05.04.2023 Views

Matematyka w punkt. Zadania na start. Klasa 4

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NOWOŚĆ<br />

2023<br />

<strong>Zadania</strong> <strong>na</strong> <strong>start</strong><br />

Szkoła podstawowa4


Krysty<strong>na</strong> Skalik<br />

<strong>Zadania</strong> <strong>na</strong><br />

Szkoła podstawowa<br />

<strong>start</strong>4


Spis treści<br />

Dział I. W świecie rachunków pamięciowych<br />

1. Dodawanie pamięciowe ............................................................................................. 5<br />

2. Odejmowanie pamięciowe ......................................................................................... 7<br />

3. Mnożenie pamięciowe ............................................................................................... 9<br />

4. Dzielenie pamięciowe ................................................................................................ 11<br />

5. O ile więcej? O ile mniej? .......................................................................................... 13<br />

6. Ile razy więcej? Ile razy mniej? ................................................................................. 15<br />

7. Dzielenie pamięciowe z resztą .................................................................................. 17<br />

8. Potęgowanie ............................................................................................................... 19<br />

9. Kolejność wykonywania działań ............................................................................... 21<br />

10. <strong>Zadania</strong> tekstowe .................................................................................................... 23<br />

Dział II. W świecie liczb<br />

1. Liczby wielocyfrowe ................................................................................................... 25<br />

2. Oś liczbowa ................................................................................................................ 27<br />

3. Porównywanie liczb ................................................................................................... 29<br />

4. Jednostki długości ..................................................................................................... 31<br />

5. Jednostki masy .......................................................................................................... 33<br />

6. System rzymski ......................................................................................................... 35<br />

7. Kalendarz i obliczenia kalendarzowe ....................................................................... 37<br />

8. Zegar i obliczenia zegarowe ...................................................................................... 39<br />

Dział III. W świecie figur płaskich cz. 1<br />

1. Punkty, odcinki, proste i półproste............................................................................ 41<br />

2. Wzajemne położenie prostych i odcinków ................................................................ 43<br />

3. Mierzenie i rysowanie odcinków ............................................................................... 45<br />

4. Mierzenie i rysowanie kątów .................................................................................... 47<br />

5. Rodzaje kątów ........................................................................................................... 49<br />

6. Prostokąty i kwadraty .............................................................................................. 51<br />

7. Wielokąty ................................................................................................................... 53<br />

8. Obliczanie obwodu wielokąta ................................................................................... 55<br />

Dział IV. W świecie rachunków pisemnych<br />

1. Dodawanie pisemne ...................................................................................................... 57<br />

2. Odejmowanie pisemne .................................................................................................. 59<br />

3. Mnożenie pisemne przez liczbę jednocyfrową .............................................................. 61<br />

4. Dzielenie pisemne przez liczbę jednocyfrową .............................................................. 63<br />

5. <strong>Zadania</strong> tekstowe .......................................................................................................... 65


Dział V. W świecie figur płaskich cz. 2<br />

1. Koła i okręgi .................................................................................................................. 67<br />

2. Oś symetrii figury ......................................................................................................... 69<br />

3. Skala .............................................................................................................................. 71<br />

4. Skala <strong>na</strong> mapach i pla<strong>na</strong>ch ........................................................................................... 73<br />

Dział VI. W świecie ułamków zwykłych<br />

1. Ułamki zwykłe ............................................................................................................... 75<br />

2. Liczby mieszane ............................................................................................................ 77<br />

3. Ułamek jako wynik dzielenia ....................................................................................... 79<br />

4. Ułamki właściwe i niewłaściwe .................................................................................... 81<br />

5. Rozszerzanie i skracanie ułamków ................................................................................ 83<br />

6. Porównywanie ułamków ............................................................................................... 85<br />

7. Dodawanie ułamków o jed<strong>na</strong>kowych mianownikach .................................................. 87<br />

8. Odejmowanie ułamków o jed<strong>na</strong>kowych mianownikach .............................................. 89<br />

Dział VII. W świecie pól figur płaskich<br />

1. Pole figury ...................................................................................................................... 91<br />

2. Jednostki pola ............................................................................................................... 93<br />

3. Pole prostokąta .............................................................................................................. 95<br />

4. Zamia<strong>na</strong> jednostek pola ................................................................................................ 97<br />

Dział VIII. W świecie ułamków dziesiętnych<br />

1. Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000… .................................................................... 99<br />

