13.03.2023 Views

E805D1_mat karty kl2 cz1_flipbook

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

M<br />

A<br />

T<br />

I<br />

KLASA 2<br />

część 1<br />

Ć W<br />

E<br />

C<br />

M<br />

Z<br />

E N<br />

A<br />

T<br />

Y<br />

I A<br />

A<br />

K<br />

Nowość<br />

2024<br />

Egzemplarz testowy<br />

Materiał na 2 tygodnie września


Co znajduje się w ćwiczeniach<br />

Strony powtórzeniowe<br />

Powtarzamy - pamiętamy<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Zadania<br />

powtórzeniowe<br />

z elementem<br />

samooceny stopnia<br />

opanowania<br />

<strong>mat</strong>eria<br />

<br />

<br />

Przy lewej nodze Jasia leży<br />

piłka. Tomek stoi z prawej<br />

strony Leszka.<br />

<br />

<br />

To dzieci z klasy 2 a.<br />

<br />

<br />

<br />

Dziewczynek jest . Chłopców jest .<br />

LEGENDA<br />

Tomek<br />

Leszek<br />

Więcej jest . dziewczynki ccy<br />

wejście<br />

rabata<br />

c <br />

<br />

3 dziesiątki i 4 jedności<br />

7 dziesiątek i 2 jedności<br />

2 dziesiątki i 0 jedności<br />

5 dziesiątek i 9 jedności<br />

=<br />

18 28 76 56 72 73 12 12 12 21<br />

<br />

21 + 5 = 26 + 30 = 16 + 4 =<br />

77 – 4 = 93 – 40 = 45 – 4 =<br />

<br />

35 41 42 49<br />

20 <br />

21<br />

3. Co można odczytać z planu?<br />

Te<strong>mat</strong> zagadnienia <strong>mat</strong>e<strong>mat</strong>ycznego zapisany na górze strony w formie<br />

dziecicego pytania<br />

znaczenie nmer i te<strong>mat</strong> tygodnia wspólnego dla czci zintegrowane<br />

i <strong>mat</strong>e<strong>mat</strong>yczne oraz nmer dnia i te<strong>mat</strong> <strong>mat</strong>e<strong>mat</strong>ycznego<br />

I. Powroty i powitania. o mona odczyta z plan<br />

sposoy czenia si i zapamitywania<br />

zgdnie z zasadami nerodydatyi<br />

cyfra dziesiątek cyfra jedności<br />

Przypominajka<br />

16<br />

Liczbę dwucyfrową zapisujemy za pomocą dwóch cyfr.<br />

Jedna to cyfra dziesiątek, a druga to cyfra jedności.<br />

Przypomnienie<br />

wczenie<br />

poznanych<br />

wiadomoci<br />

2


do <strong>mat</strong>e<strong>mat</strong>yki?<br />

Bloki te<strong>mat</strong>yczne<br />

Sekrety pieniądza<br />

elementy edaci eonomiczne zagadnienia zwizane z pienidzmi<br />

Sprawa dla detektywa<br />

testy <strong>mat</strong>e<strong>mat</strong>yczne w formie rótich historye detetywistycznych<br />

sztatcych mietno rytycznego i logicznego mylenia w tym dedci<br />

Zadania dodatkowe + 4 <br />

dodatowe zadania do wyorzystania wedg znania naczyciela<br />

<br />

<strong>mat</strong>eriay przeznaczone do wycinania<br />

Wycinanka<br />

ciki te<strong>mat</strong>yczne i piktoramy<br />

cieawosti <strong>mat</strong>e<strong>mat</strong>yczne<br />

polecenia prolemy <strong>mat</strong>e<strong>mat</strong>yczne zadania niestandardowe<br />

tórych rozwizywanie sztate mietno logicznego<br />

mylenia<br />

wsazówi pomocne w rozwizani<br />

zada informace dotyczce<br />

sprytnego liczenia<br />

zadania testowe w formie rymowani<br />

Łamacze kodów<br />

zadania i zagadnienia zwizane<br />

z odowaniem<br />

pratyczne informace oraz sytace prolemowe zwizane<br />

z zagadnieniami <strong>mat</strong>e<strong>mat</strong>ycznymi stosowanymi w chni<br />

