10.05.2023 Views

Aukčný katalóg _155. letná aukcia SOGA

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>155.</strong> LETNÁ AUKCIA<br />

6. 6. 2023<br />

1


Predaukčná výstava<br />

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ <strong>SOGA</strong>, MEDENÁ 16, 811 02 BRATISLAVA<br />

9. 5. - 5. 6. 2023<br />

PRACOVNÉ DNI 10:00 – 18:00 HOD.<br />

VÍKENDY 12:00 – 18:00 HOD.<br />

Komentované prehliadky<br />

10. MÁJA 2023, 19:00 HOD.<br />

1. JÚNA 2023, 19:00 HOD.<br />

Online <strong>aukcia</strong><br />

30. 5. - 5. 6. 2023, DO 21:00 HOD.<br />

WWW.<strong>SOGA</strong>.SK<br />

Živá <strong>aukcia</strong><br />

6. JÚNA 2023, 19:00 HOD.<br />

MOYZESOVA SIEŇ, VAJANSKÉHO NÁBREŽIE 12, BRATISLAVA


Editor <strong>katalóg</strong>u<br />

MGR. JÚLIUS BARCZI (JB)<br />

MGR. NINA GAŽOVIČOVÁ, PHD. (NG)<br />

Odborná spolupráca<br />

MGR. ART. JÁN GAŠPAROVIČ<br />

MGR. ART. KATARÍNA SIDO<br />

ING. ANDREJ SOKOL<br />

MGR. ALEXANDRA ŠTOFANÍKOVÁ<br />

Reštaurátorské ošetrenie diel<br />

MGR. ART. ZUZANA PREISOVÁ<br />

Foto<br />

MARTIN DEKO<br />

Grafický dizajn<br />

KAROLÍNA KULAŠIKOVÁ, BA<br />

Licitátorka<br />

MGR. NINA GAŽOVIČOVÁ, PHD.<br />

Aukčná spoločnosť <strong>SOGA</strong> spol. s r. o.<br />

Bratislava, 2023<br />

ISBN 978 - 80 - 89715 - 47 - 3


Priebeh aukcie<br />

<strong>155.</strong> <strong>letná</strong> <strong>aukcia</strong> sa bude konať<br />

v kombinovanej forme „online-živá“:<br />

od 30. mája do 5. júna 2023, 21:00 hod.<br />

budú na www.soga.sk zverejnené a dražené všetky diela<br />

z ponuky letnej aukcie, pričom <strong>aukcia</strong> bude prebiehať štandardne podľa<br />

pravidiel online dražieb. Výsledky dosiahnuté v tejto dražbe budú považované<br />

za záväzné ponuky, s ktorými budú diela ďalej predložené<br />

na živej aukcii 6. júna 2023, 19:00 hod.<br />

Všetci dražitelia, ktorí sa zapoja do online aukcie budú v priebehu 5. júna<br />

kontaktovaní pracovníkmi Aukčnej spoločnosti <strong>SOGA</strong>, za účelom zistenia<br />

prípadného ďalšieho záujmu o draženie v živej aukcii prostredníctvom<br />

písomného, telefonického limitu alebo prezenčnej účasti.<br />

VIAC INFORMÁCIÍ<br />

Július Barczi<br />

T: 0905 683 524<br />

E: barczi@soga.sk<br />

Nina Gažovičová<br />

T: 0908 666 042<br />

E: gazovicova@soga.sk<br />

Katarína Sido<br />

T: 0948 308 871<br />

E: sido@soga.sk


AUKČNÝ PORIADOK A OBCHODNÉ PODMIENKY<br />

AUKČNEJ SPOLOČNOSTI <strong>SOGA</strong> SPOL, S. R. O.<br />

(ďalej len „aukčný poriadok“)<br />

I. OZNÁMENIE O AUKCII<br />

Aukčná spoločnosť <strong>SOGA</strong> spol. s r.o., so sídlom<br />

Medená 16, 811 02 Bratislava, IČO 35724625,<br />

zapísaná v obchodnom registri okresného súdu<br />

Bratislava I, oddiel sro, vložka č. 15279/B (ďalej<br />

len „aukčná spoločnosť“) usporadúva na základe<br />

návrhu vlastníkov umeleckých diel ich verejnú<br />

dobrovoľnú dražbu (ďalej len „<strong>aukcia</strong>“), ktorá sa<br />

uskutočňuje väčšinou na adrese sídla aukčnej<br />

spoločnosti.<br />

II. DRAŽENÉ DIELA<br />

Označenie a popis dražených diel, vrátane<br />

uvedenia najnižšieho podania (vyvolávacej<br />

ceny), sa nachádza v aukčnom <strong>katalóg</strong>u, ktorého<br />

neoddeliteľnou prílohou je tento aukčný poriadok.<br />

Diela budú dražené v poradí uvedenom v tomto<br />

<strong>katalóg</strong>u.<br />

III. ÚČASTNÍCI AUKCIE<br />

1. Účastníkom aukcie je osoba prítomná<br />

na aukcii, ktorá sa dostavila s cieľom urobiť<br />

podanie a spĺňa podmienky ustanovené zákonom<br />

č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách (ďalej<br />

len „dražiteľ“).<br />

2. Dražiteľom nemôže byť vlastník draženého<br />

diela.<br />

3. Aukčná spoločnosť je oprávnená zisťovať<br />

totožnosť dražiteľov pred prevzatím dražobného<br />

čísla či pred vstupom do aukčnej siene. Zistenie<br />

totožnosti dražiteľa sa uskutočňuje na základe<br />

predloženého dokladu osvedčujúceho jeho<br />

totožnosť, t. j. občianskeho preukazu či platného<br />

cestovného pasu. O overení totožnosti majiteľa<br />

dražobného čísla sa vystavuje prehlásenie majiteľa<br />

dražobného čísla, v ktorom sa zaväzuje riadne<br />

prevziať a zaplatiť ním vydražené diela v zmysle<br />

dražobného poriadku.<br />

IV. AUKCIA<br />

1. Aukcia je verejná, vstup na ňu je<br />

podmienený iba kapacitou miestnosti, v ktorej sa<br />

<strong>aukcia</strong> uskutočňuje. Do tejto miestnosti nebudú<br />

vpustené osoby pod vplyvom alkoholu alebo inej<br />

návykovej látky, či porušujúce pravidlá slušného<br />

správania (so znečisteným alebo inak nedôstojným<br />

odevom alebo správaním, ktoré by mohlo<br />

obťažovať účastníkov aukcie a pod.). Aukčná<br />

spoločnosť má právo podľa vlastného uváženia<br />

odmietnuť vstup do svojich priestorov či na dražbu<br />

akejkoľvek osobe.<br />

2. Organizátor aukcie umožní, najmenej<br />

štyri dni pred konaním aukcie, prehliadku vecí<br />

zaradených do aukcie na mieste uvedenom<br />

v aukčnom <strong>katalóg</strong>u.<br />

3. Počas trvania výstavy a aukcie je<br />

v priestoroch, v ktorých sa konajú neprípustné<br />

predávať, vystavovať či vymieňať akékoľvek diela,<br />

resp. iné veci medzi návštevníkmi a vykonávať<br />

akúkoľvek činnosť smerujúcu k obchodovaniu<br />

alebo propagovaniu takejto činností. Rovnako<br />

je neprípustné, bez súhlasu aukčnej spoločnosti,<br />

akýmkoľvek spôsobom zhotovovať obrazové, resp.<br />

obrazovo-zvukové záznamy vystavených alebo<br />

dražených vecí. Počas trvania výstavy<br />

a aukcie sú všetci návštevníci povinní dodržiavať<br />

všetky pokyny a opatrenia aukčnej spoločnosti<br />

uskutočnené najmä na ochranu vystavených alebo<br />

dražených vecí.<br />

V. PRIEBEH AUKCIE<br />

1. <strong>Aukčný</strong> <strong>katalóg</strong> predstavuje vstupenku<br />

na aukciu, na základe ktorej je účastník dražby<br />

oprávnený požiadať o dražobné číslo. Osoba, ktorá<br />

nemá dražobné číslo, nemôže dražiť.<br />

2. Aukcia sa otvára vyvolaním draženého<br />

diela s uvedením najmä jeho poradového čísla<br />

v aukčnom <strong>katalóg</strong>u, mena autora, názvu diela,<br />

najnižšieho podania a najnižšieho prihodenia.<br />

VI. NAVYŠOVANIE<br />

1. Po vyvolaní draženého diela môžu účastníci<br />

dražby uskutočňovať navýšenie vyvolávacej ceny<br />

o najnižšie prihodenie. Za navýšenie sa považuje,<br />

ak dražiteľ viditeľne zdvihne svoje dražobné číslo.<br />

Aukcia sa koná bez prestávok, pokiaľ dražitelia<br />

robia vyššie podania. Nepriklepnuté položky<br />

a položky vydražené podlimitne môže aukčná<br />

spoločnosť zaradiť do dražby kedykoľvek opäť,<br />

najneskôr však pred dražbou poslednej riadnej (t.<br />

j. <strong>katalóg</strong>om oznámenej) položky.<br />

2. Osoba, ktorá vedie aukciu (licitátor)<br />

pripočítava prihodenia k poslednému najvyššiemu<br />

podaniu. Výšku najnižšieho prihodenia si<br />

vyhradzuje určiť organizátor podľa charakteru<br />

draženej veci (pri cene draženého predmetu):<br />

do 300 EUR o 30 EUR<br />

do 2000 EUR o 50 EUR<br />

do 3000 EUR o 100 EUR<br />

do 10000 EUR o 200 EUR<br />

do 20000 EUR o 300 EUR<br />

do 30000 EUR o 1000 EUR<br />

do 200000 EUR o 2000 EUR<br />

nad 200000 EUR o 3000 EUR<br />

3. Aukčná spoločnosť si vyhradzuje právo<br />

dodatočnej zmeny najnižšieho prihodenia.<br />

VII. VYDRAŽITEĽ<br />

1. Pokiaľ po druhom vyzvaní licitátora nikto<br />

z dražiteľov neprihodí, oznámi licitátor ešte<br />

raz cenu dosiahnutú posledným prihodením<br />

(„dražobnú cenu“) a udelí príklep dražiteľovi, ktorý<br />

uskutočnil posledné prihodenie. Dražiteľ, ktorému<br />

bol udelený príklep sa stáva vydražiteľom veci.<br />

Svojím podaním je dražiteľ viazaný.<br />

2. Nezaplatená vec sa považuje za nevydraženú.<br />

3. Vlastnícke právo k vydraženej veci<br />

a právo na jej prevzatie vzniká vydražiteľovi až po<br />

zaplatení dražobnej ceny podľa článku IX. v plnom<br />

rozsahu.<br />

VIII. DRAŽOBNÁ CENA A SPÔSOB PLATBY<br />

1. Najvyššie podanie na základe ktorého bol<br />

dražiteľovi udelený príklep licitátora sa stáva pre<br />

vydražiteľa kúpnou cenou draženého diela. O jej<br />

zaplatení vydá aukčná spoločnosť vydražiteľovi<br />

písomné potvrdenie.<br />

2. Provízia aukčnej spoločnosti predstavuje<br />

15 % dražobnej ceny bez dane z pridanej hodnoty<br />

a účtuje sa na ťarchu vydražiteľa. Aukčná provízia<br />

sa zaokrúhľuje na celých 10,– EUR nahor.<br />

3. Pokiaľ dražiteľ vydražil na aukcii<br />

organizovanej aukčnou spoločnosťou<br />

v predchádzajúcom kalendárnom roku diela za<br />

viac ako 65 000,– EUR, alebo na predchádzajúcej<br />

aukcii organizovanej aukčnou spoločnosťou<br />

vydražil dielo(a) za viac ako 17 000,– EUR, znižuje<br />

sa mu aukčná provízia na 10 % dražobnej ceny bez<br />

DPH. Zníženie aukčnej provízie pre VIP dražiteľa je<br />

účinné od aukcie nasledujúcej po aukcii, na ktorej<br />

dražiteľ splnil podmienky pre zníženie aukčnej<br />

provízie a platí jeden rok.<br />

4. Celková cena, ktorá má byť zaplatená<br />

vydražiteľom zahŕňa teda kúpnu cenu draženého<br />

diela (najvyššie podanie), províziu aukčnej<br />

spoločnosti a daň z pridanej hodnoty zo sumy<br />

provízie (ďalej aj len „dražobná cena“).<br />

5. Vydražiteľ je povinný uhradiť dražobnú<br />

cenu ihneď po skončení aukcie, najneskôr však do<br />

14 dní odo dňa skončenia aukcie.<br />

6. Ak vydražiteľ v lehote podľa článku IX bod.<br />

5 nezaplatí dražobnú cenu, je aukčná spoločnosť<br />

oprávnená uplatniť si voči vydražiteľovi zmluvnú<br />

pokutu vo výške 20 % z kúpnej ceny draženého<br />

diela (t. j. zo sumy najvyššieho podania na<br />

základe, ktorého bol vydražiteľovi udelený príklep).<br />

Uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty<br />

nie je dotknuté právo aukčnej spoločnosti na<br />

náhradu škody, pozostávajúcej najmä z ušlého<br />

zisku a aukčnej provízie.<br />

7. Po zaplatení dražobnej ceny vydá aukčná<br />

spoločnosť vydražiteľovi písomné potvrdenie<br />

o zaplatení dražobnej ceny vo forme daňového<br />

dokladu (pokladničného dokladu, faktúry)<br />

a vydražené dielo. Na žiadosť dražiteľa je možné<br />

ponechať vydraženú vec na dobu 14 kalendárnych<br />

dní od zaplatenia dražobnej ceny bezodplatne na<br />

mieste určenom aukčnou spoločnosťou.<br />

8. Vydražiteľ je povinný prevziať vydražené<br />

dielo do 30 dní odo dňa splatnosti faktúry za<br />

vydražené dielo (diela). V prípade, že si Vydražiteľ<br />

nevyzdvihne dielo v uvedenej 30-dňovej lehote,<br />

bude mu účtované skladné vo výške 2,– EUR<br />

za dielo za každý kalendárny deň od uplynutia<br />

uvedenej 30-dňovej lehoty.<br />

9. Aukčná spoločnosť vydá dražiteľovi<br />

osobitné písomné potvrdenie o nadobudnutí diela<br />

v aukcii. Toto potvrdenie obsahuje číslo diela, pod<br />

ktorým bolo dražené, dražobné číslo, ktoré dielo<br />

vydražilo, stručný popis diela, počet kusov (ak<br />

ide o súbor), kúpnu cenu, dátum konania aukcie,<br />

pečiatku a podpis oprávneného pracovníka.<br />

VIII. Kombinovaná dražba (online + živá <strong>aukcia</strong>)<br />

Aukčná spoločnosť sa môže rozhodnúť usporiadať<br />

aukciu v kombinácii formátu „online“ a „live“ – teda<br />

v elektronickej a v na ňu nadväzujúcej živej forme.<br />

V takom prípade sa postupuje v nasledovných<br />

krokoch:<br />

1. <strong>Aukčný</strong> dom zverejní ponuku (aukčný <strong>katalóg</strong>)<br />

