05.04.2023 Views

Sposób na fizykę. Poradnik nauczyciela. Klasa 7

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

fizyke<br />

sposóbNOWOŚĆ<br />

<strong>na</strong><br />

2023<br />

<strong>Poradnik</strong> <strong>na</strong>uczyciela<br />

Szkoła podstawowa7


SPOSÓB<br />

NA<br />

FIZYKE<br />

oaz reczyo<br />

ari<strong>na</strong> ularczykaicka<br />

oinika Pilakador<strong>na</strong><br />

rzeorz oeoda<br />

7<br />

<strong>Poradnik</strong> <strong>na</strong>uczyciela<br />

zkoa odaoa


| <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

(dziecko <strong>na</strong> desce snowboardowej) Master1305/Shutterstock.com<br />

s. 33 (rzekrj cian) Sawomir Skrkiewicz s. 3 (modee budow atomu) Sawomir<br />

Skrkiewicz (orbitae) Stean rewiczewski<br />

oriht b dawnictwa Szkone i edaoiczne<br />

arszawa 03<br />

danie <br />

S 30103<br />

racowanie mertorczne i redakcjne (redaktor koord<strong>na</strong>tor) (redaktor<br />

mertorczn) (redaktor mertorczn)<br />

edakcja jzkowa <br />

edakcja technicz<strong>na</strong> <br />

rojekt okadki <br />

rojekt raiczn <br />

racowanie raiczne <br />

Skad i amanie <br />

dawnictwa Szkone i edaoiczne Ska kcj<strong>na</strong><br />

000 arszawa eje erozoimskie <br />

S 0000550<br />

noinia 01 0 555<br />

www.wsi.<br />

ubikacja ktr <strong>na</strong>ba / <strong>na</strong>be jest dzieem twrc i wdawc. rosim ab rzestrzeaa / rzestrzea raw jakie im<br />

rzsuuj. ej zawarto moesz udostni nieodatnie osobom biskim ub osobicie z<strong>na</strong>nm. e nie ubikuj jej w internecie.<br />

ei ctujesz jej rament nie zmieniaj ich treci i koniecznie zaz<strong>na</strong>cz czje to dzieo. koiujc jej cz rb to jednie <strong>na</strong><br />

utek osobist.<br />

Szanujm cudz wasno i prawo.<br />

icej <strong>na</strong> www.ea<strong>na</strong>kutura.p<br />

oska zba siki


| <strong>Klasa</strong> 7<br />

<br />

I. stp .......................................................................................................................................... <br />

II. skazwki metodczne do dziau I ..............................................................................<br />

<br />

30. szstko ma temperatur ............................................................................................ <br />

31. ermometr i pomiar temperatur ............................................................................. 11<br />

3. neria wewntrz<strong>na</strong> ....................................................................................................... 15<br />

33. iepo waciwe ................................................................................................................ 1<br />

3. Stan skupienia a temperatura ................................................................................... 3<br />

35. neria podczas zmian stanu skupienia .................................................................. <br />

3. ransport ciepa ............................................................................................................... 30<br />

3. inetcznomoekuarn mode budow materii ................................................. 35<br />

owtrzenie dziau jawiska ciepne ............................................................................... 39


po<strong>na</strong> zaa<br />

o przygoowania<br />

karkwki lu prawzianu<br />

ooowani opnia runoci<br />

moliwo uunicia<br />

lu pomiany zaa<br />

ka zaani w wc<br />

wrac<br />

filmy<br />

animac<br />

cap roomy<br />

zaania inrakywn<br />

galri z<br />

quizy<br />

<br />

<br />

MULTIBOOK<br />

FIZYKA KLASA 7<br />

<br />

filmy<br />

z owiaczniami<br />

owiacznia<br />

inrakywn<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

program <strong>na</strong>uczania<br />

roza mariau<br />

plan wynikowy<br />

przmioowy ym<br />

ocniania


opny<br />

ak<br />

w wri<br />

lkroniczn<br />

SPOSÓBNOWOŚĆ<br />

NA<br />

FIZYKE<br />

2023<br />

Opinia<br />

<br />

W poradniku <strong>na</strong>uczyciela bardzo podoba<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

7<br />

<strong>Poradnik</strong> <strong>na</strong>uczyciela<br />

Szkoa odaoa<br />

poraniku <strong>na</strong>uczycila z<strong>na</strong>ziz


po <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

l lkci<br />

<br />

<br />

<br />

rz lkc<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ocza lkci<br />

<br />

<br />

kazwki moyczn<br />

<br />

czy <br />

<br />

<br />

oakow mariay<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

6<br />

© Copyright by WSiP


po <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

powizi o zaa z porcznika<br />

<br />

powizi o zaa z zzyu wicz<br />

<br />

Autorzy: <br />

© Copyright by WSiP 7


po <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

kazwki moyczn o ziau <br />

<br />

szstko ma temperatur<br />

<br />

l lkci<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

rz lkc<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ocza lkci<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

