23.03.2023 Views

Lekturownik kl7. język polski

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Szkoła podstawowa


Grażyna Kiełb<br />

Szkoła podstawowa


© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne<br />

Warszawa 2023<br />

Wydanie I<br />

ISBN 978-83-02-21303-8<br />

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Magdalena Kopeć-Kubit (redaktor koordynator)<br />

Redakcja <strong>język</strong>owa: Agnieszka Czerepowicka<br />

Redakcja techniczna: Iwona Białkowska<br />

Projekt okładki: ARIP NEXT<br />

Projekt graficzny i opracowanie graficzne: Małgorzata Heine<br />

Fotoedycja: Natalia Marszałek<br />

Skład i łamanie: Maria Dylewska<br />

Aktualność linków, które występują w Moim lekturowniku i odsyłają do zewnętrznych stron<br />

internetowych, została sprawdzona przed ich opublikowaniem (dostęp z dnia 17.03.2023 r.).<br />

Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za aktualność i zawartość tych stron lub stron,<br />

do których linki tam zamieszczono<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna<br />

00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96<br />

KRS: 0000595068<br />

Infolinia: 801 220 555<br />

www.wsip.pl<br />

Druk i oprawa:<br />

Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują.<br />

Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej<br />

w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując<br />

jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.<br />

Szanujmy cudzą własność i prawo.<br />

Więcej na www.legalnakultura.pl<br />

Polska Izba Książki


Spis treści<br />

DRAMAT<br />

Aleksander Fredro Zemsta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />

Adam Mickiewicz Dziady, część II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23<br />

Juliusz Słowacki Balladyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41<br />

EPIKA<br />

Charles Dickens Opowieść wigilijna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58<br />

Sławomir Mrożek Artysta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72<br />

Antoine de Saint-Exupéry Mały Książę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79<br />

Henryk Sienkiewicz Latarnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96<br />

Stefan Żeromski Syzyfowe prace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108<br />

LIRYKA<br />

Jan Kochanowski Tren I, Tren V, Tren VII, Tren VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . 121<br />

Adam Mickiewicz Stepy akermańskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128<br />

Adam Mickiewicz Śmierć Pułkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132<br />

UTWORY synkre tycz ne<br />

Adam Mickiewicz Reduta Ordona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136<br />

Adam Mickiewicz Świtezianka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143<br />

Zadanie powtórzeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149<br />

Lista lektur obowiązkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150<br />

Odpowiedzi do zadań zamkniętych z treści lektur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151


Jakie zadania znajdę w lekturowniku<br />

Sprawdzam,<br />

czy pamiętam<br />

treść lektury<br />

Opisuję<br />

bohaterów<br />

i ich losy<br />

Określam gatunek,<br />

cechy i budowę<br />

utworu<br />

Wiem, o czym opowiada<br />

lektura i jakie problemy<br />

porusza<br />

Rozwijam<br />

kompetencje<br />

<strong>język</strong>owe<br />

Notuję i rysuję –<br />

podsumowuję wiedzę<br />

Uczę się oceny<br />

i samooceny<br />

Tworzę wypowiedź<br />

pisemną<br />

Oglądam<br />

i utrwalam<br />

Gram, by<br />

zapamiętać<br />

Kryteria sukcesu<br />

Sprawdzam, czy o wszystkim pamiętam


Adam Mickiewicz<br />

Dziady<br />

część II<br />

Zadanie 1<br />

Sprawdź, czy dobrze pamiętasz treść lektury. Oceń prawdziwość podanych informacji. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,<br />

albo F – jeśli jest fałszywe. W przypadku wątpliwości poszukaj odpowiedzi w tekście utworu.<br />

