05.04.2023 Views

Poradnik nauczyciela Zamieńmy słowo Klasa 7

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Poradnik</strong> <strong>nauczyciela</strong><br />

Szkoła podstawowa


<strong>Poradnik</strong> <strong>nauczyciela</strong>


© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne<br />

Warszawa 2023<br />

ISBN 978-83-02-21423-3<br />

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: (redaktor koordynator)<br />

<br />

Redakcja techniczna: <br />

<br />

, <br />

Fotoedycja: <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

www.wsip.pl


SPIS TREŚCI<br />

........... <br />

Metody problemowe ......................................................... 8<br />

Metody ekspresji i impresji ................................................... 9<br />

Metody graficznego zapisu ................................................... 10<br />

.......................................................<br />

im jestem i dokd zmierzam ............................................... 12<br />

zym jest ambicja .......................................................... 14<br />

mbicja drog do sukcesu ................................................... 16<br />

rtko zwile i na temat czyli jak napisa dobre streszczenie ................. 18<br />

Anatomia wyrazu ............................................................ 20<br />

Maa czstka wielkie znaczenie ............................................ 22<br />

o pomaga w osigniciu celu ............................................... 23<br />

Nie ma jak rodzina! .......................................................... 24<br />

oone oblicze wyrazw ..................................................... 26<br />

Sztuka przekonywania ....................................................... 28<br />

mierz si z rozprawk ....................................................... 30<br />

odsumowanie rozdziau ................................................... 32<br />

.....................................................<br />

o wiemy o wiecie alladyny ................................................ 34<br />

Relacje w alladynie ......................................................... 38<br />

alladyno jaka naprawd jeste ............................................. 40


pona zaa<br />

o przygoowania<br />

karkwki lu prawzianu<br />

ooowani opnia runoci<br />

moliwo uunicia<br />

lu pomiany zaa<br />

ka zaani w wc<br />

wrac<br />

ilmy i animac<br />

galri z<br />

nagrania auio<br />

zaania inrakywn<br />

koa oruny<br />

cap roomy<br />

wirualny ayn<br />

nauczycila<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

program nauczania<br />

roza mariau<br />

plan wynikowy<br />

przmioowy<br />

ym ocniania


opny<br />

ak w wri<br />

lkroniczn wzogacon<br />

o oakow mariay<br />

kary pracy i zaczniki<br />

o cnariuzy<br />

opowizi o wzykic<br />

zaa z porcznika<br />

i zzyu wicz<br />

<strong>Poradnik</strong> <strong>nauczyciela</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

zkoa odaoa<br />

poraniku nauczycila znaziz


||<br />

<br />

kywizuc moy pracy<br />

na lkcac zyka polkigo<br />

;<br />

uczeniu<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

a <br />

Metody pracy stosowane w <br />

ucznia w <br />

uczniów,<br />

<br />

<br />

<br />

W <br />

metoda,<br />

technika i <br />

zarówno proces nauczania, jak i niniejszym poradniku obok typowych metod<br />

<br />

<br />

<br />

podejmowane w trosce o <br />

nowoczesnymi<br />

<br />

W <br />

przypadku pracy <br />

tradycyjnym<br />

modelu edukacyjnym, a <br />

klasie i czuwa nad przebiegiem<br />

<br />

a zainicjowanie sposobu<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

poznawaniu i <br />

<br />

<br />

<br />

: <br />

6<br />

©


||<br />

<br />

<br />

proces dydaktyczny, a <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

wykonanie zadania, a nie branie<br />

<br />

podstawowe<br />

<br />

<br />

przyczynowo-skutkowe, a <br />

i <br />

<br />

<br />

<br />

i <br />

<br />

W <br />

<br />

<br />

uczniom sytuacji problemowej i takich<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