np zapy odmierzanie sadniów przeliczanie ednoste<br />

zadania sztatce<br />

mylenie rytyczne<br />

zadania<br />

z nalepami<br />

zadania z wyorzystaniem<br />

<strong>mat</strong>eria z wycinane<br />

zadania rozwiace<br />

mylenie twórcze<br />

3


1. tórędy w prawo, którędy w lewo?<br />

mie nalepi w odpowiednich miescach zgodnie z treci rymowani<br />

Oto jest nasz kolega Arek.<br />

Na lewej ręce ma zegarek.<br />

W prawej dłoni trzyma latarkę,<br />

w lewej – śliczną, małą koparkę.<br />

Przy prawej nodze leży sznurek.<br />

Nad lewą ręką leci osa,<br />

leci w kierunku jego nosa.<br />

A do prawego jego ucha<br />

zbliża się mała czarna mucha.<br />

ena i Tyme przywieli z waaci pamiti rog do swoich pamite zaodowali<br />

strzaami na planszy Przyrzy si odom strzaowym narysowanym przez dzieci<br />

apisz a pamit przywioza ena a a przywióz Tyme<br />

do przodu skręt w lewo skręt w prawo<br />

Lena:<br />

START<br />

Tymek:<br />

a Zapisz ody tóre doprowadz dzieci do pozostaych<br />

przedmiotów na planszy ie msisz wypenia<br />

wszystich oiene zy dzie tylo edno rozwizanie<br />

TAK<br />

NIE<br />

4 I. Powroty i powitania. tórdy w prawo tórdy w lewo P cz s


2. Jak odczytujemy plany?<br />

to plan sali w tóre czy si ena Przyrzy si m odpowiedz na pytania i wyona<br />

polecenia<br />

a le awe est<br />

w te sali<br />

Ile dzieci moe<br />

siedzie w edne<br />

awce<br />

c la il dzieci<br />

przygotowane<br />

s miesca<br />

LEGENDA<br />

ono<br />

drzwi<br />

awa<br />

szafa<br />

tablica<br />

dywan<br />

rzeso<br />

mywala<br />

biro<br />

naczyciela<br />

tablica<br />

interatywna<br />

d Lena siedzi w drgie awce<br />

w rzdzie pod onem<br />

i ma miesce przy onie<br />

Poolor e miesce<br />

arys plan sali w tóre si czysz zpeni legend Zaznacz swoe miesce<br />

LEGENDA<br />

krzesło<br />

ławka<br />

szafa<br />

biurko nauczyciela<br />

tablica<br />

I. Powroty i powitania. a odczytemy plany P cz s <br />

5


3. Co można odczytać z planu?<br />

to plan osiedla na tórym miesza Tome le gata i ilena Zapozna si<br />

z legend i wyona polecenia<br />

<br />

<br />

<br />

zolna<br />

bowa<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Radosna<br />

Zielona<br />

zpitalna<br />

<br />

<br />

Zota<br />

obra<br />

<br />

aa<br />

ia<br />

<br />

róta<br />

<br />

Lena<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ga<br />

<br />

<br />

Legenda<br />

plac<br />

aptea<br />

plac zabaw<br />

centrm sportowe<br />

paring<br />