v elektronickej podobe v sekcii online aukcie na<br />

svojej web stránke v predstihu pred dátumom<br />

konania živej aukcie<br />

2. Diela sú v stanovenom termíne sprístupnené<br />

na online platforme spoločnosti s možnosťou dražiť<br />

do presne stanoveného termínu. Online dražba<br />

ukončí podľa platného poriadku pre online aukcie<br />

3. Dražby uskutočnené v online časti aukcie<br />

5


sú považované za záväzné ponuky, avšak nie za<br />

konečné ceny diel<br />

4. Znamená to, že ak dielo dosiahne na online<br />

časti aukcie istú cenu (ponuka môže byť daná aj vo<br />

výške vyvolávacej ceny), táto bude záväzná ako<br />

vyvolávacia pre živú časť aukcie<br />

5. Ak o dielo, ktoré už bolo dražené na online<br />

časti aukcie, a je predložené na živej časti<br />

aukcie nie je v sále záujem, vydražiteľom diela sa<br />

stáva dražiteľ, ktorý dal na dielo ponuku v online<br />

časti aukcie. Dielo je takto právoplatne vydražené.<br />

6. Kombinovaná <strong>aukcia</strong> je ukončená v živej časti<br />

pri každom diele zvlášť vyhlásením licitátorky<br />

IX. ÚČASŤ NA AUKCII NA ZÁKLADE PLNEJ MOCI<br />

1. Dražiteľ môže dražiť ktorékoľvek dielo<br />

aj na základe písomne udelenej plnej moci<br />

splnomocnencovi.<br />

2. Splnomocnencom môže byť<br />

aukčná spoločnosť alebo iná osoba zvolená<br />

splnomocniteľom.<br />

3. Dohoda s aukčnou spoločnosťou o účasti<br />

na aukcii prostredníctvom splnomocnenca,<br />

ktorým je aukčná spoločnosť musí byť uzatvorená<br />

najneskôr 24 hodín pred konaním aukcie.<br />

4. Podpis dražiteľa na plnej moci musí byť<br />

úradne overený iba ak splnomocnencom je osoba<br />

iná ako aukčná spoločnosť.<br />

5. Obsahom plnej moci je najmä dátum<br />

aukcie, určenie diela, ktoré má splnomocnenec<br />

za neho dražiť, najmä uvedením názvu, autora,<br />

poradového čísla diela podľa aukčného <strong>katalóg</strong>u<br />

a určenie limitu, po ktorý má splnomocnenec<br />

prihadzovať, a to pre každú vec zvlášť.<br />

6. Účasť na aukcii na základe plnej moci<br />

udelenej aukčnej spoločnosti je podmienená<br />

zložením zálohy. Zálohu vo výške 20 % vyvolávacej<br />

ceny každého diela, ktoré má byť pre dražiteľa<br />

dražené musí dražiteľ zložiť pri podpise plnej moci,<br />

ak je splnomocnencom aukčná spoločnosť.<br />

7. Ak vydražiteľ v celom rozsahu neuhradí<br />

dražobnú cenu podľa článku IX do 14 kalendárnych<br />

dní od skončenia aukcie, zálohu je oprávnená<br />

aukčná spoločnosť jednostranne započítať na<br />

úhradu nárokov uvedených v článku IX ods. 6<br />

dražobného poriadku. Ak je splnomocnencom<br />

aukčná spoločnosť je vylúčené podmieňovanie<br />

zastupovania v aukcii jedného diela úspechom<br />

či neúspechom pri aukcii iného, ani diela určovať<br />

alternatívne. Aukčná spoločnosť zachováva<br />

mlčanlivosť o prijatej plnej moci aj po aukcii.<br />

8. Ak je splnomocnencom aukčná<br />

spoločnosť, zastupuje splnomocniteľa s odbornou<br />

starostlivosťou, najmä urobí za neho vždy len<br />

jedno navýšenie k najvyššej ponuke dražiteľov<br />

prítomných na aukcii osobne. Ak dosiahne<br />

najvyššia ponuka dražiteľov na aukcii osobne<br />

prítomných výšku limitu určeného plnou mocou,<br />

má prednosť ponuka dražiteľa osobne prítomného,<br />

v opačnom prípade bude vec priklepnutá<br />

zastupovanej osobe, a to za cenu o jedno<br />

navýšenie vyššiu než bola najvyššia ponuka na<br />

aukcii. Ak sa stretnú dvaja zastúpení a najvyššia<br />

ponuka nedosiahne limit žiadneho z nich, bude vec<br />

priklepnutá zastupovanému, ktorý určil vyšší limit,<br />

za cenu o jedno navýšenie vyššiu, než bol nižší<br />

limit. Ak sa stretnú dvaja zastupovaní so zhodným<br />

limitom, bude vec priklepnutá za cenu o jedno<br />

navýšenie vyššiu než bola najvyššia ponuka na<br />

aukcii tomu z nich, koho plnú moc obdržala aukčná<br />

spoločnosť skôr. Pokiaľ by obe plné moci došli<br />

v rovnaký deň, postupuje sa podľa abecedného<br />

poriadku.<br />

X. ÚČASŤ NA AUKCII NA ZÁKLADE<br />

TELEFONICKÉHO PRIPOJENIA<br />

1. Dražiteľ sa môže zúčastniť na aukcii<br />

telefonickým pripojením do aukčnej siene na<br />

základe písomnej dohody s aukčnou spoločnosťou.<br />

V obojstranne podpísanej dohode sú uvedené<br />

najmä identifikačné údaje dražiteľa, dražené dielo,<br />

telefónne číslo dražiteľa, prípadne limit<br />

po ktorý má aukčná spoločnosť prihadzovať ak<br />

dôjde k neúspešnému telefonickému pripojeniu.<br />

dohodu o telefonickej dražbe možno uzavrieť<br />

najneskôr do 24 hodín pred konaním dražby.<br />

2. V prípade neúspechu telefonického<br />

pripojenia je aukčná spoločnosť oprávnená<br />

dražiteľom určené dielo dražiť v jeho zastúpení<br />

až do navýšenia zodpovedajúceho maximálne<br />

20 % vyvolávacej ceny, resp. do limitu explicitne<br />

určenom dražiteľom v dohode o telefonickej<br />

dražbe.<br />

3. Účasť na aukcii na základe telefonického<br />

pripojenia je podmienená zložením zálohy. Zálohu<br />

vo výške 20 % vyvolávacej ceny diela musí<br />

dražiteľ zložiť pri podpise zmluvy o telefonickom<br />

pripojení. Ak sa vydražiteľ oneskorí s úplným<br />

uhradením dražobnej ceny za takto vydražené<br />

dielo o viac než 14 kalendárnych dní odo dňa<br />

skončenia aukcie, zálohu je oprávnená aukčná<br />

spoločnosť jednostranne započítať na úhradu<br />

nárokov uvedených v článku IX ods. 6 dražobného<br />

poriadku.<br />

4. Všetky náklady súvisiace s telefonickým<br />

pripojením dražiteľa do aukčnej siene znáša<br />

aukčná spoločnosť.<br />

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA<br />

1. Aukčná spoločnosť si vyhradzuje právo<br />

doplniť aukčný <strong>katalóg</strong> o dodatok, ak sa po<br />

jeho uzávierke podarí získať ďalšie diela, ktoré<br />

môžu obohatiť ponuku dražby. Dodatok bude<br />

záujemcom k dispozícii v priebehu predaukčnej<br />

výstavy dražených diel.<br />

2. Dražené veci sú väčšinou staré. Všetky<br />

veci sa dražia bez ohľadu na vady a nedostatky či<br />

chybný popis. Zobrazenia v <strong>katalóg</strong>u slúžia<br />

len na identifikáciu veci. Dražiteľ by sa mal pred<br />

dražbou osobne zoznámiť so stavom každej veci<br />

a je výhradne na jeho zvážení, či vec zodpovedá<br />

uvedenému popisu. Vyobrazenie a popis diela<br />

uvedeného v <strong>katalóg</strong>u má len informatívny charakter<br />

a údaje v aukčnom <strong>katalóg</strong>u nemajú povahu<br />

znaleckých posudkov. Poškodenie diela bežným<br />

časovým znehodnotením sa v <strong>katalóg</strong>u neuvádza.<br />

S výnimkou záväzkov, ktoré na seba podľa týchto<br />

podmienok preberá, nenesie žiadny predávajúci,<br />

ani aukčná spoločnosť, jej zástupcovia alebo<br />

zamestnanci zodpovednosť za chybný popis<br />

alebo pravosť či autentickosť žiadnej draženej<br />

veci a neposkytujú žiadnemu z vydražiteľov na<br />

ktorúkoľvek vydraženú vec žiadnu záruku.<br />

3. Pokiaľ bezodkladne po zistení vydražiteľ<br />

predloží aukčnej spoločnosti písomné prehlásenie<br />

spolu s uvedením dražobného čísla veci a dátumu<br />

aukcie o tom, že vydražená vec je falzifikát alebo<br />

vykazuje vady v texte či ilustrácii<br />

a súčasne vráti dielo v stave, v akom sa<br />

nachádzala v dobe aukcie, a potvrdí sa, že táto<br />

vec je skutočne vadná alebo falošná, môže aukčná<br />

spoločnosť odstúpiť od dražobného predaja tejto<br />

veci a vrátiť všetky čiastky za túto vec vyplatené,<br />

avšak iba vtedy, ak sa nejedná o vec, ktorej predaj<br />

sa nedá zrušiť a už sa nedajú vrátiť či požadovať<br />

vrátenie peňazí, t. j. v prípade, keď: a) vec je<br />

uvedená v <strong>katalóg</strong>u ako dielo, ktoré sa nedá vrátiť;<br />

b) dielo je súčasťou súboru; c) predmetná vada je<br />

v <strong>katalóg</strong>u uvedená.<br />

4. Vec je oprávnený reklamovať výlučne<br />

vydražiteľ, a to maximálne do výšky čiastky za<br />

túto vec vyplatenej.<br />

5. Všetky údaje a prehlásenia v aukčnom<br />

<strong>katalóg</strong>u, týkajúce sa autorstva, prisudzovaných<br />

vlastností, pravosti, pôvodu, dátumu, veku,<br />

proveniencie, stavu, najnižšej vyvolávacej ceny<br />

či odhadovanej dražobnej ceny vyjadrujú iba<br />

názor aukčnej spoločnosti. Aukčná spoločnosť<br />

si na utvorenie tohto názoru vyhradzuje právo<br />

konzultovať s akýmikoľvek odborníkmi či úradnými<br />

miestami a riadiť sa ich vyjadrením. V podobných<br />

záležitostiach sa každá zainteresovaná osoba<br />

musí riadiť vlastným názorom a aukčná spoločnosť,<br />

jej zástupcovia ani jej zamestnanci nenesú<br />

zodpovednosť za správnosť takéhoto názoru.<br />

6. Námietky proti konaniu aukcie, proti<br />

najvyššiemu podaniu, proti konaniu licitátora alebo<br />

iné námietky súvisiace s dražením vydraženého<br />

diela, musí dražiteľ uplatniť u aukčnej spoločnosti<br />

ihneď v sále. Na námietky uplatnené po ukončení<br />

aukcie alebo pri platení za vydražené dielo nie<br />

je aukčná spoločnosť povinná prihliadať. Na<br />

reklamácie diela draženého v aukcii aukčná<br />

spoločnosť neprihliada. Rozhodovanie o sporoch<br />

týkajúcich sa priebehu a spôsobu aukcie je vo<br />

výlučnej kompetencii aukčnej spoločnosti.<br />

7. Tento aukčný poriadok je vypracovaný<br />

v súlade s právnymi predpismi slovenskej republiky<br />

platnými v čase jeho účinnosti. Vznik, zmena alebo<br />

zánik právnych vzťahov súvisiacich s aukciou<br />

a týmto aukčným poriadkom sa riadia slovenským<br />

právom.<br />

6


KATALÓG<br />

<strong>155.</strong> LETNEJ AUKCIE<br />

7


1. MARTIN BENKA (1888 - 1971)<br />

PORÚBKA, 1935 - 1938<br />

Olej na kartóne, 23x15,5 cm. Značené vpravo dole "M. Benka Porúbka"<br />

Odhadovaná cena: 13 000 - 15 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 9 500 €<br />

8


2. IMRO WEINER-KRÁĽ (1901 - 1978)<br />

OBCHODNÁ ULICA V BRATISLAVE, 1968<br />

Akvarel, ceruza na papieri, 20x28 cm.<br />

Značené vľavo dole "I. Weiner Kráľ"<br />

Odhadovaná cena: 1 200 - 1 500 €<br />

Vyvolávacia cena: 900 €<br />

3. ALOJZ KLIMO (1922 - 2000)<br />

OKNO, 1987<br />

Tempera na papieri, 45x60 cm.<br />

Značené vpravo dole "A. Klimo 87"<br />

Odhadovaná cena: 2 500 - 3 500 €<br />

Vyvolávacia cena: 2 000 €<br />

9


4. ANDREJ DÚBRAVSKÝ (1987)<br />

ZO SÉRIE DADS VS. SONS XI., 2010<br />

Akryl, tuš, lodný lak, glitre a kokosové vlákno na papieri, 36x27 cm.<br />

Značené na zadnej strane "Dúbravský 010"<br />

Odhadovaná cena: 1 500 - 2 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 950 €<br />

10


5. ĽUDOVÍT FULLA (1902 - 1980)<br />

PRIADKA Z PONÍK, 1955<br />

Drevoryt na papieri, ručne kolorovaný, 15,5x14 cm.<br />

Značené vpravo dole "Ľ. Fulla"<br />

Odhadovaná cena: 2 000 - 3 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 500 €<br />

11


6. MILAN PAŠTÉKA (1931 - 1998)<br />

DIALÓG, 1966<br />

Tuš, tempera, gvaš na papieri, 48x68 cm.<br />

Značené vľavo hore "Paštéka 66"<br />

Odhadovaná cena: 7 000 - 8 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 5 900 €<br />

12


7. MILAN BOČKAY (1946)<br />

DVE PODOBY HMOTY (OZVENA), 1999<br />

Olej na plátne, 65x65 cm.<br />

Značené na zadnej strane autorskou popiskou<br />

Odhadovaná cena: 2 000 - 3 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 200 €<br />

13


8. RUDOLF KRIVOŠ (1933)<br />

ŽENA S BATOHOM, 1981<br />

Olej, pieskovanie na preglejke, 66x69 cm.<br />

Značené v strede dole "R. Krivoš 81"<br />

Odhadovaná cena: 7 000 - 8 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 5 500 €<br />

14


MAX SCHURMANN:<br />

RUE BONAPARTE PARIS<br />

"Maxa Schurmanna vnímame vďaka našej, počtom skromnej,<br />

umenovednej literatúre ako umelca, ktorého „mladícke<br />

maliarske skusovanie predstavuje azda jedinú, i keď veľmi<br />

oneskorenú splátku dlhu našej maľby monetovskému<br />

impresionizmu – s Monetom sa Schurmann spoznal osobne,<br />

dokonca maľoval v záhrade jeho ateliéru“<br />

Takto ho kodifikovali osobnosti našej kunsthistórie a takto<br />

ho vníma aj väčšina tých zberateľov, ktorí jeho existenciu<br />

zaregistrovali. Je však tvrdenie o impresionizme (a ešte<br />

o monetovskom) v súvislosti s jeho tvorbou pravdivé?<br />

Čiastočne áno, ak zoberieme do úvahy len tých zopár diel<br />

drobných formátov, ktoré zrejme vznikli v slávnej záhrade<br />

v Giverny. Schurmannova tvorba, s ktorou sa našinec môže<br />

dostať do kontaktu, je však podstatne rozsiahlejšia, či už<br />

z obdobia pred alebo po stretnutí s Claudom Monetom. Jeho<br />

diela z čias, keď ukončil štúdium vo Viedni, sa prikláňajú<br />

skôr k secesnému symbolizmu (viď položku č. 116 v tomto<br />

<strong>katalóg</strong>u) a na naše pomery sú slušným dokladom síce<br />

konvenčného, ale atraktívneho umenia zo začiatku 20.<br />

storočia.<br />

Max Schurmann, nemanželské dieťa vo svojej dobe slávneho<br />

akademického maliara Raimunda Wichera von Brennerstein<br />

(1862 – 1925), sa narodil do čias ustavičných zmien – čo<br />

jeden deň platilo už druhý deň nemusela byť pravda. Netýkalo<br />

sa to len technických výdobytkov, ale aj politickej situácie<br />

9. MAX SCHURMANN (1890 - 1960)<br />

18 RUE BONAPARTE PARIS, 1937<br />

Olej na dreve, 70x55 cm.<br />

Značené vpravo dole "Max Schurmann v r. 1937,<br />

vľavo "18 Rue Bonaparte Paris"<br />

Odhadovaná cena: 5 000 - 6 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 2 600 €<br />

a hraníc krajín, v ktorých tento talentovaný maliar pôsobil.<br />

Výdobytky impresionizmu samozrejme nezahodil, ale veľmi<br />

rýchlo pochopil, že tam, kde nie je trh, sa nekoná žiadne<br />

umenie. Jeho šikovnosť v oblasti „sebapredávania“ dokazuje<br />

aj skutočnosť, že v rokoch francúzskeho zajatia v Espalione<br />

počas prvej svetovej vojny si lepšie postavenie získal práve<br />

svojím kresliarskym umením. Po návrate do strednej 15


16


Európy sa rýchlo etabloval v nových pomeroch a odhliadnuc<br />

od národnosti či jazyka, ktorým hovoril (alebo ktorý mu bol<br />

bližší), sa zapojil do života novej Československej republiky.<br />

A to je práve tá časť Schurmannovej tvorby, ktorá nielen<br />

počtom, ale aj historickým významom prevyšuje jeho<br />

impresionistické dotyky. Nie je nič zlé na tom, ak si priznáme,<br />

že išlo o slušného komerčného maliara, ktorý celkom dobre<br />

napĺňal potreby svojho domova – svojej vlasti, ku ktorým<br />

patrila aj reprezentácia (v umenovednom význame). Už dnes<br />

môžeme konštatovať, že viac ako tzv. impresionistických diel<br />

sa od Schurmanna verejne (i neverejne) zobchodovalo diel<br />

ako Štefánikov posmrtný portrét, portrét kapitána Nálepku,<br />

prezidenta Gottwalda, prezidenta Beneša, pribinovské<br />

historické scény či pohľady na modernizujúcu sa Bratislavu.<br />

Zrejme aj preto, že poznal i iný ako len slovenský kontext,<br />

Schurmann nasledoval potrebu vytvárania národnej pamäti<br />

prostredníctvom výtvarného umenia. Okrem spomínaných<br />

oficiálnych portrétov či unikátneho portrétu generála<br />

Štefánika v leteckom odeve (položka 30. na 150. Letnej<br />

aukcii <strong>SOGA</strong>) sa v ponuke aktuálnej aukcie nachádza ďalšia<br />

historická jedinečnosť, ktorá súvisí s našimi dejinami. Ide<br />

o pohľad na dom v Paríži, kde bola v roku 1916 z iniciatívy<br />

Masaryka, Štefánika, Osuského a Beneša vytvorená<br />

Československá národná rada – reálny základ našej budúcej<br />

demokratickej štátnosti. Dom, ktorý obýval neskorší prezident<br />

Tomáš Garrigue Masaryk, sa nachádza na Rue Bonaparte v 6.<br />

obvode hlavného mesta Francúzska. Ide o luxusnú časť Paríža<br />

neďaleko Louvru, Cité či ďalších pozoruhodností. Maľba<br />

patrí medzi skutočne sporadické pokusy našich umelcov<br />

zaznamenávať – nenútene, nie ako súčasť propagandy štátnej<br />

ideológie – miesta či osobnosti dôležité pre dejiny, ale aj pre<br />

našu budúcnosť. Práve 18 Rue Bonaparte je miestom, ktoré<br />

by sme mali poznať a ktorého podobu by sme mali vystavovať<br />

v našich erbových pamäťových inštitúciách – práve tu boli<br />

totiž položené základy demokratickej krajiny, z ktorej odkazu<br />

môžeme – a mali by sme – čerpať aj dnes. (JB)<br />

18 rue Bonaparte, 6ème arrondissement, Paris<br />

Pamätná tabuľa na dome č. 18 v Rue Bonaparte<br />

17


18


10. VIERA KRAICOVÁ (1920 - 2012)<br />

PRI JAZERE, 1966<br />

Tuš, akvarel, pastel na papieri, 21x28 cm.<br />

Značené vpravo dole "K 66"<br />

Odhadovaná cena: 1 000 - 1 500 €<br />

Vyvolávacia cena: 700 €<br />

11. MICHAL STUDENÝ (1939)<br />

DESATORO, 1998<br />

Olej, florálne reziduá, 43x50 cm.<br />

Značené vpravo dole "M.S", vzadu popis autorovou rukou<br />

Odhadovaná cena: 2 000 - 3 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 800 €<br />

