06.02.2023 Views

Karty obserwacji Sześciolatek

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

wychowanie przedszkolne<br />

DIAGNOZA<br />

DOJRZAŁOSCI SZKOLNEJ


imię i nazwisko:<br />

punkty:<br />

Znajduje i zaznacza wszystkie szczegóły, którymi różnią się obrazki – 2 punkty • Znajduje i zaznacza przynajmniej trzy szczegóły, którymi<br />

różnią się obrazki – 1 punkt • Znajduje i zaznacza mniej niż trzy szczegóły, którymi różnią się obrazki, lub nie wykonuje zadania – 0 punktów<br />

25 5<br />

jesień<br />

Znajdź 7 szczegółów, którymi różnią się obrazki. Zaznacz różnice na obrazku umieszczonym<br />

na dole strony.<br />

(7)


6<br />

jesień<br />

imię i nazwisko:<br />

punkty:<br />

Dokładnie odwzorowuje rysunki w przestrzeni sieci kwadratowej – 2 punkty • Dokładnie odwzorowuje<br />

przynajmniej dwa rysunki – 1 punkt • Nieprawidłowo odwzorowuje rysunki lub nie wykonuje zadania – 0 punktów<br />

W każdym okienku po prawej stronie połącz kropki tak, aby powstał taki sam wzór<br />

jak w okienku po lewej stronie.<br />

(8)


18<br />

jesień<br />

imię i nazwisko:<br />

punkty:<br />

Prawidłowo wykonuje zadanie – 2 punkty • Prawidłowo wykonuje tylko część zadania i / lub potrzebuje<br />

niewielkiej pomocy – 1 punkt • Nieprawidłowo wykonuje zadanie lub nie wykonuje zadania – 0 punktów<br />

Wyszukaj wszystkie przedmioty w kształcie koła i otocz je pętlą.<br />

(20)


imię i nazwisko:<br />

punkty:<br />

Znajduje i zaznacza wszystkie szczegóły, którymi różnią się obrazki – 2 punkty • Znajduje i zaznacza przynajmniej trzy szczegóły, którymi<br />

różnią się obrazki – 1 punkt • Znajduje i zaznacza mniej niż trzy szczegóły, którymi różnią się obrazki, lub nie wykonuje zadania – 0 punktów<br />

5<br />

wiosna<br />

Znajdź 7 szczegółów, którymi różnią się obrazki. Zaznacz różnice na obrazku umieszczonym<br />

na dole strony.<br />

(27)


imię i nazwisko:<br />

punkty:<br />

Prawidłowo wykonuje oba zadania – 2 punkty • Prawidłowo wykonuje tylko jedno zadanie – 1 punkt<br />

• Nieprawidłowo wykonuje zadania lub nie wykonuje zadań – 0 punktów<br />

7<br />

wiosna<br />

Posłuchaj zdania: „Hela rysuje koty”. Policz słowa w tym zdaniu. Narysuj w ramce tyle kropek,<br />

ile jest słów w zdaniu.<br />

Posłuchaj zdania: „Antek rysuje ładne dinozaury”. Policz słowa w tym zdaniu. Narysuj<br />

w ramce tyle kropek, ile jest słów w zdaniu.<br />

(29)


14<br />

wiosna<br />

imię i nazwisko:<br />

punkty:<br />

Prawidłowo wykonuje oba zadania – 2 punkty • Prawidłowo wykonuje tylko jedno zadanie i / lub potrzebuje<br />

niewielkiej pomocy – 1 punkt • Nieprawidłowo wykonuje zadania lub nie wykonuje zadań – 0 punktów<br />

Kuba ma lokomotywę z siedmioma wagonami. Odczepił od lokomotywy dwa wagony.<br />

Skreśl tyle wagonów, ile odczepił Kuba. Ile wagonów jest teraz doczepionych<br />

do lokomotywy? Wpisz tę liczbę w ramce.<br />

Na półce stało osiem robotów. Dzieci wzięły dwa roboty do zabawy. Skreśl tyle robotów,<br />

ile wzięły dzieci. Ile robotów zostało na półce? Wpisz tę liczbę w ramce.<br />

(36)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!