par<br />

ino<br />

pizzeria<br />

dom la<br />

dom Tyma<br />

weterynarz<br />

centrm handlowe<br />

slep spoywczy<br />

przystane<br />

atobsowy<br />

szoa<br />

szpital<br />

bibliotea<br />

dom gaty<br />

dom ileny<br />

lase miesi<br />

a a aie licy miesza le<br />

od dodzie Tyme eli wydzie z dom srci<br />

w prawo i zatrzyma si przy bdyn nmer <br />

c o czyego dom dodzie ilena eli wydzie z dom srci<br />

w lewo na licy zpitalne srci w prawo a nastpnie w lewo<br />

d Pobawcie si w parach yznaczcie cel do tórego ma do wybrane przez was<br />

dzieco z zadania ywacie orele idzie prosto skrca w prawo skrca w lewo<br />

6 I. Powroty i powitania. o mona odczyta z plan P cz s


4. Po co nam wykresy słupkowe?<br />

dczyta z tabeli aie warzywa przyniosy dzieci na zacia linarne<br />

dpowiedz na pytania Poolor odpowiedni liczb oiene na wyresie<br />

spowym zpeni zdania<br />

Dziecko<br />

Ala<br />

Adam<br />

Tymek<br />

Basia<br />

o przynioso<br />

3 ziemniaki, kapustę, kalafior, paprykę<br />

1 ziemniak, 2 pomidory, kalafior, ogórek<br />

3 pomidory, 2 cebule, 3 ziemniaki, 2 ogórki, pietruszkę<br />

3 pomidory, 2 cebule, 2 ogórki, 2 pietruszki<br />

a Ile warzyw przyniosy dzieci razem<br />

awice byo<br />

amnie byo<br />

Ile<br />

Ile<br />

Pomidorów byo<br />

<br />

górów byo<br />

<br />

szystich warzyw byo<br />

<br />

górów byo o<br />

wice ni pomidorów<br />

Po ile warzyw przynioso ade dzieco<br />

c tóre dzieco przynioso nawice warzyw<br />

Ile<br />

d ile wice warzyw przyniosa asia od li<br />

e Ile warzyw razem przyniosy dziewczyni<br />

Ala<br />

Basia Adam Tymek<br />

co eszcze moesz zapyta<br />

I. Powroty i powitania. Po co nam wyresy spowe P cz s <br />

Zadania dodatowe s <br />

7


1. Co można odczytać z tabeli 100 liczb?<br />

orzysta z tabeli liczb i wpisz do tabel liczby tórych brae<br />

7 8 9 10<br />

13 14 15 17 18 19 20<br />

23 24 25 27 28 29 30<br />

33 34 35 37 38 39 40<br />

43 44 45 47 48 49 50<br />

53 54 55 60<br />

63 64 65 66 67 68 70<br />

37 38 39 40<br />

47 48 49 50<br />

57 58 59 60<br />

63 64 65 67 68 69 70<br />

73 74 75<br />

83 84 85 86<br />

93 94 95 96<br />

Łamacze kodów<br />

Poolor pola w tabeli<br />

zgodnie z odem<br />

Kolor zielony:<br />

<br />

<br />

<br />

Kolor rzowy:<br />

<br />

a apisz co powstao<br />

Zaznacz w tabeli czarn ram<br />

liczby trzecie dziesiti<br />

i ósme dziesiti<br />

o zawaasz zym si róni te liczby a co ma wspólnego<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20<br />

