13.03.2023 Views

E805C8 mat podr kl2 cz1_flipbook

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

M<br />

A<br />

P O D R<br />

Ę C<br />

Z N<br />

KLASA 2<br />

część 1<br />

T<br />

E<br />

M<br />

A<br />

T<br />

Y<br />

I K<br />

A<br />

K<br />

Nowość<br />

2024<br />

Egzemplarz testowy<br />

Materiał na 2 tygodnie września


Opieka merytoryczno-dydaktyczna cyklu<br />

<br />

<br />

pedagog wczesnoszkolny i psycholog<br />

konsultant merytoryczno-<br />

-<br />

na oraz autorka<br />

“ <br />

<br />

.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorka<br />

<br />

na stanowisku <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

rozwoju nauczycieli, projektowanie i wprowadzanie do praktyki<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

pedagog wczesnoszkolny<br />

konsultant merytoryczno-


Zespół autorski<br />

BARBARA NAWOLSKA – <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

– <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

DOROTA DANKOWSKA – nauczycielka edukacji


Co znajduje się w <strong>podr</strong>ęczniku<br />

Strony powtórzeniowe<br />

Zebranie<br />

naaniez<br />

inorai orie<br />

notatki wizualnej<br />

inograki ap<br />

li.<br />

<br />

<br />

poznane<br />

zagadnienia.<br />

3. Co można odczytać z planu?<br />

eat zagadnienia ateatznego zapian na grze tron w orie<br />

dzieiego ptania.<br />

znazenie nueru i teatu tgodnia wplnego dla zi zintegrowanej<br />

i ateatznej oraz nueru dnia i teatu ateatznego.<br />

I. Powroty i powitania. . o ona odzta z planu<br />

cyfra dziesiątek cyfra jedności<br />

Przypominajka<br />

16<br />

Liczbę dwucyfrową zapisujemy za pomocą dwóch cyfr.<br />

Jedna to cyfra dziesiątek, a druga to cyfra jedności.<br />

Przypomnienie<br />

wzeniej<br />

poznany<br />

wiadomoi.<br />

4


do <strong>mat</strong>e<strong>mat</strong>yki?<br />

Bloki te<strong>mat</strong>yczne<br />

Sekrety pieniądza<br />

elementy edukaji ekonomiznej zagadnienia zwizane z pienidzmi<br />

Sprawa dla detektywa<br />

tekty <strong>mat</strong>e<strong>mat</strong>yzne w ormie krtki itoryjek detektywityzny<br />

kztatujy umiejtno krytyznego i logiznego mylenia w tym dedukji<br />

<br />

wskazwki pomone w rozwizaniu<br />

zada informaje dotyze<br />

sprytnego lizenia<br />

Ulica<br />

ate<strong>mat</strong>yki<br />

elementy edukaji aritektoniznej inormaje<br />

na te<strong>mat</strong> praktyznego zatoowania zagadnie<br />

<strong>mat</strong>e<strong>mat</strong>yzny w przetrzeni urbanityznej<br />

iekawostki <strong>mat</strong>e<strong>mat</strong>yzne<br />

praktyzne inormaje oraz ytuaje problemowe<br />

zwizane z zagadnieniami <strong>mat</strong>e<strong>mat</strong>yznymi<br />

toowanymi w kuni np. zakupy odmierzanie<br />

kadnikw przelizanie jednotek<br />

zadania tekstowe w formie rymowanki<br />

Łamacze kodów<br />

zadania i zagadnienia<br />

zwizane z kodowaniem<br />

poleenia problemy <strong>mat</strong>e<strong>mat</strong>yzne zadania<br />

niestandardowe ktry rozwizywanie<br />

ksztatuje umiejtno logiznego mylenia<br />

sposoby uzenia si i zapamitywania<br />

zgdnie z zasadami neurodydaktyki<br />

zadania kztatuje mylenie krytyzne<br />

zadania rozwijaje mylenie twrze<br />

5


1. tórędy w prawo, którędy w lewo?<br />

ta za swoj koleank lub za swoim koleg.<br />

ska jej jego praw rk potem praw nog<br />

nastpnie lew rk i lew nog.<br />

Pobawie si w ustro. taie naprzeiw siebie.<br />

edno z was bdzie pokazywao gesty a drugie<br />

bdzie odgrywao rol odbiia w lustrze. o mona<br />

zauway w tej zabawie Porozmawiajie o tym.<br />

Pobawie si w para w zabaw obot i programista. ajpierw jedno z was bdzie<br />

robotem a drugie programist. Potem nastpi zamiana rl. obot porusza si do elu<br />

zgodnie z instrukj programisty ktry uywa okrele do przodu <br />

.<br />

UWAGA: aso oznaza e naley w miejsu wykona skrt<br />

w danym kierunku i zeka na dalsz komend.<br />

Przyjrzyj si w jaki sposb na planszy mona kodowa ruy robota za pomo<br />

strzaek. edna strzaka to jeden ru.<br />

do przodu skręt w lewo skręt w prawo<br />

<br />

do przodu<br />

<br />

do przodu<br />

skrt w lewo<br />

do przodu<br />

do przodu<br />

<br />

2 2<br />

Łamacze kodów<br />

arysuj obrazek w zeszyie zgodnie z kodem.<br />

Zwr uwag na to jak naley rysowa kreski ukone.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