1. Dramat Dziady, część II jest podzielony na akty i sceny. P F<br />

2. Akcja II części Dziadów rozgrywa się w jednym miejscu. P F<br />

3. Obrzędowi dziadów przewodniczy Starzec – pierwszy z chóru. P F<br />

4. Utwór rozpoczyna się od wypowiedzi Guślarza. P F<br />

5. Zebrani na ceremonii oferują duszom jałmużnę, modlitwę i posiłek. P F<br />

6. Wszystkie zjawy przybyłe na dziady otrzymują pomoc od ludzi. P F<br />

7. Aniołki proszą o ziarno piołunu, aby zaznać cierpienia. P F<br />

8. Przerażające Widmo złego pana po wywołaniu staje na środku kaplicy. P F<br />

9. Z wypowiedzi Widma złego pana wynika, że dręczą je przede wszystkim głód i pragnienie. P F<br />

10. Kruk i Sowa są duszami zmarłych poddanych, szukającymi po śmierci sprawiedliwości. P F<br />

11. Zjawa pięknej Dziewczyny przypomina Guślarzowi Matkę Boską. P F<br />

12. Guślarz w żaden sposób nie może pomóc Dziewczynie. P F<br />

13. Na koniec obrzędu prowadzący rzuca w każdy róg kaplicy mak i soczewicę. P F<br />

14. Ostatnie Widmo zjawia się bez przywołania i nic nie mówi. P F<br />

15. Obrzęd dziadów kończy się wspólną modlitwą zgromadzonych. P F<br />

Adam Mickiewicz Dziady część II 23


Zadanie 2<br />

Zaznacz poprawne dokończenie każdego zdania.<br />

1. Stałymi elementami obrzędu przywołania<br />

kolejnych duchów są<br />

A. zapalenie świec i pokropienie wnętrza<br />

wodą święconą.<br />

B. zapalenie kadzidła i spożycie<br />

symbolicznego posiłku.<br />

C. zapalenie suszonego ziela<br />

i modlitwa zgromadzonych.<br />

D. zapalenie ognia i wezwanie duchów.<br />

4. Z wypowiedzi Widma złego pana wynika,<br />

że jego kara skończy się,<br />

A. gdy miną dwa lata od obrzędu.<br />

B. gdy ptaki całkowicie rozszarpią jego ciało.<br />

C. gdy ktoś z dawnych poddanych nakarmi go<br />

i napoi.<br />

D. gdy Guślarz poda mu dwa ziarna prosa<br />

i miarkę wody.<br />

2. Jako pierwsze Guślarz przywołał<br />

A. duchy ciężkie.<br />

B. duchy lekkie.<br />

C. duchy pośrednie.<br />

D. upiory.<br />

5. Przybyłemu na obrzęd duchowi Dziewczyny<br />

towarzyszą<br />

A. gołąbki.<br />

B. młodzieńcy.<br />

C. kruk i sowa.<br />

D. motylek i baranek.<br />

3. Aniołki zawiniły<br />

A. „zbytkiem słodyczy na ziemi”.<br />

B. „przewalaniem się po złocie”.<br />

C. zjedzeniem kilku jabłek.<br />

D. brakiem miłości.<br />

6. Słowa: „Gdzie my z nią, on za nią wszędzie”<br />

odnoszą się do<br />

A. ducha Dziewczyny i starającego się<br />

o nią chłopca.<br />

B. pasterki w żałobie i milczącego Widma.<br />

C. Sowy i Widma złego pana.<br />

D. pasterki Zosi i Starca.<br />

Zadanie 3<br />

Wyjaśnij różne znaczenia słowa użytego w tytule utworu. Wykorzystaj informacje z lektury i epickiego wstępu autora.<br />

dziady<br />

Dziady<br />

„Dziady”<br />

24 DRAMAT


Zadanie 4<br />

Zaprojektuj scenografię do szkolnego przedstawienia Dziadów. Narysuj rekwizyty, które planujesz umieścić na scenie.<br />

Zanotuj cytaty pomocne w opisie miejsca akcji.<br />

Zadanie 5<br />

Ułóż podane wydarzenia zgodnie z porządkiem chronologicznym. Wstaw litery A.–H. w odpowiednie pola.<br />

A. Opowieści Kruka i Sowy.<br />

B. Zakończenie obrzędu dziadów.<br />

C. Pojawienie się Widma złego pana.<br />

D. Zapalenie wianka ze święconego ziela.<br />

E. Prorocze słowa Guślarza na temat ducha Dziewczyny.<br />

F. Pojawienie się milczącego Widma z czerwoną pręgą na koszuli.<br />

G. Przekazanie przez Aniołki pouczenia zgromadzonym w kaplicy.<br />

H. Wezwanie przez Guślarza wszystkich dusz czyśćcowych na obrzęd.<br />

Adam Mickiewicz Dziady część II 25


Zadanie 6<br />

Wybierz ilustrację, która nie może przedstawiać sceny z II części Dziadów. Uzasadnij swój wybór. Wszystkie pozostałe<br />

sceny zatytułuj zgodnie z treścią utworu.<br />

A.<br />

C.<br />

B.<br />

D.<br />

Wybór: A / B / C / D<br />

Uzasadnienie wyboru: Moim zdaniem<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

26 DRAMAT


Zadanie 7<br />

Zaznacz pytania, na które można znaleźć odpowiedzi w tekście dramatu Adama Mickiewicza.<br />

A. Kim jest Widmo, które pojawiło się na końcu obrzędu?<br />

B. Jak długa będzie kara dla Widma złego pana?<br />

C. Jak miała na imię pasterka w żałobie?<br />

D. Czym zawiniły duchy przywołane przez Guślarza?<br />

E. W jaki sposób żywi mogą się kontaktować ze zmarłymi?<br />

F. Jakie wartości cenią bohaterowie Dziadów?<br />

G. Jak wyglądał Starzec?<br />

H. Jakie czynności wykonuje Guślarz, aby przywołać kolejne duchy?<br />

I. Na terenie którego zaboru rozgrywa się akcja dramatu Mickiewicza?<br />

Zadanie 8<br />

Wyobraź sobie, że przygotowujesz grę fabularną na podstawie lektury. Opracuj karty wybranych postaci dramatu.<br />