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30<br />

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40<br />

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50<br />

51 43 53 45 46 47 57 58 59 60<br />

61 62 63 64 65 67 67 68 69 70<br />

71 73 73 74 76 77 78 78 79 80<br />

81 83 83 84 85 86 87 88 89 90<br />

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100<br />

8 II. Nasza klasa to my! o mona odczyta z tabeli liczb P cz s


2. Jak odszukać liczbę w tabeli 100 liczb?<br />

dsza w tabeli odpowiednie liczby i e poolor<br />

a<br />

b<br />

liczb <br />

liczb o wisz<br />

i o mniesz od <br />

liczb o wisz<br />

i o mniesz od <br />

liczb o wisz<br />

i o mniesz od <br />

liczb <br />

liczb o wisz<br />

i o mniesz od <br />

liczb o wisz<br />

i o mniesz od <br />

licz o wisz<br />

i o mniesz od <br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20<br />

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30<br />

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40<br />

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50<br />

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60<br />

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70<br />

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80<br />

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90<br />

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100<br />

Przeczyta zadanie i zpeni zdanie w dym<br />

Kasia zapisała na tablicy liczbę 12.<br />

Ela powiedziała do Kasi:<br />

– Liczba, o której pomyślałam, jest o 5 większa<br />

od twojej. O jakiej liczbie pomyślałam?<br />

Ela pomyślała<br />

o liczbie .<br />

Przyrzy si artoniom z liczbami<br />

a mylisz gdzie w tabeli powinny si<br />

one znale Poolor pola olorem<br />

danego artonia<br />

51 52 53<br />

62<br />

72 73<br />

82<br />

5 6<br />

12 13 14 15 16<br />

23<br />

33<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

11 20<br />

21 23 24 25 26 27 28 30<br />

31 33 38 40<br />

41 43 45 46 48 50<br />

51 53 55 56 58 60<br />

61 63 68 70<br />

71 73 74 75 76 77 78 80<br />

81 90<br />

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100<br />

a odsza liczb w tabeli liczb P cz s <br />

9


3. Co oznaczają cyfry w zapisie liczb?<br />

apisz ile est dziesite na rysnach aie to s liczby Zapisz e sownie<br />

1 dziesiątka 10 dziesięć<br />

dziesiątki<br />

dwadzieścia<br />

dziesiątki 30<br />

dziesiątek<br />

pięćdziesiąt<br />

dziesiątek<br />

podanych liczbach otocz ptlami<br />

a cyfr dziesite 19 35 7 22 80 10 81 99<br />

cyfr ednoci 45 33 20 78 43 49 51 67<br />

Zapisz liczby wedg wzor<br />

Wzór: 1 dziesiątka i 6 jedności –16<br />

2 dziesiątki i 4 jedności<br />

1 dziesiątka i 0 jedności<br />

5 dziesiątek i 5 jedności<br />

8 dziesiątek i 2 jedności<br />

3 jedności i 4 dziesiątki<br />

4 dziesiątki i 5 jedności<br />

9 jedności i 4 dziesiątki<br />

4 jedności i 9 dziesiątek<br />

apisz liczby cyframi<br />

pięćdziesiąt sześć<br />

trzydzieści siedem<br />

10 II. Nasza klasa to my! o oznacza cyfry w zapisie liczb P cz s


4. Ile to złotych?<br />

mie odpowiednie nalepi z bannotami i monetami eby przedstawi<br />

podan wot<br />

53 zł to<br />

Zapisz wedg wzor dodawanie podanych<br />

liczb wyniach poolor cyfr ednoci<br />

Wzór: dwadzieścia i osiem to<br />

20 + 8 = 28<br />

blicz wyniach poolor<br />

cyfr dziesite<br />

Wzór: 53 – 3 = 51<br />

dwadzieścia i sześć<br />

pięćdziesiąt i dziewięć<br />

sześćdziesiąt i pięć<br />

trzydzieści i zero<br />

46 – 6 =<br />

17 – 7 =<br />

24 – 4 =<br />

38 – 8 =<br />

59 – 9 =<br />

22 – 2 =<br />

61 – 1 =<br />

75 – 5 =<br />

Łamacze kodów<br />

a liczydach zostay zaodowane liczby dod e i zapisz pod adym liczydem<br />

a Zaod na liczydach podane liczby<br />

58<br />

21 60 71 84 45 78 99<br />

II. Nasza klasa to my! Ile to zotych P cz s <br />

11


Spis treści<br />

o znade si w <strong>mat</strong>e<strong>mat</strong>ycznyc kartac wicze 2<br />

