30.12.2022 Views

Nasze Sprawy nr 4/2022

Nasze Sprawy nr 4/2022

Nasze Sprawy nr 4/2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ŻUROMIN NR 4/2022 (152) PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

W TYM

NUMERZE

„Maszeruj

razeM z Nami

przez Powiat

Żuromiński”

15 października 2022 r.

odbyła się impreza

pt. „Maszeruj razem

z Nami przez Powiat

Żuromiński”. Pogoda

sprzyjała miłośnikom

marszu, było słonecznie

i ciepło.

str. 15

Uroczystość

wręczenia

stypendiów

oraz nagród

najlepszym

maturzystom

W dniu 18 listopada

2022 r. w Starostwie

Powiatowym w Żurominie

odbyła się

uroczystość wręczenia

stypendiów uzdolnionym

uczniom szkół

prowadzonych przez

powiat żuromiński.

str. 8

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

życzymy szczęścia rozświetlającego rodzinne wieczory,

radości płynącej ze wspólnie spędzanych chwil

oraz dużej ilości wzajemnego ciepła.

Niech przy żywicznym zapachu strojonej choinki,

upłyną piękne chwile polskiej Wigilii:

ze wspólnie śpiewaną kolędą, z upragnionym gościem

przy stole i w rodzinnym, pełnym radości gronie.

Życzymy by spełniły się Wasze najskrytsze marzenia,

aby każdy kolejny dzień był jeszcze lepszy,

bądźmy dla siebie bardziej serdeczni,

patrzmy na to co dobre a nie na to co nas dzieli.

Wszystkiego najlepszego na święta

i nadchodzący Nowy 2023 Rok.

Wicestarosta Żuromiński

Ireneusz Rejmus

Przewodniczący Rady

Powiatu Żuromińskiego

Mirosław Różański

Starosta Żuromiński

Jerzy Rzymowski


NASZE SPRAWY

SPIS TREŚCI

Młodzieżowa Rada Powiatu Żuromińskiego.................................... 2

Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023............... 3

REALIZACJA ZADAŃ DROGOWYCH W II PÓŁROCZU 2022 r.

1. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Krzeczanowo - Gradzanowo Kościelne..... 3

2. Przebudowa drogi powiatowej w m. Syberia................................. 3

3. Budowa mostu oraz rozbudowa drogi na odcinku Chojnowo - Kuczbork ............ 4

4. Remont drogi powiatowej Poniatowo – Lutocin............................... 4

5. Nowe chodniki w m. Stanisławowo i Siemiątkowo............................. 4

„Mazowsze dla Młodzieży”................................................. 5

Wręczenie nagród w Powiatowym Konkursie Ekologicznym przeznaczonym dla uczniów

AKTUALNOŚCI

Młodzieżowa Rada Powiatu

Żuromińskiego

17 listopada 2022r. w sali konferencyjnej hali sportowej

przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

zostało zorganizowane przez Młodzieżową Radę Powiatu

Żuromińskiego oraz Starostwo Powiatowe w Żurominie

szkolenie pn. „Inspiratornia młodzieżowej aktywności. Rola

samorządów uczniowskich i młodzieżowej rady oraz możliwe

obszary ich współpracy”. W szkoleniu wzięły udział samorządy

uczniowskie, zainteresowani uczniowie, nauczyciele z szkół

podstawowych i szkół średnich z terenu powiatu żuromińskiego

w sumie ok. 150 uczestników.

#Mazowszepomaga, #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

23 listopada prezydium Rady uczestniczyło w konferencji

Rozwój lokalny? Najlepiej z młodzieżą! Jak skutecznie angażować

młode pokolenie w sprawy lokalne.

Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn

Kierownik Referatu obsługi Rady i promocji

szkół z terenu powiatu żuromińskiego ,,Mniej odpadów- czyste środowisko”........... 6

Obchody 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości .............................. 7

Przekazanie ambulansu ................................................... 7

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS............................................ 8

Uroczystość wręczenia stypendiów oraz nagród najlepszym maturzystom............. 8

Michał Sobiech radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego ........ 9

Wręczenie nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej....................... 9

Spotkanie z Mikołajem w ZSS w Żurominie................................... 10

Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XXVII Edycji Wojewódzkiego Konkursu

Poezji im. Stefana Gołębiowskiego.......................................... 11

Wyróżnienia dla Amelii Czaplińskiej i Julii Jaskulskiej w Konkursie Recytatorskim Poezji

Romantycznej......................................................... 12

Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego Pocztówka Bożonarodzeniowa.............. 12

Zakończenie Termomodernizacji w budynku Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich

w Zielonej............................................................. 13

Podsumowanie realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego pod patronatem Ministra

Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Lekcje z ZUS” w Zespole

Szkół im Batalionów Chłopskich w Zielonej................................... 13

LO w Bieżuniu......................................................... 14

„Maszeruj razem z Nami przez Powiat Żuromiński”............................. 14

X Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora „Pierogarnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Powiatowe Wigilijne Kolędowanie........................................... 15

2

POWIATOWY KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY NASZE SPRAWY

ADRES REDAKCJI:

Starostwo Powiatowe w Żurominie, Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin

TEL. 23 657 47 00 wew. 27, e-mail: zuromin-powiat@home.pl

REDAKTOR PROWADZĄCY: Marta Miłoszewska

DRUK: Digital Art Studio Przemysław Gała, www.digitalartstudio.pl

Redakcja nie zamieszcza płatnych reklam i ogłoszeń.

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów w nadesłanych tekstach.

NR 152 PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2022


NASZE SPRAWY

AKTUALNOŚCI

Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych

w sezonie 2022/2023

Dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg będą pełnione w Powiatowym

Obwodzie Dróg w Żurominie przy ul. Warszawskiej 32,

tel. 23 657-23-19

Wykaz osób kierujących akcją zimowego utrzymania dróg:

Jarzynka Wojciech, Kierownik Robót POD, tel. 23 657-23-19,

tel. kom. 606-389-075

Drążewski Tomasz, Majster, tel. 23 657-23-19, tel. kom.

604-509-327

Górka Jan, Majster, tel. 23 657-23-19

Pączkowski Michał, Kierowca-dróżnik, tel. 23 657-23-19

Odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg powiatowych

w sezonie 2022 – 2023 z ramienia Wykonawcy jest:

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe

„WAPNOPOL” Adam Nowakowski

06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12

Osoba do kontaktu: Jarosław Dolny - tel. kom. 513 291 294

AKTUALNOŚCI

REALIZACJA ZADAŃ DROGOWYCH W II PÓŁROCZU 2022 r.

1. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku

Krzeczanowo - Gradzanowo Kościelne

Kończą się prace w terenie, związane z realizacją zadania drogowego pn. „Przebudowa

drogi powiatowej– pomiędzy miejscowościami Krzeczanowo - Gradzanowo

Kościelne.

Zakresem rzeczowym zadanie obejmuje przebudowę drogi na odcinku liczącym

0,6 km, poprzez ułożenie nowej nawierzchni, poszerzenie jezdni, odwodnienie oraz

oznakowanie pionowe i poziome.

Wartość wykonywanego zadania wraz z nadzorem wynosi 1 226 630,59 zł. Wykonawcą

robót jest Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A.

z Mławy.

Zadanie to stanowi uzupełnienie wykonanej w latach 2020-2022 inwestycji od Gradzanowa

Kościelnego do granicy z powiatem mławskim, na odcinku liczącym 1,55 km.

Realizowana inwestycja w 60% dofinansowana jest ze środków Samorządu Województwa

Mazowieckiego.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz

wraz z mostem w km 6+646,00” współfinansowano ze środków Województwa

Mazowieckiego Krzeczanowo - Gradzanowo 2022

2. Przebudowa drogi powiatowej w m. Syberia

Zakończone i odebrane zostały prace związane z realizacją

II Etapu zadania, związanego z przebudową drogi powiatowej

na odcinku Sinogóra – Syberia.

Roboty przewidziane na 2022 r. realizowane były w m. Syberia

– zakres prac objął wykonanie kanalizacji deszczowej,

budowę chodników, poszerzenie jezdni i nową nawierzchnię

asfaltową oraz montaż oznakowania drogowego. Wartość robót

i nadzoru w 2022r. po aktualizacji zakresu rzeczowego wynosi

2 690 822,40 zł, a dofinansowanie – 1 651 215,43 zł.

Inwestycja realizowana jest w 3 Etapach, w roku 2021 wykonano

prace w m. Sinogóra a na 2023 rok zaplanowano prace

na odcinku pomiędzy Sinogórą i Syberią oraz odcinek w Syberii

w kierunku Mleczówki.

3


NASZE SPRAWY

3. Budowa mostu oraz rozbudowa drogi na odcinku

Chojnowo - Kuczbork

Kończą się prace w terenie związane z wykonaniem zadania

pn.: „Rozbudowa drogi dojazdowej na odcinku Chojnowo

– Kuczbork” wraz z „Rozbiórka przepustu i budowa mostu.

Łączny odcinek do rozbudowy wynosi 1,4 km wraz budową

mostu, w tym:

- odcinek 1 km wraz z mostem realizowany jest w ramach rezerwy

subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury (dofinansowanie

1 000 000,00 zł) oraz pomocy finansową Gminy Kuczbork –

Osada (100 000,00 zł);

- odcinek 0,4 km realizowany jest w ramach dotacji ze środków

budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy

i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wysokość

dofinansowania określona umową z Samorządem Województwa

Mazowieckiego wynosi 249 000,00 zł.