Wykorzystaj podane schematy. W przedstawieniu wyglądu, opisie umiejętności i misji uwzględnij jak najwięcej<br />

szczegółów z utworu.<br />

Imię postaci<br />

Imię postaci<br />

Przynależność<br />

Przynależność<br />

Świat<br />

Świat<br />

Umiejętności<br />

Umiejętności<br />

Opisz lub narysuj<br />

Opisz lub narysuj<br />

Wygląd<br />

Wygląd<br />

SIŁA<br />

SIŁA<br />

MĄDROŚĆ<br />

MĄDROŚĆ<br />

Opis misji<br />

WRAŻLIWOŚĆ<br />

Opis misji<br />

WRAŻLIWOŚĆ<br />

Adam Mickiewicz Dziady część II 27


Imię postaci<br />

Imię postaci<br />

Przynależność<br />

Przynależność<br />

Świat<br />

Świat<br />

Umiejętności<br />

Umiejętności<br />

Opisz lub narysuj<br />

Opisz lub narysuj<br />

Wygląd<br />

Wygląd<br />

SIŁA<br />

SIŁA<br />

MĄDROŚĆ<br />

MĄDROŚĆ<br />

Opis misji<br />

WRAŻLIWOŚĆ<br />

Opis misji<br />

WRAŻLIWOŚĆ<br />

Imię postaci<br />

Imię postaci<br />

Przynależność<br />

Przynależność<br />

Świat<br />

Świat<br />

Umiejętności<br />

Umiejętności<br />

Opisz lub narysuj<br />

Opisz lub narysuj<br />

Wygląd<br />

Wygląd<br />

SIŁA<br />

SIŁA<br />

MĄDROŚĆ<br />

MĄDROŚĆ<br />

Opis misji<br />

WRAŻLIWOŚĆ<br />

Opis misji<br />

WRAŻLIWOŚĆ<br />

28 DRAMAT


Zadanie 9<br />

Na podstawie dostępnych źródeł wskaż informacje prawdziwe. Wybierz i podkreśl właściwe uzupełnienia zdań.<br />

Dziady, część II Adama Mickiewicza należą do cyklu dramatów Ballady i romanse / Dziady. Utwór został wydany<br />

w 1822 roku / 1823 roku wraz z wierszem Upiór / Burza. Ze względu na miejsce powstania dramat określa się<br />

mianem Dziadów wileńsko-kowieńskich / Dziadów drezdeńskich.<br />

Zadanie 10<br />

Uzupełnij fragment wywiadu z wieszczem. Wejdź w rolę Adama Mickiewicza, który odpowiada na pytania dziennikarza.<br />

Wykorzystaj informacje z autorskiego epickiego wstępu do II części Dziadów, znajomość całości utworu oraz wiedzę<br />

na temat biografii poety.<br />

Dziennikarz: Proszę opowiedzieć o okolicznościach powstania II części Dziadów. Skąd pomysł<br />

na utwór?<br />

Adam Mickiewicz: <br />

<br />

<br />

<br />

Dziennikarz: Do jakich tradycji odwołuje się obrzęd, do którego nawiązał Pan w swoim<br />

dramacie?<br />

Adam Mickiewicz: <br />

<br />

<br />

<br />

Dziennikarz: Mottem swojego dramatu uczynił Pan wypowiedź pochodzącą z utworu Williama<br />

Szekspira. Proszę o wyjaśnienie, jaki jest związek tych słów z treścią Dziadów.<br />

Adam Mickiewicz: <br />

<br />

<br />

<br />

Adam Mickiewicz Dziady część II 29


Zadanie 11<br />

Uzupełnij notatkę na temat rodzaju i gatunku literackiego, do których należą Dziady, część II. Zapisz w lukach odpowiednie<br />

informacje.<br />

Utwór Adama Mickiewicza Dziady, część II reprezentuje rodzaj literacki zwany .<br />

Akcję budują w nim działania i wypowiedzi bohaterów (<br />

i monologi), które tworzą<br />

. Dodatkowe informacje i objaśnienia, wyodrębnione graficznie, np. innym<br />

krojem pisma, noszą nazwę lub .<br />

Ze względu na gatunek literacki II część Dziadów to<br />

, na co wskazują takie cechy, jak:<br />

• <br />

• <br />

• <br />

Zadanie 12<br />

Przeczytaj objaśnienie terminu chór. Porównaj rolę chóru w teatrze starożytnym z zadaniem,<br />

jakie chór realizuje w II części Dziadów. Zapisz podobieństwa i różnice.<br />

chór (łac. chorus)<br />

grupa kilkunastu osób wspólnie śpiewających lub recytujących jakiś tekst, czasem równocześnie wykonujących<br />

odpowiednie rytualne gesty lub taniec. W czasach starożytnej Grecji występy chóru były ważnym elementem<br />

uroczystości religijnych i przedstawień teatralnych. W teatrze greckim chór składający się ze śpiewaków i tancerzy<br />

prowadzonych przez przewodnika chóru (tzw. koryfeusza) mógł uczestniczyć w akcji dramatycznej lub wygłaszać<br />

komentarze do tego, co działo się na scenie. Zarówno wejście chóru (parodos), jego kolejne pieśni, jak i wyjście<br />