19


12. JAN HÁLA (1890 - 1959)<br />

V ZIME, 1942<br />

Olej na kartóne, 25x25 cm.<br />

Značené vľavo dole "J. Hála 42"<br />

Odhadovaná cena: 6 500 - 7 500 €<br />

Vyvolávacia cena: 5 500 €<br />

20


13. VINCENT HLOŽNÍK (1919 - 1997)<br />

BAR, 1948<br />

Tempera na papieri, 30x40 cm.<br />

Značené vľavo hore "V. Hložník 48"<br />

Odhadovaná cena: 5 000 - 6 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 4 500 €<br />

21


14. MATEJ FABIAN (1979)<br />

EGOTRIP, 2021<br />

Akryl na plátne, 120x100 cm.<br />

Značené na zadnej strane "Fabian"<br />

Odhadovaná cena: 3 000 - 3 500 €<br />

Vyvolávacia cena: 2 500 €<br />

22


JAN HÁLA:<br />

NAD VAŽCOM<br />

Výtvarné diela z prvej polovice 20. storočia sú čoraz menej<br />

dostupné, a preto ak sa objaví formátovo i umelecky<br />

nadpriemerné dielo, možno to považovať za udalosť.<br />

V prípade tohto konkrétneho diela ide skutočne o významný<br />

objav, pretože doteraz nebolo známe ani obchodníkom, ani<br />

teoretikom umenia.<br />

Rozmerná maľba Nad Važcom je zhmotnením všetkého, čo<br />

Jan Hála cítil k tejto podtatranskej obci, a zároveň je vrcholom<br />

jeho maliarskych snažení, ktorých cieľom bolo každým ťahom<br />

štetca osláviť dedinu, ktorej, ako sám napísal, „krása mne<br />

za srdce uchytila, takže jsem zapomeněl na celý svět“.<br />

Toto tvrdenie Hálovi nemožno neveriť. Dôkazom sú stovky<br />

kompozícií, veľkých i malých obrazov a kresieb, ktoré<br />

zobrazujú túto jedinečnú lokalitu a jej obyvateľov. Hála<br />

prvýkrát prechádzal okolo Važca v roku 1923 a ani len netušil,<br />

že z tejto lásky na prvý pohľad sa stane hlboký vzťah, ktorý<br />

ukončí až jeho smrť v roku 1959. Krátka prestávka na rozhraní<br />

nešťastných 30. a 40. rokov minulého storočia a následný<br />

návrat do Važca len potvrdili jeho silné puto, a to nielen<br />

k malebnému prostrediu, ale aj k ľuďom, ktorí srdečného<br />

maliara museli vnímať ako zvláštnu, no príjemnú súčasť svojho<br />

každodenného života.<br />

O Hálovom maliarskom nadaní nie je potrebné presviedčať<br />

15. JAN HÁLA (1890 - 1959)<br />

NAD VAŽCOM, 1943<br />

Olej na plátne, 120x129 cm..<br />

Značené vpravo dole "J. Hála 43".<br />

Odhadovaná cena: 130 000 - 150 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 90 000 €<br />

a zrejme ani zdĺhavo písať. Obrazy hovoria samé za seba:<br />

šťavnatá maľba plná farieb, komponovanie umocňujúce<br />

pochopenie vzťahu človeka a prírody či skôr prostredia,<br />

s ktorým je spojený celý život a voľba štýlu, ktorý je pre<br />

oslavovanie a zaznamenanie krás prírody a rozmanitosti<br />

folklóru najvhodnejší.<br />

23


24


Akokoľvek banálne sa nám môžu jeho obrazy zdať, nič lepšie<br />

a zrejme ani krajšie nemohol Hála pre svoju važeckú tvorbu<br />

urobiť, ako upustiť od svojich modernistických (možno<br />

avantgardných) snažení a odovzdať svoje maliarstvo do<br />

služieb velebenia milovaného nového domova. Hála, bývalý<br />

študent filozofie Karlovej univerzity, absolvent výtvarnej<br />

akadémie a spisovateľ, prichádza do Važca ako moderný<br />

maliar s temnejšou paletou a skratkovitejším rukopisom.<br />

Spočiatku sa síce ešte aj vo Važci držal tmavších, zemitejších<br />

farieb, s často uplatňovanými akcentmi červenej a modrej,<br />

ale neskôr jeho diela prežiarilo svetlo a ovládol ich detail. Nie<br />

však direktívny a taký, ktorý by na seba strhával pozornosť,<br />

ale taký, ktorý zapadá do rozmaľovanosti, ku ktorej Hála<br />

dospel už v 30. rokoch.<br />

Diela Jana Hálu sú presvedčivé aj napriek tomu, že v nich len<br />

ťažko nájdeme ponosy na drsné poveternostné podmienky.<br />

Rovnako sa na jeho obrazoch neobjavujú ani tienisté stránky<br />

ťažkého života Slovákov pod Tatrami a ak áno, tak len<br />

v úsmevnej podobe láskavého humoru jeho kresieb. Myslieť si<br />

však, že Hála nevedel o náročnosti važeckej každodennosti,<br />

že nezaregistroval javy, ako sú emigrácia, alkoholizmus či<br />

násilie, by bolo nesprávne. On totiž vo Važci normálne žil<br />

v prenajatej drevenici a ako sám v spomienkach priznal,<br />

spočiatku bol úplne bez peňazí. Absencia potreby podrobiť<br />

negatívnej kritike to, čo v tej dobe zobrazovali už mnohí<br />

slovenskí umelci, vyplývala zrejme z tradičného chápania<br />

slovenského (nepoškvrneného) vidieka a jeho sily podnecovať<br />

kreativitu založenú na sálavom teple ohniska v útulnej<br />

drevenici či na krásnych krojoch na pozadí nádhernej prírodnej<br />

scenérie. Na rozdiel od Benku, ktorý nehľadal v slovenskej<br />

prírode jej skutočnú, reálnu či len krásnu podobu, ale jej<br />

monumentálny význam pre upevňujúcu sa slovenskú kultúru,<br />

Hála vnímal Važec cez jeho vizuálne kvality a spomenutú<br />

nepoškvrnenosť.<br />

Exoticizoval i povyšoval tamojšie obyvateľstvo, staval ho<br />

na piedestál a zobrazoval ho ako dovtedy opomínaných, no<br />

teraz už nespochybniteľných „pánov“ svojej krajiny. Práve<br />

tak je chápaný aj predkladaný olej, komponovaný celkom<br />

ako oficiálny aristokratický portrét, len s tým rozdielom, že<br />

neznáma dievčina nesedí na honosnej stoličke, ale na kope<br />

pokosenej trávy, a nad ňou stojaci neznámy mladík sa nesnaží<br />

vyzerať ako niekto dôležitý, ale hrá na píšťalke, čím len<br />

umocňuje bukolickú atmosféru tejto ódy na slovenský Važec<br />

a jeho obyvateľov. (JB)<br />

Jan Hála pri tvorbe vo Važci<br />

25


26


16. VINCENT BÁNSAGHI (1881 - 1960)<br />

PREDJARIE NA DUNAJI, OKOLO 1920<br />

Olej na hrubom plátne, 43x51 cm.<br />

Značené vpravo dole "Bánsaghi V."<br />

Odhadovaná cena: 1 500 - 2 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 650 €<br />

27


17. JÚLIUS KORESZKA (1882 - 1965)<br />

OBNÔCKA, OKOLO 1920<br />

Olej na plátne, 39x55 cm.<br />

Značené vpravo dole "Koreszka"<br />

Odhadovaná cena: 2 000 - 3 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 500 €<br />

28


18. VLADIMÍR VESTENICKÝ (1919 - 1979)<br />

BAŽANT S KRAJINOU, 1973<br />

Olej na sololite, 50x75 cm<br />

Značené vpravo dole "V. Vestenický 1973",<br />

na zadnej strane nálepka n. p. Dielo<br />

Odhadovaná cena: 1 500 - 2 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 900 €<br />

19. JOZEF KOLLÁR (1899 - 1982)<br />

LEŽIACI AKT, OKOLO 1930 (?)<br />

Olej na kartóne, 34x39 cm.<br />

Značené vpravo dole "J. Kollár",<br />

Odhadovaná cena: 2 000 - 3 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 500 €<br />

29


20. JAN HÁLA (1890 - 1959)<br />

SPIACI JANO, 1954<br />

Tuš, akvarel na papieri, 38 x 28 cm.<br />

Značené vpravo dole "J. Hála 1954"<br />

Dielo je publikované v Šlabikári ilustrovanom Janom Hálom<br />

Odhadovaná cena: 2 000 - 2 500 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 900 €<br />

30


KAROL SOVÁNKA<br />

Za ostatných niekoľko rokov by sme z malieb Karola Sovánku,<br />

ktoré ponúkala naša spoločnosť, vyskladali solídnu výstavu<br />

poľovníckeho žánru. Motív srny a srnca sa v tvorbe tohto znalca<br />

prírody objavuje veľmi často a je viac než potešujúce, že na<br />

rozdiel od iných autorov majú u Sovánku zberatelia možnosť<br />

získať diela, ktoré spolu vývojovo či motivicky súvisia.<br />

To je prípad aj skutočne reprezentatívnej kompozície,<br />

ktorej menšie verzie – redukcie v obmenenej podobe (napr.<br />

zimná verzia predkladaného diela) boli v ponuke už dávnejšie.<br />

U Karola Sovánku zrejme nie je potrebné hľadať hlboké<br />

významy – tie by jeho dielam skôr škodili, pretože kontext<br />

ich vzniku je iný ako v prípade námetovo podobných<br />

nizozemských či anglických majstrovských prác alebo<br />

novšieho umenia s environmentálnym podtextom. Sovánka<br />

tvoril pre poľovníkov, ale treba povedať, že v minulosti bolo<br />

poľovanie výsadou iba pomerne úzkej vrstvy. Z hľadiska<br />

medzivojnových kapitalistických elít išlo určite o šport,<br />

ktorému možno vytknúť kadečo, len nie to, že by okolo<br />

samotného lovu nenasledoval istú tradíciu, výsledkom čoho<br />

bola rozsiahla poľovnícka kultúra. Jej súčasťou bol okrem<br />

starostlivosti o zver, ochrany revírov pred pytliakmi a<br />

udržiavania čistoty a rovnováhy na profesionálnej úrovni aj<br />

vznik poľovníckych salónov a miestností, kde sa okrem trofejí<br />

nachádzali aj umelecké a umelecko- remeselné diela. Sovánka<br />

uspokojoval práve dopyt po zobrazeniach zvery – isteže,<br />

jeho oleje zachytávajú zver neraz štvanú, to však plynulo<br />

skôr z jeho maliarskeho záujmu o dynamiku a o to, aby<br />

sa na obrazoch takpovediac niečo dialo. Po francúzskom<br />

romantizme, ktorý štvanú zver využíval na definovanie<br />

duševných či národných poryvov, prišla druhá polovica 19.<br />

storočia so statickými kompozíciami majestátnych jeleňov.<br />

Až trhové chápanie zvieracích motívov ponúka rôzne podoby<br />

fauny – a, samozrejme, prežiť mohli len tí najkvalitnejší autori,<br />

medzi ktorých Sovánka nepochybne patrí.<br />

Karol Sovánka je v našom medzivojnovom maliarstve a<br />

sochárstve najvýznamnejším maliarom – špecialistom na<br />

obrazy zvierat. Známym a uznávaným sa stal obrazmi zimných<br />

krajín a vedút, najmä však lovnej a vysokohorskej zveriny, a vo<br />

všeobecnosti poľovníckymi motívmi (okrem neho sa týmto<br />

sujetom sústavnejšie venovali len Gejza Kieselbach a v istom<br />

období Karol Ondreička). V medzivojnovom období boli<br />

jeho práce vysoko cenené (bol napríklad vo výbere vôbec<br />

najväčšej a najdôležitejšej reprezentatívnej výstavy súdobého<br />

slovenského výtvarného umenia roku 1938 v New Yorku). Z<br />

dnešného umelecko-historického pohľadu je Sovánkove dielo<br />

klasifikované v realisticky orientovanom prúde krajinárskej<br />

a figurálnej maľby, ktorý pokračoval v nadväznosti na silnú<br />

tradíciu postimpresionistického, luministického výtvarného<br />

názoru stredoeurópskeho maliarstva rozhrania storočí.<br />

V maliarskych prácach – i zásluhou častého opakovania<br />

tých istých motívov – dosiahol nepochybnú maliarsku rutinu,<br />

výtvarnú kultivovanosť a umeleckú presvedčivosť. Nikdy<br />

neupadol do gýčovitého sentimentu charakteristického<br />

pre bežný priemer maliarstva s poľovníckymi a zvieracími<br />

námetmi. Sovánka je maliar na solídnej úrovni a dá sa povedať,<br />

že nie je doteraz našou umeleckou históriou dostatočne<br />

docenený. Je síce zastúpený v najvýznamnejších štátnych<br />

zbierkach, ale v súčasnosti nachádzajú jeho diela uplatnenie<br />

skôr v obchode s výtvarným umením. (JB)<br />

31


32


21. KAROL SOVÁNKA (1883 - 1961)<br />

SRNEC A SRNA, OKOLO 1935<br />

Olej na plátne,, 67x86 cm.<br />

Značené vľavo dole "K. Sovánka"<br />

Odhadovaná cena: 11 000 - 13 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 9 500 €<br />

22. KAROL SOVÁNKA (1883 - 1961)<br />

KAMZÍK NA SKALE, OKOLO 1930<br />

Olej na plátne napnutom na kartóne, 52x42,5 cm.<br />

Značené vpravo dole "K. Sovánka"<br />

Odhadovaná cena: 4 500 - 5 500 €<br />

Vyvolávacia cena: 3 800 €<br />

33


23. KAROL SOVÁNKA (1883 - 1961)<br />

POKOJNÁ ZIMNÁ KRAJINA, OKOLO 1935<br />

Olej na plátne, 45 x 54,5 cm.<br />

Značené vľavo dole "K. Sovánka"<br />

Odhadovaná cena: 2 000 - 3 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 800 €<br />

34


24. VILIAM RUTTKAY - NEDECKÝ (1892 - 1967)<br />

SEDLIACKY DOM, OKOLO 1950<br />

Olej na plátne, 36x50 cm.<br />

Značené vpravo dole "Ruttkay"<br />

Odhadovaná cena: 1 000 - 1 300 €<br />

Vyvolávacia cena: 600 €<br />

35


25. VILIAM RUTTKAY - NEDECKÝ (1892 - 1967)<br />

BARBAKAN V BANSKEJ BYSTRICI, OKOLO 1940<br />

Olej na plátne, 32x32 cm.<br />

Neznačené<br />

Odhadovaná cena: 1 000 - 1 300 €<br />

Vyvolávacia cena: 800 €<br />

36


27. ĽUDOVÍT FULLA (1902 - 1980)<br />

LIKAVSKÝ ZÁMOK, 1931<br />

Akvarel, tuš, ceruza na papieri, 21x25,5 cm.<br />

Značené vpravo dole "Ľ. Fulla"<br />

Proveniencia: Dielo pochádza z pozostalosti Ľudovíta Janotu, autora publikácií o slovenských hradoch<br />

Odhadovaná cena: 4 500 - 6 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 3 800 €<br />

37


28. LADISLAV MEDNYÁNSZKY (1852 - 1919)<br />

TRENČÍN, OKOLO 1980<br />

Ceruza, akvarel na papieri, 21x35,5 cm.<br />

Značené vpravo dole "Mednyánszky",vľavo dole pozostalostná pečiatka<br />

Odhadovaná cena: 2 000 - 2 500 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 350 €<br />

38


29. KAROL MILOSLAV LEHOTSKÝ (1879 - 1929)<br />

LETO PRI MORI (MONACO), OKOLO 1910<br />

Olej na plátne, 35x51,5 cm.<br />

Značené vpravo dole "K. M. Lehotský"<br />

Odhadovaná cena: 5 000 - 7 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 2 800 €<br />

39


30. RUDOLF FILA (1932 - 2015)<br />

JEDINÁ ROVINA, 1984<br />

Olej na plátne, 70x50 cm.<br />

Značené vpravo hore "R. Fila 84", na podráme autorská popiska<br />

Odhadovaná cena: 7 000 - 8 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 6 500 €<br />

40


LEA MRÁZOVÁ:<br />

JÁNOŠÍKOVA DRUŽINA<br />

Slovenská umenoveda, spoločnosť i trh s umením<br />

majú voči Lei Mrázovej (rod. Krššákovej) obrovský<br />

dlh, ktorý by bolo načase začať splácať.<br />

Proveniencia:<br />

Gobelín bol zakúpený pre kanceláriu prezidenta Antonína<br />

Novotného (pravdepodobne v roku 1957), súčasný majiteľ ho<br />

získal od prezidentovho syna.<br />

31. LEA MRÁZOVÁ (1906 - 1995)<br />

JÁNOŠÍKOVÁ DRUŽINA, OKOLO 1995<br />

Gobelín (ručne tkaný), 280x246 cm.<br />

Značené vpravo dole "Mrázová", vľavo dole "JH"<br />

Odhadovaná cena: 10 000 - 13 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 5 000 €<br />

