01.03.2023 Views

Zamieńmy słowo. Język polski. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

4<br />

8<br />

12<br />

16<br />

19<br />

24<br />

29<br />

<br />

<br />

<br />

30<br />

<br />

35<br />

39<br />

42<br />

45<br />

<br />

<br />

46<br />

52<br />

57<br />

62<br />

65<br />

66<br />

<br />

nie86<br />

89<br />

<br />

93<br />

98<br />

102<br />

105<br />

<br />

106<br />

<br />

110<br />

116<br />

121<br />

127<br />

<br />

128<br />

132<br />

<br />

136<br />

141<br />

142<br />

<br />

<br />

72<br />

75<br />

78<br />

82<br />

85<br />

3


1. <br />

SZATNIARKA<br />

SZKOLENIE<br />

OSZRONIONY<br />

SZKLANY<br />

SZKLARSTWO<br />

<br />

<br />

<br />

OSZCZERSTWO<br />

<br />

SZRON<br />

OSZCZEP<br />

SZCZAW<br />

SZKRAB<br />

SZCZYPIOREK SZATNIA<br />

<br />

SZATNIARZ<br />

2. <br />

<br />

Definicja Wyraz <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

16 I. AMBICJA


3. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Nie ma jak rodzina! 17


Z<br />

1. rozprawa <br />

2. <br />

<br />

<br />

<br />

3. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

24 I. AMBICJA


4. T H <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

T:<br />

H:<br />

5. <br />

teza<br />

<br />

I.<br />

<br />

II.<br />

<br />

<br />

III.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1)<br />

1)<br />

<br />

2)<br />

2)<br />

2)<br />

25


U<br />

<br />

1. <br />

<br />

2. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

3. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1 )<br />

30 II.


4. <br />

<br />

31


W<br />

<br />

1. <br />

<br />

HAMLET<br />

1 <br />

ROMEO<br />

2 <br />

JULIA<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

2. <br />

3 <br />

4 <br />

5 <br />

6 <br />

3. i <br />

M<br />

N<br />

<br />

Ó<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

35


4. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

5. M <br />

<br />

Potrzebny<br />

mi pilnie kot!<br />

k kokt<br />

o <br />

o<br />

Nie. Jestem na<br />

<br />

<br />

<br />

21 <br />

Anka, ale<br />

z Ciebie len.<br />

k <br />

to <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

k<br />

<br />

<br />

Czemu?<br />

N to <br />

<br />

M oo<br />

t<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

kot – – –<br />

36 II.


D <br />

1. t k t k t o <br />

k kto<br />

p r z y j e d a m j u t r o c z e k a j c i e c i e r p l i w i e w e z m t a k s ó w k c a u j m o c n o<br />

2. o kt kt t o ko <br />

ot o<br />

M<br />

O<br />

N<br />

otkk<br />

okMok<br />

kapteka<br />

okaotaka<br />

tkaaea<br />

otkaka<br />

o<br />

3. o t k kt kt t o ko<br />

805<br />

500 700<br />

50<br />

900 600 4000<br />

400<br />

40<br />

800<br />

42 II.


4. pe aa aa oat a potae k ake t aa<br />

a a kte paa aket ta aa aa a a popae aketoae<br />

pa <br />

M at ete <br />

to eo kok<br />

Ma to oea o koptea o po e<br />

z<br />

a ae oaz a o<br />

o pea zoazoaa ea eo pa<br />

5. eea tekt peoeo ao okeo tak atooa ao<br />

k 1 2 ooe oe t ppaeo e paa aket tak<br />

aa<br />

<br />

oaoa ae koe e o ka o oa <br />

o peoatea Ne a t otoa aet popo<br />

a po ak pa ke ea poo pe e pea et<br />

6. Na kt a kae p a paa aket poe ap a<br />

poe<br />

poa<br />

apoektoa<br />

e<br />

o<br />

a<br />

koa<br />

apooae<br />

oa<br />

oa<br />

pea<br />

ae<br />

aa<br />

aa<br />

aa<br />

aa<br />

43


IIII<br />

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 1.–12.<br />

Kelaher Hope 1<br />

<br />

fragmenty<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

K. Hope, tp, w: a zoy i pielgnowa przya w oroym yi<br />

ydawnictwo wierciado, arszawa 22.<br />

1. okocz zdanie. yierz waciw odpowied spord podanyc.<br />

danie atorki w dzisiejszyc czasac nawizywanie przyjani stanowi proe, poniewa<br />

