste<br />

dźěle noweho programa přewostaja so<br />

wobmjezowanej skupinje wužiwarjow,<br />

zo bychu z nim dźěłali a wšitko testowali.<br />

Beta je druhi pismik w grjekskim alfabeće.<br />

Tomu wotpowědujo je alfatest prěnja<br />

interna testowa faza. Betatest přewjedźe<br />

so porno tomu husto hakle krótko<br />

do wozjewjenja (Veröffentlichung). W tutej<br />

fazy pruwuja woprawdźići wužiwarjo<br />

produkt, kotřiž maja jón pozdźišo tež<br />

zasadźić. Nazhonjenja tutych prěnich<br />

wužiwarjow so programěrowarjam zdźěla,<br />

kotřiž móža tak produkt hišće do wozjewjenja<br />

polěpšić. Hdys a hdys poskići<br />

so testowa wersija tež jako darmotny<br />

download – a je z tym wěste wabjenje za<br />

kónčny produkt.<br />

tekst a wobrazy: MiC / pixabay<br />

tekst: XXX / rys.: XXX


Přińdź prosće nimo (3)<br />

Sy dźensa zaso pódla?“, so Korla Milu na<br />

šulskim dworje wopraša. „Wězo“, wona<br />

nygnje a dale z bubonowymaj kiješkomaj<br />

na blidotenisowu platu klepa. „Njetrjebaš<br />

so mje to wjace prašeć, mje wjace njewotbudźetaj“,<br />

so wona spłóšiwje směje. Spokojom<br />

Korla na nju a Sofiju hlada: „Derje,<br />

mam ideju, kotruž by wamaj potom rady<br />

pokazał.“<br />

„Basist, kiž swójske ideje wuwiwa? Nó,<br />

to tola ničo njebudźe“, Sofija jeho šćěka.<br />

Wšitcy třo so směja. Wot toho dnja, zo<br />

hromadźe piskataj, je so poměr mjez Korlu<br />

a Milu změnił. Njejstaj drje najlěpšej přećelej<br />

a mataj kóždy swoje wašnička, kotrež<br />

tón tamny čuć njemóže. Tola znjesetaj<br />

so derje a tež hdyž nimataj runje probu<br />

wjele zhromadnje činitaj. Nimo hudźby je<br />

wšak přećelstwo k Sofiji tajke něšto kaž<br />

lěpk mjez nimaj.<br />

„Pój, zynč raz swoju ideju. Sym wćipna“,<br />

Sofija jeho namołwi. Korla drje spočatnje<br />

čoło moršći, potom pak tola brunčeć započnje<br />

a ze złóžkami kaž dum-dum-dum<br />

basowu melodiju napodobni. Při tym jeho<br />

porsty w powětře rejuja jako bychu do trunow<br />

přimali. „Naš spěwar drje njebudźeš,“<br />

jeho nětko Mila z posměwkom škrěje, „ale<br />

melodija a rytmus so mi lubitej. Mam žno<br />

hnydom ideju, što bych k tomu na bijadle<br />

wuspytała.“ Chwilu hišće zhromadnje při<br />

blidotenisowej plaće zynčitaj a klepataj,<br />

doniž Sofija naraz toho elefanta w rumje<br />

njenarěči. „Što činimy nětko z Emmu?“<br />

Jich sobušulerka Emma hraje klawěr.<br />

A wona so před wšěmi rady hordźi a naduwa,<br />

zo hižo wot zažneho dźěćatstwa hrać<br />

wuknje a cyle derje hraje. Zo je hižo wšě<br />

móžne pruwowanja wobstała a myta dobyła.<br />

Wona woprawdźe wuměłsce hraje, wo<br />

tym njetrjebachu Korla, Sofija a Mila diskutować.<br />

Tohodla běchu so ju tež woprašeli,<br />

hač njeby chcyła z nimi raz probować.<br />

„To je wšón derje klinčało, jako smy<br />

wšitcy hromadźe hrali“, Sofija wótře přemysluje.<br />

Tola wobě zhromadnej probje běštej<br />

wšo druhe hač běchu sej třo přećeljo<br />

do toho wumolowali. Emma bě jich za přewodnu<br />

skupinu měła a jim tuž wšón čas<br />

kazaše, što maja činić a kak maja hrać.<br />

Korli je so žno na probomaj nimale kornar<br />

puknył. „My scyła njejsmy hromadźe<br />

hrali, ale jenož za nju. Za naše ideje<br />