8<br />

© Copyright by WSiP


po <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

kazwki moyczn<br />

, s. 233<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

, s. 234<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

, s. 235<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

© Copyright by WSiP 9


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

5. oakow mariay<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

. powizi o zaa z porcznika<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

. powizi o zaa z zszyu wicz<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

cieplny<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

<br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

3.<br />

ermometr ipomiar temperatur<br />

<br />

. l lkci<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

2. rz lkc<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

3. oczas lkci<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

4. skazwki moyczn<br />

, s. 237<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

, s. 238<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

, s. 239<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

<br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

, s. 241<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

s. 243<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

5. oakow mariay<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Termoskop<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

. powizi o zaa z porcznika<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

7. powizi o zaa z zszyu wicz<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

<br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

32.<br />

neria wewntrz<strong>na</strong><br />

<br />

1. l lkci<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

2. rz lkc<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

3. oczas lkci<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

4. skazwki moyczn<br />

, s. 247<br />

<br />

<br />

<br />

, s. 247<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

seremmemperrpopemkoepr<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

5. oakow mariay<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

prmeererroeskekkopr<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

<br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

. powizi o zaa z porcznika<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

7. powizi o zaa z zszyu wicz<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

33.<br />

iepo waciwe<br />

<br />

1. l lkci<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

2. rz lkc<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

3. oczas lkci<br />

<br />

<br />

<br />

Q<br />

<br />

=<br />

· T <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

4. skazwki moyczn<br />

<br />

Autorzy: <br />

<br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

s. 25<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

, s. 251<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

, s. 252<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

s. 253<br />

<br />

<br />

<br />

, s. 254<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

5. oakow mariay<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

mepoemek<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

J<br />

<br />

<br />

· <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

m epo e kk<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

<br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

T <br />

T <br />

<br />

T <br />

T <br />

T <br />

<br />

Q o<br />

Q p<br />

<br />

T <br />

T <br />

T <br />

T <br />

T <br />

T <br />

<br />

Q o<br />

Q p<br />

<br />

<br />

T <br />

<br />

<br />

T <br />

<br />

<br />

T <br />

<br />

T <br />

<br />

<br />

. powizi o zaa z porcznika<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

7. powizi o zaa z zszyu wicz<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

Q<br />

<br />

T<br />

J<br />

<br />

· <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

<br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

34.<br />

Stan skupienia atemperatura<br />

<br />

1. l lkci<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

2. rz lkc<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

3. oczas lkci<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

4. skazwki moyczn<br />

<br />

<br />

, s. 257<br />

<br />

<br />

<br />

s. 258<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

s. 259<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

, s. 2<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

5. oakow mariay<br />

<br />

<br />

<br />

galeria T <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

<br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

e preoo<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

. powizi o zaa z porcznika<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

7. powizi o zaa z zszyu wicz<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

35.<br />

neria podczas zmian stanw skupienia<br />

<br />

1. l lkci<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

2. rz lkc<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

3. oczas lkci<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

<br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

4. skazwki moyczn<br />

<br />

<br />

s. 23<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

, s. 25<br />

<br />

<br />

s. 2<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

5. oakow mariay<br />

<br />

<br />

<br />

TQ<br />

<br />

<br />

m emperr pos pro<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

T (°C)<br />

50<br />

40<br />

<br />

<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

5 10 15 20<br />

t <br />

. powizi o zaa z porcznika<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

p<br />

T t<br />

<br />

p<br />

J<br />

t <br />

·<br />

<br />

<br />

<br />

T <br />

J<br />

<br />

<br />

<br />

V <br />

<br />

m <br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

<br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

7. powizi o zaa z zszyu wicz<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

L Q RQ <br />

J<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

3.<br />

ransport ciepa<br />

<br />

1. l lkci<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

2. rz lkc<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

<br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

3. oczas lkci<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

4. skazwki moyczn<br />

, s. 29<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

, s. 29<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

, s. 27<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

, s. 271<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

, s. 271<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

, s. 272<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

5. oakow mariay<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

<br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

W<br />

<br />

m <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

© Copyright by WSiP 33


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

. powizi o zaa z porcznika<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

7. powizi o zaa z zszyu wicz<br />

<br />

<br />

izolatorem<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

34<br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

37.<br />

inetcznomoekuarn mode budow materii<br />

<br />

1. l lkci<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

2. rz lkc<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

3. oczas lkci<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

4. skazwki moyczn<br />

, s. 277<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

© Copyright by WSiP 35


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

, s. 278<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

5. oakow mariay<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

36<br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

. powizi o zaa z porcznika<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

© Copyright by WSiP 37


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

7. powizi o zaa z zszyu wicz<br />

<br />

<br />

cieplne<br />

chaotyczny<br />

<br />

nieustannie<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

38<br />

© Copyright by WSiP


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

ZJAWISKA CIEPLNE<br />

<br />

1. l lkci<br />

<br />

<br />

2. skazwki moyczn<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

3. powizi o zaa z porcznika<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