A. czsto zieniay otoczenie i woiy si nie anaowa.<br />

B. to dotrway i ndny proces i szyko popaday w rezynacj.<br />

C. jestey zyt zapracowani i nie ay czas na sze reacje.<br />

D. czsto zadowaaj nas powierzcowne znajooci w ediac spoecznociowyc.<br />

1 <br />

66


2. okocz zdanie. yierz waciw odpowied pord podanyc.<br />

W wyrazie zarzi wystpje taki sa rodzaj orant jak w wyrazie<br />

A. rztni. B.wzro. napia. D.znaomo.<br />

3. zpenij zdanie. Wyierz waciwe odpowiedzi spord podanyc.<br />

oziwanie owienie to A / B nazywajce C / D.<br />

A. czasowniki<br />

rzeczowniki<br />

czynnoci.<br />

cecy.<br />

4. twrz rodzin wyraz ryba. aznacz rdzenie oraz oocznoci.<br />

5. zpenij ponisze zdanie. Wyierz odpowied A ao B oraz odpowied C ao D.<br />

Wyraz rtoterminowo jest przykade A / B, poniewa C / D.<br />

A. zrostu skada si z dwc wyrazw poczonyc ze so ezporednio.<br />

B. zoenia skada si z dwc teatw sowotwrczyc poczonyc wrostkie.<br />

6. Ze zdania: rzeba przyzna e yemy w zpenie inne epoe przyani ni nai przoowie, wypisz<br />

dwa przykady wyrazw, w ktryc wystpuje upodonienie uezdwiczniajce.<br />

<strong>7.</strong> ce prawdziwo poniszyc stwierdze. Wyierz P, jei stwierdzenie jest prawdziwe,<br />

ao F – jei jest aszywe.<br />

Wyraz olei i jest wyraze pocodny od sowa le. P F<br />

W zdaniu: oe to by mze a w ni iey ni nie a i zowi<br />

rwnie barzo frtre, wystpuj dwa iiesowy.<br />

P<br />

F<br />

<br />

67


V. BUNT<br />

Jak to jest z tym nie<br />

1. zupenij sceat dotyczcy pisowni nie przykadai z raki.<br />

nieadnenie najepiejnieuiejcynie pnoniecenie<br />

nie najszyszynieytnie piewajnie usyszawszy<br />

PISOWNIA "<br />

NIE"<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

PRZYMIOTNIK<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

2. Kady zwizek wyrazowy uzupenij o sowo nie, a nastpnie uie ook odpowiedniej iustracji.<br />

w sosieie uorzna si na artacira z onie<br />

Moja siostra atwo si denerwuje, wic wo<br />

.<br />

dy jest<br />

, stara si jej unika.<br />

oja siostra ,<br />

a co orsza nidy .<br />

86 V. BUNT


3. Po ni z redakcji azetki szkonej o aicy i wpisz w iejsce kropek sowo nie zodnie<br />

z oowizujcyi reuai.<br />

Do Tablicy<br />

Ty,<br />

<br />

Hejt jest neatywny zjawiskie, ktre rozerwanie czy si z portaai spoecznociowyi.<br />