so tola scyła njezajimuje. Ně, na to žadyn<br />

lóšt nimam“, so Korla wusypa. „Běchmy<br />

sej wčera popołdnju tola hižo přezjedni.<br />

Nětko jenož hišće wo to dźe, zo jej to<br />

někak prajimy.“<br />

Mila so na njeju spokojom směje. „To<br />

žno je hotowe. Sym jej to dźensa rano w<br />

busu prajiła.“ „Ach, tohodla so njejsy pódla<br />

mje sydnyła. Bojach so žno, zo sy na jeje<br />

boku“, Korla wolóženy rjeknje. „Kak da je<br />

běžało?“, je nětko tež Sofija wćipna.<br />

„Nó, sym prajiła kaž je. Zo na jeje wašnje<br />

žadyn lóšt nimamy, a zo z njej wjace hromadźe<br />

hrać njechamy. Potom smój zbytk<br />

jězby na so mjelčałoj.“ „Sy jej to tak direktnje<br />

prajiła?“ Sofija njewěriwje na nju hlada.<br />

„Bjez dźiwa, zo je dźensa pódla mje<br />

nimo šła a tak činiła, jako bych powětr<br />

była.“


P o W µ D a N K o<br />

3 1<br />

Korla so wošćěra: „Cool, Mila. Sy ju sće mi a tebi ničo wotrumowała.“ „Ničo<br />

pronjeje<br />

na tym cool,“ Sofija přesłapjena rjeknje.<br />

„Tak runu smuhu do mjezwoča móže<br />

to chětro ranjace być. A ty njewěš kajka<br />

Emma je, Mila. Wona tajke něšto njezabudźe.<br />

To zawěsće hišće něšto wot njeje<br />

a jeje kliki přińdźe.“ Wokomik Sofija mjelči,<br />

potom měrnje doda: „Ale derje, zo mamy<br />

tu wěc z blida. Da dźensa zaso třo.“<br />

„Da dźensa zaso třo“, to Korla wobkrući.<br />

„Ja so znajmjeńša na to wjeselu.“<br />

Korla zaso swoju nowu melodiju bórči<br />

a Mila k tomu rytmus klepa, mjeztym zo<br />

Sofija k tomu z hłowu nyga a sej žno we<br />

hłowje prěnje ideje za gitaru přemysluje.<br />

Spočatnje scyła njepytnu, zo so jim dalši<br />

šuler přidruži. Hakle jako pódla nich steji,<br />

woni naraz woćichnu. „Ty sy tola z paralelki.<br />

Daniel, abo?“ Sofija jeho přećelnje narěči,<br />

mjeztym zo Korla a Mila na njeho<br />

hladataj, jako byštaj jeho hnydom zaso<br />

wućěrić chcyłoj.<br />

„Haj. Sym słyšał, zo hromadźe piskaće“,<br />

wón spłóšiwje a jara mjelčo praji. „Bych<br />

rady sobu činił. Hraju na klawěrje a mam<br />

doma tež synthesizer.“ Korla chce žno jeho<br />

preč pósłać. Ma runje dosć wot eksperimentow<br />

a sobušulerjow. Ale Sofija je zaso<br />

raz spěšniša hač wón: „Rady. Probujemy<br />

dźensa zaso po šuli. Přińdź prosće nimo.“<br />

tekst: m|råin Wjenk / rys.: Jana Große


3 2 P ¿ i r o D a<br />

Zajimawostki<br />

wo rybach (1)<br />

Dyrbja ryby pić?<br />

mΩ{a ryby r|∑eå? ]to ∑inja wone w nocy?<br />

a ∑ehodla su poprawom krΩtkowidne?<br />

Wotmowy na tute a dal[e zajimawe<br />

pra[enja namakaåe tu.<br />

Rozsudne je, ha∑ su wone w sΩdkej abo sonej wod≤e {iwe. To r|ka, ha∑ puwaja<br />

w morju, r|kach abo j|zorach. Ryby, kotre{ su w morju {iwe, dyrbja woprawd≤e<br />

prawidownje piå. Ale nic, dokel{ su la∑ne, ale dokel{ dyrbi jich å|o runje tak sone<br />

byå ka{ woda, w kotrej{ su {iwe.<br />

MΩrske ryby maja drje te{ sΩl w å|le, ale dawno nic tak wjele ka{ mΩrska woda,<br />

ki{ je wobdawa. Z prawidownym piåom wody wurunaja ryby pod≤|l sele mjez å|om<br />

a wodu na samsny staw. Ryby pak njepija ka{ ∑owjek. Wone njetrjebaja wodu pΩ-<br />

{|raå, ale jeno{ hubu a {abra wo∑iniå. Z tym p≠iœd≤e woda sama wot so do {odka.<br />

