01.03.2023 Views

El Cuquedo busca un amor que faci por

Recordeu en Cuquedo? Ara vol trobar una parella i poder espantar conjuntament. Així que decideix preguntar als diferents animals de la selva si es volen casar amb ell. Però compte! Només podrà ser la seva parella qui sàpiga espantar de veritat! El Cuquedo busca un amor que faci por és un llibre divertit, que podem utilitzar per a llegir a infants de més de 2 anys perquè coneguin animals i aprenguin a no tenir por.

Recordeu en Cuquedo? Ara vol trobar una parella i poder espantar conjuntament. Així que decideix preguntar als diferents animals de la selva si es volen casar amb ell. Però compte! Només podrà ser la seva parella qui sàpiga espantar de veritat!

El Cuquedo busca un amor que faci por és un llibre divertit, que podem utilitzar per a llegir a infants de més de 2 anys perquè coneguin animals i aprenguin a no tenir por.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Clara C<strong>un</strong>ha<br />

Per a en Miguel, <strong>que</strong> em <strong>por</strong>ta a tot arreu, su<strong>por</strong>ta el meu mal humor matinal,<br />

els meus infinits oblits, les meves crisis existencials, els meus deliris, els meus plats<br />

inventats, la meva tossuderia, la meva roba mal combinada, la meva desorganització<br />

mental… Per estimar-me i acaronar-me i per deixar <strong>que</strong> l’estimi.<br />

Per a tots els <strong>que</strong> estimen, deixen <strong>que</strong> els estimin i consideren <strong>que</strong> l’<strong>amor</strong><br />

és el millor del món.<br />

Paulo Galindro<br />

Per als meus fills, João i Miguel, per tots els dies <strong>que</strong> em van preg<strong>un</strong>tar quantes<br />

il·lustracions em <strong>que</strong>daven per acabar a<strong>que</strong>st llibre. Desitjaven <strong>que</strong> el seu pare<br />

tornés a l’arbreda.<br />

<strong>El</strong> <strong>Cu<strong>que</strong>do</strong><br />

Títol original<br />

O CUQUEDO E UM AMOR QUE METE MEDO<br />

<strong>busca</strong> <strong>un</strong> <strong>amor</strong><br />

<strong>que</strong> <strong>faci</strong> <strong>por</strong><br />

Copyright © CLARA CUNHA i LIVROS HORIZONTE<br />

Copyright de les il·lustracions<br />

© PAULO GALINDRO<br />

Primera edició en català per Edicions del Pirata:<br />

gener de 2019<br />

© Primera publicació a Portugal de LIVROS HORIZONTE, 2017<br />

L’il·lustrador està representat per Bookoffice (bookoffice.booktailors.com).<br />

Un conte de <strong>por</strong> explicat per<br />

Clara C<strong>un</strong>ha<br />

i il·lustrat per<br />

Paulo Galindro<br />

F<strong>un</strong>ded by the Direção-Geral do Livro,<br />

dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) / Portugal<br />

Amb el su<strong>por</strong>t de<br />

Impressió XY PRINTING<br />

ISBN 978-84-17207-13-7<br />

Dipòsit legal: B 1849-2019<br />

Edicions del Pirata<br />

C. de la Costa, 74, 08023 - Barcelona<br />

informacio@edicionsdelpirata.cat<br />

www.edicionsdelpirata.cat<br />

Edicions del Pirata dona su<strong>por</strong>t al copyright, <strong>que</strong> protegeix la creació de les obres literàries i és,<br />

per tant, <strong>un</strong> element im<strong>por</strong>tant per estimular la feina dels artistes i la generació de coneixement.<br />

Us donem les gràcies per recolzar els autors comprant <strong>un</strong>a edició autoritzada d’a<strong>que</strong>st llibre,<br />

i per respectar les lleis del copyright no reproduint, escanejant ni distribuint de forma total<br />

o parcial a<strong>que</strong>sta obra, per cap mitjà, sense permís.


Selva am<strong>un</strong>t,<br />

selva avall,<br />

el <strong>Cu<strong>que</strong>do</strong> estava preocupat.<br />

A tot arreu de la selva hi havia<br />

<strong>un</strong> m<strong>un</strong>t d’en<strong>amor</strong>ats.<br />

Així <strong>que</strong> va decidir posar-se a <strong>busca</strong>r<br />

<strong>un</strong>a parella amb qui es pogués casar.<br />

Es va amagar a l’arbreda<br />

i es va posar a cantar:<br />

—Qui vol, qui vol<br />

casar-se amb el <strong>Cu<strong>que</strong>do</strong>,<br />

<strong>que</strong> s’amaga a l’arbreda<br />

i espanta a qui menys s’ho espera?


Va aparèixer <strong>un</strong>a grua i es va posar a cridar:<br />

—Jo vull, jo vull!<br />

—I ja saps espantar? —va preg<strong>un</strong>tar el <strong>Cu<strong>que</strong>do</strong>.<br />

—Ja hi pots comptar.<br />

—Ho pots demostrar? —va dir el <strong>Cu<strong>que</strong>do</strong>.


La grua va obrir les seves grans ales<br />

i va cridar:<br />

—No, no, no…<br />

Si no saps espantar,<br />

amb tu no em puc pas casar!


Al cap de poc,<br />

va tornar a cantar:<br />

—Qui vol, qui vol<br />

casar-se amb el <strong>Cu<strong>que</strong>do</strong>,<br />

<strong>que</strong> s’amaga a l’arbreda<br />

i espanta a qui menys s’ho espera?


Va aparèixer <strong>un</strong>a mona i es va posar a cridar:<br />

—Jo vull, jo vull!<br />

—I ja saps espantar? —va preg<strong>un</strong>tar el <strong>Cu<strong>que</strong>do</strong>.<br />

—Ja hi pots comptar.<br />

—Ho pots demostrar? —va dir el <strong>Cu<strong>que</strong>do</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!