Views
5 years ago

tefsir sure Al-Ahqaf - pogledati - Islamska zajednica u Hrvatskoj

tefsir sure Al-Ahqaf - pogledati - Islamska zajednica u Hrvatskoj

46 El - Ahkaf / Ahkaf

46 El - Ahkaf / Ahkaf 1296 Ind`il, u kojem su upute i mudrosti, i vrlo malo naredbi i zabrana, jer je on ustvari samo dopuna za propise Tevrata, odnosno, njegova je osnova Tevrat. Zato su d`ini rekli: "Knjigu koja se poslije Musaa objavljuje." "Koja potvr|uje da su istinite i one prije nje." Zna~i, knjige koje su objavljene poslanicima prije Kur‘ana. Allah Uzvi{eni ka`e: "koja ka Istini upu}uje", tj. u vjerovanju i vijestima, "i na Pravi put" u postupcima, jer Kur’an sadr`i dvije stvari: vijesti i zahtjeve. Njegove su vijesti istina, a njegovo je tra`enje pravda. Allah Uzvi{eni veli: "rije~i Gospodara tvoga vrhunac su istine i pravde" /6:115/, zato Allah Uzvi{eni d`inima dalje ka`e: "O narode na{, odazovite se Allahovu glasniku." Ovo je dio govora {to su govorili izaslanici d`ina nakon susreta sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., iz kojih se jasno vidi da je Uzvi{eni Allah poslao Muhammeda, s.a.v.s., kao Svoga poslanika d`inima i ljudima. Dakle, Poslanik je i d`ine pozivao u Allahovu vjeru, u~io im Kur‘an poput sure "Er-Rahman." U toj se suri oslovljavaju dvije vrste Allahovih stvorenja - d`ini i ljudi. I jedni i drugi se zadu`uju obavezama, i jednim se i drugim obe}ava nagrada, ali i prijeti kaznom. Stoga veli: "Odazovite se Allahovu glasniku i vjerujte u njega." Potom Uzvi{eni nastavlja: "On }e vam neke grijehove va{e oprostiti i vas od patnje neizdr`ive za{tititi." Ovim ajetom neki u~enjaci dokazuju da vjernici d`ini ne}e u}i u D`ennet. I da je nagrada dobrim d`inima to {to }e biti za{ti}eni azaba Vatre na Sudnjem danu. Ovo je mi{ljenje podvrgnuto velikoj kritici. Ta~no je da }e vjernici d`ini, kao i vjernici ljudi, u}i u D`ennet. Ovo je stav velike skupine selefa - prvih u~enjaka. Dokaz je za to: "A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao bit }e dva perivoja - D`enneta - pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!" /55:46-47/ Smilovao se Uzvi{eni Allah ljudima i d`inima da }e i od jednih i od drugih, one koji dobro budu ~inili, nagraditi D`ennetom. Ove su rije~i d`ini sa zahvalno{}u prihvatili i odu{evili se vi{e od ljudi, govore}i: "Ni jednu od Tvojih blagodati, Gospodaru na{ mi ne nije~emo, i neka je Tebi hvala!" Da im ovakva nagrada ne odgovara, On im je ne bi ni garantirao. Po{to }e njihovi nevjernici biti odgovaraju}om kaznom D`ehennema ka`njeni, stoga }e prvenstveno njihovi vjernici biti pripadaju}om nagradom D`enneta nagra|eni. To je odraz dobro~instva. Ovakav stav potvr|uje ve}ina kur’anskih ajeta, kao {to je: "Onima koji budu vjerovali i dobra djela ~inili - d`enetske ba{~e }e prebivali{te biti." /18:107/ Govore}i o d`inima Uzvi{eni dalje veli: "...a oni koji se ne odazovu Allahovu glasniku, takvi Mu na Zemlji ne}e mo}i uma}i", jer je Allahova mo} op}enita, ona ba{ sve okru`uje: "i mimo Njega ne}e za{titnika na}i", tj. od Njega ih niko ne}e mo}i spasiti. "Oni su u velikoj zabludi." Ovaj je govor upozorenje i prijetnja, njima d`ini poziva{e svoj narod, bude}i kod njih `elju za dobrim ali i osje}aj straha od kazne za zlo. Veliki je broj njih upozorenje ispravno shvatio, te su dolazili Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., u velikim skupinama vi{e puta, kao {to je to naprijed i re~eno. Neka je hvala Allahu. Allah najbolje zna. "Zar ne znaju da je Allah - Koji je nebesa i Zemlju stvorio i Koji nije, stvaraju}i ih, iznemogao - kadar o`iviti mrtve? Jeste, On sve mo`e."/33/ "A na Dan kad oni, koji nisu vjerovali, Vatri budu izlo`eni: 'Zar ovo nije istina? ', odgovorit }e: 'Jest, Gospodara nam na{eg!' 'E pa iskusite patnju' - re}i }e On - 'jer ste stalno poricali.'"/34/ "Ti izdr`i kao {to su izdr`ali odlu~ni poslanici i ne tra`i da im kazna {to prije do|e! A onoga Dana kada do`ive ono ~ime se prijeti, u~init }e im se da su ostali samo jedan ~asak dana. Ovo je obznana! A zar }e ko drugi biti uni{ten do narod grje{ni~ki!"/35/ Uzvi{eni se Allah obra}a onima {to nije~u pro`ivljenje Sudnjeg dana, kako bi svako prisustvovao obe}anom su|enju, te ih pita, zar ne znaju: "da je Allah Onaj Koji je stvorio nebesa i Zemlju, Koji se stvaraju}i ih nije iscrpio", tj. to Mu nije bilo te{ko, jer im je samo rije~ uputio: "Budite!", i postado{e nebesa i bi Zemlja, bez ikakvog opiranja ili preinake. Naprotiv, pokorno, poslu{no i strahopo{tovanjem slave}i Njegovo Viso~anstvo. Pa zar taj nije u mogu}nosti mrtve o`iviti? "Jeste, On sve mo`e." Allah Uzvi{eni nastavlja, prijete}i nevjernicima: "A na Dan kad oni koji nisu vjerovali Vatri budu izlo`eni: 'Zar ovo nije istina?'" Bit }e im, dakle, re~eno: "Je li ovo sad istina? Ima li sad ~arolije? Ili vam o~i dobro ne vide?", "odgovrit }e: 'Jest,