6<br />

I. Powroty i powitania. . trdy w prawo ktrdy w lewo


2. Jak odczytujemy plany?<br />

Posuaj lub przezytaj o mwi dziei.<br />

Plan to rysunek terenu<br />

lub pomieszczenia,<br />

na którym za pomocą<br />

symboli zaznaczono<br />

obiekty znajdujące<br />

się w tych miejscach<br />

w rzeczywistości.<br />

Każdy plan ma legendę,<br />

czyli opis wszystkich<br />

symboli umieszczonych<br />

na planie.<br />

o plan sali lekyjnej ymka. Zapoznaj si z oznazeniami ktre<br />

przedstawia legenda obok planu. o moesz odzyta z tego planu<br />

<br />

okno<br />

szafka<br />

drzwi<br />

dywan<br />

tablia<br />

umywalka<br />

tablia interaktywna<br />

awka z krzesami<br />

biurko nauzyiela<br />

o plan pokoju gi. Przezytaj opis i wska wszystkie obiekty na planie. a podstawie<br />

opisu i planu przygotuj w zeszyie legend.<br />

Pod oknem z lewej strony stoi biurko.<br />

Przy biurku jest krzesło. Przy ścianie<br />

po przeciwnej stronie okna stoją szafki.<br />

Na środku pokoju leży owalny dywan.<br />

Kiedy Iga wchodzi do pokoju, po prawej<br />

stronie widzi łóżko, po lewej – szafki,<br />

a naprzeciwko – regał z zabawkami.<br />

I. Powroty i powitania. . ak odzytujemy plany<br />

7


3. Co można odczytać z planu?<br />

lustraja przedstawia plan minizoo. prawd w legendzie i powiedz jakie zwierzta<br />

mona zobazy w tym zoo. o jeszze mona tam robi<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1 kasa<br />

2 restauraja<br />

3 pla zabaw<br />

4 pawie baanty<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

5 lamy alpaki<br />

6 osy owe kuyki<br />

7 jelenie sarny<br />

8 abdzie kazki gsi<br />

a podstawie planu zapisz w zeszyie program wyiezki po minizoo tak<br />

aby zobazy wszystkie zagrody ze zwierztami. oesz to zrobi z koleank<br />

lub koleg z awki.<br />

kilkuosobowy zespoa narysujie na karte plan terenu wok waszej szkoy.<br />

Pamitajie o przygotowaniu legendy do planu.<br />

Ulica<br />

ate<strong>mat</strong>yki<br />

ziki zdjiom wykonanym<br />

z kosmosu przez urzdzenia<br />

zamontowane na satelita<br />

uzyskujemy bardzo dokadne<br />

mapy dowolnego fragmentu<br />

terenu na Ziemi.<br />

Plan Starego Miasta<br />

w Warszawie na podstawie<br />

zdjęcia satelitarnego.<br />

8<br />

I. Powroty i powitania. 3. o mona odzyta z planu


4. Po co nam wykresy słupkowe?<br />

ziei z klasy a zapisay nazwy miejs w ktry spdziy wakaje. tworzyy<br />

wykres supkowy. ade dzieko z tej klasy przypio do tabliy tylko jedn kartezk.<br />

Przyjrzyj si wykresowi odpowiedz na pytania.<br />

<br />

nad morzem w gra<br />

na wsi w mieie<br />

le dziei byo w klasie<br />

tre miejse odwiedzio najwiej<br />

dziei a ktre najmniej<br />

le dziei spdzio wakaje<br />

nad morzem<br />

le dziei spdzio wakaje<br />

w gra<br />

ile wiej dziei spdzio wakaje<br />

w gra ni w mieie<br />

o moesz jeszze zapyta<br />

Przygotujie w klasie w podobny sposb jak dziei z zadania . wasne wykresy<br />

supkowe dotyze poniszy te<strong>mat</strong>w. oeie rwnie wymyli wasny te<strong>mat</strong>.<br />

akie mamy zwierzta domowe<br />

akie lubimy kolory<br />

akie s nasze ulubione owoe<br />

jakie gry najtniej gramy<br />

Stu osobom zadano<br />

pytanie akie warzywa<br />

lubisz je najbardziej<br />

ada pytana osoba moga<br />

wskaza tylko jeden rodzaj<br />

warzywa. a podstawie<br />

odpowiedzi sporzdzono<br />

wykres supkowy.<br />

liczba osób<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

pomidory<br />

ogrki<br />

buraki<br />

brokuy<br />

marew<br />

warzywa<br />

Z wykresu mona dowiedzie si na przykad e<br />

• pytane osoby lubi je pomidory ogrki brokuy buraki i marew<br />

• najziej wybieranym rodzajem warzywa s pomidory a najrzadziej buraki.<br />

ak z takiego wykresu mona odzyta ile osb spord pytany lubi je marew<br />

zego jeszze mona si dowiedzie z wykresu<br />

I. Powroty i powitania. 4. Po o nam wykresy supkowe<br />

9


1. Co można odczytać z tabeli 100 liczb?<br />

Przyjrzyj si tabeli z lizbami odpowiedz na pytania i wykonaj poleenia.<br />

tra lizba w tabeli jest najmniejsza a ktra najwiksza<br />

ska w tabeli wszystkie lizby jednoyfrowe. le jest ty lizb zdy poziome w tabeli<br />