i <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

: <br />

© 7


||<br />

<br />

METODY PROBLEMOWE<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

jak w <br />

<br />

<br />

nauce<br />

<br />

tematem, sprzyja ich uaktywnieniu i <br />

<br />

<br />

grupie (lub liczba grup);<br />

jednej rundzie;<br />

<br />

<br />

trzema<br />

<br />

<br />

I runda: w <br />

problemu (w <br />

<br />

II runda:<br />

w <br />

i <br />

<br />

<br />

momencie, gdy kartki z <br />

wybór jednego, najlepszego<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

: <br />

8<br />

©


||<br />

<br />

METODY EKSPRESJI I IMPRESJI<br />

<br />

<br />

pisemnej, jak i <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

w <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

, , <br />

, <br />

W <br />

czy trudnych sytuacji w <br />

<br />

<br />

kubka i -<br />

<br />

ci, którzy potrze-<br />

<br />

zaznajomieni z z -<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

: <br />

© 9


||<br />

<br />

METODY GRAFICZNEGO ZAPISU<br />

<br />

<br />

angielskiego sketch<br />

<br />

kolorami, znakami i notatkach wizualnych brak<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

czy sprawdzianem, jak i <br />

<br />

<br />

<br />

w <br />

<br />

: <br />

10<br />

©


||<br />

<br />

W <br />

1<br />

<br />

<br />

<br />

albo przeczytanie tekstu) i <br />

<br />

<br />

notowania nie tylko upraszcza (i <br />

<br />

<br />

w <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Zadbaj o <br />

Nie przesadzaj z <br />

prostocie i <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Eksperymentuj i <br />

<br />

<br />

kolorów pobudza<br />

<br />

wizualnych sprzyja koncentracji, a <br />

<br />

: <br />

© 11


Biologia Zamimy bez owo tajemnic | | | <strong>Klasa</strong> 7 | za |<br />

<br />

<br />

<br />

Rozzia I Amica<br />

Propozycja wykorzystania z <br />

<br />

I <br />

<br />

<br />

<br />

SCENARIUSZ NR 1<br />

im jestem i dokd zmierzam<br />

Poawa programowa <br />

Cl lkci<br />

<br />

, , ;<br />

<br />

<br />

Moy i ormy pracy<br />

burza mózgów,<br />

<br />

<br />

dyskusja,<br />

Mariay yakyczn<br />

<br />

karteczki samoprzylepne,<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

praca w grupach,<br />

<br />

papier A4 i magnesy,<br />

w Klubie Nauczyciela na ucze.pl: karta<br />

<br />

<br />

<br />

Rodina (<br />

<br />

<br />

<br />

Podsumowanie i <br />

o <br />

1 <br />

<br />

harcerz, , <br />

Autorka: Joanna Kuzar<br />

12<br />

© Copyright by WSiP


Zamimy owo ||| <br />

<br />

-<br />

, , <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Odczytanie i <br />

<br />

2<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

3 <br />

<br />

Wprowadzenie i <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Praca w <br />

<br />

<br />

w realizacji celu (<br />

<br />

<br />

, charakter, , ,<br />

, , , marzenia, <br />

<br />

Wykonaj i tobie<br />

<br />

<br />

<br />

, , <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorka: Joanna Kuzar<br />

© Copyright by WSiP 13


Biologia Zamimy bez owo tajemnic | | | <strong>Klasa</strong> 7 | za |<br />

<br />

<br />

<br />

SCENARIUSZ NR 2<br />

zym jest ambicja<br />

Poawa programowa<br />

Cl lkci<br />

<br />

zna i ;<br />

<br />

<br />

<br />

Moy i ormy pracy<br />

praca w grupach,<br />

<br />

odwrócona kartkówka w parach,<br />

Mariay yakyczn<br />

<br />

<br />

karteczki samoprzylepne,<br />

<br />

,<br />

mapa mentalna,<br />

<br />

w Klubie Nauczyciela na ucze.pl:<br />

<br />

zaproponowanych w scenariuszu,<br />

<br />

<br />

Praca w grupach<br />

z <br />

a) GRUPA I <br />

w <br />

w <br />

, , <br />

e) GRUPA przez przypadki w liczbie pojedynczej i <br />

1<br />

i <br />

2Nauczyciel pyta, na jakie cechy i <br />

uzasadnia<br />

<br />

3 <br />

Odwrócona kartkówka w <br />

z <br />

<br />

Autorka: Joanna Kuzar<br />

14<br />

© Copyright by WSiP


Zamimy owo ||| <br />

<br />

4<br />

<br />

<br />

<br />

d) W <br />

<br />

<br />

5 <br />

6<br />

<br />

7<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

dwukropka (<br />

8<br />

<br />

bariery<br />

<br />

<br />

<br />

Napisz krótkie opowiadanie, w <br />

pochodzeniu biblijnym (<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorka: Joanna Kuzar<br />

