11.05.2023 Views

Fett Sett for Alkovett 0.1

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bedrefestivalopplevelsergjennom

merbevisstalkoholkonsum

ALKO-

VETT

FETT

SettFOR

ALKO-

ALKO-

VETT

VETT

FETT

FETT

Sett

SettFOR

FOR

Bedrefestivalopplevelsergjennom

merbevisstalkoholkonsum

ALKO-

ALKO-

ALKO-

ALKO-

VETT

VETT

VETT

VETT

FETT

FETT

FETT

FETT

Sett

Sett

Sett

SettFOR

FOR

FOR

FOR

ALKO-

ALKO-

ALKO-

ALKO-

ALKO-

ALKO-

ALKO-

ALKO-

VETT

VETT

VETT

VETT

VETT

VETT

VETT

VETT

FETT

FETT

FETT

FETT

FETT

FETT

FETT

FETT

Sett

Sett

Sett

Sett

Sett

Sett

Sett

SettFOR

FOR

FOR

FOR

FOR

FOR

FOR

FORBJØRNRAVLO-LEIRA

HELGEHVEEM HOLTESTAUL

MAGNUSLYTSKJOLDENGEN

FETTSETTFOR

ALKOVETTklippav


klippav
Innhold

1.Intro

2.Fulefolksugerlit

3.Hvakanfestivalengjøre?

4.Skreddersytilfestivalen

5.Gravplass


INTRO

SammenmedHEIM harviutvikladennebokaom

hvordandukanhjelpedeltakernepådinfestival.

Trengerduhjelptilågjennomføre?Ikkenølmedå

takontaktmedoss


Fullefolk

suger litt

Kastautnoenfrafestivalområdetfør?Utstyreler

noesåntsom noenødelaifyla?Slitnemennesker

påsøndagen?

Hvaom vikunnehjulpetfestivalgjengernetilåta

litbedrevalgrundtalkohol,utenåmåteprakke

loverogregleroverhuederes?Ogtenkhvisdete

itileggikketrengteågåutoverbunnlinjaibaren!


Hvakan

festivalen

gjOre?

i

FetSetforAlkoveterensamlingavtiltaksom kan

gjennomføresforåforbedredrikkekulturenpå

festival.Istedetforåforteledeltakerneom farer

forbundetmedalkohol,ønskervienannen

tilnærmingtilproblemet.Hvahvismanskuledrukket

heledagen?Damåtemanleggeengodplanforå

ikkegåskoeneavseglitutpåformiddagen.Vi

fokusererpååoppmuntretilbeherskelseistedetfor

totalavholdenhet,daviharerfartlitebegeistring

rundtdetåikkeskuledrikkepåenfestival.

Våretiltakerensamlingavinstalasjonersom vekker

Våretiltakerensamlingavinstalasjonersom vekker

festivaldeltakerensbevissthettilegenrusfølelse,slik

atdekantavalgistedetforågåpåautopilot.Forå

kunnemuliggjøredevalgeneharviogsåenrekke

praktisketiltaktilfestivalen.


Måleteråforbedrefestivalopplevelsenforbådefestivaldeltagerogarangørvedåredusere

alkoholkonsum genereltogunngåuønskedesituasjonerforårsaketavoverdrevendrikking.Vi

ønskeråskapeenkulturrundtalternativdrikkingfor

åøkeakseptenfordete.Vedåstyrefokusetvekk

fraalkoholbasertdrikkeistedenforåbegrensetil-

Pådenestesidenekandusevåreforslagtiltiltak.
Hvordan

erformen?

Hva?

Inspirertavknappenemantrykkerpå

etersikkerhetssjekkenpåenflyplass.

Herrangerermanhvorgodformener.

Deteskaperbevissthethosfestivalgjengerevedåfådetilåtenkepå

formen.

Fordeler?

Ekstremtlavterskel,tarmindreenn5

sekunderfordeltagereågjennomføre.

Håndfaste,enkledata.