46 El - Ahkaf / Ahkaf 1297 Gospodara nam na{eg'", tj. preostalo im je samo da priznaju. "'E pa iskusite patnju' - re}i }e On - 'Jer ste stalno poricali.'" Potom Uzvi{eni nare|uje Svome Poslaniku, s.a.v.s., da strpljivo podnosi to {to ga njegov narod u la` utjeruje i la`i izmi{lja. "Ti izdr` i kao {to su izdr`ali odlu~ni poslanici" kada su ih narodi njihovi u la` ugonili. Najve}i broj uleme ka`e da su ulul-azm slijede}i poslanici: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed, a.s. Prenosi Ibn Ebi-Hatim od Masruka da je rekao: /142/ "Pri~ala mi je Ai{a, r.a.: 'Provodio bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., dosta vremena poste}i i svjesno se iznuruju}i gla|u. A kad bi to potrajalo, rekao bi: 'O Ai{a, uistinu, nije dunjaluk potreban Muhammedu i porodici Muhammedovoj. O Ai{a, Allah je bio zadovoljan sa odabranim poslanicima samo zato {to su strpljivo podnosili dunjalu~ke izazove koje su prezirali i koje su pri`eljkivali. Tako nije ni sa mnom zadovoljan osim da me obave`e obavezom kojom je i njih obavezao, pa je rekao: 'Ti izdr`i kao {to su izdr`ali odlu~ni poslanici.' Zato ja, tako mi Allaha, trpim kao {to su i oni trpjeli, a mo} nad svim ima Allah', 'i ne tra`i da im kazna {to prije do|e!'" Kao {to Uzvi{eni veli: "zato nevjernicima jo{ vremena dadni; jo{ koji trenutak ostavi." Uzvi{eni Allah veli: "A onoga dana kad do`ive ono ~ime se prijeti, u~init }e im se da su ostali samo jedan ~asak dana", kao {to u drugom ajetu ka`e: "a njima }e se u~initi onoga Dana kada ga do`ive, da su samo jednu ve~er ili jedno jutro njezino ostali." /79:46/ "Ovo je obznana", tj. ovaj je Kur’an obznana dovoljna. Te Uzvi{eni zaklju~uje: "a zar }e ko drugi biti uni{ten do narod grje{ni~ki!" Ovo je Njegova, d`.{., pravda; ne}e kazniti, osim ko to zaslu`uje, jer zlo~inac ima pravo na kaznu. A Allah najbolje zna.

behar br. 105-106 - Islamska zajednica u Hrvatskoj
tefsir sure - Al-Anfal - pogledati - Islamska zajednica u Hrvatskoj
društvene obavijesti - Hrvatska Kulturna Zajednica u Švicarskoj.
društvene obavijesti - Hrvatska Kulturna Zajednica u Švicarskoj.
vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji - Ivan Muzic
AUtoCEStE U rEpUbliCi HrVAtSKoJ - HAC
Najbolji su u Americi, Njemačkoj i Hrvatskoj - CroExpress
zajednica u blacama prva zadruga na svijetu? - Hrvatski savez ...
Općine, gradovi i županije u Hrvatskoj - UNDP Croatia
Neumreženi: Lica socijalne isključenosti u Hrvatskoj
Proljetnice u Hrvatskoj brošura - Državni zavod za zaštitu prirode
Moderna umjetnost u Hrvatskoj - Institut za povijest umjetnosti
Ususret fondovima kohezijske politike u Hrvatskoj - SAFU
STANJE DVORACA U HRVATSKOJ SITUATION OF ... - Dvorci.hr
Prema progresivnoj energetskoj politici i sustavima u Hrvatskoj
Broj (Nr.) 7-8 / 2008 - Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj
97 NASLOVNA.pub - Hrvatska kulturna zajednica u Švicarskoj
DO broj 104 - Hrvatska Kulturna Zajednica u Švicarskoj.
LJETO U HRVATSKOJ - Kompas
riječ - Hrvatska kulturna zajednica Wiesbaden
društvene obavijesti - Hrvatska kulturna zajednica u Švicarskoj
vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji - Ivan Muzic
Bl. Alojzije Stepinac u njemačkoj crkvi - Hrvatski dušobrižnički ured ...
Broj (Nr.) 10 / 2008 - Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj
tefsir sure Al-Qalem - pogledati - Islamska zajednica u Hrvatskoj
Sudije u Hagu donijele odluku! - Europa Magazine
Uvodna riječ Visokog predstavnika u BiH