Pola rybow, ki{ su w sΩdkej wod≤e {iwe, wotb|{i<br />

proces runje nawopak. ∂|o ryby wobsed≤i wjace<br />

sele ha∑ woda. Dyrbja potajkim sΩl wotedaå.<br />

Tohodla dyrbja wone wjace razow wob d≤eœ do<br />

wody ∑ilaå, zo bychu sΩl wotedawali.<br />

Su ryby<br />

woprawdźe něme?<br />

Wotmowa r|ka: N|! Ryby su woprawd≤e w[itko<br />

druhe ha∑ åiche zw|rjata. Porjadnje r|∑eå ka{<br />

∑owjek wone w|zo njemΩ{a. Wone skerje mΩr∑a<br />

(knurren), bubonuja (trommeln), cyr∑a (zirpen), porchaja<br />

(fauchen), kor∑a abo kwi∑a. Tute zwuki su{a<br />

mjezsobnej komunikaciji, [kitej wobsydstwa, rozpod≤owanju<br />

abo pomhaja p≠i orientaciji.<br />

Ryba z mjenom rjabca (Knurrhahn) kor∑i woprawd≤e ka{<br />

psyk. Zwuk nastanje, hdy{ ze swojimi musklemi na swΩjski rybjacy<br />

pucher klepa. Te{ piranja zamΩ{e na swΩjskim pucherju bubnowaå,<br />

ale porno rjabcy klin∑i to tak, jako by swinjo kor∑ao. Zwuki, kotre{<br />

jerij produkuje, klin∑a skerje ka{ kor∑enje abo tikotanje a nastanu<br />

p≠ez wotedaåe punow, potajkim p≠ez punkanje.<br />

zezb|ra a p≠e.: P. ]. / foto: http://de.wikipedia.org/wiki/F%C%a4cherfisch / rys.: Uwe Häntsch


P ¿ i r o D a<br />

3 3<br />

Móža ryby słyšeć?<br />

Ale w|zo, ∑ehodla dyrbjeli hewak zwuki<br />

produkowaå? Ryby pak nimaja wu[i zwonka å|a<br />

ka{ my ∑owjekojo. Wone suchaja z tak mjenowanymi<br />

labyrintowymi organami, kotre{ maja na wob|maj<br />

bokomaj howy. Tu le{i stajnje jedyn wuchowy kamjeœ<br />

a tohodla sed≤i tam jich suchanski centrum.<br />

Z bΩ∑nolinijowym organom (Seitenlinienorgan)<br />

na wob|maj stronomaj å|a mΩ{a ryby nimo toho<br />

spΩznaå, z kotreho sm|ra zwuk p≠iœd≤e.<br />

Cˇehodla su ryby<br />

krótkowidne?<br />

Wjet[ina rybow je wot p≠irody sem krΩtkowidna<br />

a mΩ{e objekt jeno{ z n|hd≤e jednoho metra zdalenosåe<br />

jasnje spΩznaå abo wid≤eå. To zale{i na tym,<br />

zo maja rybjace wo∑i poprawom samsny natwar ka{<br />

∑owje∑e wo∑i, jeno{ z kulojtej a prostej ∑Ω∑ku. Tuta<br />

njemΩ{e, ka{ pola druhich rjapnikow, formu m|njeå,<br />

zo by wΩ∑ko objekty we w[elakich zdalenosåach<br />

spΩznao. Dokel{ pak pod wodu tak a tak daloko<br />

njewid≤a, te{ njewad≤i, zo njemΩ{a ryby wΩ∑ce<br />

rozd≤|lnym zdalenosåam p≠im|riå.<br />

Kotra ryba<br />

je najspěšniša?<br />

To je tak mjenowana wjechlowa abo pachtata<br />

ryba (Fächer- / Segelfisch). Hdy{ wona swoje<br />

wulke chribjetne pjerico, kotre{ ma woprawd≤e<br />

formu pachty, zaåehnje abo sfaduje, zamΩ{e<br />

sp|[nosåe ha∑ do <strong>11</strong>0 km/h docp|å!<br />

Wud≤erjej wjeselitaj so nad<br />

njew[|dnym popadom: Staj najsp|[ni[u<br />

rybu sw|ta popadnyoj.