(exodos) były ważnymi częściami sztuki, gdyż stanowiły łącznik między akcją na scenie, aktorami a publicznością.<br />

Zadaniem chóru było budowanie nastroju i wyrażanie zbiorowej mądrości. Z czasem występy chóralne ograniczyły<br />

się do wykonywania pieśni powiązanych z akcją przedstawienia.<br />

Chór w teatrze<br />

antycznym<br />

Podobieństwa<br />

Chór w II części<br />

Dziadów<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

30 DRAMAT


Zadanie 13<br />

Adam Mickiewicz nawiązywał w swojej twórczości do elementów kultury ludowej.<br />

Zaznacz motywy, które są widoczne w II części Dziadów.<br />

A. Wzięcie w obronę biednych ludzi krzywdzonych przez panów.<br />

B. Ukazanie piękna i niepowtarzalności wiejskiego krajobrazu.<br />

C. Wiara we współistnienie świata żywych i świata umarłych.<br />

D. Organizowanie obrzędu przez społeczność wiejską.<br />

E. Wykorzystanie ludowych śpiewów obrzędowych.<br />

F. Ludowe przekonanie, że nie ma winy bez kary.<br />

G. Użycie <strong>język</strong>a gwarowego i pieśni ludowych.<br />

Zadanie 14<br />

Obrzęd dziadów umożliwiał spotkanie świata żywych i świata zmarłych. Wyjaśnij, jakie korzyści z tego spotkania czerpały<br />

obie strony, co dawały sobie nawzajem.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Zadanie 15<br />

Uzupełnij notatkę graficzną. Przedstaw winę każdego z przywołanych duchów i karę, którą ponosi za przewinienia.<br />

Zacytuj pouczenia przekazane zgromadzonym w kaplicy. Dodaj własne rysunki symbolizujące poszczególne zjawy.<br />

DUCH:<br />

wina kara pouczenie<br />

Adam Mickiewicz Dziady część II 31


DUCH:<br />

wina<br />

kara<br />

pouczenie<br />

DUCH:<br />

kara<br />

pouczenie<br />

wina<br />

Zadanie 16<br />

Zaproponuj, w jaki sposób współczesny influencer mógłby promować w mediach społecznościowych przesłania wynikające<br />

z wypowiedzi duchów. Przygotuj trzyczęściowy słowno-graficzny poradnik zatytułowany Jak dobrze żyć? W każdym<br />

odcinku wykorzystaj pouczenie innego ducha.<br />

32 DRAMAT


Zadanie 17<br />

Jak uważasz, czy duch Dziewczyny zasługuje na przebaczenie?<br />

Uzasadnij swoje zdanie<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Zadanie 18<br />

Zapisz wokół słowa sprawiedliwość odpowiadające mu synonimy, skojarzenia i związki wyrazowe. Ułóż z tym rzeczownikiem<br />

zdanie nawiązujące do II części Dziadów.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Sprawiedliwość<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Adam Mickiewicz Dziady część II 33


Zadanie 19<br />

Przeczytaj definicję słownikową przymiotnika uniwersalny. Czy II część Dziadów możemy nazwać tekstem, który porusza<br />

problemy uniwersalne? Przedstaw i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do treści lektury.<br />

uniwersalny<br />

1. wspólny dla wielu różnych ludzi ze względu na zrozumiałość lub odnoszenie się do spraw niezależnych<br />

od miejsca, czasu lub innych czynników<br />

2. taki, który może być używany w różnych celach lub sytuacjach<br />

3. taki, który zna się na wielu dziedzinach<br />

Za: Wielki słownik <strong>język</strong>a <strong>polski</strong>ego PAN, https://wsjp.pl/haslo/do_druku/107594/uniwersalny [dostęp: 14.12.2022]<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Zadanie 20<br />

Na podstawie wiersza Upiór poprzedzającego II część Dziadów uzupełnij notatkę. Odpowiedz na pytania.<br />

Czym zawinił?<br />

Kim jest?<br />

Dlaczego<br />

to zrobił?<br />

Po co wraca?<br />

upiór<br />

Jaka spotkała go kara?<br />

Kogo i o co prosi?<br />

34 DRAMAT


Zadanie 21<br />

W jaki sposób wiersz Upiór może się łączyć z Dziadami, częścią II? Zapisz swoje wyjaśnienie.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Zadanie 22<br />