Wartość obu zadań wynosi 2 768 088,75 zł. Zakończenie

i odbiór prac przewidziane są do końca 2022 r. Chojnowo - Kuczbork 2022

4. Remont drogi powiatowej Poniatowo – Lutocin

Zakończone zostało zadanie pn. „Remont

drogi powiatowej Poniatowo – Lutocin

” – dotyczące odcinków drogi na terenie

Gmin Żuromin oraz Lutocin. Zakres prac

objął wykonanie robót budowlanych polegających

na wykonaniu nowej nawierzchni

oraz poboczy na łącznym odcinku liczącym

ok. 5,9 km.

Roboty drogowe wykonało Przedsiębiorstwo

Robót Drogowych Sp. z o.o.

z Lipna, łączna wartość prac wyniosła –

2 799 936,95 zł, a środki na ww. zadanie

Powiat Żuromiński otrzymał z budżetu Województwa

Mazowieckiego.

Remont Poniatowo - Lutocin

5. Nowe chodniki w m. Stanisławowo i Siemiątkowo

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu, Zarząd Powiatu Żuromińskiego

wybudował chodniki w miejscowościach Stanisławowo (Gmina Bieżuń) oraz Siemiątkowo. Roboty

w terenie wykonane zostały przez pracowników Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie.

Chodnik Stanislawowo 2022

Chodnik Siemiatkowo 2022

Prace w m. Stanisławowo

na planowanej długości

ok. 300m realizowane są na

mocy umowy o pomocy finansowej,

zawartej pomiędzy

Powiatem Żuromińskim

a Miastem i Gminą Bieżuń

– dofinansowanie w wysokości

50 000,00 zł. Natomiast

chodnik w m. Siemiątkowo

o długości ok. 150 mb zrealizowany

został w ramach

środków w planie finansowym

Powiatowego Obwodu

Dróg w Żurominie.

Jolanta Kalkowska

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

4

NR 152 PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2022


NASZE SPRAWY

AKTUALNOŚCI

„Mazowsze dla Młodzieży”

23 września 2022 r. została podpisana umowa o przyznanie

pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży”. Wnioskowana

pomoc finansowa z budżetu Województwa wyniosła

16 900 zł, udział budżetu powiatu 2 110 zł.

W ramach wniosku zrealizowano zadanie pn.: WZMAC-

NIANIE KOMPETENCJI RADNYCH MŁODZIEŻOWEJ

RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO I JEJ OPIEKUNA

gdzie przewidziano 3 zadania:

1. organizowanie działań edukacyjnych dla młodzieżowych

radnych;

2. podnoszenie kompetencji opiekunów Młodzieżowych Rad;

3. działania informacyjno – promocyjne dotyczące Młodzieżowej

Rady Powiatu.

W ramach zadań odbył się wyjazd integracyjno-szkoleniowy

do Warszawy w dniach 25 – 26 października 2022r. dla Radnych

Młodzieżowej Rady Powiatu oraz Opiekuna MRP. Przewidziano

podczas wyjazdu szkolenie oraz zwiedzanie Sejmu RP, stolicy

i „Niewidzialnej Wystawy”.

Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn

Kierownik Referatu obsługi Rady i promocji

5


NASZE SPRAWY

AKTUALNOŚCI

Wręczenie nagród w Powiatowym Konkursie Ekologicznym

przeznaczonym dla uczniów szkół z terenu powiatu

żuromińskiego ,,Mniej odpadów- czyste środowisko”

W dniu 30 listopada w odbyło się wręczenie nagród laureatom

Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów

z terenu powiatu żuromińskiego „Mniej odpadów-czyste środowisko”.

Wręczenia nagród i dyplomów dokonali: Starosta Żuromiński

- Jerzy Rzymowski, Kierownik Referatu Obsługi Rady

i Promocji w Starostwie Powiatowym w Żurominie Pani Magdalena

Kłobukowska-Węgrzyn oraz przedstawiciele Urzędów

Gmin: Pani Joanna Lorkowska – Urząd Miasta i Gminy Bieżuń

i Pani Ilona Świątek – Urząd Gminy w Kuczborku- Osadzie .

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział

w naszym konkursie. Liczymy na to, że otrzymane nagrody pozwolą

Wam na kreatywne tworzenie i rozwijanie swoich zdolności

plastycznych. Starosta Żuromiński składa serdeczne podziękowania

Wójtowi Gminy Kuczbork - Osada oraz Brumistrzowi

Miasta i Gminy Bieżuń za ufundowanie nagród dla laureatów

konkursu.