nazywamy wierszami<br />

rzdy pionowe kolumnami<br />

a rzdy ukone skosami.<br />

skos<br />

Ile liczb zapisano<br />

w tabeli?<br />

kolumna<br />

skos<br />

wiersz<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

Czy w tabeli są<br />

wszystkie liczby<br />

jednocyfrowe,<br />

które poznaliśmy<br />

w klasie 1.?<br />

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20<br />

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30<br />

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40<br />

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50<br />

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60<br />

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70<br />

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80<br />

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90<br />

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100<br />

dzytaj kolejne lizby z kadego wiersza i powiedz do ktrej dziesitki nale<br />

te lizby. zy istnieje jaka zaleno midzy lizbami w wiersza Porozmawiajie<br />

o tym w klasie.<br />

Przyjrzyj si lizbom w kolumna. dzytaj kolejno lizby w kadej kolumnie.<br />

Zaznij od kolumny z lewej strony. zy istnieje jaka zaleno midzy lizbami<br />

w kolumna Porozmawiajie o tym w klasie.<br />

ska w tabeli lizby zapisane po skosie od lizby do a potem od do .<br />

la uatwienia moesz na tabeli przyoy linijk. o mona zauway<br />

10 II. Nasza klasa to my! 1. o mona odzyta z tabeli 1 lizb


2. Jak odszukać liczbę w tabeli 100 liczb?<br />

melka ga i aek przykryli w tabeli lizb pewne lizby. melka przykrya je<br />

pomarazowymi kartezkami ga niebieskimi a aek przykry zielonymi.<br />

1 2 3 4 5 6 7 9 10<br />

11 12 13 14 15 16 19 20<br />

21 22 23 24 25 26 29 30<br />

31 32 33 35 36<br />

41 42 43 45 46 47 49 50<br />

53 57 58 59 60<br />

62 63 64 65 67 68 69 70<br />

73 74 78 79 80<br />

81 83 84 85 86 87 88 89 90<br />

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100<br />

akie lizby przykryo kade<br />

dzieko<br />

ak najwiksz a jak najmniejsz<br />

lizb przykrya melka<br />

tre dzieko przykryo najwiksz<br />

lizb w tabeli a ktre najmniejsz<br />

tre dzieko przykryo lizb<br />

o wiksz od aka to lizba<br />

Pobaw si z koleank lub koleg.<br />

W tabeli lizb przykrywajie<br />

lizby kartonikami i zgadujie<br />

na zmian jakie lizby zostay<br />

ukryte.<br />

Popatrz jak la i Piotr bawi si w odszukiwanie lizb w tabeli lizb. Pobaw si<br />

podobnie z koleank lub koleg. Zadawajie sobie na przemian ponisze zagadki.<br />

oeie wymyla wasne.<br />

Moja liczba jest o 2 mniejsza<br />

od 26 i o 10 większa od 14.<br />

try zestaw lizb powinien znale si<br />

w zaznazonym miejsu tabeli lizb<br />

Ta liczba<br />

to 24!<br />

a lizba jest o wiksza od <br />

i o mniejsza od .<br />

a lizba znajduje si midzy<br />

lizbami i .<br />

<br />

42 43 44 45 46<br />

52 53 55 56<br />

<br />

81 82 83 84 85<br />

91 92 94 95<br />

II. Nasza klasa to my!2. ak odszuka lizb w tabeli 1 lizb<br />

11


3. Co oznaczają cyfry w zapisie liczb?<br />