Przygotuj zestaw przypisów do utworu. Połącz wyrazy z ich wyjaśnieniami.<br />

bieży<br />

śpiewanie lub recytowanie<br />

gminny<br />

zwyczajnie, zazwyczaj<br />

igra<br />

ludzie prości, niewykształceni<br />

imaginacja<br />

pęk włókien najczęściej lnu lub konopi do przędzenia<br />

inkantacja<br />

ludowy, prosty<br />

jałmużna<br />

Wigilia<br />

kądziel<br />

ziemia, ten świat<br />

kraśny<br />

wyobraźnia, inspiracja<br />

kucyja<br />

datek, ofiara dla biednych<br />

łaknie<br />

złe postępowanie, grzeszne życie<br />

padół<br />

biegnie<br />

pospolicie<br />

bawi się<br />

pospołu<br />

jest głodny/głodna<br />

pospólstwo<br />

wspólnie, wszyscy razem<br />

szkarada<br />

piękny<br />

Adam Mickiewicz Dziady część II 35


Zadanie 23<br />

Spośród lektur obowiązkowych innych niż Dziady, część II wybierz tę, w której została ukazana relacja między światem<br />

realnym a światem fantastycznym. Podaj tytuł wybranego utworu i wyjaśnij, na czym polegało w nim przenikanie się<br />

obu przestrzeni. Odwołaj się do konkretnych sytuacji z tekstu.<br />

Tytuł lektury: <br />

Wyjaśnienie: <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Zadanie 24<br />

Napisz opowiadanie o obrzędzie dziadów, na którym zjawił się duch bohatera innej lektury obowiązkowej. Uwzględnij<br />

informacje o tym, jakie były przewinienia tej postaci i jaka spotkała ją kara. Sformułuj pouczenie. Wypracowanie powinno<br />

dowodzić, że dobrze znasz obie lektury.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Kryteria sukcesu<br />

uwzględniam wszystkie<br />

elementy polecenia;<br />

używam konsekwentnie<br />

wybranego rodzaju narracji<br />

(w 1. os. lub w 3 os. lp);<br />

określam czas i miejsce<br />

akcji;<br />

logicznie wiążę ukazane<br />

wydarzenia, dodaję zwrot<br />

akcji;<br />

urozmaicam fabułę<br />

wprowadzeniem np. opisów,<br />

dialogu, charakterystyki<br />

bohaterów, retrospekcji,<br />

puenty;<br />

twórczo wykorzystuję treści<br />

lektur obowiązkowych;<br />

stosuję akapity dla oznaczenia<br />

kolejnych części<br />

pracy;<br />

dbam o poprawność<br />

<strong>język</strong>ową i poprawność<br />

zapisu.<br />

36 DRAMAT


Adam Mickiewicz Dziady część II 37


Zadanie 25<br />

Uzupełnij notatkę graficzną podsumowującą pracę z lekturą. Zapisz odpowiednie informacje w wyznaczonych miejscach,<br />

użyj kolorów, dodaj własne znaczki, symbole, rysunki.<br />

miejsce akcji<br />

epoka<br />

Autor<br />

czas akcji<br />

rok wydania<br />

tematy<br />

Gatunek literacki<br />

rodzaj literacki<br />

„DZIADY”, część II<br />

motywy<br />

pogańskie<br />

bohaterowie<br />

chrześcijańskie<br />

Zaświaty<br />

Świat ziemski<br />

38 DRAMAT


Moja recenzja<br />

Przygotuj opis lektury do zamieszczenia na stronie księgarni internetowej. Uzupełnij wskazane luki. Użyj słownictwa<br />

wartościującego, aby przedstawić zalety książki i zachęcić do jej kupienia.<br />

książki audiobooki filmy zabawki gry<br />

Tytuł:<br />

Autor:<br />

Kategoria:<br />

Opis:<br />

Quiz<br />

Filmy<br />

Quizy będą<br />

dostępne<br />

w produkcie<br />

docelowym<br />

Adam Mickiewicz Dziady część II 39


Henryk Sienkiewicz<br />

Latarnik<br />

Zadanie 1<br />

Sprawdź, czy dobrze pamiętasz treść lektury. Oceń prawdziwość podanych informacji. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,<br />

lub F – jeśli jest fałszywe. W przypadku wątpliwości poszukaj odpowiedzi w tekście utworu.<br />

1.<br />

Inspiracją do napisania Latarnika była rzeczywista historia <strong>polski</strong>ego emigranta,<br />

z którą zapoznał się Henryk Sienkiewicz.<br />

P<br />

F<br />

2.<br />

W momencie rozpoczęcia akcji główny bohater noweli miał już za sobą wiele lat życia<br />

pełnego trudów.<br />

P<br />

F<br />

3. O przyjęciu do pracy w latarni zdecydowało jego doświadczenie w służbie morskiej. P F<br />

4. Latarnia stała się dla Skawińskiego bezpiecznym schronieniem, azylem. P F<br />

5. Najtrudniejsza do zniesienia była dla bohatera samotność na wyspie. P F<br />

6. Autor nie podał tytułu książki, która tak zajęła latarnika, że zaniedbał swoją pracę. P F<br />

7. Czytanie <strong>polski</strong>ego tekstu sprawiło, że bohater przypomniał sobie całą swoją tułaczkę po świecie. P F<br />

