Views
5 years ago

tefsir sure Al-Ahqaf - pogledati - Islamska zajednica u Hrvatskoj

tefsir sure Al-Ahqaf - pogledati - Islamska zajednica u Hrvatskoj

tefsir sure Al-Ahqaf - pogledati - Islamska zajednica u

46 El - Ahkaf / Ahkaf 1287 46 EL - AHKAF / AHKAF OBJAVLJENA U MEKI * , IMA 35 AJETA "U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!" "Ha-Mim."/1/ "Objavljivanje Knjige od Allaha je, Silnoga, Mudroga!"/2/ "Mi smo nebesa i Zemlju, i ono {to je izme|u njih, sa Istinom stvorili i do roka odre|enog, ali nevjernici okre}u glave od onoga ~ime se opominju." /3/ "Reci: '[ta mislite o onima koje mimo Allaha molite? Poka`i te mi koji dio su Zemlje stvorili, i da li imaju ikakva udjela u nebesima? Donesite mi Knjigu objavljenu prije ove ili samo kakav ostatak znanja, ako istinu govorite.'" /4/ "Ko je u ve}oj zabludi od onih koji se, umjesto Allahu, obra}aju onima koji im se do Sudnjeg dana ne}e odazvati i koji su prema njihovim molbama ravnodu{ni."/5/ "Kada ljudi budu sabrani, oni }e im biti neprijatelji i pore}i }e da su im se klanjali."/6/ Obavje{tava Uzvi{eni da je Knjigu poslao Svome robu i izaslaniku Muhammedu, s.a.v.s., a Sebe opisao nedoku~ivom veli~inom i mudrosti u govoru i postupcima. "Mi smo nebesa i Zemlju, i ono {to je izme|u njih, sa Istinom stvorili", tj. ne bez svrhe ili kao zabludu. * Objavljena nakon sure "El – Džasije." Ajeti br. 10,15 i 35 su medinski. "i do roka odre|enog", sa ozna~enim terminom i preciziranim tako da se ne mo`e ni odgoditi ni ubrzati. "...ali nevjernici okre}u glave od onoga ~ime se opominju", ne mare}i za onim {ta se od njih tra`i. A Allah Uzvi{eni objavio im Knjigu i poslao Poslanika. Na sve to oni glave okre}u. Me|utim, shvatit }e oni rezultate svoje naivnosti: "Reci", mu{ricima koji mimo Allaha druge obo`avaju, "Ka`ite vi meni i onima koje mimo Allaha molite, poka`ite mi koji su dio Zemlje stvorili", tj. uputite me da odem do mjesta gdje su oni, po svom naho|enju, stvarali. "...i da li imaju ikakva udjela u nebesima", tj. nemaju oni nikakva udjela, kako na nebesima, tako ni na Zemlji. Oni ne posjeduju ni najmanju malenkost. Uistinu, vlast i apsolutna uprava pripada samo Allahu Uzvi{enom. Pa, kako mo`ete obo`avati, mimo Njega, drugog boga, i otkud vam to da Njemu ravnim ne{to drugo smatrate? Ko vas na ovo upu}uje...?! Ko vas poziva tome? Da li vam Allah to nare|uje?, ili je to ne{to {to ste vi sami od sebe izmislili? Stoga Allah Uzvi{eni veli: "Donesite mi Knjigu objavljenu prije ove", tj. poka`ite mi jednu Knjigu od Knjiga koje je Allah vjerovjesnicima ili poslanicima Svojima, neka je na sve njih salavat i selam, dostavio, gdje vam nare|uje da obo`avate ove kipove, "ili samo kakav ostatak znanja", tj. kakav prihvatljiv, jasan dokaz, koji }e opravdati va{e postupke, "ako istinu govorite." Ovo zna~i da vi nemate nikakvog razumnog dokaza, niti kakvo predanje koje je trag objave, ~ime bi se mogli opravdati. Potom Allah Uzvi{eni veli: "Ko je u ve}oj zabludi od onih koji se, umjesto Allahu obra}aju onima koji im se do Sudnjeg dana ne}e odazvati i koji su prema njihovim molbama ravnodu{ni." Dakle, u najve}oj su zabludi oni koji kipove obo`avaju i njima se obra}aju, a oni, budu}i bespomo}ni ne ~uju, ne vide, ni{ta ne znaju i nikakve mo}i nemaju, jer su predmeti. "Kada ljudi budu sabrani, oni }e im biti neprijatelji i pore}i }e da su im se klanjali." Kao {to Uzvi{eni veli: "Oni kao zagovornike nekakva bo`anstva, a ne Allaha, uzimaju. A ne valja tako! Bo`anstva }e pore}i da su im se klanjali, i bit }e im protivnici" /19:81-82/, tj. iznevjerit }e ih kad im budu bili najpotrebniji.

behar br. 105-106 - Islamska zajednica u Hrvatskoj
tefsir sure - Al-Anfal - pogledati - Islamska zajednica u Hrvatskoj
društvene obavijesti - Hrvatska Kulturna Zajednica u Švicarskoj.
društvene obavijesti - Hrvatska Kulturna Zajednica u Švicarskoj.
društvene obavijesti - Hrvatska kulturna zajednica u Švicarskoj
97 NASLOVNA.pub - Hrvatska kulturna zajednica u Švicarskoj
LJETO U HRVATSKOJ - Kompas
vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji - Ivan Muzic
riječ - Hrvatska kulturna zajednica Wiesbaden
vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji - Ivan Muzic
AUtoCEStE U rEpUbliCi HrVAtSKoJ - HAC
Najbolji su u Americi, Njemačkoj i Hrvatskoj - CroExpress
DO broj 104 - Hrvatska Kulturna Zajednica u Švicarskoj.
tefsir sure Al-Qalem - pogledati - Islamska zajednica u Hrvatskoj
zajednica u blacama prva zadruga na svijetu? - Hrvatski savez ...
Općine, gradovi i županije u Hrvatskoj - UNDP Croatia
Neumreženi: Lica socijalne isključenosti u Hrvatskoj
Proljetnice u Hrvatskoj brošura - Državni zavod za zaštitu prirode
Moderna umjetnost u Hrvatskoj - Institut za povijest umjetnosti
Broj (Nr.) 4/2010 - Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj
Broj (Nr.) 7-8 / 2008 - Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj
tefsir sure Nuh - Islamska zajednica u Hrvatskoj
tefsir sure Ta ha - Islamska zajednica u Hrvatskoj
opširnije - Islamska zajednica u Hrvatskoj
HUTBA: MI I MUHAMMED A.S. - Islamska zajednica u Hrvatskoj
ALBERT EINSTEIN - Islamska zajednica u Hrvatskoj