Z adania Wiki i owce w internecie zicie wynika, e procent<br />

adanyc dowiadczyo ejtu. napawa optyize akt, e co pity ody<br />

czowiek przyznaje si do ejtowania innyc. o wydaje si to oiwe,<br />

dy powszecnie znay ezpieczne skutki teo zjawiska, to co dziesity<br />

nastoatek przyznaje, e ejtuje, o ui. przycyne koentarze s wyraze<br />

cci do innyc, ktra rzadko wynika z wasnyc, czase<br />

uwiadoionyc kopeksw.<br />

Korzystajc z internetu, zaponijy o owie nienawici. zudujey<br />

epszeo wiata, jei ziany dziey zaczyna od krytyki i neowania wszystkieo.<br />

prujy inaczej spojrze na rzeczywisto. dy ejterai<br />

Nic straciy, odnoszc si do kadeo posta.<br />

co zroi, y ejt si rozprzestrzenia ory sposoe jest<br />

odpowiadanie na teo typu koentarze i ajkowanie zoiwyc<br />

wypowiedzi. Musiy tak postpowa trzy, cztery razy, ecz zawsze.<br />

edny sowe – czy druieu, co toie ie.<br />

Ania z 7a<br />

4. zupenij tae, podajc po jedny przykadzie z artykuu ni.<br />

Zasada <br />

rzeczownik raze niec<br />

rzeczownik odczasownikowy<br />

przyiotnik<br />

czasownik<br />

zaiek<br />

iiesw przyiotnikowy<br />

iczenik<br />

przyswek<br />

iiesw przyswkowy<br />

Jak to jest z tym nie 87


Jak mo maj soa<br />

1. Przeczytaj tekst rekay i przeanaizuj sceat jej oddziaywania. Pocz strzakai wyrane<br />

eeenty rekay ze wskazanyi unkcjai.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

o propozycja wanie da ieie<br />

Wakacje na Wyspac zcziwyc pozwo<br />

i si w peni zreaksowa. ajecznie pikne<br />

krajorazy, cudowne pae i azurowe<br />

orze. u dzi zarezerwuj dwutyodniowe<br />

wczasy. W cenie poyt w koortowy<br />

piciowiazdkowy oteu Paradise<br />

z peny wyywienie oraz transer<br />

z otniska do oteu. iekt zapewnia<br />

atrakcje da caej rodziny.<br />

<br />

wyspyszcziweco, te. 22<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

2. Niektre teksty rekaowe na stae weszy do naszeo jzyka. zy kojarzysz, o jakic produktac<br />

d usuac yei ic twrcy Podaj przykad soanu, ktry zapad i w pai.<br />

prawd, czy nie szukasz.<br />

y tu urzdzisz.<br />

wistak siedzi<br />

i zawija je w te sreerka.<br />

iesze nie dzie<br />

wj przykad:<br />

98 V. BUNT


3. Ktre okreenia s carakterystyczne da jzyka rekay Podkre je i zaproponuj wasn<br />

reka skepu internetoweo.<br />

BUTY SPORTOWE<br />

<br />

<br />

superwyoda na co dzie <br />

utraekkie oddycajce wkadki<br />

niezawodna antypoizowa podeszwa<br />

kutowy, ponadczasowy desin<br />

4. o podanyc cytatw z reka dopasuj nazwy zastosowanyc w nic rodkw styistycznyc.<br />

powtrzenieczasownik w tryie rozkazujcyzwizek razeooiczny<br />

pytanie retorycznewykrzyknienieprzyiotnikryuosoienieapostroa<br />

Z Kasi ci si upiecze. odny We, nie coruj.<br />

Pasta Kiwi ut oywi Nowy, a ju kutowy. rawo <br />

u w porzdku j odku.<br />

o najepszy sak na ziei,<br />

oe zieci si w kieszeni.<br />

Miej zasady. a zasady.<br />

99


Nazy miejsoe te si omieniaj<br />

1. kd pocodz oaterowie przedstawieni na zdjciac Wpisz w uki odpowiednie nazwy<br />

