20.01.2023 Views

SVI ASPEKTI IT BEZBEDNOSTI

Specijalno izdanje časopisa Internet ogledalo i GM Business: Svi aspekti IT Bezbednosti

Specijalno izdanje časopisa Internet ogledalo i GM Business: Svi aspekti IT Bezbednosti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Specijalno izdanje:

SVI ASPEKTI BEZBEDNOSTI

ISSN 1821 - 4177

ISSN 1821 - 4177


吀 甀 爀 椀 稀 愀 洀 猀 愀 最 氀 攀 搀 愀 渀 椀 稀 爀 愀 稀 氀 椀 椀 椀 栀 甀 最 氀 漀 瘀 愀


Impressum

GM Business & Lifestyle

Direktor

Zoran Kovačević

Glavna i odgovorna urednica

Vesna Kovačević

Urednica rubrike Putovanja

Nina Kovačević

Saradnici

dr Zorica Tomić, prof. dr Radovan Bigović,

dr Milan Nešić, Mirjana Čizmarov,

dr. Vladimir Sakač, dr Zvezdan Horvat,

mr Tatajana Bajalović, Branko Đaković,

dr Nebojša Savić, Dragan Ćirić,

Ashok Murty, Vladimir Majstorović,

Goran Kastratović, prof. dr Dragica Tomka,

mr Milenko D. Đurić, Nebojša Carić, D

ušan Katilović, Bo ris Vukić,

dr Zve zdan Đu rić, dr Nikola Čanak,

prof. dr Mir ja na Ra do vić Mar ko vić,

Sne ža na Mol do van Mi lo še vić,

mr Dejan Miletić, Predrag Milićević

Prelom & Design

Veljko Kovačević

Video & Editing

Veljko Kovačević

Kontakt

tel: (+381 11) 3771-610

e-mail: redakcija@gmbusiness.biz

www.gmbusiness.biz

Online izdanje

CIP - Katalogizacija u publikaciji

Narodna biblioteka Srbije, Beograd

005

GM Business & Lifestyle / glavni i

odgovorni urednik Vesna Kovačević. - 2006,

br. 1 (januar)- . - Zemun (Gradski park 2)

: Internet ogledalo, 2006- (Beograd : AMD

Sistem). - 27 cm

ISSN 1452-3175 = GM Business & Lifestyle

COBISS.SR-ID 127672844

Specijalno izdanje:

SVI ASPEKTI BEZBEDNOSTI

ISSN 1821 - 4177

ISSN 1821 - 4177

PARTNERI U SPECIJALNOM IZDANJU

(po abecednom redu)

Asseco SEE

CCS Solutions

Check Point Software Technologies Ltd.

Comtrade

Dock Solution

HMD Global

IBM

IDC

Kaspersky

Lenovo

Microsoft

Oracle

RNIDS

Sat-Trakt

Schneider Electric

VMware

Zebra Systems

Specijalno izdanje Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


IT bez bed nost

u foku su

Digi­ta­li­za­ci­ja o kojoj već uve­li­ko ne pri­ča­mo kao o novi­ni sa sobom nosi domi­nant­nu

upo­tre­bu saj­ber pro­sto­ra kao jed­nog od glav­nih kana­la komu­ni­ka­ci­je koji, oče­ki­va­no,

vodi ka rizi­ci­ma koji se nala­ze u tom okru­že­nju.

ISpecijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Pre­ma IDC's annual European

Secu­rity istra­ži­va­nju,

jedan od pri­mar­nih fokusa

kom­pa­ni­ja tokom 2022. godine

bila su reše­nja koja su se ticala

kako fizič­ke tako i vrtu­el­ne podrš­ke

i zaš­ti­te. Ipak, pred­vi­đa­nja su

da tržiš­te secu­rity soft­ve­ra tokom

2023. godi­ne oče­ku­je uspo­ren rast

usled broj­nih fak­to­ra, poput infla­cije,

rasta rece­si­je u okvi­ru cele Evrope

i osta­lih makro­e­ko­nom­skih čini

la ca.

Inter­net bez­bed­nost je važna tema

koja se tiče sva­kog poje­din­ca i organi­za­ci­je

u današ­njem digi­tal­nom svetu,

a pod­ra­zu­me­va zaš­ti­tu raču­na­ra,

ser­ve­ra, elek­tron­skih siste­ma, mreža

i poda­ta­ka od digi­tal­nih napa­da,

kra­đe i ošte­će­nja, koji su sve češ­ći u

savre­me­nom dobu.

Pre­ma poda­ci­ma IDC istra­ži­vanja

iz maja mese­ca 2022. godi­ne

(IDC’s Euro­pean Sur­vey, May 2022;

n = 700), čak 60% ispi­ta­ni­ka vidi „cyber

resi­li­en­ce“ kao top pri­o­ri­tet svog

poslo­va­nja, što zna­či da već imaju

raz­vi­je­nu stra­te­gi­ju i cilje­ve, kao i

neo­p­hod­nu podrš­ku seni­or menadž­

men­ta. Važnost saj­ber bez­bed­no­sti

pre­po­zna­je i teži inkor­po­ra­ci­ji određe­nih

reše­nja gde je to mogu­će 33%

ispi­ta­nih, dok 8% ispi­ta­nih ne sma­tra

bez­bed­nost svo­jim pri­o­ri­te­tom.

U okvi­ru istog istra­ži­va­nja, polovi­na

evrop­skih orga­ni­za­ci­ja imala

je pove­ćan broj saj­ber napa­da u

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


toku pro­te­kle godi­ne. Ovo pove­ćanje

naro­či­to je izra­že­no u zapad­noj

Evro­pi (52%), sa neš­to manjim procen­tom

u zemlja­ma istoč­ne Evro­pe

(37%). Veli­ke orga­ni­za­ci­je sa 1.000 i

više zapo­sle­nih su ose­tlji­vi­je na sajber

napa­de od osta­lih.

Evro­pe, pa sko­ro tri četvr­ti­ne ispi­tanih

u okvi­ru IDC istra­ži­va­nja vidi jav­ni

cloud sigur­ni­jim okru­že­njem za

svoj biznis od on-pre­mi­se reše­nja.

Koriš­će­ne teh­no­lo­gi­je poput AI

(veš­tač­ke inte­li­gen­ci­je) i ML (mac­hi­ne

lear­nin­ga) mogu znat­no da uti­ču na

sma­nje­nje napa­da, jer mogu uspeš­no

da detek­tu­ju napad i na nje­ga reagu­ju

pra­vo­vre­me­no i tač­no. Ono što

se kod koriš­će­nja ovih teh­no­lo­gi­ja

javlja kao iza­zov koji nije zane­marljiv

jeste nedo­volj­na obu­če­nost stručnog

kadra – neo­p­hod­no je da zaposle­ni

ima­ju veš­ti­ne i isku­stvo za upravlja­nje

napred­nim siste­mi­ma. Ono

čemu bizni­si tre­ba da se posve­te u

nared­nom peri­o­du je, izme­đu ostalog,

edu­ka­ci­ja zapo­sle­nih o sve­mu

što saj­ber okru­že­nje nosi – pre­po­ruka

su tre­nin­zi usme­re­ni na rano prepo­zna­va­nje

i pri­ja­vlji­va­nje pret­nji, kao

i obu­ke koje se tiču jasnih pro­ce­dura

pri koriš­će­nju ose­tlji­vih poda­ta­ka.

Pored edu­ka­ci­je zapo­sle­nih, security

ven­do­ri ima­ju zna­ča­jan zadatak,

a to je jasni­ja i tran­spa­rent­nija

komu­ni­ka­ci­ja sa svo­jim kli­jen­tima.

Pored toga oni mogu biti značaj­na

tač­ka inte­gra­ci­je IT i OT delo­va

kom pa ni je.

Uzi­ma­ju­ći sve u obzir, zna­čaj IT

Sigur nost kao IT pri o ri tet

Ono što je sigur­no jeste da sajber

napa­di posta­ju sve sofi­sti­ci­ra­ni­ji i

usme­re­ni­ji. Ovaj trend uzeo je maha sa

pre­la­skom u cloud okru­že­nje, hibridnim

rad­nim mode­lom i radom van

kan­ce­la­ri­je, kao i pove­ća­nim koriš­ćenjem

mobil­nih ure­đa­ja u poslov­ne svrhe.

Kako bi reša­va­li ove iza­zo­ve, biznisi

i kom­pa­ni­je koje su na vre­me pre­pozna­le

ovaj pro­blem ula­žu u niz IT bezbed­no­snih

reše­nja, pa su logi­čan ishod

pove­ća­ni budže­ti za nared­nu godi­nu u

obla­sti teh­no­lo­gi­je, rizi­ka i upra­vlja­nja

u više od polo­vi­ne evrop­skih kom­pani­ja.

Public cloud okru­že­nje je konač­no

zado­bi­lo pove­re­nje orga­ni­za­ci­ja širom

bez­bed­no­sti u današ­njem digi­talnom

sve­tu se ne sme zane­ma­ri­ti,

a potre­ba bizni­sa i orga­ni­za­ci­ja za

efek­tiv­nim ala­ti­ma odbra­ne i ulaga­nje

u bez­bed­no­sna reše­nja biće

u nared­nom peri­o­du nemi­nov­nost.

Ova reše­nja će se kre­ta­ti ka pove­ćanoj

adop­ci­ji cloud reše­nja, upo­tre­bi

veš­tač­ke inte­li­gen­ci­je i IoT-a. Iako je

teš­ko pred­vi­de­ti sa pre­ci­znoš­ću kako

će izgle­da­ti IT secu­rity svet u narednim

godi­na­ma, sigur­no je da će bezbed­nost

biti pri­o­ri­tet orga­ni­za­ci­jama

tokom 2023. godi­ne. Od naj­ve­će

važno­sti biće imple­men­ta­ci­ja efektiv­nih

sigur­no­snih reše­nja kako bi se

zaš­ti­ti­li siste­mi i poda­ci, i time omogu­ći­lo

sta­bil­no poslo­va­nje. Io

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Sajber napadima izložene

sve grane industrije

U modernom društvu razmena informacija se odvija velikom brzinom, a kao kanali

komunikacije sve češće se biraju digitalni. Zato je od velike važnosti cybersecurity, odnosno

digitalna bezbednost. To podrazumeva zaštitu digitalnih informacija, uređaja i resursa,

odnosno zaštitu vaših ličnih informacija, poverljivih podataka, naloga, datoteka, fotografija,

pa čak i novca.

Sa Slobodanom Maksimovićem, direktorom infrastrukturnih servisa kompanije ASEE,

razgovarali smo o sajber kriminalu i mogućnostima zaštite.

ISpecijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Slo­bo­da­n Mak­si­mo­vi­ć, direk­to­r infra­struk­tur­nih ser­vi­sa

kom­pa­ni­je ASEE

Koli ko je saj ber kri mi nal pri sutan

danas i kako se odra ža va na

druš tvo?

Saj ber kri mi nal čini više šte te društvu

nego sve prirodne katastrofe koje

se deša va ju u sve tu. Tre nut no je šte ta

prouzrokovana sajber kriminalom šest

biliona dolara na svetskom nivou.

U raz go vo ru sa našim sagovor

ni kom sazna li smo da je jed

na veli ka agen ci ja u SAD ura dila

ana li ze koje su poka za le da su

šan se da neko ko se bavi ovim

vidom kri mi na la bude uhva ćen

sve ga oko 0,05%. Ovaj zastra šuju

ći poda tak je jedan od raz loga

zbog kojeg odre đe ne kri minalne

organizacije reorganizuju

svo je aktiv no sti i poči nju da se

bave sajber kriminalom.

Ne može mo igno ri sa ti činje ni ce, ne

preduzimati ništa po pitanju zaštite

svo jih poda ta ka, infor ma ci ja i siste ma,

edu ka ci je na ove teme i nada ti se da

se ova kvi napa di neće desi ti i nama.

Na koji način je ovaj vid kri mina

la zaži veo kao biznis?

Kada govo ri mo o eko si ste mu sajber

kri mi na la, sve sni smo da to nije

neš to novo i da posto ji dugi niz

godi na. Ipak, kao i eko nom ska infrastruk

tu ra i on ima svoj raz voj. Sada

smo doš li do tog nivoa da postoji

opci ja Cyber Cri me As a Ser vi ce,

što zna či da za malo nov ca na Dark

Webu bilo ko može naba vi ti neki

mal wa re (zlo na mer ni pro gram), konsul

tant ske uslu ge u vezi sa poslova

njem poten ci jal nih meta, finan sijske

izveš ta je koji su popri lič no tač ni,

kao i pred log koli ku sumu nov ca da

tra že i na koji način da pre go va raju

kako bi zara di li, a kom pa ni ja koja

je meta napa da hake ra ipak uspela

da opsta ne. Sve te orga ni za ci je i

napa da či su umre že ni, jer su mal weri

samo napred ni ja ver zi ja posto jećih.

Ima ju ći u vidu sve o čemu sam

dosad govo rio, dola zi mo do zaključ

ka da nije pita nje da li ćemo biti

napad nu ti, već KADA će se to desi ti.

Ko se sve može naći na meti sajber

napa da?

Pre ma ana li za ma koje su pokrile

sve seg men te indu stri ja, od malih,

sred njih, pa sve do veli kih kompa

ni ja, čak 79% njih sma tra saj ber

bez bed nost jed nim od naj vi ših prio

ri te ta. Dru ga ana li za daje zani mljive

infor ma ci je, a to je da 69% donosi

la ca važnih odlu ka u IT indu stri ji

ne veru je da se nji ho va orga ni za cija

može brzo i uspeš no opo ra vi ti od

saj ber napa da. Saj ber napa di nemaju

pre fe ri ra ne cilj ne gru pe, oni pokuša

va ju svu da bez obzi ra na vrstu posla

kojom se kom pa ni ja bavi. Naveo

bih neko li ko pri me ra: Kom pa niji

Colo nial Pipe li ne hake ri su uspeli

da one mo gu će nor mal no funk cio

ni sa nje, a samim tim i mili o ni ma

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


lju di, uskra ću ju ći ispo ru ku gori va -

naf te za gre ja nje. Zdrav stve ne institu

ci je su tako đe meta. Ima mo primer

irskog zdrav stve nog siste ma

gde su napa da či one mo gu ći li mnogim

paci jen ti ma zaka za ne pre glede

i ope ra ci je. Ovim su poka za li da

nema ju nika kav pro blem da napada

ju orga ni za ci je koje bri nu o ljudskim

živo ti ma. Ni IT kom pa ni je nisu

poš te đe ne napa da. Dakle, može mo

da zaklju či mo da saj ber napa di ma

mogu biti izlo že ne sve kom pa ni je,

kao i indu stri je. Zami sli mo situ a ciju

cyber napa da na ban ku, kojim se

kori sni ci ma one mo gu ći podi za nje

nov ca na ban ko ma ti ma. Takva situa

ci ja bi iza zva la pani ku i kod korisni

ka dru gih bana ka, što bi dovelo

do masov nog povla če nja nov ca

iz bana ka, zatva ra nja raču na, što je,

sasvim sigur no, put pre ma pro pa sti

i uru ša va nju ban kar skog poslo va nja.

Zarad sigur­no­sti kori­sni­ka

i bez­bed­no­sti poda­ta­ka

Koli ko su napre do va li pro gra mi

za zaš ti tu od saj ber napa da i koji

pro iz vod kom pa ni je ASEE pokri va

ovu oblast?

Uzi ma ju ći u obzir brzi nu napret

ka mali ci o znih kodo va kao i koli činu

napa da na infor ma ci o ne siste me,

pro iz vo đa či har dve ra i soft ve ra su

pri nu đe ni da svo je pro iz vo de poseb

no una pre đu ju u delu bez bed no sti,

a sve u cilju zaš ti te kraj njih kori snika.

Naša kom pa ni ja ASEE pose ban

zna čaj pri da je ovoj tema ti ci i konti

nu i ra no pro ši ru je mo i una pre đuje

mo svo je timo ve koji se bave zaš

ti tom infor ma ci o nih siste ma, kako

Na tržiš­tu više od 30 godi­na

ASEE Gro up je jed na od naj ve ćih IT kom pa ni ja u Jugo i stoč noj Evro pi

sa više od 3.400 zapo sle nih struč nja ka. Od samog počet ka, kom pa ni ja

je bila foku si ra na na raz voj i pro da ju sop stve nih IT reše nja, pre te žno za

ban kar stvo i pla ća nje, ali nudi i niz reše nja za tele ko mu ni ka ci je i jav ni

sektor.

ASEE u Srbi ji dono si savre me na IT reše nja na tržiš tu već više od 30

godi na, kao što je imple men ta ci ja prve digi tal ne ban ke u regi o nu,

imple men ta ci ja omni ka nal nih ban kar skih reše nja u vode ćim ban ka ma

i još mno go toga.

ASEE soft ver ska reše nja i uslu ge uklju ču ju reše nje za digi ta li za ci ju

kan ce la rij skog poslo va nja, upra vlja nje doku men ta ci jom i opti mi za ci ju

poslov nih pro ce sa, reše nje za podrš ku (ser vi ce desk) i sve ka nal ni kontakt

centar.

bi se naši kori sni ci ose ća li sigur no,

a nji ho vi poda ci bili bez bed ni. Kao

soft ver ska kom pa ni ja, pored implemen

ta ci je siste ma za zaš ti tu poda taka

i uslu ga odr ža va nja ovih siste ma,

naše kori sni ke edu ku je mo, save tu jemo

i vodi mo kroz ceo pro ces zaš tite

nji ho vog poslo va nja. Veli ki zna čaj

bez bed no snom aspek tu pri da je mo i

tokom samog raz vo ja naših soft verskih

reše nja.

Na koji način se čuva ju poda ci

od saj ber napa da i posto je li neki

nivoi zaši te?

Osim širo kog spek tra pro iz vo da

i uslu ga koje ASEE imple men ti ra i

nudi kori sni ci ma, kon ti nu i ra no radimo

na podi za nju sve sti naših kli jena

ta i druš tva o zna ča ju zaš ti te sistema,

info ma ci ja i poda ta ka. U skla du

sa tim naša pre po ru ka je uvek da se

uz pomoć detalj ne ana li ze okru že nja

pro na đu naj ra nji vi ji delo vi siste ma u

kom pa ni ji koje je potreb no zaš ti ti.

Zatim, zaš ti tu uve sti po pri o ri te ti ma,

odno sno u skla du sa nivo i ma rizi ka

po poslo va nje kom pa ni je. Ohra bruje

mo kom pa ni je da ula žu u inter no

zna nje i edu ka ci ju svo jih zapo slenih

kako bi svo je poslo va nje zaš ti ti li

na samom ula zu i bili sami sebi prva

lini ja odbra ne.

U korak sa sve­tom

Kakvo je sta nje kod nas kada je

reč o teh no lo gi ji spre ča va nja saj ber

napa da, a kakvo je sta nje u sve tu?

Kao jedan od vode ćih sistem integra

to ra u Srbi ji i regi o nu, ASEE neprekid

no pra ti tren do ve i teh no lo gi je.

Svo je poslo va nje zasni va mo kako

na sop stve nim, tako i na pro ve re nim

reše nji ma svet skih ven do ra. Uzi maju

ći u obzir naše isku stvo i kon tinu

i ra no pra će nje deša va nja i raz voja

teh no lo gi ja na glo bal nom nivou,

može mo da potvr di mo da drži mo

korak sa aktu el nim svet skim teh nolo

gi ja ma u delu zaš ti te poda ta ka i

infor ma ci o nih siste ma. Io

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Super Admin Day

Mala Reme ta 2022

U Maloj Reme ti, u vina­ri­ji Deu­rić, 30. novem­bra 2022. odr­žan je Super Admin Day koji je

oku pio sistem admi ni stra to re u cilju njihove edu ka ci je, odnosno pre zen to va nja i demon straci

je savre me nih reše nja reno mi ra nih IT kom pa ni ja Fujit su, Allied Tele sis i Energy Log ser ver.

Ovaj Super Admin Day je nasta­vak rani­je uspeš­no odr­ža­nih Super Admin Days - počet­kom

juna u Beču i 7. okto­bra u Novom Slan­ka­me­nu.

ISpecijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Mirko Grujičić, Fujitsu

Nenad Nikolin

Marko Davidović, Ingram Micro

Lukasz Nieborek, Energy Logserver

„Iz dana u dan raste mo, kako po

bro ju sistem admi ni stra to ra koji se

pri­dru­žu­ju Super Admi­ni­ma, tako

i po pita nju ven do ra, reno mi ranih

svet skih har dver skih i soft verskih

pro­iz­vo­đa­ča koji žele da predsta

ve svo ja reše nja i teh no lo gi ju.

Danas po prvi put ima­mo čak dva

pre­da­va­ča iz ino­stran­stva, i to Jonasa

Ran ti lu, Fujit su Even ge li stu iz

Šved ske, i Lukas za Nie bo re ka, Business

Deve lop ment Mana ge ra kompa

ni je Energy Log ser ver, iz Polj ske.

Čast nam je da su danas pre­zen­taci­je

odr­ža­li i Mir­ko Gru­ji­čić, Fujit su

Data Cen ter Cate gory Mana ger, i

Mar­ko Davi­do­vić, System Engi ne er iz

Ingram Mic ro doo Beo grad“, ista kao

je Nenad Niko lin, osni­vač i direk­tor

kom pa ni ja Frac tal Dimen sion i CCS

Solu­ti­ons, pokre­tač ini­ci­ja­ti­ve Super

Admin Day.

Jonas Rantila, Fujitsu Qumulo

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Uručenje donacije

Problemi i rešenja

Uvod no pre da va nje, na temu digital

ne tran sfor ma ci je data cen tra,

odr­žao je Mir­ko Gru­ji­čič. Činje­ni­ca

je da digi ta li za ci ja gene ri še veli ku

koli­či­nu poda­ta­ka, čiji rast je ekspo

nen ci ja lan, što raz voj ne cen tre

širom sve ta sta vlja pred veli ke iza zove.

Fujit­su je među prvi­ma osmi­slio

SDDS (Soft wa re Defi ned Data Center)

i time omo­gu­ćio da se stvo­re

teh­nič­ki uslo­vi za rea­li­za­ci­ju hibrid­ne

IT infra struk tu re.