We du gar patyzkw. z patyzki po <br />

zwizuj je gumkami. edna wizka to jedna dziesitka.<br />

le masz wizek patyzkw le to dziesitek<br />

azem z koleank lub koleg polizie ile maie razem<br />

wizek patyzkw. le to dziesitek<br />

Poproie dziei z kolejnej awki aby do waszy wizek<br />

dooyy swoje. le teraz maie dziesitek<br />

cyfra dziesiątek cyfra jedności<br />

Przypominajka<br />

16<br />

Liczbę dwucyfrową zapisujemy za pomocą dwóch cyfr.<br />

Jedna to cyfra dziesiątek, a druga to cyfra jedności.<br />

W podany lizba wska<br />

yfr dziesitek<br />

yfr jednoi.<br />

34 15 48 56 97 61 26 98 25<br />

54 19 28 59 93 31 56 68 27<br />

Zapisz w zeszyie podane niej lizby za pomo yfr. Pokoloruj yfry dziesitek<br />

na zerwono a yfry jednoi na to.<br />

pięćdziesiąt dwa trzydzieści sześć dziewięćdziesiąt osiem piętnaście<br />

ulek gor melka i Zosia bawi si w odgadywanie lizb. Powiedz o jaki lizba<br />

myl. Pobawie si tak samo w klasie.<br />

Moja liczba<br />

to 2 dziesiątki<br />

i 5 jedności.<br />

Ja mam<br />

5 dziesiątek<br />

i 0 jedności.<br />

Moja liczba<br />

ma aż 9 jedności<br />

i 3 dziesiątki.<br />

A moja liczba<br />

to 5 jedności<br />

i 5 dziesiątek.<br />

Igor Zosia<br />

12<br />

II. Nasza klasa to my!3. o oznazaj yfry w zapisie lizb


liz ile guzikw jest razem w kadej rame. o mona zauway<br />

10 + 4 = ?<br />

10 + 6 = ?<br />

20 + 4 = ?<br />

20 + 6 = ?<br />

15 – 5 = ?<br />

18 – 8 = ?<br />

25 – 5 = ?<br />

28 – 8 = ?<br />

Podzas dodawania i odejmowania<br />

lizb pomona moe by linijka.<br />

odejmujemy<br />

dodajemy<br />

15 – 5 = 10<br />

10 + 5 = 15<br />

Przezytaj lizby. Zwr uwag na zapisy sowne lizb. o jest w ni iekawego<br />

2 – dwa<br />

20 – dwadzieścia<br />

5 – pięć<br />

50 – pięćdziesiąt<br />

8 – osiem<br />

80 – osiemdziesiąt<br />

3 – trzy<br />

30 – trzydzieści<br />

6 – sześć<br />

60 – sześćdziesiąt<br />

9 – dziewięć<br />

90 – dziewięćdziesiąt<br />

4 – cztery<br />

40 – czterdzieści<br />

7 – siedem<br />

70 – siedemdziesiąt<br />

Zapisz sownie w zeszyie lizby .<br />

13


4. Ile to złotych?<br />

Przypominajka<br />

10 złotówek to tyle samo<br />

co 1 banknot 10 zł.<br />

o skarbonek woono banknoty dziesiiozotowe i monety jednozotowe.<br />

Ile w kadej skarbone jest banknotw dziesiiozotowy a ile monet<br />

jednozotowy Ile to jest zoty<br />

10 zł + 1 zł = 11 zł<br />

? zł + ? zł = ? zł<br />

? zł + ? zł = ? zł ? zł + ? zł = ? zł<br />

W ktrej skarbone jest najwiej zoty a w ktrej najmniej<br />

Podaj kwoty wiksze ni z a nastpnie mniejsze ni z.<br />

ozwi zagadk.<br />

Ile to złotych? To zadanie tylko dla mądrej główki!<br />

Mam 3 banknoty dziesięciozłotowe i 3 złotówki.<br />

14<br />

II. Nasza klasa to my!4. Ile to zoty


Sekrety pieniądza<br />

Paragony i kody kreskowe<br />

Paragon stanowi dowód zakupu towaru. Osoba sprzedająca ma obowiązek dać nam<br />

paragon, a my powinniśmy sprawdzić, czy wszytko zgadza się z zakupami. Warto<br />

zachować paragon na wypadek, gdyby trzeba było zwrócić lub wymienić kupioną rzecz.<br />