Na jednej strane preto, lebo skôr či neskôr zomrie aj posledný<br />

človek, ktorý ju osobne poznal a zažil ako umelkyňu, na<br />

druhej strane preto, lebo nepoznanie jej tvorby a osobnosti<br />

ochudobňuje predovšetkým nás. Je smutné, že väčšina<br />

písomných zmienok, ktoré majú akú-takú výpovednú hodnotu<br />

o jej tvorbe a význame, pochádza zo 40. rokov (zomrela<br />

v roku 1995!), pričom si netreba predstavovať obsažné<br />

monografie, ale len niekoľkostranové úvody k albumom<br />

obrazov, resp. zopár článkov v súdobej tlači. Lea (ako sa<br />

často podpisovala na svojich dielach) nebola Prešporáčkou,<br />

do hlavného mesta sa prisťahovala až v roku 1939 a jej<br />

sľubne sa rozbiehajúcu kariéru prerušil nástup komunistickej<br />

diktatúry. Dnes už len ťažko vieme povedať, či za jej<br />

postupným vytrácaním sa z centra umeleckého diania stál<br />

násilný režim a ubúdajúce príležitosti alebo umelkynina obľuba<br />

alkoholu (možno druhé záviselo od prvého).<br />

Tvorba Ley Mrázovej a jej angažovanosť ako redaktorky<br />

(Živena) či prekladateľky vypĺňali v našej kultúre miesto<br />

patriace ženám, ktoré si svoje poslanie (vo feministickom<br />

duchu) uvedomovali, čo Lea podporovala aj svojimi<br />

vyhláseniami v tlači. Stala sa dokonca neoficiálnou<br />

portrétistkou žien v prostredí, kde bola dominancia mužov<br />

absolútna. Konštatovanie, že jej tvorbu poznáme len zbežne,<br />

je pravdivé, ale napriek tomu nám pri pohľade na jej doteraz<br />

publikované práce nemôže uniknúť akési zriedenie či rozpad<br />

farieb a tvarov na neskorých dielach oproti medzivojnovému<br />

obdobiu. Kým Mrázovej predvojnové umenie malo pomerne<br />

jasnú, sebavedomú štruktúru a do obrazov bola vmaľovaná<br />

akási neustále prítomná uvoľnenosť,<br />

41


42


jej neskoré kytice či sporadické portréty pôsobia ako<br />

nekoordinované nanášanie farieb v rôznych množstvách,<br />

pričom konečný obraz vyplynul z rutinnej činnosti, nie z<br />

umeleckého zámeru. Jej neskorá tvorba je však energická,<br />

bohatá a mala by mať svoje miesto v našich dejinách umenia.<br />

Lebo akékoľvek boli pohnútky autorky maľovať odviazane<br />

„iba“ kytice, je to svedectvo toho, na čo naša spoločnosť<br />

v danej dobe mala, akokoľvek to môže byť pre nás dnes<br />

ťaživé. Pri nedávnom preberaní jednej z autorkiných mnohých<br />

kytíc pre potreby našej on-line aukcie sa moja inak veľmi<br />

kritická (ale spravodlivá) kolegyňa Nina Gažovičová zahľadela<br />

na obraz a konštatovala, že Leine neskoré diela vlastne stačí<br />

len prerámovať do iného rámu a pozrieť sa na ne so záujmom<br />

a bez predsudkov. Je to len dôkazom, čo všetko dokáže<br />

vstupovať do vnímania diela toho ktorého autora/autorky:<br />

„dielacke“ rámy z čias socializmu nepristanú všetkým<br />

obrazom. Pomerne rozsiahly úvod som považoval za dôležitý<br />

preto, lebo bez predstavy o tom, kto Lea Mrázová bola a čo sa<br />

stalo s jej tvorbou, nie je možné pochopiť jedinečnosť<br />

gobelínu Jánošíkova družina. Toľkokrát skloňovaná heroická<br />

slovenská výtvarná moderna nemala len hrdinov, ale aj<br />

hrdinky. A Lea Mrázová jednou z nich nepochybne je. Jej<br />

zaradenie do Generácie 1909 je skôr teoretické a veľmi<br />

okrajové, omnoho dôležitejšie boli jej zahraničné školy<br />

a kontakty, ktoré dodali jej tvorbe odvahu a svojský charakter<br />

postavený na farebných plochách a škvrnách. Táto črta<br />

v jej tvorbe vydržala približne do 50. rokov a práve ponúkaný<br />

gobelín je toho dokladom. Jánošíkova družina obsahuje<br />

všetko, čo ponúkla jej včasnejšia tvorba. Možno je trocha<br />

ochudobnená o voľnosť, čo však vysvetľuje rok vzniku diela.<br />

Práve ten nám totiž môže objasniť datovanie kartónovej<br />

predlohy ponúkaného gobelínu, ktorá sa nachádza v zbierke<br />

Slovenskej národnej galérie (Jánošíkova družina, 1956,<br />

gvaš na kartóne, 206,4 x 283,6 cm, K2503), do roku 1956.<br />

O rok neskôr sa prezidentom ČSSR stal Antonín Novotný, pre<br />

ktorého kanceláriu bolo výsledné dielo zakúpené. Gobelín<br />

je vzhľadom na svoj formát i spôsob tkania majstrovským<br />

dielom, ktorého výroba bola nesmierne náročná. Už samotný<br />

fakt, že išlo o dar prezidentovi republiky, napovedá, že máme<br />

dočinenia s významným dielom od významnej autorky. (JB)<br />

Lea Mrázová: Portrét pani Poničanovej,<br />

vydražený v SOGE za 13 600 eur v roku 2011<br />

Lea Mrázová<br />

43


44


32. VINCENT HLOŽNÍK (1919 - 1997)<br />

LEŽIACA, 1947<br />

Akvarel na papieri, 43x62 cm.<br />

Značené vpravo hore "Hložník"<br />

Odhadovaná cena: 6 500 - 7 500 €<br />

Vyvolávacia cena: 5 900 €<br />

45


33. VINCENT HLOŽNÍK (1919 - 1997)<br />

PASTIERKA, 1943<br />

Akvarel na papieri, 44x60,5 cm.<br />

Značené vľavo dole "Hložník 43"<br />

Odhadovaná cena: 6 000 - 7 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 4 000 €<br />

46


34. BÉLA ADALBERT SPÁNYI (1858 - 1943)<br />

VEČER NAD MOČIAROM, OKOLO 1885<br />

Olej na dreve, 23,5x23 cm.<br />

Značené vpravo dole "K. Spanyi B."<br />

Odhadovaná cena: 600 - 700 €<br />

Vyvolávacia cena: 450 €<br />

47


35. JOZEF TEODOR MOUSSON (1887 - 1946)<br />

NA TRH V ZIME, 1929<br />

Olej na plátne, 40x50 cm.<br />

Značené vľavo dole "Mousson 1929."<br />

Odhadovaná cena: 20 000 - 25 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 16 000 €<br />

48


36. JARMILA SABOVÁ (1984)<br />

HATHOR, 2021<br />

Suchý pastel, olej na sololite, 100x70 cm.<br />

Značené na zadnej strane "Jarmila Sabová Džuppová"<br />

Odhadovaná cena: 2 000 - 3 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 300 €<br />

49


37. IMRO WEINER-KRÁĽ (1901 - 1978)<br />

ČAS A ŽENY, 1977<br />

Olej na plátne, 35,5x27 cm.<br />

Značené vľavo dole "I. Weiner Kráľ 77", na zadnej strane plátna autorská popiska<br />

Odhadovaná cena: 14 000 - 16 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 9 800 €<br />

50


39. PETER ROLLER (1948)<br />

ČERVENÝ ŠTVOREC, 1955 - 2005<br />

Akryl na kartóne, reliéf, 80x60 cm.<br />

Značené vpravo dole "R",<br />

na zadnej strane "Peter Roller 1995 2005"<br />

Odhadovaná cena: 2 000 - 3 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 500 €<br />

40. PETER ROLLER (1948)<br />

ČIERNY ŠTVOREC, 1955 - 2005<br />

Akryl na kartóne, reliéf, 80x60 cm.<br />

Značené vpravo dole "R",<br />

na zadnej strane "Peter Roller 1995 2005"<br />

Odhadovaná cena: 2 000 - 3 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 500 €<br />

51


41. ANDREJ BARČÍK (1928 - 2004)<br />

TERČ NA ŽLTEJ OSI, 1973<br />

Koláž, asambláž, akryl na sololite. 111x81 cm.<br />

Značené vpravo dole "A. Barčík 1973"<br />

Odhadovaná cena: 17 000 - 20 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 14 900 €<br />

52


JURAJ MELIŠ<br />

Meliš je nepochybne jedným z<br />

najvýznamnejších sochárov slovenskej<br />

alternatívnej scény a je zrejmé, že túto<br />

jeho pozíciu si začína uvedomovať čoraz<br />

širší okruh domácich zberateľov.<br />

A to je pozitívna správa!<br />

42. JURAJ MELIŠ (1942 - 2016)<br />

ŽIVÝ TERČ, OKOLO 1970<br />

Vyrezávané drevo, polychrómia, 21x23x7,5 cm.<br />

Neznačené<br />

Odhadovaná cena: 3 000 - 4 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 2 000 €<br />

Predkladaná trojica diel Juraja Meliša, kľúčovej postavy<br />

nášho sochárstva 20. storočia, charakteristicky dokladá<br />

základné okruhy jeho umeleckého záujmu, ako aj všestrannosť<br />

prístupu tohto originálneho tvorcu. Prítomný súbor prác,<br />

pochádzajúci priamo od rodiny autora, môžeme nepochybne<br />

považovať za zberateľskú raritu. Predstavuje – hoci v<br />

komornej podobe – prierez umelcovou aktívnou kariérou a<br />

zároveň jasne dokumentuje jeho široko ukotvené umelecké<br />

snaženie. Počiatky jeho tvorby definuje najmä formálny<br />

záujem o skúšanie rôznych prístupov k materiálu (drevo,<br />

kameň, železo). Neskôr ho ženie hlavne hľadanie formy na<br />

komunikovanie silnej „idey“, a to najmä prostredníctvom<br />

narúšania tradičných sochárskych postupov.<br />

Meliš vo svojej umeleckej tvorbe uplatňoval väčšinou<br />

neortodoxné, často takmer antiestetické princípy s cieľom<br />

hovoriť o univerzálnych témach, ako je sebectvo, hlúposť,<br />

láska či nenávisť. Prostredníctvom sochárskych predmetov<br />

a prostredí otvorene upozorňoval na trvalo prehliadané<br />

problémy spoločnosti v komunistickom režime, akými boli<br />

všeobecná deformácia hodnôt, strata slobody a narušenie<br />

morálky a etiky.<br />

Bol jedným z našich prvých umelcov venujúcich sa<br />

ekologickým témam, znečisteniu prírody. Aj keď jeho odkaz<br />

bol vždy priamy a jasný (cykly Pomocník, IDEA), dokázal<br />

ho komunikovať s humorom a dokonca so sebairóniou,<br />

čo v našich podmienkach nie je úplne bežné. Použitie<br />

nízkonákladových materiálov s DIY kvalitou a včlenenie<br />

každodenných predmetov (trámy, dosky, kameň, hrdzavé<br />

kovové platne, klince) do diel je pre stredoeurópske vizuálne<br />

umenie originálnym a nekonvenčným prínosom. (NG) 53


43. JURAJ MELIŠ (1942 - 2016)<br />

RODINA, 1968<br />

Olej na papieri, 31x34 cm.<br />

Značené vpravo dole "26. aug. 68"<br />

Odhadovaná cena: 2 000 - 3 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 500 €<br />

44. JURAJ MELIŠ (1942 - 2016)<br />

IDEA, OKOLO 1980<br />

Hliník, priemer 10x5 cm.<br />

Neznačené<br />

Odhadovaná cena: 2 000 - 3 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 200 €<br />

54


45. ESTER ŠIMEROVÁ - MARTINČEKOVÁ (1909 - 2005)<br />

NAD KRAJINOU, OKOLO 1950<br />

Akvarel na papieri, 24x34 cm.<br />

Značené vľavo hore "E. Š."<br />

Odhadovaná cena: 1 000 - 1 500 €<br />

Vyvolávacia cena: 700 €<br />

46. LADISLAV MEDNYÁNSZKY (1852 - 1919)<br />

ZAJATCI, 1915<br />

Ceruza a akvarel na papieri, 27x33 cm.<br />

Neznačené<br />

Odhadovaná cena: 2 500 € - 3 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 900 €<br />

55


47. MILAN LALUHA (1930 - 2013)<br />

ŽENA Z MIČINEJ, OKOLO 1975<br />

Olej na lepenke, 47x32 cm.<br />

Značené vpravo dole "M. Laluha"<br />

Odhadovaná cena: 6 000 - 7 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 4 800 €<br />

56


PETER BARTOŠ<br />

Predkladaná dvojica diel je súčasťou doteraz<br />

nevidenej a nepoznanej kolekciu diel legendy<br />

nášho vizuálneho umenia, ktorá sa uchovala<br />

v majetku členov rodiny umelca.<br />

48. PETER BARTOŠ (1938)<br />

RÁZCESTIE, OKOLO 1990<br />

Pastel, tempera na papieri, 45x62 cm.<br />

Značené vpravo dole "Bartoš"<br />

Odhadovaná cena: 3 000 - 4 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 2 000 €<br />

57


Nesúrodý súbor kresieb, školských prác, ale aj kľúčových,<br />

doslova kultových diel (Okno z legendárnej akcie Rozdávanie<br />

či textilné objekty vystavené na Seville Expo 1992) ostal<br />

u vzdialených príbuzných uchovaný spolu s konvolútom<br />

(ilustráciami a grafikami) autorovej manželky Anny Pelikánovej<br />

(1938-1988).<br />

Je šťastím pre slovenskú umenovedu, že súbor ostal<br />

nedotknutý; opatrovaný vo svojej (nesúrodej) celistvosti.<br />

(Nebyť tejto rodiny a viacgeneračnému záujmu jej členov,<br />

49. PETER BARTOŠ (1938)<br />

PREMENY, OKOLO 1968<br />

Tempera na šepsovanom plátne, 37x26,5 cm.<br />

Neznačené<br />

Odhadovaná cena: 1 500 - 2 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 800 €<br />

boli by diela dnes už bezpochyby roztratené resp. autorom<br />

dotvorené a definitívne pozmenené. Samotná kolekcia<br />

narastala v priebehu rokov ako dôsledok finančnej a bártrovej)<br />

podpory, nie ako štandardná zbierka podmienená osobným<br />

vkusom, autorskými preferenciami, či finančnými možnosťami.<br />

Jej prekvapivá existencia nás nabáda uvažovať o celkom<br />

„neortodoxných“ motiváciách jej vzniku, ale aj o postavení<br />

umelca v spoločnosti, rodine...<br />

Možnosť spoznať a spracovať tieto práce bola mimoriadnou<br />

príležitosťou. Umožnila vidieť Petra Bartoša v nepoznaných<br />

polohách, ktoré však nepriamo dopovedávajú príbeh jeho<br />

životnej i umeleckej cesty. Poskytuje priestor na bádanie,<br />

otvára nové témy. Je výnimkou, ktorá potvrdzuje pravidlo.<br />

Ukazuje, že o Petrovi Bartošovi a jeho tvorbe, vieme<br />

v skutočnosti stále tak málo. A hlavne, že v prípade diel tohto<br />

autora nie je dôležité aké sú - ale, že sú... (NG)<br />

58


50. ERIK BINDER (1974)<br />

PYRAMÍDOVÉ HRY, 2009<br />

Akryl, akrylový sprej na plátne, 155x155 cm.<br />

Značené na zadnej strane autorskou popiskou<br />

Odhadovaná cena: 5 000 - 6 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 4 000 €<br />

59


51. ERIK BINDER (1974)<br />

GALAKTICKÁ CESTA, 2010<br />

Akryl, akrylový sprej na plátne, 155x155 cm.<br />

Značené na zadnej strane autorskou popiskou<br />

Odhadovaná cena: 5 000 - 6 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 4 000 €<br />

60


52. JANKO ALEXY (1894 - 1970)<br />

BRATISLAVSKÝ HRAD, OKOLO 1960<br />

Pastel na papieri, 29,5x42 cm.<br />

Značené vľavo dole "J. Alexy"<br />

Odhadovaná cena: 1 500 - 2 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 200 €<br />

61


53. RUDOLF FILA (1932 - 2015)<br />

KALEIDOSKOP (S BRAQUOM), 2003<br />

Olej, kombinovaná technika na preglejke, 62x50 cm.<br />

Značené v strede dole "R. Fila 03"<br />

Odhadovaná cena: 10 000 - 12 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 9 700 €<br />

62


54. ERIK ŠILLE (1978)<br />

BEZ NÁZVU, 2012<br />

Akryl na skateboardovej doske, 69x20,5 cm.<br />

Značené v strede dole "Šille", pečiatka "Retart" na prednej strane dosky<br />

Odhadovaná cena: 3 000 - 4 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 2 500 €<br />

63


55. KAROL BARON (1939 - 2004)<br />

Z CYKLU ORGANOLEPTICKÉ VIDENIA, 1972<br />

Olej na sololite, 73x60 cm.<br />

Neznačené, na zadnej strane autorská nálepka so signatúrou<br />

Odhadovaná cena: 5 000 - 6 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 2 500 €<br />

64


MILAN PAŠTÉKA:<br />

MODRÉ POKUŠENIE<br />

„... nie sú zamýšľané tak, aby pôsobili kolektívne,<br />

verejne, na diaľku, sú zamýšľané na intímne<br />

spolužitie s nimi, na individuálnu kontempláciu...“<br />

Ján Bakoš<br />

56. MILAN PAŠTÉKA (1931 - 1998)<br />

MODRÉ POKUŠENIE, 1992<br />

Olej na plátne, 130x100 cm.<br />

Značené vpravo dole "Paštéka 92"<br />

Odhadovaná cena: 38 000 - 45 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 33 000 €<br />