3 4 ÜX Z aX<br />

B JE irm Sa CW Hor Si FT TK i<br />

Brónje –<br />

K<br />

łok a prok, nóž, mječik a mječ, ba, pistola, raketa a bomba – to su<br />

třěl-<br />

wšo brónje, kiž so za wšelake zaměry<br />

zasadźuja. Wšitke pak su wone<br />

strašne a morja. Hońtwjerjo wužiwaja<br />

třělby, zo bychu zwěrjata honili,<br />

wojacy třěleja we wójnje z třělbami abo<br />

kładu bomby. Přez eksplozije bombow so<br />

wjele ludźi mori a cyłe města so zniča. Policisća<br />

maja pistole, zo bychu so přećiwo<br />

nadpadowarjam abo wobrónjenym złóstnikam<br />

wobarać móhli.<br />

Tola mamy tež sportowe družiny, hdźež z<br />

kłokom a prokom abo třělbami napřemo<br />

třělamy abo wojujemy.<br />

přeco hižo dźěl<br />

čłowjestwa<br />

Doba bronzy a železa<br />

Před něhdźe 5000 lětami namakachu w<br />

Prědnim orienće bronzu jako nowy material<br />

za graty a brónje. Wotnětka zhotowjachu<br />

sekery a mječiki, ale tež kónčki kłokow<br />

a hlebijow z bronzy.<br />

W Starej Egyptowskej wuwichu před něhdźe<br />

4000 lětami prěnje mječe. Za nje trjebachu<br />

tež nowe škitne móžnosće, tuž wuwištej so<br />

brónidło (Rüstung) kaž tež tarč (Schild).<br />

Hdyž wotkrychu ludźo w Europje před 2700<br />

lětami, kak móža železo wobdźěłać a zo hodźi<br />

so železo hišće lěpje hač bronza, wužichu<br />

je nětko tež za brónje a brónidła.<br />

Brónje kamjentneje doby<br />

Tehdy wužiwachu ludźo pjasćowy klin<br />

(Faustkeil), runje tak kaž heje (Keule),<br />

kamjentne nože a sekery za swoje dźěło.<br />

Hdyž so rozhněwachu abo dyrbjachu<br />

so wobarać, zasadźichu je zawěsće<br />

tež jako brónje. Wšitke tute graty hodźachu<br />

so jenož zbliska zasadźeć. Tuž<br />

wuwi so bórze hlebija jako prěnja skutkowna<br />

bróń za hońtwu. Wušikny hońtwjer<br />

móžeše hlebiju 30 metrow daloko<br />

mjetać. Dalewuwiće bě hlebijowy katapult,<br />

jednora připrawa, z kotrejž móžeše<br />

so ćeša hlebija hišće dale mjetać.<br />

Nimo kłoka a proba wuwichu ludźo tehdy<br />

tež harpunu za łójenje rybow.<br />

W lěće 1995 su archeologojo w Němskej<br />

tři dospołnje zdźeržane hlebije z drjewa<br />

namakali. Trochuja, zo su wone něhdźe<br />

400.000 lět stare.<br />

Zo bychu<br />

so před wótrymi<br />

mječemi škitali,<br />

trjebachu ryćerjo<br />

krute brónidła.