iejscowoci. a, dzie trzea, dodaj przyiek.<br />

oek Mica i Maciek Zosia iwia<br />

este<br />

nowotaranine.<br />

My jestey<br />

rodziszczanai.<br />

Mieszkacy<br />

ojeo iasta to<br />

jeeniorzanie.<br />

este rodowit<br />

wrocawiank.<br />

oek pocodzi<br />

racia iniacy Mica i Maciek s ieszkacai<br />

Zosia przyjecaa<br />

iwia na co dzie ieszka<br />

2. Przyjrzyj si odianie rzeczownikw pospoityc, a nastpnie wpisz poprawne ory rzeczownikw<br />

wasnyc.<br />

M. panna<br />

M. aonna<br />

M. ptno<br />

M. Kutno<br />

. panny<br />

.<br />

. ptnu<br />

.<br />

Ms. pannie<br />

Ms.<br />

Ms. ptnie<br />

Ms.<br />

M. odzie<br />

M. odzie<br />

M. owa<br />

M. zstocowa<br />

. odziey<br />

.<br />

. owy<br />

.<br />

N. odzie<br />

N.<br />

Ms. owie<br />

Ms.<br />

a) Wykorzystaj zdoyt wiedz, y uzupeni zdania z uk.<br />

Pojad do rzeie)<br />

Nazw teo iasta odienia si tak sao jak<br />

Moja rodzina pocodzi z rzcianna)<br />

Nazw tej wsi odienia si tak sao jak<br />

132 VII.


ay ipiec spdzia w Mieno)<br />

Nazw teo iasta odienia si tak sao jak<br />

Prawa iejskie nadano Mawa)<br />

w 12 roku.<br />

Nazw teo iasta odienia si tak sao jak<br />

b) okd zierzaj rycerze<br />

Wska waciw odpowied.<br />

A. do Maorku<br />

B. do Maorka<br />

3. ejrzyj widokwki i zrekonstruuj tras rajdu roweroweo, na ktry wyrai si artek i jeo<br />

tata. Ktre z poniszyc iast odwiedzii zupenij tekst.<br />

Kiece<br />

Katowice<br />

iwice<br />

trzece poskie<br />

ciny<br />

artek i jeo tata wyrai si na wypraw rowerow. ydwaj pocodz z rneo ska<br />

i ieszkaj w stoicy teo reionu –<br />

. Najpierw udai si do<br />

, dzie zwiedzii Paiarni Miejsk i odpoczi w parku opina.<br />

tatd pojecai do<br />

, dzie oejrzei ruiny zaku<br />

ksit piastowskic i udai si na noce do oteu. Nazajutrz ruszyi do .<br />

Pokonanie teo odcinka trasy zajo i a dwa dni, ae ardzo zaeao i na odwiedzeniu<br />

entru eoedukacji oraz Muzeu Zaawek i Zaawy. statni punkte ic podry yy<br />

ruiny zaku krewskieo znajdujce si w .<br />

133


a istaji i otoaii<br />

portret dziewczyny cz. 1, cz. 2) e oot/utterstock.co, ra) Kate uzko/utterstock.co,<br />

is) i uin/utterstock.co, ainy) ionisera/utterstock.co, dzan) kuzina/utterstock.co,<br />

n) ina Mosinyan/utterstock.co, kout) riianata/itockpoto/etty aes, tyrys) osepPerianes/<br />

utterstock.co, koieta z wa, koieta na orzu, posta z aone) Zdenek asek/utterstock.co,<br />

panety) artia/utterstock.co, re) oraneerry/utterstock.co<br />

iasto – s. 22, wzr, koputer, paeta z arai – s. , teewidz, nauczycie, pasaer, nastoatek –<br />

s. , istoria iosna – s. 1, wyci iakw – s. 11, kookwiaizy w utece, ruszka, pietruszka, piesek,<br />

oka) – s. 11, uoudek – s. 12, rycerze – s. 1, koiks – s. 1), sceaty s. , , , , 12, 1),<br />

sketcnotki s. 2, , , , 1, 12, 11) – Krzyszto Kaucki<br />

s. dziewczyna w koszui) Wirestock reators/utterstock.co, dziewczyna w uzie) ookie<br />

tudio/utterstock.co s. karta pocztowa) raniu/utterstock.co s. teeon) etua Mercan/<br />

utterstock.co s. koieta) i t p o e t/utterstock.co, podpisywanie uowy) izkes/utter -<br />

stock.co, rozowa) izkes/utterstock.co s. 11 oko) Piotr Krzesak/utterstock.co, rka) r iaes/<br />

utterstock.co s. 12 koieta z dzieckie) nside reatie House/utterstock.co, copak, dziewczyna)<br />

ntonio uie/utterstock.co s. 1 kot) ianirijeic/itockpoto/etty aes s. 1 droa)<br />