Milan Paštéka v polovici 80. rokov minulého storočia začína<br />

(podobne ako neskôr iný velikán maľby Georg Baselitz) zásadne<br />

revidovať jazyk vlastnej tvorby. To čo bolo hutné a konkrétne ostáva<br />

v obrazoch síce prítomné, ale v inej – takmer až transcendentnej –<br />

rovine. Uvoľňovanie rukopisu skoro až k akvarelovým kvalitám vedie<br />

k pozvoľnému opúšťaniu predmetného zobrazovania. To čo bolo<br />

kedysi hmotou sa postupne stáva „iba“ farebnou škvrnou. Spočiatku<br />

sú v obrazoch čitateľné náznaky – torzovité, antropoidné útvary,<br />

vzdialené upomienky na človeka – no aj tie sa časom rozplynú do<br />

čisto abstraktných kompozícií. Paštékova prednostne figurálna<br />

maľba a sústredený záujem o človeka však ostávajú. Mení sa len<br />

spôsob vyjadrovania. Paštéka nám nedáva návody, ako a prečo<br />

vôbec čítať (hľadieť na) jeho maľby. Odvážnym rozhodnutím opustiť<br />

zaužívané postupy vykračuje k celkom iným métam ako uspokojovať<br />

svoje publikum. Nie nadarmo sa o ňom hovorí ako o maliarovi pre<br />

maliarov...<br />

Viacvrstvovosť dejov však ostala v jeho dielach uchovaná, len je<br />

realizovaná v inej, možno menej čitateľnej podobe. Ťahy štetca sú<br />

neraz najvýraznejšie mimo hmoty „figúry“, ktorá sa v skutočnosti<br />

rozplýva v priestore. Obrazy si však naďalej uchovávajú detailne<br />

premyslené kompozičné riešenia, aj keď na prvý pohľad sa<br />

môžu javiť skôr ako pocitové či náhodné. Maliarske gesto nie<br />

je expresívne, ale introspektívne. Nová politická a spoločenská<br />

situácia okolo roku 1989 si jednoducho vyžiadala inú „archeológiu<br />

ľudskej existencie“ (Bakoš). Záverečné obdobie Paštékovej tvorby je<br />

introspektívne, smerujúce k absolútnej, čistej maľbe – oslobodenej<br />

od komentárov či pripomienok. Maľbe, ktorá (v tichu) hovorí sama<br />

za seba... (NG)<br />

65


66


57. KAROL BARON (1939 - 2004)<br />

Z CYKLU BEŠTIÁR I, 1969<br />

Pastel, uhoľ na papieri, 100x70 cm.<br />

Značené vľavo dole "Baron 1969"<br />

Odhadovaná cena: 2 000 - 3 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 500 €<br />

67


58. JOZEF JANKOVIČ (1937 - 2017)<br />

HLAVA, 1992<br />

Kombinovaná technika na kartóne, 97x70 cm.<br />

Značené vpravo dole "Jankovič 92"<br />

Odhadovaná cena: 7 000 - 8 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 4 000 €<br />

68


JÚLIUS KOLLER:<br />

SLOVENSKÝ RAJ<br />

V súčasnosti nepochybne medzinárodne<br />

najviditeľnejší umelec zakladateľskej generácie<br />

slovenského konceptuálneho umenia. Jeho dielo čerpá<br />

z modernizmu (dada), civilizmu, popartu, arte povera,<br />

privátnej mytológie.<br />

59. JÚLIUS KOLLER (1939 - 2007)<br />

SLOVENSKÝ RAJ, 1980<br />

Olej, tempera na plátne, 100x60 cm.<br />

Značené vpravo dole "JK 1980", na zadnej strane<br />

popis diela autorovou rukou a štítok SVFU - Dielo<br />

Odhadovaná cena: 8 000 - 10 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 2 500 €<br />

Július Koller, významný priekopník neoavantgardy, je ďalším z<br />

predstaviteľov nášho kultúrneho okruhu, ktorého žitá a umelecká<br />

realita permanentne prerastali do jedného kultúrneho celku. Jeho dielo,<br />

západným okruhom dnes všeobecne akceptované, predstavuje jedno<br />

z najsústredenejších a najkonzekventnejších autorských programov<br />

európskeho umenia po roku 1960.<br />

Už počas štúdia smerovala Kollerova výtvarná prax k prekračovaniu<br />

oficiálnych bariér – organizoval experimentálne výstavy a svojou aktivitou<br />

sa rýchlo ocitol mimo bežnej umeleckej praxe. Napriek radikálnemu odklonu<br />

od tradičného pojmu umenia pôsobí Koller od 60. rokov minulého storočia<br />

aj v predajniach umeleckých artefaktov Dielo. Tento oficiálny distribučný<br />

kanál pravidelne a programovo využíval ako jediný z predstaviteľov<br />

progresívneho umenia. Pre štátne galérie, ktoré väčšina alternatívnej<br />

scény s pohŕdaním ignorovala, vytváral špecifické diela „banálneho“<br />

realizmu – pohľady na Bratislavu, Vysoké Tatry a pod. Detailnejší pohľad<br />

na Kollerove oleje vytvárané pre Dielo odhalí drobné detaily (otáznik na<br />

jednej z fasád bratislavských domov; hodiny, ktoré na Michalskej veži<br />

ukazujú o päť minút dvanásť; mraky nad Michalskou vežou pripomínajúce<br />

lietajúce taniere; doslovne maľovaná pasparta). Tieto drobné kollerovské<br />

stopy (vtipy) odkazujú skôr na premyslenú, subverzívnu autorskú<br />

stratégiu či dokonca inštitucionálnu kritiku namierenú takpovediac proti<br />

sebe samému“ (Pokorný).<br />

Predkladané dielo Slovenský raj (1980) spodobuje Tomášovský výhľad<br />

– skalnatý výstupok, ktorý poskytuje najkrajší výhľad na celý národný<br />

park. Natáčalo sa tu množstvo filmov, skala slúži aj ako cvičný terén pre<br />

horolezcov. Koller opäť pracuje so všeobecne známym, až ikonickým<br />

motívom. Táto stratégia – ponúkať publiku to, čo k nemu bude prehovárať<br />

jasnou rečou – nič nemení na atraktivite a kvalite prítomnej maľby. Naopak,<br />

môžeme ju vnímať ako špecifický, takmer až warholovský variant popartu<br />

na slovenskú nôtu. Zadný plán je v zásade typicky kollerovský – s utajeným<br />

významom. Ostáva len tipovať, či ide o citáciu z dobovej mapy prístupových<br />

trás, alebo o nepriamu komunikáciu s Petrom Bartošom a jeho nadčasovým<br />

vznikom maľby (žltá, modrá, červená). Pozoruhodný je aj umelcov výber<br />

vertikálnej kompozície (inšpirácia japonskou krajinomaľbou) pre spodobenie<br />

prírodného rámca. (NG)<br />

69


70


60. ALOJZ KLIMO (1922 - 2000)<br />

ZNAKY, 1987<br />

Tempera na papieri, 50,5x68 cm.<br />

Značené vpravo dole "A. K. 87"<br />

Odhadovaná cena: 3 000 - 4 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 2 500 €<br />

61. ALOJZ KLIMO (1922 - 2000)<br />

HORIZONTY, OKOLO 1980<br />

Tempera na papieri, 21x30 cm.<br />

Neznačené<br />

Odhadovaná cena: 1 000 - 1 500 €<br />

Vyvolávacia cena: 700 €<br />

71


62. MILAN PAŠTÉKA (1931 - 1998)<br />

SPOJENIE, 1989<br />

Olej na plátne, 80x60 cm.<br />

Značené vpravo dole "Paštéka 89"<br />

Odhadovaná cena: 20 000 - 25 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 17 000 €<br />

72


MARTIN BENKA:<br />

SUCHOHORČNA<br />

Obraz je vzdaním holdu slovenskému ľudu – javí sa<br />

ako časť z pomyselnej galérie predkov, pripomína<br />

nám „národnú“ históriu.<br />

Martin Benka – zakladateľ národného maliarskeho slohu, „alchymista<br />

slovenskej krásy“, najžiadanejší a vo všeobecnosti najobdivovanejší<br />

maliar domáceho trhu s umením. Istota investičného portfólia<br />

kombinovaná s maximálnym záujmom naprieč spektrom domácich<br />

zberateľov. Prítomné veľkoformátové dielo umelca je datované<br />

rokom 1940. V zlomovom období tragického roku 1939 dochádza aj<br />

v Benkovom živote k zásadným zmenám, ktoré napokon vyústili do<br />

nedobrovoľnej rozlúčky s milovanou Prahou. Donútený okolnosťami<br />

sa vracia takmer po tridsiatich rokoch na Slovensko a usádza<br />

sa v Martine. Výrazným spôsobom sa tak mení jeho dovtedajší<br />

život – aktívny veľkomestský ruch strieda vynútené prežívanie<br />

v malomeste.<br />

63. MARTIN BENKA (1888 - 1971)<br />

SUCHOHORČAN, 1940<br />

Olej na plátne, dublované, 86x35 cm.<br />

Značené vľavo dole "M. Benka",<br />

vpravo dole "Ján Baláž, Suchá Hora 940",<br />

na zadnej strane autorovou rukou<br />

"Martin Benka, Suchohorčan, štúdia. 1940.<br />

Ján Baláž. Suchá hora - Hladovka"<br />

Odhadovaná cena: 45 000 - 50 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 29 000 €<br />

Roky 1939 – 1941 sú v zozname jeho diel zastúpené pomerne<br />

malým počtom dokončených obrazov. Jednofigurálna olejomaľba z<br />

našej aktuálnej ponuky je pozoruhodnou maliarskou kompozíciou<br />

– svojou formou predznamenáva kľúčový cyklus Strážcovia<br />

a ochrankyne Slovenska (1942). Zdanlivo obyčajný záznam<br />

vychádza v skutočnosti z klasickej renesančnej portrétnej schémy.<br />

Na pozadí krajiny Benka spodobuje konkrétnu osobu – Jána Baláža,<br />

oblečeného vo sviatočnom goralskom kroji. Detaily odevu – krása<br />

ornamentu, výpravnosť výšivky, drapérie, vybíjané krpce – ako aj<br />

ozdôb na klobúku či farebnej šnúrky s brmbolcami sú dokladom<br />

bohatstva nášho ľudového dedičstva. Je to práve oblečenie, ktoré<br />

definuje zachytenú osobu, nie samotný portrét. Základné atribúty<br />

(valaška, klobúk, kožúšok) odkazujú na spôsob obživy, ale aj na<br />

triedne postavenie. Túto líniu podčiarkuje aj prítomnosť dobytka<br />

v spodnom pláne a výrez kopcovitej krajiny v pozadí, všetko<br />

zachytené s typickou benkovskou skicovitou štylizáciou.<br />

Obraz je vzdaním holdu slovenskému ľudu – javí sa ako časť z<br />

pomyselnej galérie predkov, pripomína nám „národnú“ históriu.<br />

Benkovo vedenie dialógu s dejinami maľby nie je samoúčelné. Touto<br />

cestou povyšuje človeka z ľudu, stavia ho do centra maliarskej<br />

pozornosti – venuje mu svoj úprimný záujem. Zanecháva nám<br />

obraz našich predchodcov ako smelých a nepoddajných ľudí, a to<br />

nielen v rozsiahlom súbore etnografických štúdií Odev nášho ľudu,<br />

ale aj v množstve heroizujúcich malieb a skíc – ako všeobecnú<br />

pripomienku toho, odkiaľ sme prišli...(NG)<br />

73


74


64. ALBÍN BRUNOVSKÝ ( 1935 - 1997)<br />

EXULANTI, 1991<br />

Lept na papieri, 22/120, 39x29 cm.<br />

Značené vpravo dole "A. Brunovský 1991",<br />

osobné venovanie Františkovi Tomíkovi<br />

Odhadovaná cena: 4 500 - 6 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 3 900 €<br />

75


65. ALBÍN BRUNOVSKÝ ( 1935 - 1997)<br />

ZÁHORIE, KONIEC LETA, 1977<br />

Litografia na papieri, 40/65, 38,5x56 cm.<br />

Značené vpravo dole "A. Brunovský 1977",<br />

osobné venovanie Františkovi Tomíkovi<br />

Odhadovaná cena: 2 500 - 3 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 3 000 €<br />

76


66. VLADIMÍR KOMPÁNEK (1927 - 1997)<br />

FIGÚRY V KRAJINE, 1964<br />

Akvarel, tuš na papieri, 41x60 cm.<br />

Značené vľavo dole "K 64 II."<br />

Odhadovaná cena: 3 500 - 4 500 €<br />

Vyvolávacia cena: 2 900 €<br />

67. VLADIMÍR KOMPÁNEK (1927 - 1997)<br />

POSTAVA V KRAJINE, 1964<br />

Akvarel, tuš na papieri, 41x60 cm.<br />

Značené vľavo dole "Vl. K. 64"<br />

Odhadovaná cena: 3 500 - 4 500 €<br />

Vyvolávacia cena: 2 900 €<br />

77


68. KOLOMAN SOKOL (1902 -2001)<br />

V ATELIÉRI, OKOLO 1970 - 1980<br />

Tempera, bieloba a tuš na papieri, 60x44 cm.<br />

Značené nečitateľne vľavo hore, vedľa autorskej pečiatky<br />

Odhadovaná cena: 6 000 - 7 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 5 000 €<br />

78


JOZE SUŠIENKA:<br />

ZÁHRADNÁ PLASTIKA<br />

„V Sušienkovej práci sa prejavuje nielen zmysel pre krajne<br />

oprostený tvar, ale i pre elementárne rozprávanie. Poňatie<br />

archetypu tu nie je totemovo strohé ani dekoratívne hravé.<br />

Spomienky na detstvo a impulzívnosť povahy prinášajú<br />

príbehy do základných tvarov a jednoduchých objemov.<br />

Sušienka je sochár v keramike.“<br />

Ľubor Kára<br />

69. JOZEF SUŠIENKA (1937)<br />

ZÁHRADNÁ PLASTIKA, 1974<br />

Glazovaná pálená hlina, výška 44 cm.<br />

Značenéd ole "J. Sušienka 74",<br />

na zadnej strane autorská pečiatka<br />

Odhadovaná cena: 5 000 - 6 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 3 500 €<br />

Sme veľmi radi, že legenda súčasnej slovenskej keramiky Jozef Sušienka<br />

(1937) sa stáva trvalou súčasťou ponuky našich živých aukcií a že sa nám<br />

aj v prítomnej kolekcii darí opäť prinášať raritné, doslova galerijné diela. Po<br />

mimoriadne úspešnej samostatnej on-line aukcii, ktorú sme realizovali pred<br />

dvoma rokmi, sa záujem o Sušienku rozšíril aj medzi mladšími zberateľmi.<br />

Že upriamovanie záujmu na tohto autora je absolútne relevantné a odborne<br />

podložené, potvrdzuje aj fakt, že bol ako vôbec jeden z prvých umelcov<br />

inštalovaný v átriu zrekonštruovanej Slovenskej národnej galérie vedľa<br />

našich najvýznamnejších sochárok a sochárov.<br />

Tento všestranný a komplexný tvorca od počiatku narúšal svojím dielom –<br />

v minulosti viac utkvelú (vyhranenú) – predstavu o hranici medzi voľnou<br />

a úžitkovou tvorbou. Sušienka je kľúčovou postavou nového, radikálneho<br />

uvažovania o (keramickom) objekte. Zásadným je jeho vnímanie v<br />

širších súvislostiach, jeho premyslené – na báze mimikry postavené –<br />

začleňovanie do prírodného rámca (účasť na kultovej prehliadke Socha<br />

piešťanských parkov). Špecifický dôraz autor kladie najmä na sochársky<br />

prístup, pričom jeho autorská technika – postavená na práci s farbou<br />

a štruktúrou – formálne vychádza prednostne z bohatého prírodného<br />

tvaroslovia. Keramické objekty vzdialene pripomínajú rôzne huby, prašivky,<br />

tekvice, ale aj kamene z taoistických záhrad či akési pratvary, valúny a<br />

ovoidy. Nespochybniteľný je v jeho tvorbe vplyv Orientu (šálka pre cisára je<br />

tá „pokazená“). Vytvára svojský svet – variabilné univerzum s nekonečnou<br />

možnosťou (farebných) sérií, podobne ako naši kľúčoví predstavitelia<br />

konceptuálneho umenia.<br />

Jeho komplikovaná a najmä fyzicky náročná technika – do formy vkladá<br />

tvar, ktorý sa finálne spojí až pri vypálení v peci –, prináša špecifické<br />

štrukturálne kvality, akcentované neraz až maliarskym narábaním s<br />

vrstvenými glazúrami. Pozoruhodný je aj jeho záujem o konštrukčné<br />

a kompozičné zákonitosti prírody, ktoré s citom prenáša do svojej tvorby.<br />

Viac o jeho uvažovaní prezrádzajú utopické kresby zo 70. rokov minulého<br />

storočia – futurologické, meditatívne priestory a objekty hlboko vzdialené<br />

predstave „obyčajného“ úžitkového predmetu. Výnimočnosť Sušienkovho<br />

programu tkvie nielen v autentickom a inovatívnom prístupe k médiu<br />

keramiky, ale najmä v nadčasovom a veľmi detailnom uvažovaní o prírode<br />

a vzťahu k nej. (NG)<br />

79


80


70. ERNEST ZMETÁK (1919 - 2004)<br />

ŽENSKÝ AKT/RINGIŠPÍL, 1949<br />

Tuš, akvarel na papieri, obojstranne kreslené, 43,5x62 cm.<br />

Značené na strane aktu vľavo hore "1949 Z",na strane Ringišpílu lepiaca páska a jej rezíduá<br />

Odhadovaná cena: 1 800 - 2 500 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 200 €<br />

81


71. LADISLAV MEDNYÁNSZKY (1852 - 1919)<br />

PAHOLOK NA ÚBOČÍ, OKOLO 1880 - 1890<br />

Olej na mahagónovej doske, 32x23,5 cm.<br />

Neznačené<br />

Odhadovaná cena: 12 000 - 13 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 9 000 €<br />

82


72. JOZEF KOLLÁR (1899 - 1982)<br />

OSAMELÉ JEDLE, OKOLO 1960<br />

Olej na plátne, 70x74 cm.<br />

Neznačené, vzadu autorská pečiatka (pozostalostná?)<br />

Odhadovaná cena: 2 000 - 2 500 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 200 €<br />