Mar­ko Davi­do­vić je odr­žao prezen­ta­ci­ju

mre­žnih reše­nja kom­pa­ni­je

Allied Tele sis, kao i savre me nih rešenja

za Wi-Fi pod ime nom No Com promise,

kao i Total Autonomous Networking

i Self-Defen ding Net works.

Rešenja kompanije Energy Logserver,

SIEM, Energy Soar i Log ser ver,

prezentovao je Lukasz Nieborek. Teme

analize logova i preduzimanja definisa­nih

aktiv­no­sti u slu­ča­ju uoča­va­nja

naznaka napada veoma su aktuelne,

kao i ispunjavanje compliance regulati

ve, i deo su sva ke stra te gi je IT bezbednosti.

Samo mesec dana nakon evropske

pre mi je re u Bar se lo ni tokom

Fujit su Tec hCom mu nity Wor ksho pa

2022, Super Admi­ni su ima­li čast da

se upoznaju sa Qumulo Data Storage

rešenjem koje je prezentovao Jonas

Rantila.

Qumu lo je reše nje koje ima spo sob

nost da ska li ra sa sto ti na TB u PB, kao

i da upravlja desetinama milijardi fajlo­va,

pri čemu se čita­nje jed­nog fajla

oba vlja za manje od 1ms. Radi se o

ala­tu koji je pokre­tač nove faze digi­tal

ne tran sfor ma ci je – faze u kojoj se sve

više smanjuje vreme pristupa i obrade

poda ta ka, što je poslov ni zah tev svih

vertikala poslovanja.

Za dušu i telo

Super Admi ni su obiš li mana stir

Mala Reme ta, jedan od bise ra Fruš ke

gore, i tom pri li kom sestrin stvu manasti­ra

uru­či­li dona­ci­ju u vidu note­book

raču­na­ra i štam­pa­ča. Mona­hi­nje su

Super Admine upoznale sa istorijom

ovog mana­sti­ra iz 13. veka, zadu­žbi­ne

srpskog kralja Dragutina.

Po zavr šet ku rad nog dela, Super

Admi­ni su ima­li pri­li­ku da uži­va­ju u

gastronomskim specijalitetima kao i

vini­ma vina­ri­je Deu­rić.

Super Admin Day Mala Remeta

podržali su Ingram Mic ro, Value-

Added Distributor, Petkom u vinariji,

Moje vino, Frac tal Dimen sion i CCS

Solutions. Io

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Spre ča va nje phis hing napa da

u novom nor mal nom

Phis hing šeme dobro fuk ci o ni šu jer lju di pra ve greš ke. Dobro osmiš lje ni phis hing napa di

koji kori ste soci jal ni inže nje ring uspeš ni su kada lju di ne uspe ju da otkri ju pre va ru. Pro ce njuje

se da je pre ko 90% svih poku ša ja saj ber napa da rezul tat phis hin ga, a 32% stvar nih upa da

u podat ke uklju ču je phis hing aktiv no sti. Sto ga bi spre ča va nje phis hing napa da tre ba lo da

bude glav ni pri o ri tet saj ber bez bed no sti orga ni za ci je.

ISpecijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


U

ovom tek stu govo ri će mo

o naj po pu lar ni jim phishing

napa di ma koje hakeri

kori ste i kako ih pre po zna ti.

E-mail Phis hing

Phis hing napa di bazi ra ni na e-mailu

zabe le ži li su naj ve ći porast u

pore đe nju sa bilo kojim dru gim

phis hing napa di ma tokom pan demi

je. Pre ma Check Poin to vom Brand

Phis hing Repor tu, pove ća nje phis

hing e-mai lo va je bilo jedan od

naj i stak nu ti jih tren do va u eri rada

od kuće. Saj ber kri mi nal ci su vrlo

sve sni distink ci ja sa koji ma se lju di

suo ča va ju dok rade na dalji nu.

U phis hing e-mai lu, pre va rant

obma ne žrtvu tako da ona pomi sli

da pri ma legi ti man e-mail od legitim

nog poši lja o ca. Ovi napa di se

često osla nja ju na laži ra nje, pri čemu je

zagla vlje e-mail poru ke, ili polje „from“,

fal si fi ko va no tako da izgle da kao da je

e-mail posla la oso ba od pove re nja.

Phis hing e-mai lo vi često stvaraju

utisak hit no sti – hitan rok, novča

na kazna ili gubi tak nov ca ili posla.

E-mail može suge ri sa ti da ćete

pro pu sti ti nagra du, iza zi va ju ći vašu

rado zna lost. Zato, ako se kori sni ci

ose te pri ti snu tim ili nesi gur nim na

bilo koji način, onda je neklik ta nje

poželj na rad nja.

Posto ji pet tipo va e-mail phis hing

napa da koje akte ri pret nji mogu prime

ni ti: kra dljiv ci kre den ci ja la, mali cio

zni doku men ti, eks plo it kito vi, clone

phis hing i spe ar phis hing.

Kra dljiv ci kre den ci ja la

Ovo se sma tra ele men tar nim meto

dom napa da ča. To je jedan od

napa da naj lak ših za izvo đe nje, a efika

san je.

E-mail koji pri me nju je kra đu kreden

ci ja la često uklju ču je link koji

vodi na lažnu veb loka ci ju. Prema

Check Poin to vom Brand Phis hing

Repor tu, Mic ro soft je bio naj i mi tira

ni ji brend u phis hing napa di ma.

Klik ta nje na link u phis hing e-mailu

može uklju či va ti ovu veb stra ni cu.

Imaj te na umu da je sajt hosto van

na goo gle a pis.com a ne na mic ro -

soft.com ili outlo ok.com. Kori ste ći

dobro pozna ti ser vis jav nog clo u da

kao što je Goo gle Cloud za hostova

nje svo jih phis hing stra ni ca, hake ri

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


mogu pobolj ša ti svo je šan se za izvrša

va nje uspeš nog phis hing napa da.

Da bi osta li zaš ti će ni od ovog

napa da, zapo sle ni mora ju da budu

opre zni u pogle du slič nih dome na i

pra vo pi snih gre ša ka na veb saj to vima

ili dome ni ma. Oni tako đe moraju

biti pažlji vi ako ime dome na ne

odgo va ra sadr ža ju stra ni ce. U navedenom

slu ča ju, domen je tre ba lo da

bude Mic ro soft domen a ne Goo gle

domen.

Con sent phis hing

U ovoj vrsti phis hing napa da,

hake ri pre va rom nave du svo je žrtve

da daju dozvo lu zlo na mer noj apli kaci

ji da pri stu pi ose tlji vim poda ci ma.

Pre ma Mic ro sof tu, u vre me pan demi

je pre va ran ti su sla li phis hing e-mailo

ve koji su tar ge ti ra li poslov ne ruko-

vo di o ce obe ća nji ma o bonu su za

COVID-19. Hake ri su posla li mili o-

ne phis hing e-mai lo va usme re nih

na izvrš ne direk to re i više mena džere

i u pri vat nim i u jav nim pred u ze ćima.

Kada bi žrtve klik nu le na mali ci o-

zni link, pri ka zao bi se prompt koji je

tra žio od žrtve da odo bri pri vi le gi je,

uklju ču ju ći moguć nost čita nja e-mailo

va i pro me nu pode ša va nja e-poš te.

Ako žrtva odo bri pri stup, phishing

napad otva ra put hake ri ma da

pokre nu zlo na mer ne šeme, kao što

je obma nji va nje zapo sle nih navodnim

pre ba ci va njem nov ca, radi omogu

ća va nja jed no stav nog pre gle da nja

ose tlji vih poda ta ka kom pa ni je.

Explo it kit

Na glo bal nom nivou,

akte ri pret nji nasta vlja ju

da budu uspeš ni u tre nutnom

okru že nju uz eks ploit

ala te. Eks plo it kit funkci

o ni še ova ko: žrtva otvara

e-mail, klik ne na link ka

mali ci o znoj stra ni ci i, u tom

tre nut ku, ako je ure đaj ili

pre tra ži vač kori sni ka zastareo,

explo it kit će isko ri stiti

pozna te ranji vo sti da bi

upo tre bio kori sni ko vu mašinu.

Vi obič no neće te uoči ti

zero-day ranji vo sti u explo it

kitu, budu ći da explo it kitovi

pose du ju kolek ci ju sta rijih

ranji vo sti koje su poznate

mese ci ma ili godi na ma.

Među tim, explo it kito vi su efi ka sni u

kom pro mi to va nju ure đa ja i, baš kao

i zlo na mer ni doku men ti, mogu da

ukra du lozin ke i insta li ra ju bac kdo or

ili ran som wa re.

Spe ar phis hing

Phis hing napa di se mogu kate gori

zo va ti i kao „spe ar phis hing”, što

jed no stav no refe ri še na kri mi nal ca

koji poseb no cilja poje din ca ili organi

za ci ju. Nasu prot tome, masov ni

phis hing se osla nja na sla nje massmar

ket e-mai lo va, što pove ća va

obim posla nih poru ka ali ima nižu

sto pu uspe ha, jer nije pri la go đeno

poje din cu koji ih pri ma. Napada

či tako đe obič no jure za žrtvama

i orga ni za ci ja ma viso ke vredno

sti, kao što su oni koji se nalaze

na ruko vo de ćim rad nim mesti ma

(C-level).

Spe ar phis hing je često uspe šan

zbog toga što napa da či pro vo de

dosta vre me na u istra ži va nju želje ne

mete, pa se slu že sred stvi ma kao što

je refe ri sa nje na doga đaj kome je

pri ma lac možda upra vo pri su stvovao

ili disku si ja o temi koja je u trendu

u indu stri ji pri ma o ca. Ovi e-mailo

vi druš tve nog inže nje rin ga takođe

mogu izgle da ti kao da dola ze

od žrtvi nog šefa ili kole ge, navo de ći

pri ma o ca da izvr ši finan sij sku transak

ci ju ili otkri je ose tlji ve podat ke.

Clo ne phis hing

Clo ne phis hing je vrsta phis hing

napa da gde akter pret nje kopira

legi tim nu e-mail poru ku koju

je posla la kom pa ni ja od pove renja.

Kon ta mi ni ra ni e-mail zame njuje

ili doda je lin ko ve koji redi rek tuju

na mali ci o znu veb loka ci ju. Hake ri

tako đe obič no laži ra ju e-mail adresu.

Akter će obič no kao obja šnenje zaš

to žrtva pri ma istu poru ku navesti da

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


je u pitanju ažu ri ra na ver zi ja e-maila.

Poš to je žrtva možda već vide la

pret hod nu, legi tim nu poru ku, veća

je vero vat no ća da će nase sti na preva

ru.

Zato obu ka o bez bed no sti treba

da nagla ša va da zapo sle ni tre ba

dva put da pro ve re navod nog pošilja

o ca da bi utvr di li nje gov iden titet

kada pri ma ju poru ku koja izgleda

“off” po svom jezi ku, gra ma ti ci

ili ponu di.

Vis hing

Vis hing ili gla sov ni phis hing

putem tele fo na tar ge ti ra poje dince

kako bi ih iza zvao da tokom poziva

otkri ju ose tlji ve infor ma ci je ili kreden

ci ja le.

U avgu stu 2020. godi ne, FBI i CISA

(Cyber se cu rity and Infra struc tu re

S e c ur i t y A g e n c y ) i z d al i s u z a j e dn i -

č ko save to dav no upo zo re nje o talasu

vis hing napa da koji tar ge ti ra ju

kom pa ni je iz pri vat nog sek to ra u

SAD.

Pre ma Kreb sOn Se cu rity, deset sajber

kri mi na la ca je ponu di lo vis hing

napa de kao tržiš nu uslu gu. Takve

uslu ge poma žu saj ber kri mi nal cima

da cilja ju odre đe nu kom pa ni ju.

Ovi kri mi nal ci su tar ge ti ra li uda lje ne

zapo sle ne i poku ša li da dobi ju nji hove

VPN kre den ci ja le kako bi se infiltri

ra li u kor po ra tiv nu mre žu.

Mno gi kri mi nal ci su kori sti li COVID-19

pan de mi ju i, maski ra ju ći se kao vla dini

zva nič ni ci, pra vi li ile gal ne zdravstve

ne piče ve. Oni tako đe mogu da

nude lažne povra ća je pore za ili da

tvr de da poma žu sa nadok na dom za

neza po sle ne, tra že ći način da ukradu

lič ne podat ke, haku ju bez bed nosne

siste me i, po moguć no sti, kompro

mi tu ju orga ni za ci ju koja zapoš

lja va žrtvu.

Ne zabo ra vi mo: jedan od naju

speš ni jih vis hing napa da dogo dio

se u julu 2020. godi ne, kada je Twitter

pre tr peo upad i hake ri dobi li pristup

viso ko pro fil nim Twit ter nalozi

ma koji pri pa da ju Bara ku Oba mi,

Džou Baj de nu, Ilo nu Masku, Dže fu

Bez o su i dru gi ma. Hake ri su tvi to va li

zah te ve za bit ko i ni ma koji su pri kupi

li više od 100.000 dola ra za neko liko

sati, pre nego što je otkri ve no da

je napad pro i za šao iz vis hing napada

koji je ube dio zapo sle ne u Twit teru

da pre da ju pri stup inter nim Twitter

ala ti ma.

Hake ri čak mogu da kori ste AI glasov

nu teh no lo gi ju da bi imi ti ra li glas

viso kog ruko vo di o ca u vašoj kompa

ni ji. Upra vo to se dogo di lo izvrš

nom direk to ru ener get ske kom pani

je sa predstavništvom u Veli koj Brita

ni ji koji je pove ro vao da tele fo nom

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


az go va ra sa svo jim šefom, direkto

rom nemač ke matič ne fir me. On

je postao žrtva pre va re i pre ba cio

243.000 dola ra na ban kov ni račun

mađar skog pre va ran ta.

Da bi spre či li uspe šan vis hing napad,

zapo sle ni nika da ne bi tre balo

da daju lič ne podat ke pre ko telefo

na, osim ako nisu 100% sigur ni

da zna ju sa kim raz go va ra ju. Takođe,

lju di nika da ne tre ba da pri sta nu

da vrše ban kar ske tran sfe re za vir tuel

na pla ća nja nepo zna tim lju di ma.

Konač no, sum nji ve pozi ve tre ba prija

vi ti IT ode lje nju što pre je mogu će.

SMS phis hing

SMS phis hing je vek tor ski napa d

koriš ćen za sla nje tek stu al nih poruka

za koje se čini da dola ze od legitim

nih kom pa ni ja. Ove phis hing

poru ke ube đu ju pri ma o ca da pre u-

zme zlo na mer nu apli ka ci ju, da osetlji

ve deta lje ili klik ne na mali ci o zni

URL. „Peca ro ši“ kori ste teh ni ke lažira

nja SMS-a kako bi se čini lo da je

u pita nju broj tele fo na koji dola zi

iz legi tim ne orga ni za ci je. Ovi napadi

posta ju sve češ ći, pa je tako jed

na stu di ja pri ja vi la rast smis hin ga

od 29% u peri o du izme đu mar ta i

jula 2020.

Ovi napa di su često uspeš ni ji od

e-mail phis hin ga, jer su lju di manje

oba zri vi kada su u pita nju sum nji ve

poru ke na nji ho vim mobilnim telefo

ni ma nego one na nji ho vim računa

ri ma. Tek stu al na poru ka je intimni

ja od e-mai la koji se šalje na korpo

ra tiv ni e-mail nalog, a lič nim uređa

ji ma obič no nedo sta je zaš ti ta koja

posto ji na kor po ra tiv nim raču nari

ma. Šta vi še, čak 98% tek stu al nih

poru ka se pro či ta, a na 45% se odgovo

ri, dok su za e-mai lo ve te cifre 20%,

odno sno 6%.

Da bi se uspeš no spre či li smis hing

napa di, zapo sle ni tre ba da budu oprezni

sa tek sto vi ma koji sadr že nepri rodan

jezik ili gra ma tič ke greš ke. Ako

vam se čini da je ponu da suvi še dobra

da bi bila isti ni ta, vero vat no i nije.

Konač no, zapo sle ni tre ba da izbe ga vaju

klik ta nje na lin ko ve ili pre u zi ma nje

apli ka ci ja iz tek stu al ne poru ke.

Stra te gi je

spre­ča­va­nja

phis hin ga

Usva ja nje sle de ćih antip his hing

stra te gi ja može pomo ći da se drastič

no sma nji izlo že nost vaše orga niza

ci je fišing pret nja ma.

Edu kuj te svo je zapo sle ne

Obu ka kori sni ka o tome kako da

iden ti fi ku ju i izbeg nu poten ci jal ne

phis hing napa de je ključ na. Među tim,

sla nje e-mai la za podi za nje sve sti nije

dovolj no, jer mno gi zapo sle ni mogu

biti pre vi še zau ze ti ili rase ja ni da bi

pro či ta li ceo e-mail. Istra ži vač ka firma

USE NIX je otkri la da pro gram

podi za nja sve sti o phis hin gu zna čajno

una pre đu je spo sob nost zapo slenih

da odmah pre po zna ju phis hing

i legi tim ne e-mai lo ve. Istra ži va nje je

tako đe otkri lo da su video i inter aktiv

ni pri me ri obu ke bolji od tek stu alnih

tuto ri ja la.

Raz mo tri te obja vlji va nje oba ve znog

pro gra ma obu ke kako biste osi gu rali

da vaši zapo sle ni mogu isprav no da

iden ti fi ku ju phis hing pret nje. U svom

pro gra mu obu ke pred vi di te izlo ženost

naj re le vant ni jim i naj ma li ci o znijim

phis hing poru ka ma. Mak si mal

no pove ćaj te anga žo va nost kori snika

pri me nom inter ak tiv nih modu la

obu ke i videa. Pra ti te rezul ta te svo jih

pro ce na da biste lak še odre di li koju

simu la ci ju phis hin ga da poša lje te

sle de ću kako biste bolje edu ko vali

svo je kori sni ke. Tako đe, mora će te

da obu či te zapo sle ne da pri ja ve sve

sum nji ve phis hing e-mai lo ve, tako

da IT tim može da pre du zme akciju

bri sa nja mali ci o znih e-mai lo va pre

nego što oni budu otvo re ni.

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Dodaj te simu la ci ju phis hin ga

svom pro gra mu podi za nja sve sti o

ovim napa di ma da biste pomo gli

svo jim zapo sle nim da otkri ju mali cio

zne e-mai lo ve. Na pri mer, poša ljite

e-mail simu la ci je phis hin ga svim

svo jim zapo sle ni ma jed nom meseč

no. Uči ni te da izgle da da e-mail

dola zi od IT ode lje nja, Slac ka, Zooma

ili dru gih ven do ra koje kori stite.

Oni koji odgo vo re ili postu pe u

skla du sa e-mai lom tre ba da dobiju

hitan odgo vor i budu upu će ni

na „Red Flags” stra ni cu, uz objaš

nje nje crve ne zasta vi ce u kon kretnom

e-mai lu i kako da ne nased nu

pono vo na nju.

Cilj simu la ci je je edu ka ci ja, ne

kažnja va nje. Uve ri te se da vaši zaposle

ni zna ju da su rezul ta ti pover lji vi.

Pre i spi taj te svo je

bez bed no sne lozin ke

Saj ber kri mi nal ci obič no tar ge tira

ju kori snič ke kre den ci ja le. Ako

napa dač ukra de lozin ku zapo sle nog,

orga ni za ci ji je mno go teže da otkri je

zlo či nač ko pona ša nje. Ovde je dato

neko li ko naj bo ljih prak si koje tre ba

pri me ni ti u vezi sa lozin ka ma.

• Imple men ti raj te poli ti ku koja

zah te va jedin stve ne, jake lozin ke

za više nalo ga. U suprot nom, akteri

pret nji mogu pro va li ti u više naloga

kori ste ći istu lozin ku. Pro ce njuje

se da 73% onli ne nalo ga pono vo

kori sti istu lozin ku, tako da koriš ćenje

jedin stve nih lozin ki može u velikoj

meri da sma nji šan su za kom promi

to va nje.

• Zah te vaj te da kori sni ci redov no

menja ju lozin ke. Upa di u podat ke

se deša va ju sve vre me, i kada je to

lozin ka zapo sle nog.

• Kori sti te dvo fak tor sku auten ti fika

ci ju. Obič no su siste mi za autenti

fi ka ci ju bazi ra ni na lozin ki pod ložni

ji phis hing napa di ma i upo trebi

sla bih i pono vo koriš će nih lozin ki.

Dvo fak tor ska auten ti fi ka ci ja stva ra

dodat ni nivo bez bed no sti za korisnič

ke nalo ge.

Pri me ni te auto ma ti zo va no

antip his hing reše nje

Iako je edu ko va nje vaših zaposle

nih neo p hod no, ono samo po

sebi nije dovolj no. Phis hing napa di

posta ju izu zet no sofi sti ci ra ni i mogu

da pre va re čak i naj i sku sni je struč

nja ke za saj ber bez bed nost. Minimi

zi ra nje rizi ka od phis hing pret

nji zah te va teh no loš ko reše nje. Mi

pre po ru ču je mo antip his hing rešenje

bazi ra no na veš tač koj inte li genci

ji koje može da otkri je i blo ki ra

phis hing napa de u svim vek to ri ma

napa da. Check Poin to vo antip hishing

reše nje uklju ču je raz li či te proiz

vo de za adre si ra nje raz li či tih vekto

ra napa da – e-mai la, end po in ta i

mobil nih ure đa ja.

Har mony Email & Offi ce obezbe

đu je dola znu, odla znu i inter nu

e-poš tu od phis hing napa da koji

izbe ga va ju reše nja koja pru ža platfor

ma i e-mail gej tve ji. Radi sa drugim

reše nji ma i ne zah te va nika kve

izme ne MX (Mail Exchan ger) zapisa

koji emi tu ju bez bed no sne pro toko

le hake ri ma. Tako đe ana li zi ra sve

isto rij ske e-mai lo ve kako bi utvr dio

pret hod ne odno se pove re nja između

poši lja o ca i pri ma o ca, pove ća vaju

ći vero vat no ću da se otkri ju lažno

pred sta vlja nje kori sni ka ili obmanju

ju će poru ke. Har mony Email &

Offi ce kori sti veš tač ku inte li gen ci ju

(AI) i indi ka to re kom pro mi to va nja

(indi ca tors of com pro mi se - IoCs)

da sazna šta tre ba da tra ži u komplek

snim zero-day phis hing napadi

ma.