Katarzyna Jędrzejewska

Wydział RiŚ

6

NR 152 PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2022


NASZE SPRAWY

AKTUALNOŚCI

Obchody 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości

Obchody 104. rocznicy

Odzyskania Niepodległości

z udziałem

delegacji Starostwa Powiatowego

w Żurominie,

Senioralnej Rady

Powiatu Żurominskiego

i Młodzieżowej Rady

Powiatu Żuromińskiego.

Sylwia Warzyńska

Wydział OiN

OCHRONA ZDROWIA

Przekazanie ambulansu

W dniu 14.10.2022r. nastąpiło oficjalne przekazanie przez

Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika nowego

ambulansu sanitarnego typu C marki Ford Transit.

Ambulans stanowi darowiznę w ramach projektu ,,Zakup

niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku

z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa

mazowieckiego”, jaki Urząd Marszałkowski realizuje

w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa

Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Wartość pojazdu to kwota

578 128,68 tys. zł Przekazana karetka to najbardziej zaawanso-

wany rodzaj ambulansu, skonstruowany i wyposażony do transportu,

specjalistycznego leczenia i monitorowania pacjentów.

Nowy ambulans uzupełni i unowocześni wyposażenie szpitalnych

Zespołów Ratownictwa Medycznego, aby możliwa była

realizacja usług medycznych na poziomie oczekiwanym przez

mieszkańców powiatu żuromińskiego.

Zakupiony pojazd spełnia najwyższe standardy europejskie

stawiane pojazdom bazowym, jaki zabudowie medycznej. W jej

skład wchodzą m.in. nosze, pompy infuzyjne, krzesełko kardiologiczne,

ssak, defibrylator czy przenośny respirator.

SPZZOZ w Żurominie

7


NASZE SPRAWY

OCHRONA ZDROWIA

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS

Wiele osób myśli, że problem zakażeń HIV (i innych przenoszonych

drogą płciową) dotyczy jedynie wybranych grup społecznych:

osób stosujących narkotyki, świadczących usługi seksualne

czy osób homoseksualnych. Jest to nieprawda! Dotyczy

to każdego, kto rozpoczął życie seksualne. Często nie wiemy,

jaką przeszłość seksualną miał nasz partner, czy chociaż raz w

życiu nie miał kontaktu seksualnego z osobą, która mogła być

zakażona HIV. On mógł o tym nie wiedzieć, ponieważ nie da się

rozpoznać HIV po wyglądzie. Wciąż niewiele osób wie, że test

w kierunku HIV można wykonać anonimowo, bezpłatnie i bez

skierowania!

Statystycznie każdego dnia 3 osoby w Polsce dowiadują się

o zakażeniu. Szacunki mówią, o około 30% osób zakażonych,

które są nieświadome faktu swojego zakażenia, a więc mogą zakażać

innych. Wykonanie testu jest jedyną metodą rozpoznania

zakażenia HIV. Jest naturalnym dbaniem o zdrowie swoje i swojego

partnera/partnerki. Często odkładamy moment wykonania

testu. Wypieramy ze świadomości zachowanie ryzykowne, jakie

wcześniej podjęliśmy. Nie robiąc testu, odbieramy sobie szansę

na długie życie.

Takie myślenie powoduje, że jedynie ok. 10-20% dorosłych

Polaków, chociaż raz w życiu wykonało test na HIV. Dzięki

wczesnemu wykryciu zakażenia można zastosować skuteczne

leczenie , które pozwoli normalnie żyć z wirusem. Dlatego tak

ważne jest wykonanie testu.

W każdym województwie działa przynajmniej jeden punkt

konsultacyjno-diagnostyczny(PKD), w którym można wykonać

test w kierunku HIV bezpłatnie, bez skierowania i anonimowo.

Lista punktów znajduje się na stronie Krajowego Centrum

ds. AIDS: https://aids.gov.pl/pkd.

PSSE w Żurominie

OŚWIATA

Uroczystość wręczenia stypendiów oraz nagród

najlepszym maturzystom

W dniu 18 listopada 2022r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie

odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów uzdolnionym

uczniom szkół prowadzonych przez powiat żuromiński.

Nagrody wręczył Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski oraz

Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus.

W uroczystym wręczeniu nagród uczestniczyli również

rodzice uczniów, którzy otrzymali stypendium oraz dyrektorzy

szkół ponadpodstawowych. Stypendia dla uzdolnionych

uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach Lokalnego Programu

Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży za rok

szkolny 2021/2022 otrzymali:

Natalia Marzec – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im.