Martinredy/itockpoto/etty aes, ew) 22 Potorapy/utterstock.co, rz) zedspider/<br />

utterstock.co s. 1 scenka w skepie) orepics /utterstock.co, rodzina) izkes/utterstock.co,<br />

ty) ena11/utterstock.co, nieieski) eiaskii or/utterstock.co, czarny) e Panda/utterstock.co,<br />

iay) He2/utterstock.co s. 2 noc) oin tones/utterstock.co, czyzna) apojapan/utterstock.co,<br />

koieta) Katyarina aka2/utterstock.co s. 21 piszca dziewczyna) naito2/utterstock.co<br />

s. 22 udzik z karteczkai) unarus/utterstock.co s. 2 rozprawa sdowa – rysunek) PH.ector/<br />

utterstock.co, ksiki) Nisanattudio/utterstock.co, deata – rysunek) ursp/utterstock.co<br />

s. 2 pionek) ustao MPotorapy/utterstock.co, teida) eria Mike/utterstock.co<br />

s. 2 iioteka) ortoik/utterstock.co, przytuone pace z otywe serca) oatawa/utterstock.co,<br />

ikonka: wywiad) cin aari/utterstock.co, ikonka: pienidze) ioraen/utterstock.co, ikonka:<br />

pozory/aska) Minutes/utterstock.co, ikonka: kaskanie) desin dee/utterstock.co, ikonka:<br />

czowiek sterowany) anis oins/utterstock.co, ikona: sarton) 11/utterstock.co, ikona:<br />

waizki) con/utterstock.co, ikonka: paparazzo) wordectors/utterstock.co, ikonka: czowiek<br />

w katce) ineardesin/utterstock.co, ikonka: kontrakt) desincirce1/utterstock.co, ikonka:<br />

podiu) ineardesin/utterstock.co, ikonka: oadywanie) iconi/utterstock.co s. udzie przy<br />

onisku) PH.ector/utterstock.co, rozowa przez teeon) entaind/utterstock.co, wizyta<br />

u psycooa) arinu/utterstock.co, kartka) aina aran/itockpoto/etty aes, rysunek<br />

naskany z jaskini) itry Picuin/utterstock.co, raent aowida z roowca Neaona) Krikkiat/<br />

utterstock.co s. 1 ksika) oworksop/utterstock.co, usta) Head eow orns/utterstock.co,<br />

straszny do) r/utterstock.co, para) ucky coer/utterstock.co, re) Naddya/utterstock.co,<br />

duc) Pi/utterstock.co, para na awce) zat aee/utterstock.co, urza) rouart/<br />

utterstock.co s. as) ucky-potoraper/utterstock.co s. dziewczyna z iste) izkes/<br />

utterstock.co, raki) eata iuru s. Haet) decarat/utterstock.co, oeo) ectorK/<br />

utterstock.co, uia) Macroector/utterstock.co s. kartki) ana onoka/utterstock.co,<br />

sarton) etua Mercan/utterstock.co s. teatr, scena) Macroector/utterstock.co, supy<br />

rekaowe) djiic/utterstock.co, aski) aa dea/utterstock.co, kartka) aina aran/<br />

itockpoto/etty aes s. odzie) earotos/utterstock.co s. udziki) ajuk/utter -<br />

stock.co, deotywator – dziewczyny) waereakedia, deotywator – ina) patdoc, deotywator –<br />

szop) onsedska uiia, projekt deotywatorw Katarzyna toarska s. 1 aude Monet: Camille Monet<br />

and a Child in the Artist’s Garden in Argenteuil, aatar) aresdiadiss/utterstock.co s. 2 koieta<br />

z waizk) i tudio/utterstock.co s. apa do e-aia) eata iuru s. aatar) Protocktudio/<br />

utterstock.co, aatar) Protocktudio/utterstock.co, aatar) Nataya kidan /utterstock.co,<br />

aatar) con tudios esin/utterstock.co, konkurs taentw) Macroector/utterstock.co,<br />

w restauracji) jossnat/utterstock.co s. przewienie na weseu) Kyryk an/utterstock.co, reta<br />

uner) e radin/utterstock.co, przewienie w Paraencie uropejski) eandros Micaiidis/<br />

utterstock.co s. wca w arniturze) ris ouroton/utterstock.co, wca w arniturze)<br />

icro1/utterstock.co, wca w arniturze) eentyour/utterstock.co s. awatary) oit/<br />