2. Porównywanie ułamków ............................................................................................... 101<br />

3. Ułamki dziesiętne i wyrażenia dwumianowane .......................................................... 103<br />

4. Dodawanie ułamków ..................................................................................................... 105<br />

5. Odejmowanie ułamków ................................................................................................. 107<br />

6. <strong>Zadania</strong> tekstowe .......................................................................................................... 109<br />

Dział IX. W świecie figur przestrzennych<br />

1. Figury przestrzenne ...................................................................................................... 111<br />

2. Sześciany ....................................................................................................................... 113<br />

3. Prostopadłościany ......................................................................................................... 115<br />

4. Siatki prostopadłościanów ............................................................................................ 117<br />

5. Pole powierzchni prostopadłościanu ............................................................................ 119


DZIAŁ I. W świecie rachunków<br />

pamięciowych<br />

1. Dodawanie pamięciowe<br />

1. Przea<strong>na</strong>lizuj przykład, a <strong>na</strong>stępnie uzupełnij puste pola w domkach tak,<br />

aby suma liczb <strong>na</strong> każdym piętrze była rów<strong>na</strong> liczbie <strong>na</strong> dachu.<br />

10<br />

a)<br />

20<br />

b)<br />

80<br />

c)<br />

100<br />

1 9<br />

2 8<br />

3 7<br />

4 6<br />

5 5<br />

14<br />

11<br />

15<br />

12<br />

10<br />

30<br />

45<br />

16<br />

40<br />

32<br />

20<br />

55<br />

79<br />

60<br />

64<br />

2. Przea<strong>na</strong>lizuj przykład, a <strong>na</strong>stępnie wyko<strong>na</strong>j dodawanie.<br />

10<br />

3 + 6 + 4 = 3 + 10 = 13<br />

a) 4 + 5 + 5 = b) 5 + 2 + 8 =<br />

c) 7 + 3 + 6 = d) 4 + 6 + 7 =<br />

e) 1 + 9 + 8 = f) 8 + 2 + 9 =<br />

3. Przea<strong>na</strong>lizuj przykład, a <strong>na</strong>stępnie wyko<strong>na</strong>j dodawanie.<br />

2 + 9 + 8 = 10 + 9 = 19<br />

10<br />

a) 6 + 5 + 4 = b) 1 + 6 + 9 =<br />

c) 3 + 2 + 7 = d) 7 + 4 + 3 =<br />

e) 8 + 3 + 2 = f) 5 + 1 + 5 =<br />

1. Dodawanie pamięciowe<br />

5


4. Przea<strong>na</strong>lizuj przykład, a <strong>na</strong>stępnie wyko<strong>na</strong>j dodawanie.<br />

4 + 9 = 4 + 6 + 3 = 10 + 3 = 13<br />

6 + 3<br />

a) 3 + 9 = b) 5 + 6 = <br />

c) 6 + 7 = d) 7 + 8 = <br />

e) 8 + 8 = f) 9 + 6 = <br />

5. Przea<strong>na</strong>lizuj przykład, a <strong>na</strong>stępnie wyko<strong>na</strong>j dodawanie.<br />

17 + 7 = 17 + 3 + 4 = 20 + 4 = 24<br />

3 + 4<br />

a) 22 + 9 = b) 33 + 8 = <br />

c) 55 + 7 = d) 67 + 6 = <br />

e) 79 + 5 = f) 88 + 8 = <br />

6. Przea<strong>na</strong>lizuj przykład, a <strong>na</strong>stępnie wyko<strong>na</strong>j dodawanie.<br />

50 + 3<br />