Har mony End po int obez be đuje

antip his hing za end po int ure đaje.

Nje go va „Zero Phis hing" funk cija

iden ti fi ku je i blo ki ra phis hing sajto

ve u real nom vre me nu i čak šti ti

od rani je nepo zna tih phis hing saj tova.

Svaki put kad kori snik pose ti veb

loka ci ju, Zero Phis hing meha ni zam

će pro ve ri ti, iden ti fi ko va ti i blo ki rati

phis hing veb saj to ve. Ako se sajt

sma tra zlo na mer nim, kori snik neće

moći da une se kre den ci ja le. Zero

Phis hing tako đe spre ča va ponov nu

upo tre bu kre den ci ja la, tako da korisni

ci neće osta vlja ti svo je kor po ra tivne

kre den ci ja le na dru gim saj to vi ma.

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Har mony Mobi le obez be đuje

antip his hing za mobil ne ure đaje.

Zero Phis hing omo gu ća va kompa

ni ja ma da pomr se raču ne zeroday

phis hing pret nja ma inspek cijom

same veb stra ni ce i dono še njem

infor mi sa ne odlu ke o tome da li se

radi o phis hing saj tu ili ne. U kombi

na ci ji sa funk ci jom SSL inspek ci je,

orga ni za ci je će isku si ti pot pu nu zaš

ti tu od phis hing saj to va.

Zaklju­čak

Sa pora stom phis hing napa da,

mora te biti sve sni koje su naj po pu larni

je pret nje i kako ih spre či ti. Da biste

spre či li da poda ci i resur si vaše organi

za ci je budu kom pro mi to va ni, edu kuj

te svo ju rad nu sna gu o poten ci jal nim

phis hing pret nja ma, pre i spi taj te prakse

zaš ti te lozin ki i imple men ti raj te automa

ti zo va no antip his hing reše nje. Ako

vodi te saj ber bez bed nost u zdrav stvenoj

orga ni za ci ji, tre ba lo bi da bude te

još stro ži u vezi sa pra vi li ma saj ber bezbednsti

i usa gla še no sti zapo sle nih. Io

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Kiber ne tič ka bez bed nost

u moder nim voj nim kon flik ti ma

„Pan do ri na kuti ja rizi ka“

Žive­li smo u ube­đe­nju da je rat kao način spro­vo­đe­nja kon­flik­ta neo­dr­živ u napred­nom,

teh­no­loš­kom 21. veku, pogo­to­vo na evrop­skom tlu. Među­tim, real­nost koja je iza nas u prethod­nim

mese­ci­ma poka­za­la nam je upra­vo suprot­no. Svoj dopri­nos podi­za­nju sve­sti o sveu­kup­nom

zna­ča­ju bez­bed­no­sti, kako fizič­ke tako i infor­ma­tič­ke, dao je i pri­met­no pove­ćan

broj suko­ba u saj­ber dome­nu.

ISpecijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Fizič kim napa di ma često pret

ho de saj ber napa di na protiv

nič ke insti tu ci je. Pored

tar ge ti ra nja samih insti tu ci ja, kori ste

se i dodat ne tak ti ke šire nja dez infor

ma ci ja raz li či tim kana li ma (tekstu

al ne poru ke, Twit ter, Face bo ok,

itd).

Drža ve širom sve ta sa raz log

o m s u s e z a b r in ul e d a b i s e s i t ua­

ci ja poja ča nih napa da mogla preli

ti i na dru ge zemlje, eska li ra jući

u sve opšti saj ber rat. Strah od

šireg digi tal nog suko ba dopri neo

je tome da vla de mno gih zemalja

uve li ko rade na jača nju zaštit

nih kapa ci te ta kako bi spremno

odgo vo ri le na saj ber napa de i

dru ge pret nje u kon tek stu tekućih

suko ba.

„Pre li va nje“ rizi ka

Tobi Luis, šef ana li ze pret nji u

Dar ktra ceu, izja vio je da su napadi

do sada uglav nom bili foku si ra ni

na podrš ku fizič koj inva zi ji pri li kom

rata. Pod se ti mo se 2017. godi ne i

slu ča ja napa da „Not Petya“ ran somwa

re om, koji je tako đe bio usmeren

na insti tu ci je suprot ne stra ne, a

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


ubr zo se i pro ši rio širom sve ta, utiču

ći na veli ke kor po ra ci je kao što su

Maersk, VPP i Merck. Kasni je je ovaj

model saj ber napa da doži veo transfor

ma ci ju i postao glav no hakersko

oruž je za ostva ri va nje finan sij ske

dobi ti. Nije nepo zna to da spe ci jal no

kre i ra ni mal ve ri za saj ber rat doži ve

svo je „muta ci je“ i budu koriš će ni u

„komer ci jal ne“ svr he.

Šta dalje?

Mno go broj ne vla de i istra ži vači

kiber ne tič ke bez bed no sti veruju

da je naj ve ća svr ha saj ber napada

i kam pa nja dez in for ma ci ja ma

da se pore me ti eko no mi ja i pot kopa

demo krat ski režim. Pri mer toga

bili su pred sed nič ki izbo ri u Ame rici

2020. godi ne. Uko li ko se ova kav

tip aktiv no sti inten zi vi ra sa dubo kim

foku som, real no je oče ki va ti velike

posle di ce po glo bal ni eko nomski

sistem.

Među tim, nije sve u eko no mi ji.

Veo ma važna pita nja su koli ko haker

ske gru pe ostva ru ju pri stup kritič

nim infra struk tu ra ma, kao i da li

će ih novo na sta la situ a ci ja nate rati

da „povu ku oki dač“. Sli čan primer

smo ima li 2021. godi ne kada je

Colo nial Pipe li ne, ame rič ki sistem

naf to vo da, pogo đen napa dom ransom

wa rea koji je isklju čio kri tič nu

ener get sku infra struk tu ru.

Proš le godi ne ima li smo pri liku

da vidi mo ran som wa re napa de i

na vla de čak dve ju drža va. U aprilu

je napad nu ta vla da Kosta ri ke, što

je dove lo do pro gla še nja naci o nalnog

van red nog sta nja, i bilo je ugrože

no neko li ko mini star sta va i državnih

kom pa ni ja, a par mese ci kasni je,

u avgu stu 2022., saj ber napad pre trpe

la je i vla da Crne Gore i neko li ko

nje nih insti tu ci ja.

Iako su oba ova napa da orke strira

na od stra ne izo lo va nih hakerskih

gru pa, oni nam poka zu ju da je

potreb no kon stant no una pre đe nje

siste ma za zaš ti tu i da je pita nje sajber

bez bed no sti jed no od naj o zbiljni

jih pita nja doba u kojem živi mo.

Com tra de Cyber

Ope ra ti on s

Po reči ma Mile ta Jeli ća, Busi ness

Deve lop ment Mana ge ra za Cyber

Secu rity, upra vo ovim pita njem bavi

se Com tra de Cyber Ope ra ti ons

- cen tra li zo va na jedi ni ca za bez bedno

sna pita nja na orga ni za ci o nom i

teh nič kom nivou.

„Kao deo naših uslu ga, poma žemo

orga ni za ci ja ma da napra ve slože

ne zaš tit ne slo je ve, pro ce ne rizi ke,

pro na đu svo je sla bo sti i pri o ri ti zu ju

akci je kako bi saču va le svo je poslova

nje“, objaš nja va Jelić. Io

Budi te slo bod ni da nas kon tak ti ra te putem saj ta:

https://com tra de in te gra tion.com /sr/saj ber-bez bed nost/

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Pra vi dok

za IT i poslov ne iza zo ve

Eks po nen ci jal ni raz voj inter net teh no lo gi ja i cloud ori jen ti sa nih siste ma nemi nov no dovodi

do sve većeg bro ja cyber napa da. Dati pra vi odgo vor na ove bez bed no sne iza zo ve, koji će

pomo ći kom pa ni ja ma da zaš ti te kon ti nu i tet poslo va nja, nije lako ni jed no stav no.

ISpecijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Autor: Vla di mir Kne že vić, CEO, Dock Solu tion doo

Slo­že­ni pej­zaž pret­nji

Sta ti sti ke su iz mese ca u mesec

pora ža va ju će. Pro seč na isplata

koju su napa da či tra ži li prili

kom ran som wa re napa da izno si 570

hilja da dola ra, što je rast od 395% u

posled nje dve godi ne. Čak je i kom pani

ja Pfi zer pre tr pe la haker ski upad koji

je doveo do neo vlaš će nog pri stu pa

ose tlji vim poda ci ma. Ni veli ke IT kompa

ni je poput Mic ro sof ta i AMD-a nisu

bile imu ne na napa de. Šta ovo govori?

Nagli raz voj teh no lo gi ja je otvo rio

vra ta sofi sti ci ra nim ala ti ma za ugro žava

nje bez bed no sti. Poslo va nje je danas

izlo že no veli kim rizi ci ma, od finansij

skih do repu ta ci o nih. Tako đe, svedo

ci smo tur bu lent nog pada krip to

poslo va nja. Ronin Net work je pretrpreo

gubi tak od 600 mili o na dola ra,

osta vlja ju ći veli ki broj kori sni ka i igrača

bez nov ca.

Iza­zo­vi bez­bed­no­sti

Bilo je logič no oče ki va ti raz voj

ova kvog sce na ri ja. Veli ke IT kuće su

počet kom 21. veka pro pa gi ra le koncept

koriš će nja bilo kojeg ure đa ja, sa

bilo kog mesta, bilo kada. Pro ce na je

da će do 2025. godi ne biti insta li rano

75,44 bili o na IoT ure đa ja. U takvim

uslo vi ma, raz voj napred nih reše nja privu

kao je pažnju napa da ča. Među tim,

ključ no je da iz godi ne u godi nu sve

više nedostaje struč no oso blje koje

u okvi ru orga ni za ci ja može da pru ži

ade kvat nu podrš ku u odbi ja nju bezbed

no snih napa da. Pre ma istra ži vanju

2022 ICS2 Cyber se cu rity Work force

Study, koje je spro ve de no u saradnji

sa Fore ste rom, ukup no tržiš te cyber

zapo sle nih ove godi ne je dosti glo svoj

mak si mum od 4,7 mili o na lju di, što

pred sta vlja pove ća nje od 464.000 u

odno su na pret hod nu godi nu. I pored

toga, zbog pove ća nja bro ja mali ci o­

znih napa da, i dalje posto ji veli ki nedosta

tak struč nja ka iz obla sti cyber bezbed

no sti. Još 2021. godi ne, 53% organi

za ci ja je pri ja vi lo deficit stručnjaka

iz oba sti infor ma ci o ne bez bed no sti,

a 2022. taj broj je dosti gao čak 75%.

A nala že nje struč nih kadro va, nji ho va

obu ka i kon stant no inve sti ra nje u unapre

đe nje nji ho vog zna nja nije nima lo

lak zada tak.

Šta je naj češ ća meta napa da ča,

odno sno koji su naj češ ći vek to ri nji hovog

napa da? Naj češ će se kori ste ranjivo

sti soft ver skih siste ma, koje omogu

ću ju zlo u po tre bu kre den ci ja la za

pro boj i neo vlaš će ni pri stup siste mu.

Zatim, vrlo su pri sut ni fis hing napa di,

gde napa dač simu li ra pozna to okru ženje

siste ma koji se napa da, ne bi li izazvao

uobi ča je nu reak ci ju kod poten cijal

ne žrtve napa da (osta vlja nje kre denci

ja la, bro ja plat ne kar ti ce, pla ća nje i sl.).

Dodat no, i dalje se kori ste bru te for ce

meto de za napad na kre den ci ja le, kao i

soci jal ni inže nje ring, gde napa dač koristi

osetljivost ili ranjivost potencijalne

žrtve poku ša va ju ći da dobi je infor maci

je direkt no, bez pri me ne napred nih

mode la raz bi ja nja šifri. Pozna ta vrsta

napa da - ran som wa re širo ko je ras prostra

nje na na svet skom, ali u posled njih

6 mese ci i na Adri a tic tržiš tu. Mno ge

veli ke insti tu ci je, poseb no iz jav nog sekto

ra i obla sti držav ne admi ni stra ci je, pretr

pe le su ova kve napa de, osta ju ći van

funk ci je po neko li ko dana, nede lja, pa

čak i mese ci. Dakle, ovo više nije samo

pro blem poslo va nja, već i funk ci o ni sanja

veli kih siste ma i samih drža va, tako

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


da ova kva vrsta napa da ima kako reputa

ci o ni tako i geo po li tič ki tj. stra teš ki

zna čaj. Ako napa da či za cilj ima ju finansij

ski sistem jed ne zemlje ili elek tro e­

ner get ski sistem kao deo kri tič ne infrastruk

tu re, onda je to ugro ža va nje bezbed

no sti na naj vi šem mogu ćem nivou.

Potra­ga za bez­bed­no­snim

reše­njem

Pre ma Gart ne ru, do 2023. godi ne

70% svih napred nih rad nih toko va velikih

kom pa ni ja i nji ho vih okru že nja biće

imple men ti ra no u cloud infra struk turi,

što pred sta vlja pove ća nje od 40% u

odno su na 2020. godi nu. Posto ji i sve

veći broj zah te va za rad sa uda lje nih

loka ci ja. Tako da tra di ci o nal ni peri miter

model koji odva ja orga ni za ci ju od

inter ne ta više nije dovo ljan, a može mo

reći ni funk ci o nal ni, pred u slov. Zaš to

je to tako? Zato što se peri mi ter model

pro me nio u posled njih 10 godi na. Veliki

broj ure đa ja koji od spo lja pri stu paju

pover lji vim sadr ža ji ma, uda lje ni data

cen tri gde se čuva ju poda ci, te izmeš tanje

odre đe nog bro ja apli ka ci ja u cloud

okru že nja dovo de do toga da kla si čan

peri mi ter više nije dovo ljan impe ra tiv za

jaku odbra nu od cyber napa da. Takođe,

digi ta li za ci ja je nemi nov no pove ćala

broj kana la oda kle se pri stu pa podaci

ma, što je posle dič no dove lo do smanje

nja bez bed no sti na mre žnom nivou.

Da pri ča bude teža, kori sni ci često

ne zna ju za koje sigur no sno reše nje

da se opre de le. Pale ta reše nja je toli ko

boga ta da im neret ko zada je gla vo bolju.

Naj češ će se posta vlja pita nje da li

je mogu će pro na ći jed no reše nje koje

može obez be di ti dovo ljan nivo sigurno

sti kako na mre žnom tako i u cloud

okru že nju, uz pose ban nad zor na nivou

end point ure đa ja koji se kori ste (mobilni

tele fo ni, table ti, raču na ri itd.). Odgo­

vor nije jed no zna čan, jer uni ver zal no rešenje

ne posto ji. Posto je raz li či ti ven do ri koji

nude plat form ska reše nja. Da bismo mogli

da odre di mo koji teh no loš ki osnov je

ade kva tan za izgrad nju sigur nog okruže

nja, potreb no je prvo da odgo vo ri mo

na pita nja poslov no-stra teš ke pri ro de:

Kojom vrstom posla se bavi orga ni za cija?

Koji su joj poslov ni cilje vi? Koju vrstu

orga ni za ci o ne struk tu re ima?

Osnov uspeš­ne zaš­ti­te

Ana li zi ra ju ći raz li či ta sigur no sna rešenja

koja su plat form ski bazi ra na, dolazi

se do zaključ ka da je naj va žni ji faktor

uspeš ne zaš ti te siste ma pri me na

napred nih algo ri ta ma za mašin sko učenje

i auto ma ti za ci ju. Ljud ski fak tor jeste

neiz be žan, među tim pra će nje veli kog

bro ja para me ta ra i napred no dono šenje

odlu ka danas su omo gu će ni pri menom

veš tač ke inte li gen ci je i ML (mac hine

lear ning) algo ri ta ma.

Ključ je u auto ma ti za ci ji i pri meni

napred nih ala ta za ranu detek ci ju.

Usavršavanje algoritama mašinskog

učenja omogućuje uočavanje potencijalnih

anomalija pre nego što algoritam

anomalije krene da se realizuje.

Ako pita te CISO (chi ef infor ma tion

secu rity offi cer) oso bo lje, pri me na alata

za napred nu veš tač ku inte li gen ci ju i

mašin sko uče nje u mno go me će olakša

ti težak posao koji sva ko dnev no obavlja

ju ana li ti ča ri bez bed no sti siste ma.

AI i ML kao alat za pra­će­nje

i odbra­nu finan­sij­skih

tran­sak­ci­ja

COVID 19 pan de mi ja je sa sobom

done la pove ća nje onli ne poslo va nja,

posebno u domenu promocije eCommerce

sistema, što je rezul tiralo i poveća

njem bro ja zlo u po tre ba i napa da

na nivou finan sij skih tran sak ci ja. No,

detek ci ja pre va ra je posta la brža i efika

sni ja od kada su poče li da se pri menju

ju napred ni AI i ML algo rit mi. Oni se

naj češ će pri me nju ju u obla sti zaš ti te od

kra đe kre den ci ja la i neo vlaš će nog preu

zi ma nja kori snič kih nalo ga. Vode će

kom pa ni je za onli ne pro da ju obu čava

ju svo je cyber secu rity ana li ti ča re za

koriš će nje napred nih siste ma za preven

ci ju i detek ci ju ovih pre va ra.

Dock Solu­tion

„Sre br ni metak“ za reša va nje iza zova

u sve tu cyber bez bed no sti ne postoji.

Ono što je potreb no je inve sti ra nje u

sti ca nje novih zna nja u obla sti napred

ne zaš ti te. Nedo sta tak ospo so blje nih

lju di u orga ni za ci ja ma sve češ će dovodi

do nji ho vog obra ća nja kom pa ni ja ma

spe ci ja li zo va nim za bez bed nost kako bi

mogle da oba vlja ju svo je sva ko dnev ne

poslov ne zadat ke. Upra vo takva kompa

ni ja je Dock Solu tion koja oku plja

isku sne struč nja ke iz obla sti infor ma cio

ne bez bed no sti kako u okvi ru on premi

ses tako i cloud ori jen ti sa nih siste ma.

Dock Solu tion je sistem inte gra tor

napred nih cyber secu rity reše nja renomi

ra nih svet skih pro zvo đa ča. Serti fi kova

ni secu rity inže nje ri kom pa ni je Dock

Solu tion ospo so blje ni su za pene tra cio

no testi ra nje, ana li zu ranji vo sti i bezbed

no sti infor ma ci o nog siste ma, obuku

zapo sle nih i inže nje ra za napred ne

sigur no sne siste me, kao i imple menta

ci ju napred nih sigur no snih reše nja

vode ćih svet skih ven do ra Palo Al to,

VMwa re, Mic ro soft, Onap sis, Solarwinds

i dru gih. Io

Kon­takt: Dock Solu tion doo

www.doc kso lu tion.rs

info@docksolution.rs

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Top save ti

o tome kako da vaši

ure­đa­ji tra­ju duže

Sa pre ko 6,4 mili jar de kori sni ka pamet nih tele fo na u sve tu, pro me na nači na na

koji se opho di mo pre ma našim ure đa ji ma – od toga kako i kada ih puni mo do recikli

ra nja i poprav ke – pred sta vlja pozi ti van korak napred ka upo tre bi koja je dobra

za život nu sre di nu.

ISpecijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Pri­me­ra radi, ako bismo se

oba­ve­za­li da ćemo koristi­ti

isti mobil­ni tele­fon tri

godi­ne ume­sto da kupu­je­mo nove

mode­le čim budu dostup­ni, sva­ko

od nas bi ušte­deo oko 160 kg CO 2

– to je isto kao da se auto­mo­bi­lom

vozi­mo od Lon­do­na do Frank­fur­ta!

Kom­pa­ni­ja HMD Glo­bal, dom

Nokia tele­fo­na, pru­ža sedam korisnih

save­ta koji će pomo­ći da vaša

teh­no­lo­gi­ja tra­je duže.

1. Ažu ri raj te svoj soft ver

Što duže kori­sti­te svoj tele­fon, to

je bolje za pla­ne­tu. Jedan od načina

da osi­gu­ra­te da vaš ure­đaj bude

u skla­du sa vašim potre­ba­ma je da

pro­ve­ri­te da li radi na naj­no­vi­jem

soft­ve­ru. Time ćete osi­gu­ra­ti naj­bolje,

naj­be­zbed­ni­je kori­snič­ko iskustvo

bez potre­be da redov­no menjate

svo­je ure­đa­je. Na pri­mer, novi

Nokia X30 5G tele­fon dola­zi sa tri

godi­ne bez­bed­no­snih ažu­ri­ra­nja i tri

godi­ne nado­grad­nji Android ope­rativ­nog

siste­ma, tako da će vaš telefon

osta­ti kao nov u godi­na­ma koje

dola­ze.

2. Popra vljaj te ume sto

da zame nju je te

Polo­mljen ekran, bate­ri­ja koja se

brže pra­zni? Ako je vaš tele­fon pri

kra­ju svog život­nog veka, pro­bajte

da ga popra vi te ume sto da ga

zame­ni­te. Mno­ge kom­pa­ni­je, uključu­ju­ći

Nokia tele­fo­ne, nude uslu­ge

onlajn zaka­zi­va­nja poprav­ke u mnogim

delo­vi­ma sve­ta, tako da može­te

lako da popra­vi­te bilo šta, od polomlje­nog

ekra­na do zame­ne bate­ri­je.

Tako­đe može­te da pro­ve­ri­te sta­nje

vašeg ure­đa­ja koriš­će­njem MyDevice

apli­ka­ci­je koja vam daje uvid u jed­no­stav­nu

dijag­no­sti­ku sta­nja bateri­je,

memo­rij­skog pro­sto­ra, tem­pera­tu­re

ure­đa­ja i koriš­će­nja poda­ta­ka.