Litenålet,enkelåflyte.Forvridde

speil

Eninstalasjonsom viseretsubtilt

forvrengtbildeavdensom seri

speilet.Speilerettypiskmomenthvor

entarstilingtilegenform,ogen

forvrengingavbildetmanserkan

forsterkedenneefekten.

Veldigselvstendig.Trengerikke

tilsynforåfungere.BalanseparkPromilletelefonen

Enforhåndsprogrammerttelefonmed

enstemmeirøretsom girsegutforå

værefestivaldeltagerenspromile.

Telefonrøretspileravenmeldingnår

detblirplukketoppoglardeltageren

“pratemedsinegenpromile”.

Selvdreven.Telefonentrengeringen

operatørforåfungere.i

HåndFOLELSEN

Entreklosspåstørelsemedetølglass,

formetergonomisktilhånda.Erstater

ølglasset,oggirfestivaldeltakeresom

ikkevethvadeskalgjøremedhendene

noeåholdei.

Enkeltågjennomføre.

erenice-breaker

Fungererikorteretidsrom,deniboende

absurditetengjørdetveldigmorsomt.Kan

værelurtålageisterkefargerdadekan

bliliggendeåslenge.Vårerfaringtilsieratdeterenklere

ågjenkjennehøypromilehosandre

ennåtenkepåsinegen.Derforbør

manoppfordrealedeltageretilå

væreoppmerksommepåvennene

sineogderundtseg.Detekan

væreklistremerkerpådo,etskilti

barenelerplakaterherogder.minibar

Enmorsom,bitelitenbar,skaptforå

seutsom etlitekjøleskapmeden

personinni,som ogsåbareserverer

“mini-alkohol”.

Morsom oguventet.

Kankreveendelarbeidfor

ålageogåoppretholde.Alternativt

bar-utvalg

Gjørealkoholfritog-svakt

spennendeogatraktivt.Bland

sammenenheltegenradler,lag

mocktailselerladenalkoholfrieølen

væredenmesteksotiskeavdeale.

Muligågjennomføremedsamme

profitmarginsom medvanligbarutvalg.

Enkeltåsamledata.

Om manvilblandeegenradlerkandet

værelurtåkjøreensmakstestfralokale

aktører.TilHEIM blandetvikombuchalime

ogkombuchaingefærølfrasurfkombucha

som blesuperdigg!


LOKAL

klipprundt

RADLER

2.2%

mindrealkohol

merkultur


klipprundt

Vedinvolvering

avlokale

produsenterav

f.eksjus,

lemonadeeler

kombuchakan

manskapeet

spennendeog

alkohol-let

alternativi

baren.Tilgang

tilvann

Vitrorpåenlineærsammenheng

melom hvortilgjengeligvannerog

hvormyevannsom drikkesav

festivaldeltagerne.Derforerdetopp

tilossågjørevannhyper-tilgjengelig

forale.Fontenerogkraneromkringpå

områdeterbra,menkangjøresbedre.

Setvannglass,klaretilådrikkeseler

tamed,klaribarenoginsentivere

dermedalesom kjøperøltilåtamed

vannitilegg.

Enkeltågjennomføre,kreveringen

forbredelse.Holdfolk

påområdet

Vårerfaringtilsieratfestivalerbør

gjennomføreaktivetiltakforåholde

deltakernepåfestivalområdet.F.eks.

Høyepriserpåølerkontraintuitivti

denforstandatdetdriverfolktilågå

utavområdetforåkjøpedrikke.

Deltakerneønskerofteenpausefra

st

perioderuanset.Derforburde

arangøreriverkseteinsentivforå

motvirkedete.

Åholdedeltakernepåområdetvilgi

støregradavkontrolover

totalkonsumettildeltakerne,gimer

trafikkogaktivitetpåområdetog

eterhvertmeromsetningibarene

også.Skreddersy

tilfestivalen

Drivertre

Etdrivertreeretdesign-ogstrategisystem brukt

foråbyggeendypforståelseforoverordnetproblem

ognøkkelvariablersom påvirkerdetendeligeresultatet.Vibrukeretdrivertreforådeleopp

problemstilingenvårogangripedendelfordel,

istedeforåblioverveldetavhelheten.