<br />

<br />

tórdy w prawo tórdy w lewo 4<br />

rientaca przestrzenna powtórzenie<br />

2 a odczytemy plany <br />

Plan pomieszczenia odowanie zwizane z tworzeniem<br />

legendy plan<br />

o mona odczyta z plan <br />

Plan miescowoci dczytywanie i tworzenie plan<br />

4 Po co nam wyresy spowe <br />

Ilstrowanie danych na wyresach spowych<br />

dczytywanie i interpretowanie danych wyresów<br />

<br />

o mona odczyta z tabeli liczb <br />

asnoci tabeli liczb<br />

2 a odsza liczb w tabeli liczb <br />

dsziwanie liczb w tabeli liczb<br />

o oznacza cyfry w zapisie liczb <br />

trtra liczby dwcyfrowe dziesiti ednoci<br />

4 Ile to zotych 11<br />

trtra liczby dwcyfrowe ilstrowana na pienidzach<br />

Zapis cyfrowy i sowny<br />

<br />

1 o oznacza znai > < = 13<br />

Porównywanie liczb dwcyfrowych Porzde rosncy<br />

i malecy<br />

2 o to est o liczbowa 14<br />

hodnicze liczbowy Pocie osi liczbowej<br />

3 a s stawione liczby na osi liczbowe 1<br />

Porzdowanie i porównywanie liczb na osi liczbowe<br />

4 o est podobnego w dziaaniach 1 i 1 1<br />

odawanie i odemowanie liczb w zaresie 1<br />

pene dziesiti i przypadi nmeracyne<br />

<br />

1 a mona zilstrowa dziaania 1<br />

odawanie i odemowanie liczb typ 4 3 3<br />

2 zy w dodawani i odemowani liczb<br />

s reglarnoci 1<br />

ostrzeganie reglarnoci w dodawani 3 13 <br />

23 itd i odemowani 4 1 4 2 4 itd<br />

3 a dodawa i odemowa pene dziesiti 1<br />

odawanie i odemowanie liczb typ 43 3 2<br />

4 Powtarzamy pamitamy 2<br />

Powtórzenie wiadomoci<br />

A<br />

<br />

1 aie znamy figry geometryczne 22<br />

Powtórzenie wiadomoci o figrach geometrycznych<br />

2 o to est rytm 23<br />

Reglarnoci liniowe i paszczyznowe<br />

3 o to est o symetrii 24<br />

ymetria osiowa o symetrii figry osiowosymetryczne<br />

4 tóre figry s przestrzenne 2<br />

igry bdowane z loców szeciennych oraz ich pasie<br />

obrazy rzty prostotne<br />

<br />

1 o to znaczy o 2 wice lb o 2 mnie 2<br />

Porównywanie rónicowe zadania testowe<br />

2 ile wice o ile mnie 3<br />

Porównywanie rónicowe zadania testowe<br />

3 a odczytywa dane z tabeli 31<br />

dczytywanie danych z tabeli na przecici olmny<br />

i wiersza zpeniane danych w tabeli<br />

4 a mona wyorzysta tabel do rozwiazywania<br />

zada 32<br />

Odczytywanie danych z tabeli<br />

<br />

1 a wyznaczy niewiadom liczb 33<br />

ziaania z oieniem typ 4 <br />

2 a znale liczb z dziaania 3 3 3<br />

Róne sposoby wyznaczania niewiadome liczby<br />

3 a wyona dziaania 31 24 i 24 3<br />

odawanie i odemowanie liczb typ 31 24 i 24<br />

4 a mona wyorzysta pienidze do oblicze 3<br />

odawanie i odemowanie liczb typ 3 i 4<br />

z wyorzystaniem pienidzy<br />

<br />

1 a wyorzysta podobiestwa w wyonywani<br />

dziaa 4<br />

odawanie i odemowanie liczb w zaresie 1<br />

z przeroczeniem prog dziesitowego na onretach<br />

2 a naatwie doda lb od 41<br />

odawanie i odemowanie liczb typ 34 2 <br />

3 Po co zmienia oleno liczb podczas dodawania 43<br />

Przemienno i czno dodawania w sytacach<br />

pratycznych<br />

4 Powtarzamy pamitamy 44<br />

Powtórzenie wiadomoci<br />

LTA<br />

<br />

1 o to est metr 4<br />

Powtórzenie ednoste milimetr centymetr Pocie<br />