8. W momencie wyjazdu Skawiński wyglądał inaczej niż wtedy, kiedy przybył do Aspinwall. P F<br />

Zadanie 2<br />

Zaznacz poprawne dokończenie każdego zdania.<br />

1. Akcja Latarnika rozgrywa się<br />

A. pod koniec XVIII w.<br />

B. na początku XIX w.<br />

C. w drugiej połowie XIX w.<br />

D. w pierwszej dekadzie XX w.<br />

3. Latarnik<br />

A. nie mógł nigdy opuszczać swojej wyspy.<br />

B. mógł przerwać pracę jedynie w niedzielę.<br />

C. mógł oddalić się od wyspy każdego dnia do południa.<br />

D. mógł o dowolnej porze wypływać do najbliższego miasta.<br />

2. Tytułowy bohater utworu Henryka<br />

Sienkiewicza został zatrudniony przez<br />

A. konsula Panamy.<br />

B. konsula Stanów Zjednoczonych.<br />

C. burmistrza Aspinwall.<br />

D. prezesa Towarzystwa Żeglownego.<br />

4. Książka, która głęboko wzruszyła bohatera,<br />

A. była jego pamiątką z dzieciństwa.<br />

B. została wyrzucona na brzeg z rozbitego statku.<br />

C. znalazła się w paczce dostarczonej na wyspę.<br />

D. była podarunkiem od Izaaka Falconbridge’a.<br />

96 EPIKA


Zadanie 3<br />

Rozpoznaj, do jakich faktów z życia głównego bohatera odsyłają poniższe rysunki. Zatytułuj każde wydarzenie.<br />

1. 2. 3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

Zadanie 4<br />

Uszereguj wymienione w poprzednim zadaniu wydarzenia najpierw chronologicznie (zgodnie z życiorysem Skawińskiego),<br />

a następnie w kolejności, w jakiej zostały przedstawione w lekturze. Zapisz numery oraz informacje w odpowiednich<br />

miejscach. Uzupełnij wnioski.<br />

Życiorys bohatera<br />

Układ zdarzeń w noweli<br />

informacja w czasie<br />

wspomnienia<br />

przeniesienie się myślami do<br />

<br />

<br />

<br />

retrospekcje<br />

W Latarniku autor nie przedstawił wydarzeń z życia Skawińskiego w układzie .<br />

Najpierw dowiadujemy się, że ,<br />

natomiast przeszłość bohatera została ukazana w<br />

z konsulem oraz w dwóch<br />

( bohatera na latarni oraz w czasie<br />

). Taki układ zdarzeń sprawia, że <br />

.<br />

Henryk Sienkiewicz Latarnik 97


Zadanie 5<br />

Uzupełnij schemat konstrukcji akcji utworu właściwymi pojęciami. Dopisz do każdej nazwy odpowiednie wydarzenie<br />

z Latarnika.<br />

punkt kulminacyjny • ekspozycja • rozwiązanie akcji •zawiązanie akcji •<br />

epilog • rozwój akcji<br />

Zaginięcie latarnika<br />

w Aspinwall<br />

„Latarnik˝<br />

Zadanie 6<br />

Zakreśl terminy literackie, które dotyczą noweli. Napisz notatkę encyklopedyczną na temat tego gatunku literackiego,<br />

użyj w niej wszystkich zaznaczonych pojęć w odpowiedniej formie.<br />

utwór • wierszowany • prozatorski • jednowątkowy • wielowątkowy • narracyjny •<br />

przejrzysty • długi • krótki • epicki • didaskalia • puenta • tekst główny •<br />

wyrazista akcja • punkt kulminacyjny • zwrot akcji • rozdział • refren<br />

nowela<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

98 EPIKA


Zadanie 7<br />

Czy Skawiński spełniał wymagania postawione mu przez pracodawcę? Uzupełnij kartę okresowej oceny pracy latarnika,<br />

obejmującą czas wykonywania przez niego obowiązków.<br />

Dane<br />

pracownika<br />

Nazwisko <br />

Narodowość<br />

Wiek:<br />

Okres zatrudnienia: <br />

Zadania<br />

zawodowe<br />

Stanowisko: <br />

Obowiązki:<br />

• <br />

• <br />

• <br />

• <br />

• <br />

Umiejętności<br />

i kompetencje<br />

Ocena pracy<br />

Planowanie i organizacja pracy:<br />

Jakość realizacji zadań:<br />

Wnioski,<br />

rekomendacje<br />

Henryk Sienkiewicz Latarnik 99


Zadanie 8<br />

Dokończ tworzenie diagramu poświęconego głównemu bohaterowi noweli. Dopisz hasła poziome opisujące cechy<br />