53 + 14 = 50 + 10 + 3 + 4 = 60 + 7 = 67<br />

10 + 4<br />

+<br />

a) 52 + 23 = + + + = + = <br />

+<br />

b) 16 + 43 = + + + = =<br />

c) 81 + 15 = <br />

d) 63 + 38 = <br />

6 DZIAŁ I. W ŚWIECIE RACHUNKÓW PAMIĘCIOWYCH


2. Odejmowanie pamięciowe<br />

1. Uzupełnij tabelę.<br />

a)<br />

odjem<strong>na</strong><br />

odjemnik różnica<br />

b)<br />

odjem<strong>na</strong><br />

odjemnik różnica<br />

100 10<br />

90 20<br />

80 50<br />

70 30<br />

29 9<br />

98 18<br />

63 40<br />

47 20<br />

2. Przea<strong>na</strong>lizuj przykład, a <strong>na</strong>stępnie wyko<strong>na</strong>j odejmowanie.<br />

43 – 7 = 43 – 3 – 4 = 40 – 4 = 36<br />

3 + 4<br />

a) 22 – 6 = <br />

b) 74 – 8 = <br />

c) 83 – 5 = <br />

d) 104 – 9 = <br />

3. Przea<strong>na</strong>lizuj przykład, a <strong>na</strong>stępnie wyko<strong>na</strong>j odejmowanie.<br />

a) 21 – 13 = <br />

b) 55 – 17 = <br />

c) 67 – 18 = <br />

d) 100 – 12 = <br />

53 – 16 = 53 – 13 – 3 = 40 – 3 = 37<br />

13 + 3<br />

2. Odejmowanie pamięciowe<br />

7


4. Przea<strong>na</strong>lizuj przykład, a <strong>na</strong>stępnie wyko<strong>na</strong>j odejmowanie.<br />

84 – 68 = 84 – 60 – 8 = 24 – 8 = 16<br />

60 + 8<br />

a) 97 – 79 = – – = <br />

b) 61 – 16 = – – = <br />

c) 86 – 58 = <br />

d) 56 – 47 = <br />

e) 100 – 57 = <br />

f) 105 – 25 = <br />

5. Przea<strong>na</strong>lizuj przykład, a <strong>na</strong>stępnie wyko<strong>na</strong>j odejmowanie.<br />

14 – 13 = 1, więc 140 – 130 = 10<br />

a) 170 – 150 = b) 220 – 120 =<br />

c) 430 – 210 = d) 500 – 440 =<br />

e) 300 – 160 = f) 620 – 240 =<br />

6. Uzupełnij graf.<br />

a)<br />

65<br />

– 13 – 3 – 7<br />

– 12 – 19 – 6 – 5<br />

b)<br />

70<br />

– 7 – 7 – 7<br />

– 7 – 7 – 7 – 7<br />

8 DZIAŁ I. W ŚWIECIE RACHUNKÓW PAMIĘCIOWYCH


3. Mnożenie pamięciowe<br />

1. Przea<strong>na</strong>lizuj przykład, a <strong>na</strong>stępnie wyko<strong>na</strong>j mnożenie.<br />

8 ∙ 3 = 24, ponieważ 8 + 8 + 8 = 24<br />

a) 5 ∙ 9 = , ponieważ <br />

b) 6 ∙ 7 = , ponieważ <br />

c) 3 ∙ 10 = , ponieważ <br />

2. Przea<strong>na</strong>lizuj przykłady, a <strong>na</strong>stępnie wyko<strong>na</strong>j mnożenie.<br />

3 ∙ 10 = 30<br />

3 ∙ 100 = 300<br />

3 ∙ 1000 = 3000<br />

a) 4 ∙ 10 = b) 5 ∙ 100 = c) 6 ∙ 1000 =<br />

d) 10 ∙ 7 = e) 100 ∙ 8 = f) 1000 ∙ 9 =<br />

3. Uzupełnij podany fragment tabliczki mnożenia.<br />

∙ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100<br />

0<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

3. Mnożenie pamięciowe<br />

9


4. Przea<strong>na</strong>lizuj przykład, a <strong>na</strong>stępnie wyko<strong>na</strong>j mnożenie.<br />

2 ∙ 3 = 6, więc 2 ∙ 30 = 60<br />

a) 4 ∙ 20 = b) 3 ∙ 30 = c) 40 ∙ 5 =<br />

d) 50 ∙ 7 = e) 90 ∙ 9 = f) 2 ∙ 220 =<br />

5. Przea<strong>na</strong>lizuj przykład, a <strong>na</strong>stępnie wyko<strong>na</strong>j mnożenie.<br />

17 ∙ 2 = 10 ∙ 2 + 7 ∙ 2 = 20 + 14 = 34<br />

10 + 7<br />

a) 12 ∙ 4 = ∙ 4 + ∙ 4 = + =<br />

b) 14 ∙ 3 = ∙ + ∙ = =<br />

c) 16 ∙ 2 = <br />

d) 18 ∙ 3 = <br />

e) 19 ∙ 3 = <br />

f) 21 ∙ 5 = <br />

g) 25 ∙ 4 = <br />

h) 33 ∙ 3 = <br />