W<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

J<br />

<br />

<br />

C <br />

<br />

<br />

<br />

ere oree<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

© Copyright by WSiP 39


pos <strong>na</strong> fizyk | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

4. powizi o zaa z zszyu wicz<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

C<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

5. ariay oakow<br />

sk epe<br />

<br />

<br />

Autorzy: <br />

<br />

© Copyright by WSiP


Nowy cykl – zatwierdzony przez <strong>na</strong>uczycieli i uczniów!<br />

Dla ucznia<br />

sposób <strong>na</strong> fizyke podrecznik<br />

sposób<br />

<strong>na</strong><br />

fizyke<br />

NOWOŚĆ<br />

2023<br />

Podręcznik7<br />

Szkoła podstawowa<br />

Nowy podręcznik do fizyki<br />

Krótkie, syntetyczne teksty<br />

<strong>na</strong>pisane przystępnym językiem<br />

Bogata pula doświadczeń<br />

do wyko<strong>na</strong>nia w szkole i w domu<br />

Przykłady z życia codziennego,<br />

oraz <strong>na</strong>wiązania do <strong>na</strong>jnowszych<br />

osiągnięć <strong>na</strong>uki i technologii<br />

Schematy, infografiki i wykresy<br />

ułatwiające zrozumienie<br />

omawianych treści<br />

Szata graficz<strong>na</strong> bliska uczniom<br />

Urozmaicone zadania<br />

o zróżnicowanym poziomie<br />

trudności<br />

Nowy zeszyt ćwiczeń do fizyki<br />

Dosko<strong>na</strong>ła korelacja z materiałem<br />

z podręcznika<br />

Różnorodne zadania uwzględniające<br />

indywidualne potrzeby uczniów<br />

Urozmaicone doświadczenia<br />

możliwe do wyko<strong>na</strong>nia w szkole<br />

i w domu<br />

Podsumowania działów<br />

w formie testów umożliwiających<br />

uczniowi samodzielne<br />

sprawdzenie wiedzy<br />

Przejrzysty i czytelny układ<br />

Praktyczne przypomnienia<br />

<strong>na</strong>jważniejszych treści<br />

sposób<br />

<strong>na</strong><br />

fizyke<br />

NOWOŚĆ<br />

2023<br />

Zeszyt ćwiczeń7<br />

Szkoła podstawowa<br />

Dla <strong>na</strong>uczyciela<br />

<strong>Poradnik</strong> <strong>na</strong>uczyciela<br />

Dodatkowe doświadczenia<br />

Wskazówki metodyczne<br />

do poszczególnych tematów<br />

Odpowiedzi do wszystkich zadań<br />

z podręcznika i zeszytu ćwiczeń<br />

Informacje dotyczące realizacji<br />

poszczególnych punktów podstawy programowej<br />

Wykaz akcesoriów potrzebnych<br />

do przeprowadzenia wszystkich doświadczeń<br />

Propozycje dodatkowych materiałów<br />

dydaktycznych, które urozmaicą lekcje<br />

sposób <strong>na</strong> fizyke<br />

<strong>na</strong><br />

fizyke<br />

2023<br />

sposóbNOWOŚĆ<br />

7<br />

<strong>Poradnik</strong> <strong>na</strong>uczyciela<br />

Szkoła podstawowa<br />

Kompleksowe rozwiązania:<br />

dokumentacja metodycz<strong>na</strong><br />

diagnozy przedmiotowe<br />

nowy generator sprawdzianów <br />

i kartkówek<br />

nowy multibook<br />

Laboratorium z filmami <br />

i doświadczeniami <br />

interaktywnymi<br />

ćwiczenia interaktywne<br />

plansze interaktywne<br />

cyfrowe odzwierciedlenie<br />

podręcznika<br />

Masz pytania dotyczące oferty? Napisz <strong>na</strong>: nowa.ofertaSP@wsip.pl<br />

wsip.pl<br />

sklep.wsip.pl<br />

infolinia: 801 220 555

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!