metra 1 m ao 1 cm<br />

2 Ile to est pó metra a ile pótora metra 4<br />

ierzenie dgoci Pó metra ao cm yraenia<br />

dwmianowane 1 m cm<br />

3 o to est deagram 4<br />

Pocie dekarama 1 g ao 1 dag<br />

4 Ile to est pó ilograma a ile pótora ilograma <br />

ierzenie masy Pó ilograma ao dag yraenia<br />

dwmianowane 1 g dag


1 a narysowa odcine 2<br />

Pocie odcinka ao narótsze drogi<br />

2 zy z patyczów mona zbdowa oo 4<br />

onstrowanie wielotów z patyczów sznrów<br />

i gme geoplan Odcine ao bo wielota<br />

3 zy tróbo to trót a czworobo to czworot <br />

Pocia czworobok piciobok szeciobok itd<br />

4 zy z adych trzech patyczów da si zbdowa<br />

trót <br />

Rysowanie wielotów o podanych wymiarach<br />

<br />

1 a obliczy 34 2 a a 3 2 <br />

odawanie i odemowanie typ 34 2 3 2<br />

2 a mona sprawdzi wyni odemowania <br />

Odemowanie ao dziaanie odwrotne do dodawania<br />

prawdzanie wyni odemowania za pomoc dodawania<br />

3 a podczas dodawania i odemowania wyorzysta<br />

tabel 1 liczb <br />

odawanie i odemowanie w zaresie 1 Ilstrowanie<br />

dziaa poprzez przeswanie piona w tabeli 1 liczb<br />

4 a sprytnie doda lb od liczb z dziewit<br />

na oc 1<br />

Róne sposoby oblicze metoda asera<br />

<br />

1 Ile groszy est w zotówce 3<br />

1 z ao 1 gr Pó zotego yraenia dwmianowane<br />

3 z gr<br />

2 o znaczy 1 z 1 gr 4<br />

Obliczenia pienine w zaresie 1 yraenia<br />

dwmianowane<br />

3 a tóre pytania do zadania nie mona<br />

odpowiedzie <br />

odawanie i odemowanie w zaresie 1 zadania<br />

testowe<br />

4 Powtarzamy pamitamy <br />

Powtórzenie wiadomoci<br />

<br />

<br />

1 a liczy inacze ni po 1 <br />

Przygotowanie do mnoenia i dzielenia w zaresie 3<br />

2 o znaczy 3 razy 4 <br />

zynnociowe mnoenie w zaresie 3<br />

3 Ile to est razy 2 a ile 1 razy 2 <br />

i 1 w mnoeni<br />

4 zy zmiana olenoci liczb w mnoeni zmienia<br />

ego wyni 1<br />

Pratyczne zastosowanie przemiennoci mnoenia<br />

<br />

1 o znaczy 1 podzieli przez 2 3<br />

zynnociowe rozwizywanie zada na podzia<br />

i mieszczenie w zaresie 3<br />

2 o czy dzielenie z mnoeniem 4<br />

Zwize mnoenia z dzieleniem<br />

3 Ile rónych prostotów mona oy<br />

z 12 wadratów <br />

Rozad liczb w zaresie 3 na czynnii<br />

4 tóre liczby s parzyste a tóre nieparzyste <br />

Liczby parzyste i nieparzyste<br />

<br />

1 a bawi si <strong>mat</strong>e<strong>mat</strong>y <br />

ry i zabawy w zaresie 3<br />

2 Ile osi symetrii moe mie gwiazda <br />

ymetria w przyrodzie i sztce ytowe<br />

3 zy ada bdowla est symetryczna <br />

ymetria w przyrodzie i sztce ytowe<br />

4 Powtarzamy pamitamy <br />

Powtórzenie wiadomoci<br />

T<br />

<br />

1 Ile miesicy ma ro a ile tygodni ma miesic 2<br />

alendarz miesice pory ro dni tygodnia Obliczenia<br />

alendarzowe<br />

2 a staroytni Rzymianie zapisywali liczby 3<br />

Znaki rzymskie I–XII<br />

3 Ile dni moe mie miesic 4<br />

Liczba dni w miesic nmeraca znaami rzymsimi<br />

4 a zapisa dat <br />

posoby zapisywania dat aty rozpoczcia pór ro<br />

<br />

1 o znaczy tydzie wczenie lb tydzie pónie <br />

Obliczenia alendarzowe Liczenie dni wcznie i wycznie<br />

2 Ile niedziel moe by w miesic <br />

