Views
5 years ago

obalka 9-11-2010 PRESS.indd - TipTour

obalka 9-11-2010 PRESS.indd - TipTour

5 TIP KLUBOVÉ SLUŽBY

5 TIP KLUBOVÉ SLUŽBY UBYTOVANIE Aby sme Vám, našim klientov vyšli v ústrety, pripravili sme pre Vás na sezónu 2011 rôzne typy ubytovacích zariadení, od kempov, apartmánov a penziónov až po hotely. Z našej ponuky si môžete vybra� ubytovanie pod�a Vašich predstáv a � nan�nej náro�nosti. V nadchádzajúcej sezóne sme pre Vás pripravili aj nieko�ko noviniek v ubytovacích zariadeniach. Popis jednotlivých kapacít nájdete na príslušných stránkach pre danú destináciu. Hodnotenie triedy ubytovacích zariadení zodpovedá hodnoteniu miestnych úradov turistického ruchu, prípadne hodnoteniu hotelových sietí. Hodnotenie hotelov v rôznych destináciách nemusí by� vždy rovnaké. Vo vä�šine ubytovacích zariadení s ozna�ením TIP KLUB sú ubytovacie služby zabezpe�ené CK TIP TOUR so slovenským personálom. Pri niektorých lokalitách sa môžete stretnú� aj s kategorizáciou izieb: • kategória A – štandardné vybavenie izby so sprchou a WC, balkónom/terasou • kategória B - izby so starším vybavením, sprchou a WC na chodbe, bez balkóna • kategória C - malé izby so starším vybavením, sprchou a WC na chodbe, bez balkóna Po�as pobytu je v kempoch, penziónoch a vo vybraných hoteloch samoupratovanie. Poloha, vybavenie izieb a rozloha nie je aj v zariadeniach tej istej triedy vždy rovnaká. V niektorých zariadeniach ponúkame ubytovanie v troj- a štvorlôžkových izbách, pri�om sú to izby s dvomi pevnými lôžkami a dvomi prístelkami, ktoré môžu by� aj vo forme poschodovej postele. Prístelkou môže by� okrem riadneho lôžka aj gau� alebo rozkladacia pohovka. Treba si však uvedomi�, že menšie pohodlie v týchto izbách je zoh�adnené z�avou na 3. a 4. osobu. V niektorých zariadeniach sú k dispozícii aj rodinné izby, pri týchto však doporu�ujeme v�asnú rezerváciu, nako�ko ich po�et je obmedzený. Ubytovacie zariadenia nemajú k dispozícii jednolôžkové izby. Klient, ktorý chce by� ubytovaný sám, platí príplatok za neobsadené lôžko. V ponuke sú izby rôznej orientácie. Ozna�enie orientácie na morskú stranu ešte negarantuje výh�ad na more. CK TIP TOUR Vám nemôže garantova� náväznos� ubytovania na Váš príchod a odchod. Pod�a medzinárodných zvyklostí sa pri odchode uvo��ujú izby do 10:00 hod a nástup na ubytovanie je po 14:00 hod. V kempoch a penziónoch CK TIP TOUR je uvo�nenie ubytovacích kapacít do 09:00 hod a ubytovanie po 14:00 hod. V hoteloch je vo vä�šine uvo�nenie izieb do 10:00 hod. a ubytovanie po 16:00 hod. Dovo�ujeme si upozorni�, že pride�ovanie izieb je plne v kompetencii daného ubytovacieho zariadenia. Popis jednotlivých ubytovacích zariadení zodpovedá stavu k 15.10.2010. Doporu�ujeme vzia� si so sebou hygienické a toaletné potreby, do apartmánov aj potreby na umývanie riadu. V kempoch, penziónoch a vo vybraných hoteloch nie sú poskytované uteráky. Klient zodpovedá a je povinný uhradi� škodu, ktorú na ubytovacom zariadení spôsobil. Pokia� klienti svojvo�ne ubytujú v izbe neoprávnené osoby alebo nerešpektujú pravidlá ubytovacieho zariadenia, môžu by� z ubytovania vylú�ení a preberajú na seba všetky sankcie zo strany ubytovate�a. Kategorizácia detských zliav v cenníkoch: 1.die�a do 3 rokov zdarma (do 2,99 r. – v �ase zájazdu nesmie dov�ši� 3 roky) 2.die�a 4-6 rokov (3-5,99 r. – v �ase zájazdu nesmie dov�ši� 6 rokov) 3.die�a 7-12 rokov (6-11,99 r. – v �ase zájazdu nesmie dov�ši� 12 rokov) 4.junior 12-18 rokov (12-17,99 r. - v �ase zájazdu nesmie dov�ši� 18 rokov) STRAVOVANIE Pri každom ubytovacom zariadení nájdete popísaný druh stravovania. Rozsah a kvalita stravy je daná zvyklos�ami danej krajiny, ako aj úrov�ou a triedou ubytovacieho zariadenia. V kempoch je stravovanie formou plnej penzie (ra�ajky, obedy a ve�ere) bez obsluhy. V penziónoch a hoteloch pod�a destinácie je forma stravovania uvedená pri danej ubytovacej kapacite. Strava je prispôsobená letným klimatickým podmienkam. Pri polpenzii je prvá stravovacia služba ve�era a posledná stravovacia služba ra�ajky. Pri plnej penzii je prvá stravovacia služba ve�era a posledné stravovacia služba je obed. Stravovanie typu kontinentálne ra�ajky pozostáva z teplého nápoja, pe�iva, masla, džemu, nárezu, syra. V niektorých lokalitách sú ra�ajky podávané formou bufetu. Obedy sú �ahšie jednochodové, bez polievky. Ve�ere pozostávajú z polievky, hlavného jedla a šalátu alebo dezertu. FAKULTATÍVNE VÝLETY V každej lokalite Vám ich ponúkne pobytový sprievodca, prípadne delegát. Ich trasy vedú do zaujímavých alebo turisticky dôležitých miest v blízkom i vzdialenejšom okolí našich stredísk. Základnú informáciu o nich i s orienta�nou cenou nájdete v pokynoch na zájazd. Podmienkou uskuto�nenia výletu je minimálny

