Views
5 years ago

obalka 9-11-2010 PRESS.indd - TipTour

obalka 9-11-2010 PRESS.indd - TipTour

Z�AVY TIP KLUBU

Z�AVY TIP KLUBU Z�AVY TIP KLUBU 57 KLUBOVÁ DOVOLENKA Ozna�enie TIP KLUB V ubytovacích zariadeniach s týmto ozna�ením sú ubytovacie a stravovacie služby zabezpe�ené CK TIP TOUR, vä�šinou so slovenským personálom. Klientom je na mieste pobytu k dispozícií slovenský (�eský) delegát, zabezpe�ené sú fakultatívne výlety v slovenskom (�eskom) jazyku a rôzne aktivity pre príjemne strávené dovolenkové dni. VÝHODY TIP KLUBU: - záloha pri kúpe zájazdu len 50% - z�ava 2% alebo 3% - navyše z�ava 2% na fakultatívne výlety v lokalitách TIP KLUB - z�ava 5% na konzumáciu vo VEVE Sport caffé na Trnavskej ul. v Bratislave - z�ava 5% na ubytovanie v hoteloch Kormorán v �ilistove a Lipa v Starej Turej Z�avu 2% �len klubu obdržia klienti, ktorí sa zú�astnili minimálne 1 x na zájazde s našou cestovnou kanceláriou a sú držite�mi �lenskej karty. Z�ava je poskytovaná zo základnej ceny zájazdu. Z�avu 3% verný klient obdržia klienti, ktorí sa zú�astnili už 3 x na zájazde s našou cestovnou kanceláriou a sú držite�mi �lenskej karty. Z�ava je poskytovaná zo základnej ceny zájazdu. Ako sa sta� �lenom TIP KLUBU? Ak ste sa zú�astnili 1 x zájazdu s našou cestovnou kanceláriou, sta�í požiada� o zaslanie prihlášky za �lena TIP klubu, ktorú vyplnenú treba zasla� na adresu CK TIP TOUR, spol. s.r.o., Trnavská 50/A, 821 02 Bratislava. Po obdržaní a overení vyplnenej prihlášky, Vám bude vystavená �lenská karta na Vaše meno. Vystavenie �lenskej karty je za poplatok 2 EUR

VAŠE POISTENIE - ŠETRÍ VAŠE PENIAZE Chystáte sa na dovolenku v zahrani�í? Pri pobytoch mimo domova sme vystavení rôznym rizikám, ktorým sa v cudzine �elí �ažšie ako na domácej pôde. Ten, kto nie�o podobné v zahrani�í zažil, ur�ite každému odporu�í, aby nevycestoval bez spo�ahlivého cestovného poistenia. Komplexné cestovné poistenie vám dodá istotu po�as Vašej dovolenky a uchráni Váš rozpo�et pred neo�akávanými výdavkami. Aby ste sa vyhli mnohým nepríjemnostiam, ponúkame Vám možnos� uzatvori� si poistenie: • lie�ebných nákladov • úrazu • hospitalizácie po�as dovolenky • batožiny, cenností, elektronických a optických prístrojov a športového náradia • zodpovednosti za škody na veci a na zdraví • stornovacích poplatkov • pred�asného návratu • meškania dopravného prostriedku • doplnkové asisten�né služby právnej pomoci • doplnkové asisten�né služby základnej technickej pomoci • doplnkové asisten�né služby pomoc pri strate alebo odcudzení dokladov • doplnkové asisten�né služby pomoc pri neskorom dodaní batožiny ALLIANZ - Slovenská pois�ov�a, a. s. O zabezpe�enie všetkých služieb a poskytnutie informácií sa 24 hodín denne stará naša asisten�ná centrála Mondial Assistance. V prípade poistnej udalosti prosím telefonicky kontaktujte telefonické �íslo Mondial Assistance, kde Vám poskytnú odbornú pomoc v slovenskom jazyku. Asisten�ná spolo�nos� zabezpe�uje: • zdravotnícke zariadenie na primeranej úrovni • úhradu nákladov alebo poskytnutie platobných záruk • sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spôsobu a priebehu lie�by v materinskom jazyku • komunikáciu s blízkymi osobami na Slovensku • prevoz spä� do SR • pomoc pri strate alebo odcudzení dokladov • právnu pomoc • asistenciu pri pred�asnom návrate Aktuálne sadzby poistného pre komplexné cestovné poistenie: Európa + stredomorské štáty: 1,40 EUR /osoba a de� Svet: 2,10 EUR /osoba a de� Lyžiarske zájazdy: 1,80 EUR /osoba a de� Váš partner, ktorý vám poskytne istotu pri cestách do zahrani�ia! www.allianzsp.sk infolinka: 0800 122 222 68

newsletter 11/2010 - Era 21
zima-jaro 2010-11 - Rigips
13/2010 - Bratislavský kuriér
22/ ročník 12 9. 11. 2004 31 Sk - Ministerstvo obrany SR
GWS nr 11 / 2010 - Gorzów
Cenník 2010 - UNIMAT
Katalóg zájazdov 2013 - Paxtour
Fotoluminiscencni barvy 2010.pdf - VOCHOC
Final Version Last Updated : 9 November 2012 at 11:30
Download (pdf 11 MB) - Böhm–extruplast sro
Raporty końcowe z roku 2010/11 - Erasmus
Eunomia 2010/11 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ...
Nový školní rok 2010/11 - Kutná Hora
прв заеднички час на генерацијата бруцоши 2010/11 - по втор ...
N°|2 2010 - Schachermayer spol. s ro
Sala wykładowa 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
(PDF dokument, 1.5Mb), ki jih bratje kapucini izvajamo v letu 2010/11
Buletini Nr.9 01 maj 2010 - Banka Qendrore e Republikës së Kosovës
2010/11 會訊Vol.3 - 香港大學學生會中國教育小組
socialni aspekty - 9-1-2010-finalni.cdr - Pfizer
2010年9月《清华经管学院校友通讯》 - 清华大学
Σ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
dobrze mieszkaj nr 8-9/2010 - Marmorin
Циклы 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...
kolekcija 2010/11 kolekcija 2010/11 - De Dietrich