3. Reci kli raj te… nika da

nije bilo lak še

Da li zna­te da 90% mate­ri­ja­la koji

se kori­ste za izra­du pamet­nih tele­fona

može pono­vo da se kori­sti? Sada

posto­ji mno­go nači­na na koje možete

da reci­kli­ra­te svo­ju teh­no­lo­gi­ju,

od pro­gra­ma zame­ne ure­đa­ja koje

nude malo­pro­da­je, do pose­ći­va­nja

namen­skih ode­lje­nja u vašem lokalnom

cen­tru za reci­kla­žu.

4. Puni te tele fon

u air pla ne modu

Režim rada tele­fo­na u air­plane

modu nije name­njen samo za to

kada se nala­zi­te 56.000 km iznad

zemlje. Punje­nje tele­fo­na u air­pla­ne

modu je brže od regu­lar­nog punjenja

za oko 4 minu­ta zato što se u

poza­di­ni obra­đu­je manje poda­taka.

Brže punje­nje je tako­đe dobro

za život­nu sre­di­nu, jer što se brže

ure­đaj puni, to je manje vre­me­na

potreb­no da bude uklju­čen u stru­ju.

5. Isklju či te tele fon

iz struje

u toku noći

Ruke gore ako vaša ruti­na pred

spa­va­nje pod­ra­zu­me­va uklju­či­va­nje

tele­fo­na u stru­ju kako bi se napu­nio

tokom noći. Punje­nje vašeg tele­fo­na

dok se odma­ra­te zvu­či smi­sle­no, ali

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


može da tro­ši ener­gi­ju i novac. Ukoli­ko

tele­fon drži­te uklju­čen u stru­ju

duže vre­me, to će poče­ti nega­tiv­no

da uti­če na bate­ri­ju i može ubr­zati

pro­ces nje­ne degra­da­ci­je. To znači

da ćete mora­ti češ­će da puni­te

tele­fon zato što bate­ri­ja pada na 0%

brže nego kada ste ga tek kupi­li.

6. Manja osve tlje nost

u toku noći

(i tokom dana)

Svi zna­mo da je dobra prak­sa

izbe­ga­va­ti pre­vi­še sve­tle ekra­ne pre

odla­ska na spa­va­nje, ali manja osvetlje­nost

je tako­đe dobra i za život­nu

sre­di­nu – sma­nju­je potroš­nju energi­je

i pro­du­ža­va život­ni vek bate­rije.

Poku­šaj­te da kori­sti­te Night-Time

Mode i Dark Mode kako biste eli­mini­sa­li

pla­vo sve­tlo i sma­nji­li osve­tljenost.

Android 12 (dostu­pan pra­vo

iz kuti­je za odre­đe­ne Nokia ure­đaje)

vam pru­ža moguć­nost da dodatno

zatam­ni­te svoj ekran – idu­ći dalje

i od naj­ni­že mogu­će osve­tlje­no­sti

kako biste kori­sti­li manje ener­gi­je.

7. Nemoj te da

pre tr pa va te cloud

Pro­ce­na ono­ga što uplo­a­du­je­te

i čuva­te u clo­u­du poma­že u smanje­nju

kar­bon­skog oti­ska. Kako su

cloud ser­vi­si­ma potreb­ni veli­ki cen­tri

za podat­ke ispu­nje­ni ser­ve­ri­ma koji

rade 24/7, oni kori­ste dosta stru­je i

ener­gi­je. Bri­sa­njem sta­rih ili nepoželj­nih

faj­lo­va ili foro­gra­fi­ja sa clou­da

može da se sma­nji pro­stor za

skla­diš­te­nje koji je potre­ban za vaše

lič­ne podat­ke, kao i vaš sop­stve­ni

kar­bon­ski oti­sak.

Akre di ti vi kom pa ni je

HMD Glo bal i

dodat ne infor ma ci je

Kom­pa­ni­ja HMD Glo­bal ima Pla­tinum

Eco­Va­dis Susta­i­na­bi­lity rej­ting u

2022 godi­ni. To zna­či da se nala­zi u

prvih 1% pred­u­ze­ća i bolja je od 98%

kom­pa­ni­ja koje su oce­nje­ne u oblasti

posve­će­no­sti odr­ži­vim prak­sa­ma

kada je reč o pro­iz­vod­nji komu­ni­kaci­o­ne

opre­me. Saznaj­te više ovde.

Nokia X30 5G – naj­o­dr­ži­viji

pamet­ni tele­fon kom­pa­ni­je do

sada koji ne pra­vi kom­pro­mi­se

u pogle­du per­for­man­si. Napravljen

od 100% reci­kli­ra­nog alu­mini­ju­ma

i 65% reci­kli­ra­ne pla­sti­ke,

Nokia X30 5G je tele­fon sa našim

naj­ma­njim eko­loš­kim oti­skom do

sada i dola­zi sa pre­mi­um funkci­ja­ma,

uklju­ču­ju­ći naše naj­bo­lje

Pure­Vi­ew isku­stvo foto­gra­fi­sa­nja

do sada. Io

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


IBM pred vi đa nja za 2023.

Pomoć direk to ri ma u ostva ri va nju

pred no sti hibrid nog cloud

okru že nja

Hibrid­no cloud okru­že­nje je posta­lo domi­nan­tan pri­stup, i to je posta­lo jasno tokom

2022. godi­ne. Nedav­na IBM stu­di­ja učvr­sti­la je ovo miš­lje­nje sa 77% svet­skih ispi­ta­ni­ka

koji su potvr­di­li upo­tre­bu hibrid­nog cloud pri­stu­pa. Ako pogle­da­mo ka 2023. direk­to­ri se

sada usred­sre­đu­ju na pun poten­ci­jal hibrid­nog clo­u­da, dok nji­ho­ve orga­ni­za­ci­je pri­hva­ta­ju

moder­ni­za­ci­ju radi pomo­ći u ostva­ri­va­nju tržiš­nog ude­la i zado­vo­lja­va­nju potre­ba današ­njih

potro­ša­ča da uvek budu onli­ne.

ISpecijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Autor: Nikola Polić, IBM Country Leader Serbia, Macedonia,

Montenegro & Albania

Mno gi bren do vi koje

zna mo i koji ma veru jemo

okre ću se ka clo u­

du kako bi omo gu ći li brzo, per so nali

zo va no kori snič ko isku stvo koje je

u sre diš tu nji ho vih novih stra te gi ja

u koji ma je digi tal na prvom mestu.

Orga ni za ci je zah te va ju flek si bil nost

kako bi mogle bez bed no da upravlja

ju poda ci ma na više cloud platfor

mi, on pre mi se ili na edgeu da

bi pri hva ti le nove ino va tiv ne digital

ne teh no lo gi je i nasta vi le sa tempom

poslo va nja. Ova hit na potreba

za moder ni za ci jom posta vi la je

u žižu napo re sva ke orga ni za ci je za

digi tal nom tran sfor ma ci jom, i one

ne mogu da rizi ku ju da zao sta ju za

kon ku ren ci jom.

Dakle, šta je sle de će? Da bi pomogao

pred u ze ći ma i teh no loš kim

lide ri ma da budu sprem ni za godinu

pred nama IBM je raz mo trio pet

obla sti koje će pomo ći orga ni za ci jama

da uspe ju u nji ho vom napret ku

kroz hibrid ni cloud.

Pred­u­ze­ća će isko­ri­sti­ti

sna­gu mejn­frejm raču­na­ra i

clouda u svojoj

modernizaciji

Kako orga ni za ci je napre du ju u njiho

vim hibrid nim i mul tic loud putova

nji ma, nji hov fokus se pome rio ka

odre đi va nju gde idu koja rad na optere

će nja. Orga ni za ci je su poče le da prave

spi sko ve svo jih IT okru že nja da bi

iza bra le koja rad na opte re će nja i aplika

ci je su naj bo lje pri la go đe ne za cloud

a koje bi tre ba lo da osta nu na lokaci

ji. Više orga ni za ci ja će 2023. godi ne

shva ti ti da to nije mejn frejm raču nar ski

sistem ILI cloud – već je to mejn frejm

raču nar I cloud. Obje di nju ju ći stra teš

ki cloud i mejn frejm raču na re, organi

za ci je mogu da doži ve pobolj ša nje

u nivo i ma ino va ci ja, brzi ne i bez bedno

sti. Biće mo sve do ci tokom godi ne

da će više orga ni za ci ja, da bi posti gle

uspeh u današ njem hibrid nom cloud

sve tu, kori sti ti kom bi no va nu moć

mejn frejm raču na ra i clo u da.

Zatva ra nje bez bed no snih

praznina u hibridnim cloud

okru­že­nji­ma uz holi­stič­ki

pristup

Dok je više od 77% orga ni za cija

usvo ji lo hibrid ni cloud pri stup, manje

od četvr ti ne upra vlja svojim cloud

okru že nji ma holi stič ki. To zna či da

veći na orga ni za ci ja pati od Fran kencloud

kon struk ci ja – sku pa cloud prime

na koje nisu uopšte pove za ne i koje

je sko ro nemo gu će obez be di ti – kao

i da one i ne zna ju kako da to ura de.

Kako se orga ni za ci je pri pre ma ju za

2023. godi nu, potreb no je da pri mene

holi stič ku bez bed no snu stra te giju

koja im daje sve o bu hva tan pogled

na nji ho ve podat ke u hibrid nim cloud

okru že nji ma - bilo da su poda ci on

prem, širom jav nih ili pri vat nih clo u da

ili na edgeu. Isto vre me no, orga ni za ci je

mora ju odmah da poč nu da se pri prema

ju za budu će pret nje. Dok kvantno

raču nar stvo posta je sofi sti ci ra ni je i

pred sta vlja poten ci jal ne rizi ke, kao što

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


je moguć nost brzog raz bi ja nja algo rita

ma za šifro va nje i pri stu pa ose tlji vim

poda ci ma, vide će mo više pred u ze ća

koja poka zu ju inte re so va nje za kvant

no bez bed nu krip to gra fi ju i za bezbed

nost u odr ža va nju poda ta ka zaš tiće

nim od neo vlaš će nog upa da, hakova

nja ili mani pu li sa nja.

Priprema za razvoj regulative

i suvereniteta podataka

Dok organizacije teže da ispune zah

te ve današ njih kli je na ta koji ma je

digi tal na prvom mestu, one se moderni

zu ju po sto pi bržoj nego ika da rani je.

U isto vre me, one mora ju da balan sira

ju izme đu ino va ci ja i rastu ćih regu lator

nih zah te va i zako na o suve re ni te tu

poda ta ka. Sa regu la tor nim zah te vi ma

koji se inten zi vi ra ju širom sve ta usa glaše

nost će biti viso ko na listi poslov nih

lide ra tokom godi ne, a još veća zabrinu

tost će biti onih u viso ko regu li sanim

indu stri ja ma kao što su finan sij ske

uslu ge i onih koji ruku ju lič nim informa

ci ja ma o kli jen tu. U stva ri, u skladu

sa nedav nom stu di jom kom pa ni je

IBM, više od polo vi ne poslov nih i tehno

loš kih lide ra veru je da je obez be đenje

uskla đe no sti u clo u du bilo pre teš

ko. Kako pro li fe ra ci ju cloud teh no logi

ja regu la to ri više kon tro li šu a uvo de

se i novi ope ra tiv ni mode li za indu striju

kao što je Suve re ni Cloud, orga ni zaci

je će mora ti da usva ja ju teh no lo gije

koje će im omo gu ća va ti da pokre ću

ino va ci je dok se pri dr ža va ju rastu ćih

zah te va tokom 2023. i dalje.

Sma nje nje rizi ka sa

bez bed nim eko si ste mom

Gle da ju ći u 2023. godi nu, viso ko

regu li sa ne indu stri je kao što su finan­

sij ske uslu ge, osi gu ra nje i zdrav stvena

zaš ti ta će nasta vi ti da se suo ča vaju

sa smet nja ma u radu. Kao rezul tat

toga, poja vi će se nova vrsta teh no loških

pro vaj de ra koji će odgo vo ri ti na

ove pro me ne da bi se odr žao korak

sa zah te vi ma današ njih kli je na ta kojima

je digi tal na prvom mestu. Međutim,

od suš tin skog zna ča ja će biti da

ovi ome ta či ne uve du sistem ski rizik

u nji ho vim indu stri ja ma - poseb no

što nad zor regu la to ra raste. Za uspeš

nu navi ga ci ju kroz ove pro me ne, fintech,

insu re tech i kom pa ni je u zdravstvu

bi tre ba lo da budu part ne ri sa

novim teh no loš kim pro vaj de ri ma radi

pokre ta nja ino va ci ja dok se sma njuje

sistem ski rizik.

Fokus na odr­ži­vo­sti u

hibrid­nim cloud okru­že­nji­ma

Biće mo sve do ci tokom 2023. godine

da više orga ni za ci ja istra žu je kako

hibrid ni cloud može da igra ključ nu

ulo gu u una pre đe nju nji ho vih cilje va

odr ži vo sti. Kao rezul tat toga, poslov ni

lide ri će posta vi ti veći fokus na poboljša

nje ener get ske efi ka sno sti u nji hovim

celo kup nim IT ope ra ci ja ma bez

žrtvo va nja bez bed no sti ili per for mansi.

Oni će se okre nu ti hibrid nom cloud

pri stu pu koji kori sti pred no sti opti mizo

va nih siste ma u obla ku zajed no sa

sna gom on prem IT za pokre ta nje aplika

ci ja na manjem oti sku i za pomoć u

sma nje nju potroš nje uglje ni ka, sve sa

ciljem sma nje nja potroš nje ener gi je u

celoj kor po ra ci ji.

Porast raču­nar­stva

viso kih per for man si

U današ njem rastu ćem poslov nom

okru že nju, spo sob nost spro vo đe nja

ana li za i brzog dono še nja odlu ka je

kri tič no da bi se osta lo kon ku rent nim.

Za viso ko regu li sa ne indu stri je kao što

su finan sij ske uslu ge ovo je još važnije

kako bi se ovi uvi di mogli isko ri stiti

za sma nje nje rizi ka. Godi ne 2023.

vide će mo da orga ni za ci je finan sij skih

uslu ga istra žu ju pred no sti raču nar stva

viso kih per for man si kako bi im pomogle

u brzom spro ve đe nju ana li ze rizika,

bržem dono še nju odlu ka i pouzda

ni jem ispu nja va nju regu la tor nih

zah te va.

Zaštita podataka dok

globalne ransomware

pretnje rastu

Dok orga ni za ci je teže da ispu ne

potre bu za tre nut nim zado vo lje njem

koje tra že današ nji kli jen ti koji ma je

digi tal na prvom mestu, one tako đe

mora ju da osta nu korak ispred rastućih

ran som wa re pret nji. Iako je važno

obez be di ti da plat for me i uslu ge budu

lake za upo tre bu kori sni ci ma, još je

važni je da se osi gu ra da one budu

nepro boj ne za loše akte re koji žele

pri stup ose tlji vim finan sij skim podaci

ma ili žele da zadr že podat ke radi

uce ne. Pro na la že nje rav no te že u 2023.

godi ni će biti ključ no dok se pred u­

ze ća, poseb no ona u viso ko regu li sanim

indu stri ja ma, moder ni zu ju i teže

da sma nje rizik učeš ća tre ćih lica. Kao

rezul tat, vide će mo da više orga ni zaci

ja usva ja stra te gi je tran sfor ma ci je

poslo va nja dizaj ni ra ne da se nose

sa nji ho vim naj kri tič ni jim radnim

opte re će nji ma i obezbe

de da poda ci ostanu

zaš ti će ni, poseb no

kroz teh no lo giju

saj ber tre zora.

Io

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Pet pret nji na koje mala i sred nja

pred­u­ze­ća tre­ba da obra­te pažnju

u 2023. godi ni

Posto ji izre ka da oni koji pose du ju infor ma ci je pose du ju svet. Kada govo ri mo o infor ma cio­noj

bez­bed­no­sti, ni ceo „svet” nije dovo­ljan – potre­be saj­ber kri­mi­na­la­ca ogra­ni­če­ne su na

tuđe podat­ke, novac i, na kra­ju kra­je­va, posao. Napa­da­či nisu u stal­noj jur­nja­vi za veli­kim

bogat stvom ili skan da li ma koji pune stra ni ce medi ja ili posta ju teme holi vud skih fil mo va:

sta ti sti ka poka zu je da je više od 60% svih malih i sred­njih preduzeća isku­si­lo saj­ber napa­de

tokom 2022 godi ne.

ISpecijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Autor: Dra­gan Davi­do­vić, direk­tor kom­pa­ni­je Kaspersky

za istoč­nu Evro­pu

Mala i sred­nja preduzeća

daju veli ki dopri nos global­noj

eko­no­mi­ji: pre­ma

podacima Svetske trgovinske organi­za­ci­je,

mala i sred­nja preduzeća

pred sta vlja ju više od 90% svih

preduzeća širom sve­ta. Zbog sajber

napa­da, preduzeća mogu izgubi­ti

pover­lji­ve infor­ma­ci­je, pre­tr­peti

finan­sij­sku šte­tu, izgu­bi­ti udeo na

tržiš­tu, a mno­go je nači­na na koje

kri mi nal ci poku ša va ju da ostva re

svo­je cilje­ve. Zbog toga nije dovolj­no

da samo pre­bro­ji­mo napa­de - mnogo

je važni­je defi­ni­sa­ti pret­nje kojima

bi SMB sek­tor mogao biti izlo­žen

i nači­ne na koje se one mogu otkri­ti i

spre­či­ti. Mala preduzeća su toga veoma

sve sna i smatraju incidente vezane

za saj­ber bez­bed­nost jed­nim od

najizazovnijih tipova kriza.

Među naj­češ­ćim sla­bim tač­ka­ma

pred­u­ze­ća iz SMB sek­to­ra nala­ze se i

sle­de­će.

1) Cure nje poda ta ka kao

posle di ca greš ke

zapo sle nih

Posto­je raz­li­či­ti nači­ni na koje

poda ci kom pa ni je mogu da pro cu re

– a, u ve­li­kom bro­ju slu­ča­je­va, to se

deša va neho ti ce.

Tokom pandemije, zaposleni koji su

radili na daljinu koristili su korporativ­ne

raču­na­re za zaba­vu, kao što su igranje

onlajn igrica, gledanje filmova ili

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Napad kroz lanac snab­de­va­nja

obič­no zna­či da su uslu­ga ili program

koji ste kori sti li neko vre me

posta li - zlo na mer ni. To su napa di

koji se ispo­ru­ču­ju pre­ko distri­bu­tiv­ne

mre­že ili doba­vlja­ča kom­pa­ni­je.

Pri­me­ri mogu uklju­či­va­ti finan­sij­ske

insti­tu­ci­je, logi­stič­ke part­ne­re ili čak

uslu gu dosta ve hra ne. I takve akci je

mogu biti raz­li­či­te po svo­joj slo­ženo

sti ili destruk tiv no sti.

Na pri­mer, napa­da­či su kori­stili

ExPe­tr (aka Not­Pe­tia) da kom­promi­tu­ju

sistem auto­mat­skog ažu­ri­ranja

raču­no­vod­stve­nog soft­ve­ra pod

nazi­vom M.E.Doc, primoravajući ga

da ispo­ru­či ran­som­va­re svim kli­jenti­ma.

Kao rezul­tat toga, ExPe­tr je izazvao

mili­on­ske gubit­ke, zara­ziv­ši i

veli­ke kom­pa­ni­je i mala preduzeća.

Ili na pri­mer CCle­a­ner, jedan od

naj­po­zna­ti­jih pro­gra­ma za čišćenje

sistem skog regi stra. Širo ko ga koriste

i kućni kori­sni­ci i sistem­ski admini

stra to ri. U nekom tre nut ku, napada­či

su kom­pro­mi­to­va­li okru­že­nje

za pro gra me re, opre miv ši neko liko

ver­zi­ja bac­kdo­o­rom. Tokom čitavog

jed nog mese ca ove kom pro mik

o r i šć e n j e p l a t ­f o r ­m i z a e - u č e ­n j e – n e - ­

š­to što pred­sta­vlja pret­nju za IT bezbed­nost

orga­ni­za­ci­je. Ovaj trend

će vero­vat­no opsta­ti. Dok je tokom

2020. godi ne 46% zapo­sle­nih

prvi put radi lo na dalji nu, sada dve

trećine njih izja­vlju­je da se ne bi vrati­lo

u kan­ce­la­ri­ju, dok osta­li žele da

ima­ju kraću rad­nu nede­lju u kan­cela

ri ji.

Nivo saj­ber bez­bed­no­sti zna­čaj­no

je una­pre­đen nakon pan­de­mije

i masov nog šire nja rada na daljinu.

Ipak, kor­po­ra­tiv­ni raču­na­ri koji se

kori­ste u zabav­ne svr­he osta­ju jedan

od naj­lak­ših nači­na da se dobi­je pristup

mre­ži kom­pa­ni­je. Tražeći alterna

tiv ne izvo re za pre u zi ma nje epizo­de

​emi­si­je ili nedav­no obja­vlje­nog

fil­ma, kori­sni­ci se susreću sa raz­li­čitim

vrsta­ma mal­ve­ra, uključujući trojan­ce,

špi­jun­ski soft­ver i bac­kdo­or

mal ver, kao i reklam ni soft ver. Pre ma

sta­ti­sti­ci kom­pa­ni­je Kaspersky, 35%

kori­sni­ka koji su se suo­či­li sa pretnja

ma pre ko plat for mi za stri ming

pogo­đe­no je tro­jan­ci­ma. Ako takav

zlo na mer ni soft ver zavr ši na kor pora­tiv­nom

raču­na­ru, napa­da­či mogu

da pro­dru u kor­po­ra­tiv­nu mre­žu,

pro­na­đu i ukra­du ose­tlji­ve infor­maci­je,

uključujući i ose­tlji­ve poslov­ne

deta­lje i lič­ne podat­ke zapo­sle­nih.

Pored toga, posto ji ten den ci ja da

se za moguće cure­nje poda­ta­ka krive

biv­ši zapo­sle­ni. Samo polo vi na

nedav no anke ti ra nih lide ra orga niza

ci ja uve­re­na je da biv­ši zapo­sleni,

nakon pre stan ka rad nog odnosa,

nema ju pri stup poda ci ma kompa

ni je uskla diš te nim u uslu ga ma u

obla­ku ili im je zai­sta one­mo­gu­ćeno

da kori ste kor po ra tiv ne nalo ge.