Z a J i m a W o S T K i<br />

3 5<br />

Woblěhowanske brónje<br />

Ludźo wobdawachu swoje města a sydlišća<br />

z přeco wyšimi a krućišimi murjemi. Hdyž<br />

chcyše něchtó město nadpadnyć, dyrbješe<br />

murje přewinyć. Za to wužiwachu hižo<br />

w antice hoberske katapulty a druhe ćežke<br />

funkawy (Wurfmaschine).. Z nimi funkachu<br />

kamjenje abo kule na murje, doniž so wone<br />

njesypnychu. Dale mjetachu kamjenje abo<br />

palate kule do města abo na hród, zo bychu<br />

tak wulku škodu kaž móžno načinili. Wrota<br />

a słabe městna murje spytachu z ranami (Sturmbock) přewinyć. To je dołha<br />

drjewjana hrjada ze železnym kónčkom.<br />

Nadpadowarju ju přeco zaso do murje abo<br />

bo-<br />

wrotow zabiwachu.<br />

Nowe brónje<br />

Wot 18. lětstotka sem rozrosće ludnosć<br />

w Europje, a tež wójska buchu přeco wjetše.<br />

Z industrielnej rewoluciju hodźachu so masy<br />

brónjow tunjo na mašinach zhotowjeć.<br />

Masowa produkcija brónjow<br />

bě wuměnjenje za<br />

wulkej swětowej wójnje<br />

w 20. lětstotku.<br />

Pancer je wunamakanka<br />

Prěnjeje<br />

swětoweje wójny,<br />

wójska wužiwaja<br />

jón potajkim hižo<br />

něhdźe 100 lět.<br />

Z boranom<br />

spytachu woblěhowarjo<br />

słabe<br />

městna murje abo<br />

wrota přewinyć.<br />

Čorny proch<br />

Čorny proch wunamakachu w 13. lětstotku<br />

w Chinje. Wot 14. lětstotka wužiwachu<br />

jón tež w Europje. Z nim hodźachu so tež<br />

kamjentne abo metalowe kule z kanonow<br />

třěleć. Tež prěnje třělby so nětko jewjachu.<br />

Běchu hišće ćežke, a za kóždy wutřěl dyrbještej<br />

so čorny proch a kulka do rołki tyknyć<br />

a čorny proch zapalić. Tola přez stajne<br />

dalewuwiće buchu třělby přeco lóše a žachu so jednorišo<br />

mówužiwać.<br />

Pancer je wunamakanka<br />

Prěnjeje swětoweje wójny, a nětko<br />

zasadźichu so tež prěni raz chemiske<br />

brónje kaž jědojte płuny. Miliony ludźi<br />

zemrěchu. W Druhej swětowej wójnje zasadźichu<br />

prěni raz atomowu bombu. Wona<br />

liči k masyzaničowanskim srědkam, štož<br />

woznamjenja, zo na jedyn raz tysacy ludźi<br />

žiwjenje zhubi.<br />

Brónje dźensa<br />

Mjeztym zasadźuja so truty (Drohne), kiž<br />

noša bomby abo třělwo a je wotćisnu. Na<br />

swěće je telko atomowych bombow, zo<br />

móhł so wulki dźěl čłowjestwa na jedyn<br />

raz morić. Wuwiće brónjow póńdźe dale<br />

a budźe přeco bóle techniske. Tuž je njesměrnje<br />

wažne, diplomatisce a ze zwjazkami<br />

měr na zemi zdźeržeć abo stworić.<br />

tekst: Lubina Hajduk-Veljkovićowa, fota: Monosolo/wikipedia, Pixabay


3 6<br />

Do m i Z Na<br />

Po puću z<br />

Korlu Awgustom Kocorom<br />

Rjana to předstawa,<br />

zo su na tutej<br />

šćežce snano raz<br />

dźěle oratorija<br />

nastali ...<br />

<br />

Znajeće šulski muzej<br />

w Stróži? Tón nosy<br />

mjenujcy mjeno „Korla<br />

Awgust Kocor“, dokelž bě<br />

znaty komponist tam wot<br />

1844 do 1852 z wučerjom. Ale<br />

nahladne twarjenje, kotrež tam<br />

dźensa wuhladaće, nasta hakle w lěće 1898.<br />

Kocorowa šula bě něhdy chuduška chěžka.<br />

Wučerske bydlenje wobsteješe jenož z małeho<br />

předruma z kachlemi, jeničkeje stwički a małeje<br />

komorki. Tam bydleše tehdy ze swojej sotru,<br />

kotraž so wo jeho domjacnosć staraše. Na<br />

srjedach a sobotach bě šulska wučba hižo připołdnju<br />

ke kóncej. Potom wopytowaše Kocor<br />

zwjetša swojich přećelow, zwjetša wučerjow,<br />

we wokolnych wsach. Ale kak so k nim dósta?<br />

Koleso njebě hišće wunamakane a jězba ze<br />