83


73. JAN HÁLA (1890 - 1959)<br />

Z KOSTOLA, 1937<br />

Akvarel, tuš na papieri, 42x28 cm.<br />

Značené vpravo dole "J. Hála 1937"<br />

Odhadovaná cena: 2 000 - 2 500 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 500 €<br />

84


74. EUGEN NEVAN (1914 - 1967)<br />

PRI ÚTESOCH, OKOLO 1950<br />

Olej na kartóne, 20x36,5 cm.<br />

Značené vpravo dole "E. Nevan"<br />

Odhadovaná cena: 900 - 1 200 €<br />

Vyvolávacia cena: 600 €<br />

75. VLADIMÍR VESTENICKÝ (1919 - 1979)<br />

ORAVSKÁ KRAJINA III, 1973<br />

Olej na sololite, 52x37 cm.<br />

Značené vpravo dole "V. Vestenický 1973",<br />

vzadu nálepka n. p. Dielo<br />

Odhadovaná cena: 2 000 - 3 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 200 €<br />

85


76. MARIÁN ČUNDERLÍK (1926 - 1983)<br />

GRAFICKÁ SLEPOTLAČ I, 1969<br />

Asambláž, slepotlač na striebornom papieri, 40x50 cm.<br />

Značené v strede dole "MČ",<br />

Odhadovaná cena: 4 500 - 6 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 3 500 €<br />

86


ELEMÉR HALÁSZ - HRADIL:<br />

TRŽNICA V RIJEKE<br />

Obraz Eleméra Halásza Hradila Tržnica v Rijeke (Fiume) je<br />

jedinečným dokladom niečoho, čo by sme pokojne mohli<br />

nazvať uhorskou, resp. rakúsko-uhorskou identitou.<br />

77. ELEMÉR HALÁSZ-HRADIL (1873 - 1948)<br />

TRŽNICA V RIJEKE, OKOLO 1914<br />

Olej na plátne, 49x50 cm.<br />

Značené vľavo dole "Halász Elemér"<br />

Odhadovaná cena: 3 000 - 4 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 800 €<br />

Určite nejde o pojem, ktorý by mal oporu v odbornej<br />

literatúre, ale chtiac-nechtiac, a Halász-Hradil to svojou<br />

tvorbou dokazuje, krajina, ktorej bolo Slovensko súčasťou<br />

mnoho storočí, bola rozmanitá, dôležitá i veľká a mala<br />

morské pobrežie, prístavy a v neposlednom rade aj flotilu.<br />

Slovenská historiografia sa už nejaký čas snaží podávať<br />

iný ako v socializme zažitý naratív dunajskej monarchie. Po<br />

dlhých rokoch, keď historici, ale najme politici nespravodlivo<br />

označovali kráľovstvo ako „žalár národov“, prichádzajú na<br />

scénu autori, ktorí vnímajú našu uhorskú minulosť nielen ako<br />

historickú nutnosť, ktorú treba konštatovať a akceptovať<br />

s prižmúrenými očami, ale konečne aj ako prameň<br />

hospodársky, kultúrny i národný. Nakoniec, už prelomová<br />

publikácia Výtvarná moderna Slovenska od Jána Abelovského<br />

a Kataríny Bajcurovej prináša obrodenie v nazeraní na naše<br />

umenie, ktoré chápe ako celok čerpajúci z viacerých zdrojov<br />

a Uhorsko (Rakúsko-Uhorsko) za taký zdroj jednoznačne<br />

považuje. Nebolo to až tak dávno, keď sa na našich<br />

univerzitách pri témach do roku 1918 hovorilo o Budapešti či<br />

Dubrovníku ako o zahraničí, a pritom naša vlasť vtedy a dnes<br />

sú dva geograficky rozdielne pojmy. Pohyb umelcov bol<br />

samozrejmosťou, a to nielen v rámci hraníc rozľahlej krajiny,<br />

ale po celej Európe a svete. Rovnako aj životopis Eleméra<br />

Halásza Hradila obsahuje zastávky ako Mníchov, Paríž,<br />

Viedeň, Budapešť a Košice, ku ktorým sa viaže známejšia<br />

časť jeho tvorivého života. Počas vojnových rokov pôsobil ako<br />

vojnový spravodajca a zachytával pohyby<br />

87


88


na východnom fronte, podobne ako jeho starší spolupútnik<br />

Ladislav Mednyánszky.<br />

Fiume (Rijeka, dnes Chorvátka republika) bola<br />

najvýznamnejším uhorským morským prístavom a dopravným<br />

i obchodným uzlom. Okrem hospodárskych záujmov viazali<br />

k tejto lokalite uhorskú spoločnosť, predovšetkým tú vyššiu, aj<br />

rekreačné ciele, ktoré zažívali svoj rozkvet predovšetkým po<br />

rakúsko-uhorskom (1867) a následne uhorsko-chorvátskom<br />

vyrovnaní v roku 1868. Boli to hlavne mestečká ako Abbazia<br />

(Opatija), Volosko či Buccari (Bakar), kde sa sústreďovala<br />

rakúsko-uhorskú smotánka či deti s respiračnými problémami.<br />

Obdobie do prvej svetovej vojny je charakteristické stavebným<br />

rozmachom, vďaka ktorému vznikol v Rijeke guvernérsky<br />

palác (architekt Alajos Hauszmann), dnes múzeum, a<br />

neďaleko prístavu bolo vybudované nové mestské centrum<br />

s veľkým divadlom, budovou obchodnej komory a komplexom<br />

tržnice. Pôvodné „ribište“ z roku 1865 bolo v roku 1912<br />

prebudované na modernú tržnicu pozostávajúcu z dvoch<br />

budov od architekta Carla Pergoliho so sochárskou výzdobou<br />

od Umberta Bottassa. Práve jedna z dvoch identických budov<br />

tržnice je zachytená na Halászovom obraze. V jeho tvorbe<br />

sa pomerne často stretávame so zaľudnenými mestskými<br />

výjavmi, pričom jeho pozornosti takmer nikdy neunikla ani<br />

samotná architektúra a mestský ruch. V období, keď vznikol<br />

predkladaný obraz (niekedy v rokoch prvej svetovej vojny),<br />

bol Halászov štýl už ustálený a môžeme povedať, že z neho<br />

odpadlo všetko to, čo sa autorovi zdalo okázalé či len ťažko<br />

upotrebiteľné vo svete trhových mechanizmov umeleckej<br />

prevádzky.<br />

Ubral teda zo svojho „impresionistického“ žiarivého naturelu<br />

a ponechal si z neho iba škvrnitosť a jemný pastelový<br />

charakter maľby. Dielo Tržnica v Rijeke je teda dôležitým<br />

dokladom našej užšej európskej identity, ktorá stojí na širších<br />

základoch než nás učili v škole. Dielo Eleméra Halásza Hradila<br />

je potrebné pripomínať a neustále vkladať jeho tvorbu do<br />

slovenskej kultúry (teraz prebieha vo VSG monografická<br />

prezentácia jeho diela). Ak pre nič iné, tak aspoň pre iný –<br />

lepší – domáckejší pocit počas dovoleniek pri „slovenskom“<br />

mori. (JB)<br />

Tržnica s námestím v Rijeke, 1902<br />

89


90


78. MARTIN BENKA (1888 - 1971)<br />

SLIAČ, 1947<br />

Olej na kartóne, 16x23,5 cm.<br />

Značené vpravo dole "M. Benka Sliač 47"<br />

Dielo bolo vystavené na výstave Martin Benka: Zaujatý krásou, <strong>SOGA</strong>, 2019<br />

Odhadovaná cena: 13 000 - 14 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 11 000 €<br />

91


79. KAROL ONDREIČKA (1898 - 1961)<br />

RÚBANISKO, OKOLO 1930<br />

Olej na plátne, 66x53 cm.<br />

Značené vľavo dole "K. Ondreička"<br />

Odhadovaná cena: 7 000 - 9 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 4 500 €<br />

92


80. ELEMÉR HALÁSZ-HRADIL (1873 - 1948)<br />

MADONA S JEŽIŠKOM, OKOLO 1930<br />

Olej na plátne, 27x21 cm.<br />

Značené vpravo dole "Halász Hradil Elemér"<br />

Odhadovaná cena: 2 000 - 3 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 300 €<br />

93


81. EDITA SPANNEROVÁ (1919 - 1990)<br />

MATKA, 1966<br />

Pastel na papieri, 42x28 cm.<br />

Značené vpravo dole "Spannerová 1966"<br />

na zadnej strane štítok n. p. Dielo<br />

Odhadovaná cena: 1 000 - 1 200 €<br />

Vyvolávacia cena: 850 €<br />

94


82. DEZIDER TÓTH (1947)<br />

18.36, 2013<br />

Olej na hrubom plátne, 90x65 cm.<br />

Neznačené, na zadnej strane na podráme Monogramista T. D 2013"<br />

Odhadovaná cena: 3 000 - 4 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 2 500 €<br />

95


83. ANDREJ DÚBRAVSKÝ (1987)<br />

ZO SÉRIE DADS VS SONS VII, 2010<br />

Akryl, tuš, lodný lak, glitre na papieri, 30,7x25,7 cm.<br />

Značené na zadnej strane "Dúbravský 010"<br />

Odhadovaná cena: 1 500 - 2 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 950 €<br />

96


84. ALOJZ KLIMO (1922 - 2000)<br />

KRIŽOVATKA, 1966<br />

Tempera na sololite, 62x62 cm.<br />

Značené vpravo dole "A. K. 66"<br />

Odhadovaná cena: 6 000 - 8 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 4 500 €<br />

97


85. MILAN LALUHA (1930 - 2013)<br />

PÄŤ CHLAPOV, 1969<br />

Olej na vrecovine, 70x30 cm.<br />

Značené v strede dole "M. Laluha"<br />

Reprodukované: Milan Laluha, Slovenský Tatran, Bratislava, 1997, s. 91<br />

Odhadovaná cena: 15 000 - 20 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 11 900 €<br />

98


ALBÍN BRUNOVSKÝ:<br />

DÁMA V KLOBÚKU II.<br />

„Nemám rád literárne výklady a myslím si, že práve<br />

tak ako maliar má právo, ba i povinnosť zhmotniť<br />

všetko, čo vidí, sníva a prežíva svojím vlastným<br />

spôsobom, má aj divák právo dešifrovať obrazy tak,<br />

ako ich sám vidí, prežíva podľa vlastnej povahy<br />

i skúsenosti. Podstatné je, aby v ňom obraz niečo<br />

vyvolal.“<br />

Albín Brunovský<br />

V kontexte domáceho zberateľstva registrujeme aj v oblasti grafiky<br />

niekoľko diel, ktoré môžeme považovať za kultové, všeobecne<br />

známe a mimoriadne obľúbené. Brunovského séria „klobúkov“ zo<br />

začiatku 80. rokov minulého storočia do tejto skupiny rozhodne<br />

patrí. Už prakticky pri svojom vzniku bolo deväť grafických listov<br />

z tohto cyklu považovaných za zberateľskú raritu. Na verejnom trhu<br />

sa tieto diela objavujú sporadicky, ceny za dostupné podpísané<br />

kusy trvalo rastú, takže aktuálna možnosť kúpy je nepochybne<br />

lákavou zberateľskou príležitosťou.<br />

86. ALBÍN BRUNOVSKÝ (1935 - 1997)<br />

DÁMA V KLOBÚKU II. (ZRKADLO), 1981<br />

Lept na papieri, 60/65, 39,5x29,5 cm.<br />

Značené vpravo dole "A. Brunovský 1981"<br />

Odhadovaná cena: 5 500 - 6 500 €<br />

Vyvolávacia cena: 4 500 €<br />

V aukcii predkladáme druhý list z cyklu – atraktívnu kompozíciu<br />

Zrkadlo (1981). Brunovský v grafike pozoruhodným spôsobom<br />

prepája ženské telo a svet prírody – svoje dva základné inšpiračné<br />

zdroje. Vypnuté vlasy odhaľujú ženský chrbát a šiju, miesto<br />

najintímnejších dotykov. Príroda – charakteristické borovice zo<br />

Záhoria, usporiadané do skrumáže vetiev a koreňov, sa symbolicky<br />

rozrastajú z dámskeho účesu. Autor nám ukazuje mocnú a divú<br />

prírodu, ale aj silu zamotaných myšlienok či túžby. Spletitý<br />

organický rámec vytvára priestor pre našu fantáziu – dávne<br />

spomienky, zabudnuté fantázie. Umelec nás nabáda – nechá nás<br />

domýšľať si, v prázdnom medzipriestore vytyčuje<br />

miesto pre naše rozjímanie. Umožní nám uvažovať nad vlastnými<br />

želaniami, pripomenie zvláštne, osobné zakorenenie, vyrastajúce<br />

z rodovej minulosti, ale aj osobných prežitkov a skúseností. Nechá<br />

nás revidovať, kým sme sa za tie roky stali, v melancholickom<br />

zadumaní nad vlastnou existenciou. (NG)<br />

99


100


87. JURAJ COLLINÁSY (1907 - 1963)<br />

PROCESIA PRED KOSTOLOM, OKOLO 1948<br />

Olej na dreve, 45,5x33 cm.<br />

Značené vľavo dole "Collinásy"<br />

Odhadovaná cena: 4 000 - 5 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 3 000 €<br />

101


88. JOZEF JANKOVIČ (1937 - 2017)<br />

NA STUPNI VÍŤAZOV, 1980<br />

Kombinovaná technika na papieri, 72x50,5 cm.<br />

Neznačené<br />

Dielo bolo vystavené na výstave Jozef Jankovič: Kresby a sochy, MěKS foyer Divadla, Český Těšín, 1981<br />

a publikované v rovnomennom <strong>katalóg</strong>u - samizdat, nepaginované.<br />

Odhadovaná cena: 6 000 - 7 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 4 200 €<br />

102


JOZEF SRNA:<br />

NA BALKÓNE<br />

Šeď, ktorú tak často spomíname v spojitosti<br />

s minulým režimom, sa u Srnu prelína<br />

s pozoruhodnou formou civilizmu, ktorá<br />

v našom kontexte nemá príliš veľa konkurentov.<br />

Diela Jozefa Srnu získavajú v ostatných rokoch zaslúžený záujem<br />

domácich zberateľov i milovníkov umenia. Preto nás mimoriadne teší, že sa<br />

v aktuálnej ponuke opäť objavuje dielo tejto kľúčovej, aj keď<br />

opomínanej osobnosti našej súčasnej maľby. Srna patrí ku generácii, ktorej<br />

výtvarný prejav bol nezvratne formovaný okolnosťami súvisiacimi s politickou<br />

situáciou v našej krajine pred rokom 1989. V prípade jeho maľby tento fakt<br />

podčiarkuje aj spôsob maľby a výber motívov. Šeď, ktorú tak často<br />

spomíname v spojitosti s minulým režimom, sa u Srnu prelína s pozoruhodnou<br />

formou civilizmu, ktorá v našom kontexte nemá príliš veľa konkurentov.<br />

89. JOZEF SRNA (1930 - 1992)<br />

NA BALKÓNE, 1981<br />

Olej na plátne, 100x70 cm.<br />

Značené vpravo dole "Srna 81"<br />

Odhadovaná cena: 16 000 - 21 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 10 000 €<br />

Srnove maľby sú plné nostalgie, precíteného pozorovania, pozoruhodnej<br />

výtvarnej skratky, ale aj akéhosi smútku… V istom zmysle sú jeho obrazy<br />

esenciou spôsobu života pred rokom 1989. Sústreďuje sa najmä na krátke<br />

momenty šťastia, ktoré sa dali zažiť aj v totalitnom režime. Spodobenie<br />

„obyčajných“ výjavov môžeme vnímať aj ako únik z reality a vedomý príklon<br />

(či skôr pokus o návrat) k životu, resp. k tým chvíľam, ktoré z neho ostali…<br />

To všetko zachytáva aj predkladané dielo Na balkóne (1981). Jednoduchý<br />

okamih na bratislavskom sídlisku – balkón s kvetinami a na ňom starý<br />

muž, ktorý sa akoby omylom ocitol na mieste, ktoré mu ničím nepripomína<br />

jeho doterajší život. V celej tej neosobnej šedi sú on a jeho kvety jediným<br />

komunikujúcim článkom. Konkuruje im len prázdny držiak na vlajočky, ktorý<br />

jednoznačne odkazuje na estetiku spoločných osláv a sviatkov (práce,<br />

víťazného februára, oslobodenia sovietskou armádou atď.). Popri tejto<br />

„formálnej“, vizibilnej rovine minulého režimu sa stále paralelne odohrávali –<br />

aj keď nie tak okato – každodenné príbehy bežného dňa. Túžba prehovoriť<br />

s niekým zopár slov, pokus o zmysluplný dialóg. Osobné záujmy, hobby.<br />

Vykročenie zo samoty...(NG)<br />

103


104


90. JOZEF SUŠIENKA (1937)<br />

VALCOVITÁ PLASTIKA, 1980<br />

Kamenina, glazúra, 86x17 cm.<br />

Neznačené<br />

Odhadovaná cena: 3 000 - 4 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 500 €<br />

105


91. JOZEF SUŠIENKA (1937)<br />

ZELENÁ VÁZA, OKOLO 1990<br />

Pálená hlina, glazúra, výška 28 cm, priemer hrdla 13,5 cm.<br />

Značené dole "JS"<br />

Odhadovaná cena: 1 200 - 1 600 €<br />

Vyvolávacia cena: 900 €<br />

106


92. LUCIA DOVIČÁKOVÁ (1981)<br />

SOURCE OF YOUTH, 2021<br />

Akryl na plátne, 100x110 cm.<br />

Neznačené<br />

Odhadovaná cena: 2 500 - 3 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 2 200 €<br />

107


93. JARMILA ČIHÁNKOVÁ (1925 - 2017)<br />

KVETY V KVETINÁČI, OKOLO 1960 - 1970<br />

Olej na kartóne, 60x43 cm.<br />

Neznačené<br />

Odhadovaná cena: 1 500 - 1 800 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 000 €<br />

