06.02.2023 Views

Karty obserwacji pięciolatek

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

wychowanie przedszkolne<br />

KARTY OBSERWACJI<br />

PIECIOLATEK


imię i nazwisko:<br />

punkty:<br />

Samodzielnie układa historyjkę obrazkową i opowiada jej treść – 2 punkty • Układa historyjkę obrazkową i opowiada jej treść,<br />

ale z pomocą nauczyciela – 1 punkt • Nie potrafi ułożyć historyjki obrazkowej i opowiedzieć jej treści – 0 punktów<br />

25 3<br />

jesień<br />

Wytnij obrazki*. Zastanów się, co było najpierw, a co potem. Ułóż obrazki w takiej kolejności,<br />

aby powstała historyjka. Opowiedz jej treść.<br />

* Umiejętność wycinania przez dziecko nie podlega ocenie na tej karcie.<br />

(3)


(4)


imię i nazwisko:<br />

punkty:<br />

Wykonuje zadania starannie i dokładnie – 2 punkty • Wykonuje zadania niezbyt starannie i dokładnie – 1 punkt • Wykonuje<br />

zadania niestarannie, niezgodnie ze śladem, nie mieści się w tunelu / liniaturze / sieci kwadratowej lub nie wykonuje zadania – 0 punktów<br />

25 7<br />

jesień<br />

Narysuj szlaczki w tunelu.<br />

Narysuj jeża po śladzie.<br />

(9)


imię i nazwisko:<br />

punkty:<br />

Prawidłowo kontynuuje / uzupełnia sekwencje – 2 punkty • Prawidłowo wykonuje tylko jeden przykład i / lub potrzebuje<br />

niewielkiej pomocy – 1 punkt • Nieprawidłowo wykonuje wszystkie przykłady lub nie wykonuje zadania – 0 punktów<br />

1<br />

zima<br />

Dokończ kolorowanie szlaczków według zauważonej reguły.<br />

(13)


2<br />

zima<br />

imię i nazwisko:<br />

punkty:<br />

Prawidłowo określa położenie przedmiotów – 2 punkty • Popełnia jeden błąd – 1 punkt • Nieprawidłowo określa<br />

położenie przedmiotów lub nie wykonuje zadania – 0 punktów<br />

Dorysuj bałwankowi czapkę na głowie. Nad bałwankiem narysuj chmurę i płatki śniegu,<br />

a obok bałwanka – drzewo.<br />

(14)


imię i nazwisko:<br />

punkty:<br />

Prawidłowo kontynuuje / uzupełnia sekwencje – 2 punkty • Prawidłowo wykonuje tylko jeden przykład i / lub potrzebuje<br />

niewielkiej pomocy – 1 punkt • Nieprawidłowo wykonuje wszystkie przykłady lub nie wykonuje zadania – 0 punktów<br />

1<br />

wiosna<br />

Dokończ kolorowanie szlaczków według zauważonej reguły.<br />

(25)


6<br />

wiosna<br />

imię i nazwisko:<br />

punkty:<br />

Prawidłowo wykonuje zadanie – 2 punkty • Prawidłowo wykonuje dwa przykłady – 1 punkt • Prawidłowo<br />

wykonuje tylko jeden przykład lub nie wykonuje zadania – 0 punktów<br />

Powiedz, jak się nazywają owady na obrazkach. Podziel ich nazwy na sylaby. Pokoloruj<br />

tyle kółek, ile sylab ma każde słowo.<br />

(32)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!