Obliczenia alendarzowe<br />

3 a odczytywa wsazania termometr <br />

zrost spade temperatry Rónica temperatry<br />

4 Ile to est pó litra a ile wier litra <br />

ierzenie poemnoci Litr pó litra wier litra<br />

<br />

1 a mona rozwizywa trdne zadania <br />

Zadania testowe z wyorzystaniem czterech dziaa<br />

arytmetycznych wiadomoci pratycznych<br />

2 a mona wymyla coraz trdniesze zadania 1<br />

Twórcza praca z zadaniami testowymi adanie pyta<br />

rozbdowywanie i przesztacanie<br />

3 zy ade zadanie est oone poprawnie 3<br />

adanie zada do historyi obrazowe dziaania<br />

pytania orygowanie zada celowo le sformowanych<br />

4 Powtarzamy pamitamy 4<br />

Powtórzenie wiadomoci<br />

Zadania dodatkowe


Autorki: dr Barbara Nawolska, dr Joanna Żądło-Treder, Dorota Dankowska;<br />

dr Magdalena Marekwia (blok Sekrety pieniądza)<br />

Opieka merytoryczno-dydaktyczna: prof. UP dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko<br />

Publikacja w wersji testowej, nieprzeznaczona do sprzedaży.<br />

EGZEMPRZ NIE DO SPRZEDAŻY<br />

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne<br />

Warszawa 2023<br />

Źródła ilustracji i fotografii<br />

Okładka: (fot. dzieci – Leny i Tymka) Piotr Ratajski/INTO THE LIGHT/WSiP, (dorysowane ubrania i inne rysunkowe elementy) Emilia Pryśko<br />

Tekst główny:<br />

Ilustracje: s. 2 (piktogram Damy radę się nauczyć i Przypominajka) Misha Lesner; s. 3 (znak zapytania z chmurką, nalepki, nożyczki, piktogram Czas na<br />

poradę) Misha Lesner, (ilustracje do piktogramów i kącików: Coś ciekawego, Mate<strong>mat</strong>yka od kuchni, zadania rozwijające myślenie twórcze) Joanna Plakiewicz;<br />

(ilustracje przy te<strong>mat</strong>ach dnia), Daniel de Latour; s. 5 (plan) Ewa Marszał-Demianiuk; s. 6 (plan osiedla) Ilona Brydak; s. 10 (kubki, figury) Ewa Marszał-<br />

Demianiuk; s. 11 (liczydła) Ewa Marszał-Demianiuk<br />

Fotografie:<br />

INTO THE LIGHT/WSiP: s. 4 (dziewczynka – Lena) Piotr Ratajski; s. 4 (chłopiec – Tymek);<br />

Schutterstock.com: s. 2 (dziewczynka) creo77, (kredka) kostolom3000; s. 3 i kąciki (zamek szyfrowy Łamacze kodów) Harper 3D, (lupa Sprawa dla<br />

detektywa) musicman, (odcisk palca Sprawa dla detektywa) artemiya, (cyfra 0 Rymowane zadanie) Sabelskaya, (trybiki Główka pracuje) © Cienpies<br />

Design&Communication, (kolorowe cyfry Zadania dodatkowe) Sabelskaya; s. 4 (chłopiec) StockLite, (serce) Africa Studio, (kamień) Bragin Alexey, (sowa)<br />

xtrekx, (piłka) Dakalova Iuliia; s. 7 (kalafior) Egor Rodynchenko, (ziemniak) Ian 2010, (cebula) Lubava, (ogórek) Ievgenii Meyer, (pomidor) Maks Narodenko,<br />

(pietruszka) cristi180884, (kapusta) <strong>mat</strong>in; s. 9 (dziewczynka) iko<br />

Reprodukcje: s. 3 (monety)<br />

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Bożena Drzycimska (redaktor koordynator), Teresa Nowak (redaktor merytoryczny)<br />

Redakcja techniczna: Małgorzata Chmielewska<br />

Projekt I strony okładki: Emilia Pryśko<br />

Projekt graficzny: Joanna Plakiewicz<br />

Opracowanie graficzne: Ewa Marszał-Demianiuk<br />

Fotoedycja: Joanna Bańka<br />

Skład i łamanie: Recontra Studio Graficzne<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna<br />