6. Odgadnij regułę mnożenia i dopisz trzy <strong>na</strong>stępne liczby.<br />

1<br />

3<br />

9<br />

10 DZIAŁ I. W ŚWIECIE RACHUNKÓW PAMIĘCIOWYCH


4. Dzielenie pamięciowe<br />

1. Uzupełnij tabelę.<br />

a)<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

: 1<br />

b)<br />

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100<br />

: 10<br />

2. Przea<strong>na</strong>lizuj przykład, a <strong>na</strong>stępnie wyko<strong>na</strong>j dzielenie.<br />

8 : 2 = 4, więc 80 : 2 = 40<br />

a) 60 : 3 = b) 80 : 4 = c) 90 : 3 =<br />

d) 100 : 2 = e) 250 : 5 = f) 720 : 8 =<br />

3. Przea<strong>na</strong>lizuj przykład, a <strong>na</strong>stępnie wyko<strong>na</strong>j dzielenie.<br />

42 : 3 = 30 : 3 + 12 : 3 = 10 + 4 = 14<br />

30 + 12<br />

a) 36 : 3 = : 3 + : 3 = + =<br />

b) 52 : 2 = : 2 + : 2 = + =<br />

c) 92 : 4 = <br />

d) 84 : 6 = <br />

e) 75 : 5 = <br />

f) 105 : 7 = <br />

4. Dzielenie pamięciowe<br />

11


4. Wyko<strong>na</strong>j dzielenie. Sprawdź wynik za pomocą mnożenia.<br />

12 : 3 = 4, ponieważ 4 ∙ 3 = 12<br />

: 3<br />

12 4<br />

∙ 3<br />

a) 26 : 2 = , ponieważ 2 ∙ = 26<br />

b) 32 : 4 = , ponieważ ∙ =<br />

c) 27 : 3 = , ponieważ <br />

d) 48 : 8 = , ponieważ <br />

e) 54 : 6 = , ponieważ <br />

f) 56 : 7 = , ponieważ <br />

g) 63 : 9 = , ponieważ <br />

h) 92 : 4 = , ponieważ <br />

i) 108 : 6 = , ponieważ <br />

j) 119 : 7 = , ponieważ <br />

k) 144 : 8 = , ponieważ <br />

5. Wpisz w okienko odpowiednią liczbę.<br />

a) 36 : = 6 b) 16 : = 4 c) 27 : = 3<br />

d) 55 : = 11 e) 42 : = 6 f) 42 : = 21<br />

g) : 1 = 31 h) : 8 = 8 i) : 2 = 45<br />

12 DZIAŁ I. W ŚWIECIE RACHUNKÓW PAMIĘCIOWYCH


5. O ile więcej? O ile mniej?<br />

1. Przea<strong>na</strong>lizuj przykłady, a <strong>na</strong>stępnie uzupełnij graf.<br />

o 2 więcej od 6 to 6 + 2, czyli 8<br />

o 2 mniej od 6 to 6 – 2, czyli 4<br />

a)<br />

5<br />

o 2 więcej<br />

o 2 więcej<br />

o 2 więcej<br />

o 2 więcej<br />

b)<br />

25<br />

o 3 mniej<br />

o 3 mniej<br />

o 3 mniej<br />

o 3 mniej<br />

c)<br />

65<br />

o 2 więcej<br />

o 5 mniej<br />

o 9 więcej<br />

o 7 mniej<br />

2. Tomek ma 19 lat. Janek ma o 7 lat więcej od Tomka. Ile lat ma Janek?<br />

wiek Tomka dodać 7 lat to wiek Janka<br />

lat + lat = lat<br />

Odpowiedź: <br />

3. Tomek ma 19 lat. Ola ma o 7 lat mniej od Tomka. Ile lat ma Ola?<br />

wiek Tomka odjąć 7 lat to wiek Oli<br />

lat – lat = lat<br />

Odpowiedź: <br />

5. O ile więcej? O ile mniej?<br />

13


4. Ewa ma 15 lat. Romek ma 9 lat. O ile lat Ewa jest starsza od Romka?<br />

O ile lat Romek jest młodszy od Ewy?<br />

wiek Ewy odjąć wiek Romka to różnica wieku Ewy i Romka<br />

lat – lat = lat<br />

Odpowiedź: <br />

<br />

5. Ania kupiła bukiet tulipanów w trzech kolorach. Czerwonych tulipanów<br />

było 11, a fioletowych – 7. Żółtych tulipanów było o 2 sztuki więcej niż<br />

fioletowych. O ile mniej było tulipanów żółtych od czerwonych?<br />

Odpowiedź: <br />

6. Klasy czwarte zbierają plastikowe <strong>na</strong>krętki <strong>na</strong> cele charytatywne.<br />

<strong>Klasa</strong> 4a zebrała 121 <strong>na</strong>krętek, klasa 4b zebrała o 79 <strong>na</strong>krętek więcej<br />

