Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

144 W dniu 19 listopada 2004 r. KERM uznał minitorowanie zadania dot. sposobu naliczania składki dla Polski we wspólnotowych komitetach nadzorców sektora finansowego na forum Rady ECOFIN, Komitetu ds. Gospodarczych i Finansowych, Komitetu ds. Usług Finansowych, grupach roboczych Rady w ramach KERM za zakończone, zobowiązując jednocześnie organy nadzoru do uzgadniania w ramach Komitetu propozycji dalszych ewentualnych działań w tym zakresie, które mogą mieć znaczenie dla roli polskich instytucji w pracach organów wspólnotowych. Wobec narastających bardzo negatywnych reakcji członków CEIOPS oraz przedstawicieli niektórych państw członkowskich (m.in. podczas posiedzeń Komitetu Ubezpieczeń przy Komisji Europejskiej oraz Komitetu Usług Finansowych przy Radzie Unii Europejskiej) Przewodniczący KNUiFE, jako członek Komitetu, zaakceptował w głosowaniu pisemnym obiegiem propozycję budżetu CEIOPS na 2005 r. Warto zauważyć, że Przewodniczący i Zarząd CEIOPS zadeklarowali krytyczną rewizję zasad finansowania tego Komitetu i powołanie grupy zadaniowej do tego celu. Z poważaniem Warszawa, dnia 30 marca 2005 r. Załącznik nr 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Podsekretarz stanu Andrzej Jacaszek O d p o w i e d ź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jana Rokity w sprawie funkcjonowania gospodarstw pomocniczych przy centralnych i wojewódzkich jednostkach zespolonej i niezespolonej administracji rządowej oraz kosztów związanych z ich działalnością (9102) Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do pisma z dnia 13 stycznia 2005 r., o sygn. SPS-0202-9102/05, przekazującego interpelację Posła na Sejm RP Pana Jana Rokity w sprawie funkcjonowania gospodarstw pomocniczych przy centralnych i terenowych organach administracji zespolonej i niezespolonej, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, w załączeniu uprzejmie przedstawiam informacje i dane przekazane przez centralne i terenowe organy administracji rządowej. Z poważaniem Warszawa, dnia 21 marca 2005 r. Podsekretarz stanu Jerzy Mazurek 1) Liczba gospodarstw pomocniczych Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów funkcjonuje jedno gospodarstwo pomocnicze – Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 2) Poziom zatrudnienia z rozbiciem na osoby pełniące funkcje kierownicze, personel administracyjno – biurowy oraz osoby pełniące funkcje usługowe Poziom zatrudnienia w Centrum Obsługi KPRM przedstawia się następująco: — osoby pełniące funkcje kierownicze – 58, — personel administracyjno – biurowy – 363, — osoby pełniące funkcje usługowe – 530 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych w realizacji usług i robot budowlanych, w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO. W ramach planu finansowego Centrum Obsługi KPRM nie dysponuje żadnymi środkami budżetowymi, ponieważ nie otrzymuje dotacji z budżetu państwa. Koszty swojej działalności pokrywa z uzyskiwanych przychodów i przekazuje z uzyskanego zysku wpłaty do budżetu państwa. Nie otrzymuje również dotacji celowych. Centrum Obsługi w pełni zabezpiecza potrzeby budowlane Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, natomiast w zakresie usług zabezpiecza ok. 80 % potrzeb Kancelarii Prezesa RM. Zlecane są usługi głównie w zakresie obsługi delegacji zagranicznych, tłumaczenia, cateringu, telefonów komórkowych itp.

Pobierz katalog ofert gospodarstw agroturystycznych - Małopolska ...
zadania dla gospodarstwa leśnego
Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia. Nr 37/2010 - KRUS
Małopolska, Agroturystyka - Województwo Małopolskie
Karta katalogowa rodziny przemysłowych routerów GPRS ... - Inventia
Portal PL-Grid - funkcje i usługi
Modele-finansowania-działań-z-młodzieżą-publikacja
Ewaluacja mid-term Regionalnego Programu Operacyjnego ...
Kontrola realizacji projektu - Polska Agencja Rozwoju ...
echo sierpien 2008.pdf - Puszczykowo, Urząd Miasta
Powiatowe ABC - grudzień 2009 - Powiat Radziejowski
12 Odważnych Ludzi - Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z ...
Biuletyn WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Numer trzeci - Świat Zbóż
Kurier Powiatowy nr 3(76) - Powiat koniński
Âcienny telefon WayPhone d
2012-2013 - PWSIiP w Łomży
Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia. Nr 43/2012 - KRUS
część i uwarunkowania przyrodnicze - Mariusz Maciejczak
Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 11 ...
INFORMACJA
depliant esecutivo polonia 2010.cdr - e-SPICES
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
Produkcja rolna w Unii Europejskiej: Mleko i ... - Polska w UE
pobierz - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed - Marantec