Zobacz, ile ciekawych informacji kryje paragon.<br />

nazwa i adres sklepu lub<br />

firmy sprzedającej towar<br />

data i godzina<br />

zakupu<br />

nazwa<br />

produktu<br />

sposób płatności,<br />

czyli informacja,<br />

czy zapłaciliśmy<br />

korzystając z karty,<br />

czy gotówki<br />

PIZZERIA ITALIANA<br />

UL. KWIATOWA 2<br />

10-000 AMELIÓW<br />

NIP 500-001-00-00<br />

2024-O9-01 nr wyd. 59787<br />

15:02<br />

PARAGON FISKALNY<br />

MARGHERITA 1X22.00 22.00 B<br />

PEPPERONI 1X23.00 23.00 B<br />

<br />

<br />

PTU B 8.00 % 3,33<br />

SUMA PTU 3,33<br />

SUMA PLN 45.00<br />

0010<br />

KASJER 01 ANNA<br />

532123467EF73928D013233bg78767D<br />

BCN 12345678<br />

GOTÓWKA<br />

Kod kreskowy nazywamy też kodem paskowym.<br />

Pozwala w łatwy sposób skasować produkt,<br />

czyli dodać go do paragonu, odczytać cenę<br />

w czytniku lub zapłacić za zakupy w kasach<br />

samoobsługowych.<br />

45.00 PLN<br />

liczba kupionych<br />

sztuk tego produktu<br />

cena jednostkowa,<br />

czyli cena za sztukę<br />

lub kilogram<br />

kwota za wszystkie<br />

kupione sztuki<br />

tego produktu<br />

suma, czyli<br />

ile zapłaciliśmy<br />

za wszystkie<br />

kupione produkty<br />

Kodami kreskowymi<br />

zazynajymi si od <br />

oznazaj swoje towary<br />

produeni z Polski.<br />

Wyjanij dlazego warto zwraa uwag na paragony agony i kody kreskowe.<br />

Zastanw si i powiedz gdzie jeszze oprz sklepw moemy otrzyma paragon.<br />

15


Spis treści<br />

........<br />

<br />

ydzie I. Powroty i powitania<br />

1. Ktrdy w prawo ktrdy w lewo .................. 6<br />

rientaja przestrzenna powtrzenie<br />

2. ak odzytujemy plany ............................ 7<br />

Plan pomieszzenia. Kodowanie zwizane z tworzeniem<br />

legendy planu<br />

3. o mona odzyta z planu ....................... 8<br />

Plan miejsowoi. dzytywanie i tworzenie planu<br />

4. Po o nam wykresy supkowe ..................... 9<br />

Ilustrowanie dany na wykresa supkowy.<br />

dzytywanie i interpretowanie dany wykresw<br />

ydzie II. Nasza klasa to my!<br />

1. o mona odzyta z tabeli 1 lizb .............. 1<br />

Wasnoi tabeli 1 lizb<br />

2. ak odszuka lizb w tabeli 1 lizb ............. 11<br />

dszukiwanie lizb w tabeli 1 lizb<br />

3. o oznazaj yfry w zapisie lizb ................. 12<br />

Struktura lizby dwuyfrowej dziesitki jednoi<br />

4. Ile to zoty ................................... 14<br />

Struktura lizby dwuyfrowej ilustrowana na pienidza.<br />

Zapis yfrowy i sowny<br />

ydzie III. estemy kreatywni<br />

1. o oznazaj znaki > < = ....................... 19<br />

Porwnywanie lizb dwuyfrowy. Porzdek rosny<br />

i malejy<br />

2. o to jest o lizbowa ........................... 2<br />

odnizek lizbowy. Pojie <br />

3. ak s ustawione lizby na osi lizbowej ............ 21<br />

Porzdkowanie i porwnywanie lizb na osi lizbowej<br />

4. o jest podobnego w dziaania 1 5 i 1 5 .... 22<br />

odawanie i odejmowanie lizb w zakresie 1<br />

pene dziesitki i przypadki numerayjne<br />

ydzie I. Posprztamy wiat<br />

1. ak mona zilustrowa dziaania .................. 23<br />

odawanie i odejmowanie lizb typu 54 3 87 3<br />

2. zy w dodawaniu i odejmowaniu lizb<br />

s regularnoi .................................. 24<br />

ostrzeganie regularnoi w dodawaniu 3 5 13 5<br />

23 5 itd. i odejmowaniu 7 4 17 4 27 4 itd.<br />

3. ak dodawa i odejmowa pene dziesitki . . . . . . . . . 25<br />

odawanie i odejmowanie lizb typu 43 3 78 2<br />

4. Powtarzamy pamitamy ........................ 26<br />

Powtrzenie wiadomoi<br />

<br />

ydzie . arwy esieni<br />

1. akie znamy figury geometryzne ................. 27<br />

Powtrzenie wiadomoi o figura geometryzny<br />

2. o to jest rytm ................................. 28<br />

egularnoi liniowe i paszzyznowe<br />

3. o to jest o symetrii .......................... 29<br />

Symetria osiowa ( figury osiowosymetryzne<br />

4. Ktre figury s przestrzenne ..................... 3<br />

igury budowane z klokw szeienny oraz i paskie<br />

obrazy (rzuty prostoktne<br />

ydzie I. aemnie drzew<br />

1. o to znazy o 2 wiej lub o 2 mniej ........... 32<br />

Porwnywanie rniowe zadania tekstowe<br />

2. ile wiej o ile mniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />

Porwnywanie rniowe zadania tekstowe<br />

3. ak odzytywa dane z tabeli ..................... 36<br />

dzytywanie dany z tabeli na przeiiu kolumny<br />

i wiersza. zupeniane dany w tabeli<br />

4. ak mona wykorzysta tabel do rozwiazywania<br />