niż klasa 4a, <strong>na</strong>tomiast klasa 4 c – o 25 <strong>na</strong>krętek mniej niż 4b.<br />

a) Ile <strong>na</strong>krętek zebrała klasa 4b?<br />

Odpowiedź: <br />

b) Ile <strong>na</strong>krętek zebrała klasa 4c?<br />

Odpowiedź: <br />

14 DZIAŁ I. W ŚWIECIE RACHUNKÓW PAMIĘCIOWYCH


6. Ile razy więcej? Ile razy mniej?<br />

1. Przea<strong>na</strong>lizuj przykłady, a <strong>na</strong>stępnie uzupełnij graf.<br />

2 razy więcej niż 6 to 6 ∙ 2, czyli 12<br />

2 razy mniej niż 6 to 6 : 2, czyli 3<br />

a)<br />

5<br />

2 razy<br />

więcej<br />

2 razy<br />

więcej<br />

2 razy<br />

więcej<br />

2 razy<br />

więcej<br />

b)<br />

64<br />

2 razy<br />

mniej<br />

2 razy<br />

mniej<br />

2 razy<br />

mniej<br />

2 razy<br />

mniej<br />

c)<br />

5<br />

4 razy<br />

więcej<br />

2 razy<br />

mniej<br />

5 razy<br />

mniej<br />

100 razy<br />

więcej<br />

2. Uzupełnij tabelę. Za każdym razem odnoś się do liczby w pierwszej<br />

kolumnie.<br />

liczba 3 razy więcej o 3 więcej 3 razy mniej o 3 mniej<br />

9<br />

12<br />

21<br />

33<br />

54<br />

102<br />

6. Ile razy więcej? Ile razy mniej?<br />

15


3. Przea<strong>na</strong>lizuj rysunek i wyko<strong>na</strong>j polecenia.<br />

A B C<br />

a) Porów<strong>na</strong>j liczbę kwiatów w wazo<strong>na</strong>ch A i B i uzupełnij luki.<br />

W wazonie B stoi kwiatów. W wazonie A stoją kwiaty.<br />

W wazonie B stoi razy więcej kwiatów niż w wazonie A.<br />

W wazonie A stoi razy mniej kwiatów niż w wazonie B.<br />

W wazonie B stoją o kwiaty więcej niż w wazonie A.<br />

b) Porów<strong>na</strong>j liczbę kwiatów w wazo<strong>na</strong>ch B i C i uzupełnij luki.<br />

W wazonie C stoi kwiatów. W wazonie B stoi kwiatów.<br />

W wazonie C stoi kwiatów niż w wazonie B.<br />

W wazonie B stoi kwiatów niż w wazonie C.<br />

W wazonie B stoi o niż w wazonie C.<br />

c) Porów<strong>na</strong>j liczbę kwiatów w wazo<strong>na</strong>ch A i C i opisz tak jak powyżej.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

16 DZIAŁ I. W ŚWIECIE RACHUNKÓW PAMIĘCIOWYCH


7. Dzielenie pamięciowe z resztą<br />

1. Przea<strong>na</strong>lizuj przykłady, a <strong>na</strong>stępnie wyko<strong>na</strong>j dzielenie przez 5.<br />

4 : 4 = 1 ▪ ▪ ▪ ▪<br />

5 : 4 = 1 r 1 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪<br />

6 : 4 = 1 r 2 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪▪<br />

7 : 4 = 1 r 3 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪▪▪<br />

10 : 4 = 2 r 2 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪▪<br />

11 : 4 = 2 r 3 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪▪▪<br />

13 : 4 = 3 r 1 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪<br />

18 : 4 = 4 r 2 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪▪<br />

a) 6 : 5 = r b) 7 : 5 = r<br />

c) 8 : 5 = r d) 9 : 5 = r<br />

e) 11 : 5 = r f) 12 : 5 = r<br />

g) 13 : 5 = r h) 14 : 5 = r<br />

2. Przea<strong>na</strong>lizuj przykłady, a <strong>na</strong>stępnie oblicz i wyko<strong>na</strong>j sprawdzenie.<br />