zapřahom bě droha. Potajkim chodźeše wón<br />

pěši, kaž bě to tehdy z wašnjom.<br />

A što drje čini tajki komponist na dołhich pućowanjach?<br />

Nó wězo, wón komponuje. Kocor<br />

sam je raz prajił: „Jako sym z oratorijom „Serbski<br />

kwas“ započał, sym jednotliwe kruchi na<br />

rozdźělnych městnosćach komponował, na<br />

přikład „Jasne wóčko, jasne pruhi“ dnja 24.<br />

januara 1847 w Barće pola kantora Wjacki ...<br />

a spěw braški k wužohnowanju šěsć dnjow<br />

pozdźišo w Hrodźišću pola kantora Hattasa.“<br />

To drje woznamjenja, zo je sej po puću hudźbu<br />

wumyslił a ju potom pola swojich přećelow<br />

hnydom napisał.<br />

Chcu wam Kocorowe puće skrótka předstajić.<br />

Startuju při šuli w Stróži. Tehdy njemějachu<br />

tam hišće Šulski puć do Zubornički, ani Olba-jězor.<br />

Puć šulerjow do šule wjedźeše tehdy<br />

přez Radisch, tu bě raz hrodźišćo. Dźensa je to<br />

kupa wosrjedź Olby. W Zuborničce wjedźe puć<br />

nimo Lorencoweje hory won ze wsy a potom<br />

do juha. Přez wjerški štomow wuhladaš módre<br />

łužiske hory. Je Kocor tehdy hižo spěw swojeho<br />

přećela Křesćana Bohuwěra Pfula znał?<br />

Pućujemy dale po so wupřestrěwacym lěsu<br />

z chójnami a dubami. Předstajam sej, kak je<br />

Kocor w januarje lěta 1847 tu běžał. Nahe štomy.<br />

Wšitko zasněžene. „Ach, moja hola ... zyma<br />

je, sněh leži hłuboko“ ... hdy je wón poprawom<br />

wony spěw komponował? A čehodla je<br />

komponist swojich přećelow wosrjedź zymy<br />

wopytał? Snano měješe hotowe noty sobu! Na<br />

prapremjerje „Serbskeho kwasa“ spěwaše 120<br />

spěwarkow a spěwarjow. Noty dyrbjachu so<br />

potajkim wotpisować.<br />

Sewjernje Barta pozběhuje so mjez druhim<br />

Wowča hora. Hač je Kocor wědźał, zo jedna<br />

so wo něhdyši wulkan? Wot 1929<br />

do 1993 su tu bazalt wottwarjeli.<br />

Pohlad<br />

z bazaltoweje<br />

skały na Bart<br />

tekst a fota: Evelyn Fiebiger


D o m i Z N a<br />

3 7<br />

Dźensa je skała wopušćena, ale pućowanska<br />

šćežka wjedźe hišće nimo njeje. Zdaloka widźimy<br />

hižo Bart. Nimale połdra hodźiny smy<br />

hižo po puću. Do Barta je Kocor husto chodźił,<br />

wšako běše to wosadna wjes Stróže. Tu<br />

chodźeše kemši a hraješe na pišćelach. A někotružkuli<br />

Božu mšu je tež sam ze spěwom<br />

a hudźenjom wobohaćił.<br />

Njekomdźu so a běžu dale do směra na Hrodźišćo.<br />

Puć je ćichi a wopušćeny, jako by čas<br />

stejo wostał. Pola su rune kaž hładźina jězora.<br />

Před wjele milionami lět bě tu woprawdźe<br />

raz wulki jězor. Tutón nasta, jako trjechi horca<br />

magma wulkanow na podzemsku wodu. Při<br />

tym nastachu rozdźělnych temperaturow dla<br />

eksplozije a wutwori so jězor, kiž bě hač do<br />

250 metrow hłuboki. Ale w běhu milionow lět<br />

přeměni so wón zaso na kraj.<br />

Wšitko to njeje Kocor za swój čas hišće wědźał.<br />

Geologiske wosebitosće wokoło Barta buchu<br />

hakle před 30 lětami dokładnje wuslědźene.<br />

Běžu dale horje do Chortnicy (Cortnitz), poslednjeje<br />

wjeski na mojim pućowanju. Po puću<br />

Tutón stary<br />

dom w Chortnicy<br />

běše tehdy cyle nowy,<br />

jako je so Kocor tu<br />

wuchodźował.<br />

<br />

mjez tutej a Hrodźišćom mam wulkotny wuhlad<br />

na Čornobóh. Daloko w zapadźe strowi<br />

wěža Budyskeje tachantskeje cyrkwje. Južnje<br />

tuteje wěže leži hora Mnišonc. Tam, w Zahorju<br />

(Berge), je so Kocor mjenujcy narodźił. Hač<br />

je naš pućowar tehdy ćichi postrow do domizny<br />

słał? To njewěmy. Zawěsće pak je chwatnje<br />

dale k cyrkwi w Hrodźišću spěchał, kotraž<br />