tytułowego latarnika.<br />

L<br />

A<br />

T<br />

A<br />

R<br />

N<br />

I<br />

O B O W I Ą Z K O W Y<br />

Zadanie 9<br />

1. Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania.<br />

Tytułowy bohater został w noweli porównany do<br />

A. orła, któremu podcięto skrzydła.<br />

B. statku, który zatonie, jeśli nie zawinie do portu.<br />

C. liścia rzucanego przez wiatr po lądach i morzach.<br />

D. szczutego zwierza, który wreszcie schronił się przed pogonią.<br />

E. skały, która zawsze pozostanie niewzruszona.<br />

F. albatrosa, który przemierza bezkresne przestrzenie nieba.<br />

G. okrętu z połamanymi masztami i porwanymi żaglami, który zawinął do portu.<br />

2. Wybierz jedno z zaznaczonych porównań i uzasadnij, że może ono charakteryzować życie bohatera Latarnika.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

100 EPIKA


Zadanie 10<br />

Spokojne życie Skawińskiego jako latarnika zostało gwałtownie przerwane przez niespodziewane zdarzenie. Zanotuj<br />

odpowiedzi na poniższe pytania.<br />

Od kogo Skawiński<br />

otrzymał paczkę<br />

z książkami? Dlaczego?<br />

Jaki tytuł nosiła książka?<br />

Kto był jej autorem?<br />

Dlaczego sięgnął właśnie<br />

po nią i początkowo<br />

czytał na głos?<br />

Jak wyglądał świat<br />

wokół niego?<br />

Jak się zachowywał<br />

podczas czytania,<br />

co się z nim działo?<br />

Co czuł w czasie lektury?<br />

Zadanie 11<br />

„Ale nadeszło przebudzenie”. Wyjaśnij znaczenie tego zdania w odniesieniu do losów Skawińskiego. Oceń, czy było to<br />

pozytywne czy negatywne wydarzenie w życiu bohatera.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Henryk Sienkiewicz Latarnik 101


Zadanie 12<br />

1. Rozpoznaj bohatera mitologicznego przedstawionego na ilustracji. Uzupełnij zdania.<br />

Ilustracja przedstawia , który po zakończeniu <br />

wraca do domu – do . Skrzydlate istoty to .<br />

Aby posłuchać ich zwodniczego śpiewu podróżnik nakazał<br />

. Natomiast swoim<br />

towarzyszom .<br />

2. Porównaj dzieje mitologicznego wędrowcy i latarnika z noweli Henryka Sienkiewicza. Zapisz zauważone<br />

podobieństwa i różnice ich losów.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

102 EPIKA


Zadanie 13<br />

Co w historii Skawińskiego może być ogólnym obrazem ludzkiego życia? Wyjaśnij uniwersalne znaczenie losów bohatera<br />

Latarnika. Wykorzystaj informację na temat motywu homo viator oraz pytania pomocnicze.<br />

homo viator<br />

(łac. człowiek wędrujący) motyw powtarzający się w różnych tekstach kultury, ukazujący wędrówkę, tułaczkę<br />

jako obraz życia człowieka lub symbol ludzkiego losu.<br />

A gdyby wziąć<br />

pod uwagę sytuację<br />

i losy Polaków<br />

w XIX w.?<br />

Czy to możliwe,<br />

żeby jeden człowiek<br />

tyle doświadczył?<br />

Ciekawe, dlaczego<br />

w tekście nie ma<br />

imienia bohatera…<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Henryk Sienkiewicz Latarnik 103


Zadanie 14<br />

„Tylko ten, kto wędruje, odnajduje nowe ścieżki” (przysłowie norweskie). Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czym<br />

może być dla człowieka podróżowanie. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej i innego tekstu<br />

literackiego. Twoja praca powinna liczyć minimum 200 wyrazów.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Kryteria sukcesu<br />

formułuję tezę;<br />

przytaczam i rozwijam<br />

argumenty;<br />

potwierdzam argumenty<br />

przykładami literackimi;<br />

odwołuję się do lektury<br />

obowiązkowej i innego tekstu<br />

literackiego;<br />

funkcjonalnie wykorzystuję<br />

znajomość wybranych utworów<br />

literackich (czyli przywołuję<br />

z nich przykłady i treści,<br />

które dobrze ilustrują to,<br />

o czym piszę);<br />

formułuję wnioski;<br />

używam stylu odpowiedniego<br />

dla rozprawki;<br />

wprowadzam akapity<br />

dla oznacze nia kolejnych<br />

części pracy;<br />

dbam o poprawność <strong>język</strong>ową<br />

i poprawność zapisu.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

104 EPIKA


Henryk Sienkiewicz Latarnik 105


Zadanie 15<br />

Przygotuj notatkę podsumowującą wiadomości o Latarniku w formie mapy myśli. Rozpocznij od środka – tam umieść<br />

tytuł notatki. Następnie od tego miejsca prowadź na wszystkie strony kolejne ścieżki myśli poświęcone różnym elementom<br />