19 : 3 = 6 r 1 Sprawdzenie: 3 ∙ 6 + 1 = 18 + 1 = 19<br />

17 : 5 = 3 r 2 Sprawdzenie: 5 ∙ 3 + 2 = 15 + 2 = 17<br />

a) 20 : 6 = r Sprawdzenie: <br />

b) 21 : 9 = r Sprawdzenie: <br />

c) 22 : 5 = r Sprawdzenie: <br />

d) 23 : 2 = r Sprawdzenie: <br />

e) 27 : 8 = r Sprawdzenie: <br />

f) 32 : 3 = r Sprawdzenie: <br />

g) 36 : 7 = r Sprawdzenie: <br />

h) 41 : 4 = r Sprawdzenie: <br />

7. Dzielenie pamięciowe z resztą<br />

17


3. Oblicz w pamięci.<br />

a) 11 : 2 = r b) 13 : 3 = r c) 14 : 4 = r<br />

d) 19 : 5 = r e) 29 : 6 = r f) 34 : 7 = r<br />

g) 45 : 8 = r h) 69 : 9 = r i) 75 : 10 = r<br />

j) 102 : 70 = r k) 100 : 45 = r l) 111 : 55 = r<br />

4. Przea<strong>na</strong>lizuj przykłady, a <strong>na</strong>stępnie uzupełnij odpowiednio okienko i lukę.<br />

25 : 3 = 8 r 1, ponieważ 3 ∙ 8 + 1 = 24 + 1 = 25<br />

25 : 2 = 12 r 1, ponieważ 2 ∙ 12 + 1 = 24 + 1 = 25<br />

a) : 8 = 8 r 3, ponieważ <br />

b) : 9 = 7 r 4, ponieważ <br />

c) : 10 = 9 r 9, ponieważ <br />

d) 51 : = 7 r 2, ponieważ <br />

e) 53 : = 5 r 8, ponieważ <br />

f) 59 : = 6 r 5, ponieważ <br />

5. Sklep papierniczy zamówił 165 jed<strong>na</strong>kowych brulionów. Sprzedawca<br />

chce ustawić je <strong>na</strong> regale. Na jednej półce mieści się 40 takich brulionów.<br />

Ile całych półek może zapełnić? Ile brulionów postawi <strong>na</strong> kolejnej półce?<br />

Odpowiedź: <br />

<br />

18 DZIAŁ I. W ŚWIECIE RACHUNKÓW PAMIĘCIOWYCH


8. Potęgowanie<br />

1. Połącz zapis za pomocą cyfr z zapisem słownym.<br />

8 10<br />

dziesiąta potęga<br />

kwadrat<br />

2<br />

liczby osiem<br />

3 liczby 2<br />

2 2 3 3 10 8 3 2<br />

kwadrat<br />

liczby 3<br />

dwa do potęgi<br />

trzeciej<br />

dziesięć podniesione<br />

do potęgi 8<br />

sześcian liczby<br />

trzy<br />

2. Przea<strong>na</strong>lizuj przykład, a <strong>na</strong>stępnie zastąp iloczyn jed<strong>na</strong>kowych<br />

czynników potęgowaniem.<br />

■ ∙ ■ ∙ ■ ∙ ■ ∙ ■ = ■ 5<br />

↓ ↓ ↓ ↓ ↓<br />

1 2 3 4 5<br />

a) 1 ∙ 1 = 1 b) 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 = 2<br />

c) 3 ∙ 3 ∙ 3 = 3 d) 4 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 4 =<br />