© Copyright by WSiP 15


Biologia Zamimy bez owo tajemnic | | | <strong>Klasa</strong> 7 | za |<br />

<br />

<br />

<br />

SCENARIUSZ NR 3<br />

Ambicja drog do sukcesu<br />

Poawa programowa 4678<br />

<br />

Cl lkci<br />

<br />

;<br />

<br />

symbolu;<br />

<br />

Moy i ormy pracy<br />

<br />

praca w grupach,<br />

burza mózgów,<br />

diagram,<br />

mapa mentalna,<br />

Mariay yakyczn<br />

<br />

<br />

<br />

rybki ze spinaczami biurowymi i obrazkami,<br />

<br />

<br />

zabawa dydaktyczna,<br />

dyskusja,<br />

<br />

w Klubie Nauczyciela na ucze.pl:<br />

<br />

opis metod zaproponowanych<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1Burza mózgów: charakteryzowanie bohatera komiksu i <br />

(<br />

2<br />

O<br />

3Diagram (, ; poziomo: ,<br />

, wykorzystaniem synonimów zapisanych<br />

<br />

<br />

, , , , ;<br />

, , , , , ;<br />

, , , o, <br />

<br />

Autorka: Joanna Kuzar<br />

16<br />

© Copyright by WSiP


Zamimy owo ||| <br />

<br />

4 (O<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

e) Czego uczy <br />

5<br />

rzeczownikami: , , , , ,<br />

natchnienie, schronienie, , zdrada, , <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

mamy do czynienia z <br />

<br />

6 <br />

<br />

i <br />

<br />

7 <br />

O,<br />

<br />

8 teatrze (,<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

, , , , ,<br />

, <br />

<br />

<br />

<br />

znaczeniu<br />

, , sowa, , owca, <br />

Autorka: Joanna Kuzar<br />

© Copyright by WSiP 17


Biologia Zamimy bez owo tajemnic | | | <strong>Klasa</strong> 7 | za |<br />

<br />

<br />

<br />

SCENARIUSZ NR 4<br />

rtko zwile i na temat czyli jak napisa dobre streszczenie<br />

Poawa programowa<br />

Cl lkci<br />

<br />

zna cechy streszczenia;<br />

samodzielnie pisze streszczenie;<br />

<br />

<br />

Moy i ormy pracy<br />

burza mózgów,<br />

praca w grupach,<br />

praca indywidualna,<br />

Mariay yakyczn<br />

<br />

<br />

sznurek,<br />

klamerki do bielizny,<br />

<br />

praca z tekstem,<br />

dyskusja,<br />

<br />

kserokopie zasad pisania streszczenia,<br />

w Klubie Nauczyciela na ucze.pl:<br />

<br />

zaproponowanych w scenariuszu,<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1<br />

2Praca w <br />

z <br />

<br />

Sprawdzenie rezultatów i <br />

<br />

3Wklejenie do zeszytów kserokopii z zasadami pisania streszczenia (<br />

<br />

4,<br />

a <br />

<br />

<br />

Prezentacja i <br />

5<br />

<br />

Autorka: Joanna Kuzar<br />

18<br />

© Copyright by WSiP


Zamimy owo ||| <br />

<br />

6<br />

Praca z <br />

<br />

ewentualne przeredagowanie<br />

<br />

<br />

7 <br />

potwierdza je dwoma argumentami;<br />

jeden z <br />

8<br />

<br />

<br />

lekcji i napisz streszczenie wybranej<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