108


94. UĽJANA ZMETÁKOVÁ (1951)<br />

TULIPÁNY, 1979<br />

Olej, airbrush na plátne, 60x60 cm.<br />

Značené na zadnej strane autorskou popiskou, štítok n. p. Dielo<br />

Odhadovaná cena: 1 000 - 1 500 €<br />

Vyvolávacia cena: 550 €<br />

109


95. VIERA KRAICOVÁ (1920 - 2012)<br />

LETO, 2007<br />

Olej na plátne, 40x30 cm. Značené vpravo dole "VK 07"<br />

Značené na zadnej strane autorskou popiskou, štítok n. p. Dielo<br />

Odhadovaná cena: 4 000 - 5 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 2 500 €<br />

110


VLADIMÍR KOMPÁNEK:<br />

SPOMIENKA<br />

„Čo bolo príťažlivé na starých zimách? Čo ma ešte stále<br />

za nimi ťahá nahor, aj keď toho už niet? Nostalgia?<br />

Spomienka? Sám neviem. Ale civilizované ľudstvo bude<br />

stále väčšmi ochudobňované o tajomstvá starých obyčají,<br />

rituálov, zvykov a povier. O magickosť obyčajného života,<br />

o tento jeho vzácny a pritom prirodzený rozmer. Pomaly<br />

si nik nevšimne ani ročné obdobia, nebude zastavenia,<br />

nebude čas na nič... “<br />

Vladimír Kompánek<br />

96. VLADIMÍR KOMPÁNEK (1927 - 2011)<br />

SPOMIENKA, OKOLO 1990<br />

Olej na plátne, 100x70 cm. Značené v strede dole<br />

" V. Kompánek", na zadnej strane "Vl. Kompánek"<br />

Odhadovaná cena: 19 000 - 22 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 15 000 €<br />

Charakteristická kompozícia Vladimíra Kompánka<br />

prezentuje všetko, pre čo sú diela tohto umelca trvalo<br />

obľúbené naprieč generáciami laikov i odborníkov.<br />

Kompánek spodobuje našu krajinu redukovanú na znak,<br />

siluetu či obrys. Abstrahovanie, ktoré zvyčajne naráža<br />

na väčšinové nepochopenie, je u Kompánka všeobecne<br />

akceptované. Stretáva sa v ňom jeho precítený vzťah<br />

k domovu s našou – ťažko skúšanou – láskou k vlastnej<br />

krajine, resp. k tej časti jej naturelu, ktorú dokážeme<br />

mať radi bez kompromisov. Kompánek prezentuje<br />

esenciu „slovenskosti“, ukazuje dôverne známe presne<br />

tak, aby atakoval našu túžbu opakovane sa kochať.<br />

Nostalgia, ktorá je Kompánkovi vlastná, je poetická,<br />

ale nie sladká. Je archetypálna – zostupuje až k našim<br />

koreňom. Je rudimentárna, a napriek tomu – alebo<br />

práve preto? – ju máme tak radi. (NG)<br />

111


112


97. MARIÁN ČUNDERLÍK (1926 - 1983)<br />

KOMPOZÍCIA, 1959<br />

Kombinovaná technika na papieri, 51x39 cm.<br />

Značené v strede dole "MČ 59"<br />

Odhadovaná cena: 4 000 - 5 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 3 400 €<br />

113


98. MILAN LALUHA (1930 - 2013)<br />

HRABAČKA, OKOLO 1970<br />

Olej na plátne, 60x48 cm.<br />

Značené v strede dole ""M. Laluha"<br />

Odhadovaná cena: 10 000 - 12 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 8 000 €<br />

114


EMÍLIA RIGOVÁ:<br />

HYPNOTIC POISON<br />

Pre pochopenie motivácií Emílie Rigovej je<br />

kľúčová jej vnútorná potreba budovania vzťahu<br />

k romipen (vlastnej rómskosti).<br />

99. EMÍLIA RIGOVÁ (1980)<br />

HYPNOTIC POISON, 2020<br />

Olej na plátne, 150x180 cm.<br />

Značené na zadnej strane "Rigová"<br />

Odhadovaná cena: 6 000 - 7 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 5 000 €<br />

Toto spojenie nie je samoúčelnou konštrukciou. Identita sa podobne ako iné zdanlivo<br />

jasné, no vlastne ťažko uchopiteľné pojmy prirodzene rozvíja prostredníctvom dvoch<br />

prakticky vylučujúcich sa prístupov – jedným je prirodzené nadviazanie na tradíciu<br />

rodovej väzby, druhým radikálne vymedzenie sa voči nej. Emília Rigová by podobne<br />

ako Cindy Sherman mohla byť nekonečným množstvom rozličných (rómskych)<br />

žien. Rigová je však v zásade len jedna – hľadajúca skúmajúca) vlastnú identitu, aj<br />

prostredníctvom svojho alter ega Bari Raklori.<br />

Raklori je navyše termín pre dieťa nerómskych rodičov. Kam vlastne smeruje jej<br />

úsilie? Sama hovorí, že sa snaží o dialóg. V prostredí, kde bola rómska menšina<br />

desaťročia (ak nie storočia) takmer neviditeľná (nemá), je pokus o akýkoľvek<br />

rozhovor náročný. Aj preto musí byť vizuálne i obsahovo intenzívny. Nedá sa<br />

prihovárať šepotom. To je asi najjednoduchšia obrana proti nepriamym výčitkám<br />

smerujúcim k zdanlivo preexponovanej vizualite jej diel. Uvádzanie do rómskej<br />

problematiky, vytváranie naratívu – akési tvorenie abecedy – musí byť jasné a<br />

jednoznačné. Osobné hľadanie, či skôr vytváranie priestoru (vytyčovanie hraníc)<br />

pre vlastné etnikum poskytuje autorke, ale aj nám – jej publiku – priestor pre<br />

všeobecnejšie úvahy nad identitou ako takou. Jej pátranie sa (podobne ako na<br />

akademickej úrovni) realizuje v priestore medzi dejinami umenia, kultúrnou históriou,<br />

antropológiou či etnografiou a muzikológiou. Rigová rekonštruuje (spoznáva) vlastnú<br />

identitu cez vizuálne silné kultúrne kódy svojho rodu. Jej osobná transformácia<br />

v rámci „cigánskej typológie“ prináša konflikt hlavných charakterových protipólov<br />

– zaužívaný obraz „klasickej“ Cigánky verzus jej (seba)reflexia privilegovanou<br />

(intelektuálnou) elitou.(NG)<br />

Publikované: Gažovičová, N.: It’s a Kind of Magic. In: Fuchs, R. (ed.): Emília Rigová.<br />

Nane Oda Lavutaris/Who Will Play for Me? Viedeň: MUMOK, 2022<br />

Vystavené: Čohani z Koni Ajlend, Kunsthalle Bratislava, 2020<br />

Predkladané dielo je súčasťou maliarskeho cyklu Čohani z Koni Ajlend, ktorým sa<br />

Rigová prezentovala ako víťazka Ceny Oskára Čepana na samostatnej výstave<br />

v bratislavskej Kunsthalle. Do tejto série patrí aj dielo Lady L. (2020), ktoré sme<br />

v SOGE vydražili na 151. vianočnej aukcii (december 2021). V súčasnosti ho možno<br />

do 7. januára 2024 vidieť na výstave ON STAGE – All the Art World’s a Stage vo<br />

viedenskom MUMOK-u.<br />

115


116


100. LUCIA OLEŇOVÁ (1992)<br />

KORUNA STROMU, 2020<br />

Akryl na plátne, 60x60 cm.<br />

Značené na zadnej strane "Lucia Oleňová 2020"<br />

Odhadovaná cena: 1 000 - 2 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 400 €<br />

117


101. MILOŠ ALEXANDER BAZOVSKÝ (1899 - 1968)<br />

POCHMÚRNY DEŇ, 1953<br />

Tempera, gvaš na papieri, 20x34 cm.<br />

Značené vľavo dole "MAB" (vyblednuté), na zadnej strane štítok n. p. Dielo<br />

Odhadovaná cena: 3 500 - 4 500 €<br />

Vyvolávacia cena: 2 500 €<br />

118


LADISLAV MEDNYÁNSKY<br />

Ak je pravda, že predmetná kresba zachytáva Bálinta<br />

Kurdiho (Nyuliho/Ňuliho) a fyziognómia zobrazeného<br />

mladíka to dosvedčuje, bez zveličenia môžeme<br />

konštatovať, že máme pred sebou podobu človeka,<br />

vďaka ktorému vznikla veľká väčšina diel Ladislava<br />

Mednyánszkeho.<br />

102. LADISLAV MEDNYÁNSZKY (1852 - 1919)<br />

DVE PODOBY BÁLINTA KURDIHO (NYULI), OKOLO 1900<br />

Na zadnej strane hlava muža, 29,5x27 cm.<br />

Neznačené, vľavo dole pozostalostná pečiatka<br />

Odhadovaná cena: 4 000 - 6 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 800 €<br />

Kresba na zadnej strane<br />

Nie je jednoduché uchopiť a stručne vyjadriť podstatu<br />

portrétu, keď portrétovaným je kľúčová osoba v živote<br />

umelca. Navyše informácií o ňom máme málo, prakticky<br />

žiadne. Nezanechať nič o „ľudskom“ živote milovaného<br />

Ňuliho bolo zrejme cieľom samotného Mednyánszkeho,<br />

hlboko spirituálneho, premýšľavého a milujúceho umelca...<br />

Kurdi sa v jeho denníkoch vytratil ako pešiak, mladík z Vácu<br />

či lodník, prepodstatnil sa do „zlatého, drahého, dobrého<br />

druha, priateľa, syna, vodcu, čistej – dobrej duše...“ a takto<br />

sprevádzal „Starého psa“ až do jeho smrti v čase drastických<br />

zmien a pohybov v celej Európe v roku 1919. Bálint Kurdi<br />

zomrel asi 46-ročný na Vianoce roku 1906 na tuberkulózu<br />

a Mednyánszky s ním odvtedy viedol akýsi pomyselný<br />

dialóg, o čom svedčia početné denníkové záznamy<br />

z umelcovej pozostalosti. Odchod milovaného človeka<br />

starnúcim maliarom otriasol, no na druhej strane ho primäl<br />

k intenzívnejšiemu záujmu o duchovno, ako ukazuje aj prvý<br />

známy zápis v jeho denníku po Nyuliho smrti. Približne dva<br />

týždne po skone svojej celoživotnej lásky Mednyánszky tak<br />

trocha vzdorovito, utrápený pozemskou pominuteľnosťou,<br />

napísal: „Nie telo, ani myslenie, ale moja povaha je chorá,<br />

preto mi robí dobre zmena miesta, nové prostredie. Zmenu<br />

si praje čisto duchovný smer, pokiaľ súvisí s povahou<br />

umelca, lebo inak si povaha privykne na okolie a nenájde<br />

nové oživenie... Pokiaľ možno, nebrať do úvahy pominuteľné<br />

ľudské veci, lebo som sa s nimi už aj tak príliš dlho zaoberal,<br />

aj som z toho ochorel. Treba sa usilovať o ľudský nadhľad<br />

a duchovnú zmenu. Iba tak sa môžem dostať z tohto stavu,<br />

v ktorom som.“ Takmer všetci autori, ktorí sa zaoberali<br />

Mednyánszkeho tvorbou, počnúc Ernő Kállaim, prebrali<br />

tvrdenie, že po Kurdiho smrti vzplanula ich láska druhýkrát.<br />

V prípade Mednyánszkeho to bol zrejme aj<br />

119


120


vedome nasledovaný cieľ, došlo iba k spiritualizácii spomienok<br />

na zosnulého vyzdvihnutím jeho kladných stránok, čím Ňuli<br />

mohol vstúpiť do novej fázy svojho bytia (odhliadnuc od<br />

teozofického učenia) v Mednyánszkeho živote ako múza.<br />

Zoznámili sa v roku 1881 vo Viedni a ich životy zostali<br />

navždy spojené aj napriek tomu, že Kurdi sa v roku 1885<br />

oženil s Erzsébet Rózsa. Manželstvo muža a ženy bolo v 19.<br />

storočí niečím, o čom sa nediskutovalo a čo sa chápalo ako<br />

najprirodzenejšia (a často jediná možná) cesta životom<br />

jedinca. Nemožno preto predpokladať, že by Mednyánszky<br />

vnímal vzťah svojej lásky so ženou ako niečo neprijateľné. On<br />

sám bol so sebou vyrovnaný, rodina ho akceptovala a Kurdi<br />

bol síce najdôležitejší, ale nie jediný muž, ku ktorému niečo<br />

cítil. Kurdi bol pre svoju orientáciu čiernou ovcou rodiny, čo<br />

muselo byť nesmierne náročné. Na margo tejto pomerne<br />

komplikovanej témy si dovolím citát z Mednyánszkeho<br />

denníka, ktorý poodhaľuje čo to z alternatívnych súdobých<br />

pohľadov na homosexualitu, ktoré aj samotnému umelcovi<br />

poskytovali akési útočisko pred pocitom nenormálnosti či pred<br />

opovrhujúcimi pohľadmi: „Heterosexualita je centrifugálna<br />

sila, ktorá spomaľuje... napredovanie. Je iba obmedzením<br />

tých výstredností, ktoré spôsobujú pád do hriechu Preto je<br />

považovaná za hriech. Predlžuje ilúziu sanzary, zmiešaný<br />

sen a zabraňuje prebudeniu. Homosexualita je skazený,<br />

ale centripetálny pud, teda je ešte vždy lepšia ako<br />

heterosexualita.“ (Apríl 1912, Viedeň)<br />

v elegantnom oblečení: v rýchlych ťahoch sa črtá sako<br />

a pod ním košeľa so stojačikom – slávnostný odev bežných<br />

obyvateľov malých miest v poslednej tretine 19. storočia. Na<br />

hlave má klobúčik a na ňom pierko, ktoré dáva tušiť významnú<br />

udalosť v živote portrétovaného, možno aj jeho sobáš. Jeho<br />

črty sú ostré, pohľad skúmavý... Mednyánszkeho priťahovali<br />

(predovšetkým umelecky) typy, ktoré boli podobné práve<br />

jeho Ňulimu. Ten zostal s Medim v podobe nespočetných<br />

výrazných tvárí a nedôverčivých pohľadov paholkov, vojakov<br />

či sedliakov, ktorých Mednyánszky stretával a zachytával na<br />

plátnach a v skicároch počas svojho nekonečného putovania...<br />

Poznámka k prezývke Bálinta Kurdiho<br />

Bálint Kurdi slúžil ako vojak v Három Nyúl Kaszárnya (Kasárne<br />

u troch zajacov) v Budapešti, zrejme preto ho Mednyánszky<br />

prezýval Nyuli (súvis s východnými učeniami, na základe<br />

ktorých si Mednyánszky a jeho priatelia dávali zvieracie<br />

prezývky, asi môžeme vylúčiť). Meno Nyuli nič neznamená, je<br />

to len deformácia maďarského slova nyúl – zajac. Slovenské<br />

verzie prezývky „Zajačik“ alebo „Zajko“ považujem za<br />

nesprávne, pretože v slovenčine majú tieto označenia silný<br />

erotizujúci podtón, ktorý však v maďarskej verzii Nyuli nie<br />

je prítomný. Keďže túto prezývku nie je možné zmysluplne<br />

preložiť (ak, tak jedine vo forme Zajo), najlepšie riešenie bude<br />

používať jej slovenský prepis Ňuli.<br />

Pozrime sa teraz na samotnú kresbu, ktorá zachytáva Kurdiho<br />

hneď dvakrát a na opačnej strane na nachádza ešte ďalšia<br />

špičková štúdia staršieho muža. Už viackrát sme v našich<br />

<strong>katalóg</strong>och hovorili o tom, že Mednyánszkeho kresba je<br />

aspoň taká dôležitá (ak nie dôležitejšia) ako maliarska časť<br />

jeho diela. Kresliarske zručnosti, ktoré nadobudol počas<br />

akademických školení (predovšetkým v Mníchove), využíval<br />

aj ako prispievateľ do novín (Vasárnapi Ujság) či spoluautor<br />

obrazových príloh odborných publikácií (Az Osztrák-Magyar<br />

Monarchia írásban és képben). Datovať Mednyánszkeho<br />

kresby je pomerne náročné, pretože až do prvej svetovej<br />

vojny išlo o motivicky príbuzné práce, vytvorené s veľmi<br />

podobnou dynamikou. Napriek tomu je v jeho skorších<br />

kresbách vidieť silnejšiu inklináciu k detailu a modelácii<br />

objemov pomocou sýtejších a menej sýtych tušových<br />

(atramentových) línií, čo badáme aj na predkladaných<br />

dielach. Je to zvláštne, ale dodnes sú nám známe len tri<br />

Mednyánszkeho diela zachytávajúce jeho milovaného Ňuliho.<br />

Okrem tejto kresby je to ešte portrét, na ktorom je Kurdi<br />

namaľovaný v tmavom klobúku s kravatou (KJM, od 1989,<br />

inv. č. 89.93, rozsiahlou publikáciou Slovenskej národnej<br />

galérie z roku 2004 datovaný do rokov 1882 – 1885),<br />

a podobný portrét nachádzajúci sa v jednej súkromnej zbierke<br />

v Bratislave. Naša perokresba zobrazuje Kurdiho<br />

Ladislav Mednyánszky: Bálint Kurdi.<br />

1885 - 1889. KJM (HU)<br />

Ladislav Mednyánszky<br />

121


122


103. ĽUDOVÍT FULLA (1902-1980)<br />

PASTIERIK, 1955<br />

Drevoryt na papieri, 10x12 cm.<br />

Značené vpravo dole "Ľ. Fulla"<br />

Odhadovaná cena: 1 000 - 1 500 €<br />

Vyvolávacia cena: 650 €<br />

104. ĽUDOVÍT FULLA (1902-1980)<br />

UKRIŽOVANÝ, 1942<br />

Kolorovaný drevorez na papieri, 10x7 cm.<br />

Značené vpravo dole "Fulla, 1942"<br />

Odhadovaná cena: 1 000 - 1 300 €<br />

Vyvolávacia cena: 650 €<br />

123


105. JÚLIUS JAKOBY (1903 - 1985)<br />

NA DEDINE, OKOLO 1950<br />

Olej na dreve, 19x21,5 cm.<br />

Značené vpravo dole "Jakoby Gy."<br />

Odhadovaná cena: 12 000 - 15 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 9 000 €<br />