zada ......................................... 37<br />

dzytywanie dany z tabeli<br />

ydzie II. kd ierzemy to o emy<br />

1. ak wyznazy niewiadom lizb ................. 38<br />

ziaania z okienkiem typu 4 6<br />

2. ak znale lizb z dziaania 37 3 .......... 39<br />

ne sposoby wyznazania niewiadomej lizby<br />

3. ak wykona dziaania 31 24 i 56 24 ........... 4<br />

odawanie i odejmowanie lizb typu 31 24 i 56 24<br />

4. ak mona wykorzysta pienidze do oblize ...... 42<br />

odawanie i odejmowanie lizb typu 57 3 i 7 4<br />

z wykorzystaniem pienidzy<br />

ydzie III. Powiewy wiatru<br />

1. ak wykorzysta podobiestwa w wykonywaniu<br />

dziaa ........................................ 44<br />

odawanie i odejmowanie lizb w zakresie 1<br />

z przekrozeniem progu dziesitkowego na konkreta<br />

2. ak najatwiej doda lub odj 9 .................. 46<br />

odawanie i odejmowanie lizb typu 34 9 52 9<br />

3. Po o zmienia kolejno lizb podzas dodawania ... 47<br />

Przemienno i zno dodawania w sytuaja<br />

praktyzny<br />

4. Powtarzamy pamitamy ....................... 48<br />

Powtrzenie wiadomoi<br />

<br />

ydzie I. spomnienia i pamitki<br />

1. o to jest metr ................................ 5<br />

Powtrzenie jednostek milimetr centymetr. Pojie<br />

metra (1 m jako 1 m<br />

2. Ile to jest p metra a ile ptora metra .......... 52<br />

ierzenie dugoi. P metra jako 5 m. Wyraenia<br />

dwumianowane (1 m 5 m<br />

3. o to jest dekagram ........................... 53<br />

Pojie (1 kg jako 1 dag<br />

4. Ile to jest p kilograma a ile ptora kilograma . . . 54<br />

ierzenie masy. P kilograma jako 5 dag. Wyraenia<br />

dwumianowane (1 kg 5 dag


ydzie . awni Polay<br />

1. ak narysowa odinek .......................... 56<br />

Pojie odcinka jako najkrtszej drogi.<br />

2. zy z patyzkw mona zbudowa koo ........... 57<br />

Konstruowanie wieloktw z patyzkw sznurkw<br />

i gumek (geoplan. dinek jako bok wielokta<br />

3. zy trjbok to trjkt a zworobok to zworokt ... 58<br />

Pojia czworobok itd.<br />

4. zy z kady trze patyzkw da si zbudowa<br />

trjkt ......................................... 6<br />

ysowanie wieloktw o podany wymiara<br />

ydzie I. iem ak si uzy<br />

1. ak oblizy 34 27 a jak 53 27 . . . . . . . . . . . . . . . . 62<br />

odawanie i odejmowanie typu 34 27 53 27<br />

2. ak mona sprawdzi wynik odejmowania .......... 64<br />

dejmowanie jako dziaanie odwrotne do dodawania.<br />

Sprawdzanie wyniku odejmowania za pomo dodawania<br />

3. ak podzas dodawania i odejmowania wykorzysta<br />

tabel 1 lizb ................................. 66<br />

odawanie i odejmowanie w zakresie 1. Ilustrowanie<br />

dziaa poprzez przesuwanie pionka w tabeli 1 lizb<br />

4. ak sprytnie doda lub odj lizb z dziewitk<br />

na kou ....................................... 67<br />

ne sposoby oblize (metoda kasjera<br />

ydzie II. io sza<br />

1. Ile groszy jest w zotwe ........................ 68<br />

1 z jako 1 gr. P zotego. Wyraenia dwumianowane<br />

(3 z 5 gr<br />

2. o znazy 1 z 1 gr ........................... 69<br />

blizenia pienine w zakresie 1. Wyraenia<br />

dwumianowane<br />

3. a ktre pytania do zadania nie mona<br />

odpowiedzie .................................. 71<br />

odawanie i odejmowanie w zakresie 1 zadania<br />

tekstowe<br />

4. Powtarzamy pamitamy ........................ 72<br />

Powtrzenie wiadomoi<br />

<br />

ydzie III. ontynenty<br />

1. ak lizy inazej ni po 1 ........................ 74<br />

Przygotowanie do mnoenia i dzielenia w zakresie 3<br />

2. o znazy 3 razy 4 ............................ 76<br />

zynnoiowe mnoenie w zakresie 3<br />

3. Ile to jest razy 2 a ile 1 razy 2 ................... 78<br />

i 1 w mnoeniu<br />

4. zy zmiana kolejnoi lizb w mnoeniu zmienia<br />

jego wynik ..................................... 8<br />

Praktyzne zastosowanie przemiennoi mnoenia<br />

ydzie I. Pikno rnorodnoi<br />

1. o znazy 1 podzieli przez 2 .................. 82<br />

zynnoiowe rozwizywanie zada na podzia<br />

i mieszzenie w zakresie 3<br />

2. o zy dzielenie z mnoeniem .................. 83<br />

Zwizek mnoenia z dzieleniem<br />

3. Ile rny prostoktw mona uoy<br />

z 12 kwadratw ................................ 84<br />

ozkad lizb w zakresie 3 na zynniki<br />

4. Ktre lizby s parzyste a ktre nieparzyste ........ 86<br />

izby parzyste i nieparzyste<br />

ydzie . u niedugo wita<br />

1. ak bawi si <strong>mat</strong>e<strong>mat</strong>yk ........................ 88<br />