O<br />

<br />

<br />

Autorka: Joanna Kuzar<br />

© Copyright by WSiP 19


Biologia Zamimy bez owo tajemnic | | | <strong>Klasa</strong> 7 | a |<br />

<br />

<br />

<br />

SCENARIUSZ NR 5<br />

Anatomia wyrazu<br />

Poawa programowa<br />

Cl lkci<br />

<br />

rozpoznaje wyraz podstawowy i pochodny;<br />

<br />

w <br />

<br />

Moy i ormy pracy<br />

praca w grupach,<br />

gra ruchowa,<br />

dyskusja,<br />

sketchnotka,<br />

Mariay yakyczn<br />

<br />

<br />

rysunki albo karty memory,<br />

<br />

<br />

papierowe domino,<br />

domino,<br />

<br />

<br />

<br />

,<br />

w Klubie Nauczyciela na ucze.pl:<br />

<br />

zaproponowanych w scenariuszu,<br />

<br />

<br />

Praca w <br />

<br />

, , kwietnik<br />

<br />

rysunków wyrazami podstawowymi, a <br />

<br />

1<br />

plakietkami w pary lub trójki,<br />

<br />

<br />

2 <br />

<br />

<br />

Autorka: Joanna Kuzar<br />

20<br />

© Copyright by WSiP


Zamimy owo ||| <br />

<br />

3Odczytanie i <br />

<br />

terminy i <br />

4 <br />

<br />

<br />

Wspólne szukanie odpowiedzi na pytanie, z <br />

<br />

5<br />

Odnajdywanie w <br />

i <br />

6 <br />

<br />

z wyrazem <br />

Prezentacja i <br />

7<br />

<br />

ich budowy; wskazanie wyrazu podstawowego, tematu<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorka: Joanna Kuzar<br />

© Copyright by WSiP 21


Biologia Zamimy bez owo tajemnic | | | <strong>Klasa</strong> 7 | a |<br />

<br />

<br />

<br />

SCENARIUSZ NR <br />

Maa czstka wielkie znaczenie<br />

Poawa programowa<br />

Cl lkci<br />

<br />

wyrazie pochodnym;<br />

rozpoznaje i <br />

wyrazach pochodnych;<br />

<br />

Moy i ormy pracy<br />

burza mózgów,<br />

studium przypadku,<br />

<br />

Mariay yakyczn<br />

<br />

<br />

karteczki z cytatami,<br />

praca w grupach,<br />

praca plastyczna,<br />

<br />

w Klubie Nauczyciela na ucze.pl:<br />

<br />

<br />

<br />

Losowanie karteczek z cytatami z <br />

i <br />

<br />

<br />

, <br />

1 czterech podanych zbiorach<br />

<br />

<br />

2<br />

<br />

3Praca w <br />

niowej w <br />

Odczytanie prac uczniów, komentarz i <br />

4<br />

<br />

Prezentacja prac i <br />

Praca w parach<br />

<br />

<br />

Autorka: Joanna Kuzar<br />

22<br />

© Copyright by WSiP


Zamimy owo ||| <br />

<br />

SCENARIUSZ NR 7<br />

o pomaga w osigniciu celu<br />

Poawa programowa<br />

<br />

Cl lkci<br />

<br />

;<br />

wskazuje w <br />

charakteryzuje podmiot liryczny w utworze;<br />

<br />

Moy i ormy pracy<br />

burza mózgów,<br />

karo (diament),<br />

Mariay yakyczn<br />

<br />

nagranie rzutu dyskiem,<br />

praca w grupach,<br />

<br />

w Klubie Nauczyciela na ucze.pl: <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

w Pekinie (2008) i <br />

z Myrona (<br />

<br />

1 nazwami cech, które<br />

<br />

propozycje cech, a <br />

<br />

<br />

2; wprowadzenie<br />

i <br />

Praca z tekstem:<br />

analiza i interpretacja ( lub O<br />

3<br />

literatury<br />

<br />

<br />

Na podstawie przygotowanego planu napisz wypracowanie, w <br />

<br />

Autorka: Joanna Kuzar<br />

© Copyright by WSiP 23


Biologia Zamimy bez owo tajemnic | | | <strong>Klasa</strong> 7 | a |<br />

<br />

<br />

<br />

SCENARIUSZ NR 8<br />

Nie ma jak rodzina!<br />

Poawa programowa<br />

Cl lkci<br />

<br />

<br />

wyrazach pokrewnych;<br />

<br />

Moy i ormy pracy<br />

gra ruchowa,<br />

zabawa dydaktyczna,<br />

burza mózgów,<br />

Mariay yakyczn<br />

<br />

<br />

plansze i karteczki do gry ruchowej,<br />

8 czystych kartek,<br />

<br />

praca w grupach,<br />

<br />

w Klubie Nauczyciela na ucze.pl:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