wosrjedź wsy trónuje. Tam móžeše so po<br />

dwuapołhodźinskim pućowanju pola kantora<br />

Hattasa zwohrěwać. Zawěsće měještaj sej<br />

mužej tež tójšto powědać. Tola bórze da so Kocor<br />

do dźěła, zo by hudźbu na papjeru napisał,<br />

kotruž je sej po puću wumyslił. A kantor<br />

Hattas wotpisowaše z pjerom a čornidłom Kocorowe<br />

twórby – tak by to tehdy być móhło ...<br />

Zymske dny wšak su krótke. Kocor poda so<br />

po ćmičkanju zaso na dompuć. Hač drje trjebaše<br />

wón latarnju abo je jemu měsačk na puć<br />

swěćił? Internet nam přeradźi, zo měješe wón<br />

dnja 30. januara 1847 nimale połny měsačk.<br />

Tak móžu sej předstajić, kak komponist we<br />

wonej zymskej nocy zaso domoj nóžkowaše –<br />

ze spěšnymi kročelemi, hłowu połnej z krasnymi<br />

melodijemi ...<br />

tekst: P. ].<br />

Wulke<br />

duby po puću<br />

běchu tehdy<br />

hišće małe<br />

štomiki


3 8 Z a m U D r E H ¢ π J K i<br />

Namakaj sydom rozdźělow!<br />

Namakaj w kašćiku šěsć<br />

hribowych mjenow!<br />

Š E Ž P R A W A K M<br />

H K G K Ł D Ź D F A<br />

Ó O Ž Ć A W R B M R<br />

T Z R Č B N R T G O<br />

D A Ź Ě S A Š U I N<br />

J K L M N T Ř D O A<br />

M U C H O R I Z N A<br />

O P D F Ć G W E Ł Y<br />

Š D Y A S M O R Ž A<br />

T Ó K U R J A T K O<br />

Pytaj za prawym pućom<br />

dosrjedź pyramidy!<br />

foåe: XXX<br />

foåe: shutterstock / rys.: Jochen Nusser


Wutrobi∑ka,<br />

Wutrob<br />

Sudnik praji<br />

wobskorženemu:<br />

„Njehańbujeće so<br />

scyła, zo sće w tak wysokej<br />

starobje kompjuter pokradnył?“<br />

Na to wobskorženy.<br />

„Čehodla? Jako běch młody,<br />

tola hišće kompjutery<br />

njedawachu!“<br />

Hólcaj stejitaj<br />

při busowym<br />

zastanišću a čakataj na bus.<br />

To přińdźe holca nimo a so na<br />

toho jednoho posměwknje.<br />

Tón storči do druheho a praji:<br />

„Hej, sy to widźał, wona je so na<br />

mnje posmjała?“<br />

Tamny na to:<br />

„Nó, a? Hdyž sym ja tebje prěni<br />

króć widźał, sym so cyły<br />

tydźeń smjał!“<br />

o<br />

|j so!<br />

|<br />

sm|j so!<br />

W cirkusu<br />

wustupuje<br />

woheńpóžěrar. Franc<br />

praji swojemu přećelej:<br />

„Škoda, zo njebě wón tu<br />

zašły tydźeń, jako so pola<br />

Bejmic bróžeń paleše.<br />

Tam by so wón móhł<br />

jónu tak prawje<br />

najěsć.“<br />

Dwaj<br />

ptačkaj<br />

přihladujetej,<br />

kak za-<br />

hrodnik ka do zemje<br />

kładźe. Praji tón<br />

jedyn ptačk to-<br />

symješ-<br />

mu druhemu:<br />

„Zo so jemu to<br />

njewostudźi. Kóžde<br />

lěto je to ta samsna<br />

procedura: Wón zornjatka<br />

schowa a my mamy je<br />

potom pytać.“<br />

-<br />

H U m o r<br />

3 9<br />

Šuler prosy na<br />

dompuću busoweho<br />

šofera: „Jědźće prošu pjeć<br />

kilometrow ze 60 km/h<br />

a potom dwaj kilometraj ze<br />

54 km/h! A potom prajće mi za<br />

mój domjacy nadawk, kak wjele<br />

časa smy za to trjebali.“<br />

Wuj Měrćin<br />

bywa dźeń a tołši.<br />

Ćeta Liza so wo njeho<br />

starosći a pósćele jeho<br />

k lěkarjej. Tón praji:<br />

„To pomha jenož jedne,<br />

mjenujcy wjele sadu a soloteje<br />

jěsć.“<br />

„Do abo po jědźi,<br />

knježe lěkarjo?“<br />

„Janko,<br />

doběž chětře na póštu, kup<br />

dwě znamce, zlěp jej na tutej<br />

listaj a tykń listaj potom do<br />

listoweho kašćika“, prosy mać<br />

swojeho synka.<br />

Za chwilku so Jank wróći a praji<br />

maćeri:<br />

„Maći, tu maš pjenjezy wróćo.<br />

Žadyn strach, sym listaj bjez<br />

znamkow do kašćika tyknył, hdyž<br />

to runje nichtó widźał njeje.“<br />