utterstock.co s. karienie psw) Macroector/utterstock.co, pakat Wojciec ecowski<br />

s. 2 drwiny z koei) ntonio uie/utterstock.co, dwie koiety) aid Pereiras/utterstock.co,


ozowa atki z crk) izkes/utterstock.co, ktnia przy dziecku) eentyour/utterstock.co<br />

s. nad taerze) Wat cartoon/utterstock.co s. zastanawiajcy si copak) enisNata/utterstock.co<br />

s. apa do eja) nyaP/utterstock.co, stuczka) Monkey usiness aes/utter -<br />

stock.co, psy) daedo//etty aes, sprzeczka dzieci) didesin21/utterstock.co s. ieaczka<br />

na ecie) Hapoint/utterstock.co, ecz piki nonej) atii/utterstock.co, rka z teeone)<br />

ocustocker/utterstock.co, rka z teeone) ocustocker/utterstock.co s. rozrzewka)<br />

erey/utterstock.co, kiicowanie) Proessiona/utterstock.co s. podcast) Nadyart/<br />

utterstock.co s. 1 aatar) ookoector/utterstock.co s. 2 is) ias/utterstock.co,<br />

trjz) stockit/utterstock.co s. aatary – ekarka, nauczycieka) a11/utterstock.co<br />

s. aatary – trenerka, poicjant) a11/utterstock.co, apa do eja) nyaP/utterstock.co<br />

s. 1 pionki) ero esaainen/utterstock.co s. 2 dzieci) a11/utterstock.co, ience dziecko)<br />

oorue tudio/utterstock.co, staruszka) teapay/utterstock.co, ekarz) arunatsukoo/<br />

utterstock.co, aa) aau/utterstock.co, pikarze) Pao Pakotia/utterstock.co, nastoatek)<br />

aeskaya/utterstock.co, curki) eata iuru s. koieta z wycinit doni) tar tock/<br />

utterstock.co, rozowa - dziewczyna, staruszek) izkes/utterstock.co, uiecnita koieta) izkes/<br />

utterstock.co, koorowe kartki) ina ruan/utterstock.co, nastoatka) asen Writ/utter -<br />

stock.co, nauczycieka) stockour/utterstock.co, starsza koieta) aaza/utterstock.co<br />

s. dwaj czyni) Zoriana Zaitsea/utterstock.co, przywitanie w iurze) Konstantin ain/<br />

utterstock.co, apa e-aia) eata iuru s. wiadooci – wektor) Pretty ectors/utterstock.co,<br />

udowa – wektor) aer1/utterstock.co, warsztat – wektor) aer1/utterstock.co, nauczycieka –<br />

wektor) idarat uteeratat/utterstock.co, skep – wektor) eastock/utterstock.co, przewienie –<br />

wektor) Prianto di/utterstock.co, park – wektor) Hiaryesin/utterstock.co s. dwa czyni)<br />

uis Moinero/utterstock.co s. czarne postacie) Mica anca/utterstock.co, rka) r iaes/<br />

utterstock.co, az) jey11/utterstock.co, pies) aodka/utterstock.co, wywiad) jupco<br />

okoski/utterstock.co s. rka z duopise) Kina/utterstock.co, inastyka) coscaron/<br />

utterstock.co, koieta przy aptopie) waereakedia/utterstock.co, eazko) Hicenko./<br />

utterstock.co s. 1 skok ze spadocrone) eranskydier/utterstock.co, przecianie iny)<br />

osearie earart/utterstock.co, dziewczynki z ciastkie) Heder Zarano/utterstock.co,<br />

dziewczyna z ksikai) ieria ideo and Poto/utterstock.co, drzwi) onteo/utterstock.co,<br />

drzewo) itinksky//etty aes s. Praa) i/itockpoto/etty aes, cnrunn) canadastock/<br />

utterstock.co, Padwa) oy/utterstock.co, ares) adu azan/utterstock.co, Madryt)<br />

donictorio/utterstock.co, Kinderdijk-sout) itry ukenko/utterstock.co, rea)<br />

wiwspotos/utterstock.co, Maork) oris troujko/utterstock.co, ai) iita rts/utterstock.co<br />