124


MILOŠ ALEXANDER BAZOVSKÝ:<br />

POD HRDOŠOM<br />

Dielo posúdila a súdnoznalecký posudok k nemu vystavila PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.<br />

Dielo možno zaradiť do Bazovského ranej tvorby, ktorá začala<br />

vznikať po jeho návrate zo štúdií na Slovensko, konkrétne<br />

do Turian na Váhom, kde v improvizovaných podmienkach<br />

rodičovského domu žil a pracoval od roku 1924.<br />

Kreslil a maľoval hlavne v plenéri, a to na dolnej Orave,<br />

v Zázrivej a Terchovej. Na začiatku mu podľa Karola Vaculíka<br />

bola „oporou realisticko-impresívna, dojmová metóda“, „veľký<br />

príklad Ladislava Mednyánszkeho“, „tragicky zakončené dielo<br />

Slavíčkovo“ a najmä „básnický, obsahový kontext Preislerov“<br />

(Vaculík 1967). Bazovskému však v žiadnom prípade nešlo<br />

o impresionizmus, najmä nie v jeho noetickej podstate, bolo to<br />

osobne prežité, prebásnené pochopenie odrazu skutočnosti<br />

založené na realistickej báze. Bazovského monografista<br />

doložil tento tak trocha konzervatívny, muzeálny výber<br />

študentských vzorov obrazmi, ako bol kalvodovský Súmrak<br />

(1920), v ktorom nachádza „.... možno nie celkom uvedomelý<br />

pokus o zjednodušené, monumentalizované podanie, o istý<br />

štylizačný prvok“. Diela Smrť v Stromovke (1921) či Ustatý<br />

(1923), vyznačujúce sa sociálnym sentimentom, poukazovali<br />

106. MILOŠ ALEXANDER BAZOVSKÝ (1899 - 1968)<br />

POD HRDOŠOM, OKOLO 1927<br />

Olej na plátne, 75x60 cm.<br />

Značené vpravo dole "Bazovský"<br />

Odhadovaná cena: 30 000 - 35 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 23 000 €<br />

viac na Mednyánszkeho, kým Jarnú idylu (1924)<br />

charakterizovala príznačná preislerovská ikonografická<br />

schéma dvojice zaľúbencov zasadenej do hornatej krajiny.<br />

Zrelšími výsledkami týchto Bazovského úsilí boli kompozície<br />

Motív z Turian (1926), Štúdia zimnej krajiny (1925 – 1926),<br />

Krajina s mostom, Tichá dedinka (1926) či Štúdia jesennej<br />

krajiny (1925 – 1926). Záver prípravného obdobia však už<br />

korunovali zrelšie oravské diela (Z Oravy, 1927; Záskalie, 1928;<br />

Jeseň pod Hrdošom, 1928). V roku 1930 začala spolupráca<br />

Bazovského s Alexym a Palugyayom, s ktorými sa vydal na<br />

potulky rázovitými oblasťami Slovenska: začalo prvé zrelé<br />

obdobie Bazovského tvorby. Vtedajší výtvarný idióm Alexyho<br />

a Bazovského charakterizovali mnohé spoločné črty, ako<br />

dominancia asymetrického a uvoľneného kompozičného<br />

princípu, dramatickosť, koloristická redukcia palety alebo<br />

kompozícia vychádzajúca z asymetrického protirečenia dvoch<br />

obrazových plánov. Ako už bolo spomenuté, Bazovského<br />

obraz Pod Hrdošom pochádza z jeho ranej tvorby, ktorá je<br />

čiastočne obostretá rúškom tajomstva, pretože z autopsie<br />

nepoznáme všetky diela, ktoré vtedy namaľoval. V knihe<br />

Bazovský a Turany (1999) boli publikované aj doteraz<br />

neznáme diela, ktoré dopĺňajú skladačku vedomostí<br />

o umelcovom ranom diele. Vyskytujú sa v nich typologicky<br />

evidentne príbuzné prvky, hlavne veľmi podobná formulácia<br />

motívu chalúp a dreveníc. Bazovského prioritou v tomto<br />

type diel už nie je vyjadrenie dojmu a nálady, ale vystihnutie<br />

výrazovej podstaty motívu v silnej a monumentálnej tvarovej<br />

skratke. Postupne sa vyhraňujú Bazovského typické<br />

vlastnosti výstavby obrazu smerom k 30. rokom 20. storočia.<br />

Vďaka týmto znakom je možné dané dielo zaradiť na záver<br />

raného obdobia Bazovského tvorby, keď sa zoceľuje stavba<br />

obrazu a podanie tvarov je čoraz expresívnejšie, pričom<br />

z predchádzajúceho obdobia ešte pretrváva kontrastná<br />

(skutočnostná) farebnosť a svetelná definícia výjavu.<br />

Z posudku PhDr. Kataríny Bajcurovej, Csc.<br />

125


126


107. PETER ARNOLD WEISS-KUBÍNČAN (1898 - 1945)<br />

S POVOZOM V ZIME, OKOLO 1938 - 1940<br />

Olej na kartóne, 20x28,5 cm.<br />

Značené vpravo dole "P. Kubínčan"<br />

Odhadovaná cena: 12 000 - 15 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 9 000 €<br />

127


108. ALBÍN BRUNOVSKÝ (1935 - 1997)<br />

LABYRINT SVETA A RAJ SRDCA II: (FORTUNIN HRAD), 1989<br />

Lept na papieri. 39x29,5 cm.<br />

Značené vpravo dole "A. Brunovský 1989"<br />

Odhadovaná cena: 3 000 - 4 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 2 500 €<br />

128


109. VLADIMÍR KOMPÁNEK (1927 - 2011)<br />

ÚNOS, 1995<br />

Olej na preglejke, 51,5x39 cm.<br />

Značené dole "K, K. Kompánek", vpravo "Únos/95"<br />

Odhadovaná cena: 10 000 - 13 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 7 000 €<br />

129


110. MILAN LALUHA (1930 - 2013)<br />

ROZÁLII, 1979<br />

Olej na plátne, 59x29,5 cm.<br />

Značené na zadnej strane "ML" a venovanie "Rozálii k meninám z lásky"<br />

Odhadovaná cena: 10 000 - 12 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 9 000 €<br />

130


JÚLIUS (GYULA) FLACHÉ:<br />

KRST<br />

Už pri diele Jana Hálu Nad Važcom som konštatoval,<br />

že ak sa vyskytne formátovo i umelecky<br />

nadpriemerné dielo z medzivojnového obdobia, tak<br />

je to možné považovať za udalosť.<br />

Za takúto udalosť si dovolím považovať aj dielo Krst od<br />

Júliusa Flachého, ktoré sa cez Budapešť dostalo do Oradey<br />

v Rumunsku a odtiaľ ako slovacikum späť na Slovensko. Július<br />

Flaché patrí k autorom, ktorí síce nemajú slovenský pôvod<br />

a ich tvorba sa líši od tvorby „rýdzo“ slovenských umelcov, ale<br />

rozprávanie o slovenskom umení a jeho dejinách je bez nich<br />

nepredstaviteľné. Práve dvojdomosť tohto budapeštianskeho<br />

Banskobystričana je pre naše umenie prínosná, pretože<br />

jeho umelecké východiská a napokon aj ciele zodpovedali<br />

širšiemu chápaniu výtvarnej moderny. Tým nechcem povedať,<br />

že slovenská moderna mala obmedzenia, to v žiadnom<br />

prípade, ale jej silná rurálna závislosť strhávala pozornosť na<br />

tunajšie vidiecke reálie oveľa viac ako napríklad v Maďarsku<br />

(pred či po roku 1918). Flaché –asi môžeme povedať, že<br />

príznačne – inklinoval k autorským štýlovým variáciám svojich<br />

111. JÚLIUS (GYULA) FLACHÉ (1892 - 1967)<br />

KRST, OKOLO 1935<br />

Olej na plátne, 147x110 cm.<br />

Neznačené<br />

Odhadovaná cena: 15 000 - 18 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 9 500 €<br />

maďarských učiteľov a kolegov v duchu expresionizmu,<br />

konštruktivizmu či klasicizmu. Tým sa riadil aj pri výbere tém,<br />

čo znamená, že nasledoval príklady z jazykovo i kultúrne<br />

príbuzného prostredia. Jeho zobrazenia sociálne odkázaných<br />

či dedinčanov nie sú zaťažené bližším folkloristickým určením<br />

a podobne možno pochopiť aj jeho viacfigurálne<br />

131


132


kompozície. Ak by sme mali vyzdvihnúť ešte jeden zaujímavý<br />

aspekt jeho tvorby, priamo súvisiaci aj s predkladaným dielom,<br />

určite je to voľba sakrálnych námetov a ich spracovanie.<br />

Podobne ako Jakoby, aj Flaché prináša náboženské motívy<br />

podľa vzoru akéhosi zvláštneho horthyovského historizmu,<br />

ktorý v sebe niesol nie malý obdiv baroka. Na jednej strane<br />

teda stojí to, čo je na diele zobrazené, na druhej strane<br />

zasa spôsob, ktorý autor zvolil pre maliarske/umelecké<br />

spracovanie.<br />

V roku 2005 sa na aukcii SOGY vydražilo dielo Krst, ktoré<br />

možno považovať za menšiu a formátovo inak chápanú verziu<br />

tohto väčšieho diela. Už vtedy bolo dielo predkladané ako<br />

„galerijný príklad vrcholu maliarovej tvorby tridsiatych rokov“.<br />

Maliarskymi kvalitami porovnateľné plátna vznikli približne<br />

v rovnakom období a až na drobné odchýlky ide o prakticky<br />

identické kompozície. Nie sú nám, bohužiaľ, známe okolnosti<br />

ich vzniku a jedinou dohľadateľnou zmienkou (výtvarnou,<br />

nie písomnou) súvisiacou s týmito obrazmi je súbor skíc<br />

v zbierkach SNG. Tie boli zrejme nedopatrením datované do<br />

neskoršieho obdobia tvorby, čo však štýlová analýza ľahko<br />

vyvráti. (JB)<br />

Július Flaché: Krst. Okolo 1935.<br />

Dielo bolo vydražené za 8 630 EUR v roku 2005<br />

Július Flaché: Figurálna kompozícia. SNG<br />

133


134


JANA ŽELIBSKÁ<br />

Kľúčová osobnosť progresívnej generácie<br />

slovenských umelcov akcie a konceptu konca 60.<br />

rokov, významná predstaviteľka alternatívnej scény.<br />

Jej tvorba bola od počiatku programovo multimediálna<br />

– razantný vstup na umeleckú scénu charakterizovalo<br />

okamžité opustenie pôvodného, tradičného grafického<br />

školenia v prospech nových možností vyjadrovania. Spočiatku<br />

experimentovala s maľbou a grafikou, od plošných realizácií<br />

prešla rýchlo k monumentálnym enviromentom s využitím<br />

v tom čase netypických postupov a materiálov (readymade,<br />

zrkadlá, plastické hmoty...). Neskôr sa orientovala<br />

výhradne na progresívne výtvarné prejavy – okrem fotografie,<br />

tvorby objektov a inštalácií jej tvorba zahŕňa akčné umenie,<br />

performanciu, body art. Od začiatku 90. rokov sa sústreďuje<br />

takmer výhradne na oblasť videa, stala sa priekopníčkou<br />

multimediálnych inštalácií.<br />

Už jej debutová, interaktívna výstava Možnosť odkrývania<br />

(1967) v Galérii Cypriána Majerníka spôsobila na domácej<br />

scéne rozruch. Kombinácia paravánov so znázornením<br />

monumentálnych schematizovaných ženských aktov<br />

a zvýrazneným symbolom genitálií (Venuša, 1967) a<br />

plošných (obrazových) antropometrií – nakreslené obrysy<br />

živého modelu, ktoré spoločne smerovali k voyeristickému<br />

zážitku (záclonky [s možnosťou odkrývania] na obrazoch,<br />

zopakované aj v priestore, symbolika kvetov, pohľad cez malý<br />

otvor ústredného objektu) publikum šokovali. Dobová kritika<br />

jej komplexnú inštaláciu vnímala ako konfrontáciu „večnej<br />

inšpirácie umenia“ s realitou odľudštenej ženskosti.<br />

Pritom Želibská pristupovala k tejto, ako aj neskôr k ďalším<br />

témam skôr s humorom a iróniou; celkovo s tendenciou nebrať<br />

veci príliš vážne. Vždy išla nekonvenčne vlastnou cestou, bolo<br />

jej prirodzené vstupovať do zakázaných či len neprebádaných<br />

teritórií, provokovať – v tom bola na domácej scéne do<br />

istej miery solitérna. Odvážne prekračovala viaceré tabu –<br />

nielen výberom tém a motívov, ale aj formálnym prejavom.<br />

Otvorene sa vyjadrovala k téme erotiky, sexuality; ironizovala<br />

pokrytectvo v tejto oblasti.<br />

Koncom 60. rokov uviedla svojou tvorbou na slovenskej<br />

výtvarnej scéne nové tematické okruhy: priniesla originálnu<br />

interpretáciu telesnosti – do centra svojej pozornosti<br />

umiestnila ženu, problematiku jej senzibility, intimity,<br />

telesnosti a jej premien počas života, podfarbenú náznakom<br />

erotiky. Spochybnila gendrové klišé, tradičnú úlohu ženy<br />

v spoločnosti, aj jej pozíciu sexuálneho objektu. Rovnako<br />

nekonvenčne pristúpila aj k interpretácii ľudského tela. Motív<br />

obnaženej ženskej figúry sa v jej tvorbe prelína s vlastnou<br />

otvorenosťou, so snahou o bezprostrednú komunikáciu<br />

a najmä o depatetizáciu umenia. Aj keď sa jej ikonografia<br />

stretávala s dobovou agendou feministického umenia,<br />

Želibská svoje programové smerovanie k feminizmu odmietala<br />

tvrdením, že ak bola feministkou, potom ňou bola celkom<br />

nevedomky. (NG)<br />

135


112. JANA ŽELIBSKÁ (1941)<br />

PRERUŠENÝ OBRAZ III, 1989<br />

Farebná serigrafia na papieri, 28/100, 30x40 cm.<br />

Značené vpravo dole "J. Želibská 1989"<br />

Odhadovaná cena: 2 000 - 4 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 800 €<br />

136


114. VINCENT HLOŽNÍK (1919 - 1997)<br />

V PRÍSTAVE, 1949<br />

Tempera, gvaš na papieri, 34x48 cm.<br />

Značené vpravo hore "Hložník III. I.49"<br />

Odhadovaná cena: 6 500 - 7 500 €<br />

Vyvolávacia cena: 5 800 €<br />

137


115. LADISLAV MEDNYÁNSZKY (1852 - 1919)<br />

PORTRÉT MUŽA V ČIAPKE, OKOLO 1880<br />

Ceruza, bieloba na papieri (obojstranne kreslené), 29x20 cm.<br />

Neznačené<br />

Odhadovaná cena: 2 000 - 3 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 000 €<br />

138


116. MAX SCHURMANN (1890 - 1960)<br />

ZAMYSLENÁ, PO 1910<br />

Olej na plátne, 70x53 cm.<br />

Neznačené<br />

Odhadovaná cena: 4 000 - 5 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 900 €<br />

139


117. MAX SCHURMANN (1890 - 1960)<br />

STRETNUTIE S MÚZAMI (V ATELIÉRI), PRED 1910<br />

Olej na plátne, 85x57 cm.<br />

Neznačené<br />

Odhadovaná cena: 3 000 - 4 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 700 €<br />

140


118. BÉLA (VOJTECH) MARX (1885 - 1963)<br />

POHĽAD NA PREŠPOROK, OKOLO 1930<br />

Olej na dreve, 53x99 cm.<br />

Značené vľavo dole "Marx"<br />

Odhadovaná cena: 2 500 - 3 500 €<br />

Vyvolávacia cena: 1 900 €<br />

119. ĽUDOVÍT KUDLÁK (1890 - 1960)<br />

ZIMA V BRATISLAVE, 1956<br />

Olej na kartóne, 36x52 cm.<br />

Značené vľavo dole "Kudlák 56",<br />

na zadnej strane venovanie autora ošetrujúcemu lekárovi<br />

Dr. A. Granovskému. 10.IX.56.<br />

Odhadovaná cena: 2 000 - 3 000 €<br />

Vyvolávacia cena: 650 €<br />

141


120. VLADIMÍR KOMPÁNEK (1927 - 2011)<br />

ZNAK, OKOLO 1980<br />

Vyrezávané morené drevo, 36,5x11,4x4 cm.<br />

Značené dole "V. Kompánek"<br />

Odhadovaná cena: 1 000 - 1 600 €<br />

Vyvolávacia cena: 600 €<br />

121. VLADIMÍR KOMPÁNEK (1927 - 2011)<br />

VEVERIČKA, OKOLO 1985 - 1990<br />

Vyrezávané morené drevo, 12,5x16,5x3 cm.<br />

Značené dole "K"<br />

Odhadovaná cena: 800 - 1 400 €<br />

Vyvolávacia cena: 450 €<br />

142


JOZEF SRNA<br />

FAMILY PORTRAIT<br />

September 2023<br />

Kurátorka: Nina Gažovičová<br />

www.soga.sk


Rozprávanie o živote Júliusa Andrássyho st.,<br />

najväčšieho uhorského Európana<br />

Výstava v kaštieli Betliar / 16. jún – 30. september 2023<br />

144

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!