4<br />

e) 5 ∙ 5 ∙ 5 ∙ 5 ∙ 5 ∙ 5 ∙ 5 ∙ 5 =<br />

8<br />

f) 6 ∙ 6 =<br />

2<br />

g) 7 ∙ 7 ∙ 7 = h) 8 ∙ 8 ∙ 8 ∙ 8 =<br />

i) 9 ∙ 9 = j) 10 ∙ 10 ∙ 10 ∙ 10 ∙ 10 =<br />

3. Zastąp potęgowanie iloczynem jed<strong>na</strong>kowych czynników.<br />

a) 12 2 = <br />

b) 4 3 = <br />

c) 11 4 = <br />

8. Potęgowanie<br />

19


4. Zapisz w postaci potęgi i oblicz.<br />

a) liczba dwa podniesio<strong>na</strong> do potęgi drugiej<br />

<br />

b) kwadrat liczby siedem<br />

<br />

c) liczba jeden podniesio<strong>na</strong> do potęgi trzeciej<br />

<br />

d) sześcian liczby trzy<br />

<br />

e) liczba 10 podniesio<strong>na</strong> do potęgi pierwszej<br />

<br />

f) czwarta potęga liczby jeden<br />

<br />

5. W każdej parze wyrażeń zamaluj to wyrażenie, które jest większe,<br />

a <strong>na</strong>stępnie uzasadnij swój wybór.<br />

a) 2 2 2 3 , ponieważ 2 2 = , a 2 3 =<br />

b) 3 3 3 2 , ponieważ <br />

c) 4 2 7 ∙ 2 , ponieważ <br />

d) 6 1 1 6 , ponieważ <br />

e) 5 2 10 + 10 , ponieważ <br />

f) 0 3 3 0 , ponieważ <br />

g) 0 1 0 15 , ponieważ <br />

20 DZIAŁ I. W ŚWIECIE RACHUNKÓW PAMIĘCIOWYCH


9. Kolejność wykonywania działań<br />

1. Przea<strong>na</strong>lizuj wskazówkę, a <strong>na</strong>stępnie podkreśl <strong>na</strong> każdym etapie<br />

rozwiązania działanie, które wyko<strong>na</strong>no w pierwszej kolejności.<br />