s. pika nona) Krzyszto Puciennik s. awatar) tynyuk/utterstock.co, droa) 1Pata/<br />

utterstock.co, wystawa) tsra anprasert/utterstock.co, as) rotza/utterstock.co, ruiny)<br />

reakeraius/utterstock.co, sutek) aire raser Potorapy/utterstock.co, wieowce)<br />

aptaiN o Production/utterstock.co s. pies) ina arioic/utterstock.co, iasto – wektor)<br />

euar/utterstock.co, noc – wektor) sanit/utterstock.co s. 1 poudka) Pie-ot/utter -<br />

stock.co, opatrywanie rki) ton paton/utterstock.co, owa) Master1/utterstock.co, kucie<br />

eaza) Zyaic/utterstock.co, orsowanie) irts aeis, jazda na rowerze) uene niscenko, piot<br />

wycieczki) KN/utterstock.co, piot do t) ndrei edoi/utterstock.co, piot saootu) kycoors/<br />

utterstock.co s. 2 wanna) Kristina udkeica/utterstock.co, ysz) oas yde/itockpoto/<br />

etty aes, diaent) tudio/utterstock.co, jzyk) otuka/utterstock.co, owa)<br />

Proiaentauri1/utterstock.co, ) adiued/utterstock.co, serce na doni) ioo oa/<br />

utterstock.co, odznaka) pikepicture/utterstock.co s. czyzna) ensector/utterstock.co,<br />

koncert) orodenko/utterstock.co, dwaj nastoatkowie) NP esin tudio/utterstock.co,<br />

rozpikseowany oraz) eew/utterstock.co s. inynier) atar2/utterstock.co, prania)<br />

craitza/utterstock.co, asen) ndrey ryao/utterstock.co, kawiarnia) eksandrs Muiznieks/<br />

utterstock.co, inoratyk) oan aorskyi/utterstock.co, tenis) Paoenii/utterstock.co,<br />

teeon) Kosiro K/utterstock.co, saocd) ytroPero/utterstock.co, zywarka) eszek<br />

asner/utterstock.co, ank) ena N/utterstock.co s. otocykista) assicector/utter -<br />

stock.co, piraida ywieniowa) iddisoni12/utterstock.co, synaizator) acat udiaji/<br />

utterstock.co s. dziewczyny) Marina istak/utterstock.co, iianka) ooes/utterstock.co<br />

s. za) edy/utterstock.co, drzewo na wyspie) Mia Key/utterstock.co, kwitnce drzewo)<br />

aco/utterstock.co s. paa) ucky-potoraper/utterstock.co, karteczki) aina aran/<br />

itockpoto/etty aes s. uty) arcetype/utterstock.co, apikacja) ankrit/utterstock.co<br />

s. 1 oki) reeskyine/utterstock.co s. 11 zakupy – wektor) rdea-studio/utterstock.co,


odzina - wektor) tynyuk/utterstock.co, asa stp – wektor) ectorK/utterstock.co, owa) iku/<br />

utterstock.co s. 12 an Matejko, Bitwa pod Grunwaldem, repro. iier Piotr/Muzeu Narodowe<br />

w Warszawie, tanisaw Wyspiaski, Bitwa pod Grunwaldem, repro. artosz yan, Mateusz zczypiski, Piotr<br />

de/Pracownia otoraiczna MNK s. 1 aski) a orda/utterstock.co, rce z ksik) a tre/<br />

utterstock.co, taa iowa) Misa Miscenko/utterstock.co s. 1 akaarz) iier Piotr/<br />

Muzeu Narodowe w Warszawie, tornister) Podaskie Muzeu Kutury udowej, ot. . Proczyk, ak)<br />