w <br />

<br />

<br />

1 <br />

,, --, - <br />

wyrazem i <br />

<br />

<br />

<br />

,, , , , , )<br />

, , , , , , ,<br />

)<br />

, , , , , , , )<br />

, , , , , , ,<br />

)<br />

2 <br />

<br />

Autorka: Joanna Kuzar<br />

24<br />

© Copyright by WSiP


Zamimy owo ||| <br />

<br />

3 <br />

walizce i <br />

<br />

<br />

4 <br />

5Praca w losuje<br />

<br />

<br />

<br />

6oraz <br />

Zabawa dydaktyczna w <br />

mówi <br />

i <br />

jaki wyraz chodzi,<br />

a <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

o etymologii (<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

dotychczas poznanymi zagadnieniami<br />

z <br />

<br />

Autorka: Joanna Kuzar<br />

© Copyright by WSiP 25


Biologia Zamimy bez owo tajemnic | | | <strong>Klasa</strong> 7 | a |<br />

<br />

<br />

<br />

SCENARIUSZ NR 9<br />

oone oblicze wyrazw<br />

Poawa programowa<br />

Cl lkci<br />

<br />

<br />

zestawienia;<br />

<br />

Moy i ormy pracy<br />

praca w grupach,<br />

burza mózgów,<br />

Mariay yakyczn<br />

<br />

<br />

paski z wyrazami podstawowymi<br />

<br />

puste karteczki i szary papier,<br />

<br />

<br />

karty dixit lub inne obrazki,<br />

w Klubie Nauczyciela na ucze.pl:<br />

<br />

zaproponowanych w scenariuszu,<br />

<br />

<br />

tekstu<br />

na ilustracji wyrazu pochodnego (<br />

+ ) i -o-<br />

<br />

<br />

1Praca w wyrazami podstawowymi<br />

oraz trzy kwadraty z <br />

<br />

Wyrazy podstawowe: , , , , , , , , z,<br />

wstanie, oko, , , , owczarek, niemiecki, , <br />

, , , , ,<br />

, , owczarek niemiecki, <br />

<br />

<br />

2<br />

<br />

<br />

Autorka: Joanna Kuzar<br />

26<br />

© Copyright by WSiP


Zamimy owo ||| <br />

<br />

3Praca w <br />

<br />

<br />

<br />

Prezentacja zapisów, omówienie i <br />

4<br />

(<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

zestawienie czy zrost, i <br />

wyrazach pochodnych wskazuje temat<br />

<br />

<br />

<br />

Autorka: Joanna Kuzar<br />

© Copyright by WSiP 27


Biologia Zamimy bez owo tajemnic | | | <strong>Klasa</strong> 7 | za |<br />

<br />

<br />

<br />

SCENARIUSZ NR 1<br />

Sztuka przekonywania<br />

Poawa programowa<br />

Cl lkci<br />

<br />

wskazuje narratora w <br />

wie, w <br />

rozpoznaje rodzaje argumentów;<br />

<br />

Moy i ormy pracy<br />

<br />

dyskusja,<br />

praca indywidualna,<br />

<br />

<br />

Mariay yakyczn<br />

<br />

w Klubie Nauczyciela na ucze.pl<br />

opis metod zaproponowanych w <br />

Nauczyciel prosi dwie uczennice o <br />

<br />

innych argumentów:<br />

a) <br />

<br />

b) <br />

<br />

c) <br />

<br />

<br />

Wchodzenie w <br />

<br />

<br />

za najskuteczniejszy i <br />