Biv­ši zapo­sle­ni se možda ni ne seća

da je imao pri stup ovim resur si ma,

ali rutin­ske pro­ve­re regu­al­to­ra često

otkri­va­ju da neovlašćena lica zai­sta

ima ju pri stup pover lji vim infor ma cija­ma,

što može rezul­ti­ra­ti nov­ča­nom

kaznom.

I kada su biv­ši zapo­sle­ni napusti­li

kom­pa­ni­ju i osta­li u dobrim

odno­si­ma sa svi­ma, to ne zna­či da

ne mogu da joj nane su šte tu. Sva ki

redun­dant­ni pri­stup siste­mu – bilo

da se radi o apli ka ci ja ma za saradnju,

rad noj e-poš ti ili vir tu el noj mašini

– povećava povr­ši­nu napa­da. Čak

i obi­čan raz­go­vor među kole­ga­ma o

pita nji ma koja nisu u vezi sa poslom

mogao bi se kori­sti­ti za napa­de socijal­nog

inže­nje­rin­ga.

2) DDoS napa di

DDoS napa­di distri­bu­i­ra­nog uskraćivanja

uslu­ge kori­ste pred­nost speci­fič­nih

ogra­ni­če­nja kapa­ci­te­ta koja

se pri­me­nju­ju na sve mre­žne resurse

– kao što je infra struk tu ra koja

omogućava veb loka­ci­ju kom­pa­nije.

DDoS napad pod ra zu me va sla nje

više zah­te­va napad­nu­tom veb resursu

sa ciljem da se pre­ko­ra­či kapaci­tet

veb loka­ci­je da obra­di više zah­te­va

i spre­či da veb loka­ci­ja pra­vil

no funk ci o ni še.

Napa­da­či pri­be­ga­va­ju raz­li­či­tim

nači­ni­ma napa­da na orga­ni­za­ci­je

kao što su ban­ke, medi­ji ili trgovci

na malo, i oni su često pogo­đeni

DDoS napa di ma. Šta vi še, DDoS

napa di na onlajn pro dav ni ce rastu

tokom pra­znič­nih sezo­na, kada su

nji ho vi kup ci naj ak tiv ni ji.

Posto­ji i rastući trend napa­da na kom­- ­

pa ni je za gej ming. Sever no a me rič­ki

data cen­tri igri­ce Final Fan­tasy 14

napad nu ti su počet­kom avgu­sta.

Igra­či su ima­li pro­ble­me sa vezom,

pri­ja­vom i delje­njem poda­ta­ka. Blizzar­do­ve

igre za više igra­ča (Call of

Duty, World of War­craft, Over­watch,

Hearthsto­ne i Dia­blo: Immor­tal)

tako­đe su pono­vo bile žrtve DDoS

napa da.

Mno gi DDoS napa di osta ju neprija­vlje­ni,

jer izno­si koje napa­da­či traže

kako bi zau­sta­vi­li napad često

nisu straš no veli ki.

3) Lanac snab de va nja

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


to­va­ne ver­zi­je su, sa zva­nič­nih veb

stra ni ca kom pa ni je pre u ze te 2,27

mili­o­na puta, a naj­ma­nje 1,65 milio

na kopi ja mal ve ra poku ša lo je da

komu ni ci ra sa ser ve ri ma kri mi na laca.

Nedav ni pri me ri koji su nam privu­kli

pažnju su DiceyF inci den ti,

izve­de­ni u jugo­i­stoč­noj Azi­ji. Glav­ne

mete su bili pro­gra­mer i ope­rater

onlajn kazi na i plat for ma za korisnič­ku

podrš­ku, koji su napad­nu­ti u

ope­ra­ci­ji u sti­lu fil­ma The Ocean 11.

Ili SmudgeX incident: nepoznati APT

je kom pro mi to vao ser ver za distribu­ci­ju

i zame­nio legi­tim­ni insta­later

onim koji je sadr­žao tro­ja­nac,

šireći zlo­na­mer­ni PlugX unu­tar jed­ne

južno­a­zij­ske naci­je na sve zaposle

ne u fede ral nim orga ni ma koji

su mora li da pre u zmu i insta li ra ju

novi, potre­ban alat. Pogo­đe­na je i IT

podrš­ka koja upra­vlja distri­bu­tiv­nim

ser ve rom i pro gra me ri.

4) Mal ver

Zlo­na­mer­ne dato­te­ke nala­ze se

svu da: ako pre u zi ma te nele gi tim ne

dato­te­ke, uve­ri­te se da nisu zara­žene.

Najveće pret­nje su krip­to­ri koji

cilja ju na podat ke kom pa ni je, novac

ili čak lič­ne podat­ke vla­sni­ka kompa

ni ja. I dalje se više od četvr­ti­ne

malih i sred­njih preduzeća odlu­čuje

za pirat ski ili neli cen ci ra ni soft ver

kako bi sma­nji­li troš­ko­ve. Takav softver

može uklju­či­va­ti neke zlo­na­merne

ili neže­lje­ne dato­te­ke koje mogu

da iskorišćavaju kor­po­ra­tiv­ne računa­re

i mre­že.

Jedan od pri­me­ra je Emo­tet, malver

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


koji kra­de ban­kar­ske akre­di­ti­ve i cilja

na orga ni za ci je širom sve ta. Druga

gru pa koja cilja na mala i sred nja

preduzeća je DeathStal ker, naj pozna

ti ji po svo jim napa di ma na pravne,

finan­sij­ske i turi­stič­ke subjek­te.

Glav­ni cilje­vi gru­pe se osla­nja­ju na

pljač­ku pover­lji­vih infor­ma­ci­ja u vezi

sa prav­nim spo­ro­vi­ma koji uklju­čuju

VIP oso­be i veli­ku finan­sij­sku imovi­nu,

kon­ku­rent­ske poslov­ne oba­veš

taj ne podat ke, kao i uvid u spa ja nja

i akvi zi ci je.

5) Soci jal ni inže nje ring

Od počet­ka pan­de­mi­je COVID-19,

mno­ge kom­pa­ni­je su pre­ba­ci­le veći

deo svo­jih aktiv­no­sti na internet

i nau­či­le da kori­ste nove ala­te

za sarad­nju. Kon­kret­no, poras­tao je

broj koirs­ni­ka Mic­ro­soft Offi­ce 365

pake ta, a phis hing napa di sada sve

više cilja­ju na te kori­snič­ke nalo­ge.

Pre­va­ran­ti pri­be­ga­va­ju raznim tri­kovi­ma

kako bi nave­li poslov­ne korisni­ke

da une­su svo­je lozin­ke na veb

loka ci ju napra vlje nu da izgle da kao

Mic ro sof to va stra ni ca za pri ja vu.

Otkri­li smo mno­go novih nači­na

na koje pre va ran ti poku ša va ju da

pre­va­re vla­sni­ke preduzeća, za koje

se pone­kad ispo­sta­vi da su pri­lič­no

slo­že­ni. Neki opo­na­ša­ju uslu­ge zaj­ma

ili dosta­ve tako što dele lažnu

veb stra­ni­cu ili šalju e-mail poru­ke

sa lažnim raču­no­vod­stve­nim dokumen

ti ma.

Neki napa­da­či se maski­ra­ju u legitim­ne

onlajn plat­for­me kako bi izvukli

pro­fit od svo­jih žrta­va. To mogu

biti čak i pri­lič­no popu­lar­ne uslu ge

tran sfe ra nov ca, kao što je Vise Transfer.

Još jed na crve na zasta vi ca koju

su otkri­li struč­nja­ci kom­pa­ni­je Kaspersky

su lin­ko­vi koji se pre­vode

pomoću Goo­gle Tran­sla­te usluge.

Napa­da­či kori­ste ser­vis Goo­gle

Tran sla te da zao­bi­đu postav­ke sajber

bez­bed­no­sti. Poši­lja­o­ci e-mail

poru ka navo de da je pri log neka

vrsta doku­men­ta o plaćanju koji je

dostu­pan isklju­či­vo pri­ma­o­cu, koji se

mora pro­u­či­ti za „pre­zen­ta­ci­ju ugovor

nog sastan ka i naknad ne uplate“.

Veza dug­me­ta Otvo­ri uka­zu­je na

sajt koji je pre­veo Goo­gle pre­vo­dilac.

Među­tim, veza vodi do lažnog

saj­ta koji su pokre­nu­li napa­da­či kako

bi ukra­li novac od svo­jih žrta­va.

Ukrat­ko, saj­ber kri­mi­nal­ci­će poku­ša­ti

da dopru do svo­jih žrta­va na

sva­ki mogući način – pre­ko neli­cenci­ra­nog

soft­ve­ra, phis­hing veb lokaci­ja

ili e-poš­te, pro­bo­ja u bez­bed­nosnoj

mre­ži preduzeća ili čak putem

masiv nih DDoS napa da. Nedavno

istra­ži­va­nje kom­pa­ni­je Kasperski

poka za lo je da 41% malih i srednjih

preduzeća ima plan za pre­ven­ciju

kri za – sto­ga, trend bri­ge o saj­berbez­bed­no­sti

i porast raz­u­me­va­nja

koli­ko iza­zov­no može biti sani­ranje

IT bez­bed­no­snih inci­de­na­ta je

dobra ten­den­ci­ja koja bi tre­ba­lo da

rezul­ti­ra pou­zda­nim boljim zaš­tit­nim

mera ma u okvi ru ovih orga ni za ci ja

Pre po ru ke

Da biste zaš­ti­ti­li svo­ja preduzeća

od saj­ber napa­da, Kaspersky pre­poru­ču­je

sledeće:

- insi­sti­raj­te na poli­ti­ci koriš­ćenja

jakih lozin ki, koja pod ra zu meva

da lozin ka stan dard nog kori snič­kog

nalo­ga ima naj­ma­nje osam

slo­va, jedan broj, veli­ka i mala slova

i pose­ban znak. Pro­ve­ri­te da li su

ove lozin ke pro me nje ne ako posto ji

sum nja da su kom pro mi to va ne. Da

biste ovaj pri­stup pri­me­ni­li u prak­si

bez dodat­nih napo­ra, kori sti te bezbed­no­sno

reše­nje sa sve­o­bu­hvatnim

ugra­đe­nim mena­dže­rom lozinki.

- Ne igno­ri­ši­te ažu­ri­ra­nja od dobavlja­ča

soft­ve­ra i ure­đa­ja. Oni obič­no

ne dono­se samo nove funk­ci­je

i pobolj­ša­nja inter­fej­sa, već­i reša­vaju

otkri­ve­ne bez­bed­no­sne sla­bo­sti.

- Odr­ža­vaj­te visok nivo sve­sti o

bez­bed­no­sti među zapo­sle­ni­ma.

Ohra­bri­te svo­je zapo­slene da nau­če

više o tre­nut­nim pret­nja­ma i načini­ma

zaš­ti­te svog lič­nog i pro­fe­sio­nal­nog

živo­ta i poha­đa­ju rele­vant

ne bes­plat­ne kur­se­ve. Spro­vo­đe­nje

sve­o­bu­hvat­nih i efi­ka­snih pro­grama

obu­ke, pri­pre­mlje­nih od trećih

stra­na za vaše zapo­sle­ne, dobar je

način ušte­de vre­me­na IT ode­lje­nja

uz dobi­ja­nje dobrih rezul­ta­ta. Io

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Izgradnja bezbednosne kulture:

osno va bez bed ne orga ni za ci je

Kre­i­ra­nje jake odbra­ne saj­ber bez­bed­no­sti za bilo koju orga­ni­za­ci­ju zah­te­va mno­go važnih

ele­me­na­ta. Svi zna­ju da je sna­žan fire­wall esen­ci­jal­na prva lini­ja odbra­ne. Naj­sa­vre­me­ni­ji

soft­ver za nad­gle­da­nje vaših mre­ža, koji ide­al­no uklju­ču­je soft­ver pokre­tan veš­tač­kom inteli­gen­ci­jom

za iden­ti­fi­ko­va­nje i odbi­ja­nje poten­ci­jal­nih napa­da čim oni stig­nu do vaše mre­že,

tako­đe je od ključ­nog zna­ča­ja. I tre­ba­lo bi da insi­sti­ra­te da samo odo­bre­ni ure­đa­ji sa najno­vi­jim

bez­bed­no­snim soft­ve­rom ima­ju pri­stup vašoj mre­ži. Sve ovo su osno­ve bez­bed­no­sti.

ISpecijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Foto: https://news.lenovo.com/

Autor: Doug Fisher,

Chief Security Officer, Lenovo

Ipak, naj va žni ji ele ment za vašu

zaš ti tu od saj ber napa da jesu

vaši lju di, a ne samo vaši bezbed

no sni timo vi. Jasno je da želite

isku sne, talen to va ne i foku si rane

lju de u svo jim bez bed no snim

timo vi ma, koji obez be đu ju da sve

prethodno nave de ne zaš ti te budu

posta vlje ne i pot pu no ope ra tiv ne.

Ali isti na je, da biste zai sta bili bezbed

ni, potreb no je da sva ka pojedi

nač na oso ba u vašoj orga ni za ci ji

– od pro da je, pre ko fina si ja do ljudskih

resur sa i CEO-a – zna svo ju ulogu

u odr ža va nju bez bed no sti organi

za ci je. A da bi se to posti glo, treba

da izgra di te sna žnu bez bed nosnu

kul tu ru.

Tema Mese ca sve sti o saj ber bezbed

no sti – „Sagle daj te sebe u sajbe

ru“ (“See Your self in Cyber”) u

skla du je sa dva važna aspek ta snažne

saj ber bez bed no sti. Prvi je da je

svim indu stri ja ma potreb no više kvalifikovanih,

talentovanih ljudi koji bi

sajber bezbednost posmatrali kao zanimanje.

Bezbednosne pretnje nastavlja

ju da rastu i po obi mu i po ozbilj­

no sti, pa svet tre ba da se foku si ra i ulaže

u izgrad nju i jača nje tale na ta u sajber

bez bed no sti. Ali, ja tvr dim da je

dru gi deo – da svi zna ju kako mogu

da budu deo jača nja saj ber bez bed nosti

– pod jed na ko važan i od suš tin skog

zna ča ja tamo gde je bez bed no sna kultu

ra sna žna.

Šta je „secu rity first

kul tu ra”?

Šta se pod ra zu me va pod sna žnom

bezbednosnom kulturom? Mislim na

orga ni za ci ju u kojoj je raz miš lja nje o

bezbednosti jednako rutinsko i prirod

no kao i raz miš lja nje o finan sij skim

troš ko vi ma pro jek ta ili pla no vi ma za

pred sto je će lan si ra nje pro iz vo da. Slič

no kao što se orga ni za ci je foku si raju

na kvalitet u svakom procesu, na isti

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


način tre ba da raz miš lja ju o bez bedno

sti. Raz miš lja nje o bez bed no sti pod

ra zu me va sve, od ugrad nje zaš ti te u

sva ki novi pro iz vod, do toga da se dva

puta raz mi sli pre nego što se otvori

link u e-mai lu od nepo zna tog izvo ra

ili odgovori na zahtev za potencijalno

poverljivim informacijama putem telefo

na ili druš tve nih mre ža. Ukrat ko, to

zna či da je bez bed nost uvek na prvom

mestu za sve.

Da bi se posti glo da svi budu fokusi

ra ni na bez bed nost, prvo vam je

potreb na podrš ka sa naj vi ših nivoa

vaše orga ni za ci je. Za Leno vo to je

poče lo tako što je CEO kre i rao ulo gu

Chi ef Secu rity Offi ce ra i uči nio ga delom

izvrš nog odbo ra kom pa ni je, kao i

nekim ko daje dot ted-line izveš taj Bordu

direk to ra. Ova struk tu ra izveš ta ­

va nja pru ža CSO-u ogrom nu podrš

ku, daju ći mi dozvo lu da vodim teš ke

raz go vo re i pred u zi mam sna žne mere

potreb ne da bi bez bed nost uvek bila

prioritet.

Taj visok nivo podrš ke tako đe omogu

ća va CSO-u da zau zme holi stič ki

pri stup bez bed no sti. Naro či to u velikim

orga ni za ci ja ma sa više poslov nih

jedi ni ca i pro iz vod nih lini ja, suvi še lako

je raz vi ti silo sni pri stup širo kom spektru

poslov nih pita nja, uklju ču ju ći bezbed

nost. Među tim, vide li smo jasne

prednosti unificirane strukture – onoga

što mi nazi va mo One Leno vo pristup

– koja objedinjuje bezbednosne

timo ve širom kom pa ni je. Mi oku pljamo

lidere iz Chief Information Security

Officea, bezbednosti proizvoda, bezbed

no sti lana ca snab de va nja i fizič ke

bezbednosti kako bismo identifikovali

uspe he i pokre nu li pita nja koja treba

da se reše. Često nala zi mo mesta

gde raz li či ti delo vi pred u ze ća mogu

da sara đu ju na reše nji ma, isto vre me no

posti žu ći kon sen zus o glav nim iza zovima

sa kojima kompanija treba da se

poza ba vi. Taj pri stup je poseb no koristan

kada se tra že resur si potreb ni za

reša va nje bez bed no snih pro ble ma.

Što je tako đe raz log zaš to CSO tre ba

da stvo ri sna žno part ner stvo sa drugim

seni or lide ri ma širom orga ni zaci

je, poš to nije dan SCO ne može da

radi sam. Ovo part ner stvo tre ba da se

bazi ra na zajed nič kom raz u me va nju

da kup ci oče ku ju sna žnu zaš ti tu svo jih

podataka i privatnosti, a da svaki neuspeh

da se to uči ni pred sta vlja rizik od

nano še nja dugo roč ne šte te repu ta ci ji i

brendu organizacije, kao i finansijskoj

imovini i ESG ocenama kompanije. S

obzi rom na ovo, CSO je odgo vo ran

za identifikovanje bezbednosnih rizika

i poten ci jal nih reše nja, i zatim rad

sa višim ruko vod stvom na dogo vo ru

o pla ni ra nim reše nji ma i pro na la že nju

resursa za ostvarivanje tog plana.

Sna­žna bez­bed­nost

uklju­ču­je sva­ko­ga

Ipak, i nakon uskla đi va nja sa vašim

višim ruko vo di o ci ma i bez bed no snim

timo vi ma, i dalje ima te više od 90%

vaše orga ni za ci je koja tako đe tre ba da

sta vi bez bed nost na prvo mesto. Kako

oni postaju deo bezbednosne kulture?

Odgo vor je da im se pomog ne da raz

u me ju kako oni mogu da pomog nu i

kako jaka bez bed nost kori sti svi ma. A

naj bo lji način da se pre ne su ove informa

ci je je obu ka. S obzi rom na veli ki

obim napa da na veći nu veli kih pred u ­

ze ća, zapo sle ni će se na kra ju naći na

prvoj lini ji fron ta, obič no u for mi phishing

napa da. Sve veća sofi sti ci ra nost

ovih lažnih e-mai lo va, druš tve nih upozorenja,

SMS-ova ili telefonskih poziva

zna či da sko ro sva ki dan zapo sle ni

odlu ču je da li da klik ne na link u dobro

pre ru še nom e-mai lu ili da ga pri ja vi.

Obuka ostvaruje dva glavna cilja.

Prvo, daje zapo sle ni ma ala te da identifikuju

napade koji se maskiraju kao

prijateljska upozorenja ili pozdravi i

da zna ju šta da rade. Dru go, pod se ća

zaposlene da budu oprezni.

Mi svake godine imamo obaveznu

obu ku u celoj kom pa ni ji, a pod obave

znom mislim da niko nije izu zet,

poseb no viši ruko vo di o ci. Iako nijed na

obu ka nije savr še na, naše su sva ka ko

dopri ne le zna čaj nom padu uspeš nih

napa da i dra ma tič nom pora stu napada

koji su identifikovani i prijavljeni

našim bez bed no snim timo vi ma.

Bezbednost je svakako putovanje a

ne odre diš te. Ali ako može te izgra diti

sna žnu bez bed no snu kul tu ru širom

vaše orga ni za ci je i pre ne ti da sva ko

– uklju ču ju ći naj vi še ruko vo di o ce – ima

svo ju ulo gu, u mno go boljoj pozi ci ji ste

da to puto va nje uči ni te što lak šim. Io

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Cyber cri me as a Ser vi ce

Saj­ber kri­mi­nal kao ser­vis (Cyber­cri­me as a Ser­vi­ce - CaaS) je sve veća pret­nja oso­ba­ma

širom sve­ta, koja se dalje raz­vi­ja. Mic­ro­soft Digi­tal Cri­mes Unit (DCU) uočio je kon­ti­nu­i­ra­ni

rast CaaS eko­si­ste­ma, uz sve veći broj onli­ne uslu­ga koje olak­ša­va­ju raz­li­čit saj­ber kri­mi­nal,

uklju­ču­ju­ći BEC (busi­ness email com­pro­mi­se) i ran­som­wa­re kojim upra­vlja­ju lju­di. Phis­hing

i dalje pred­sta­vlja pre­fe­ri­ra­ni metod napa­da, jer saj­ber kri­mi­nal­ci mogu ste­ći zna­čaj­nu korist

od uspeš­ne kra­đe i pro­da­je pri­stu­pa ukra­de­nim nalo­zi­ma.

ISpecijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Kao odgo vor na šire nje CaaS

tržiš ta, DCU je pobolj šao

svo je siste me za osluš kiva

nje kako bi otkrio i iden ti fi ko vao

CaaS ponu de u čita vom eko si ste mu

inter ne ta, deep webu, pro ve re nim

foru mi ma, namen skim veb saj to vima,

foru mi ma za onli ne disku si je i

plat for ma ma za raz me nu poru ka.