Festivalerkanbrukedrivertreetforåbygge

Forfremtiden:Databasehvormankanleggeinn

infoogsehvaandrehargjortogerfart.

Idéering

Kanskjeduikkesynesnoenavvåre

forslagpasserdinfestival?Dakandet

værelurtåidémyldrelitselv!Tamed

noenfrateametogprøvågjennomføre

‘crazy8’eler‘worstpossibleidea’,nå

som duharoversiktoverdinfestivals

unikeutfordringer.


Prioriteringsmatrise

Hverfestivalkanvurdereegne

premisserogmuligheteri

prioritetsmatrisen.Herkande

visueliseremuligetenedeharutifra

tilgjengeligkometanseogindividuele

forhold.

F.eks.måmanvurdereutifra

festivalenstekniskekompetanseog

hvordenliggeroghvasom liggeri

nærheten.

Smakstest

Om manønskeråblandeenegen

radler,erdetlurtågjennomføreen

smakstestmedulikt‘blandevann’.Vi

gjordedeteforåvurderehvilkelokale

aktørersom kunnekoblespåHEIM.

Testengamangegoderesultaterogla

grunnlagetforatviinngikket

samarbeidmed,SurfKombuchafra

Inderøy.


Kartet

Foråoptimalisereeffektenav

bevisthetstiltakenepåfestivalen,kandetvære

enfordelåhaenklarplanforhvordandeskal

integreres.

Detkanderforværenytigåtegneetkartover

festivalområdetogvurderehvortiltakenevil

kunneplaseresforstørstmuliginnvirkning.HEIMsdrivertre

Målsetning

Problem

Bryterned

problemet


Fylut


HEIMsidéering

Fylut


Fylut


ANTATTVIRKNING

balansepark

feedbackknapp

lokalprodusert

radler

minibar

forvriddspeil

GJENNOMFØRBARHET

HEIMsprioringsmatrise


ANTATTVIRKNING

GJENNOMFØRBARHET

Fylut


HEIMsradler-smaktest


Fylut


HEIMskart


Fylut


SAMARBEIDSPLATTFORM

fetset.noerenplatform derdusom

festivalarangørkanrapporteredine

erfaringermedgjennomføringavFet

SetforAlkovet.

Vedslutenavhvertfestivalårgårvi

gjennom erfaringeneogoppdaterer

håndboken.

Pådennemåtensikrerviatfestivalene

altidharoppdatertinformasjon,ogatvi

altidbedrerdrikkekulturen.


Scanforåsesiden

Scanforåsesiden

Scanforåsesiden

Scanforåsesiden

Scanforåsesiden

Scanforåsesiden

Scanforåsesiden


GRAVPLASS


Herfinnerdutiltaksom ertestetogforkastet.

Førstogfremsterdeteforåunngåatmaninnførertiltaksom

ikkefungere.Itileggerdenne

delenmentåviseatdeterlovåfeile,inspireretil

iterasjonerelernyeidéer!


Interaksjoner

ibaren

Utnytdenlileinteraksjonenmelom

festivaldeltagerogbartendertilågjøre

deltagerenbevisstpåegentilstand.Dete

gjøresvedåstileledendespørsmålelervedå

gismåutfordringer.

Detvilværeessensieltåikkepåpeke

tilstandentildeltagerendirekte,dadetekan

skapeenusikkersituasjonmelom deto.

Spøre“Erdusikker”,nårnoenberom øl.

Spøreom ågjengitungekrølere,som “Ibsens

ripsbusker”.

DetebleprøvdpåAntikvariatet.Detskapte

mangeusikreogkleinesituasjoner,som begge

gjerneskuleunngåt.Eksperimentetgjøratvi

ermerusikrepådenneinnfalsmetoden.UTVIKLETAV:

BJØRNRAVLO-LEIRA

HELGEHVEEM HOLTESTAUL

MAGNUSLYTSKJOLDENGEN

ISAMARBEIDMED

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!