po�et 25 osôb. V lokalitách sú fakultatívne výlety oby�ajne organizované zahrani�nou partnerskou CK na mieste pobytu, ktorá aj zodpovedá za prípadné zmeny cien alebo ich organizáciu. Vo vä�šine lokalít je zabezpe�ený slovensky alebo �esky hovoriaci sprievodca. Pri lokalitách, ktoré ponúkame výhradne na individuálnu dopravu, nie je k dispozícii pobytový delegát. V pokynoch je uvádzaný kontakt na miestneho zástupcu CK alebo na ubytova- te�a, na ktorého sa môžete obráti�. Pri poznávacích zájazdoch je kolektívu k dispozícii slovenský sprievodca po�as celého pobytu. Pri pobytových zájazdoch v exotických destináciách je k dispozícií anglicky, nemecky a rusky hovoriaci sprievodca. Ak je tomu inak, informácie sú uvedené v pokynoch na zájazd. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Tento spôsob dopravy na miesto pobytu umož�uje klientom cestova� bez starostí a pohodlne. Každý ú�astník má nárok na jedno sedadlo. CK TIP TOUR si vyhradzuje právo na doobsadenie, prípadne neobsadenie vo�ných miest v autobuse. Nie je možné bez súhlasu cestovnej kancelárie tieto miesta svojvo�ne obsadzova�, ani zaplni� batožinou. Nástup a výstup je v Bratislave pri supermarkete Billa na Bajkalskej ulici. Príplatok za službu dopravy do lokality nájdete vždy pri cenníku jednotlivých destinácií. Klient má možnos� priplatenia si miestenky v autobuse, t.j. pri objednávaní zájazdu je potrebné nahlási� presný rad, kde má záujem sedie�. �ísla sedadiel nie je možné prideli� vzh�adom k prípadným zmenám (zmena typu autobusu, zmena po�tu kapacity sedadiel at�.). Zasadací poriadok je daný a klient sa dozvie svoje miesto pri nástupe do autobusu. Prednos� majú klienti, ktorí si zakúpili miestenku. Doprava je prevádzkovaná klimatizovanými autobusmi so štandardným vybavením (zvy�ajne kávovarom, videom, nápojmi v limitovanom množstve). Trasa do jednotlivých lokalít je uvedená v pokynoch k zájazdu. CK TIP TOUR si vyhradzuje právo zmeny trasy. Zastávky po�as cesty majú len charakter technickej prestávky a uskuto��ujú sa spravidla v 3-4 hodinových intervaloch. Pre kolektívy ponúkame možnos� pristavenia autobusu pre minimálny po�et 30 klientov za príplatok aj v inom meste ako v Bratislave. Záujem o pristavenie v inom meste si nahláste pri objednávaní už u predajcu. Predaj cestovných lístkov a ceny za pristavenie autobusov nájdete na str 93. LETECKÁ DOPRAVA Novinkou v našej ponuke sú letecké zájazdy do európskych metropol, exotických destinácií alebo len samostatný predaj leteniek. Lety sú realizované na pravidelných linkách renomovaných leteckých spolo�ností. Prvý a posledný de� leteckých zájazdov je považovaný za de� letový, nie de� ubytovací. Spravidla je potrebné by� na letisku vždy 2 hodiny pred odletom. Presný �as, �íslo letu a letecká spolo�nos� budú vždy uvedené v pokynoch na zájazd. Ak je možnos� výberu miesta v lietadle, budete o tom informovaný predajcom už pri kúpe zájazdu, resp. zakúpení letenky. V prípade meškania lietadla CK TIP TOUR nezodpovedá za toto meškanie a akéko�vek následné zmeny, spôsobené zo strany leteckej spolo�nosti. Za �asové posuny a následné ne�erpanie služieb, spôsobené meškaním leteckej dopravy, nenesie CK TIP TOUR zodpovednos� a nie sú dôvodom na reklamáciu. Nako�ko CK nemá možnos� ovplyvni� zmeny spojené s leteckou dopravou, táto skuto�nos� neopráv�uje klienta na zrušenie zájazdu a uplat�ovanie si akýchko�vek nárokov vo�i CK TIP TOUR. INDIVIDUÁLNA DOPRAVA Všetkých zájazdov z ponuky na rok 2011 je možné sa zú�astni� vlastnou dopravou (okrem ponuky zájazdov pre školy a kolektívy). Pokia� idete individuálnou dopravou – nástupný de� a de� odchodu je upresnený v pokynoch na zájazd pre individuálnu dopravu. CK TIP TOUR nezabezpe�uje parkovanie v príslušných lokalitách. DOPRAVA LO�OU/TRAJEKTOM Doprava na ostrovy je zabezpe�ovaná trajektom/lo�ou. V cene spiato�nej aj jednosmernej dopravy sú už zahrnuté aj poplatky za trajekt, príp. lo�. V prípade, že klienti cestujú vlastným autom, náklady na trajekt si hradia z vlastných zdrojov. 6