1 <br />

<br />

Autorka: Joanna Kuzar<br />

28<br />

© Copyright by WSiP


Zamimy owo ||| <br />

<br />

2 rejsie<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

3<br />

Wprowadzenie i narrator i <br />

4<br />

<br />

b) W <br />

<br />

<br />

5Praca z tekstem:<br />

wypisanie w jednej kolumnie argumentów Zosi, a w <br />

(O<br />

i <br />

dlaczego z nich<br />

<br />

6 <br />

(<br />

Prezentacja zapisów, omówienie i <br />

O<br />

<br />

<br />

<br />

mentem a <br />

Autorka: Joanna Kuzar<br />

© Copyright by WSiP 29


Biologia Zamimy bez owo tajemnic | | | <strong>Klasa</strong> 7 | za |<br />

<br />

<br />

<br />

SCENARIUSZ NR 11<br />

mierz si z rozprawk<br />

Poawa programowa<br />

Cl lkci<br />

<br />

<br />

zna cechy rozprawki,<br />

<br />

Moy i ormy pracy<br />

praca w grupach,<br />

praca indywidualna,<br />

Mariay yakyczn<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

praca w parach,<br />

<br />

w Klubie Nauczyciela na ucze.pl:<br />

<br />

opis metod zaproponowanych<br />

<br />

<br />

Praca w <br />

a) GRUPA I <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

wione stanowiska i <br />

1Odczytanie i <br />

<br />

2 sprawach<br />

<br />

<br />

w <br />

Prezentacja zapisów, omówienie i <br />

3Praca w <br />

<br />

Autorka: Joanna Kuzar<br />

30<br />

© Copyright by WSiP


Zamimy owo ||| <br />

<br />

4Praca w <br />

Do jednego z <br />

argumenty i <br />

<br />

<br />

5Wprowadzenie i <br />

zeszytach notatki wizualne na temat rozprawki z <br />

schemat kompozycyjny rozprawki i <br />

6Analiza dwóch sposobów pisania rozprawki (<br />

7 <br />

<br />

stanowiska wobec tezy postawionej w temacie, przytoczenia argumentów i <br />

<br />

<br />

<br />

8Praca w <br />

<br />

9 opracowuje<br />

plan rozprawki (<br />

Odczytanie prac wybranych uczniów; komentarz i <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorka: Joanna Kuzar<br />

© Copyright by WSiP 31


Biologia Zamimy bez owo tajemnic || | <strong>Klasa</strong> 7 | |<br />

<br />

<br />

SCENARIUSZ NR 12<br />

Ambicja. odsumowanie rozdziau <br />

Poawa programowa 4678<br />

<br />

<br />

Cl lkci<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

pochodne,<br />

<br />

zna cechy rozprawki,<br />

<br />

Moy i ormy pracy<br />

<br />

stacje zadaniowe,<br />

praca w grupach,<br />

Mariay yakyczn<br />

<br />

8 zestawów kart z zadaniami,<br />

czyste kartki,<br />

8 zestawów karteczek z elementami<br />

<br />

odwrócona kartkówka,<br />

<br />

<br />

<br />

w Klubie Nauczyciela na ucze.pl: odpowiedzi<br />

<br />

<br />

<br />

oznaczone numerami (od 1 do 8) i <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