Marii Dąbrowskiej w Żurominie

Mikołaj Jędrzejewski - uczeń Liceum Ogólnokształcącego im.

Marii Dąbrowskiej w Żurominie

8

Krystian Staniszewski – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im.

Wł. Orkana w Bieżuniu

Karolina Bukowska - uczennica Liceum Ogólnokształcącego

im. Wł. Orkana w Bieżuniu

Weronika Sękowska – uczennica Technikum w Zespole Szkół

im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

Klaudia Włodarska – uczennica Technikum w Zespole Szkół im.

Batalionów Chłopskich w Zielonej

Aleksandra Smolińska – uczennica Technikum w Zespole Szkół

Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie

Mateusz Stańczak – uczeń Technikum w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych

im. Jana Pawła II w Żurominie

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym

Iwona Jakowska

Wydział ZiE

NR 152 PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2022


NASZE SPRAWY

OŚWIATA

Michał Sobiech radnym

Młodzieżowego Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

21 listopada 2022 uczeń klasy 1c Liceum Ogólnokształcącego

im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie - Michał Sobiech został

zaprzysiężony w Warszawie na radnego Młodzieżowego Sejmiku

Województwa Mazowieckiego. Młodzieżowy Sejmik Województwa

Mazowieckiego jest reprezentacją młodzieży uczącej się. Gratulujemy

i życzymy sukcesów w dzialaności samorządowej.

LO w Żurominie

OŚWIATA

Wręczenie nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 13 października 2022 r. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski

wraz z Wicestarostą Żuromińskim Ireneuszem Rejmusem

wręczyli nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom

oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych

przez Powiat Żuromiński. Nagrody w uznaniu za osiągnięcia w pracy

dydaktyczno-wychowawczej, działalność edukacyjną mającą

wpływ na wszechstronny rozwój społeczności uczniowskiej, działalność

opiekuńczą i pozaszkolną oraz głębokie oddanie się wykonywanej

przez siebie pracy otrzymały następujące osoby:

Pani Danuta Ryszewska – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie,

Pani Ewa Janulewska – wicedyrektor Zespołu Szkół Techniczno

-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie,

Pani Marlena Kaczorowska – wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych

w Żurominie,

Pani Ewa Marzec – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im.

Marii Dąbrowskiej w Żurominie,

Pan Mariusz Milewski - nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego

im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie,

Pani Lena Gulczyńska – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego

im. Wł. Orkana w Bieżuniu,

Pani Anna Smolińska – nauczyciel Zespołu Szkół im. Batalionów

Chłopskich w Zielonej,

Pani Natalia Karpińska - nauczyciel Zespołu Szkół im. Batalionów

Chłopskich w Zielonej,

Pani Beata Gronkiewicz – nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno

-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie,

Pani Maria Skolmowska Karpińska – nauczyciel Zespołu Szkół

Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie,

Pani Magdalena Radzimska - nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych

im. Jana Pawła II w Żurominie,

Pani Małgorzata Wiśniewska – logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Żurominie,

Pan Zbigniew Bojarski - nauczyciel Centrum kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego w Żurominie.

Gratulujemy wszystkim ww. nagrodzonym dotychczasowych

osiągnięć na niwie pracy zawodowej oraz życzymy wielu

sukcesów w realizacji dalszych planów i zamierzeń.

Iwona Jakowska

Wydział ZiE

9


NASZE SPRAWY

OŚWIATA

Spotkanie z Mikołajem w ZSS w Żurominie

6 grudnia 2022 roku, w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie,

odbyło się Spotkanie Mikołajkowe z uczniami Zespołu

Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej, pod patronatem

Starostwa Powiatowego w Żurominie.

Wspólne z Wicestarostą Żuromińskim, Panem Ireneuszem

Rejmusem, Dyrektorem Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich

w Zielonej Panem Czarkiem Ossowskim, przedstawicielami

Rady Pedagogicznej, uczniami naszej szkoły oraz głównymi

bohaterami spotkania, uczniami Zespołu Szkół im. Batalionów

Chłopskich w Zielonej spotkaliśmy się, aby w życzliwej, rodzinnej

atmosferze świętować Mikołajki.

Obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy wzruszający montaż słowno-muzyczny,

poświęcony tematyce bożonarodzeniowej. Po

pięknej prezentacji scenicznej, odbyło się spotkanie ze świętym

Mikołajem, który wręczył wszystkim dzieciom prezenty. Całemu

wydarzeniu towarzyszyła wzajemna otwartość na drugiego

człowieka, radość i uśmiech.