newsletter 11/2010 - Era 21
zima-jaro 2010-11 - Rigips
13/2010 - Bratislavský kuriér
22/ ročník 12 9. 11. 2004 31 Sk - Ministerstvo obrany SR
GWS nr 11 / 2010 - Gorzów
Katalóg zájazdov 2013 - Paxtour
Cenník 2010 - UNIMAT
Fotoluminiscencni barvy 2010.pdf - VOCHOC
Final Version Last Updated : 9 November 2012 at 11:30
Download (pdf 11 MB) - Böhm–extruplast sro
Raporty końcowe z roku 2010/11 - Erasmus
Eunomia 2010/11 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ...
Nový školní rok 2010/11 - Kutná Hora
прв заеднички час на генерацијата бруцоши 2010/11 - по втор ...
N°|2 2010 - Schachermayer spol. s ro
Sala wykładowa 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
(PDF dokument, 1.5Mb), ki jih bratje kapucini izvajamo v letu 2010/11
Buletini Nr.9 01 maj 2010 - Banka Qendrore e Republikës së Kosovës
socialni aspekty - 9-1-2010-finalni.cdr - Pfizer
2010/11 會訊Vol.3 - 香港大學學生會中國教育小組
2010年9月《清华经管学院校友通讯》 - 清华大学
Σ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
dobrze mieszkaj nr 8-9/2010 - Marmorin
Циклы 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...
kolekcija 2010/11 kolekcija 2010/11 - De Dietrich