Wiczyski Krzyszto/Muzeu Narodowe w Warszawie, kaaarz) Miitarist/utterstock.co, stara awa)<br />

une cee/utterstock.co, kajet) aopsan/utterstock.co s. 1 karteczki z kaendarza) Mistertock/<br />

utterstock.co s. 1 portret koiety) oiski Ziniew/Muzeu Narodowe w Warszawie s. 11 wnuczek<br />

i dziadek) ytro Zinkeyc/utterstock.co s. 112 raki) rei/utterstock.co s. 11 tak sow)<br />

upaotion/utterstock.co, podcast) itied tudios/utterstock.co s. 11 wywiad) tudio<br />

oantic/utterstock.co s. 11 rozowa) H-tudio/utterstock.co, w skepie) H-tudio/<br />

utterstock.co, uowa) H-tudio/utterstock.co, rozowa o prac) H-tudio/utterstock.co<br />

s. 11 dziewczyna) NotionPic/utterstock.co, nauczycieka) oodtudio/utterstock.co<br />

s. 12 karteczki) ana onoka/utterstock.co s. 121 piosenkarka – rysunek) ootoka/utterstock.co,<br />

rozowa w kawiarni – rysunek) Zuada/utterstock.co s. 122 stary papier) ndreyKuzin/utterstock.co<br />

s. 12 podkad do istu) adi adoski/utterstock.co, podkad do istu) stractor/<br />

utterstock.co, podkad do istu) WiP s. 12 inoratyka) oodtudio/utterstock.co, kucnia)<br />

oodtudio/utterstock.co, kino) aejik/utterstock.co, arcitektura) aer1/utterstock.co<br />

s. 12 karteczki) ana onoka/utterstock.co s. 12 rozowa nastoatek) rocreatie/utterstock.co,<br />

rozowa nastoatek) rocreatie/utterstock.co s. 12 sowan) sweet kiwi/utterstock.co,<br />

youtuer) oodtudio/utterstock.co s. 1 so) Moriz/utterstock.co, szarok) Nicoeta onescu/<br />

utterstock.co, krawaty) sekoka/utterstock.co, krawaty) sekoka/utterstock.co<br />

s. 11 kaoryer) eksandru/utterstock.co, inie) H/utterstock.co, wirus) oops/<br />

/etty aes, wirus internetowy) Kanoktuc/utterstock.co, sucarek) paoojac/itockpoto/etty<br />

aes, art) roistok/utterstock.co s. 12 nastoatek) uis Moinero/utterstock.co, nastoatkowie)<br />

New rica/utterstock.co, nastoatka) Mi and Matc tudio/utterstock.co, nastoatka) Krakeniaes.co/utterstock.co<br />

s. 1 Kiece – centru eoedukacji) in Marciniak/ast News, Katowice)<br />

Mateusz Kuek/utterstock.co, trzece poskie) Henryk adura/utterstock.co, iwice –<br />

paiarnia) drian azok/P, ciny) Naik/utterstock.co, udziki na rowerac) Macroector/<br />

utterstock.co s. 1 Wscowa) kordus/utterstock.co, wiatrak) Puido/utterstock.co,<br />

anesy na odwk) oas reionis/utterstock.co, anes z ew) oan eoorodo/<br />

utterstock.co, projekt anesw) Wojciec ecowski s. 1 cata) Mareksz/itock ditoria/etty<br />

aes, raineria) industryiews/utterstock.co, szopka) ariusz.ks/utterstock.co, kozioki) Mazur<br />

rae/utterstock.co, oo) urioso.Potorapy/utterstock.co, pierniki) araini/utter -<br />

stock.co s. 1 rozowa) ntonio uie/utterstock.co, rozowa, potka) Pie-ot/utterstock.co,<br />

stuczka) toaso/utterstock.co, pytanie o dro) ntonio uie/utterstock.co<br />

s. 1 iaa karteczka) Kanate/utterstock.co s. 1 raki) ananyakoensei/utterstock.co, papier)<br />

stractor/utterstock.co s. 1 dziewczyna) pikaneo/utterstock.co, copak) ntor/utter -<br />

stock.co, tu) Hapoint/utterstock.co s. 1 apa do istu) seesawnae/utterstock.co<br />

s. 1 pyta ) uddy at/utterstock.co s. 1 apa e-ai) nyaP/utterstock.co, dziewczyna)<br />

tynyuk/utterstock.co


Poradnik nauczyciela<br />

<br />

Nowy cykl – zatwierdzony przez nauczycieli i uczniów!<br />

Dla ucznia<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

od klasy 4 do 8<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Zadania <br />

<br />

i sketchnotki do<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

wsip.pl<br />

sklep.wsip.pl<br />

infolinia: 801 220 555

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!