umie-<br />

<br />

1 <br />

<br />

<br />

<br />

Autorka: Joanna Kuzar<br />

32<br />

© Copyright by WSiP


Zamimy owo || |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

wiersza <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

z <br />

2Odwrócona kartkówka w <br />

<br />

<br />

utrwalania<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

odkryciem odpowiedniej liczby liter w <br />

<br />

do zadania i <br />

W omówienia ostatniego z <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

pionie,<br />

<br />

-<br />

<br />

Autorka: Joanna Kuzar<br />

© Copyright by WSiP 33


Biologia Zamimy bez owo tajemnic | | | <strong>Klasa</strong> 7 | |<br />

<br />

<br />

Lkurownik<br />

Propozycja wykorzystania z <br />

do utworów omawianych w <br />

lektur szkolnych w <br />

<br />

i <br />

<br />

czego w <br />

<br />

SCENARIUSZ NR 811<br />

o wiemy o wiecie alladyny<br />

Poawa programowa4678<br />

<br />

Cl lkci<br />

<br />

rozpoznaje rodzaj i gatunek literacki;<br />

wskazuje cechy rodzajowe dramatu i gatunkowe tragedii;<br />

tym redaguje notatki;<br />

<br />

Moy i ormy pracy<br />

<br />

praca w grupach,<br />

Mariay yakyczn<br />

<br />

<br />

,<br />

<br />

<br />

w Klubie Nauczyciela na ucze.pl: karta<br />

<br />

<br />

Nauczyciel prosi uczniów o:<br />

a) przeczytanie lektury <br />

utworze: czasie i miejscu akcji, bohaterach,<br />

<br />

<br />

<br />

taniu (<br />

<br />

Autorka: Dorota Podorska<br />

34<br />

© Copyright by WSiP


Zamimy owo ||| <br />

<br />

1Praca w <br />

grupa V pracuje z O<br />

a) GRUPA I <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

2 dramacie jako rodzaju literackim<br />

i (<br />

z O<br />

<br />

<br />

tak samo (w <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

3 <br />

<br />

Odwrócona kartkówka w <br />

<br />

to dramat) oraz kryteriów sukcesu:<br />

<br />

znam i <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorka: Dorota Podorska<br />

© Copyright by WSiP 35


Biologia Zamimy bez owo tajemnic | | | <strong>Klasa</strong> 7 | |<br />

<br />

<br />

SCENARIUSZ NR 812<br />

o wiemy o wiecie alladyny<br />

Poawa programowa4678<br />

<br />

Cl lkci<br />

<br />

wyszukuje w <br />

<br />

<br />

Moy i ormy pracy<br />

praca w grupach,<br />

<br />

Mariay yakyczn<br />

<br />

<br />

,<br />

praca indywidualna,<br />

<br />

w Klubie Nauczyciela na ucze.pl:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

utworze literackim (czas<br />

i <br />

1Praca w <br />

<br />

zdolni, natomiast w I <br />

<br />

O<br />

O<br />

O<br />

O<br />

<br />

O<br />

<br />

<br />

Zawieszenie plakatów w <br />

Autorka: Dorota Podorska<br />

36<br />

© Copyright by WSiP


Zamimy owo ||| <br />

<br />

2 <br />

przedstawionego w plakatów wykonanych w poprzednim<br />

<br />

<br />

(1<br />

2<br />

i <br />

<br />

<br />

<br />

przeczytanie zapisów;<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorka: Dorota Podorska<br />

© Copyright by WSiP 37


Biologia Zamimy bez owo tajemnic | | | <strong>Klasa</strong> 7 | |<br />

<br />

<br />

SCENARIUSZ NR 82<br />

Relacje w alladynie<br />

Poawa programowa 4678<br />

<br />

Cl lkci<br />

<br />

drugoplanowych;<br />

charakteryzuje bohaterów i nazywa ich cechy;<br />

<br />

dokonuje oceny bohaterów;<br />

wyszukuje i <br />

<br />

<br />

Moy i ormy pracy<br />

odwrócona kartkówka,<br />

zabawa dydaktyczna,<br />

<br />

Mariay yakyczn<br />

<br />

,<br />

karteczki z imionami bohaterów lektury,<br />

<br />

praca w parach,<br />

praca w grupach,<br />

<br />

w Klubie Nauczyciela na ucze.pl:<br />

<br />

opis metod zapropono wanych<br />

<br />

charakteru co najmniej trzech<br />

<br />

<br />

<br />

Odwrócona kartkówka w <br />

i <br />

<br />

1Zabawa dydaktyczna <br />

<br />

<br />

wszyscy, z razie potrzeby prosi kilkoro uczniów z najbardziej licznej<br />

grupy o <br />

Autorka: Dorota Podorska<br />

38<br />

© Copyright by WSiP


Zamimy owo ||| <br />

<br />

<br />

a) przedstawienie postaci,<br />

<br />

<br />

d) uzasadnienie trzech cech cytatami z <br />

<br />

2<br />

(O<br />

podanymi tam kryteriami sukcesu, celem i <br />

<br />

<br />

<br />

bohaterach i <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

3<br />

Praca w parach:<br />

O<br />

4Nauczyciel przygotowuje karteczki z imionami bohaterów, o <br />

osoba losuje i <br />

opowiadania o Balladynie z <br />

<br />

dodaje swoje wypowiedzenie,<br />

<br />

i <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorka: Dorota Podorska<br />