ry i zabawy w zakresie 3<br />

2. Ile osi symetrii moe mie gwiazdka ............... 9<br />

Symetria w przyrodzie i sztue uytkowej<br />

3. zy kada budowla jest symetryzna .............. 91<br />

Symetria w przyrodzie i sztue uytkowej<br />

4. Powtarzamy pamitamy ........................ 92<br />

Powtrzenie wiadomoi<br />

<br />

ydzie I. artki z kalendarza<br />

1. Ile miesiy ma rok a ile tygodni ma miesi ....... 94<br />

Kalendarz miesie pory roku dni tygodnia. blizenia<br />

kalendarzowe<br />

2. ak staroytni zymianie zapisywali lizby .......... 96<br />

<br />

3. Ile dni moe mie miesi ........................ 98<br />

izba dni w miesiu numeraja znakami rzymskimi<br />

4. ak zapisa dat ............................... 1<br />

Sposoby zapisywania dat. aty rozpozia pr roku<br />

ydzie II. iao dookoa<br />

1. o znazy tydzie wzeniej lub tydzie pniej ... 12<br />

blizenia kalendarzowe. izenie dni i <br />

2. Ile niedziel moe by w miesiu ................. 13<br />

blizenia kalendarzowe<br />

3. ak odzytywa wskazania termometru ........... 14<br />

Wzrost spadek temperatury. nia temperatury<br />

4. Ile to jest p litra a ile wier litra ............. 16<br />

ierzenie pojemnoi. Litr <br />

ydzie III. etektyw Pozytywka na tropie<br />

1. ak mona rozwizywa trudne zadania ........... 18<br />

Zadania tekstowe z wykorzystaniem ztere dziaa<br />

arytmetyzny wiadomoi praktyzny<br />

2. ak mona wymyla oraz trudniejsze zadania .... 11<br />

wrza praa z zadaniami tekstowymi (ukadanie pyta<br />

rozbudowywanie i przeksztaanie<br />

3. zy kade zadanie jest uoone poprawnie ........ 111<br />

kadanie zada do istoryjki obrazkowej dziaania<br />

pytania. Korygowanie zada elowo le sformuowany<br />

4. Powtarzamy pamitamy ....................... 113<br />

Powtrzenie wiadomoi


Autorki: dr Barbara Nawolska, dr Joanna Żądło-Treder, Dorota Dankowska;<br />

dr Magdalena Marekwia (blok Sekrety pieniądza)<br />

Opieka merytoryczno-dydaktyczna: prof. UP dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko<br />

Publikacja w wersji testowej, nieprzeznaczona do sprzedaży.<br />

EGZEMPRZ NIE DO SPRZEDAŻY<br />

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne<br />

Warszawa 2023<br />

Źródła ilustracji i fotografii<br />

Okładka: (fot. dzieci – Leny i Tymka) Piotr Ratajski/INTO THE LIGHT/WSiP, (dorysowane ubrania i inne rysunkowe elementy) Emilia Pryśko<br />

Tekst główny:<br />

Ilustracje: (ilustracje do kącików: Coś ciekawego, Ulica Mate<strong>mat</strong>yki, Mate<strong>mat</strong>yka od kuchni) Joanna Plakiewicz, (piktogram do kącika Czas na poradę, znak<br />

zapytania z chmurką, żarówka z chmurką, trybiki Główka pracuje) Misha Lesner; (ilustracje przy te<strong>mat</strong>ach dnia) Daniel de Latour; s. 6 (dzieci) Wojciech<br />

Stachyra; s. 7 (plany pomieszczeń), s. 8 (mapka), s. 9 (wykresy) Ewa Marszał-Demianiuk<br />

Fotografie:<br />

WSiP: s. 12 (patyczki) Agata Bażyńska-Khan<br />

Piotr Ratajski/INTO THE LIGHT/WSiP: s. 10 (Lena, Tymek)<br />

Shuterstock.com: kąciki (zamek szyfrowy Łamacze kodów) Harper 3D, (mózg Przypominajka, Powtarzamy – pamiętamy) mayalis, (lupa Sprawa<br />

dla detektywa) musicman, (odcisk palca Sprawa dla detektywa) artemiya, (cyfra 0 Rymowane zadanie) Sabelskaya; ss. 4, 16 (kredka) kostolom3000,<br />

(dziewczynka) creo77; s. 6 (robocik) freshcare; s. 7 (chłopiec) Gladskikh Tatiana, (dziewczynka) SergiyN; s. 8 (mapa satelitarna) https://www.google.com/<br />

maps/@52.2479721,21.0145954,169m/data=!3m1!1e3?hl=pl-PL [dostęp z dnia 27.02.2023]; s. 11 (chłopiec) Rozochka, (dziewczynka) Max Topchii; s. 12 (Igor)<br />

cristovao, (Julek) Luis Louro, (Amelka) Svitlana-ua, (Zosia) LightField Studios; s. 13 (guziki) Tatiana Popova, (linijka) Marques; s. 14 (świnka – skarbonka)<br />