utworu. Główne informacje zapisz na największych „gałęziach”, a na mniejszych, połączonych z nimi – wiadomości<br />

bardziej szczegółowe. Do każdego tematu użyj innego koloru. Uzupełnij notatkę o własne symbole i rysunki.<br />

rodzaj literacki<br />

epika<br />

narrator<br />

Świat<br />

przedstawiony<br />

miejsce akcji<br />

czas akcji<br />

bohaterowie<br />

zdarzenia<br />

Moja recenzja<br />

Czy poleciłabyś / poleciłbyś Latarnika koleżance lub koledze z zagranicy, którzy uczą się <strong>język</strong>a <strong>polski</strong>ego i chcieliby<br />

poznać ciekawe utwory z literatury <strong>polski</strong>ej? Odpowiedź uzasadnij.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

106 EPIKA


Samoocena<br />

Zastanów się, które z poniższych umiejętności opanowałaś / opanowałeś bardzo dobrze, a nad którymi musisz jeszcze<br />

popracować. Uzupełnij tabelę. Wstaw znak √ w odpowiednim miejscu każdego wiersza.<br />

oceniam umiejętność<br />

Umiem<br />

dobrze<br />

Umiem<br />

częściowo<br />

Nie<br />

umiem<br />

1. Znam treść Latarnika Henryka Sienkiewicza.<br />

2. Przywołuję czas i miejsce akcji utworu.<br />

3. Opowiadam dzieje głównego bohatera.<br />

4. Opisuję i charakteryzuję Skawińskiego.<br />

5. Oceniam postawę bohatera.<br />

6. Opisuję przeżycia bohatera w czasie czytania Pana Tadeusza.<br />

7. Omawiam układ prezentacji zdarzeń w Latarniku.<br />

8. Znam pojęcia związane z konstrukcją akcji utworu.<br />

9. Podaję cechy noweli jako gatunku literackiego.<br />

10. Wymieniam podobieństwa między Skawińskim i Odyseuszem.<br />

11. Wyjaśniam, co znaczy motyw homo viator.<br />

12.<br />

13.<br />

Przedstawiam uniwersalne znaczenie historii latarnika –<br />

jako metafory ludzkiego losu.<br />

Wymieniam motywy obecne w lekturze i poruszone<br />

w niej problemy.<br />

Quiz<br />

Film<br />

Quizy będą<br />

dostępne<br />

w produkcie<br />

docelowym<br />

Henryk Sienkiewicz Latarnik 107


Odpowiedzi do zadań zamkniętych<br />

z treści lektur<br />

Dziady, część II<br />

Zadanie 1: 1. F; 2. P; 3. F; 4. F; 5. P; 6. F; 7. F; 8. F; 9. P; 10. P; 11. P; 12. F; 13. P; 14. P; 15. F<br />

Zadanie 2: 1. D; 2. B; 3. A; 4. C; 5. D; 6. B<br />

Latarnik<br />

Zadanie 1: 1. P; 2. P; 3. F; 4. P; 5. F; 6. P; 7. F; 8. P<br />

Zadanie 2: 1. C; 2. B; 3. B; 4. C<br />

Źródła ilustracji i fotografii<br />

Okładka: (dziewczynka) Roman Samborskyi/Shutterstock.com, (chłopiec) Kiselev Andrey Valerevich/Shutterstock.com,<br />

(książka) Singleline/Shutterstock.com, (pozostałe rysunki na okładce) Arip Next<br />

Strona tytułowa: (książka) Singleline/Shutterstock.com, (róża) Arip Next<br />

Elementy notatek graficznych na s. 31–32, 37, 38, 101, 106 Sylwia Oszczyk<br />

Tekst główny: s. 3 (książki) Singleline/Shutterstock.com; s. 23 (zjawa) Jerzy Kozień; s. 25 (kurtyna) Designer things/Shutterstock.com;<br />

s. 26 (ilustracja do Dziadów, dolna prawa) ZBIORY MUZEUM NIEPODLEGLOSCI/East News, (pozostałe ilustracje)<br />

public domain; s. 27–28 (papier) Lukasz Szwaj/Shutterstock.com; s. 30 (maski) LHF Graphics/Shutter stock.com; s. 31 (zjawa)<br />

Raggedstone/Shutterstock.com; s. 33 (Dziewczyna) public domain; s. 34 (Upiór) Raggedstone/Shutter stock.com; s. 38 (ramka)<br />

mhatzapa/Shutterstock.com; s. 39 (książka) houchi/Shutterstock.com;<br />

Tekst główny: s. 96 (latarnia) Mariya Stupak/Shutterstock.com; 99 (latarnia) ekosuwandono/Shutterstock.com; s. 101 (książka)<br />

Vectorgoods studio/Shutterstock.com; s. 102 (John W. Waterhouse Odys i syreny) public domain; s. 103 (książka) Vectorbum/<br />

Shutterstock.com; s. 105 (kompas) aliaksei kruhlenia/Shutterstock.com.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!