ZSS w Żurominie

10

NR 152 PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2022


NASZE SPRAWY

OŚWIATA

Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XXVII Edycji

Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

25 listopada 2022 roku, w 122. rocznicę urodzin bieżuńskiego

Poety, tłumacza Horacego, Stefana Gołębiowskiego, w sali

widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

odbyła się Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom

XXVII Edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji Jego Imienia.,

Laureatami tegorocznej edycji Konkursu, w którym wzięło

udział 89 młodych poetów, zostali:

w kategorii I – 6-12 lat (nadesłano 45 zestawów),

I Nagroda – Maja Stańczak, lat 12 uczennica Samorządowej

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie,

za zestaw wierszy,

II Nagroda – Karol Badaczewski, lat 12, uczeń Samorządowej

Szkoły Podstawowej w Lutocinie, za zestaw wierszy,

III Nagroda – Wiktoria Kosobucka, lat 11, uczennica Samorządowej

Szkoły Podstawowej w Lutocinie, za zestaw wierszy

W kategorii II – 13-30 lat (nadesłano 44 zestawy):

I Nagroda – Łucja Lorkowska, lat 13, uczennica Samorządowej

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie,

za zestaw wierszy,

II Nagroda – Julia Barska, lat 13, uczennica Samorządowej

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie,

za wiersz „Emocjonalność”,

III Nagroda – Zuzanna Chądzyńska, lat 17, uczennica Liceum

Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie, za

wiersz „błaganie”,

Honorowy Patronat na Konkursem objęli: Marszałek Województwa

Mazowieckiego Adam Struzik, Mazowiecki Kurator

Oświaty Aurelia Michałowska oraz Starosta Żuromiński Jerzy

Rzymowski. Nagrody rzeczowe, ufundowane przez: Marszałka

Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Muzeum Wsi

Mazowieckiej w Sierpcu, Mazowieckie Kuratorium Oświaty

w Warszawie Delegaturę w Ciechanowie, Starostwo Powiatowe

w Żurominie, Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu, Powiatowy

Oddział ZNP w Żurominie oraz Reginę i Henryka Grześkiewiczów,

wręczali: dyrektor Jan Rzeszotarski, starosta Jerzy Rzymowski,

wizytator Aleksandra Kępa oraz burmistrz Andrzej

Szymański.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Gali

wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XXVII edycji Konkursu

Poezji im. Stefana Gołębiowskiego organizatorzy składają

serdeczne podziękowania.

Jerzy Piotrowski

11


NASZE SPRAWY

OŚWIATA

Wyróżnienia dla Amelii Czaplińskiej i Julii Jaskulskiej

w Konkursie Recytatorskim Poezji Romantycznej

Uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej

w Żurominie, Amelia Czaplińska i Julia Jaskulska, zdobyły

wyróżnienia w Konkursie Recytatorskim Poezji Romantycznej

pod hasłem: „My z niego wszyscy”, który zorganizowało Muzeum

Romantyzmu w Opinogórze. Szkołę reprezentowały ponadto

Oliwia Szymaniak i Zuzanna Chądzyńska. Konkurs uświetniał

obchody Roku Romantyzmu Polskiego. Skierowany był do

uczniów szkół ponadpodstawowych powiatów ciechanowskiego,

mławskiego, pułtuskiego, płońskiego, żuromińskiego, przasnyskiego

i makowskiego. Zadaniem młodzieży była recytacja

wybranego utworu (w całości lub we fragmentach) wchodzącego

w skład cyklu „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Wydanie

tego zbioru dwieście lat temu zapoczątkowało romantyzm

w Polsce.

LO w Żurominie

OŚWIATA

Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego

Pocztówka Bożonarodzeniowa

1 grudnia 2022 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczn

„Pocztówka Bożonarodzeniowa”

Na konkurs wpłynęło 218 prac ze szkół podstawowych. W tym

49 prac w kategorii przedszkole, 99 prac w kategorii I – III, 70

prac w kategorii IV-VIII

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

W kategorii przedszkole:

1 miejsce – Antonina Stańczak, Przedszkole Samorządowe nr 2

w Żurominie

2 miejsce – Wiktoria Mieczkowska, Przedszkole Samorządowe

nr 2 w Żurominie

12

3 miejsce – Oliwier Karpiński, Oddział Przedszkolny w Przeradzu

Małym

oraz wyróżnienia:

Maria Grzywińska, Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Żurominie

Adam Prusak, Oddział Przedszkolny w Przeradzu Małym

W kategorii I-III

1 miejsce – Martyna Gapa, Zespół Placówek Oświatowych

w Zielonej

2 miejsce – Zuzanna Ronowicz, Szkoła Podstawowa w Raczynach

3 miejsce – Angelika Jastrzębska, Zespół Placówek Oświatowych

w Zielonej

oraz wyróżnienia:

Antonina Manelska, Szkoła Podstawowa w Raczynach

Tomasz Borecki, Szkoła Podstawowa w Raczynach

Zuzanna Klimkowska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie

Miłosz Klonowski, Szkoła Podstawowa w Lutocinie

W kategorii IV-VIII

1 miejsce – Emilia Tucholska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie

2 miejsce – Zofia Bulkowska, Szkoła Podstawowa w Lutocinie

3 miejsce – Maria Durzyńska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie

oraz wyróżnienia:

Stanisław Manelski, Szkoła Podstawowa w Raczynach

Kinga Górka, Szkoła Podstawowa w Raczynach

Wiktoria Błaszkiewicz, Szkoła Podstawowa w Zieluniu

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za nadesłane

prace. Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym!

Powiatowo-Miejska

Biblioteka Publiczna w Żurominie

NR 152 PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2022


NASZE SPRAWY

OŚWIATA

Zakończenie Termomodernizacji

w budynku Zespołu Szkół

im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

W listopadzie w budynku Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich

w Zielonej została zakończona termomodernizacja. Szkoła została

ocieplona, dzięki nowej elewacji zyskała nowy wygląd. W budynku szkoły

zostały wymienione okna, położono nową instalację centralnego ogrzewania

wraz z nowymi grzejnikami. Wymieniono oświetlenie oraz drzwi

wejściowe.

Zespół Szkół w Zielonej

OŚWIATA

Podsumowanie realizacji Ogólnopolskiego Projektu

Edukacyjnego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej

oraz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Lekcje z ZUS”

w Zespole Szkół im Batalionów Chłopskich w Zielonej

„Życie zawodowe - podobnie jak życie w ogóle – to sztuka wyborów. Aby wybrać właściwie, musicie znać nie tylko swoje prawa,

lecz także swoje obowiązki. Projekt „Lekcje z ZUS „ na pewno Wam w tym pomoże i dlatego są to cztery z najważniejszych lekcji

w Waszym życiu.”

prof. dr hab. Gertruda Uścińska

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Podczas tych czterech lekcji uczniowie dowiedzieli się, czym

naprawdę jest system ubezpieczeń społecznych, jakie niesie korzyści

i jakie obowiązki. Wiedza ta pozwoli im podjąć słuszne

decyzje dotyczące przyszłej ścieżki zawodowej. Uczestnicy projektu

dowiedzieli się, jak założyć własną firmę, jak zgłosić się

do ubezpieczeń, jakie obowiązki ma przedsiębiorca wobec ZUS,

a jakie uprawnienia.

Celem tych zajęć było również rozwijanie kompetencji kluczowych

u naszych uczniów oraz poszerzenie wiedzy i nabycie

umiejętności praktycznych z zasad funkcjonowania polskiego

systemu ubezpieczeń społecznych, praw i obowiązków ubezpieczonych

oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

Koordynatorem projektu z ramienia szkoły była Pani Teresa

Piotrowicz nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, Zakład

Ubezpieczeń Społecznych reprezentowała Pani Małgorzata Liszewska

– Kierownik Biura Terenowego ZUS w Żurominie.

Bardzo dziękujemy Pani kierownik za przekazaną wiedzę, pomoc

merytoryczną, życzliwość i współpracę.

Udział w projekcie pozwolił zrealizować w naszej szkole jeden

z priorytetów MEN na rok szkolny 2022/23 - współpraca

z przedsiębiorstwami i instytucjami.

Zwieńczeniem realizacji tego projektu była „Olimpiada wiedzy

o ubezpieczeniach społecznych”. Jesteśmy już po etapie

szkolnym. Zespół trzyosobowy został wyłoniony do reprezentowania

szkoły w eliminacjach wojewódzkich.

Życzymy im sukcesów i zdobycia indeksów na wymarzone

studia.

Teresa Piotrowicz Zespół Szkół

w Zielonej

13


NASZE SPRAWY

OŚWIATA

LO w Bieżuniu

W LO w Bieżuniu w ostatnich miesiącach odbyły się kampanie

i spotkania profilaktyczne. Kampania pomarańczowej

wstążki przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

oraz kampania czerwonej wstążeczki z okazji Światowego Dnia

AIDS. W ramach profilaktyki 18 listopada uczniowie klasy IA

uczestniczyli w spotkaniu z Panem Wiesławem Paszta, który

opowiadał o profilaktyce uzależnień od alkoholu, poruszył problem

hejtu oraz opowiedział o radiostacji wojskowej i co zrobić

żeby przetrwać w trudnych warunkach. Dla klasy Oddziału

Przygotowania Wojskowego była to cenna lekcja.

