17.03.2023 Views

E79012

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Samoocena<br />

Zastanów się, które z poniższych umiejętności opanowałaś / opanowałeś bardzo dobrze, a nad<br />

którymi musisz jeszcze popracować. Uzupełnij tabelę. Wstaw znak √ w odpowiednim miejscu<br />

każdego wiersza.<br />

oceniam umiejętność<br />

Umiem<br />

dobrze<br />

Umiem<br />

częściowo<br />

Nie<br />

umiem<br />

1. Znam treść Akademii pana Kleksa Jana Brzechwy.<br />

2. Wymieniam bohaterów lektury.<br />

3.<br />

Podaję cechy wyglądu i charakteru najważniejszych<br />

postaci.<br />

4. Opisuję miejsce akcji.<br />

5. Wiem, kto jest narratorem w powieści.<br />

6. Opowiadam historię Mateusza.<br />

7. Wymieniam umiejętności pana Kleksa.<br />

8.<br />

9.<br />

Wskazuję, na czym polega niezwykłość Akademii<br />

i prowadzonych tam lekcji.<br />

Wyjaśniam, na czym polega walka dobra ze złem ukazana<br />

w lekturze.<br />

10. Podaję różne znaczenia słowa fantastyczny.<br />

11. Wymieniam cechy baśni.<br />

12.<br />

Wskazuję, czym Akademia pana Kleksa różni się<br />

od typowych baśni, a w czym jest do nich podobna.<br />

Quiz<br />

Filmy<br />

24 DUŻE LEKTURY

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!