Saj ber kri mi nal ci sada sara đu ju u

svim vre men skim zona ma i na raz

li či tim jezi ci ma kako bi posti gli

spe ci fič ne rezul ta te. Na pri mer, jedan

CaaS veb sajt koji admi ni strira

poje di nac u Azi ji vodi ope ra ci je u

Evro pi, a stva ra zlo na mer ne nalo ge

u Afri ci. Mul ti ju ris dik cij ska pri ro da

ovih ope ra ci ja pred sta vlja kom pleksan

iza zov u smi slu pra va i spro vođe

nja zako na. Kao odgo vor, DCU

usred sre đu je svo je napo re na onemo

gu ća va nje mali ci o zne kri mi nal

ne infra struk tu re koja se kori sti za

olak ša va nje CaaS napa da i sara đu je

sa agen ci ja ma za spro vo đe nje zakona

širom sve ta kako bi se kri mi nal ci

pri ve li prav di.

Saj ber kri mi nal ci sve više kori ste

ana li ti ku kako bi mak si mal no poveća

li domet, opseg i dobit. Kao i legitim

na pred u ze ća, CaaS veb saj to vi

mora ju da obez be de valid nost proiz

vo da i uslu ga kako bi odr ža li solidnu

repu ta ci ju. Na pri mer, CaaS veb

saj to vi rutin ski auto ma ti zu ju pri stup

kom pro mi to va nim nalo zi ma kako

bi osi gu ra li valid nost ugro že nih kreden

ci ja la. Saj ber kri mi nal ci će pre kinu

ti pro da ju odre đe nih nalo ga kada

se lozin ke rese tu ju ili ranji vo sti zakrpe.

Sve više su otkri va ni CaaS veb

saj to vi koji pru ža ju kup ci ma veri fika

ci ju na zah tev kao pro ces kon trole

kva li te ta. Kao rezul tat toga, kup

ci mogu biti sigur ni da CaaS veb

sajt pro da je aktiv ne nalo ge i lozin ke,

dok se isto vre me no sma nju ju potenci

jal ni troš ko vi za CaaS trgov ca ako

se ukra de ni kre den ci ja li poniš te pre

pro da je.

DCU je tako đe pri me tio CaaS veb

saj to ve koji nude kup ci ma mogućnost

kupo vi ne kom pro mi to vanih

nalo ga sa odre đe nih geo grafskih

loka ci ja, nazna če nih pro vajde

ra onli ne uslu ga i poseb no ciljanih

poje di na ca, pro fe si ja i indu stri ja.

Često naru či va ni nalo zi se foku si raju

na pro fe si o nal ce ili ode lje nja koji

se bave fak tu ri sa njem, kao što su

finan sij ski direk to ri (CFOs) ili „Raču ni

potra ži va nja“. Slič no tome, indu stri je

koje uče stvu ju u jav nom ugo va ra nju

često su na meti zbog koli či ne informa

ci ja koje su dostup ne kroz pro ces

jav nog nad me ta nja.

Ključ­ni tren­do­vi

DCU istra ži va nja o CaaS-u otkri la

su broj ne ključ ne tren do ve.

Broj i sofi­sti­ci­ra­nost uslu­ga

se pove­ća­va­ju

Jedan pri mer je evo lu ci ja veb

školj ki (web shells) koje se obič no

sasto je od kom pro mi to va nih veb

ser ve ra koji se kori ste za auto ma ti zaci

ju phis hing napa da. DCU je uočio

da pre pro dav ci CaaS-a pojed nosta

vlju ju otpre ma nje phis hing kitova

ili mal ve ra pre ko spe ci ja li zo vanih

veb daš bor da. Pro dav ci CaaS-a

često naknad no poku ša va ju da proda

ju dodat ne uslu ge akte ru pretnje

pre ko kon trol ne table, kao što

su uslu ge spam poru ka i spe ci ja li zova

ne liste pri ma la ca spa ma bazi rane

na defi ni sa nim atri bu ti ma, uključu

ju ći geo graf sku loka ci ju ili pro fe siju.

U nekim slu ča je vi ma, pri me ti li su

da se jed na veb školj ka kori sti u više

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


kam pa nja napa da, što suge ri še da

bi akte ri pret nje mogli da odr ža va ju

per zi sten tan pri stup kom pro mi to vanom

ser ve ru.

Tako đe su pri me ti li porast usluga

ano ni mi za ci je dostup nih kao deo

CaaS eko si ste ma, kao i ponu da za

nalo ge vir tu el nih pri vat nih mre ža

(VPN) i vir tu el nih pri vat nih ser ve ra

(VPS). U veći ni slu ča je va, ponu đeni

VPN/VPS su prvo bit no naba vlje ni

putem ukra de nih kre dit nih kar ti ca.

CaaS veb saj to vi su tako đe nudili

veći broj pro to ko la za uda lje ni

desk top (remo te desk top pro to col -

RDP), secu re shell (SSH) i cPa ne le za

koriš će nje kao plat for me za orke strira

nje napa da saj ber kri mi na la. CaaS

trgov ci kon fi gu ri šu RDP, SSH i cPanels

odgo va ra ju ćim ala ti ma i skripto

vi ma kako bi olak ša li raz li či te tipove

saj ber napa da.

DCU je 2022. godi­ne uspeš­no blo­ki­rao 2.750.000 regi­stra­ci­ja saj­to­va

kako bi pred­u­hi­trio kri­mi­nal­ne akte­re koji su pla­ni­ra­li da ih isko­ri­ste za

uče­stvo­va­nje u glo­bal­nom saj­ber kri­mi­na­lu.

homo glif. Pla ća nje za ovu uslu gu je

goto vo isklju či vo u krip to va lu ti.

Pro­dav­ci CaaS-a sve više nude

kom­pro­mi­to­va­ne kre­den­ci­ja­le

za kupo­vi­nu

Kom pro mi to va ni kre den ci ja li omogu

ća va ju neo vlaš će ni pri stup kori snič

kim nalo zi ma, uklju ču ju ći ser vis razme

ne e-mai lo va, kor po ra tiv ne resurse

za delje nje dato te ka i One Dri ve for

Busi ness. Kada bi admi ni stra tor ski kreden

ci ja li bili kom pro mi to va ni, nea u tori

zo va ni kori sni ci bi mogli da dobi ju

pristup poverljivim datotekama, Azure

resur si ma i kori snič kim nalo zi ma kompa

ni je. U mno gim slu ča je vi ma istraži

va nja DCU-a su otkri la nea u to ri zova

nu upo tre bu istog kre den ci ja la na

više ser ve ra kao nači na da se automa

ti zu je veri fi ka ci ja kre den ci ja la. Ovaj

obra zac uka zu je da bi kom pro mi to vani

kori snik mogao biti žrtva više phishing

napa da ili ima ti mal ver na ure đaju,

koji omo gu ća va bot net keylog geri

ma da pri ku plja ju kre den ci ja le.

Uslu­ge kre­i­ra­nja homo­glif­skih

dome­na sve više zah­te­va­ju

pla­ća­nje u krip­to­va­lu­ta­ma

Homo glif ski dome ni opo na ša ju

legi tim ne nazi ve dome na kori ste ći

karak te re koji su iden tič ni ili sko ro

iden tič ni po izgle du sa dru gim karakte

rom. Cilj je pre va ri ti posma tra ča da

pomi sli da je hemo glif domen istinski

domen. Ovi dome ni su sve pri sut

na pret nja i kapi ja za zna čaj nu koli činu

saj ber kri mi na la. CaaS saj to vi sada

pro da ju pri la go đe ne homo glif ne

nazi ve dome na, što omo gu ća va kupci

ma da zah te va ju ime na odre đe nih

kom pa ni ja i dome na za lažno predsta

vlja nje. Nakon što pri me upla tu,

CaaS trgov ci kori ste alat za gene risa

nje homo gli fa da bi iza bra li naziv

dome na, a zatim regi stru ju mali ci o zni

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Poja­vlju­ju se CaaS uslu­ge i

ser­vi­si sa pobolj­ša­nim

funk­ci­ja­ma da bi se izbe­glo

otkri­va­nje

Jedan pro da vac CaaS-a nudi kitove

za phis hing sa pove ća nim slo jevi

ma slo že no sti i funk ci ja ma anoni

mi za ci je dizaj ni ra ne da osu je te

siste me za otkri va nje i pre ven ci ju,

za samo 6 ame rič kih dola ra dnev

no. Uslu ga nudi niz redi rek ci ja koje

oba vlja ju pro ve re pre nego što se

dozvo li sao bra ćaj na sle de ći sloj ili

sajt. Jed na od njih pokre će pre ko 90

pro ve ra radi fin ger prin tin ga ure đa ja,

uklju ču ju ći da li je to vir tu el na mašina,

pri ku plja nje deta lja o bra u ze ru i

har dve ru koji se kori sti, i još mno go

toga. Ako sve pro ve re pro đu, saobra

ćaj se šalje na odre diš nu stra ni cu

koja se kori sti za phis hing.

End-to-end cyber­cri­me uslu­ge

pro­da­ju pret­pla­te na

upra­vlja­ne ser­vi­se

Tipič no, sva ki korak u izvr še nju

onli ne kri mi na la može otkri ti akte re

pret nji ako je ope ra tiv na bez bed nost

loša. Rizik od izlo že no sti i iden ti fi kaci

je se pove ća va ako se uslu ge kupuju

sa više CaaS saj to va. DCU je uočio

zabri nja va ju ći trend na dark vebu,

gde posto ji pove ća nje bro ja uslu ga

koje nude ano ni mi za ci ju soft ver skog

koda i gene ri zo va nje tek sta veb saj ta

kako bi se sma nji la izlo že nost. Provaj

de ri end-to-end uslu ga pret plate

na saj ber kri mi nal upra vlja ju svim

uslu ga ma i garan tu ju rezul ta te koji

dodat no sma nju ju rizik izlo že no sti

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


za OCN koji se pret pla ti. Sma njeni

rizik je pove ćao popu lar nost ovih

end-to-end uslu ga.

Phis hing as a ser vi ce (Pha aS)

je jedan pri mer end-to-end usluge

saj ber kri mi na la. Pha aS je evolu

ci ja pre đaš njih ser vi sa pozna tih

kao pot pu no neo t kri vlji ve uslu ge

(fully unde tec ta ble ser vi ces - FUD)

i nudi se na bazi pret pla te. Tipič ni

Pha aS uslo vi uklju ču ju odr ža va nje

phis hing veb saj to va aktiv nim mesec

dana.

DCU je tako đe iden ti fi ko vao CaaS

trgov ca koji nudi DDoS (distri bu ted

denial of ser vi ce) po mode lu pretpla

te. Ovaj model pre ba cu je stvara

nje i odr ža va nje bot ne ta neo p­

hod nog za izvo đe nje napa da CaaS

trgov cu. Sva ki kori snik DDoS pretpla

te dobi ja enkrip to va nu uslugu

radi pobolj ša nja ope ra tiv ne bezbed

no sti i podrš ku 24x7 u tra ja nju

od godi nu dana. Ser vis pret pla te

na DDoS nudi raz li či te arhi tek tu re i

meto de napa da, tako da kupac jedno

stav no selek tu je resurs za napad,

a pro da vac obez be đu je pri stup nizu

kom pro mi to va nih ure đa ja na svom

bot ne tu kako bi se izvr šio napad.

Cena DDoS pret pla te je samo 500

US dola ra.

Borba koja

traje

Rad DCU-a na raz vo ju ala ta i teh

ni ka koje iden ti fi ku ju i ome ta ju CaaS

saj ber kri mi nal ce je u toku. Evo lu cija

CaaS uslu ga pred sta vlja zna ča jan

iza zov, poseb no u dis rup ci ji pla ća nja

krip to va lu ta ma. Io

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Orac le Cloud

Jača­ju­ći svo­ju pozi­ci­ju jed­nog od naj­br­že­ra­stu­ćih svet­skih cloud ven­do­ra, Orac­le je prkosio

sva­kom poj­mu ogra­ni­če­ne potra­žnje kupa­ca, jer je pri­hod od clo­u­da u dru­gom kvar­talu

2022. fiskal­ne godi­ne poras­tao za 43% zahva­lju­ju­ći sna­žnom rastu u svim seg­men­ti­ma

cloud poslo­va­nja. Cloud je postao glav­ni pokre­tač efi­ka­snih ino­va­ci­ja kom­pa­ni­je u svim

sek­to­ri­ma.

ISpecijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Orac le Cloud je prvi jav

ni cloud napra vljen od

teme lja da bude bolji

cloud za svako rešenje. Promenom

osnov nog inže nje rin ga i dizaj na

sistema za cloud computing stvorili

smo inovacije koje rešavaju probleme

koje kori sni ci ima ju sa postojećim

javnim cloud rešenjima. Ubrzavamo

migra ci je postojećih poslov nih rešenja,

pru ža mo bolju pou zda nost i performanse

i nudimo kompletne usluge

koje su kli jen ti ma potreb ne za

izgradnju inovativnih cloud aplikaci

ja. Orac le i Orac le Cloud mogu da

se pohva le impo zant nom listom klijenata

koji su ukazali poverenje ovakvoj

teh no lo gi ji. Među nji ma su Red

Bull, Pre mi er Lea gue, Fedex, Zoom,

CERN i mno gi dru gi. Pored toga, u

Gartnerovom Magic Quadrant izveš

ta ju za 2022. godi nu Orac le Cloud

je prepoznat kao Visi­o­nary za cloud

tehnologije.

Prvi cloud region u Srbi ji

Otva ra njem novog Orac le cloud

regi o na u Kra gu jev cu, posta je mo

prvi cloud pro vaj der koji će ima ti

Srbi ju na mapi svo jih cloud regi o­

na. Cloud region biće hosto van unutar

Držav nog data cen tra, u skla du

sa naj mo der ni jim i naj sa vre me nijim

SoC stan dar di ma. Na ovaj način,

Srbi ja će biti pri sut na na mapi od

pre ko 40 cloud regi o na širom sveta.

Region će ima ti istu arhi tek turu,

ponu du ser vi sa i cene kao i svi

osta li Orac le regi o ni na svet skoj

mapi. Na ovaj način, u našoj zemlji

i regi o nu posta je dostup na naj moder

ni ja teh no lo gi ja, na čijem održa

va nju, raz vo ju i podrš ci radi celokup

ni svet ski eko si stem Orac le speci

ja li sta, sprem na za pri me nu u rešava

nju poslov nih pro ble ma uz pomoć

lokal nog Orac le Con sul ting tima koji

bro ji bli zu 100 čla no va i u daljem

je rastu. Na osno vu ser vi sno ori jenti

sa nog mode la za distri bu ci ju teh

no lo gi je, kod kori sni ka koji odabe

re cloud teh no loš ki pro iz vo di u

pri me ni u sva kom daljem momentu

u buduć no sti osta ju u naj vi šoj tač

ki raz vo ja.

Pogod no sti koje dono se

Cloud reše nja

Izdva ja mo šest ključ nih raz loga

zašto klijenti biraju Oracle Cloud

Infra struc tu re (OCI) za sva svo ja cloud

rešenja.

1. Jed no stav ni je upra vlja nje

kri­tič­nim enter­pri­se reše­nji­ma

Mno ge poslov ne apli ka ci je predsta

vlja ju iza zov za pre la zak na cloud,

jer je većina doba vlja ča cloud tehno

lo gi ja zasno va na na mode lu virtu

el ne maši ne sa resur si ma koji se

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


dele pre ko raču nar skog hiper vi zora

i zajed nič kih raču nar skih mre ža.

Ova sta ri ja arhi tek tu ra raču nar stva

u clo u du ote ža va poslov nim apli kaci

ja ma da rade na oče ki va nim nivoi

ma per for man si i dostup no sti bez

zna čaj nih modi fi ka ci ja, što dopri nosi

slo že no sti i rizi ku. Reše nja osetlji

va na per for man se dizaj ni ra na su

da naj bo lje rade na arhi tek tu ri koja

se može ska li ra ti hori zon tal no i verti

kal no, zajed no sa mre ža ma koje

ima ju ultra niska kaš nje nja i siste mima

koji ima ju kon stant ne veze među

osta lim ser vi si ma poput baza podata

ka. OCI je dizaj ni ran ključ nim tehno

lo gi ja ma u clo u du da odgo vo ri na

zah te ve poslov nih apli ka ci ja.

2. Sve što je neo p hod no da se

raz­vi­ja­ju moder­ne cloud nati­ve

apli ka ci je

Iako je OCI dizaj ni ran da bude

bolji za poslov na reše nja, iste inova

ci je u umre ža va nju, raču nar stvu i

skla diš te nju čine cloud nati ve rešenja

efi ka sni jim, otpor ni jim i ska la bilni

jim. OCI ima širo ke uslu ge u clou

du i part ner ski eko si stem koji su

vam potreb ni za pra vlje nje pro dukci

o nih cloud reše nja.

3. Auto­nom­ni ser­vi­si auto­mat­ski

obez­be­đu­ju, kon­fi­gu­ri­šu i ska­li­ra­ju

vaše aplikacije

Auto nom ne uslu ge su dizaj ni ra ne

da auto ma ti zu ju zakr pe i pode ša vanje

per for man si ope ra tiv nog sistema

i baze poda ta ka. Pogreš na konfi

gu ra ci ja i loša opti mi za ci ja mogu

da ugro ze per for man se apli ka ci je, a

pogreš no pri me nje ne bez bed no sne

zakr pe mogu da une su ranji vo sti u

sistem. Pri me nom OCI auto nom nih

ser vi sa, poput Auto no mo us Data base,

ova kvi rizi ci su sve de ni na nulu,

omo gu ća va ju ći kom ple tan fokus na

poslov no reše nje.

4. Orac­le Cloud pru­ža naj­ve­ći nivo

podrš ke za hibrid na cloud reše nja

Arhitektura Oracle Clouda je dizajni

ra na da podr ži širok spek tar opci ja

primene za klijente. Klijenti mogu da

pokreću ceo OCI region iz svog data

cen tra, da pre me ste čita va lokal na

VMva re okru že nja u regi o ne jav nog

clo u da ili da ispo ru če OCI uslu ge kao

što su Exa da ta i Roving Edge pra vo na

mesto potreb nog posla. Orac le takođe

ima jedin stve nu inter ko nek ci ju sa

Microsoft Azureom kako bi obezbedio

objedinjeni identitet sa minimalnim

kašnjenjem i multicloud usluge u

12 regiona širom sveta. Bez obzira da

li su kli jen ti već iza bra li glav nog vendo

ra uslu ga u clo u du, oni mogu da

modernizuju svoje poslovanje kontrolom,

per for man sa ma i vrednošću OCIjevog

asortimana hibridnih rešenja.

5. Orac le Cloud pri stup

bez bed no sti je takav da je ona

ugra­đe­na u pro­iz­vod,

akti­vi­ra­se auto­mat­ski i

bez dodat ne nadok na de

Kada smo pra vi li cloud sledeće

gene ra ci je, nismo pobolj ša li samo

arhi tek tu ru, već i ključ ne atri bu te

kao što je bez bed nost. Kod veći ne

ven do ra jav nog clo u da reše nja se

raz vi ja ju bez prvo bit nog foku sa na

bez bed nost, koja se doda je naknad

no. Sva ka apli ka ci ja koju želi te da

obez be di te zah te va mnoš tvo raz liči

tih uslu ga, često sa raz li či tim cenama.

U OCI-ju smo dizaj ni ra li bezbed

nost kao osno vu od počet ka

izra de vaše apli ka ci je ili migra ci je,

a većinu naših bez bed no snih alata

smo uči ni li bes plat nim kao deo

vašeg okru že nja.

6. Orac­le Cloud pru­ža odli­čan

odnos cene i kva li te ta

U dizaj ni ra nju Orac le Clo u da želeli

smo cloud koji ima bolje per forman

se za sva ku apli ka ci ju, ali i bolje

cene i per for man se. Da bismo to

posti gli, uči ni li smo naše cene global

no dosled nim, pri čemu su troš

ko vi za raču nar sku ili skla diš nu

uslu gu strikt no niski u svim regi o­

ni ma da bismo pojed no sta vi li usvaja

nje. Uči ni li smo naše cene kon kurent

nim bez zah te va nja od kupaca

više go diš nje oba ve ze. Osmi sli li

smo da osnov ne mogućnosti u clou

du budu uklju če ne u cenu raču nara,

a ne kao dodat na nakna da. Izgradi

li smo mre že sa boljim učin kom, ali

i odredili cenu za kretanje podataka iz

clo u da kao vid podrš ke našim kli jentima

i njihovim multicloud rešenjima.

Osim cena uslu ga, teži mo da stal no

olakšavamo rad sa Oracle Cloudom.

Podr ža li smo naše uslu ge naj sve o buhvatnijim

SLA, gde garantujemo ne

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


samo finan sij sku dostup nost već i

per for man se naše mre že i uslu ga

skla diš te nja, kao i vašu spo sob nost

da upra vlja te uslu ga ma pre ko API-ja

u sva kom tre nut ku. Da bismo pojedno

sta vi li migra ci ju, uklju ču je mo

dizajn, pla ni ra nje i migra ci ju vaših

Oracle Cloud Infrastructure u svojoj

arhi tek tu ri sadr ži dva glav na bez bedno

sna kon cep ta oko kojih je izgrađen

osta tak siste ma - Tenancy Iso lation

i Defen se in Depth.

Tenancy Iso­la­tion

maši ne dodat no pove ća va ju ste pen

bez bed no sti, samim time one mo guća

va ju ći napa da ču da kom pro mi tova

njem jed ne vir tu el ne maši ne, kroz

hiper vi zor, kom pro mi tu je pre o stale

vir tu el ne maši ne koje se izvr ša va ju

na istom hiper vi zo ru.

reše nja u cloud uz pomoć lokal nog

Orac le Con sul ting tima. Konač no,

može mo sma nji ti posto je će troš kove

podrš ke za soft ver sku licen cu za

25 do 33 pro cen ta dok povećavate

upo tre bu OCI-a kroz Orac le Sup port

Rewards.

Bez bed nost OCI – Gen2

Cloud bez bed nost

Tenancy Iso la tion pred sta vlja jedinstven

kon cept Gen 2. cloud reše nja.