Renata Sadowska

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

im. Władysława Orkana w Bieżuniu

SPORT

„Maszeruj razem z Nami przez Powiat Żuromiński”

15 października 2022 r. odbyła się impreza pt. „Maszeruj razem

z Nami przez Powiat Żuromiński”. Pogoda sprzyjała miłośnikom

marszu, było słonecznie i ciepło.

Start i meta wyznaczone były w Konopatach przy Gościńcu

Myśliwskim. Marsz odbył się na dwóch trasach 5 km i 10 km

ścieżkami leśnymi. Uczestnicy podziwiali przyrodę wokół,

a niektórzy zbierali grzyby.

Na starcie marszu uczestników przywitał Starosta Żuromiński

Pan Jerzy Rzymowski i zachęcił do aktywności fizycznej.

Po przejściu tras na uczestników czekał przygotowany posiłek

z grilla oraz serwis kawowy.

Po zakończeniu marszu dla uczestników odbył się:

- pokaz pierwszej pomocy przygotowany przez Ochotniczą Straż

Pożarną z Chojnowa i Gościszki

-wykład na temat oszustw m.in. metodą na wnuczka, na tani węgiel

(ostatnio bardzo modne oszustwo). Wykład przygotowany

został przez Komendę Powiatową Policji w Żurominie.

Serdecznie dziękujemy za przygotowane pokazy.

Wszyscy zgłoszeni uczestnicy marszu otrzymali kijki do nordic

walking do dalszych wędrówek po pięknym terenie powiatu

żuromińskiego i nie tylko.

Uczestnicy marszu mieli również zapewnioną opiekę medyczną.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Grupie D5

SP. Z O. O. oraz piekarni K. Zielińskiemu oraz Nadleśnictwu

Lidzbark za wsparcie imprezy.

Sylwia Warzyńska

Wydział OiN

14

NR 152 PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2022


NASZE SPRAWY

KULTURA

X Przegląd Twórczości Artystycznej

Klubów Seniora „Pierogarnia

W dniu 23 listopada 2022 r. w Gminnym

Ośrodku Kultury w Kuczborku Osadzie pod

honorowym patronatem Starosty Żuromińskiego

odbył się X Przegląd Twórczości Artystycznej

Klubów Seniora „Pierogarnia”. W przedsięwzięciu

wzięło udział 7 klubów seniora

z Kuczborka, Śródborza, Glinojecka, Sarnowa,

Gościszki, Lipowca i Zielonej. Wszyscy

uczestnicy zostali nagrodzeni. Nagrody wręczył

Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski

wraz z Wójtem Gminy Kuczbork Osada Jackiem

Grzybickim, Dyrektorem GOK w Kuczborku

Osadzie Marią Koper oraz zawodowym

kucharzem Robertem Kopowskim. Gratulujemy.

Marta Miłoszewska

Wydział ZiE

KULTURA

Powiatowe Wigilijne Kolędowanie

9 grudnia 2022 r. odbyła się druga powiatowa Wigilia zorganizowana

przez Starostwo Powiatowe w Żurominie przy współpracy

ze Stowarzyszeniem „START!”, współfinansowana ze

środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W Wigilii udział wzięli mieszkańcy powiatu żuromińskiego

z różnych grup społecznych oraz zaproszeni goście: Pan Piotr

Zgorzelski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Pan

Konrad Wojnarowski Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

proboszcz ks. kanonik Tomasz Kadziński oraz gospodarze

przedsięwzięcia Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski

i Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus.

Mottem przewodnim wspólnego kolędowania jest integracja

ludzi, wyzwalanie w nas wszystkich pozytywnych emocji

pełnych życzliwości i otwartości na potrzeby drugiego człowieka.

Tegoroczne Powiatowe Wigilijne Kolędowanie było czasem

wzbogacenia duchowego, zjednoczenia społeczności powiatu

i łączenia pokoleń.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości oraz przemówień.

W części artystycznej został zaprezentowany program poetycko

– muzyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół

im. Batalionów Chłopskich w Zielonej. Uroczystość uświetnił

występ młodych artystek z powiatu żuromińskiego: Łucji Lorkowskiej,

Emilii Rogowskiej, Mai Stańczak i Weroniki Węgrzyn.

W wykonaniu kolęd zaprezentowały się również: Koło

Gospodyń Wiejskich „Meksykanki” z Chojnowa, Dom Pomocy

Społecznej w Bądzynie, a także Chór „Magnificat” działający

przy parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Antoniego

w Żurominie.

Na zakończenie Powiatowego Wigilijnego Kolędowania odbył

się poczęstunek dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia

przygotowany przez Restaurację Zacisze Zielińscy.

Marta Miłoszewska

Wydział ZiE

15


Powiatowe wigilijne kolędowanie

16

NR 152 PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2022

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!