© Copyright by WSiP 39


Biologia Zamimy bez owo tajemnic | | | <strong>Klasa</strong> 7 | |<br />

<br />

<br />

SCENARIUSZ NR 83<br />

alladyno jaka naprawd jeste<br />

Poawa programowa 4678<br />

<br />

Cl lkci<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Moy i ormy pracy<br />

praca w parach,<br />

<br />

spacer edukacyjny,<br />

Mariay yakyczn<br />

<br />

,<br />

<br />

Double Bubble,<br />

<br />

<br />

karteczki Post-it,<br />

w Klubie Nauczyciela na ucze.pl: karta pracy,<br />

<br />

<br />

<br />

Praca w <br />

1 grupach: O<br />

<br />

2 pytaniami poszczególnych grup i <br />

<br />

<br />

3Double Bubble w grupach:<br />

porównanie Aliny i <br />

ich ukazania w lekturze (<br />

Balladyna<br />

<br />

4O<br />

<br />

<br />

5Spacer edukacyjny w <br />

<br />

zmiana<br />

<br />

<br />

Autorka: Dorota Podorska<br />

40<br />

© Copyright by WSiP


Nowy cykl – zatwierdzony przez nauczycieli i uczniów!<br />

Dla ucznia<br />

Podręcznik<br />

Nowy podręcznik do języka polskiego<br />

Spójna koncepcja od klasy 4 do 8<br />

Elastyczność w realizacji programu –<br />

lektury w osobnym dziale<br />

Współczesna szata graficzna bliska<br />

uczniom<br />

Różnorodność tekstów literackich –<br />

tradycyjnych i współczesnych<br />

Sekcje i kąciki porządkujące<br />

i utrwalające wiedzę<br />

Zróżnicowane zadania<br />

uwzględniające indywidualne<br />

potrzeby uczniów<br />

Szkoła podstawowa<br />

Nowy zeszyt ćwiczeń do języka polskiego<br />

Zeszyt ćwiczeń<br />

Spójna koncepcja od klasy 4 do 8<br />

Doskonała korelacja z materiałem<br />

z podręcznika<br />

Różnorodne zadania uwzględniające<br />

indywidualne potrzeby uczniów<br />

Zadania o wyższym stopniu trudności<br />

oznaczone specjalnym piktogramem<br />

Zadania przygotowujące<br />

do egzaminu ósmoklasisty<br />

Sketchnotki do uzupełnienia<br />

przez uczniów<br />

Atrakcyjne podsumowania<br />

rozdziałów<br />

Szkoła podstawowa<br />

Dla <strong>nauczyciela</strong><br />

<strong>Poradnik</strong> <strong>nauczyciela</strong><br />

<strong>Poradnik</strong> <strong>nauczyciela</strong><br />

Scenariusze lekcji<br />

Karty pracy<br />

Opis aktywizujących metod<br />

pracy<br />

Propozycje dodatkowych<br />

materiałów dydaktycznych<br />

Odpowiedzi do zadań<br />

z podręcznika i zeszytu ćwiczeń<br />

Pomysły na alternatywne<br />

poprowadzenie lekcji<br />

Szkoła podstawowa<br />

Kompleksowe rozwiązania:<br />

dokumentacja metodyczna<br />

diagnozy przedmiotowe<br />

nowy generator kartkówek <br />

i sprawdzianów<br />

nowy multibook<br />

ćwiczenia interaktywne<br />

filmoteka<br />

plansze interaktywne<br />

cyfrowe odzwierciedlenie podręcznika<br />

próbny egzamin ósmoklasisty<br />

Masz pytania dotyczące oferty? Napisz na: nowa.ofertaSP@wsip.pl<br />

wsip.pl<br />

sklep.wsip.pl<br />

infolinia: 801 220 555

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!