00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96<br />

KRS: 0000595068<br />

Infolinia: 801 220 555<br />

www.wsip.pl<br />

Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić<br />

nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie<br />

zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.<br />

Szanujmy cudzą własność i prawo.<br />

Więcej na www.legalnakultura.pl<br />

Polska Izba Książki


NOWE KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA NAUCZYCIELA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024<br />

Edukacja wczesnoszkolna<br />

klasa 1<br />

Podrczniki<br />

cz. 1–4<br />

wiczenia<br />

cz. 1–4<br />

Podrczniki. ate<strong>mat</strong>yka<br />

cz. 1–2<br />

wiczenia. ate<strong>mat</strong>yka<br />

cz. 1–2<br />

+ e<br />

Zeszyt kaligraczny<br />

nowa Infor<strong>mat</strong>yka<br />

Poradniki nauczyciela<br />

cz. 1–4<br />

ulbooki<br />

cz. 1–2<br />

Generator kart pracy Generator dyplomów Plansze interaktywne Laboratorium<br />

Wirtualne spacery<br />

E-program<br />

Pozytywnej edukacji<br />

Dokumentacja nauczyciela<br />

Diagnozy – na rozpoczcie<br />

ródroczna na zakoczenie


A<br />

Y<br />

A<br />

Y<br />

Nauczyciele<br />

powiedzieli TAK<br />

– Szkole na TAK!<br />

dla ucznia:<br />

KLASA 2<br />

część 1<br />

P O D R<br />

Ę C<br />

4<br />

Z N<br />

części<br />

I K<br />

M<br />

P O D R<br />

Ę C<br />

2<br />

Z N<br />

części<br />

KLASA 2<br />

część 1<br />

I K<br />

A<br />

K<br />

Ć W<br />

I<br />

C<br />

Z<br />

4<br />

E N<br />

części<br />

KLASA 2<br />

część 1<br />

I A<br />

M<br />

Ć W<br />

I<br />

C<br />

Z<br />

2<br />

E N<br />

części<br />

KLASA 2<br />

część 1<br />

I A<br />

A<br />

K<br />

T<br />

E<br />

M<br />

A<br />

T<br />

T<br />

E<br />

M<br />

A<br />

T<br />

Nowość<br />

2024<br />

Nowość<br />

2024<br />

Nowość<br />

2024<br />

Nowość<br />

2024<br />

Podręczniki<br />

Podręczniki<br />

do <strong>mat</strong>e<strong>mat</strong>yki<br />

Ćwiczenia<br />

Ćwiczenia<br />

do <strong>mat</strong>e<strong>mat</strong>yki<br />

dla nauczyciela:<br />

PORADNIK NAUCZYCIELA<br />

4<br />

części<br />

KLASA 2<br />

część 1<br />

Poradniki<br />

nauczyciela<br />

• multibook<br />

• piosenki i <strong>mat</strong>eriały audio<br />

• dokumentacja<br />

• generator kart pracy<br />

• diagnozy<br />

PROGRAM<br />

EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ<br />

KLASY 1-3<br />

Program<br />

nauczania<br />

Bogactwo filmów, animacji,<br />

zdjęć i zadań interaktywnych<br />

w NOWYM multibooku<br />

Szkoła na TAK! to:<br />

pozytywna edukacja<br />

<strong>mat</strong>eriały do edukacji plastycznej,<br />

muzycznej i technicznej w podręczniku<br />

przy temacie dnia<br />

te<strong>mat</strong>y bliskie współczesnemu dziecku<br />

indywidualizacja nauczania<br />

i różnorodność zadań<br />

kreatywność i twórcze uczenie się<br />

praktyczna wiedza przydatna w życiu<br />

codziennym<br />

samodzielność i współpraca w grupie<br />

myślenie logiczne i krytyczne<br />

elastyczne podejście do realizacji<br />

<strong>mat</strong>eriału<br />

użyteczność <strong>mat</strong>e<strong>mat</strong>yki na co dzień<br />

nowoczesne technologie<br />

Masz pytania dotyczące oferty?<br />

Napisz: nowa.ofertaSP@wsip.pl<br />

WSiP. EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI<br />

wsip.pl<br />

sklep.wsip.pl<br />

infolinia: 801 220 555<br />

orke.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!