Inte gri san je unu tar Orac le Clo u da

više stru ko pove ća va ju ći bez bed nost

kori snič kih poda ta ka. Pri me nom

spe ci ja li zo va nog mre žnog har dvera

izvr še na je segre ga ci ja bac kbone

infra struk tu re za komu ni ka ci ju

među ser vi si ma, sma nju ju ći mogućnost

late ral nih napa da unu tar Orac

le Clo u da. Uz spe ci ja li zo va ni mre žni

har dver, raz vi je ni su spe ci ja li zo va ni

bez bed no sni ure đa ji koji na hipervi

zo ri ma gde se izvr ša va ju vir tu el ne

Ovo je dra stič na raz li ka u odnosu

na cloud reše nja prve gene ra cije

koja se mogu tre ti ra ti kao kla si čan

pri stup vir tu e li za ci ji – odre đe ni broj

ser ve ra slu ži kao host ure đa ji gde se,

po potre bi, muš te ri ja ma seg men tira

ju vir tu el ne maši ne koje oni potom

kori ste.

Defen­se in Depth

Defen se in Depth pred sta vlja pristup

raz vo ju raču nar skih reše nja sa

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


foku som na bez bed nost. Upo trebom

Defen se in Depth meto do logi

je, bez bed nost se tre ti ra kao integral

ni deo raču nar skog siste ma. U

slu ča ju OCI i Gen 2. cloud reše nja

pod ra zu me va se inte gri sa nje bezbed

no snih reše nja u celo kup noj verti

ka li clo u da.

Ako kre ne mo od poda ta ka kao

prvog sloja, OCI podrazumeva enkripci

ju svih poda ta ka koji se na nje mu

nalaze (at-rest i in-transit enkripcija)

klju če vi ma pru že nim od stra ne Oraclea

ili od strane mušterija.

Bez bed nost vir tu el nih maši na

(instan ci) uve ća na je pri me nom hardver

ske bez bed no sti, bez bed no sti

ope ra tiv nih siste ma koji se izvr šava

ju, kao i oba ve znom pri me nom

ser ti fi ka ta i krip to graf ski bez bed nih

SSH klju če va. Narav no, tenancy isola

tion opi san u pret hod nom delu i

dalje pred sta vlja jedan od glav nih

bez bed no snih aspe ka ta.

Vir tu el ne mre že unu tar OCI-ja su

obez be đe ne spe ci ja li zo va nim i jedinstve

nim har dve rom za OCI, koji pruža

veći ste pen redun dan se i veći stepen

raz dvo je no sti poda ta ka i mre žnih

interfejsa nego alternativna rešenja.

OCI nativ no podr ža va raz li či ta rešenja

za moni to ring i log ging apli kaci

ja i siste ma unu tar OCI, ali pored

toga pru ža nativ na reše nja koja se

bave nad zo rom i pra će njem bezbed

no sti celo kup nog siste ma kao i

apli ka ci ja na nje mu.

Na posled njem slo ju, OCI ima nativnu

zaš ti tu pro tiv DDoS napa da i jedin

stve nu arhi tek tu ru koja se bri ne

o odr ža nju dostup no sti ser vi sa krajnjim

kori sni ci ma.

Sva ki sloj OCI pro žet je kon cep tom

upravljanja identitetima, tako da, prate

ći prin­ci­ple of least pri­vi­le­ge, kao i

seg men ta ci je kori ste ći com­part­ments

(logič ke celi ne resur sa unu tar OCI)

omo gu će na je pre ci znost u dode ljivanju

privilegija korisnicima OCI uz

moguć nost pra će nja izme na unu tar

OCI plat for me. Io

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


DNS i saj ber bez bed nost

Bez­be­dan DNS je od suš­tin­skog zna­ča­ja za onlajn pri­su­stvo orga­ni­za­ci­je, kao i za bez­bed­nost

poda­ta­ka, apli­ka­ci­ja i ser­vi­sa na inter­noj pri­vat­noj mre­ži. DNS napa­di posta­ju sve češ­ći

i sofi­sti­ci­ra­ni­ji, tako da je obez­be­đi­va­nje DNS slo­ja od suš­tin­skog zna­ča­ja za zaš­ti­tu poda­taka

kori­sni­ka i oču­va­nje repu­ta­ci­je kom­pa­ni­je.

ISpecijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Autor: Žarko Kecić, CTO,

RNIDS

Sva ki put kada kori sti mo internet

osla nja mo se na nazive

dome na da bi odre di li servis

koji želi­mo da kori­sti­mo. Međutim,

raču­na­ri kori­ste IP adre­se za

povezivanje sistema i usmeravanje

sao­bra­ća­ja putem inter­ne­ta, i DNS servis

koji pove zu je nazi ve dome na i IP

adre­se je neo­p­ho­dan za sva­ko­dnev­nu

upo­tre­bu inter­ne­ta.

Tri osnov­na stu­ba saj­ber bez­bed­nosti

su:

- Poverljivost - ima za cilj spre­ča­vanje/zaštitu

sistema i podataka od neovlaš­će­nog

pri­stu­pa

- Integritet - pod­ra­zu­me­va odr­ža­vanje

dosled­no­sti, tač­no­sti i vero­do­stojnosti

podataka

- Dostupnost - zna­či da bi ser­vi­si i

informacije trebalo da budu dostupni

Kakva je ulo ga DNS-a kada

je u pita nju

saj ber bez bed nost?

DNS je uz pro to kol ruti ra nja osnov­ni

inter­net pro­to­kol koji omo­gu­ća­va

komu­ni­ka­ci­ju putem inter­ne­ta. Zadatak

DNS-a je da pre vo di slov ne adrese

koje se lako pam te (naziv domena)

u IP adre­se koje raču­na­ri kori­ste za

komu­ni­ka­ci­ju na inter­ne­tu.

Poverljivost

Razrešavanje DNS upita radi se preko

DNS raz­re­ši­va­ča koji se naj­češ­će nala­zi

kod internet provajdera preko koga se

pove­zu­je­mo na inter­net, ali može biti i

kom­pa­nij­ski, lič­ni/kuć­ni ili jav­ni, kao što

su Goo­gle DNS (8.8.8.8) ili Cloud Flare

(1.1.1.1). Za sva­ki upit koji dobi­je, raz­re­ši­vač

mora da zna IP adre­su sa koje

je upit poslat kako bi mogao da vra ti

DNS odgo­vor. To prak­tič­no omo­gu­ćava

ope­ra­te­ru čiji DNS raz­re­ši­vač kori­stimo

da, uko­li­ko to želi, može da ispra­ti

koje smo inter net ser vi se kori sti li i koje

smo veb stra­ni­ce pose­ći­va­li.

Poda­ci sadr­ža­ni u DNS upi­tu i odgovo­ru

su jav­ni. Među­tim, poda­tak o

tome ko je poslao kon kre tan DNS upit

nije javan i može biti zlo­u­po­tre­bljen na

mno­go nači­na.

Mno­gi ISP-jevi i komer­ci­jal­ne kompanije

DNS podatke o korisnicima

prodaju reklamnim agencijama, pa

ne čudi da na vebu viđa­mo rekla­me

Uobi­ča­je­ni DNS upit

koje su u vezi sa nedav no pre gle da nim

sadr­ža­ji­ma na inter­ne­tu.

Reklame povezane sa našim interesovanjima

su bezazlene u odnosu na

moguć­nost pra­će­nja našeg pona­šanja

na internetu od strane kompanija,

vla­da, poli­tič­kih i poslov­nih kon­ku­rena­ta,

pa i saj­ber kri­mi­na­la­ca. Ti podaci,

a naro­či­to ako su upa­re­ni sa ostalim

poda ci ma koje o nama ima naša

kom pa ni ja, ISP ili Goo gle, mogu otkriti

mno­ge deta­lje o našoj lič­no­sti i interesovanjima,

koji mogu biti zloupotreblje­ni.

Integritet

Posto­je jed­no­stav­ne teh­ni­ke koje

omo­gu­ća­va­ju da DNS odgo­vo­ri

budu laži­ra­ni i da kori­sni­ci budu preu

sme re ni na inter net loka ci je i servi­se

koje nisu žele­li. Pozna­to je da

neke drža­ve i kom­pa­ni­je kori­ste DNS

za spre­ča­va­nje kori­sni­ka da pri­stu­pa­ju

odre­đe­nim sadr­ža­ji­ma, mno­gi inter­net

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Raz re ša va nje DNS upi ta za DNSSEC pot pi sa ne nazi ve dome na

pro vaj de ri ima ju uslu gu „rodi telj ska

zaš­ti­ta“ koja rodi­te­lji­ma omo­gu­ćava

da ogra­ni­če kojim sadr­ža­ji­ma na

inter­ne­tu deca mogu da pri­stu­pa­ju.

Ipak, naj­češ­ći su slu­ča­je­vi u kojima

saj­ber kri­mi­nal­ci, laži­ra­njem DNS

odgovora, mogu da nas preusmere

na ser­vi­se i loka­ci­je koje sadr­že zlo­namerne

programe ili izgledaju identič­no

kao ser­vi­si koji­ma veru­je­mo, i kroz

koje dola­ze do naših lič­nih poda­ta­ka ili

podataka o našim kreditnim karticama

i ban­kov­nim raču­ni­ma.

Da bi to bilo spre­če­no, napra­vljeno

je DNS pro ši re nje (DNS Security

Exten si on) koje kroz upo tre bu

krip­to­graf­skih klju­če­va omo­gu­ća­va

pro­ve­ru auten­tič­no­sti i inte­gri­te­ta

DNS odgo­vo­ra. To prak­tič­no znači

da kori­sni­ci mogu biti sigur­ni da

je odgo vor sti gao od DNS ser ve ra

koji je auto­ri­ta­ti­van za tra­že­ni naziv

dome na i da DNS odgo vor nije

menjan u tran zi tu od DNS ser ve ra

do kraj­njeg kori­sni­ka.

Dostupnost

Kre­a­to­ri DNS pro­to­ko­la veo­ma su

Ciklič­no raz­re­ša­va­nje DNS upi­ta

vodi­li raču­na da DNS ser­vis bude robustan

i otpo­ran na nepred­vi­đe­ne situa­ci­je

i otka­ze. DNS stan­dard pred­viđa

da sva­ki naziv dome­na ima naj­manje

dve instan­ce auto­ri­ta­tiv­nih DNS

ser ve ra i da se one ne nala ze na istoj

infra­struk­tu­ri i na istom IP seg­men­tu.

DNS radi po prin­ci­pu ciklič­ne ras­po­dele

upi­ta, pa ako jedan od auto­ri­ta­tiv­nih

DNS ser ve ra ne odgo vo ri na DNS upit,

DNS raz­re­ši­vač će upit posla­ti sle­dećem

seve­ru sa liste auto­ri­ta­tiv­nih DNS

ser­ve­ra.

Mno­gi kori­sni­ci se naža­lost ne pridr­ža­va­ju

ovih pra­vi­la i kori­ste jed­nu

instan cu sa dve IP adre se dva nezavi

sna DNS ser ve ra ili se obe instan ce

auto­ri­ta­tiv­nih DNS ser­ve­ra nala­ze na

istoj har­dver­skoj i mre­žnoj infra­struktu­ri,

što u slu­ča­ju pro­ble­ma dovo­di do

nedostupnosti naziva domena i servisa

koji se nala­ze na nje­mu. Io

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Kiber ne tič ka bez bed nost

kao jed na od naj zna čaj ni jih

tema današ nji ce

Cyber bez bed nost sva ka ko je jed na od naj zna čaj ni jih tema današ nji ce. Među tim, iako smo

sve sni važno sti uspo sta vlja nja siste ma cyber bez bed no sti, ne pri da je mo joj dovolj no zna ča ja.

Bilo da se radi o malim, sred njim ili veli kim pred u ze ći ma, veo ma je mali broj onih pred u ze ća

koja rizi ke i opa sno sti od kiber ne tič kih delo va nja tre ti ra ju na ispra van način. Goto vo uvek

se teme cyber bez bed no sti vezu ju isklju či vo za teh no lo gi ju, što je samo deli mič no isprav no.

ISpecijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Autor: Mar ko Gulan,

Cybersecurity Consultant,

Schne i der Elec tric SEE

Kako smo iz ere inter net ske

bezbednosti došli do

kiber­ne­tič­ke bez­bed­no­sti

Pre samo pet na e stak godi na pojam

cyber bez bed no sti nismo

pozna va li. Tada smo govo ri li o internet

skoj bez bed no sti ili bez bed nosti

na inter ne tu. Širo ko po ja sni internet

bio je tek u povo ji ma, a većina

prav nih ili poslov nih subje ka ta

kori sti la je dial-up inter net. I tada su

kori sni ke vre ba li mali ci o zni kodovi

(worm, bla ster, tro jan ski konji) koji

su za posle di cu naj češ će ima li uspora

va nje u radu raču na ra. Možda su

naj ve ća pret nja, koja je mogla uzroko

va ti finan sij sku šte tu, bili dia le ri

koji su ostva ri va li vezu sa ser ve ri ma

u nekim dale kim zemlja ma i raču ne

za tele ko mu ni ka cij ske uslu ge mogli

uči ni ti eno rm no viso ki ma.

Doga đaj koji je sva ka ko zna čaj no

pro me nio per cep ci ju sigur no sti na

inter ne tu i uveo pojam cyber bezbed

no sti je STUX NET iz 2011. godine.

I dan danas STUX NET važi za

naj so fi sti ci ra ni ji i naj te ži kiber ne tič

ki napad do današ njeg dana. Ovaj

doga đaj je poseb no zna ča jan iz raz

lo ga što je kiber ne tič ki napad bio

izvr šen na indu strij sko postro je nje

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


koje je bilo pot pu no odvo je no od

pri stu pa inter ne tu.

Posle di ce cyber napa da

Pret nje iz cyber pro sto ra vre me nom

su posta ja le, ali i iz dana u dan biva ju,

sve opa sni je i opa sni je. Iako prvi ransom

wa re napad dati ra iz 1989. godine,

tek sre di nom 2000-tih dola zi do

oma so vlja va nja ran som wa rea. Danas

napa da či, uslov no reče no, ne biraju

ni sred stva niti žrtve, pa se tako

u ralja ma cyber napa da mogu naći

svi, od fizič kih lica pa do kor po raci

ja. Kao posle di ca uspeš nih napada,

a pro ce nat je vrlo visok, naj češ

će su šifro va ni svi poda ci za koje

se tra že vrlo viso ke otkup ni ne kako

bi napa dač poslao ključ za deši frova

nje poda ta ka. Naj češ će se postavlja

pita nje tre ba li otkup ni ne pla ćati

ili ne. Pla ća nje otkup ni ne pita nje je

sani ra nja posle di ce, a ne pre ven ci je

uzro ka. Gene ral ni stav je da bi bilo

dobro da se otkup ni ne ne pla ća ju,

jer se na taj način pod sti če ova kav

viso ko teh no loš ki kri mi nal. Među tim,

kad je neka fir ma napad nu ta i kad

nje no poslo va nje sto ji i na taj način

stva ra gubit ke, tada se fir me i odluču

ju na pla ća nje otkup ni ne. Dobro je

u tom slu ča ju biti sve stan da fir me

koje su ima le uspe šan napad iz perspek

ti ve napa da ča posta ju poželjna

meta i da je goto vo sigur no da će

biti još poku ša ja napa da.

U sve tu gde sva kih 14 sekun di

bele ži mo jedan ran som wa re napad,

gde je napa dač pro seč no oko 200

dana u siste mu pre samog izvr še nja

napa da, i u uslo vi ma gde se samo

2% IT budže ta ula že u bez bed nost

potreb no je sva ka ko rede fi ni sa ti cy­

ber bez bed nost i pri stup istoj. Podatak

kako je samo 14% napa da poveza

no sa teh no loš kim nedo sta ci ma i

gde se osta lih 86% odno si na sla bosti

lju di i pro ce sa jasan je poka za telj

da cyber bez bed nost nije samo teh

no lo gi ja.

Cyber bez bed nost nije

samo pita nje teh no lo gi je

U veći ni slu ča je va cyber bez bednost

je per ci pi ra na kao deo informa

ci o nih teh no lo gi ja i po pra vi lu

se njo me bave IT sek to ri u fir mama.

Među tim, ako cyber bez bed nost

tre ti ra mo kao isklju či vo teh no loš ku

temu, zane ma ru je mo te dve kompo

nen te lju di i pro ce sa i/ili ope ra cija

koji su, uslov no reče no, naj sla bi je

kari ke siste ma.

Sa teh no loš kog aspek ta naj češ ći

pro ble mi nasta ju pre vi di ma, tač nije

ure đa ji koji budu imple men ti ra ni

budu osta vlje ni na počet nim postavka

ma sa sla bim lozin ka ma i defa ultnim

adre sa ma, ili se iz niza „objektiv

nih“ raz lo ga ure đa ji ne patchu ju.

Naj češ će su to okru že nja gde imamo

sta re legacy siste me, a oni su

naj češ će kri tič ni siste mi i/ili siste mi

ključ nih uslu ga.

Iz per spek ti ve pro ce sa i/ili opera

ci ja naj češ će se radi o poje di nim

izu ze ci ma gde se kori sni ci ma odobra

va ju kori snič ka pra va koja nisu

u skla du sa nji ho vim rad nim mestom.

Naj i stak nu ti ji pri me ri su člano

vi menadž men ta koji sma tra ju da

mora ju ima ti pri stup baš sva kom

delu siste ma, a samim time posta ju

naj ra nji vi ja tač ka siste ma.

Nepo sto ja njem sigur no snih poli tika

i pro ce du ra kom pa ni je se tako đe

izla žu ogrom nom rizi ku od posledi

ca cyber napa da. U ovom slu ča ju

ne govo ri mo samo o p a ssw o r d p o l i-

cyju, već poli ti ke i pro ce du re treba

da ima ju jasno defi ni sa ne korake

kako i na koji način postu pa mo

i sa naj ma njim poten ci jal nim inciden

tom. Na pri mer, od situ a ci je kad

se pri me ti da neko nesa ve sno koristi

USB memo ri je, pa do situ a ci je

kad dođe do onog naj go reg sce nari

ja kad se dobi je poru ka da su svi

poda ci zaklju ča ni.

Ulo­ga menadž­men­ta

u cyber bez bed no sti

je ključ­na

Sa godi na ma IT siste mi i svesnost

važno sti IT siste ma dove li su

do toga da se danas zna čaj na sredstva

u kom pa ni ja ma ula žu u IT infrastruk

tu ru i da se rizi ci koji mogu

nasta ti poku ša ju izbe ći u što većem

bro ju. Fokus kom pa ni ja na IT sisteme

u vre me ni ma galo pi ra ju će digital

ne tran sfor ma ci je i ula ga nje samo

u teh no lo gi ju u dru gi plan su sta vi li

sigur nost i indu strij ska postro je nja,

što tržiš tu otva ra pri li ke za poboljša

nja i ula ga nja u izgrad nju siste ma

sigur ni jih i otpor ni jih na štet na cyber

delo va nja.

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Kako bi jasno i nedvo smi sle no

adre si ra li pro blem u indu stri ji i pronaš

li reše nje dobro je da shva ti mo

kako kom pa ni je, tj. kako odgo vornost

pri dono še nju odlu ka, funkci

o ni še. Dakle, tri su ključ na sta kehol

de ra: mana ge ment, IT sek tor i

OT (ope ra ti o nal tec hno logy) sek tor

(odr ža va nja i/ili ser vi sa). Mena džmen

tu je jasno koli ko je cyber bezbed

nost važna za pred u ze će i industri

ju i gra de jak IT sek tor i osla njaju

se na svoj IT sek tor. Sek tor IT-ja

vrlo je dobro upo znat sa cyber bezbe

noš ću, ali samo u IT dome nu i o

ope ra ci o nim teh no lo gi ja ma ne zna

niš ta. Sek tor odr ža va nja i/ili ser vi sa

jako dobro pozna je ope ra ci je i proce

se unu tar pro iz vod nje, ali cyber

bez bed nost za njih je veli ka nepozna

ni ca.

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Nave de ni ras ko rak izme đu IT i

OT sek to ra naj vi še je otkri la digi tal

na tran sfor ma ci ja. Dok su fir me u

pro ce su ove tran sfor ma ci je ula ga le

samo u teh no lo gi ju, bez bed nost je

posta ja la sve sla bi ja i sla bi ja. Time su

se otva ra la vra ta kiber ne tič kim delova

nji ma.

Indu strij ska

cyber bez be dost

nije samo na IT-ju

IT sek tor kao nosi lac pro je ka ta cyber

bez bed no sti u fir ma ma tre ti rao

je sve siste me kako naj bo lje zna, tj. i

IT i OT su tre ti ra li kao da su IT okruže

nja. Time su IT uči ni li sigur nim,

ali OT manje sigur nim. Da pla stič no

doča ra mo, to je slič na situ a ci ja kao

da sva ko vozi lo koje vozi te tre ti ra te

jed na ko u smi slu pogon skog goriva

i potre ba za odr ža va njem (npr.

u vozi lo koje kao pogon sko gori vo

kori sti ben zin toči te dizel i tako ga

tre ti ra te).

Svi servisi i usluge koji nas okružuju

i čine nam život jednostavnijim, poput

isporuke električne energije, telekomunikacionih

sistema, transporta,

isporuka pitke vode i zbrinjavanja

otpadnih voda, u osnovi su industrijski

kontrolni sistemi kojima upravljaju

uređaji specifične namene poput

ventila, releja, PLC uređaja.

Upra vo nave de ni spe ci fič ni uređa

ji su gra đe ni da tra ju dece ni ja ma,

dok je pro seč no vre me korišće nja IT

ure đa ja tri do pet godi na. Upra vo

iz tog raz lo ga indu strij ske siste me

ne sme mo tre ti ra ti kao IT siste me.

IT siste mi upra vlja ju indu strij skim

siste mi ma i sto ga je naš zada tak da

uspo sta vi mo kon ver gen ci ju između

IT i OT siste ma kako bi nave de ni

ser vi si i uslu ge mogli da funk ci o ni šu

bez pre ki da.

Nisu samo siste mi kri tič ne infrastruk

tu re indu strij ski siste mi; svi sistemi

proizvodnje hrane, pića, lekova,

ban kar ske uslu ge, zdrav stve ni sek tor

sve su to indu strij ski kon trol ni siste mi

koji ma u nado la ze ćem peri o du treba

posve ti ti izu zet ne napo re u usposta

vlja nju siste ma cyber bez bed no sti.