Kolejność wykonywania działań:<br />

1 ( ) działania w <strong>na</strong>wiasach,<br />

2 a 2 potęgowanie,<br />

3 ∙ i : mnożenie i dzielenie od strony lewej do prawej,<br />

4 + i − dodawanie i odejmowanie od strony lewej do prawej.<br />

a) 42 – (5 ∙ 7) : 7 = 42 – 35 : 7 = 42 – 5 = 37<br />

b) 3 ∙ (8 ∙ 2 – 6) = 3 ∙ (16 – 6) = 3 ∙ 10 = 30<br />

c) 24 – 6 ∙ 2 : 6 + 8 = 24 – 12 : 6 + 8 = 24 – 2 + 8 = 22 + 8 = 30<br />

d) (5 + 70) : 5 + 5 2 = 75 : 5 + 25 = 15 + 25 = 40<br />

2. Oblicz. Podkreśl działanie, które wyko<strong>na</strong>sz w pierwszej kolejności.<br />

a) 5 + (8 – 4) = <br />

b) (17 – 10) + 12 = <br />

c) 15 + 25 – 10 = <br />

d) 58 – 25 + 7 = <br />

e) 6 ∙ 3 ∙ 2 = <br />

f) 30 : 5 : 2 = <br />

g) 25 : 5 ∙ 7 = <br />

h) 5 ∙ 4 : 2 = <br />

9. Kolejność wykonywania działań<br />

21


3. Oblicz. Podkreśl działanie, które wyko<strong>na</strong>sz w pierwszej kolejności.<br />

a) 8 ∙ 8 + 6 = <br />

b) 7 ∙ 9 – 7 = <br />

c) 63 : 7 + 1 = <br />

d) 80 : 8 – 10 = <br />

e) 12 – 3 ∙ 2 = <br />

f) 36 – 30 : 5 = <br />

g) 2 ∙ (5 + 5) = <br />

h) (17 + 17) : 2 = <br />

4. Oblicz. Podkreśl działanie, które wyko<strong>na</strong>sz w pierwszej kolejności.<br />

a) 5 + (17 – 2) ∙ 2 = <br />

b) 16 : (2 + 6) + 8 = <br />

c) 10 ∙ 8 – (20 + 60) = <br />

d) 45 : 9 + (20 – 5) = <br />

e) 4 ∙ (8 – 3 + 5) : 4 = <br />

f) (39 – 9) : 6 + 5 = <br />

5. Oblicz. Podkreśl działanie, które wyko<strong>na</strong>sz w pierwszej kolejności.<br />

a) 2 2 + 6 + 10 = <br />

b) 16 – 2 3 + 1 = <br />

c) (3 3 + 13) ∙ 9 = <br />

d) (5 2 + 5) : 6 = <br />

22 DZIAŁ I. W ŚWIECIE RACHUNKÓW PAMIĘCIOWYCH


10. <strong>Zadania</strong> tekstowe<br />

1. Przea<strong>na</strong>lizuj poniższy przykład, aby dowiedzieć się, w jaki sposób <strong>na</strong>leży<br />

postępować podczas rozwiązywania zadań tekstowych.<br />

Etap 1. Czytanie ze zrozumieniem.<br />

Tomek ma 12 zł w portfelu i o 18 zł więcej w skarbonce. Ile pieniędzy<br />

będzie miał Tomek po zakupie prezentu dla mamy, który kosztuje 40 zł?<br />

Etap 2. Wypisanie danych.<br />

Dane:<br />

kwota w portfelu – 12 zł<br />

kwota w skarbonce – 12 zł + 18 zł<br />

ce<strong>na</strong> prezentu – 40 zł<br />

Etap 3. Wypisanie szukanych.<br />

Szukane:<br />

Ile pieniędzy będzie miał Tomek po zakupie prezentu za 40 zł?<br />

Etap 4. Rozwiązanie.<br />

Rozwiązanie:<br />

12 zł + (12 zł + 18 zł) – 40 zł = 12 zł + 30 zł – 40 zł =<br />

= 42 zł – 40 zł = 2 zł<br />

Etap 5. Sprawdzenie, czy wynik uzyskany w rozwiązaniu spełnia<br />

warunki podane w treści zadania.<br />

Sprawdzenie:<br />

Czy obliczo<strong>na</strong> kwota doda<strong>na</strong> do ceny prezentu będzie rów<strong>na</strong><br />

sumie kwoty w portfelu i w skarbonce?<br />

40 zł + 2 zł = 42 zł<br />

12 zł + (12 zł + 18 zł) = 12 zł + 30 zł = 42 zł<br />

42 zł = 42 zł<br />

Etap 6. Odpowiedź <strong>na</strong> pytanie zadane w treści zadania.<br />

Odpowiedź: Po zakupie prezentu dla mamy Tomek będzie<br />

miał 2 zł .<br />

10. <strong>Zadania</strong> tekstowe<br />

23


2. Gra „Zabawy misiów” kosztuje 24 zł. Gra „Zawody strusiów” jest 2 razy<br />

tańsza od gry „Zabawy misiów”. Gra „Rozgrywki reniferów” jest droższa<br />

o 7 zł od gry „Zawody strusiów”. Ile kosztuje <strong>na</strong>jdroższa gra?<br />

Dane:<br />

ce<strong>na</strong> gry „Zabawy misiów” –<br />

ce<strong>na</strong> gry „Zawody strusiów” –<br />

ce<strong>na</strong> gry „Rozgrywki reniferów” –<br />

+ 7 zł<br />

Szukane:<br />

Ile kosztuje<br />

gra?<br />

Rozwiązanie i sprawdzenie:<br />

Odpowiedź: <br />

3. Irek był w te wakacje w Helu, Wiśle i Mikołajkach. W Jastarni spędził<br />

14 dni, w Wiśle był o 8 dni dłużej niż w Helu, a w Mikołajkach – 2 razy<br />

krócej niż w Wiśle. Ile dni Irek spędził poza domem?<br />

Odpowiedź: <br />

24 DZIAŁ I. W ŚWIECIE RACHUNKÓW PAMIĘCIOWYCH


Źródła fotografii i ilustracji<br />

Okładka: (dziewczynka) Roman Samborskyi/Shutterstock.com, (piłki) 3d_kot/Shutterstock.com<br />

Tekst główny: s. 16 (kwiaty w wazo<strong>na</strong>ch) Nataliia Reshetova/Shutterstock.com


Generator kartkówek<br />

i sprawdzianów<br />

Multibook<br />

MateMatyka klasa 4<br />

Multibook<br />

Plansze interaktywne<br />

Diagnozy<br />

Ćwiczenia interaktywne<br />

Dokumentacja<br />

Podręcznik <strong>na</strong>uczyciela<br />

NOWOŚĆ<br />

2023<br />

• Dostępny w wersji papierowej i elektronicznej.<br />

• Zawiera komentarze i wskazówki metodyczne dotyczące realizacji<br />

poszczególnych tematów.<br />

matematyka w <strong>punkt</strong><br />

• Uwzględnia odpowiedzi do wszystkich zadań z podręcznika i zeszytu<br />

ćwiczeń.<br />

4<br />

Podręcznik <strong>na</strong>uczyciela<br />

Szkoła podstawowa<br />

wsip.pl<br />

sklep.wsip.pl<br />

infolinia: 801 220 555

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!