GraphicsRF, (dziewczynka) Just dance; s. 15 (czytnik kodów kreskowych) narai chal<br />

Reprodukcje: s. 14 (moneta 1 zł, banknot 10 zł)<br />

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Bożena Drzycimska (redaktor koordynator, redaktor merytoryczny)<br />

Redakcja techniczna: Małgorzata Chmielewska<br />

Projekt I strony okładki: Emilia Pryśko<br />

Projekt graficzny: Joanna Plakiewicz<br />

Opracowanie graficzne: Ewa Marszał-Demianiuk<br />

Fotoedycja: Joanna Bańka<br />

Skład i łamanie: Recontra Studio Graficzne<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna<br />

00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96<br />

KRS: 0000595068<br />

Infolinia: 801 220 555<br />

www.wsip.pl<br />

Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić<br />

nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie<br />

zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.<br />

Szanujmy cudzą własność i prawo.<br />

Więcej na www.legalnakultura.pl<br />

Polska Izba Książki


NOWE KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA NAUCZYCIELA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024<br />

Edukacja wczesnoszkolna<br />

klasa 1<br />

Podrczniki<br />

cz. 1–4<br />

wiczenia<br />

cz. 1–4<br />

Podrczniki. ate<strong>mat</strong>yka<br />

cz. 1–2<br />

wiczenia. ate<strong>mat</strong>yka<br />

cz. 1–2<br />

+ e<br />

Zeszyt kaligraczny<br />

nowa Infor<strong>mat</strong>yka<br />

Poradniki nauczyciela<br />

cz. 1–4<br />

ulbooki<br />

cz. 1–2<br />

Generator kart pracy Generator dyplomów Plansze interaktywne Laboratorium<br />

Wirtualne spacery<br />

E-program<br />

Pozytywnej edukacji<br />

Dokumentacja nauczyciela<br />

Diagnozy – na rozpoczcie<br />

ródroczna na zakoczenie


A<br />

Y<br />

A<br />

Y<br />

Nauczyciele<br />

powiedzieli TAK<br />

– Szkole na TAK!<br />

dla ucznia:<br />

KLASA 2<br />

część 1<br />

P O D R<br />

Ę C<br />

4<br />

Z N<br />

części<br />

I K<br />

M<br />

P O D R<br />

Ę C<br />

2<br />

Z N<br />

części<br />

KLASA 2<br />

część 1<br />

I K<br />

A<br />

K<br />

Ć W<br />

I<br />

C<br />

Z<br />

4<br />

E N<br />

części<br />

KLASA 2<br />

część 1<br />

I A<br />

M<br />

Ć W<br />

I<br />

C<br />

Z<br />

2<br />

E N<br />

części<br />

KLASA 2<br />

część 1<br />

I A<br />

A<br />

K<br />

T<br />

E<br />

M<br />

A<br />

T<br />

T<br />

E<br />

M<br />

A<br />

T<br />

Nowość<br />

2024<br />

Nowość<br />

2024<br />

Nowość<br />

2024<br />

Nowość<br />

2024<br />

Podręczniki<br />

Podręczniki<br />

do <strong>mat</strong>e<strong>mat</strong>yki<br />

Ćwiczenia<br />

Ćwiczenia<br />

do <strong>mat</strong>e<strong>mat</strong>yki<br />

dla nauczyciela:<br />

PORADNIK NAUCZYCIELA<br />

4<br />

części<br />

KLASA 2<br />

część 1<br />

Poradniki<br />

nauczyciela<br />

• multibook<br />

• piosenki i <strong>mat</strong>eriały audio<br />

• dokumentacja<br />

• generator kart pracy<br />

• diagnozy<br />

PROGRAM<br />

EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ<br />

KLASY 1-3<br />

Program<br />

nauczania<br />

Bogactwo filmów, animacji,<br />

zdjęć i zadań interaktywnych<br />

w NOWYM multibooku<br />

Szkoła na TAK! to:<br />

pozytywna edukacja<br />

<strong>mat</strong>eriały do edukacji plastycznej,<br />

muzycznej i technicznej w <strong>podr</strong>ęczniku<br />

przy temacie dnia<br />

te<strong>mat</strong>y bliskie współczesnemu dziecku<br />

indywidualizacja nauczania<br />

i różnorodność zadań<br />

kreatywność i twórcze uczenie się<br />

praktyczna wiedza przydatna w życiu<br />

codziennym<br />

samodzielność i współpraca w grupie<br />

myślenie logiczne i krytyczne<br />

elastyczne podejście do realizacji<br />

<strong>mat</strong>eriału<br />

użyteczność <strong>mat</strong>e<strong>mat</strong>yki na co dzień<br />

nowoczesne technologie<br />

Masz pytania dotyczące oferty?<br />

Napisz: nowa.ofertaSP@wsip.pl<br />

WSiP. EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI<br />

wsip.pl<br />

sklep.wsip.pl<br />

infolinia: 801 220 555<br />

orke.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!