Wudawaåel:<br />

Domowina z. t. –<br />

R|∑ny centrum WITAJ<br />

PΩstowe nam|sto / Postplatz 2<br />

02625 Budy[in / Bautzen<br />

tel.: (0 35 91) 55 04 00<br />

Redakcija „Pomjo“:<br />

P|tr Šołta (zamowity redaktor)<br />

tel.: (0 35 91) 55 03 74<br />

e-mail-adresa:<br />

plomjo@witaj.domowina.de<br />

Vertriebskennzeichen: 2 B 10557 E<br />

Nakadnistwo, roz[|rjenje<br />

a skazanki:<br />

Ludowe nakadnistwo<br />

Domowina /<br />

Domowina-Verlag GmbH<br />

Sukelnska 27 /<br />

Tuchmacherstr. 27<br />

02625 Budy[in / Bautzen<br />

tel.: (0 35 91) 57 72 63<br />

ISSN 0032-1605<br />

∂i[å:<br />

Wagner Digitaldruck<br />

und Medien GmbH<br />

Nossen<br />

Wa[nje wuchad≤enja a paåizna:<br />

„Pomjo“ wuchad≤a <strong>11</strong> razow<br />

wob l|to<br />

Paåizna l|tneho abonementa:<br />

7,70 eurow<br />

Paåizna za jednotliwe ∑iso:<br />

0,80 eurow<br />

Sp|chowane wot Zao{by za serbski lud, kotra{ dóstawa l|tnje p≠ira{ki z dawkowych<br />

sr|dkow na zakad≤e hospodarskich planow N|mskeho zwjazkoweho sejma,<br />

Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.<br />

Wuhotowanje:<br />

Béatrice Giebelhäuser<br />

Redakciski kΩnc:<br />

tyd≤enjej do wuchad≤enja<br />

Njeje zaru∑ene, zo so njeskazane<br />

p≠ino[ki a fota te{ wozjewja.<br />

W[itke nam p≠ipΩsane p≠ino[ki<br />

a materialije wrΩåimy jeno{ na<br />

wurazne p≠eåe.<br />

rys.: Jutta mirtschin


Njedawno w muzeju ...<br />

LUTK ma zas ideju!<br />

„Zady našejʼ pjecy kuntwory<br />

hraja“. Štó z was ma hišće do-<br />

ma staru pěc w kuchni abo kachle w stwě<br />

stejo? Snano znajeće naš muzejowy model<br />

kładźiteho domu (Schrotholzbau). Chcu wam<br />

bursku stwu raz bliže wopisować. Widźiće<br />

kachle? Wone drje w róžku steja, ale wěrće<br />

mi, su duša bydlenskeje stwy. A stwa bě<br />

srjedźišćo cyłeho swójbneho žiwjenja. Tu<br />

sydaše so swójba k jědźi na dołhe ławki wokoło<br />

blida a na zymnych dnjach so wšitcy<br />

wokoło kachli tłóčachu. Mjez kachlemi<br />

a sćěnu je wuska płonina, kotraž hela rěka.<br />

Tuta skićeše jednej wosobje městno k spanju.<br />

Dalše cuze słowo je kachlonk. To je do<br />

kachli sadźene sudobjo za wodu, wšako so<br />

Burska stwa<br />

małeho kładźiteho<br />

domu<br />

Serbskeho muzeja<br />

Budyšin<br />

woda ze studnje<br />

na dworje čerpa-<br />

še a bě w zymje<br />

dla toho lódzymna.<br />

Mjez durjemi a kachlemi<br />

je pjecak, hdźež jědź warjachu a<br />

wohrěwachu a druhdy samo słódne plincy<br />

pječechu. Na sćěnje wisaja nadoba a kuchinska<br />

polca, knihi pak tu podarmo pytaš.<br />

Pódla duri wisa krjepjeńčka za swjećenu<br />

wodu. Na tym spóznajeće, zo je to<br />

katolska burska stwa – wězo tež na płokarce<br />

w serbskej drasće. We woknje wisa<br />

latarnička, wšako njemějachu domy tehdy<br />

hišće milinu. Spódk je z cyhelemi a deskami<br />

wukładźeny.<br />

Mólba ze Serbskeho<br />

muzeja<br />

Choćebuz pokaza, zo<br />

bě burska stwa drje<br />

jednorje, ale praktisce<br />

zarjadowana (moler:<br />

Fritz Kleinhempel).<br />

Husto stejachu łoža sobu w stwě, kotrež<br />

sej dźěći dźělachu. Hewak wšak běchu<br />

lěharnje na druhim poschodźe, wězo<br />

bjez kachli. Huch, to bě rano druhdy poslešćo<br />

pomjerznjene!<br />

Je tež waša bydlenska stwa abo<br />

kuchnja srjedźišćo swójby?<br />

Přirunujće tola jónu, što je<br />

dźensa wšitko hinak.<br />

Lubje strowi, waš LUTK.<br />

tekst: m. ošikowa, fota: Serbski muzej /<br />

rys.: ]å|pan Hanu[

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!