Tre ba da bude mo sve sni da izgradnjom

sigur ni jih i kiber ne tič ki otporni

jih siste ma teži mo sto po stot noj

sigur no sti, ali isto tako mora mo biti

sve sni da nije pita nje hoće li se napad

desi ti nego kad će se desi ti. I upra vo

iz tog raz lo ga gra di mo siste me koji

će pri li kom napa da ima ti mini mal ne

posle di ce. Io

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Ovo go diš nje lek ci je o

saj ber bez bed no sti

i pred vi đa nja

za iza zov nu 2023.

Ova godi na obi lo va la je ugro ža va njem poda ta ka od veli kog zna ča ja i

saj ber napa di ma, što je zase ni lo veli ke napret ke u meha ni zmi ma odbra ne

koje su posti gli sigur no sni timo vi širom sve ta. Iako kom pa ni je una pre đu ju

tak ti ke za rea go va nje u skla du sa pora stom aktiv no sti saj ber kri mi na la ca,

jasno je da pred sto ji još bor bi za ade kvat nu zaš ti tu imo vi ne od lopo va.

ISpecijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Autor: Chad Skip per,

Glo bal Secu rity Tec hno lo gist, VMwa re

Samo u posled njih 12 mese ci,

sajber kriminalci uspešno su

tar ge ti ra li veli ke orga ni za cije

u raz li či tim indu stri ja ma, uključujući

Tojo tu koja je pre tr pe la cure nje podataka

nakon što je tre ća stra na, sa akreditivima

dobijenim iz sour ce koda koji

je na Git Hu bu obja vio jedan spolj ni

sarad nik, uspe la da pri stu pi ser ve ru

kom pa ni je. Cisco je tako đe potvrdio

sajber napad nakon što su akre di ti vi

zaposlenog bili kompromitovani.

Ova kvi napa di omo gu će ni stra tegi

ja ma late ral nog kre ta nja, masov nim

phis hing ekspedicijama i sofisticiranim

ran som wa re om, zna čaj no ugro ža va ju

sigur nost mre že, što rezul ti ra šte tom

po repu ta ci ju kom pa ni ja i, posle dič no,

gubitkom poverenja kupaca i klijenata.

U godi ni koja je na iste ku bilo je mnogo

veli kih uspe ha timo va zadu že nih za

bez bed nost, među tim, ključ na stvar u

osvr tu na 2022. jeste da iz viso ko profil

nih napa da izvu če mo pou ke koje će

nam pomo ći da izbeg ne mo nji ho vo

ponavljanje.

Pred vi đa nje je da će se u narednoj

godi ni kor po ra tiv ni timo vi za

saj ber bez bed nost suo ča va ti sa pet

ključ nih iza zo va: ula ga nje u responsiv

nu teh no lo gi ju, late ral no kre ta nje,

agre siv ni API napa di, porast deep fakeov

a i saj ber rato va nje.

Ino va tiv ni instink ti pro tiv

tak ti ka izbe ga va nja

Inovacije u reagovanju na pretnje

doži ve le su izu ze tan rast tokom 2022.

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


godi ne. VMwa reov Glo bal Incident

Respon se Thre at Report (GIR­

TR) otkrio je da pro fe si o nal ci za sajber

bez bed nost aktiv no pri me nju ju

nove teh ni ke, kao što je vir tual patching,

kako bi odgo vo ri li na inci dente

i suprot sta vi li se aktiv no sti ma sajber

kri mi na la ca. Iako današ nji napada

či ras po la žu impre siv nim arse nalom

tak ti ka izbe ga va nja, istra ži va nje

je otkri lo da većina saj ber kri mi nala

ca unu tar cilj nog okru že nja prove

de samo neko li ko sati (43%) ili

minu ta (26%) pre nego što dođe

do istra ge.

Budu ći da je vre me odgo vo ra na

pret nju ključ no za odbra nu mreže,

odgo vor akte ri ma sofi sti ci ra nih

pret nji – na nji ho vom nivou – je od

ključ nog zna ča ja za zaš ti tu sistema.

Korišćenje ino va tiv nih tak tika

za una pre đe nje teh ni ka rea gova

nja je prva tač ka za zau sta vljanje

mali ci o znih name ra pre nego

što one eska li ra ju – i neš to na šta

je potre ban još veći fokus na prela

sku u 2023.

Novo boj no polje

Ne može te da zau sta vi te ono

što ne može te da vidi te, a slu ča jevi

late ral nog kre ta nja unu tar okruže

nja pred sta vlja ju sve šire boj

no polje za bez bed no sne timo ve,

i čine osno vu četvr ti ne svih prija

vlje nih napa da u VMwa re o vom

Glo bal Inci dent Respon se Thre at

Repor tu. Orga ni za ci je su ove godine

zane ma ri le i pot ce ni le ove teh nike

infil tra ci je. Samo u apri lu i maju

2022., sko ro polo vi na upa da je sadrža

la late ral no kre ta nje, pri čemu je

većina uklju či va la korišćenje ala ta za

daljin ski pri stup (remo te access tools,

RAT) ili korišćenje postojećih uslu ga

kao što su Remo te Desk top Pro to col

(RDP) ili PsE xec.

Oče ku je mo da će i 2023. saj ber

kri mi nal ci nasta vi ti da kori ste remote

desk top pro to kol kako bi se

maski ra li kao sistem admi ni stra tori.

Dok ula zi mo u novu godi nu, lideri

timo va za infor ma tič ku bez bednost

mora ju da daju pri o ri tet integra

ci ji EDR-a i NDR-a kako bi bra ni li

data cen tre, pri stup ne tač ke i kri tič

nu infra struk tu ru koju hake ri mogu

da ugro ze kada se infil tri ra ju u spolj

ne bari je re.

API-ji bez nad zo ra

I 2023. godi ne čeka nas nasta vak

evo lu ci je tak ti ka počet nog pri stu pa u

okviru napora sajber kriminalaca da

prodru u kompanije i organizacije.

Glav ni cilj takvog pri stu pa je izvo đenje

agre siv nih API napa da na modernu

infra struk tu ru i isko riš ća va nje

ranji vo sti rad nih opterećenja unutar

okru že nja. Većina saobraćaja

unu tar ovih moder nih apli ka ci ja je

često nenad gle da ni API saobraćaj,

što pod sti če late ral no kre ta nje sajber

kri mi na la ca koji kori ste teh nike

izbe ga va nja kada su u okru ženju

ne bi li pre u sme ri li detek ci ju na

VDI, VM i tra di ci o nal ne apli ka ci je.

Ove teh ni ke počet nog pri stu pa će

biti sve pri vlač ni je za zlo na mer ne

akte re koji su sve sni ogra ni če nja

u moni to rin gu u orga ni za ci ja ma i

tragaće za sla bim tač ka ma.

Deep fa ke o vi

Deep fa ke napa di su tokom 2022.

godi ne doži ve li ogro man porast.

Iz sfe re zaba ve poče li su da se

pome ra ju ka bizni su. Dve trećine

(66%) preduzeća je pri ja vi lo da

su bili sve do ci deep fa ke napa da u

posled njih 12 mese ci. Bez bed nosni

timo vi sada mora ju da se bore i

sa lažnim infor ma ci ja ma i pre va rama

zasno va nim na lažnim iden tite

ti ma koje su osmiš lje ne da ugroze

inte gri tet i repu ta ci ju orga ni zaci

je. Deep fa ke napa di putem emai

la, mobil nih i gla sov nih poru ka

i p u t e m d r u št v en i h m r ež a d o v o -

lj no su flek si bil ni da lako mogu da

pre ra stu u omi lje no oruž je pre vara

na ta.

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


I 2023. biće mo sve do ci porasta

bro ja deep fa ke o va. Kom pa nije

mora ju da pre du zmu pro ak tiv

ne kora ke kako bi uma nji le rizik

da posta nu žrtve deep fa ke pre va ra

– kroz ula ga nja u soft ver za detek ciju

i obu ku zapo sle nih kako bi se osigu

ra lo da su u sta nju da pre po znaju

deep fa ke.

Veli ko

crve no

(digi tal no)

dug me

Kri tič na infra struk tu ra se suo čava

sa godi nom ranji vo sti, jer će se

asor ti man meto da za saj ber krimi

nal nesum nji vo raz vi ja ti izvan

naci o nal nih gra ni ca. Većina (65%)

ispi ta ni ka VMwa re o vog GIR TR-a

izja vi la je da je povećan broj sajber

napa da pove za nih sa invazi

jom Rusi je na Ukra ji nu. Ruska

digi tal na ofan zi va pred sta vlja

novu eru rato va nja, osmiš lje nu da

one spo so bi ključ ne uslu ge i dovede

infra struk tu ru, poput elek tri-

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


č nih mre ža, do zasto ja. Spremnost

Ukra ji ne za rea go va nje na

pret nje je od vital nog zna ča ja za njenu

odbra nu, a saj ber tak ti ka će

nesum nji vo pre ra sti u cen tral nu

kom po nen tu moder nog rato vanja.

Nepre kid ni oprez i bud nost

su suš ti na efi ka sne stra te gi je sajber

bez bed no sti.

Sigurnosni trening za 2023.

I u novoj godi ni pri mar ni cilj saj ber

kri mi na la ca osta je isti: dobi ti klju če ve

kra ljev stva, ukra sti akre di ti ve, late ral no

se kre ta ti, naba vi ti podat ke, a zatim ih

unov či ti. Da bi una pre di li odbram be nu

efi ka snost, bez bed no sni timo vi moraju

holi stič ki da se usred sre de na rad na

opterećenja, nad gle da ju sobra ćaj unutar

mre že, inte gri šu NDR sa otkri vanjem

kraj njih tača ka i EDR odgo vo rom,

pri hva te Zero Trust prin ci pe i spro vo de

kontinuirani lov na pretnje. Samo sa

ovim sve o bu hvat nim kora ci ma orga niza

ci je mogu da osna že bez bed no sne

timo ve da se suo če sa iza zo vi ma koji

su pred nama. Io

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Značajni nalazi

Acro nis End-of-Year

Cyber thre ats Reporta

Acro nis, glo bal ni lider u obla sti saj ber zaš ti te, obja vio je 19. decem bra 2022. svoj naj novi

ji izveš taj o saj ber pret nja ma i tren do vi ma za dru gu polo vi nu 2022. koji otkri va da su u

pora stu phis hing i napa di upo tre be zamo ra MFA-a (Mul ti-Fac tor Aut hen ti ca tion), izu zet no

efi ka snog meto da koji se kori sti u viso ko pro fil nim upa di ma. Izveš taj koji je pripremio Acro nis

Cyber Pro tec tion Ope ra tion Cen ter pru ža detalj nu ana li zu scene saj ber pret nji, uklju ču ju ći

ran som wa re pret nje, phis hing, mali ci o zne veb saj to ve, ranji vo sti soft ve ra i prog no zu bezbed

no sti za 2023. godi nu.

ISpecijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Zna čaj no je da je izveš taj otkrio

da su pret nje od phishin

ga i zlo na mer nih e-mailo

va pora sle za 60%, a oče ku je se

da će pro seč na šte ta od upa da u

podat ke dosti ći 5 mili o na dola ra do

sle de će godi ne. Istra ži vač ki tim koji

je sači nio izveš taj tako đe je pri me tio

porast napa da koji uklju ču ju socijal

ni inže nje ring u posled nja četi ri

mese ca, čine ći 3% svih napa da. Procu

re li ili ukra de ni kre den ci ja li koji

omo gu ća va ju napa da či ma da lako

izvr še saj ber napa de i ran som wa re

kam pa nje bili su uzrok sko ro polovi

ne svih pri ja vlje nih upa da u prvoj

polo vi ni 2022.

„Posled njih neko li ko mese ci su se

poka za li kom plek snim kao i uvek – sa

novim pret nja ma koje se stal no pojavlju

ju i napadačima koji nasta vljaju

da kori ste isti doka za ni pri ruč nik

za veli ke ispla te”, rekao je Can did

Wüest, pot pred sed nik Istra ži va nja

saj ber zaš ti te u kom pa ni ji Acro nis.

„Orga ni za ci je mora ju dati pri o ri tet

sve o bu hvat nim reše nji ma kada žele

da ubla že phis hing i dru ge hakerske

name re u novoj godi ni. Napa dači

stal no raz vi ja ju svo je meto de, sada

kori ste ći uobi ča je ne bez bed no sne

ala te pro tiv nas – poput MFA na koji

se mno ge kom pa ni je osla nja ju da

zaš ti te svo je zapo sle ne i poslo va nje.”

Scena pret nji se suo ča va

sa novim iza zo vi ma

Kako se bez bed no sne tak ti ke i tehno

lo gi je pove za ne sa nji ma raz vi ja ju,

tako se raz vi ja ju i napadači koji pokuša

va ju da pro dru u orga ni za ci je i njiho

ve eko si ste me. Kon stant no uvo đenje

ran som wa rea, phis hin ga i neza krplje

nih ranji vo sti poka zu je koli ko je za

pred u ze ća ključ no da pre i spi ta ju svo je

bez bed no sne stra te gi je.

Ran som wa re je i dalje

pret nja broj jedan

- Ran som wa re pret nje bizni si ma,

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


uklju ču ju ći vla du, zdrav stvo, obrazo

va nje i dru ge sek to re, posta ju sve

gore.

- Sva kog mese ca u dru goj polo vini

2022. godi ne ran som wa re gan govi

su doda va li 200-300 novih žrta va

svo joj zdru že noj listi.

- Tržiš tem ran som wa re ope ra to ra

domi ni ra lo je 4-5 igra ča. Do kra ja

Q3, uku pan broj kom pro mi to va nih

cilje va obja vlje nih za glav ne ope rato

re u 2022. bio je sle de ći: Loc kBit

- 1.157, Hive – 192, Blac kCat – 177,

Black Basta – 89.

eks fil tra ci ji poda ta ka, pri čemu većina

veli kih igra ča pro ši ru je svo je ciljeve

na MacOS i Linux siste me i razma

tra cloud okru že nja.

Phis hing i zlonamerni

e-mai lo vi osta ju veo ma

uspeš ni za napadače

- Izme đu jula i okto bra 2022. godine,

udeo phis hing napa da pove ćao

se za 1,3 puta u odno su na mal ware

napa de, dosti žu ći 76% svih e-mail

napa da (pove ća nje sa 58% u prvoj

trećem kvartalu, u smi slu mal wa rea

po kori sni ku.

- Ana li za 50 orga ni za ci ja koje su

naj češ će napa da ne putem e-mai

la otkri la je indu stri je koje su naj više

tar ge ti ra ne, koje uklju ču ju: izgrad

nju, malo pro da ju, nekret ni ne, profe

si o nal ne ser vi se (raču na re & IT) i

finan si je.

- Tokom ovog peri o da, pro seč no

7,7% svih end po in ta poku ša lo je da

pri stu pi zlo na mer nim URL-ovi ma u

Q3 2022, što je malo sma nje nje sa

8,3% u Q2 2022.

- U Q3 je bilo 576 jav no-pomenu

tih kom pro mi to va nja ran som ware

om, što je bla gi porast u odnosu

na Q2.

- Uku pan broj ran som wa re inci dena

ta bla go je sma njen u Q3, nakon

let njeg mak si mu ma od jula do avgusta,

kada je Acro nis uočio pove ća nje

blo ki ra nih ran som wa re napa da od

49% na glo bal nom nivou, ali je zatim

usle dio pad od 12,9% u sep tem bru i

4,1% u okto bru.

- Kako napadači nasta vlja ju da

pro fe si o na li zu ju svo je ope ra ci je,

Acro nis pri me ću je zao kret ka većoj

polo vi ni 2022.)

- Sto pe spa ma pora sle su za preko

15% - dosti žu ći 30,6% ukup nog

dola znog sao bra ća ja.

- Sje di nje ne Drža ve su pred njači

le kao zemlja sa naj vi še kli je na ta

koji su isku si li detek ci ju mal wa rea,

sa 22,1% u okto bru 2022. godi ne,

a sle de Nemač ka sa 8,8% i Bra zil

sa 7,8%. Ovi bro je vi su pred sta vljali

malo pove ća nje za SAD i Nemač

ku, poseb no u finan sij skim trojan

ci ma.

- Južna Koreja, Jordan i Kina su rangi

ra ni kao zemlje sa naj vi še napa da u

Napadači nasta vlja ju da

tra že i cilja ju

neza kr plje ne siste me

- Iako pro dav ci soft ve ra redovno

ili često obja vlju ju zakr pe, to još

uvek nije dovolj no. Mno gi napa di

su uspeš ni zbog neza kr plje nih ranjivo

sti.

- Acro nis nasta vlja da posma tra

i upo zo ra va poslov ne i kuć ne korisni

ke da su nove zero-day ranji vosti

i one sta re neza kr plje ne glav ni

vek tor napa da na kom pro mi to vane

siste me.

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


- Mic ro soft:

Phis hing kam pa nja je tar ge ti rala

kori sni ke Mic ro sof ta u sep tembru

tako što je kori sti la vesti koje su

se odno si le na smrt kra lji ce Eli za bete

II i lažno pred sta vlja nje kao „Micro

soft tim” da bi pri ma o ce nama mila

da doda ju memo tekst na onli ne

memo ri jal nu tablu u sep tem bru.

Uoče na je još jed na veli ka phis

hing kam pa nja koja je cilja la kreden

ci ja le za Mic ro soft M365 e-mail

ser vis, poseb no u fin-tech, kre ditnim,

raču no vod stve nim, osi gu ra vaju

ćim i Fede ral Cre dit Union organi

za ci ja ma u SAD, Veli koj Bri ta ni ji,

Novom Zelan du i Austra li ji.

„Pove ća na spo zna ja da je saj ber

bez bed nost ras tu ći poslov ni rizik je

dobro do šao trend na svim nivo i ma

pred u ze ća”, rekao je Mic hael Suby,

pot pred sed nik ode lje nja Istra živa

nje, pove re nje i bez bed nost u

IDC-u. „Naj no vi ji Acro ni sov izveš taj

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


O kom pa ni ji Ac ro nis

Ac ro nis ob je di nju je zaš ti tu po da ta ka i saj ber bez bed nost ka ko bi pru žio in te gri sa nu, au to ma ti zo va nu saj ber

zaš ti tu ko ja re ša va iza zo ve bez bed no sti, pri stu pač no sti, pri vat no sti, au ten tič no sti i si gur no sti (SA PAS) sa vre me nog

di gi tal nog sve ta. Sa flek si bil nim mo de li ma pri me ne ko ji od go va ra ju zah te vi ma pro vaj de ra uslu ga i IT pro fe si o-

na la ca, Ac ro nis pru ža vr hun sku saj ber zaš ti tu po da ta ka, apli ka ci ja i si ste ma ino va tiv nim re še nji ma za upra vlja nje

an ti vi ru si ma, re zer vnim ko pi ja ma, opo rav kom od ka ta stro fe i zaš ti tom „kraj nje tač ke“ sledeće ge ne ra ci je. Pomoću

na gra đi va nog an ti mal ve ra za sno va nog na veš tač koj in te li gen ci ji i teh no lo gi je ve ri fi ka ci je po da ta ka za sno va nih

na bloc kcha i nu, Ac ro nis šti ti sva ko okru že nje (od obla ka, pre ko hi brid nog, do lo kal nog) po ni skim i pred vi dlji vim

troš ko vi ma.

Osnovan u Singapuru 2003. godine, a pripojen u Švajcarskoj 2008. godine, Acronis sada ima više od 1.500

zaposlenih na 33 lokacije u 18 zemalja. Njegovim rešenjima veruje više od 5,5 miliona kućnih korisnika i 500.000

kompanija, uključujući 100% kompanija sa liste Fortune 1000, kao i vrhunski profesionalni sportski timovi.

Proizvodi Acronisa dostupni su kroz mrežu koju čini preko 50.000 partnera i provajdera usluga u preko 150

zemalja na više od 40 jezika.

O kom pa ni ji ZE BRA SYSTEMS

Ze bra Systems s.r.o., sa se diš tem u Ostra vi u Češ koj, di stri bu ter je s

d od a tn o m v r e dn o šć u u p o dr u čj u I T s ig u rn os t i i z a št it e p od at ak a n a č e -

š kom i slo vač kom tr žiš tu već vi še od 25 go di na. Osim pro da je pro iz vo da,

fir ma pru ža i vi so ko kva li tet ne uslu ge po drš ke i obu ke. Ze bra Systems je

renomirani di stri bu ter kom pa ni ja Ac ro nis, GFI Soft wa re, N-able (So lar-

Winds MSP), Clo ud Fla re i Vir tu oz zo za Češ ku, Slo vač ku i Ju go i stoč nu

Evro pu.

o saj ber pret nja ma istra žu je pri me re

iz stvar nog sve ta iz dru ge polo vi ne

ove godi ne i nudi prak tič ne pre poru

ke za zaš ti tu lju di, pro ce sa i teh nolo

gi ja koje pokre ću savre me na pred

u ze ća.”

Za više infor ma ci ja pre u zmi te

kopi ju celog Acro ni so vog izveš taja

o saj ber pret nja ma na kra ju 2022.

godi ne (Acro nis End-of-Year Cyberthre

ats Report 2022) sa https://www.

acro nis.com/en-us/lp/cyber thre atsreport-2022-end-year.

Da biste sazna li više o izveš ta ju i

nje go vim nala zi ma pose ti te Acro nis

blog post.

Pose ti te www.acro nis.com radi

infor ma ci ja o reše nji ma kom pa nije

Acro nis koja poma žu u bor bi protiv

ova kvih bez bed no snih iza zo va,

uklju ču ju ći nedav no obja vlje ni Acronis

Advan ced Secu rity + EDR. Io

Kontakt:

Ze bra Systems

ne boj sa.stan kic @ze bra.cz

Specijalno izdanje :: Svi aspekti bezbednosti


Specijalno izdanje:

Nove granice

inovativnosti

Specijalno izdanje :: Digitalna ekonomija ISSN 1821 - 4169


Vanredno

izdanje:

DIGITAL WORKSPACE

ISSN 1821 - 4169 ISpecijalno izdanje :: Digitalna ekonomija


20

23

RazmišLJ aj digitalno

Daninternet

domenaSrbije

07.03.23. 10:00 dids.rs

Organizator:

DIDSpodržali:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!